Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nootropil 800 mg film tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Psikostimülan İlaçlar » Diğer » Pirasetam

KISA URUN BILGISI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NOOTROPİL 800 mg Film Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 film tablette:
Pirasetam 800 mg

Yardımcı maddeler:

Film kaplama Opadry OY-3445'de boyar madde olarak,
Sunset sansı FCF aluminyum lakı (El 10) 2.65 mg
Titanyum dioksit (E171)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakınız.


3. FARMASÖTİKFORM

Film Kaplı Tablet
Turuncu, oblong, çentikli, N/N olarak işaretli film-kaplı tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Erişkinlerde


-

Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-orgiinik sendromlann semptomatik tedavisi,
- Kortİkal kajoıaklı miyoklonus tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
- Vertigo ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için endikedir.

Çocuklarda


-

8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi:

Günlük dozun 2-4 eşit doz halinde alınması önerilir.
Parenteral (damardan) uygulama gerektiği zaman (öm. yutma güçlüğü, bilinç kaybı) NOOTROPİL günlük önerilen ile aynı dozda İ.V. yoldan uygulanabilir.
- Enjektabl ampuller birkaç dakika boyunca İ.V. uygulanacaktır.
Aşağıda her bir endikasyonda önerilen günlük dozlar belirtilmiştir:

Psiko-organik sendromların semptomatik tedavisi


Günlük önerilen doz; 2.4 g'dan- 4.8 g'a kadeırdu' ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanır.

Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi


Günlük doza 7.2 g ile başlanmalı, 24 g'lık maksimum doz elde edilinceye dek her üç veya dört günde bir 4.8 g'lık artışlarla 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulama yapılmalıdır.
Tedavide uygulanan diğer anti-miyoklonik ilaçlar aynı dozda verilmeli; elde edilen

klinik

yarara göre, söz konusu ilaçlann dozu, mümkünse, azaltılmalıdır.
NOOTROPİL alınmaya bir kez başlandığında, tedaviye asıl serebral hastalık süresince devam edilmelidir.
Akut nöbeti olan hastalarda, zaman içinde kendiliğinden iyileşme görülebilir; dolayısıyla her 6 ayda bir, ilaç dozunu azaltmak veya ilacı kesmek için girişimde bulunulmahdır.
Bunu yaparken, NOOTROPİL dozu, her iki günde bir ani nüks ya da kesihne nöbetlerini önlemek için (Lance Adams sendromunda her üç ya da dört günde bir) 1.2 g azaltılmalıdır.

Vertigo tedavisi


Günlük önerilen doz; 2.4 g- 4.8 g arasındadır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanır.

Konuşma terapisi ile kombine olarak disleksi tedavisi


8 yaş ve üstü çocuklarda ve ergenlerde, günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g'dır ve 2 eşit doza bölünerek uygulanır.

Uygulama şekli:

NOOTROPİL 800 mg Film Tablet ağızdan kullanım içindir ve yemeklerle birlikte veya öğün dışında alınabilir. NOOTROPİL 800 mg Film Tablet bir miktar sıvı ile yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Günlük doz, böbrek fonksiyonuna göre, bireyselleştirilmelidir. Doz, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlanmahdır. Bu doz tablosunu kullanmak için, hastanın kreatinin klerensinin (CLcr), ml/dak. olarak hesaplanması gerekir. Aşağıdaki formül kullanılarak, serum kreatinin (mg/dl) değerinden, ml/dak. olarak CLcr hesaplanabilir:
[ 140-yaş (yıl) ] x ağırlık (kg)
CLcr (ml/dak)=- (x 0.85 - kadınlarda)
72 X serum kreatinin (mg/dl)

Grup

Kreatinin klerensi (ml/dak.)

Pozoloji ve sıklık

Normal
>80
Genel günlük doz, 2-4 eşit doza bölünerek
Hafif
50-79
Genel günlük dozun 2/3'ü,
2 veya 3 eşit doza bölünerek
Orta
30-49
Genel günlük dozun 1/3'ü, 2 eşit doza bölünerek
Ağır
<30
Genel günlük dozun 1/6'sı, 1 tek uygulama
Son-Dönem Böbrek Hastalığı

-

Kontrendİke

Karaciğer yetmezliği:

Sadece kzıraciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer ile böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilir

{bkz., Bölüm "Böbrekyetmezliği").


