Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Apo-go 20mg/2ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Dopamin Agonistleri » Apomorfin HCL

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI202

mİ enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde20

mg apomorfin hidroklorür.

0.52

mL'dir.

^ Yardımcı madde(ler)

: Sodyum metabisülfit (E223) 2mg Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti.
Berrak ve renksiz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Parkinsonlu hastalarda bir periferik dekarboksilaz inhibitörü ile birlikte levodopa veya diğer ^ dopamin agonistleriyle dozu kişisel olarak titre edilen tedaviye rağmen ortaya çıkan ve motor fonksiyonların yetersizliği şeklinde görülen dalgalanmaların (on-off fenomeni) tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler:

APO-GO enjeksiyonu için uygun hastalann seçimi:
APO-GO ile tedavi için seçilen hastalarda “off' semptomlarının başlangıcı tanımlanmış olmalı, enjeksiyonlan kendi başlarına veya gerektiğinde sorumlu bir kişiye yaptırmalan
gereklidir. Tedaviye başlamadan önce en az iki gün boyunca genellikle günde üç defa 20 mg domperidon tedavisi alınması gereklidir. Apomorfin uzman kliniklerde ve kontrollü ortamlarda başlanmalıdır. Parkinson hastalığınm tedavisinde hasta (ör; nörolog) tecrübeli bir doktor tarafından izlenmelidir. APO-GO tedavisine başlanmadan önce dopamin agonistleriyle veya dopamin agonistleri olmadan, levodopa ile hasta tedavisi optimize edilmelidir.
Eşik dozun tayini:
Her hasta için uygun doz artan doz planlarıyla belirlenir. Aşağıdaki plan önerilir:
Yaklaşık olarak 15-20 mikrogram/kg'a eşdeğer 1 mg apomorfin.HCl (0.1 mİ) hipokinetik veya “off' periyodu sırasında subkütan olarak enjekte edilir ve hasta motor yanıt için 30 dakika boyunca gözlenir.
Eğer yanıt yoksa veya yanıt yetersizse, 2 mg apomorfin HCl ikinci dozu (0.2 mİ) subkütan olarak enjekte edilir. Hasta daha sonraki 30 dakika boyunca yeterli yanıt için gözlenir.
Dozaj, yeterli motor yanıt sağlanıncaya kadar ardıl enjeksiyonlarla en az 40 dakikalık aralıklarla artınlabilir.
Tedavinin kurulması:
Uygun dozun tayin edilmesiyle tek subkütan enjeksiyon “off' epizodunun ilk belirtilerinde dış kalça veya alt kanna yapılabilir. Absorbsiyonun tek bir kişide farklı enjeksiyon bölgelerine göre farklı olabileceği unutulmamalıdır. Bunun sonucu olarak hasta, daha sonraki saatler içinde tedaviye yanıt verme kalitesi açısından gözlenmelidir. Hastanm yanıtına göre dozajda değişiklikler yapılabilir.
Optimal apomorfin hidroklorür dozu bireyler arası değişkenlik gösterebilir ancak bir kere belirlendiğinde her hasta için göreceli olarak sabit kalır.

Tedavinin sürekliliği için önlemler:

APO-GO günlük dozu; 3-30 mg aralığı içinde, çoğu kez günde 1-10 enjeksiyonlar şeklinde ve bazen de 12 ayrı enjeksiyon ile hastalar arası değişkenlik gösterir.
Apomorfm HCl günlük total dozunun 100 mg'ı aşmaması önerilir ve bireysel bolus enjeksiyonlar 10 mg'ı aşmamalıdır.
Klinik çalışmalarda levodopa dozunda bazı azaltmalann yapılması gerekmiştir; bu etki hastalar arası değişkenlik gösterir ve tecrübeli doktor tarafından dikkatlice düzenlenmesi gereklidir.
Tedavi belirlendikten sonra, domperidon tedavisi bazı hastalarda kademeli olarak azaltılabilir ancak, kusma veya hipotansiyon olmadan çok az kişide sonlandınlmıştır.

