Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dekol 250mcg/5ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Palonosetron

KISA URUN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI

DEKOL 250 jıg / 5 mİ İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Steril Apirojen

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

1 mİ solüsyon 50 mikrogram palonosetron (hidroklorür olarak) içerir.
Her bir DEKOL 5 ml'Iik çözelti flakonu, 250 mikrogram palonosetron (hidroklorür olarak) içerir.

Yardımcı maddeler:

5 ml'lik çözeltide;
Mannitol 207,5 mg
Trisodyum sitrat 18.5 mg
Sodyum hidroksit k.m. (pH ayarlayıcı olarak kullanılır)
Yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyonluk çözelti Berrak, renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Terapötik endikasyonlan

DEKOL:
• İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın önlenmesinde
• Orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve kusmanın önlemesinde, endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama sekli Pozoloji:

DEKOL tek bir intravenöz bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce uygulanır.
DEKOL'ün ileri derecede emetojenik kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önleme etkinliği, kemoterapiden önce uygulanan bir kortikosteroid ilavesi yoluyla arttınlabilir.

Uygulama sıklığı ve suresi:

Uygulama şekli:

İntravenöz kullanım içindir. DEKOL 30 saniye içinde enjekte edilmelidir.
özel Popülasyonlara İlişkin Ek Bilgiler:
Böbrek /Karaciğer yetmezliği: Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden son safha böbrek hastaları için herhangi bir veri yoktur. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Pediyatrik Popülasyon: Daha fazla veri elde edilinceye dek, 18 yaş altındaki hastalarda kullanılması önerilmemektedir.
Geriyatrik Popülasyon: Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.
43 Kontrendikasyonlar
Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. (bkz.bölüm 6.1)
4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri
Palonosetron kalın barsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon hikayesi olan ya da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir. Palonosetron 750 mikrogram ile bağlantılı olarak, hastane bakımı gerektiren fekal etkili iki konstipasyon vakası rapor edilmiştir.
Test edilen tüm dozlarda, palonosetron klinik açıdan önemli QTc aralığının uzamasına neden olmamaktadır. Palonosetronun QT/QTc üzerine etkisini kanıtlayan kesin veriler için sağlıklı gönüllülerde bir çalışma yürütülmüştür, (bkz. 5.1 Farmakodinamik özellikler)
Aynca, diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, palonosetronun QT aralığını artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımında veya QT aralığı uzaması olan veya QT aralığı uzaması oluşumu eğilimi görülen hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında “sodyum içermez”.
Bu tıbbi ürün 207.5 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle uyarı gerektirmemektedir.
4.5 Diğer tıbbi ürfinlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Palonosetron, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, esas olarak CYP2D6 tarafından metabolize edilir.

İn vitro

çalışmaları baz alındığında, klinik olarak ilgili konsantrasyonlarda palonosetron sitokrom P450 izoenzimini indüklemez ya da inhibe etmez.

Kemoterapötik ajanlar:

Preklinik çalışmalarda, palonosetron test edilen 5 kemoterapötik ajanın antitümör aktivitesini inhibe etmemiştir (sisplatin, siklofosfamid, sitarabin, doksorubisin ve mitomisin C).

Metoklopramid:

Klinik bir çalışmada, palonosetron'un intravenöz tek bir dozu ve bir CYP2D6 inhibitörü olan, oral metoklopramidin kararlı durum konsantrasyonunda önemli bir farmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

CYP2D6 indükleviciler ve inhibitörler:

Farmakokinetik analizi yapılan popülasyonda, CYP2D6 indükleyicileri (deksametazon ve rifampisin) ve inhibitörler (amiodaron, selekoksib, klorpromazin, simetidin, doksorubisin, fluoksetin, haloperidol, paroksetin, kinidin, ranitidin, ritonavir, sertralin ya da terbinafın) ile birlikte uygulandığında, palonosetron klerensi üzerinde hiçbir önemli etki görülmemiştir.

Kortikosteroidler:

Palonosetron, kortikosteroidler ile birlikte güvenli olarak uygulanabilir.

Di6er İlaçlar:

Palonosetron analjezikler, antiemetik, antispazmodikler ve antikolineıjik ilaçlar ile güvenli olarak uygulanabilir.