Geriyatrik popülasyon:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilir

{bkz., bölüm "Böbrek yetmezliği").

Yaşlı hastaların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapılabilmesi için kreatinin klerensinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerekir.

Pediyatrik popülasyon:

NOOTROPİL, 8 yaşın altındaki çocuklarda, güvenlilik ve etkinlik ile ilgili yeterli veri bulunmaması sebebiyle kullamiması önerilmez.

4.3. Kontrendikasyonlar

- Pirasetam veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olanlarda,
- serebral hemorajisi olan hastalarda,
- son-dönem böbrek hastalığı olanlarda,
- Huntington Koresi hastalığı olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

NOOTROPİL'in trombosit antiagreganı etkisi nedeniyle

(bkz.. Bölüm“Farmakodinamik özellikler”),

ağır kanamah hastalarda, gastrointestinal ülser hastası gibi kanama riski olan hastalarda, altta yatan hemostaz bozukluğu olan hastalarda, hemorajik inme hikayesi olan hastalarda, diş ile ilgili cerreıhi operasyon deıhil büyük cerreıhi girişim geçiren hastaleırda ve düşük doz aspirin dahil antikoagülan veya trombosit antiagreganı ilaçlar kullanan hastalarda dikkatle kullamiması önerilir.
NOOTROPİL böbrekler yoluyla vücuttan atıldığından, böbrek yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır

{bkz., Bölüm 4.2 "Pozoloji ve uygulama şekli”).


Yaşhlann uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapılabilmesi için kreatinin klerensinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerekir.
Miyoklonuslu hastalarda tedavinin birden kesilmesi, ani nükse ya da kesilme nöbetlerine yol açabileceğinden, bundan kaçmılmahdır.

Yardımcı maddelerle ilgili uyarılar


Sunset Sarısı FCF (El 10):

Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Sodyum:

Bu ürün, her 24 g NOOTROPİL'e yaklaşık 2 mmol (veya yaklaşık 46 mg) sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5. Diğer übbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Tiroid ekstreleriyle (T3 + T4) eşzamanlı tedavi sırasında, konfiizyon, irritabilité ve uyku bozukluğu bildirilmiştir.
Yayınlanmış tek-kör bir çalışmada, ağır yineleyen venöz trombozlu hastalarda 9.6 g/gün dozunda NOOTROPİL'in, INR'yi 2.5'ten 3.5'a çıkarmak için gerekli asenokumarol dozunu değiştirmediği gösterilmiştir. Ancak tek başına asenokumarolün gösterdiği etkiler ile karşılaştınidığmda; 9.6 g/gün dozunda eklenen NOOTROPİL, trombosit aggregasyonunu; p-tromboglobulin salimim; fibrinojen ve von Willebrand faktörlerinin (VIILC; VIII:vW:Ag; VIII:vW:RCo) düzeylerini ve tam kan ve plazma viskozitesini anlamh ölçüde düşürmüştür.
NOOTROPİL farmakokinetiği üzerinde değişikliğe yol açan ilaç etkileşim potansiyelinin düşük olması beklenir çünkü NOOTROPİL dozunun yaklaşık %90'ı değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır.

İn vitro,

142, 426 ve 1422 p,g/ml konsantrasyonlardaki NOOTROPİL, insan karaciğer sitokrom P450 CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 4A9/11 izoformlarmı inhibe etmez.
NOOTROPİL'in 1422 (ig/ml konsantrasyonda, CYP 2A6 (%21) ve 3A4/5 (%11) üzerinde minör inhibe edici etkileri gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, bu iki CYP izoformunun inhibisyonu için Ki değerleri, 1422 ixg/ml'nin muhtemelen çok üzerindedir. Bu nedenle, NOOTROPİL'in diğer ilaçlarla metabolİk etkileşimi beklenmez.
4 hafta boyunca günlük 20g dozda alınan NOOTROPİL, epilepsi hastalannda sabit dozlarda alman antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.
Eşzamanlı alkol kullanımı, NOOTROPİL serum düzeyleri üzerinde herhangi bir etki göstermemiş, 1.6g oral dozda uygulanan NOOTROPİL de alkol düzeylerini değiştirmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi "C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

NOOTROPİL için, oral kontraseptiflerle tanımlanmış bir etkileşim verisi bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

NOOTROPİL'in hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili yeterli veri yoktur. NOOTROPİL plasenta bariyerini geçer. Yeni doğanda ilaç düzeyleri maternal düzeylerin yaklaşık %70-%90'ı arasındadır.
NOOTROPİL hamilelikte çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Yalnızca annenin

klinik

açıdan durumu NOOTROPİL ile tedavi edilmesini gerektiriyor ise ve NOOTROPİL'in anne açısından faydası söz konusu riskinden daha fazla ise uygulanmalıdır.