Sürekli infüzyon:

Başlangıç basamağında iyi bir “on” periyod yanıtı gösteren ancak ara enjeksiyonlar kullamidığında yetersiz kontrol gösteren veya günde lOMan fazla enjeksiyon' gerektiren hastalarda mini-pompa yada şırınga sürücüsüyle sürekli subkütan iniüzyona geçmeleri şu şekilde önerilir:
Sürekli infüzyon her saatte 1 mg apomorfm HCl hızında (0.1 mİ) başlatılır, sonra kişisel yanıta göre artırılır. İnfüzyon hızındaki artışlar, 4 saatten az olmayan aralıklarda saatte 0.5 mg'ı aşmamalıdır. Saatlik infiizyon hızları 0.015-0.06 mg/kg/ saat'e ekivalan 1 mg ile 4 mg arası aralıkta olabilir (0.1 mL ve 0.4 mL). İnfuzyonlar sadece gündüz saatleri, ayaktayken uygulanmalıdır. Hasta gece süresince de görülen şiddetli problemler yaşamıyorsa, 24 saatlik infüzyonlar önerilmez. Tedaviye karşı toleransın, en az dört saat boyunca tedavinin yapılmadığı gece periyodu boyunca oluşması beklenmez. Aksi bir durumda, infüzyon bölgesi her 12 saatte bir değiştirilmelidir.
Hastalar, sürekli infüzyon tedavilerine ek olarak doktorlarının önerdiği şekilde pompa sistemi aracılığıyla aralıkh bolus enjeksiyonlara ihtiyaç duyabilirler.
Diğer dopamin agonistlerinin dozajında azalma, sürekli infüzyon sırasında düşünülmelidir.

Uygulama şekli:

APO-GO 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampuller aralıkh bolus enjeksiyonla subkütan kullanım içindir. APO-GO ampuller, mini-pompa veya şırınga sürücüsüyle sürekli subkütan infüzyonla da uygulanabilir.

özel popü]asyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek /karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği gösteren hastalarda doz yetişkinler ile yaşlılar için önerilen dozla aynıdır. Karaciğer yetmezliği gösteren hastalarda kontrendikedir.

Pediyatrik popülasyon:

APO-GO, 18 yaşının altındaki çocuk ve adolesanlarda kontrendikedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılar parkinson hastalığını temsil eden gruptur ve APO-GO klinik çalışmalarımn uygulandığı yüksek oranı gösteren gruptur. APO-GO ile tedavi gören yaşlı hastalann tedavisi, genç hastalardan farklı değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Solunum depresyonu, bunama, psikotik hastalık veya karaciğer yetmezliği gösteren hastalarda kontrendikedir. Aralıklı apomorfın HCl tedavisi, levodopaya yanıtı *'on” olan şiddetli diskinezi veya distoni gösteren hastalar için uygun değildir. APO-GO, apomorfın veya bileşenlerden herhangi birine karşı aşın duyarlılık gösteren kişilerde kontrendikedir. APO-GO, 18 yaşınm altındaki çocuk ve adolesanlarda kontrendikedir.

