Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cefiten 400 mg film kaplı tablet Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefditoren Pivoksil

1. BEŞERI TIBBI URUNUN ADI

CEFITEN 400 mg film kaplı tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Sefditoren 400 mg
(490,40 mg Sefditoren pivoksir e eşdeğer)---------------------

Yardımcı maddeler;

Sodyum kazeinat 60 mg
Kroskamielloz sodyum (Ac-di-sol) 64 mg
Sodyum lauril sülfat 20 mg
Sodyum stearil fumarat 6 mg
Yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet.
Beyaz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

CEFITEN, erişkinlerde ve adolesanlarda (12 yaş ve üzeri), aşağıda belirtilen durumlarda, duyarlı mikroorganizmalarm neden olduğu, hafif ve orta dereceli infeksiyonlann tedavisinde endikedir.

• Kronik bronşitin akut bakteriyal alevlenmesi

Haemophilus influenzaeHaemophilus parainfluenzaeStreptococcus pneumoniaeMoraxella catarrhalis

'in (li-laktamaz üreten suşlarm) neden olduğu olgularda.

• Toplumdan kazanılmış pnömonilerin tedavisinde

Haemophilus influenzaeHaemophilus parainfluenzaeStreptococcus pneumoniaeMoraxella catarrhalis

'in (B-laktamaz üreten suşlar) neden olduğu olgularda.

• Farenjit/Tonsillit/Sinüzit

Çoğunlukla

Streptococcus pyogenes'm

neden olduğu olgularda.

• Deri ve yumuşak doku infeksiyonlan

Staphylococcus aureusStreptococcus pyogenes'm

neden olduğu komplikasyonsuz olgularda.

• Üriner enfeksiyonlar:

Sistit, piyelonefrit __________ ______

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

CEFITEN günde iki kez olacak şekilde yemeklerle birlikte alınmalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi genel olarak 5-7 gündür.
• Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarmda, akut romatizmal ateş ve akut glomerulonefiit gelişmesini önlemek için tedavi süresi en az 10 gün olmalıdır.
• Hafif ve orta şiddetteki pnömonide, günde 2 kez, 10-14 günlük tedavi gerekir. Ağır olgularda ise günlük doz iki katına çıkanlmalıdu:.
CEFITEN Dozaj ve Uygulama Erişkinler ve Adolesanlar (>12 yaş)

Enfeksiyon tipi


Dozaj (12 saat ara ile)


Süre


(gün)


Farenjit, tonsiİIit
200 mg
5-7
Sinüzit
200 mg
7-10
Kronik bronşitin akut alevlenmesi
200 mg
5 ■
Toplumdan kazanılmış pnömoni
Hafif ve orta şiddetli olgularda
200 mg
10-14
Ağır olgularda
400 mg
10-14
Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
200 mg
7-10
Üriner
enfeksiyonlar
Hafif ve orta şiddetli olgularda
200 mg
7-14
Ağu: olgularda (8saat ara ile)
200 mg
7-14

Uygulama şekli:

Tablet yeterli miktarda sıvı ile oral yoldan alınmalıdır (örneğin, bir bardak su ile).

özel popûlasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

• Hafif böbrek bozukluğu olan (KLkr: 50-80 mL/dak/1.73 m^) hastalar için doz ayarlanması gerekmez.
• Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalara (KLk:r:30-49 mL/dak/1.73 m^) günde iki kez 200 mg'dan fazla dozun uygulanmaması,
• Ağır böbrek bozukluğu olanlara

(KLKR:

<30 mL/dak/1.73 m^) günde 200 mg'dan
fazlasının uygulanmaması önerilir. ^ .........
Son dönem böbrek hastalığı olanlarda uygun doz belirlenmemiştir.
Hastanm ml/dakika cinsmden kreatinin klerensi (KLkr) değeri aşağıdaki formülden yararlanılarak, elde edilen serum kreatinin (mg/dl) değerleriyle hesaplanabilmektedir:
[140 - yaş (yıl)] x ağırlık (kg)

KLKR ---(X 0,85 [BAYANLAR IÇIN])