Laktasyon dönemi

NOOTROPİL anne sütüne geçer; dolayısıyla emzirme sırasında kullanımından kaçınılmalı ya da tedavi sırasında emzirme kesilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Hayvan çahşmaları; hamilelik, embriyo/fetus gelişimi, doğum ya da post-natal gelişim açılanndan doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler göstermemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

İlaç alımıyla gözlemlenen istenmeyen etkiler değerlendirildiğinde, NOOTROPİL'in araç ve meıkine kullanımına etkisi olasıdır ve bu durum ilacı kullanırken dikkate alınmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalar


Güvenlik verileri mevcut çift-kör, plasebo-kontrollü, klinik veya farmakoklinik çahşmalar (Haziran 1997'de UCB Dökümantasyon Veri Bankasından elde edilmiş); endikasyon, dozaj formu, günlük doz veya popülasyon özelliklerinden bağımsız olarak NOOTROPİL alan 3000'den fazla deneği kapsar.
Advers olaylar WHO Sistem Organ Sımfina göre gruplandmldığında, aşağıda sıralanan smıflar, NOOTROPİL ile tedavide istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek oreında görülmüştür:
• Psikiyatrik hastalıklar
• Santral ve periferik sinir sistemi hastalıklan
• Metabolizma ve beslenme hastalıklan
• Tüm vücutta görülen genel bozukluklar
Aşağıdaki advers olaylar, plaseboya kıyasla pirasetam ile istatistiksel olarak anlamlı, daha yüksek sıklıkta bildirilmiştir. Plaseboya (n= 2850) karşı pirasetam (n= 3017) ile tedavi edilen hastalar için sıklık değerleri aşağıda verilmiştir.

WHO Sistem Organ Sınıfı

Yaygın ^1/100, <1/10)

Yaygın Olmayan ^1/1000, <1/100)

Sinir sistemi hastalıklan

Hiperkinezi


Metabolizma ve beslenme hastalıklan

Kilo artışı


Psikiyatrik hastalıklan

Sinirlilik

Somnolans

Depresyon

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar


Asteni

Pazarlama-sonrası deneyim


Pazarlama sonrası deneyimden aşağıda sıralanan ek advers ilaç reaksiyonlan bildirilmiştir (MedDRA Sistem Organ Sınıflan'na göre sıralanmıştır). Veriler, tedavi edilen popülasyonda bu advers ilaç reaksiyonlannın insidansı ile ilgili kestirim yapmak için yetersizdir.

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları:Kulak ve labirent hastalıklar:

Vertigo

Gastrointestinal hastahklar:

Kann ağrısı, üst kann ağnsı, ishal, bulantı, kusma

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Anafilaktoid reaksiyon, aşın duyarhlık

Sinir sistemi hastalıkları:

Ataksi, denge bozukluğu, epilepsinin şiddetlenmesi, baş ağnsı, uykusuzluk

Psikiyatrik hastalıklar:

Ajitasyon, anksiyete, konfözyon, halüsinasyon

Deri ve deri altı doku hastahkları:

Anjiyonörotik ödem, dermatit, kaşıntı, ürtiker

Doz aşımı ve tedavisi

4.9.


Belirtiler


Kann ağnsı ile birlikte kanh diyare olgusu, günlük 75 g NOOTROPİL alınmasıyla meydana gelir ve büyük olasılıkla aşm yüksek dozda sorbitol (NOOTROPİL Şurup içeriğinde yer alan) ile ilişkilidir. Doz aşımına bağlı spesifik ek bir advers olaya işaret edecek başka bir olgu bildirilmemiştir.