4.4. özel kullanım uyarılan ve önlemleri

Apomorfın HCl, bulantı ile kusmaya eğitimi olan kişilerde ve böbrek, akciğer veya kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde dikkatli verilmelidir. Yaşlılarda ve bunama gösteren kişilerde tedaviye başlarken ekstra dikkat verilmelidir. Apomorfın hipotansiyona neden olduğundan, domperidon ön tedavisi ile verilse bile. Özellikle öncesinde postural hipotansiyon gösteren ve antihipertansifler gibi vazoaktif tıbbi ürünleri alan, öncesinde bir kalp rahatsızlığı bulunan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
Apomorfın özellikle yüksek dozlarda OT uzama potansiyeli gösterdiğinden torsades de pointes aritmi riski gösteren hastalarda dikkat edilmelidir.
Apomorfın lokal subkütan etkilerle ilişkilidir. Bunlar bazen enjeksiyon yerinin rotasyonuyla veya nodül ile sertleşme gösteren alanlara uUrason uygulanmasıyla azaltılabilir.
APO'GO ampul, nadiren şiddetli alerjik reaksiyonlar ve bronkospazma neden olabilen sodyum metabisülfıt içerir.
Apomorfın ile tedavi gören hastalarda hemolitik anemi ve trombositopeni bildirilmiştir. Apomorfin, levodopayla beraber kullamldığmda düzenli aralıklarda hematoloji testleri uygulanmalıdır.
Apomorfin özellikle dar terapötik aralıklı diğer tıbbi ürünler ile birlikte kullanıldığında dikkat edilmelidir.
İlerlemiş parkinson hastalığı bulunan pek çok hastada nöropsikiyatrik problemler görülebilir. Nöropsikiyatrik bozuklukların apomorfin kullanımıyla daha da kötüleştiğine ilişkin klinik bulgular vardır. Bu hastalarda apomorfin kullanırken özel dikkat edilmelidir.
Apomorfin uyku haline neden olur ve özellikle parkinson hastalarında diğer dopamin agonistleri aniden başlayan uyku epizodlarına neden olur. Hastalar bu konuda bilgilendirilmeli ve özellikle araç veya makine kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir. Uyku hali gelişen hastalar araç ve makine kullanımından sakınmalıdır. Ayrıca, dozajın azaltılması veya tedavinin sonlandırılması düşünülmelidir.
Apomorfin dahil parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan dopamin agonistleriyle tedavi gören kişilerde patolojik kumar oynama, cinsel istekte artış ve hiperseksüalite bildirilmiştir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Apomorfin HCl tedavisi için seçilen hastalar, parkinson hastalığımn tedavisi için eş zamanlı olarak diğer ilaçlar alabilirler. Apomorfin HCl tedavisinin başlangıcında, hasta istenmeyen yan etkiler ve etkinin potansiyalizasyonu açısından gözlenmelidir. Nöroleptik tıbbi ürünler, eğer apomorfin ile beraber kullanılırsa antagonistik etki gösterir. Apomorfin ve klozapin arası potansiyel etkileşim vardır. Fakat klozapin nöropsikiyatrik komplikasyon semptomlannı azaltmak için de kullanılabilir. Eğer, dopamin agonistleriyle tedavi gören parkinson hastalarında bir nöroleptik tıbbi ürün kullanılacaksa, mini-pompa veya şırınga sürücüsüyle verilen apomorfin dozunda dereceli azaltma düşünülmelidir (nöroleptik malignant sendromun semptomları dopamineıjik tedavinin ani kesilmesiyle nadiren olarak bildirilmiştir). QT aralığını uzattığı bilinen diğer ilaçlarla apomorfin kullanımından sakınılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler;

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyonda etkileşme çalışmalan yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel Tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

APO-GO Ampulün çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik donemi

APO-GO'nun gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
APO-GO gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Apomorfmin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Apomorfmin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacagvna ya da APO-GO tedavisinin durdurulup/ durdurulmayacağına/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve APO-GO tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

üreme yeteneği/ Fertilite

Hayvan üreme çalışmaları teratojenik etkiler göstermemiş ancak, anneye toksik olan dozlar sıçanlara verildiğinde yeni doğanda solunum yetersizliğine neden olmuştur. İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Apomorfınle tedavi gören hastalarda uyku hali veya ani uyku epizodları gelişebileceğinden, bunlar düzelinceye kadar hastalara araç ve makine kullanımmdan sakınmaları önerilmelidir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygm (>1/10)
^ Yaygın (>1/100 ila <1/10)
Yaygın olmayan (>1/10,000 ila <1/100)
Seyrek (> 1/10,000 ila <1/1,000)
Çok seyrek (<1/10,000)
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Kan ve lenfatik sistem hastalıklan:


Yaygın olmayan:
Apomorfınle tedavi gören hastalarda hemolitik anemi ve trombositopeni bildirilmiştir.
Seyrek:
^ Apomorfm HCl ile tedavi sırasında eozinofıli nadiren oluşabilir.

