Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tromboxar 2,5 Mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

KISA URUN BILGISI1. BEŞERI TIBBI URUNUN ADI

TROMBOXAR® 2,5 mg film kaplı tablet

2. KALITATIF VE KANTITATIF BILEŞIMEtkin madde:

.2,5 mg

Apiksaban......

Yardımcı maddeler

:

Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı)...........1,24 mg

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTIK FORM

Film kaplı tablet

Bir tarafında 2^ baskısı olan, sarı, yuvarlak tabletler.

4. KLİNIK ÖZELLIKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

Elektif kalça veya diz replasmanı operasyonu geçirmiş yetişkin hastalarda venöz tromboembolik olayların (VTE) önlenmesi.

Geçirilmiş inme veya geçici iskemik atak (GİA), 75 ve üzeri yaş, hipertansiyon, diyabet, semptomatik kalp yetmezliği (NYHA Sınıf II ve üzeri) gibi bir veya daha fazla risk faktörübulunan nonvalvüler atriyal fibrilasyonlu (NVAF) yetişkin hastalarda inme ve sistemikembolizmin önlenmesi.

Yetişkinlerde derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner embolinin (PE) tedavisi ve tekrarlayan DVT ve PE'nin önlenmesi (hemodinamik olarak stabil olmayan PE hastaları için bkz. Bölüm4.4).

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

VTE önlenmesi: Elektif kalça veya diz replasmanı operasyonu


Tavsiye edilen TROMBOXAR® dozu günde iki kez oral yolla alınan 2,5 mg'dır. İlk doz operasyondan 12 ila 24 saat sonra alınmalıdır.

Hekim, bu zaman aralığı boyunca uygulama zamanına karar vermek için operasyon sonrası kanama riskleri kadar VTE profilaksisi için erken antikoagülasyonun potansiyel yararlarını dagöz önüne alabilir.

Kalça replasmanı operasyonu geçiren hastalarda, tavsiye edilen tedavi süresi 32 ila 38 gündür. Diz replasmanı operasyonu geçiren hastalarda, tavsiye edilen tedavi süresi 10 ila 14 gündür.

Nonvalvüler atriyal fibrilasyonlu (NVAF) hastalarda inme ve sistemik embolizmin önlenmesiDoz azaltılması:

Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda; > 80 yaş, < 60 kg vücut ağırlığı veya > 1,5 mg/dL serum kreatinin (133 mikromol/L) kriterlerinden en az ikisi bulunanlar için tavsiye edilenTROMBOXAR® dozu günde iki kez 2,5 mg'dır.

Tedaviye uzun dönem devam edilmelidir.

DVT tedavisi, PE tedavisi ve tekrarlayan DVT ve PE'nin önlenmesi (VTE tedavisi)

TROMBOXAR®'ın akut DVT tedavisi ve PE tedavisi için önerilen dozu ilk 7 gün oral olarakgünde iki kez 10 mg ve takiben oral olarak günde iki kez 5 mg'dır. Medikal kılavuzlara göre;kısa tedavi süresi (en az 3 ay) geçici risk faktörleri (örn. yakın zamanda geçirilmiş operasyon,travma, immobilizasyon) varlığında düşünülmelidir.

DVT ile PE'nin tekrarının önlenmesinde, günde iki kez 5 mg TROMBOXAR® ya da başka bir antikoagülan ile yapılan 6 aylık DVT ve PE tedavisi sonrasında, günde iki kez 2,5 mgTROMBOXAR® başlanmalıdır. Tedavinin idamesi için günde iki kez 2,5 mg TROMBOXAR®aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere kullanılmalıdır.

Tablo 1: VTE tedavisi için doz önerisi

Doz şeması
Maksimum günlük doz
DVT veya PE tedavisi
İlk 7 gün günde iki kez 10 mg
20 mg
Takiben günde iki kez 5 mg
10 mg
DVT veya PE için 6 aylık tedavinin tamamlanmasınıtakiben tekrarlayan DVTve/veya PE'nin önlenmesi
Günde iki kez 2,5 mg
5 mg

Toplam tedavi süresi, tedavi yararının kanama riskine göre dikkatle değerlendirilmesinden sonra bireyselleştirilmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

Uygulama şekli:

Oral kullanım içindir.