Tedavi


Akut belirgin doz aşımında, mide gastrik lavajla ya da kusma indüklenerek boşaltılabilir. NOOTROPİL'in doz aşımı için spesifik bir antidotu yoktur.
Doz aşımı tedavisi semptomatiktir ve hemodiyalizi de içerebilir. Dializin ekstraksiyon etkinliği NOOTROPİL için % 50-60'dır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinaınik özellikler

Fiinnakoterapötik grup: Nootropik ATC kodu: N06B X03.
Etkin madde pirasetam, gamaaminobütirik asidin (GABA) siklik türevi olan bir pirolidon (2-okso-1 -pirolidin-asetamid)'dur.

Etki Mekanizması ve Farmakodinamik Etkileri

Mevcut veriler, NOOTROPİL'in temel etki mekanizmasmm ne hücre ne de organa özgü olmadığmı önerir. NOOTROPİL, fosfolipid membran modellerinin polar uçlanna doza bağımh bir şekilde fiziksel olarak bağlanarak, mobil ilaç fosfolipid kompleksinin oluşumu ile karakterize membran lameller yapısının restorasyonunu indükler. Bu durum, membran ve transmembran proteinlerin fonksiyonlarını göstermeleri için gerekli katlanmayı veya üç boyutlu yapılannı sürdürmelerini veya geri kazanmalannı sağlar, daha iyi bir membran stabilitesi sağlanmasının olası nedeni budur.
NOOTROPİL'in nöronal ve vasküler et

kil

eri vardır.

Nöronal Etkiler


Nöronal düzeyde, NOOTROPİL membrana etkisini çeşitli yollarla gösterir. Hayvanlarda. NOOTROPİL, başlıca reseptör yoğunluğunun ve aktivitesinin postsinaptİk olarak düzenlenmesi ile çeşitli tipteki nörotransmisyonu geliştirir. Hem hayvan hem de insanda öğrenme, hafıza, dikkat, bilinçlilik gibi kognitif olaylarla ilgili fonksiyonlan sédatif veya psikostimülan etkilere neden olmaksızın hem yetersiz durumlannda hem de normal deneklerde artmr. NOOTROPİL, hayvanlarda ve insanlarda, hipoksi, intooksikasyonlar ve elektrokonvülsif tedavi gibi çeşitU serebral olaylardan sonra, kognitif yetenekleri korur ve düzeltir. EEG (elektroensefalografi) ve psikometrik değerlendirmeler ile belirlendiği üzere, beyin fonksiyonu ve performansını hipoksi ile indüklenen değişikliklere karşı korur.

Vasküler Etkiler


NOOTROPİL, trombositler, eritrositler ve damar duvarlan üzerinde hemoreolojik etkilerini eritrosit deformabilitesini arttırarak, trombosit agregasyonunu, damar duvarlanna eritrosit adhezyonunu ve kapiller vazospazmmı azaltarak gösterir.
Trombositlere etkileri: Sağlıklı gönüllülerde ve Raynaud fenomenli hastalardaki açık çalışmalarda, NOOTROPİL'in 12 g'a kadar artan dozları, tedavi-öncesi değerlerle (ADP, kollojen, epinefrin ve J3TG salımı ile indüklenen agregasyon testleri) karşılaştınidığmda trombosit sayısında anlamlı bir değişikliğe neden olmadan, trombosit fonksiyonlannda, doza-bağlı bir düşüşe neden olur. Bu çalışmalarda NOOTROPİL kanama zamanını uzatmıştır.
Kan damarlanna etkileri: Hayvan çahşmalannda NOOTROPİL, vazospazmı inhibe eder ve çeşitli spazmojenik ajanlann e

tkiltkili

olmuştur. Herhangi bir vazodilatör etkisi yoktur ve "çalma" fenomenini indüklememiş, kan akımında azalmaya, tekrar kan akışına veya hipotansif etkiye yol açmamıştır. Sağlıklı gönüllülerde NOOTROPİL eritrositlerin vasküler endotele adhezyonunu azaltmıştır ve ayrıca sağlıkh endotelde prostasiklin sentezi üzerinde doğrudan stimülan etkisi vardır.
Koagülasyon faktörlerine etkileri: Sağlıklı gönüllülerde, 9.6g'a kadar artan NOOTROPİL dozu, tedavi-öncesi değerlerle karşılaştınidığında fibrinojen ve von Willebrand falctörlerinin (VIII: C; VIII R : AG; VIII R:vW) plazma seviyelerini %30-40 azaltır ve kanama zamanını uzatır. Hem primer hem sekonder Raynaud fenomenli hastalarda 6 ay boyunca alman 8g/gün dozunda NOOTROPİL, tedavi öncesi değerlerle karşılaştırıldığında fibrinojen ve von Willebrand faktörlerinin (VIII: C; VIII R : AG; VIII R : vW(RCF)) plazma seviyelerini %30-40 azaltır, plazma viskozitesini azaltır ve kanama zamanını uzatır.
Sağlıklı gönüllülerde yapılan diğer bir çalışmada; hemostaz parametreleri ve kanama zamanına etkisi açısından, NOOTROPİL (12g'a kadar, günde İki kez) ve plasebo arasında istatiksel olarak anlamh bir fark görülmemiştir.