72 X serum kreatinin değeri (mg/dl)

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez (Child-Pugh smıfı A veya B). Ağu- karaciğer bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh smıf C) sefditorenin farmakokinetiği incelenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Sefditoren pivoksil tabletin 12 yaşın altındaki pediatrik hastalarda etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Sefditoren pivoksil 400 mg alan yaşlı ve genç hastalar arasında, etkinlik ve güvenirlikte klinik olarak anlamh farklıhklar gözlenmemiştir. Normal (yaşlanna göre) böbrek fonksiyonu olan geriatrik hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Bu ilacın önemli miktarda, böbrekten atıldığı bilinmektedir ve bu ilaca karşı toksik reaksiyon riski, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda daha fazla olabilir. Yaşlı hastalann böbrek fonksiyonunda azalma olasılığı daha çok olduğundan, doz seçiminde dikkatii olumnalıdır ve böbrek fonksiyonunun izlenmesi yararlı olabilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

CEFITEN,
• sefalosporin grubu antibiyotiklere veya bileşenlerinden birine alerjisi olduğu bilinen hastalarda,
• kamitin eksikliği olan veya klinik olarak anlamlı kamitin eksikliği ile sonuçlanabilen doğumsal metabolizma bozuklukları olan hastalarda kontrendikedir.
- CEFITEN, bir süt proteini olan kazeinat içerir. Süt proteini aşırı duyarlığı (laktoz intoleransı-değil) olan hastalara, CEFITEN uygulanmamalıdır.

4.4 . Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tüm sefalosporin preparatlarında olduğu gibi, CEFITEN (sefditoren pivoksil) tedavisine başlanmadan önce hastanın önceden sefditoren pivoksil, diğer sefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara aşın duyarlılık reaksiyonu gösterip göstermediği dikkatlice araştınimalıdır. Sefditoren pivoksile karşı aleijik bir reaksiyon ortaya çıkarsa, ilaç kesilmelidir. Ağır, akut aşın duyarlılık reaksiyonlan, epinefrin ve oksijen, intravenoz sıvı, intravenoz antihistamİnikler, kortikosteroidler, pressör aminler ile tedaviyi gerektirebilir. Klinik olarak endike ise, hava yolunun açık tutulmasını gerektirebilir.
Sefditoren pivoksil dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibakteriyal ajanlarla psödomembranöz kolit bildirilmiştir ve hafiften hayatı tehdit edici şiddete kadar değişebilir. Dolayısıyla, antibakteriyel ajanlann uygulamasmı takiben diyare olan hastalarda bu tanınm göz önünde bulundurulması önemlidir.
Sefditoren kullanımı ile antibiyotik bağlantılı diyare, kolit ve psodomembranoz kolit bildirilmiştir. Eğer tedavi sırasında şiddetli ve/veya kanlı diyare gelişirse sefditoren kesilmeli ve uygun tedavi başlanmalıdır.
Sefditoren önceden gastrointestinal hastalık, özellikle kolit öyküsü olan bireylerde dikkatli kullamimalıdır.
Orta - şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda sefditorene maruz kalma oram ve ölçüsü artmıştır (bakımz bölüm 5.2). Bu nedenle nöbet gibi potansiyel klinik sonuçları önlemek için akut ya da kronik orta — şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda günlük toplam doz azaltılmalıdır (bakınız bölüm 4.2).
Sefalosporin grubu antibiyotikler, eş zamanlı olarak aminoglikozid grubu antibiyotikler ya da potent diüretikler (örneğin furosemid) gibi aktif nefrotoksik maddeler almakta olan kişilere dikkatle verilmelidir, çünkü bu kombinasyonlarm renal fonksiyon üzerinde istenmeyen etkileri olabilir ve ototoksisite ile bağlantılıdırlar.
Antibakteriyal ajanlarla tedavi normal kolon florasım değiştirir ve klostridiumlar üreyebilir. Çalışmalar