4.6 Gebelik ve Laktasyon Genel Tavsiye:

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk Doğurma Potansiyeli Bulunan Kadınlar/Doğum Kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Gebelik Dönemi:

Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece DEKOL gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir. Hayvan çalışmaları, gebelik, embriyonal / fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Plasental transfer ile ilgili olarak, hayvan çalışmalarından sadece sınırlı veriler elde edilmiştir (bkz. Bölüm 5.3). Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Laktasyon Dönemi:

Palonosetron'un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple DEKOL ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Üreme Yeteneği / Fertilite:

Palonosetronun 60mg/kg/gün'e kadar olan dozlannda (yüzey alanı esasında yaklaşık 1894 önerilen insan damar içi dozu), erkek ve dişi sıçanlar üzerinde fertilite ve üreme yeteneği üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Farmakodinamik özelliklere, bildirilen advers etkilerin ve/veya ilgili hedef popülasyon üzerinde gerçekleşen ve araç ya da makine kullanımı ile ilişkili performansı konu alan herhangi bir araştırma yapılmamıştır.
Palonosetron, baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastalar araç ve makine kullanırken ya da işletirken dikkatli olmaları konusunda uyanimalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

250 mikrogramlık bir dozda 633 hasta üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, en sık rastlanan advers etkiler, 60 hastada baş ağnsı (%9), 29 hastada konstipasyon (%5) olarak gözlenmiştir.
Bununla biriikte 8 hastada diyare (%1), 8 hastada sersemlik, baş dönmesi (%1), 3 hastada yorgunluk (<%1), 1 hastada karın ağnsı (<%1) ve 1 hastada uykusuzluk (<%1) tespit edilmiştir.
Klinik çalışmalarda aşağıdaki advers etkiler DEKOL ile ilgili muhtemel ya da olası olarak gözlemniştir.
Sıklık kategoileri aşağıdaki şekildedir:
Çok yaygın (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıklan:

Çok seyrek: Aşın duyarlılık*

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Yaygın olmayan; Hiperkalemi, metabolik bozukluklar, hipokalsemi, anoreksi, hiperglisemi, iştah azalması

Psikiyatrik hastalıklar:

Yaygm olmayan; Anksiyete, öfori hali

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygm; Baş ağrısı, baş dönmesi
Yaygm olmayan: Uyku hali, uykusuzluk, parestezi, aşın uyku hali, periferal sensoryal nöropati

Göz hastalıkları:

Yaygın olmayan; Gözde iritasyon, göz tembelliği

Kulak ve iç kulak hastalıkları:

Yaygın olmayan; Hareket hastalığı (taşıt tutması), kulak çınlaması

Kardiyak hastalıkları;

Yaygın olmayan: Taşikardi, bradikardi, ekstrasistol, miyokard iskemisi, sinüs taşikardisi, sinüs aritmisi, supraventriküler ekstrasistol

Vasküler hastalıkları:

Yaygm olmayan: Hipotansiyon, hipertansiyon, damar renginin değişmesi, damarda ödem

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıkları:

Yaygm olmayan; Hıçkırık

Gastroentestinal hastalıktan:

Yaygm: Konstipasyon, diyare
Yaygm olmayan; Dispepsi, karın ağnsı, kamın üst bölümünde ağrı, ağız kuruluğu, flatulans

Hepato-bilier hastalıkları:

Yaygın olmayan: Hiperbillirubinemi

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın olmayan: Aleıjik dermatit, pruritik döküntü

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın olmayan: Artralji

Böbrek ve idrar hastalıkları:

Yaygın olmayan: Üriner retansiyon, glikozüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastahkları:

Yaygın olmayan: Asteni, pireksi, yorgunluk, sıcak basması, grip benzeri hastalık Çok seyrek; Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu (yanma, endurasyon, rahatsızlık ve ağn

Araştırmalar:

Yaygın olmayan: Yükselmiş transaminaz seviyeleri, elektrokardiyogramda QT uzaması ¦Pazarlama sonrası çalışmalardan elde edilmiştir.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir aşın doz vakası rapor edilmemiştir.
Klinik çalışmalarda 6 mg'a kadar olan dozlar kullanılmıştır. En yüksek doz grubu, diğer doz gruplan ile karşılaştınldığında advers reaksiyonların insidansı benzer bulunmuştur ve hiçbir doz cevabı etkisi gözlenmemiştir. Palonosetron ile muhtemel olmayan aşın doz vakasında destekleyici bir tedavi uygulanmalıdır. Diyaliz çalışmalan gerçekleştirilmemiştir, ancak, büyük dağılım hacmi sebebiyle, diyalizin palonosetron doz aşımında etkili bir tedavi olması muhtemel değildir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik Grup: Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyiciler, Serotonin (5HT3)
Antogonistleri
ATC Kodu: A04AA05
Palonosetron, 5HT3 reseptörünün seçici yüksek afiniteli reseptör antagonistidir.
Özellikle sisplatin gibi, ilaçlar kullanılarak kanser kemoterapisi yapıldığında, çoğunlukla bulantı ve kusma oluşmaktadır. 5HT3 reseptörleri, area jx)stremada kemoreseptör triger zonda (CTZ), santral ve periferik sinir sisteminin vagal sinir uçlannda bulunmaktadır. Kemoterapötik ajanların, ince barsak enterokromafin hücrelerinden serotonin salgılanmasıyla bulantı ve kusma oluşturdukları ve salgılanan serotoninin vagal sinir afferentlerindeki 5HT3 reseptörlerini, kusma refleksini başlatmak için uyardıklan düşünülmektedir.
O O
Sisplatin <50mg/m , karboplatin, siklofosfamid <1500 mg/m ve doksorubisin >25 mg/m içeren, orta derecede emetojenik kemoterapi alan 1132 hasta ile gerçekleştirilen iki randomize, çift kör çalışmada, 1. gün, intravenöz uygulanan 250 mikrogram ve 750 mikrogram palonosetron ile 32 mg ondansetron (yan ömrü 4 saat) ya da 100 mg dolasetron (yarı- ömrü 7.3 saat), deksametazon olmaksızın karşılaştınimıştır.
Sisplatin <60mg/m^, siklofosfamid >1500 mg/m^ ve dakarbazin içeren ileri derecede emetojenik kemoterapi alan 667 hasta ile gerçekleştirilen randomize, çift kör çalışmada, 1. gün intravenöz uygulanan 250 mikrogram ve 750 mikrogram palonosetron, 32 mg ondansetron ile karşılaştınimıştır. Deksametazon, hastaların %67'sine kemoterapiden önce profılaktik olarak uygulanmıştır.
ön çalışmalar, palonosetron'un etkinliğini gecikmiş başlayan bulantı ve kusmada değerlendirmek için tasarlanmamıştır. Antiemetik aktivite 0-24 saat, 24-120 saat ve 0-120 saat süresince gözlenmiştir. Orta ve ileri derecede emetojenik kemoterapi üzerindeki çalışma sonuçlan aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Palonosetron, emezisin akut fazında etkinlik bakımından karşılaştınlan diğer ilaçlardan farklı değildir.
Palonosetronun çoklu sikluslarda karşılaştırmalı etkinliği kontrollü klinik çalışmalarda gösterilmemesine rağmen, üç faz 3 çalışmasına dahil olan 875 hasta açık uçlu güvenlik çidışmasına devam etmiştir ve 9 ilave kemoterapi siklusunda 750 mikrogram palonosetron ile tedavi edilmiştir. Bütün sikluslar süresince tam emniyet sürdürülmüştür.

Tablo 1: Ondansetron'a Karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren

grup ve fazdaki hastaların yüzdesi*


Palonosetron 250 mikrogram (n=l89)
Ondan seü-on 32 miligram (n=l85)
Delta


%
%
%

Tam Cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok)
% 97.5

Cf'


0-24 saat
81.0
68.6
12.4
[%l.8, %22.81
24-120 saat
74.1
55.1
19.0
[%7.5, %30.31
0-120 saat
69.3
50.3
19.0
f%7.4, %30.71
Tam Kontrol (Tamamlanmışcevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil)
p-d^cri'
0-24 saat
76.2
65.4
10.8
NS
24-120 saat
66.7
50.3
16.4
0.001
0-120 saat
63.0
44.9
18.1
0.001
Bulantı yok (Likcrt skalası) p-degeri'
0-24 saat
60.3
56.8
3.5
NS
24-120 saat
51.9
39.5
12.4
NS
0-120 saat
45.0
36.2
8.8
NS
* Tedavi etme amaçlı grup
''Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştınlan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15'den büyüktür.
' Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi a =0.05.

Tablo 2: Dolasetron'a Karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup ve fazdaki hastaların yuzdesi"


Palonosetron 250 mikrogram (n=189)
Ondan setron 32 miligram (n=191)
Delta


%

%


%

Tam Cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok)
% 97.5 Cl”
0-24 saat
63.0
52.9
lO.I
1%-1.7, %21.91
24-120 saat
54.0
38.7
15.3
I%3.4, %27.H
0-120 saat
46.0
34.0
12.0
r%0.3, %23.71
Tam Kontrol (Tamamlanmış cvap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil)
p-değeri'
0-24 saat
57.1
47.6
9.5
NS
24-120 saat
48.1
36.1
12.0
0.018
0-120 saat
41.8
30.9
10.9
0.027
Bulantı yok (Likert skalası) p-degeri'
0-24 saat
48.7
41.4
7.3
NS
24-120 saat
41.8
26.2
15.6
0.001
0-120 saat
33.9
22.5
11.4
0.014
* Tedavi etme amaçlı grup
''Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -IS'den büyüktür.
' Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi

a

=0.05.

