Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Adamaks 200 Mg/5 Ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Toz Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ADAMAKS 200mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Toz

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her 5 ml'sinde

Azitromisin dihidrat 209,6 mg (200.00 mg azitromisine eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

3,69 g/5 ml 39,56 g/5ml0,01g/5 ml

Sakkaroz

Sodyum fosfat tribazik Sodyum benzoat

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASOTIK FORMU

Oral süspansiyon hazırlanması için toz.

Beyaz renkli, kiraz kokulu, akışkan, homojen, topak halde partikül içermeyen ve su ile sulandırıldığında beyaz ya da beyazımsı süspansiyon oluşturan granüller.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ADAMAKS, duyarlı organizmalara bağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,

Streptococcus pneumoniaHaemophilus influenza'nın

neden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmışpnönomi vakaları gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; akut otitis media'da ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlarındaendikedir.

Streptococcus pyogenes"in

neden olduğu farenjit/tonsilit tedavisinde penisilin alerjisi varlığında kullanılır.

ADAMAKS, erkeklerde ve kadınlarda cinsel temasla bulaşan ve

Chlamydia trachomatis'eHaemophilus


1/21

ducreyi'yeNeisseriagonorrhoeaeTreponemapallidum

enfeksiyonu olmadığı saptanmalıdır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

ADAMAKS günlük tek doz olarak verilmelidir.

Enfeksiyona göre doz uygulama süresi aşağıda verilmiştir.

Yetişkinler

Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyiNeisseria gonorrhoeae

kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, tek bir oral doz olarak alınan 1000 mg'dır.

S.pyogenes

tonsilit/farenjit'in tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle 500 mg olarak verilen 1500 mg'dır. Penisilin ve/veya sefalosporinlere alerjisi olan hastalar için reçete edilirken yerel tedavikılavuzları takip edilmelidir.

Uygulama şekli:

Ağızdan alınır.

Enfeksiyona göre doz uygulama süresi aşağıda verilmiştir. ADAMAKS Süspansiyon yemeklerle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

Hazırlanışı

Toz bulunan şişeyi çalkalayınız.

Daha sonra ölçekteki (15 ml) işaretine kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyup şişe muhteviyatına ilave ederek iyice çalkalayınız. Sulandırmadan sonra 5 ml'lik bir ölçek, 200 mgazitromisin ihtiva eder. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalayınız.

Süspansiyon çift tarafı ölçekli (2.5 - 5 ml) kaşık veya 0.10 ml aralıklara göre ayarlanmış 5 ml'lik doz ölçekli özel şırınga ile kullanılır.

2/21

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğu olan hastalarda (GFR 10-80 ml/dak), doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (GFR<10 ml/dak)azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğu olan hastalarda, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir. Azitromisin karaciğerde metabolize edildiği ve safra ileatıldığı için, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Bu durumdakihastalarda azitromisin tedavisi ile ilgili herhangi bir çalışma yürütülmemiştir (Bkz. Bölüm 4.4)

Pediyatrik popülasyon

45 kg'ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Çocuklarda tonsilit/farenjit dışında herhangi bir tedavi için maksimum tavsiye edilen toplam doz 3 gün süreyle uygulanan 1500 mg(günde tek doz 500 mg)'dır.

Streptokokal farenjit tedavisi haricinde, çocuklara uygulanan doz, 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg/gün veya alternatif olarak ilk gün tek doz 10 mg/kg, 2-5. günler günde tek doz 5mg/kg olarak 5 gün içinde verilmek üzere toplam 30 mg/kg'dır.

Akut otitis media tedavisi için yukarıda belirtilen dozlara alternatif olarak 30 mg/kg tek doz olarak verilebilir.

Ağırlık (kg)

3 Günlük Tedavi Günde 1 kez uygulanır

5 Günlük Tedavi Günde 1 kez uygulanır

Toplam Doz

1. Gün
2. ve 3. Günler
1. Gün
2.-5. Günler

<15 kg

2,5 ml (100 mg)

2,5 ml (100 mg)

2,5 ml (100 mg)

1,25 ml (50 mg)
30 mg/kg
15-25 kg

5 ml

(200 mg)

5 ml

(200 mg)

5 ml

(200 mg)

2,5 ml (100 mg)
600 mg
26 - 35 kg

7,5 ml (300 mg)

7,5 ml (300 mg)

7,5 ml (300 mg)

3,75 ml (150 mg)
900 mg
36-45 kg

10 ml (400 mg)

10 ml (400 mg)

10 ml (400 mg)

5 ml

(200 mg)

1200 mg

3/21

45 kg'ın üstü

Erişkin dozu

6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkinliği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.