5.2 Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

NOOTROPİL'in farmakokinetik profili doğrusal ve zamandan bağımsızdır; geniş bir doz aralığında denekler arası değişkenlik düşüktür. Bu, NOOTROPİL'in yüksek geçirgenlik, yüksek çözünürlük ve minimum metabolize olma özellikleriyle uyumludur. NOOTROPİL'in plazma yarılanma ömrü 5 saattir. Bu süre erişkin gönüllülerde ve hastalarda aynıdır. Yaşlılarda (böbrek klerensinin bozulmasına bağlı olarak) ve böbrek yetmezliği olan deneklerde artar. Kararlı durum plazma konsantrasyonlarma, dozlamadan sonra 3 gün içinde ulaşılır.

Fmilim


NOOTROPİL oral uygulamadan sonra hızla ve büyük ölçüde emilir. Aç deneklerde uygulamadan 1 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlanna ulaşılır. NOOTROPİL oral formülasyonlann mutlak biyoyararlanımı %100'e yakındır. Besinler NOOTROPİL'in emilim miktannı etkilemez, fakat Cmaks'ı %17 düşürür ve tmaks'ı l'den 1.5 saate çıkeınr. 3.2 g'lık oral tek dozun ve günde üç kez 3.2 g'lık dozun uygulanmasını takiben doruk konsantrasyonlar sırasıyla 84 ng/ml ve 115 ^g/ml'dir.

Dağılım


NOOTROPİL plazma proteinlerine bağlanmaz ve dağılım hacmi yaklaşık 0.6 1/kg'dır. İntravenöz uygulamayı takiben serebrospinal sıvıda ölçülebilir. NOOTROPİL kan-beyin bariyerini geçer. Serebrospinal sıvıda tmaks'a uygulamadan yaklaşık 5 saat sonra ulaşılır ve yanlanma ömrü yaklaşık 8.5 saattir.
Hayvanlarda, NOOTROPİL'in beyindeki en yüksek konsantrasyonlan serebral korteks (frontal, pariyetal, oksipital loblar), serebellar korteks ve bazal geınglionlar'dadır. NOOTROPİL yağ dokusu dışında tüm dokulara yayılır; plasenta engelini geçer ve izole eritrositlerin membranlanndan penetre olur.

Bivotransformasvon


NOOTROPİL'in insan vücudunda metabolize olduğu bilinmemektedir. Bu metabolize olmama durumu, anürik hastalarda plazma yanlanma-ömrünün uzunluğu ve ana bileşenin idrarda yüksek oranda saptanması ile desteklenmektedir.

Eliminasvon


İ.V. ya da oral uygulamalardan sonra, NOOTROPİL'in plazma yanlanma ömrü erişkinlerde yaklaşık 5 saattir. Görünür toplam vücut klerensi 80-90 ml/dak.'dır. Ana atılım yolu idrardır ve dozun %80-100'üne tekabül eder. NOOTROPİL glomerüler filtrasyonla atılır.

Doğrusallık/ doğrusal olmavan durum


NOOTROPİL'in farmakokinetiği 0.8-12 g doz aralığında doğrusaldır. Yanlanma ömrü ve klerens gibi farmakokinetik değişkenleri doz ve tedavi süresi ile değişmez.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsivet


2.4 g'lık dozda formülasyonlann karşılaştınldığı bir biyoeşdeğerlik çalışmasında, Cmaks ve EAA kadınlarda (N = 6), erkeklere (N =6) kıyasla yaklaşık %30 daha yüksektir. Ancak vücut ağırlığı için ayarlanan klerensler benzerdir.
Irkın etkileri ile ilgili resmi farmakokinetik çahşma yapılmamıştır. Çapraz karşılaştırmah çalışmalar, beyaz ırk ve Asyalılan kapsar, iki ırk arasmda NOOTROPİL farmakokinetiğinin benzer olduğunu göstermiştir. NOOTROPİL esas olarak idrarla atıldığından ve kreatinin klerensinde önemli ırksal farkhiıklar bulunmadığından, ırkla ilişkili farmakokinetik farkhiık beklenmez.