TROMBOXAR® yemeklerle birlikte veya tek başına, su ile alınmalıdır.

Tabletleri bütün olarak yutamayan hastalar için TROMBOXAR® tabletler ezilip suda veya su içinde % 5'lik glukoz çözeltisinde (G5W) veya elma suyu içinde süspansiyon haline getirildiktenveya elma püresi ile karıştırıldıktan hemen sonra içilebilir (bkz. Bölüm 5.2). Alternatif olarak,TROMBOXAR® tabletler ezilip 60 mL su veya G5W içinde süspansiyon haline getirildiktenhemen sonra nazogastrik bir tüp aracılığı ile verilebilir (bkz. Bölüm 5.2). EzilmişTROMBOXAR® tabletler su, G5W, elma suyu ve elma püresi içinde 4 saate kadar stabildir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Böbrek yetmezliği:

Hafif veya orta böbrek yetmezliği olan hastalarda aşağıdaki öneriler geçerlidir:

- Elektif kalça veya diz replasmanı operasyonunda VTE önlenmesi, DVT tedavisi, PEtedavisi, tekrarlayan DVT ve PE önlenmesi için doz ayarlaması gerekli değildir (bkz.Bölüm 5.2).

- > 80 yaş veya vücut ağırlığı < 60 kg olan ve nonvalvüler atriyal fibrilasyonlu (NVAF) veserum kreatinin > 1,5 mg/dL (133 mikromol/L) olan hastalarda inme ve sistemikembolizmi önlemek için, bir doz azaltma gereklidir ve yukarıda açıklanmıştır. Eğer dozazaltımı için diğer kriterler (yaş, vücut ağırlığı) yok ise, doz ayarlaması gerekli değildir(bkz. Bölüm 5.2).

Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi 15-29 mL/dk) olan hastalarda aşağıdaki öneriler geçerlidir (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2):

- Elektif kalça veya diz replasmanı operasyonunda VTE önlenmesi, DVT tedavisi, PEtedavisi, tekrarlayan DVT ve PE önlenmesi için TROMBOXAR® dikkatlikullanılmalıdır;

- Nonvalvüler atriyal fibrilasyonlu (NVAF) hastalarda inme ve sistemik embolininönlenmesi için hastalar TROMBOXAR®'ın günde iki kez 2,5 mg'lık düşük dozunualmalıdır.

Kreatinin klerensi < 15 mL/dk olan veya diyalize giren hastalarda klinik deneyim olmadığından, bu hastalarda TROMBOXAR® tavsiye edilmemektedir (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).

Karaciğer yetmezliği:

TROMBOXAR®, koagülopati ve klinik önem taşıyan kanama riski ile ilişkili karaciğer hastalığı olan hastalarda kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

TROMBOXAR®'ın ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmemektedir (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).

Hafif veya orta karaciğer yetmezliği (Child-Pugh A veya B) olan hastalarda TROMBOXAR® dikkatle kullanılmalıdır. Hafif veya orta karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasıgerekli değildir (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).

Artmış karaciğer enzimleri alanin aminotranferaz (ALT)/aspartat aminotransferaz (AST) > 2 x NÜS (Normalin üst sınırı) veya total bilirubin > 1,5 x NÜS olan hastalar, klinik çalışmalara dahiledilmemiştir. Bu nedenle TROMBOXAR® bu popülasyonda dikkatli kullanılmalıdır (bkz.Bölüm 4.4 ve 5.2). TROMBOXAR® başlanmadan önce, karaciğer fonksiyon testleriyapılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

TROMBOXAR®'m güvenlilik ve etkililiği 18 yaş altı çocuklarda ve adolesanlarda belirlenmemiştir. Bu konuya ilişkin veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

VTE önlenmesi ve VTE tedavisi: Doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2). NVAF: Doz azaltılması kriterlerinin bulunmadığı durumlarda doz ayarlaması gerekli değildir(bkz. Bölüm 4.2 dozun azaltılması).

Katater ablasyonu geçirecek hastalar

kullanmaya devam edebilirler (bkz.