Clostridium difficileClostridium Difficile

kolitine karşı klinik olarak etkili bir antibakteriyal ilaç ile tedavi edilmelidir.
CEFITEN uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektiğinde önerilmez, zira pivalat içeren diğer bileşikler aylar süren bir periyotta kullamidığmda, kamitin yetersizliğinin klinik belirtilerine yol açmıştır.
Kısa dönemli tedavi ile, kamitin eksikliğinin klinik etkileri ilişkili olmamıştır. CEFITEN'in tekrarlanan kısa dönemli uygulamalannm kamitin konsantrasyonlarına etkisi bilinmemektedir.
Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli tedavi dirençli organizmaların ortaya çıkıp üremesiyle sonuçlanabilir. Tedavi su-asında süperinfeksiyon ortaya çıkarsa, hastamn dikkatle gözlenmesi gerekir ve uygun alternatif tedavi uygulanmalıdır.
Sefalosporinler protrombin aktivitesini azaltabilir. Renal veya hepatik bozukluğu olan hastalar, beslenme durumu kötü olanlar, uzun süreli antimikrobiyal tedavi alan hastalar ve antikoagulan tedavide stabilize edilen hastalar risk altındadır. Riskli hastalarda protrombin zamanı izlenmelidir ve endike olduğunda, ekzojen K vitamini uygulanmalıdır. Klinik çalışmalarda, protrombin zamanı artışı insidansında sefditoren ve karşılaştırılan sefalosporinler arasında farklılık bulunmamıştu:.
Sodyum uyansı
CEFITEN 1 mmol (23 mg)'dan daha az miktarda sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle uyarı gerektirmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Antasidler ve Ha-reseptör antagonistleri; Sefditoren pivoksilin magnezyum ve alüminyum içeren Antasidlerle birlikte kullanılması ilacın absorbsiyonunu azaltacağmdan önerilmez. Aynı etkileşim H

22

reseptör antagonistleriyle birlikte verilmesi önerilmez.
Probenesid: Diğer P- laktam antibiyotiklerle olduğu gibi, probenesidin sefditoren pivoksil ile birlikte verilmesi sefditorenin plazma düzeylerinde artışla ile sonuçlanmıştır.
Oral kontraseptifler: Sefditoren pivoksilin çoklu dozlarının çoğu oral kontraseptiflerin östrojen komponenti olan etinil östradiolün farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur.
İlaç/Laboratuvar Test etkileşimleri:
Sefalosporinlerin bazen pozitif direkt Coombs testine yol açtığı bilinmektedir. Bakır indirgeme testleri ile idrarda yalancı pozitif glukoz reaksiyonu görülebilir, fakat enzim tabanlı testlerle glukozüri gözükmez. Plazma ya da kanda glukozun belirlenmesi için ferrisiyanid testinde yalancı negatif bir sonuç ortaya çıkabileceği için, sefditoren pivoksil almakta olan hastalarda kan / plazma glukoz düzeylerini belirlemek için glukoz oksidaz ya da hekzokinaz metodunun kullamlması önerilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

CEFITEN için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Gebe kadmlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar yoktur. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlarda yapılan çalışmalarda teratojenik etkiler saptanmamakla birlikte, gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar yoktur. Hayvan üreme çalışmalan, daima insandaki yamtı göstermediğinden, bu ilaç, gebelikte kesin olarak gerekiyorsa kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Sefditorenin insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz bilgi'mevcuttur. Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da CEFITEN tedavisinin durdurulup durduruhnayacağına/tedaviden kaçmılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve CEFITEN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite ________

İnsanlar üzerinde ya da klinik dışı üreyebilirlik çalışmalarmdan elde edilmiş veriler mevcut değildir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

CEFITEN'in araç ve makine kullanımı üzerine hafif ya da orta şiddette etkisi mevcuttur. Sefditoren pivoksil baş dönmesi ve uyku haline sebep olabilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Aşağıdaki istenmeyen etkiler ve laboratuvar parametrelerindeki değişiklikler sefalosporin sınıfı antibiyotiklerle bildirilmiştir:
Alegik reaksiyonlar, anafılaksi, ilaca bağlı ateş, Stevens Johnson sendromu, serum hastalığı benzeri reaksiyon, eritema multiform, toksik epidermal nekroliz, kolit, renal disfonksiyon, toksik nefropati, geri dönüşümlü hiperaktivite, hipertoni, kolestaz dahil hepatik disfonksiyon, aplastik anemi, hemolitik anemi, hemoraji ve süperenfeksiyon
Laboratuvar parametre değişiklikleri: protrombin zamamnda uzama, pozitif direkt Coombs testi, negatif-pozitif idrarda glukoz testi, alkalin fosfataz değerlerinde artış, bilirubin artışı, LDH artışı, kreatinin artışı, pansitopeni, nötropeni, agranülositoz.
ilaca bağlı olduğu kabul edilen advers reaksiyonlar aşağıda listelenmiştir
Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar

Yaygın: Vajmal moniliazis
Yaygın olmayan: Mantar enfeksiyonları
Seyrek; Üriner sistem enfeksiyonu. Clostridium difficile koliti