Tablo 3: Ondansetron'a karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup ve fazdaki hastaların yiizdesi^


Palonosetron 250 mikrogram (n=223)
Ondansetron 32 miligram (n=22l)
Delta


%
%
%

Tam Cevap (Bulantı
ı-ok ve kurtarma tedavisi yok)
% 97.5 Cl*'
0-24 saat
59.2
57.0
2.2
f%-8.8, %13.11
24-120 saat
45.3
38.9
6.4
r%-4.6, % 17.31
0-120 saat
40.8
33.0
7.8
r%-2.9, % 18.51
Tam Kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fa/lası
değil)
p-degeri'
0-24 saat
56.5
51.6
4.9
NS
24-120 saat
40.8
35.3
5.5
NS
0-120 saat
37.7
29.0
8.7
NS
Bulantı yok (Likert skalası) p-değeri'
0-24 saat
53.8
49.3
4.5
NS
24-120 saat
35.4
32.1
3.3
NS
0-120 saat
33.6
32.1
1.5
NS
* Tedavi etme amaçlı grup
''Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15'den büyüktür.
' Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi a =0.05.
Palonosetronun kan basıncı, kalp atışı ve QTc'yi de içeren EKG parametrelerine olan etkisi ondansetron ve dolasetron etkileri ile karşılaştırılabilirdir. Klinik-dışı çalışmalarda palonosetronun, ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyonla ilişkili iyon kanallannı bloke etme ve potansiyel aksiyon süresini uzatma özelliği gösterilmiştir.
Palonosteronun QTc aralığı üzerine etkisi, yetişkin kadın ve erkeklerde, çifl-kör, randomize, paralel, plasebo ve pozitif (moksifloksasin) kontrollü çalışma ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, 221 sağlıklı bireyde, 0.25, 0.75 veya 2.25 mg'lık tek dozlarda IV olarak uygulamanın EKG etkilerini değerlendirmektir. Çalışma, 2.25 mg'lık dozlara kadar diğer EKG aralıklarında olduğu gibi QT/QTc aralığına hiçbir etkinin olmadığını kanıtlamıştır. Kalp atışında, atrioventriküler (AV) iletimde ve kardiyak repolarizasyonunda hiçbir önemli değişiklik gözlenmemiştir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler:


DEKOL (palonosetron hidroklorür) antiemetik ve bulantı önleyici bir ajandır. Palonosetron güçlü bir 5HT3 reseptör antagonistidir, diğer reseptörlere daha zayıf bağlanır.
Palonosetron hidroklorür beyazdan kirli beyaza renkli kristalize tozdur. Suda ve propilen glikolde çözünür, etanol ve 2-propanolde az çözünür. DEKOL enjeksiyonluk çözelti, steril, berrak, renksiz, pirojensiz, izotonik, tamponlanmış bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri 4,5-5,5'dur.

Emilim:


Intravenöz uygulamayı takiben, plazma konsantrasyonlanndaki başlangıçtaki ani azalmayı takiben yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yan ömür ile vücuttan yavaş bir şekilde atılır. Ortalama maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) ve konsantrasyon-zaman eğrisinin altında kalan alan (EAA - oo) genellikle doz ile orantılı olup, sağlıklı gönüllülerde ve kanser hastalannda 0.3-90 ng/kg doz aralığındadır.

Dağılım:


Palonosetron önerilen dozlarda vücutta yaygın olarak dağılır ve dağılım hacmi yaklaşık 6.9-
7.9 L/kg.dır. Palonosetron'un yaklaşık %62'si plazma proteinlerine bağlanır.

Bivotransformasvon


Palonosetron, yaklaşık %40'ı böbrek yoluyla, yaklaşık %50'si palonosetron'un 5HT3 reseptör antagonist aktivitesinin %1'den daha azına sahip olan iki primer metabolite dönüştüğü metabolize olduğu ikili bir yol ile elimine edilir.

In vitro

metabolizma çalışmalan palonosetronun CYP2D6 ve daha az olmak üzere, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimleri ile metabolize edildiğini gösterilmiştir. Klinik farmakokinetik parametreler, CYP2D6 substratlannın yavaş ve hızlı metabolize edicileri arasında anlamlı derecede farklılık göstermemektedir. Palonosetron klinik olarak kullanılan konsantrasyonlarda sitokrom P450 izoenzimlerini inhibe etmez ya da indüklemez.