Pediyatrik streptokokal farenjit için, azitromisinin 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg veya 20 mg/kg uygulanmasının etkili olduğu gösterilmiştir, ancak günde 500 mg'lık dozaşılmamalıdır. Bu iki doz aralığının karşılaştırıldığı klinik çalışmalarda, klinik etkinlik benzerolmuştur, ancak, 20 mg/kg/gün dozunda daha yüksek bakteriyolojik eradikasyon görülmüştür.Penisilin, akut romatizmal ateş profilaksisi dahil

Streptococcus pyogenesGeriyatrik popülasyon:

Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır. Yaşlı hastaların süregelen proaritmik durumları olabileceğinden, kardiyak aritmi ve

torsades de pointes4.3. Kontrendikasyonlar

Bu ilacın kullanımı, azitromisin ya da makrolid veya ketolid antibiyotiklerinin herhangi birine, eritromisine ya da bölüm 6.1' de listelenen yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırıduyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir (ayrıca bkz. Bölüm 4.4).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleriHipersensitivite

Eritromisin ve diğer makrolidlerde olduğu gibi anjiyoödem, akut generalize ekzantematöz püstülozis (AGEP), anafilaksi (nadiren ölümcül), Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroz (nadiren ölümcül), eozinofili ve sistemik semptomlar ile ilaç reaksiyonu (DRESS)sendromu dahil nadir ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Azitromisinin uygulanması ileilişkili bu reaksiyonların bir kısmı nüks edebilmektedir ve bu nedenle uzun süreli gözlem vetedavi gerektirmektedir.

Eğer bir alerjik reaksiyon oluşursa ilaç kesilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Hekim tedavinin kesilmesinden sonra alerjik semptomların tekrar ortaya çıkma ihtimalinin farkındaolmalıdır.

4/21

Hepatotoksisite:

Azitromisin, çoğunlukla hepatobiliyer yol üzerinden elimine edildiği için, ADAMAKS ciddi hepatik rahatsızlığı olan hastalara dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

Azitromisin tedavisinde anormal karaciğer fonksiyonu, hepatit, kolestatik sarılık, hepatik nekroz ve hepatik yetmezlik gibi rahatsızlıklar (bazıları ölüm ile sonuçlanabilen) raporedilmiştir (bkz. Bölüm 4.8). Bazı hastaların daha önceden hepatik rahatsızlığı olabilir ya dadiğer hepatotoksik ilaçları kullanmış olabilirler.

Sarılığa bağlı olarak hızla gelişen asteni, koyu renkli idrar, kanamaya eğilim ya da hepatik ensefalopati gibi hepatik fonksiyon bozukluğu bulgu ve belirtileri görüldüğü zaman karaciğerfonksiyon testleri yapılmalıdır. Hepatik fonksiyon bozukluğu oluşursa azitromisin tedavisidurdurulmalıdır.

Ergot türevleri:

Ergot türevleri ile birlikte makrolid grubu antibiyotik kullanan hastalarda ergotizm meydana gelmiştir. Azitromisin ile ergot türevlerinin arasındaki etkileşime dair veri mevcut değildir.Teorik olarak ergotizm olasılığı bulunduğundan, azitromisinin ergot türevleriyle birliktekullanımı önerilmez.

Süperenfeksiyon

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi, hastaların mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı süperenfeksiyon bulguları açısından gözlenmesi önerilir. Süperenfeksiyongelişmesi durumunda azitromisin tedavisi kesilmesi ve uygun tedavi başlatılması durumugerekebilir.

Clostridium difficileilişkili diyare

Clostridium difficileC.diffıcile'nin

aşırı çoğalmasını sağlayacakşekilde kolonun normal florasını değiştirmektedir.

C.

difficile,C.difficile'in

aşırı toksin üreten suşları, artmış morbidite ve mortaliteye sebep olur; bu enfeksiyonlar antimikrobiyal terapiyedirençli olabilirler ve kolektomiye gereksinim duyabilirler. CDAD antibiyotik kullanan tümdiyare hastalarında dikkate alınmalıdır. CDAD'nin antibakteriyel ajanların verilişinden 2 ay

5/21

sonra ortaya çıktığı rapor edildiği için hasta hikayesine/ hastanın tedavi geçmişine dikkat edilmelidir. Azitromisin tedavisinin kesilmesi ve

C. difficile

için spesifik tedavi uygulanmasıdüşünülmelidir.