Katater ablasyonu geçirecek hastalar TROMBOXAR® Bölüm 4.3, 4.4 ve 4.5)

Kardiyoversiyon uygulanacak hastalar

Kardiyoversiyon gereken NVAF hastalarında apiksaban başlanabilir veya devam edilebilir.

Antikoagülanlar ile daha önce tedavi almamış hastalar için, kardiyoversiyondan önce görüntüleme yöntemi (örneğin transözofageal ekokardiyografi (TEE) veya bilgisayarlı tomografitaraması (CT)) kullanılarak sol atriyal trombüsün dışlanması, belirlenmiş tıbbi kılavuzlara uygunolarak düşünülmelidir.

Apiksaban ile tedaviye başlayacak hastalar için yeterli antikoagülasyonu sağlamak amacıyla kardiyoversiyondan önce en az 2,5 gün boyunca günde iki kez (toplamda 5 ardışık doz) 5 mgapiksaban verilmelidir (bkz. Bölüm 5.1). Hastanın doz azaltma kriterlerini (bkz.

dozunazaltılmasıböbrek yetmezliği)

karşılaması durumunda en az 2,5 gün boyunca günde iki kez(toplamda 5 ardışık doz) 2,5 mg'a düşürülmelidir.

Kardiyoversiyon 5 doz apiksaban uygulanmasından önce gerekli ise, önce 10 mg'lık yükleme dozu verilmeli ve günde iki kez 5 mg ile devam edilmelidir. Eğer hastalarda doz azaltma kriterlerikarşılanıyorsa günde iki kez 5 mg'lık bir yükleme dozunu günde iki kez 2,5 mg takip etmelidir(bkz. yukarıdaki Doz azaltılması ve Böbrek yetmezliği bölümleri). Yükleme dozununuygulanması kardiyoversiyondan en az 2 saat önce olmalıdır (bkz. Bölüm 5.1).

Kardiyoversiyona girecek tüm hastalar için kardiyoversiyondan önce hastanın reçete edilen şekilde apiksaban aldığı teyit edilmelidir. Kardiyoversiyon yapılacak hastalarda, antikoagülantedaviye başlanması ve tedavinin süresi hakkındaki kararlar kılavuzlardaki önerilere göreverilmedir.

NVAF, akut koroner sendrom (AKS) ve/veya perkütan koroner girişim (PKG) hastalarında

AKS'li ve/veya hemostaz sağlandıktan sonra PKG geçirecek hastalarda, apiksabanın NVAF hastalarının tedavisinde önerilen dozları ile antiplatelet ajanların kombine kullanımı konusundasınırlı deneyim mevcuttur (bkz. Bölüm 4.4, 5.1).

Vücut ağırlığı

VTE önlenmesi ve VTE tedavisi: Doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).

NVAF: Doz azaltılması kriterlerinin bulunmadığı durumlarda doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. Bölüm 4.2 başındaki doz azaltılması).

Cinsiyet

Doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. Bölüm 5.2).

Diğer ilaçlardan TROMBOXAR®'a geçiş

Parenteral antikoagülan tedavisinden TROMBOXAR® tedavisine geçiş (veya tam tersi), bir sonraki planlanmış dozlamada yapılabilir (bkz. Bölüm 4.5). Bu ajanlar eş zamanlıuygulanmamalıdır.

K vitamini antagonisti (VKA) tedavisinden TROMBOXAR®'a geçiş

Hastaları K vitamini antagonisti (VKA) tedavisinden TROMBOXAR®'a geçirirken, varfarin veya diğer VKA tedavisi sonlandırılmalı ve uluslararası normalize oran (INR) < 2 olduğundaTROMBOXAR® tedavisine başlanmalıdır.

TROMBOXAR®'dan VKA tedavisine geçiş

Hastaları TROMBOXAR®'dan VKA tedavisine geçirirken, VKA tedavisini başlattıktan sonra en az 2 gün boyunca TROMBOXAR® uygulamasına devam edilmelidir. TROMBOXAR®'ı 2 günboyunca VKA tedavisiyle eş zamanlı uyguladıktan sonra TROMBOXAR®'ın sonraki planlanandozunu uygulamadan önce INR ölçülmeli ve INR > 2 olana kadar TROMBOXAR® ve VKAtedavisini eş zamanlı uygulamaya devam edilmelidir.

