Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bengay %10+%15 Merhem Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BILGISI1. BEŞERI TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BENGAY® %10+%15 Merhem

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin maddeler:

Metil salisilat...............................% 15

Mentol..........................................% 10

Yardımcı maddeler:

50 gr merhem içerisinde:

Susuz lanolin 1 gr

Yardımcı maddeler için bkz. 6.1.

3. FARMASÖTİK FORM4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar

Aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde analjezik ve antienflamatuar olarak etkilidir;

• Osteoartrit, romatoid artrit, periartrit, tendinit, tenosinevit ve bursit gibi romatizmalhastalıklar,

• Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları,

• Ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas iskelet sistemi hastalıkları

4.2 Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

Ağrılı bölgeye günde 3-4 defa uygulanmalıdır.

Uygulama şekli:

Sadece kütanöz kullanım içindir.

BENGAY, ince bir tabaka halinde ağrılı bölgeyi kapatacak şekilde yeteri kadar sürülür ve tamamen emilene kadar yavaşça oğuşturulur.

Her uygulamadan önce, bir önceki uygulama alanı iyice temizlenmelidir. Bu tedavi tarzı nevralji ve lumbago vakalarında da faydalıdır.

Aşırı kullanımdan kaçınınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Geçerli değil.

Pediyatrik popülasyon:

12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı kontrendikedir.

Geriyatrik popülasyon:4.3 Kontrendikasyonlar

Metil salisilat, mentol veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,

Açık yaralarda ve derinin irritasyonunda kullanılmamalıdır.

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Salisilatlar Reye Sendromu ile ilişkilendirilmektedir. Sıcak su torbası veya oklusif bandaj ile birlikte kullanılmamalıdır. Gözlere ve diğer müköz membranlara değdirilmemelidir. Ciltteönemli tahriş oluştuğu zaman tedavi kesilmelidir.

Ağrı 10 günden fazla devam ederse veya iyileşmezse hemen bir doktora başvurulmalıdır.

BENGAY, yerel cilt reaksiyonlarına(kontakt dermatit gibi) sebep olabilecek susuz lanolin içermektedir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Asetilsalisilik asitle beraber kullanıldığında salisilat toksisitesi görülebilir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda, ilacın salisilat içermesinden dolayı olası bir kanamaoluşabilir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Geçerli değil.

Gebelik dönemi:

BENGAY'ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ ve-veya/doğum/ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz.kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

BENGAY, gerekli olmadıkça gebelik süresinde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi:

Mentol ve metil salisilatın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya daBENGAY tedavisinin durdurulupdurdurulmayacağına/tedavidenkaçınılıp

kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve BENGAY tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

BENGAY'ın kullanımının insan fertilitesi üzerindeki etkileri hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Topikal uygulanan mentol/metil salisilatın araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

4.8 İstenmeyen etkiler

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (1/10); yaygın (1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (1/1,000 ila <1/100); seyrek (1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor).

İmmün Sistem Hastalıkları

Çok seyrek:

Anjioödem

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar:

Çok seyrek:

Dispne (Aşırı hassasiyete bağlı)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok seyrek:

Uygulama bölgesi reaksiyonları (kabarcık, yanma, eritem, iritasyon, ağrı, uyuşma, kaşıntı ve döküntü dahil)

Yaralanma ve zehirlenme

Çok seyrek:

Yanıklar (Uygulama bölgesinde)

Sinir sistemi hastalıkları:

Çok seyrek:

Santral sinir sistemi depresyonu semptonları(baş dönmesi, sersemlik, ciltte

kızarıklık, uyku hali, bradipne ve koma)

Gastrointestinal hastalıklar:

Çok seyrek:

Bulantı, kusma ve karın ağrısı

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Çok seyrek:Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarakizlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli adversreaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir(www.titck.gov.tr; e-posta: [email protected]; tel: 0800 314 00 08; faks: 0 312 218 3599).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Aşırı kullanım salisilat toksisitesine sebep olabilir. Yutulması durumunda doktora danışınız.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Eksternal bir analjeziktir. Ağrılı bölgelere uygulandığında bu bölgelerdeki lokal

damarları genişleterek serinlik hissi verir ve ağrıyı azaltır. Sinir ve adaleleri gevşetir.

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Eklem ve kas ağrılarında kullanılan topik ürünlerden salisilik asit deriveleriATC kodu: M02AC

Mentol ve metil salisilatın topikal uygulamasında aktif maddelerin cildin altındaki dokulara penetrasyonu, terapötik etkilerinin temelidir.

Mentol ve metil salisilat ağrılı bölgeye uygulandığında, uygulandığı yerde hafif bir

inflamasyon oluşturarak ağrının hafiflemesini sağlar.

Mentol iritasyonlara karşı bir lokal vazodilatördür. Lokal uygulamayı takiben hemen kalıcı bir ferahlık hissi verir.

Metil salisilat, bir lokal iritan ve derin kalıcı ağrıyı rahatlatan semptomatik etkinin sonucu gibi davranır. Plasebo kontrollü çift kör çalışmada iritasyonlara karşı metil salisilat içeren lokaliritanlar, orta derecede ağrısı olan hastalarda kullanıldığında, ağrının giderilmesindeplasebodan daha etkili olmuştur. Eklem ağrıları, incinme ve artmış kas tonusu ileilişkilendirilebilir.

Metil salisilat içeren merhemin topikal uygulanmasında, plaseboda herhangi bir etki görülmezken,semptomlar belirgin oranda azalmıştır.

Veriler, ciltten absorbe olan miktarın bir analjezik etki oluşturmak için yeterli olduğunu göstermektedir.