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Seyrek: Trombositopeni, lenfadenopati

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Yaygm olmayan: Alerjik reaksiyon, ateş, yüzde ödem, ürtiker, kaşmtı, döküntü Bilinmeyen: Anafılaktik şok, serum hastalığı

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Seyrek: Dehidratasyon, hiperglisemi, hipokalemi, hipoproteinemi

Psikiyatrik bozukluklar

Seyrek: Demans, depersonalizasyon, emosyonel zayıflık, öfori, halüsinasyonlar, düşünme bozuklukları, libido artışı

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın: Baş ağnsı
Yaygın ohnayan: Baş dönmesi, sinirlilik, somnolans, terleme, uykusuzluk, anormal rüyalar Seyrek: Amnezi, diskoordinasyon, hipertoni, menenjit, tremor

Görme bozuklukları

Seyrek: Ambliyopi, görme bozukluğu, göz ağnsı, blefarit

Kulak ve labirent bozuklukları

Seyrek: Tinnitus

Kardiak ve vasküler bozukluklar

Yaygın olmayan: Periferik ödem
Seyrek: Atrial fibrilasyon, kalp yetmezliği, senkop, taşikardi, ventriküler ekstrasistol, postural hipotansiyon

Solunum, göğüs bozukluklan ve mediastinal hastalıkları

Seyrek: Astım
Yaygm olmayan:.Farenjit, rinit, sinüzit Bilinmeyen: Eozinofılik pnömoni, interstisyel pnömoni

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Diyare,
Yaygın: Bulantı, karın ağrısı, dispepsi
Yaygın olmayan: Kusma, anoreksi, asteni, ağız kuruluğu, gaz, geğirme, konstipasyon, oral moniliazis, iştah artışı, tat bozukluğu, susama
Seyrek: Stomatit, psodomembranoz kolit, ağız ülserleri, hemorajik kolit, ülseratif kolit, gastrointestinal kanama, glossit, hıçkırma, renksiz dil.

Hepato-biliyer hastalıkları

Yaygın olmayan: Hepatik fonksiyon anormalliği
Seyrek: Biliriibinemi

Deri ve subkutan doku bozuklukları

Seyrek: Akne, alopesi, egzema, eksfoliyatif dermatit, herpes simpleks, fotosensitivite reaksiyonu

Kas ve iskelet sistemi bozuklukları

Yaygm olmayan: Ağn Seyrek: Miyalji

Renal ve üriner bozukluklar

Seyrek: Dizüri, renal kavitede ağrı, nefrit, niktüri, poliüri, inkontinans, albuminüri Bilinmeyen: Akut renal yetmezlik

Üreme sistemi ve meme bozuklukları

Yaygm olmayan: Vajinit, vajinal akıntı, lökore
Seyrek: Mastalji, menstrüel düzensizlikler, metroraji, erektil disfonksiyon

Genel bozukluklar

Yaygın olmayan: Asteni Seyrek: Vücut kokusu, titreme

Araştırmalar

Yaygın: Hematüri, idrarda lökosit artışı, hematokritte azalma, glukoz artışı Yaygm olmayan: Lökopeni, SGPT/ALT artışı
Seyrek: Pıhtılaşma zamamnda uzama, karaciğer fonksiyon testinde bozulmalar, trombositemi, lökosit sayısında artış / azalma, eozinofıl artışı, nötrofıllerde azalma, lenfosit artışı, trombosit
sayısında artış, hemoglobinde azalma, sodyumda azakna, potasyumda artış, klorda azahna, inorganik fosforda azalma, kalsiyumda azalma, SGOT/AST artışı, kolesterol artışı, albüminde azalma, proteinüri, BUN artışı, albuminüri, tromboplastin zamanımn düşmesi Bilinmeyen: Serum kamitininin düşmesi