Renal Yetmezlik

Ciddi böbrek fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda (GFR <10 mL/dak), azitromisinin sistemik maruziyetinde %33'lük bir artış gözlenmiştir (bkz. Bölüm 5.2).

Streptokok enfeksiyonları

Streptococcus pyogenes'e

bağlı farenjit/tonsillit tedavisinde ve ayrıca akut romatizmal ateşin profilaksisinde penisilin genellikle ilk tedavi seçeneğidir. Azitromisin genel olarak orofarenksiçindeki streptokoklara karşı etkilidir, ancak azitromisinin akut romatizmal ateşinönlenmesindeki etkinliğini gösteren hiçbir veri yoktur.

QT aralığında uzama

Azitromisinin de içinde olduğu makrolid grubu ile tedavi edilen hastalarda, kardiyak aritmi vetorsades de pointesriskine işaret eden uzamış kardiyak repolarizasyon ve QTaralığı görülmüştür (bkz. Bölüm 4.8).

Bu nedenle, aşağıdaki durumlar kardiyak arreste yol açabilen ventriküler aritmiler (torsade de pointes dahil) için artmış riske yol açabileceğinden, varolan proaritmikzemini olan hastalarda (özellikle kadın ve yaşlı hastalar) azitromisin dikkatlikullanılmalıdır. Aşağıda yer alan hasta gruplarına azitromisin reçete edilirken ölümeneden olabilecek QT uzaması riski nedeniyle yarar-risk analizi yapılmalıdır.

• Kompanse edilemeyen kalp yetmezliği ya da bradiartimiler, uzamış konjenital QTsendromu,torsades de pointesöyküsü olan, bilinen QT aralığı uzamış olan hastalar

• QT aralığını uzattığı bilinen ilaçları kullanan hastalar

• Düzeltilmemiş hipokalemi veya hipomagnezemi, sınıf IA (kinidin, prokainamid)veya sınıf III antiaritmik ajanların kullanılma durumları (dofetilid, aminodaron,sotalol), sisaprid ve terfenadin; pimozid gibi antipsikotik ajanlar; sitalopram gibiantidepresanlar; moksifloksasin ve levofloksasin gibi florokinolonlar

• Klinik olarak belirgin bradikardi, kardiyak aritmi veya ciddi kardiyak yetmezlik

• Mevcut proaritmisi olan kadın ve yaşlı hastalar

ilaçla ilişkili QT aralığı uzaması durumuna daha duyarlı olabilir.

6/21

Myastenia gravis

Azitromisin ile tedavi edilen hastalarda myastenia gravis semptomlarının şiddetlenmesi ve miyastenik sendromun başlangıcı bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.8).

Sakkaroz içeriği

Bu ürün sakkaroz içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacıkullanmamaları gerekir.

Sodyum içeriği

Bu ürün sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Antasitler

Azitromisinin antasitler ile beraber kullanım etkisinin araştırıldığı bir farmakokinetik çalışmada doruk serum konsantrasyonu yaklaşık %25 azalmasına rağmen toplambiyoyararlanım üzerine bir etki görülmemiştir. Hem azitromisin hem de antasit alan hastalarda,ilaçlar beraber kullanılmamalıdır.

Setirizin

Sağlıklı gönüllülerde 5 günlük azitromisin tedavisiyle birlikte 20 mg setrizin uygulandığında kararlı durumda farmakokinetik bir etkileşim görülmemiş ve QT aralığında önemli değişiklikolmamıştır.

Didanozin (Dideoksinozin)

HIV pozitif olan 6 hastaya 1200 mg/gün azitromisin ile birlikte 400 mg/gün didanozin uygulandığında, didanozinin kararlı durum farmakokinetik özelliklerinde plaseboya göre farksaptanmamıştır.

Digoksin ve kolşisin

Azitromisin dahil makrolid grubu antibiyotikleri ile digoksin ve kolşisin gibi P-glikoprotein substratlarının birlikte uygulanması sonucu P-glikoprotein substratlarının plazma seviyesindeartış rapor edilmiştir. Bu yüzden, azitromisin ve digoksin gibi P-glikoprotein substratları ilebirlikte uygulandığında serum digoksin seviyelerinin artması ihtimali göz önünde

7/21

bulundurulmalıdır. Azitromisin tedavisi boyunca ve bırakıldıktan sonra, klinik gözlemleme ve serum digoksin düzeylerinin takibi yapılmalıdır.