Atlanan doz

Eğer bir doz atlanırsa, hasta TROMBOXAR®'ı hemen almalı ve sonrasında önceden olduğu gibi günde iki kez almaya devam etmelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

• Etkin maddeye veya bölüm 6.1'de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlılık.

• Klinik olarak anlamlı aktif kanama.

• Koagülopati ve klinik olarak önem taşıyan kanama riski ile ilişkili karaciğer hastalığı (bkz.Bölüm 5.2).

• Mevcut veya yakın dönemde oluşmuş gastrointestinal ülser, yüksek kanama riski olanmalign neoplazm, yakın dönemde gelişen beyin yaralanması veya spinal yaralanma, yakındönemde geçirilmiş beyin, spinal veya oftalmik cerrahi, yakın dönemde geçirilmişintrakraniyal hemoraji, bilinen veya şüphelenilen özofajiyal varis, arteriyovenözmalformasyon, vasküler anevrizma veya majör intraspinal veya intraserebral vasküleranomaliler gibi lezyon veya belirgin majör kanama riski olan durumlar.

• Fraksiyone olmamış heparin, düşük molekül ağırlıklı heparinler (enoksaparin, dalteparin,vb.), heparin türevleri (fondaparinuks, vb.), oral antikoagülanlar (varfarin, rivaroksaban,dabigatran, vb.) gibi diğer herhangi bir antikoagülan ile birlikte kullanım (bu tedavilerdenTROMBOXAR®'a veya TROMBOXAR®'dan bu tedavilere geçiş durumları (bkz. Bölüm4.2), fraksiyone olmamış heparinin gerekli dozlarda bir merkezi venöz veya arteriyelkateterin idamesini sağlamak için verildiği durumlar veya fraksiyone olmamış heparinin

atriyal fibrilasyon için katater ablasyonu sırasında verilmesi dışında (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5)).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kanama riski


Diğer antikoagülanlar ile olduğu gibi, TROMBOXAR® kullanan hastalar da kanama belirtileri açısından dikkatle izlenmelidir. Aktif kanama riski barındıran rahatsızlıkları olan hastalardaTROMBOXAR®'ın dikkatle kullanılması tavsiye edilir. Şiddetli kanama görülürseTROMBOXAR® kullanımı durdurulmalıdır (bkz. Bölüm 4.8 ve 4.9).

TROMBOXAR® ile tedavi maruziyetinin rutin izlenmesi gerekmese de; kalibre edilmiş kantitatif bir anti-Faktör Xa miktar tayini, TROMBOXAR® maruziyeti bilgisinin faydalı olabileceği, dozaşımı veya acil cerrahi gibi klinik kararların verilmesi gibi istisnai durumlarda yararlı olabilir(bkz. Bölüm 5.1).

Apiksabanın anti-faktör Xa aktivitesini tersine çeviren bir ajan mevcuttur.

Hemostazı etkileyen diğer tıbbi ürünler ile etkileşim


Artmış kanama riski nedeniyle, herhangi bir başka antikoagülan ile birlikte kullanım kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3).

TROMBOXAR®'ın antitrombosit ajanlarla eş zamanlı kullanımı kanama riskini arttırır (bkz. Bölüm 4.5).

Hastalara, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRIs), serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) veya asetil salisilik asidi de içeren non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar(NSAİİ) eş zamanlı uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Cerrahi bir işlemin ardından, diğer trombosit agregasyon inhibitörlerinin TROMBOXAR® ile eş zamanlı uygulanması tavsiye edilmez (bkz. Bölüm 4.5).

Atriyal fibrilasyonu olan ve mono veya dual antitrombosit tedavisi gereken hastalarda, bu tedavi TROMBOXAR® ile birleştirilmeden önce potansiyel yararlar, potansiyel risklere karşı dikkatlişekilde değerlendirilmelidir.