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

İnsanda sefditoren pivoksilin doz aşımıyla ilgili bilgi yoktur. Ancak, diğer p-laktam antibiyotiklerle, doz aşımım takip eden advers etkiler bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, diyare ve konvülsiyonlar olmuştur. Hemodiyaliz, sefditorenin vücuttan uzaklaştınimasına, özellikle böbrek fonksiyonu kısıtlı olanlarda yardımcı olabilir (4 saat hemodiyalizi takiben plazma konsantrasyoıüannda %30 azalma). Doz aşımı semptomatik olarak tedavi edilir ve gerektiğinde destekleyici önlemler almır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Üçüncü kuşak sefalosporinler ATCKodu: J01DD16
CEFITEN, oral uygulama için yan-sentetik bir sefalosporin antibiyotiği olan sefditoren pivoksil içerir. Sefditoren pivoksil bir ön ilaç olup, absorbsiyon sırasındaki esterazlar ile hidrolize olarak aktif formu olan sefditoren'e dönüşür.
Sefditoren, Gram-pozitif ve Gram-negatif patojenlere karşı anti-bakteriyel aktivitesi olan bir sefalosporindir. Sefditorenin bakterisid aktivitesi, penisilin bağlayıcı proteinlere (PBPs) olan afinitesi yoluyla, bakteri hücre duvan sentezinin inhibisyonuna dayamr. Sefditoren, penisilinaz ve bazı sefalosporinazlar dahil olmak üzere, çeşitli p-laktamazlann varlığında stabildir.
Sefditorenin, endikasyonlar bölümünde tammlandığı gibi, hem in vitro hem de klinik infeksiyonlarda aşağıdaki bakterilerin birçok suşuna karşı aktif olduğu gösterilmiştir
Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar
•

Staphylococcus aureus

(p-laktamaz üreten suşlar dahil, metisiline duyarlı suşlar) Not: Sefditoren, metisiline dirençli Staphylococcus aureus'a karşı inaktiftir
•

Streptococcuspneumomia

(sadece penisiline duyarlı suşlar)
•

Streptococcus pyogenes


Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar
•

Haemophilus influenzae

(ß-laktamaz üreten suşlar dahil)
•

Haemophilus parainfluenzae

(ß-laktamaz üreten suşlar dahil)
•

Moraxella catarrhalis

(ß-laktamaz üreten suşlar dahil)
Aşağıdaki in vitro veriler mevcut olmasına rağmen, bunların klinik anlamlan bilinmemektedir. Sefditoren, aşağıdaki bakteri suşlannın çoğuna karşı (> % 90), in vitro <0.125 ^ıg/mL'lik minimum inhibisyon konsantrasyonuna (MIC) sahiptir: Ancak bu bakterilere bağlı klinik infeksiyonlann tedavisinde sefditorenin etkinlik ve güvenirliği, uygun ve kontrollü klinik çalışmalarda saptanmamıştır.
Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Streptococcus agalacliae, StreptococcusStreptococcus viridans

grup (penisiline duyarlı ve orta dirençli suşlar)

5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Emilim:


Oral uygulamayı takiben, sefditoren pivoksil, gastrointestinal kanaldan emilir ve esterazlar tarafından aktif sefditorene hidrolize edilir. Aç karmna alınan 200 mg'lık tek bir dozdan sonra doruk plazma konsantrasyonu (Cmaks) 1.8 ± 0.6 p.g/mrdir ve dozlamadan 1.5-3 saat sonra ortaya çıkar. 400 mg ve yukan dozlarda Cmax ve EAA (Eğri Altmda Kalan Alan)'daki artışlar doz ile beklenenden daha azdır. Açlıkta, sefditoren pivoksilin mutlak biyoyararlanımı % 14'tür. Yağdan zengin bir öğünü takiben uygulanan sefditoren pivoksil düzeyleri aç kamına alınan ile kıyaslandığında, ortalama EAA'da %70'lik ve ortalama Cmaks'ta %50'lik artışla sonuçlanmıştır.

Dağılım:


Kararlı durum düzeylerinde sefditorenin ortalama dağılım hacmi 9.3 ± 1.6 L'dir. Sefditoren'in in vitro olarak plazma proteinlerine %88 oranında bağlanır. Sefditoren, başlıca serum albüminine bağlannr ve albümin konsantrasyonu azaldığında, bağlanması da azalır, a-l-asid glikoproteinine bağlanması, %3.3 — 8.1 aralığındadır. Eritrositlere penetrasyonu, ihmal edilebilir düzeydedir. Deri ve lenfoid veya tonsil dokulanna uygun konsantrasyonlarda dağıhrken, beyin-omurilik sıvısma penetrasyonu ile ilgili veriler bulunmamaktadır.

Bivotransformasvon


Sefditoren, önemli miktarda metabolize olmaz.