BENGAY 'ın oluşturduğu kas tonusu ve kas ağrılarmdaki azalma ayrıca anestezik etki ile de ilişkilidir.

Merhemin kullanımı, laktik asit gibi iritanların çıkışını kolaylaştıran, kasların rahatlamasını ve eklemlerde hareket kabiliyetini arttırılmasını sağlayan küçük kapillerin genişlemesi ilesonuçlanmaktadır. Yapılan bir çalışmada ürün sub-maksimal koşu zamanını hafifçe fakatbelirgin şekilde uzatır. 36 saatlik koşu bandı dengeli çalışmasında acı seviyesini azaltır, vemaksimal koşuda son dakikalarda duyulan acı seviyesini azaltır.

5.2 Farmakokinetik özelliklerEmilim:

Mentol ve metil salisilatın absorpsiyonu topikal uygulama sonrası gerçekleşir. Mentol yağda yüksek oranda çözünür ve bu yüzden hızlı bir şekilde absorbe olur. Metil salisilat sistemikdolaşımda tespit edilebilir. Emilim hızlı bir şekilde gerçekleşir. Metil salisilatın doku seviyeleri,plazma konsantrastonundan 30 kat daha yüksektir ve 16 cm2 lik alana uygulandıktan 1 saatiçinde tespit edilebilir. Tekrar eden uygulamadan sonra absorpsiyon oran ve miktarının arttığıgözlemlenmiştir.

Dağılım:

Salisilat, genellikle pH sıvılarda dağılır.

'ya bağlı pasif geçişlerle, çoğu vücut dokusu ve hücrelerarası

Biyotransformasyon:

Mentol hızlı bir şekilde metabolize olur ve idrar ve plazmada sadece ana metaboliti olan mentol glukuronit ölçülebilir.

Metil salisilatın metabolizasyonu, topikal uygulamanın ardından, hızlı bir şekilde gerçekleşir. Dermal ve subkütan dokularda yüksek oranlarda salisilik aside (aktif salisilat) metabolize olur.

Eliminasyon:

Mentol glukuronitin plazma yarılanma ömrü sırasıyla mentol kapsülde ve naneli şeker/naneli çayda ortalama 56.2 dakika ( %95 güven aralığında [CI], 51.0 - 61.5) ve 42.6 (%95 CI, 32.5-52.7) dakikadır (P<0.05). Salisilatların plazma yarılanma ömrü antiplatelet dozda2-3 saat, normal antiinflamatuar dozda 12 saattir.Yarılanmaömrü, zehirlenme

olduğunda veya yüksek terapötik dozlarda 15-30 saate kadar çıkabilir.

Atılım:

Salisilatlar idrarda serbest salisilik asit (%10), salisilurik asit (%75), salisilik fenolik (%10) ve açil (%5) glukuronidler ve gentisik asit (%1'den daha az) olarak tespit edilir. Bununlabirlikte, serbest salisilatların atılımı hem idrar pH 'sına hem de doza bağlı olarakdeğişiklik göstermektedir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Genel Toksikoloji


Çeşitli ulaşılabilir toksisite çalışmaları,2000mg/kg'dan normal olarak daha büyük %50 değerde Letal Doz ile mentolün düşük akut oral toksistesini göstermektedir.Görülen anasemptomlar hissizlik ve aktivite düşüklüğüdür.

Genetik Toksikoloji


Mentol ve isomerlerinin, memeli ve in vitro bakteri testlerinde genotoksik olmadığı tespit edilmiştir.

Karsinojenite


Hem sıçan hem de farelerde yapılan çalışmalarda, d,l mentol'ün karsinojenitesine dair bir delil bulunmamıştır.

Teratojenite


Mentol:

L-mentol ile yapılan teratojenisite çalışmaları, sıçan, fare, hamster ve tavşanlarda maternal olarak toksik olmayan dozlarda gerçekleştirilmiştir. Yine de bu dozlar, bitiş noktasının bir öndeğerlendirmesine için vermek amacıyla yeteri kadar yüksektir. Reprodüktif/gelişimseltoksisite çalışmalarında, sıçan ve farelerde (gebeliğin 6-15. günleri), tavşanda (gebeliğin 6-18.günü) ve hamsterda (gebeliğin 6-10.günü) yüksek dozlar ugulandığında herhangi bir etkigözlenmeyen dozların (NOEL) sırasıyla 218mg/kg/gün, 185mg/kg/gün, 425mg/kg/gün ve405mg/kg/gün olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadan hareketle, çeşitli türlerde, iyi yönetilmişçalışmalarda, L-mentol, embroyonik,fetotoksik değildir ve teratojenik özellikleri yoktur.

Metil salisilat:

Gebeliğin 6-15. günlerinde, 0,1,3 ve 6g/kg/gün dozlarda metil salisilatın sıçanlardaki dermal uygulamasında, herhangi bir etki gözlenmeyen doz 6g/kg/gün olarak saptanmıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Hystrene (% 45 stearik asit)

Gliserol monostearat

Susuz lanolin

Tween 85 (polisorbat 85)

Span 65 (sorbitan tristearat)

Trietanolamin

Su

6.2 Geçimsizlikler

Uygulanabilir değildir.

6.3 Raf ömrü

Raf ömrü: 24 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°Caltındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

50 g'lık tüpler halinde piyasaya sunulmuştur.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürün ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü” yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

J^TL Turkey Tüketici Sağlığı Ltd. Şti. Beykoz/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

2022/748

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.12.2022 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Bengay %10+%15 Merhem

Etken Maddesi: Metil Salisilat+mentol

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Bengay %10+%15 Merhem - KUB
 • Bengay %10+%15 Merhem - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Bengay %10 + %15 Merhem, 50 G
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.