Atriyal fibrilasyonu olan hastalara ilişkin bir klinik çalışmada; ASA (Asetil salisilik asit)'nın eş zamanlı kullanımı, apiksaban ile majör kanama riskini yılda % 1,8'den yılda % 3,4'e arttırmıştırve varfarin ile kanama riskini yılda % 2,7'den yılda % 4,6'ya arttırmıştır. Bu klinik çalışmada,eş zamanlı dual antitrombosit tedavisinin kullanımı kısıtlı olmuştur (% 2,1) (bkz. Bölüm 5.1).

AKS'si olan ve / veya PKG uygulanan, bir P2Y12 inhibitörü (ASA ile birlikte veya hariç) ve bir oral antikoagülan ile (apiksaban veya VKA) tedavi süreci planlanmış atriyal fibrilasyon hastaları6 ay boyunca bir klinik çalışmaya dahil edilmiştir. ASA'nın birlikte kullanılması, ISTH(Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği) majör veya CRNM (klinik olarak anlamlı non-majör) kanama riskini apiksaban ile tedavi edilen hastalarda yıllık

%%

33,1'eyükseltmiştir (bkz. Bölüm 5.1).

ASA veya ASA ile klopidogrel kombinasyonu alan, birden fazla kardiyak ve kardiyak olmayan komorbidite ile karakterize yüksek riskli post akut koroner sendromlu olup atriyal fibrilasyonuolmayan hastalara ilişkin bir klinik çalışmada, plaseboya (yılda % 2,04) kıyasla apiksaban (yılda% 5,13) için ISTH majör kanama riskinde anlamlı bir artış bildirilmiştir.

Akut iskemik inme tedavisinde trombolitik ajanların kullanımı


Apiksaban uygulanan hastalarda akut iskemik inmenin tedavisi için trombolitik ajanların kullanımı ile ilgili deneyim oldukça sınırlıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Prostetik kalp kapağı bulunan hastalar


Atriyal fibrasyonu olsun ya da olmasın, prostetik kalp kapağı bulunan hastalarda apiksabanın güvenlilik ve etkililiği çalışılmamıştır. Bu nedenle bu grup için TROMBOXAR® kullanımıtavsiye edilmez.

Antifosfolipid sendromu


Tromboz öyküsü olan ve antifosfolipid sendromu (APS) tanısı almış hastalarda apiksabanın da dahil olduğu Non-Vitamin K Oral Antikoagülan (NOAK) ajanlar ile tedavi önerilmez. Özellikleüçlü pozitif (lupus antikoagülan, antikardiyolipin antikorları ve anti-beta 2 glikoprotein Iantikorları için) olan hastalarda NOAK tedavisi, K vitamini antagonisti ile tedaviye kıyaslarekürren trombotik olaylarda artış ile ilişkilendirilebilir.

Cerrahi ve invaziv prosedürler


TROMBOXAR®, orta veya yüksek kanama riski bulunan elektif cerrahiden veya invaziv prosedürlerden en az 48 saat önce sonlandırılmalıdır. Bu prosedürler, klinik olarak anlamlıkanama olasılığının göz ardı edilemediği veya kanama riskinin kabul edilemez olduğu girişimleriiçerir.

TROMBOXAR®, düşük kanama riski bulunan elektif cerrahiden veya invaziv prosedürlerden en az 24 saat önce sonlandırılmalıdır. Bu prosedürler, söz konusu herhangi bir kanamanın minimumdüzeyde olmasının, kritik bölgede olmamasının veya kolaylıkla kontrol altına alınmasınınbeklendiği girişimleri içerir.

Cerrahi veya invaziv prosedürler ertelenemiyorsa, kanama riskindeki artış dikkate alınarak uygun tedbirler alınmalıdır. Kanama riski, girişimin aciliyetine karşı değerlendirilmelidir.

İnvaziv veya cerrahi müdahale sonrası, klinik durumun uygun olduğu ve uygun hemeostazın sağlanabildiği en yakın zamanda TROMBOXAR®'a tekrar başlanmalıdır (kardiyoversiyon içinbkz. Bölüm 4.2).