Zidovudin

1000 mg'lık tek doz ve 1200 mg veya 600 mg'lık çoklu doz azitromisin, zidovudin veya glukronat metabolitinin plazma farmakokinetiği veya idrarda atılımı üzerinde çok az etkidebulunmuştur. Ancak azitromisin kullanımı, periferik kandaki mononükleer eritrositlerde klinikolarak aktif metabolit olan fosforlanmış zidovudin konsantrasyonlarını arttırmıştır. Bu sonucunklinik önemi açık olmamakla beraber, hastalar için faydalı olabilir.

Azitromisin hepatik sitokrom P450 sistemi ile önemli etkileşime girmez. Azitromisinin, eritromisin ve diğer makrolidlerde görülen farmakokinetik ilaç etkileşimlerine girmesibeklenmemektedir. Azitromisin kullanımı sırasında, sitokrom-metabolit kompleksi aracılığıylahepatik sitokrom P450 indüksiyonu ya da inaktivasyonu gözlenmez.

Ergot türevleri

Konvülsif ergotizm başlatma potansiyeli dolayısıyla, azitromisinin ergot türevleriyle birlikte kullanımı önerilmez (bkz. Bölüm 4.4).

Azitromisinin aşağıda listelenen ve önemli ölçüde sitokrom P450 aracılığıyla metabolizmaya uğrayan ilaçlarla farmakokinetik çalışmalar yapılmıştır.

HMG-CoA redüktaz inhibitörü (statinler)

Atorvastatin (10 mg/gün) ve azitromisinin (500 mg/gün) birlikte kullanımı, atorvastatinin plazma konsantrasyonlarını değiştirmemiştir (HMG CoA-redüktaz inhibisyonu testinedayanılarak). Bununla birlikte, pazarlama sonrası dönemde azitromisin ile birlikte statin alanhastalarda rabdomiyoliz durumu rapor edilmiştir.

Karbamazepin

Azitromisin ve karbamazepinin aynı anda verildiği, sağlıklı gönüllülerde yapılan bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında karbamazepin veya aktif metabolitlerinin plazmaseviyeleri üzerine hiçbir anlamlı etki gözlenmemiştir.

8/21

Simetidin

Azitromisinden 2 saat önce tek doz olarak verilen simetidinin, azitromisin farmakokinetiği üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada azitromisin farmakokinetiğinde herhangi birdeğişiklik görülmemiştir.

Siklosporin

Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir farmakokinetik çalışmada 3 gün süresince günde 500 mg oral doz azitromisin ve ardından bir defada oral olarak 10 mg/kg siklosporin verilmiştir ve busiklosporinin maksimum konstanrasyon (Cmaks) ve eğri altındaki alanın (EAA)0-5 anlamlışekilde yükselmesi (sırasıyla %24 ve %21) ile sonuçlanmıştır, bununla birlikte EAA0-rodeğerinde belirgin bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle söz konusu ilaçların aynı zamandakullanımında temkinli olunmalıdır. Eğer aynı zamanda kullanım zorunluysa, siklosporindüzeyleri izlenmeli ve doz gerekli şekilde ayarlanmalıdır.

Efavirenz

7 gün süresince günde tek doz 600 mg azitromisin ve 400 mg efavirenzin birlikte kullanımı sonucunda klinik açıdan önemli farmakokinetik etkileşim olmamıştır.

Flukonazol

Tek doz 1200 mg azitromisinin tek doz 800 mg flukonazol ile birlikte uygulanması sonucunda, azitromisin flukonazolün farmakokinetiğini değiştirmemiştir. Flukonazol ile birlikte kullanımazitromisinin total maruziyetinde ve yarı ömründe değişikliğe yol açmasa da, azitromisininCmaks değerinde klinik olarak anlamlı olmayan bir azalma (%18) kaydedilmiştir.

İndinavir

1200 mg'lık tek doz azitromisin ile birlikte 5 gün süreyle günde üç kez 800 mg indinavirin birlikte kullanımı, indinavirin farmakokinetik özellikleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlıetkiye yol açmamıştır.

Metilprednizolon

Sağlıklı gönüllülerde yapılan farmakokinetik etkileşim çalışmasında, azitromisin metilprednizolonun farmakokinetik özellikleri üzerine önemli herhangi bir etkiye yolaçmamıştır.