Bağışıklık sistemi hastalıklan:


Seyrek:
Sodyum metabisülfıt varlığından dolayı anafilaksi ve bronkospazm dahil alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

Psikiyatrik hastalıklar:


Yaygın:
Parkinson hastalannda nöropsikiyatrik bozukluklar yaygındır. APO-GO bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Apomorfm HCl tedavisi sırasında geçici hafif bilinç bulanıklığı ve görsel halüsinasyonlar dahil nöropsikiyatrik bozukluklar oluşabilir.
Bilinmiyor:
Özellikle yüksek dozlarda apomorfin dahil parkinson hastalığının tedavisi için dopamin agonistleri ile tedavi gören hastalarda, genellikle tedavinin kesilmesi veya dozun azaltılmasıyla geri dönüşümlü olarak patolojik kumar oynama, cinsel istekte artış ve hiperseksüalite belirtileri bildirilmiştir.

Sinir sistemi hastalıkları:


Yaygın:
Tedavinin başlangıcında apomorfin HCl'in her dozuyla geçici sedasyon oluşabilir; bu genellikle ilk birkaç hafta içinde düzelir. Apomorfin uyku gelişimine neden olur. Baş dönmesi, hipotansiyon bildirilmiştir.
Yaygm olmayan;
Apomorfin bazı vakalarda ciddi olarak “on” periyodu sırasında diskineziyi indükleyebilir ve çok az hastada tedavinin kesilmesine neden olmuştur.

Vasküler hastalıklar:


Yaygın olmayan:
Poslural hipotansiyon seyrek olarak gözlenir ve genellikle geçicidir.

Solunum, torasik ve mediastinal hastalıklar:


^

Yaygın:
Apomorfin tedavisi sırasında esneme bildirilmiştir.
Yaygın olmayan:
Solunum güçlükleri bildirilmiştir.

Gastrointestinal hastalıklar:


Yaygm;
Genellikle domperidon kesilmesinin sonucu olarak, özellikle apomorfin tedavisine İlk başlandığında bulantı ve kusma bildirilmiştir.

Deri ve subkütan doku hastalıkları:

Yaygın olmayan;
Lokal ve yaygın döküntü bildirilmiştir.

Genel hastalıklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar:


Çok yaygın:
Çoğu hastada özellikle sürekli kullanımla enjeksiyon bölgesi reaksiyonlan gelişebilir. Bunlar arasında, subkütan nodüller, sertleşme, eritem, aşırı hassasiyet ve panikülit yer alır. İrritasyon, kaşıntı, çürükler ve ağrı gibi diğer değişik lokal reaksiyonlar gelişebilir.
Yaygın değil:
Enjeksiyon bölgesi nekrozu ve ülser bildirilmiştir.
Bilinmiyor:
Periferal ödem bildirilmiştir.

Araştırmalar:


Yaygın değil:
Apomorfın alan hastalarda pozitif Coombs' testi bildirilmiştir,

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

^ Bu uygulama yoluyla apomorfın aşırı dozajı üzerine limitli deneyim bulunmaktadır. Aşırı dozaj semptomlan aşağıda önerildiği şekilde empİrik olarak tedavi edilmelidir:
Aşırı kusma domperidon ile tedavi edilebilir.
Solunum depresyonu naloksan ile tedavi edilebilir.
Hipotansiyon: Uygun ayarlamalar yapılmalıdır; ör; yatarken ayak yüksekliğini artırmak. Bradikardi atropinle tedavi edilebilir.

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup : Dopamin agonistleri
ATC Kodu : N04B C07
Apomorfin dopamin reseptörlerinin direkt stimülanıdır ve hem Dİ hem de D2 reseptör agonisti özellikleri gösterirken levodopa ile metabolik veya transport yolaklannı paylaşmaz.
Her ne kadar deney hayvanlannda, apomorfm uygulaması nigro-striatal hücrelerin ateşleme (deşaıj) hızmı baskılarsa da, düşük dozun endojen dopamin salınımınm pre-sinaptik inhibisyonuyla lokomotor aktivitede azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. Parkinsona bağlı yetersizlik üzerine etkisi post-sinaptik reseptör bölgeleri aracılığıyladır. Bu bifazik etki insanlarda da gözlenmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Apomorfin subkütan enjeksiyonu sonrası farmakokinetiği iki kompartımanlı model olarak tanımlanmıştır. Apomorfin bir potent agonist olarak parkinson ve diğer nörolojik hastalıkların akut ve kronik çalışmalarında kullanılmıştır.