Atrial fibrilasyon için katater ablasyonu geçirecek hastalarda TROMBOXAR® tedavisinin kesilmesi gerekmez (bkz. Bölüm 4.2, 4.3 ve 4.5).

Geçici olarak sonlandırma


Aktif kanama, elektif cerrahi veya invaziv prosedürler için TROMBOXAR® dahil antikoagülanların sonlandırılması, hastalarda yüksek tromboz riski oluşturur. Tedaviye araverilmesinden kaçınılmalıdır ve herhangi bir nedenle TROMBOXAR® ile antikoagülasyonungeçici olarak sonlandırılması gerekiyorsa, mümkün olan en kısa sürede tedavi tekrarbaşlatılmalıdır.

Spinal/epidural anestezi veya ponksiyon


Nöroaksiyel anestezi (spinal/epidural anestezi) veya spinal/epidural ponksiyon uygulandığında, tromboembolik komplikasyonların engellenmesi için antitrombotik ajanlar ile tedavi edilmişhastalar uzun süreli veya kalıcı paraliziye neden olabilecek epidural ya da spinal hematomgelişme riski altındadır. Bu olaylara ilişkin risk, epidural kateterlerin post operatif kullanımı veyahemostazı etkileyen tıbbi ürünlerin eş zamanlı kullanımı ile artabilir. İlk TROMBOXAR®dozundan en az 5 saat önce, epidural kateterler çıkartılmalıdır. Travmatik veya tekrarlananepidural ya da spinal ponksiyon ile de risk artabilir. Hastalar nörolojik bozukluk belirti vesemptomları açısından (ör. bacaklarda uyuşukluk veya zayıflık, bağırsak veya mesanedisfonksiyonu) sıklıkla izlenmelidir. Eğer nörolojik bozukluk görülürse, acilen tanı koyulması vetedaviye başlanması gerekir. Nöroaksiyel girişim öncesi hekim, antikoagüle edilmiş hastalardaveya tromboprofilaksi için antikoagüle edilecek hastalarda olası yararlar ile risklerideğerlendirmelidir.

İntratekal veya epidural kateterlerle apiksaban uygulaması deneyimi bulunmamaktadır. Böyle bir ihtiyaç durumunda ve apiksabanın genel farmakokinetik özelliklerine dayanarak;TROMBOXAR®'ın son dozu ile kateterin çıkarılması arasında 20-30 saatlik bir zaman aralığı(örn. 2 x yarı ömür) geçmelidir ve kateterin çıkarılmasından önce en az bir doz atlanmalıdır.Sonraki TROMBOXAR® dozu, kateter çıkarıldıktan en az 5 saat sonra verilmelidir. Diğerantikoagülan ilaçlarla olduğu gibi; nöroaksiyal blok ile deneyim sınırlıdır ve nöroaksiyal blokolduğunda TROMBOXAR® kullanılırken çok dikkatli olunması önerilmektedir.

Hemodinamik olarak stabil olmayan PE hastaları veya tromboliz veya pulmoner embolektomi gereken hastalar


Hemodinamik olarak stabil olmayan veya tromboliz veya pulmoner embolektomi uygulanabilecek PE'li hastalarda apiksabanın güvenliliği ve etkililiği bilinmediğinden fraksiyoneolmamış heparine alternatif olarak apiksaban önerilmemektedir.

Aktif kanserli hastalar


Aktif kanseri olan hastalar hem VTE hemde kanama olayları açısından yüksek risk altında olabilirler. TROMBOXAR®'ın, kanser hastalarında DVT veya PE tedavisinde kullanılmasıdüşünüldüğünde, elde edilecek yararlar risklere karşı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir(bkz. Bölüm 4.3).

Böbrek yetmezliği olan hastalar


Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi 15-29 mL/dk) olan hastalardaki sınırlı klinik veriler, bu hasta popülasyonunda apiksabanın plazma konsantrasyonunun arttığınıgöstermektedir. Bu durum kanama riskinde artışa yol açabilir.

Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi 15-29 mL/dk) olan hastalarda elektif kalça veya diz replasmanı operasyonunda VTE önlenmesi, DVT tedavisi, PE tedavisi, tekrarlayan DVT ve PEönlenmesi için TROMBOXAR® dikkatli kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 ve 5.2).