Gerivatrik popülasyon


Yaşhlarda NOOTROPİL'in yanlanma ömrü artar ve bu artış, bu popülasyonda böbrek fonksiyonunun azalması ile ilişkilidir

{bkz., Bölüm 4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli'").


Pedivatrik popülasyon


Çocuklarda resmi herhangi bir farmakokinetik çahşma yapıhnamıştır.

Böbrek yetmezliği


NOOTROPİL klerensi, kreatinin klerensi ile bağlantılıdır. Bu nedenle, böbrek yetmezliği olan hastalarda NOOTROPİL'in günlük dozunun kreatinin klerensi temel alınarak ayarlanması önerilir

{bkz.. Bölüm 4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli").

Anürik son-dönem böbrek hastalığı olan deneklerde, NOOTROPİL yanlanma ömrü 59 saate çıkmıştır. Tipik 4-saatlİk bir diyaliz devresi boyunca NOOTROPİL'in uzaklaştınlan fraksiyonu % 50-60 arasındadır.

Karaciğer yetmezliği


Karaciğer yetmezliğinin NOOTROPİL'in farmakokinetiği üzerine etkisi değerlendirilmemiştir. Dozun %80-100'ü idrarda değişmemiş ilaç olarak atıldığından karaciğer yetmezliğinin tek başına NOOTROPİL eliminasyonu üzerine anlamlı bir e

tkis

i beklenmez.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

NOOTROPİL ile elde edilen

klinik

öncesi veriler, NOOTROPİL'in düşük toksisite potansiyeli olduğunu gösterir. Fare, sıçan ve köpeklerde tek doz çalışmalan, lOg/kg'lık oral dozlann ardından hiçbir geri dönüşümsüz toksisite göstermemiştir.
Yinelenen doz kronik toksisite çahşmalannda, farelerde (4.8 g/kg/gün'e kadar dozlarda) ve sıçanlarda (2.4 g/kg/gün'e kadar dozlarda) toksisite için hiçbir hedef organ gözlemlenmemiştir. Köpeklerde NOOTROPİL bir sene bojoınca 1 g/kg/gün'den 10 g/kg/gün'e

axtantkil

er (kusma, dışkı kıvamında değişiklik, su tüketimi artışı) gözlenmiştir.
Benzer şekilde sıçan ve köpeklerde, 4-5 hafta boyunca 1 g/kg/gün'e kadar I.V. uygulama toksisite oluşturmamıştır.

İn vitroin vivo

çahşmalarda genotoksisite ve karsinojenisite potansiyeli gösterilmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Tablet cekirdesi


Makrogol 6000 (toz)
Koloidal anhidröz silika
Magnezyum stearat
Kroskarmeloz sodyum

Film kaplama


Opadry OY-3445 turuncu


HPMC 2910 5 cP Titanyum dioksit (E 171)
Sunset sansı FCF aluminyum lakı (E 110)
Makrogol 400

Opadry OY-S-29019 şeffaf


HPMC 2910 50 cP Makrogol 6000
Saf su

6.2. Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

Raf ömrü 24 aydır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'm altındaki oda sıcaklığmda ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC / Aluminyum blister içerisinde 30 fihn tablet bulunur.

6.6. Beşeri Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıklarm Kontrolü Yönetmehği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”'ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

UCB Pharma A.Ş.
Rüzgarlıbahçe, Cumhuriyet Cad.
Gerçekler Sitesi B Blok Kat: 6 Kavacık / Beykoz 34805 İstanbul / TÜRKİYE

8. RUHSAT NUMARASI

159/42

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 28/02/1992 Ruhsat Yenileme Tarihi: 21/04/2008

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Nootropil 800 mg film tablet

Etken Maddesi: Pirasetam

Atc Kodu: N06BX03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

  • Nootropil 800 mg film tablet-KÜB
  • Google Reklamları

    Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.