9/21

Midazolam

Sağlıklı gönüllülerde, 3 gün süreyle 500 mg/gün azitromisin ve 15 mg tek doz midazolamın birlikte kullanımı, midazolamın farmakokinetiği ve farmakodinamiği üzerinde klinik olarakönemli değişikliğe yol açmamıştır.

Nelfinavir

1200 mg azitromisin ve kararlı durumda nelfinaviri (günde üç defa 750 mg) beraber uygulanması azitromisin konsantrasyonlarında artışa neden olmuştur. Klinik olarak anlamlıadvers etkiler gözlenmemiş, doz ayarlanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Rifabutin

Rifabutin ve azitromisinin beraber uygulanması her iki ilacın da serum konsantrasyonlarını etkilememiştir.

Azitromisin ve rifabutini beraber alan hastalarda nötropeni görülmüştür. Rifabutin kullanımı ile nötropeni görülmekle beraber, azitromisin kombinasyonu ile ilgili kesin bir ilişki ortayakonmamıştır (Bkz. Bölüm 4.8).

Sildenafil

Normal sağlıklı erkek gönüllülerde azitromisin (3 gün süreyle 500 mg/gün) sildenafil ya da dolaşımdaki major metabolitinin EAA ve Cmaks değerleri üzerinde etkide bulunmamıştır.

Teofilin

Teofilin ve azitromisin sağlıklı gönüllülere birlikte uygulandığında klinik olarak önem taşıyan herhangi bir farmakokinetik etkileşim bulunmamıştır.

Terfenadin

Farmakokinetik çalışmalar azitromisin ve terfenadin arasında hiçbir etkileşim olmadığını göstermiş olsa da bildirilen bazı vakaların bulunması bu olasılığın tamamen dışlanmayacağınıgöstermektedir. Azitromisin ve terfenadin birlikte kullanıldığında dikkatli takip önerilir.

10/21

Triazolam

Sağlıklı 14 gönüllüde 1. günde 500 mg ve 2. günde 250 mg azitromisin ile birlikte 2. günde 0.125 mg triazolam verildiğinde, triazolamın farmakokinetik değişkenlerinde plaseboya göreherhangi önemli bir etki görülmemiştir.

Trimetoprim/sulfametoksazol

7 gün süreyle trimetoprim/sulfametoksazol (160 mg/800 mg) ve 7. Günde 1200 mg azitromisinin birlikte kullanımı trimetoprim ya da sulfametoksazolün dorukkonsantrasyonlarında, total maruziyette ya da idrar atılımlarında anlamlı değişikliğe yolaçmamıştır. Azitromisin serum konsantrasyonları, diğer çalışmalarda görülene benzerolmuştur.

Kumarin benzeri oral antikoagülanlar

Bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında, azitromisin, sağlıklı gönüllülere 15 mg'lık tek bir doz halinde uygulanan varfarinin antikoagülan etkisini değiştirmemiştir.

Pazarlama sonrası dönemde, azitromisinin kumarin benzeri oral antikoagülanlar ile beraber uygulanmasının ardından antikoagülan etkinin potansiyalize olduğuna dair raporlar mevcuttur.Kesin bir ilişki ortaya konmamışsa da, kumarin benzeri oral antikoagülan alan hastalardaazitromisin kullanılırken protrombin zamanının izlenme sıklığına karar verilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlar için ilaç etkileşimleri konusunda yeterli bilgi yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyon için ilaç etkileşimleri konusunda yeterli bilgi yoktur.

4.6. Gebelik ve laktasyonGeııel Tavsiye:

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan hafif- orta düzeyde maternal toksik dozlarla yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarakdoğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler bakımından yetersizdir. Bu sebepten dolayı gebe kalmayı

11/21

planlayan kadınlarda kullanılırken uygun doğum kontrol yöntemleri uygulanmalı, gebelik şüphesi olanlarda ise gebe olup olmadığı netleştirilerek karar verilmelidir.