Eliminasvon

:
Sefditoren, sağlıklı genç erişkinlerde, 1.6±0.4 saatlik ortalama terminal eliminasyon yan ömrü ile (tı/

2

.), plazmadan elimine edilir. Emilimden sonra, sefditoren başlıca, idrarla atılır ve renal klerensi yaklaşık 4-5 L/saattir. Sefditorenin renal klerensi, böbrek yetmezliği olan hastalarda azalır.
-

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

---------------------------------------
Sefditoren tek doz 100-300 mg doz aralığında doğrusal farmakokinetik özellik gösterir. Günde iki defa 200 mg, 400 mg veya 600 mg doz alrmım takiben birikme gözlenmez.

Hastalardaki karakteristik özellikleri

Yaslı hastalar:


Yaşın sefditoren farmakokinetik özelliklerine etkisi, 25-75 yaş arası 48 erkek ve kadına 7 gün boyunca günde iki kere 400 mg sefditoren pvoksil verilerek incelenmiştir. Yaşlanmayla biriikte meydana gelen fizyolojik değişiklikler sonucunda plazmada sefditoren maruziyeti artmıştır. 65 yaş altı kişilere kıyasla, 65 yaş ve üstü kişilerde Cmaks ve EAA değerieri sırasıyla %26 ve %33 oramnda daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sefditorenin plazma eliminasyon yan ömrünün 65 yaş ve üstü kişilerde gençlere kıyasla %16-26 oranında daha uzun olduğu görülmüştür. Sefditorenin renal klerensi >65 yaş kişilerde genç katılımcılara kıyasla %20-24 oramnda daha düşük olduğu saptanmıştır. Kreatinin klerensindeki bu değişikliklerin yaşla bağlantıh olabileceği bildirilmiştir. Yaşlanna göre böbrek fonksiyonlan normal olan yaşlı hastalar için doz ayarlaması gerekmez.

Çocuklar

:
Sefditoren pivoksil tabletin 12 yaşın altmdaki pediatrik hastalarda etkinlik ve güvenirliği saptanmaımştır.

Karaciğer yetmezliği:


Sefditorenin farmakokinetik özellikleri hafif (Child-Pugh A) ve orta dereceli (Child-Pugh B) karaciğer yetmezliği olan kişilerde (her bir gruptaki katılımcı sayısı 6) araştırılmıştır. Yedi gün boyunca günde iki kere 400 mg sefditoren pivoksil uygulandığında ortalama Cmaks ve EAA değerlerinde karaciğer fonksiyonları normal olan katılımcılara kıyasla hafif (< %15) bir artış saptanmıştır. Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayariaması
gerekmez. Ağır karaciğer yetmezliği olanlarda (Child-Pugh C) sefditorenin farmakokinetik özellikleri araştırılmamıştır.

Böbrek yetmezliği:


Sefditorenin farmakokinetik özellikleri farklı derecede böbrek fonksiyonu olan 24 yetişkinde 7 gün boyunca günde iki kere 400 mg sefditoren pivoksil uygulanmasıyla araştınimıştır. Kreatinin klerensinin düşük olmasının plazmada serbest sefditoren fraksiyonunun artması ve eliminasyon hızının düşmesiyle ve bunun sonucunda böbrek yetmezliği olanlarda sistemik maruziyetin artmasıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Hafif böbrek yetmezliği olan kişilerin -(KLKr: 50-80 ml/dk/l,73m^) serbest Cmaks ve EAA değerleri böbrek fonksiyonları normal (KLKr: >80 ml/dk/l,73m^) olanlarla benzer olduğu görülmüştür. Orta dereceli (KLKr: 30-49 ml/dk/l,73m^) - ağır (KLkf: <30 ml/dk/l,73m^) böbrek yetmezliği olan kişilerin böbrek fonksiyonlan normal olanlara kıyasla serbest Cmaks değerinin sırasıyla % 90 ve %114 oranmda, EAA değerinin ise sırasıyla %232 ve %324 oranında daha yüksek olduğu görülmüştür. Plazmadan eliminasyon

hız

ı orta dereceli veya ağır böbrek yetmezliği olanlarda daha düşük olduğu ve ortalama t/j'nin sırasıyla 2,7 ve 4,7 saat olduğu saptanmıştır. Hafif böbrek yetmezliğinde (KLk^: 50-80 ml/dk/l,73m^) doz ayarlaması gerekli değildir. Orta dereceli böbrek yetmeliği olan (KLKr" 30-49 m!/dk/l,73m^) hastalara günde iki kere 200 mg'dan fazla, ağır böbrek yetmezliği olanlarda (KLKr^ <30 ml/dk/l,73m^) günde bir kere 200 mg'dan fazla doz uygulanmaması gerekir.