Eliminasyon :


10 mikrogram/kg [''*C]-palonosteron'un tek bir intravenöz dozundan sonra, dozun yaklaşık %80'i 144 saat içinde idrar yoluyla değişmemiş aktif madde olarak atılmıştır. Bu da verilen dozun %40'ına eşdeğerdir. Sağlıklı deneklere tek doz intravenöz bir bolus uygulamasından sonra, palonosetronun toplam vücut klerensi 173 ± 73 ml/dk. ve renal klerens 53 ± 29 ml/dk'dır. Toplam vücut klerensinin düşük ve dağılım hacminin büyük olması plazmada yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yan-ömür ile sonuçlanır. Hastalann %10'u 100 saatten daha fazla bir ortalama eliminasyon yan ömrüne sahiptir.

Hastalardaki karakteristik özellikler


Yaslılarda:

Yaş, palonosetron'un farmakokinetiğini etkilemez. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Cinsiyet:

Cinsiyet palonosetron'un farmakokinetiğini etkilemez. Cinsiyet baz alınarak doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pedivatrik Hastalar:

18 yaş altındaki hastalarda farmakokinetik veri mevcut değildir.

Böbrek yetmezliSi:

Hafiften ortaya böbrek yetmezliği palonosetron farmakokinetik parametrelerini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi böbrek yetmezliği renal klerensi düşürür, ancak bu hastalarda total vücut klerensi sağlıklı deneklerle benzerdir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz hastalarında farmakokinetik veri mevcut değildir.

Karaci&er vetmezliSi:

Hepatik yetmezlik, sağlıklı denekler ile karşılaştırıldığında
palonosetron total vücut klerensini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan kişilerde, palonosetronun yanlanma ömrü ve ortalama sistemik maruziyeti artar ancak bu doz ayarlamasını gerektirmez.

53 Klinik öncesi güvenlilik verileri

in-vitro çalışmalarda, sadece çok yüksek konsantrasyonlardaki palonosetronun ventrikülün -de ve re-polarizasyon ve aksiyon potansiyel süresine katkısı olan iyon kanallarını bloke edebileceğini göstermiştir.
Hayvan çalışmaları, gebeliğe, embriyonal/fötal gelişmeye, doğum ya da postnatal gelişmeye dair direkt ya da indirekt zararlı etkilerin olmadığını göstermiştir. Plasenta geçişi konusunda, hayvan çalışmalarında sadece sınırlı veriler mevcuttur (bkz. Bölüm 4.6).
Palonosetron mutajenik değildir. Yüksek dozda palonosetron iki yıl süresince günlük olarak uygulanmıştır ve sıçanlarda karaciğer tümörleri oranında artış görülmüş, endokrin neoplazmlar ve deri tümörlerine sebep olmuş fakat farelerde böyle bir etki görülmemiştir.
Mekanizmanın temeli tam olarak anlaşılamamıştır, ancak uygulanan yüksek dozlar sebebiyle ve DEKOL'ün insanlarda tek bir uygulama için kullanılması, bu bulguların klinik kullamm ile ilgili olmadığını düşündürmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol Sodyum sitrat Sitrik asit monohidrat Enjeksiyonluk su Sodyum hidroksit çözeltisi Hidroklorik asit çözeltisi

6.2 Geçimsizlikler

DEKOL enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile kanştınlmamalıdır.

6.3 Raf ömru

Raf ömrü 24 aydır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

Bu tıbbi ürün, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden korunarak saklanmalıdır.
Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Ürün donmuş ise çözüp kullanılmamalıdır.
Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.
Flakon açıldıktan sonra kullanılmayan kısmı saklanmamalıdır, (bkz. Bölüm6.6)

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Bromobütil lastik tıpa ve alüminyum kapağı olan Tip

I

cam flakon Ambalajında 5 mİ çözelti içeren 1 adet flakon şeklinde mevcuttur.

6.6 Beşeri tıbbi Oriinden arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanıbnamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklannın Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Sadece tek bir kullanım içindir, kullanılmamış çözeltiler her bir solüsyon atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

Global Pharma İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Yenişehir Mah. Burak Sok. No:21 Kat:4 D:11 Ataşehir - İstanbul /Türkiye Tel:+90 216 576 33 18 Faks:+ 90 216 576 33 17

8. RUHSAT NUMARASI

245/98

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi: 12.11.2012

Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Dekol 250mcg/5ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Palonosetron hidroklorür

Atc Kodu: A04AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.