Gebelik dönemi

Gebelerde azitromisin kullanımına ilişkin klinik veri bulunmamaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/ doğum /ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım 5.3). Buçalışmalarda azitromisinin plasentaya geçerek fetüse ulaştığı görülmüş, ancak fetüse zararıkonusunda herhangi bir kanıt bulunamamıştır. İnsan için potansiyel risk bilinmemektedir.Azitromisinin gebelik sürecindeki güvenliliği henüz netleşmediği için sadece mutlaka gerekliolduğunda gebelik sırasında kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Azitromisinin insan sütüne geçtiği rapor edilmiştir; ancak emziren annelerde insan sütü ile azitromisin atılımının farmakokinetiği ile karakterize yeterli ve kontrollü çalışma mevcutdeğildir. Bu nedenle azitromisin emziren kadınlarda, sadece anne için potansiyel yararlarınınbebek için potansiyel riskten ağır bastığı durumda kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/fertilite

Sıçanlar üzerinde yürütülen fertilite çalışmalarında, azitromisin uygulanmasını takiben gebelik oranlarında azalma görülmüştür. Bu bulgunun insanlar ile ilişkisi bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Azirtomisinin hastanın araç ya da makine kullanma kabiliyeti üzerine etkisi olduğunu gösteren kanıt bulunmamaktadır.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir:

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor: eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

12/21

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan : Kandidiyazis, oral kandidiyazis, vajinal enfeksiyon Bilinmiyor: Psödomembranöz kolit (bkz. Bölüm 4.4)

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan :Lökopeni, nötropeni

Bilinmiyor :Trombositopeni, hemolitik anemi

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan :Anjiyoödem, hipersensitivite

Bilinmiyor :Anaflaktik reaksiyonlar (bkz.Bölüm 4.4)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın :Anoreksi

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın olmayan :Sinirlilik

Seyrek :Ajitasyon

Bilinmiyor :Agresif tepkiler, kaygı

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın : Sersemlik, baş ağrısı, parestezi, disguzi

Yaygın olmayan : Hipoestezi, somnolans, insomnia

Bilinmiyor :Senkop, konvulsiyon, psikomotor hiperaktivite, anosmi, aguzi, parosmi,

Myastenia gravis (bkz. Bölüm 4.4)

Göz bozuklukları

Yaygın : Görme bozukluğu

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Yaygın :Sağırlık

Yaygın olmayan :Duyma bozukluğu,kulak çınlaması

Seyrek :Vertigo

13/21

Kardiyak bozukluklar

Yaygın olmayan : Palpitasyon

Bilinmiyor :

Torsades depointes,Vasküler bozukluklar

Bilinmiyor :Hipotansiyon

Solunum, göğüs hastalıkları ve ıııediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan : Dispne, epistaksis

Gastrointestinal bozukluklar

Çok yaygın : Diyare, abdominal ağrı, bulantı, şişkinlik

Yaygın :Kusma, dispepsi

Yaygın olmayan : Gastrit, konstipasyon

Bilinmiyor :Dilde renk değişikliği, pankreatit

Hepato-biliyer bozukluklar

Yaygın olmayan : Hepatit

Seyrek :Karaciğer fonksiyon anormallikleri

Bilinmiyor : Karaciğer yetmezliği (nadiren ölümle sonuçlanan bkz. Bölüm 4.4),

fulminan hepatit, hepatik nekroz, kolestatik sarılık

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın :Kaşıntı ve döküntü
Yaygın olmayan : Stevens Johnson Sendromu, fotosensitivite reaksiyonları, ürtiker Seyrek: Akut generalize ekzantematöz püstülozis

(AGEP) *+, eozinofili ve sistemik semptomlarla ilaç reaksiyonu (DRESS sendromu)*+

Bilinmiyor :Toksik epidermal nekroliz,eritema multiforme

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik bozuklukları

Yaygın :Artralji

14/21

Böbrek ve idrar yolu bozuklukları

Bilinmiyor : İnterstisiyel nefrit ve akut renal yetmezlik

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Yaygın : Yorgunluk

Yaygın olmayan : Ödem, göğüs ağrısı, kırgınlık/halsizlik, asteni

Araştırmalar

Yaygın

Yaygın olmayan

Bilinmiyor

: Lenfosit sayısında azalma, eozinofıl sayısında artma, kan bikarbonat düzeyinde azalma

: Aspartat aminotransferaz artışı, alanin aminotransferaz artışı, kan bilirubini yükselmesi, kan üresinde yükselme, kan kreatininde artış,anormal kan potasyumu seviyesi: Elektrokardiyogramda QT uzaması (bkz. Bölüm 4.4)

Pazarlama sonrası bildirilen yan etkiler

+ Yan etki sıklığı, “3 Kuralı” kullanılarak hesaplanan %95 güven aralığının tahmini üst sınırı ile temsil edilir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda görülen advers etkiler, normal dozlarda görülenlere benzer olmuştur. En belirgin doz aşımı semptomları geri dönüşlü i-duyma kaybı, şiddetlibulantı, kusma ve diyaredir. Doz aşımı durumunda medikal kömür kullanımı ve genelsemptomatik ve destekleyici tedavi endikedir.