Emilim:


Apomorfin, subkütan dokudan hızlı ve tam olarak absorbe olur, bu klinik etkisinin hızlı başlaması (4-12 dakika) ile uyumludur.

Dağılım:


Serebrospinal sıvıdaki apomorfin seviyesi ile klinik cevap iyi ilişkilidir; ilacın dağılımını en iyi iki- kompartımanlı model tanımlar.
Dağılım yarı ömrü 5 (±1.1) dakikadır.

Bivotransformasvon:


Apomorfin metabolizmasının, totalin yaklaşık olarak yüzde onu şeklinde glukuronidasyon ve sülfonasyon aracılığıyladır; diğer yolaklar tanımlanmamıştır.

Eliminasvon:


Ana eliminasyon yolu böbrek aracılığıyladır. Metabolitleri aktif değildir.
Eliminasyon yan-ömrü 33 (±3.9) dakikadır. Hızlı itrah edildiği için (yaklaşık 1 saat) klinik etki süresi kısadır.

Doğrusallık/ do&rusal olmayan durum:


Apomorfın eliminasyonu dozla orantılı ve linear olarak gerçekleşir.

Hastalardaki karakteristik özellikler;

Yaşlılarda, böbrek ve karaciğer bozukluğu olan kişilerde yetişkinlerle aynı farmakokinetik profil gözlenmiştir. Çocuklarda kullanımı kontrendike olduğundan veriler mevcut değildir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Kısa ürün bilgilerinin diğer kısımlarmda yer alan bilgiler yanında tekrarlanan doz subkütan toksisite çalışmaları insanlar için özel bir tehlike göstermemiştir,

İn vitrovivo

çalışmalarda genotoksik değildir.
Üreme üzerine apomorfın etkileri, sıçanlarda araştırılmıştır. Apomorfın bu türlerde teratojenik değildir, fakat anneye toksik olan dozların yeni doğanda solunum güçlüğü ve matemal kayıplara neden olduğu bildirilmiştir.
Karsinojenite çalışmalan yapılmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum metabisülfıt (E223)
Hidroklorik asit (% 37) (pH'yı 3.0-4.0'e ayarlamak için)
Sodyum hidroksit (% 99) (pH'yı 3.0-4.0'e ayarlamak için)
Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Geçimsizlik çalışmalan bulunmadığından, bu ürün diğer tıbbi ürünlerle birlikte kanştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

^ 25'^C'yi aşmayan oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde, ambalajı içinde saklayınız.
İşıktan korumak için orijinal dış kutusu içinde saklayınız.
Dondurmayınız. Donmuş çözeltiyi çözüp kullanmayınız.
Aşırı nem ve sıcaklıktan koruyunuz.
Ampul içindeki çözelti yeşile dönmüşse, kullanmayınız.
Çözeltiyi kullamm öncesi görsel olarak muayene ediniz. Sadece berrak ve renksiz çözelti içeren ampulleri kullanınız.
Tek kullanımlıktır. Kullanılmayan veya arta kalan çözelti atılmalıdır.

6.5. Ambalajm niteliği ve içeriği

^ 2 mİ enjeksiyonluk çözelti içeren, 5 adet Tip 1 cam ampul içeren kutularda mevcuttur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler veya atık materyaller “Tıbbi atıklann kontrolü yönetmeliği'' ve “Ambalaj ve ambalaj atıklannın kontrolü yönetmeliklerine” uygun olarak imha edilmelidir.

Sürekli infüzvon ve mini-pompa veva şırınga sürücüsünün kullanımı:


Hangi mini-pompa ve/veya şınnga sürücüsünün kullanılacağı, gereken dozaj ayarlamalan hastanın kişisel ihtiyacına göre doktor tarafından belirlenmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok., No:3, D:2-3,
06520, Çankaya/ Ankara
Tel: 0312 219 62 19
Fax: 0312 219 60 10
e-mail:

[email protected]


8. RUHSAT NUMARASI

^ 111/81

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 04/02/2002
Ruhsat yenileme tarihi

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Apo-go 20mg/2ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Etken Maddesi: Apomorfin hidroklorür

Atc Kodu: N04BC07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Apo-go 20 Mg 5 Ampul
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.