Cinsiyet


Cinsiyetin sefditorenin farmakokinetik özellikleri üzerine etkisi 7 gün boyunca günde iki kere 400 mg sefditoren pivoksil uygulanan 24 erkek ve 24 kadında araştınimıştır. Kadınlarda erkeklere kıyasla Cmaks ve EAA değerierinin sırasıyla %14 ve %16 oramnda daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sefditorenin renal klerensi kadınlarda erkeklere kıyasla %13 oramnda daha düşük bulunmuştur. Bu değişikliklerin vücut kütlesinde cinsiyetle ilişkili değişikliklerden kaynaklanabileceği öne sürülmektedir. Cinsiyete bağlı olarak doz ayarlaması gerekmez.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

1- Tek Doz Toksisite:

LDso

(mg / kg)


Köpek

Rat

Fare

Hayvan
türleri

Uygulama
yolu

10-11 aylık

5 Haftalık

5
Haftalık

Dişi

Erkek

Dişi

Erkek

Erkek

Dişi

>2,000


>2,000


>5,100
> 5,000

>2,000<5,000>5,100
> 5,000

>2,000<5,000>5,100 >5,000 - 5,000

>5,100 >5,000 -5,000

Oral ----------
Subkutan
Intraperitonel

2- Mükerrer Doz Toksisite:
a) Sefditoren pivoksil 28 gün süresince 125, 250, 500 ve 1000 mg/kg/gün, 6 ay boyunca 31, 63, 125, 500 mg / kg / gün dozlannda rata oral yolla verildi. Bağırsak florasında değişiklikler, GOT ve GPT de hafif artış, üriner sedimentte RBC de geçici artış, böbrek ağıriığmda artış saptandı. Spesifik organ ve dokulann histopatolojik preparasyonlarında normal dışı bir bulgu saptanmadı. Etkisiz doz 250 mg/ kg tespit edildi.
b) Sefditoren pivoksil 28 gün süresince 125, 250, 500 ve 1000 mg/kg/gün, 6 ay boyunca 125, 250, 500,1000 mg/kg/ gün dozlarmda köpeğe oral yolla verildi. Toplam kolesterol ağırlığında artış, GOT ve GPT'de artış, karaciğer ve böbrek ağıriığmda artış saptandı, birkaç hayvanda da hepatik hücrelerde hyalin damlacıklan tespit edildi. Bağırsak florasında değişiklikler, GOT ve GPT de hafif artış, üriner sedimentte RBC de geçici artış, böbrek ağıriığmda artış saptandı. Spesifik organ ve dokuların histopatolojik preparasyonlarında normal dışı bir bulgu saptanmadı. Etkisiz dozlar sırası ile 250 mg/kg ve 125 mg/kg bulımdu.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Avicel Ph 102 Sodyum Kazeinat
Kroskarmelloz Sodyum (Ac-di-sol)
Sodyum Lauril Sülfat Aerosil 200Hidroksipropil metil selüloz Sodyum Stearil Fumarat Titanyum Dioksit (E 171)
6.2. Geçimsizlikler
Bildirilmemiştir.
6.3. Raf ömrü
24 ay. ,
6.4. Saklamaya yönelik tedbirler
25°C'nin altmdaki oda sıcaklığmda saklanmalıdır. Nem ve güneş ışığına maruz bırakmayınız.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
10, 20 ve 28 Film Kaplı Tablet Alüminyum /Alüminyum blister ambalajda ve karton kutuda kullanma talimatıyla ile beraber ambalajlanır.
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıklann kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj ve ambalaj atıklanmn kontrolü yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
inventim İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter iş Merkezi
Bağımsız Bölüm No;8
Güngören/İSTANBUL
Telefon: O 212 481 76 41
Faks: O 212 481 76 41
e-mail:

[email protected]


8. RUHSAT NUMARASI(LARI)
233/90
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 12.08.2011 Ruhsat yenileme tarihi:
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Cefiten 400 mg film kaplı tablet

Etken Maddesi: Sefditoren pivoksil

Atc Kodu: J01DD16

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Cefiten 400 Mg 10 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.