15/21

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanım için makrolid sınıfı antibakteriyeller ATC kodu: J01FA10

Etki mekanizması:

Azitromisin azalid grubu makrolid antibiyotiktir.

Bu molekül, eritromisin A'nın lakton halkasına bir nitrojen atomunun eklenmesi ile oluşturulmuştur. Azitromisinin kimyasal adı 9-deoksi-9a-aza-9a-metil-9a-homoeritromisinA'dır. Moleküler ağırlığı 749.0'dır.

Azitromisinin etki mekanizması, 50S ribozomal alt birimin 23S rRNA kısmına bağlanarak ve peptidlerin translokasyonunu inhibe ederek bakteriyel protein sentezinin baskılanmasınadayanmaktadır.

Direnç mekanizması:


Azitromisine karşı direnç doğal veya kazanılmış olabilir. Bakterilerde üç ana direnç mekanizması vardır: bunlar hedef bölge değişikliği, antibiyotik taşınımında değişiklik veantibiyotiğin modifikasyonudur.

Azitromisin, eritromisine dirençli gram pozitif izolatlar ile çapraz direnç gösterir. Özellikle Streptococcus pneumoniae ve Staphylococcus aureus'ta zaman içinde makrolid duyarlılığındabir azalma olduğu kaydedilmiştir. Benzer şekilde, Streptococcus viridans ve Streptococcusagalactiae (Grup B) streptokokları arasında diğer makrolidlere ve linkozamidlere karşıduyarlılığın azaldığı gözlenmiştir.

Kesme noktaları:

Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Komitesi (EUCAST) tarafından yayınlanan tipik bakteriyel patojenler için azitromisin kesme noktaları:

Minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) kesme noktaları (mg/L)

Dirençli

>2

>0,5

Duyarlı

Staphylococcus

türleri <1

Streptococcus A, B, C ve G

<0,25

16/21

grupları
Streptococcus pneumoniae


<0,25

>0,5

Haemophilus influenzae


<0,12

>4

Moraxella catarrhalis


<0,25

>0,5

Neisseria gonorrhoeae


<0,25

>0,5

Duyarlılık

Kazanılmış direncin prevalansı seçilen türler için coğrafi olarak ve zamanla değişebilir. (Özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde, dirençle ilgili yerel bilgiler yararlı olabilir.)Lokal direnç prevelansı, tedavide kullanılacak ajanın bazı enfeksiyon tiplerindeki kullanımıiçin soru işareti yaratırsa gerekli olduğunda uzman tavsiyesi alınmalıdır.

Tablo: Azitromisinin anti-bakteriyel spektrumu

Yaygın duyarlı türler

Aerobik Gram pozitif mikroorganizmalar

Staphylococcus aureusStreptococcus pneumoniaeStreptococcus pyogenes(Grup A)

Aerobik Gram negatif mikroorganizmalar

Haemophilus influenzae


Haemophilus parainfluenzae


Legionella pneumophila


Moraxella catarrhalis


Neisseria gonorrhoeae


Pasteurella multocidaAnaerobik mikroorganizmalar

Clostridium perfringens


Fusobacterium türleri


Prevotella türleri


Porphyromonas türleri


Diğer mikroorganizmalar

17/21

Serum proteinlerine bağlanma, plazma konsantrasyonuna göre değişmektedir ve 0,5 mikrogram/mL'de %12 ila 0,05 mikrogram azitromisin/mL serumda %52 arasında değişir.Kararlı haldeki ortalama dağılım hacmi 31,1 L/kg olarak hesaplanmıştır.

Biyotransformasyon:


İnsan safrasında özellikle yüksek konsantrasyonlarda değişmemiş azitromisin bulunmuştur. Safrada ayrıca, N- ve O-demetilasyondan,desosamin ve aglikon halkalarının

hidroksillenmesinden ve kladinöz konjügatın parçalanmasından oluşan 10 metabolit tespit edilmiştir. Sıvı kromatografi ve mikrobiyolojik analiz sonuçlarının karşılaştırılması,azitromisinin metabolitlerinin mikrobiyolojik olarak aktif olmadığını göstermiştir.

Hayvan çalışmalarında fagositlerde yüksek azitromisin konsantrasyonları gözlenmiştir. Deneysel modellerde, aktif fagositoz sırasında daha yüksek konsantrasyonlarda azitromisinuyarılmamış fagositlerden verilmiştir. Hayvan modellerinde bu durum enfeksiyon bölgesineyüksek konsantrasyonlarda azitromisin ulaştırılması ile sonuçlanmıştır.

Eliminasyon:


Terminal plazma yarı ömrü, dokudan temizlenme yarı ömrünü (2 ila 4 gün) yansıtmaktadır. İntravenöz yoldan uygulanan bir dozun yaklaşık %12'si, takip eden üç gün içinde idrardadeğişmeden atılır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Çoklu azitromisin dozları verilen farelerde, sıçanlarda ve köpeklerde, birçok dokuda (örneğin göz, dorsal kök gangliyonlar, karaciğer, safra kesesi, böbrek, dalak ve/veya pankreas)fosfolipidoz (hücre içi fosfolipid birikimi) gözlenmiştir. Fosfolipidoz, yenidoğan farelerin veköpeklerin dokularında da benzer derecede gözlenmiştir. Azitromisin tedavisininkesilmesinden sonra etkinin geri dönüşlü olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçların hem hayvanlarhem de insanlar için önemi bilinmemektedir.

Karsinojenik potansiyel:


Azitromisin sadece kısa süreli tedavi için endike olduğundan ve kanserojen aktivite göstergesi herhangi bir belirti olmadığından, karsinojenik potansiyeli değerlendirmek için hayvanlardauzun süreli bir çalışma yapılmamıştır.

Mutajenik potansiyel


19/21

İn vivoin vitro

test modellerinde potansiyel genetik ve kromozom mutasyonlarına dair kanıt bulunmamıştır.

Üreme toksisitesi:


Embriyotoksik etkiler için yapılan hayvan çalışmalarında, farelerde ve sıçanlarda teratojenik etki gözlenmemiştir. Sıçanlarda, 100 ve 200 mg/kg vücut ağırlığı/gün azitromisin dozları, fetalkemikleşmenin hafif geriliğine ve maternal ağırlık artışına yol açmıştır. Sıçanlarda yapılan perive postnatal çalışmalarda, 50 mg/kg/gün ve üzeri azitromisin dozları ile tedavi sonrası hafifretardasyon gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK BİLGİLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sakkaroz

Sodyum fosfat tribazik Sodyum benzoatHidroksipropil selülozKsantan gumKiraz esansıMuz esansı

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf Ömrü

60 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında 5 gün saklanabilir.

6.5 Ambalaj niteliği ve içeriği

ADAMAKS 200 mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için toz, beyaz renkli indüksiyon folyolu polipropilen kapakla kapatılan 60 ml'lik natural HDPE şişe, 1 adet 15 ml'lik polipropilen ölçü

20/21

kabı, 1 adet doz ölçekli (5 ml) şırınga, 1 adet iki uçlu (2.5 - 5 ml) plastik kaşık ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda ambalajlanır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Advance İlaç Anonim Şirketi Ataşehir / İstanbul

8. RUHSAT NO

2022/481

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 25.08.2022 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLEME TARİHİ

21/21


1

Metisilin dirençli stafilokokların makrolidlere karşı kazanılmış direnç prevalansı çok yüksektir ve azitromisine nadiren duyarlı oldukları için bu sınıfta verilmiştir.

Pediatrik popülasyon

Çocuklarda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda, sıtma tedavisi için azitromisin kullanımı, komplike olmayan sıtmanın tedavisinde önerilen sıtma ilaçlarına eşdeğerliksaptanmadığından ne monoterapi olarak ne de klorokin veya artemisinin bazlı ilaçlarlakombine olarak önerilmemektedir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:


İnsanlarda oral uygulamayı takiben biyoyararlanım yaklaşık %37'dir. İlacı aldıktan sonra doruk plazma konsantrasyonuna 2-3 saatte ulaşılır.

Dağılım:


Oral yolla alınan azitromisin, vücutta geniş çapta dağılır. Farmakokinetik çalışmalarda, dokularda ölçülen azitromisin konsantrasyonlarının plazmada ölçülenlere kıyasla belirginşekilde daha yüksek (50 kat kadar) olduğu görülmüştür. Bu durum azitromisinin dokularakuvvetli bir şekilde bağlandığını göstermektedir.

18/21

İlaç Bilgileri

Adamaks 200 Mg/5 Ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Toz

Etken Maddesi: Azitromisin Dihidrat

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.