Nonvalvüler atriyal fibrilasyonlu (NVAF) hastalarda inme ve sistemik embolinin önlenmesinde, şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi 15-29 mL/dk) olan hastalarda ve serum kreatinindüzeyi > 1,5 mg/dL (133 mikromol/L) olan ve beraberinde yaş > 80 olması veya vücut ağırlığı< 60 kg olan hastalarda TROMBOXAR® günde iki kez 2,5 mg'lık düşük doza düşürülmelidir(bkz. Bölüm 4.2).

Kreatinin klirensi < 15 mL/dk olan ve diyalize giren hastalarda klinik deneyim olmadığından, TROMBOXAR® bu hastalarda tavsiye edilmemektedir (bkz. Bölüm 4.2 ve 5.2).

Yaşlı hastalar


Yaş artışı hemoraji riskini arttırabilir (bkz. Bölüm 5.2).

Ayrıca, yaşlı hastalarda potansiyel yüksek kanama riski nedeniyle, TROMBOXAR® ve asetil salisilik asit (ASA) eş zamanlı uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Vücut ağırlığı


Düşük vücut ağırlığı (< 60 kg) hemoraji riskini arttırabilir (bkz. Bölüm 5.2).

Karaciğer yetmezliği olan hastalar


Koagülopati ve klinik önem taşıyan kanama riski ile ilişkili karaciğer hastalığı olanlarda TROMBOXAR® kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

TROMBOXAR® şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda tavsiye edilmemektedir (bkz. Bölüm 5.2).

TROMBOXAR®, hafif veya orta karaciğer yetmezliği (Child Pugh A veya B) olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 ve 5.2).

Artmış karaciğer enzimleri (ALT/AST > 2xNÜS) veya total bilirubin > 1,5xNÜS olan hastalar, klinik çalışmalara dahil edilmemiştir. Bu nedenle TROMBOXAR® bu popülasyonda dikkatlikullanılmalıdır (bkz. Bölüm 5.2). TROMBOXAR® başlanmadan önce, karaciğer fonksiyontestleri yapılmalıdır.

Sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) ve P-glikoprotein (P-gp) inhibitörleri ile etkileşim

Azol-antimikotikleri (ör. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol ve posakonazol) ve HIV proteazinhibitörleri (ör. ritonavir) gibi hem CYP3A4 hem de P-gp'nin güçlü inhibitörleri olan ilaçlarlasistemik tedavi alan hastalarda TROMBOXAR® kullanımı önerilmemektedir. Bu tıbbi ürünlerTROMBOXAR® maruziyetini 2 kat arttırabilir (bkz. Bölüm 4.5). Ek faktörler mevcudiyetinde(ör. şiddetli böbrek yetmezliği) bu oran daha da fazla artabilir.

CYP3A4 ve P-gp indükleyicileri ile etkileşim


Apiksabanın, hem CYP3A4 hem de P-gp'nin güçlü indükleyicileri (ör. rifampisin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital veya St. John's Wort

(H^ypericum perforatum))

ile eş zamanlıkullanımı TROMBOXAR® maruziyetinde yaklaşık % 50 oranında azalmaya neden olabilir.Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda yapılan bir klinik çalışmada; apiksabanın tek başınakullanımı ile karşılaştırıldığında, hem CYP3A4 hem de P-gp'nin güçlü indükleyicileri ileapiksabanın birlikte uygulanması sonucunda azalmış etkililik ve daha yüksek kanama riskigözlenmiştir.

CYP3A4 ve P-gp'nin güçlü indükleyicileri ile eş zamanlı sistemik tedavi alan hastalarda aşağıdaki öneriler geçerlidir (bkz. Bölüm 4.5):

- Elektif kalça veya diz replasmanı operasyonunda VTE'nin önlenmesi, nonvalvüler atriyalfibrilasyonlu (NVAF) hastalarda inme ve sistemik embolinin önlenmesi ve tekrarlayanDVT ve PE önlenmesi için TROMBOXAR® dikkatli kullanılmalıdır;

- DVT tedavisi ve PE tedavisi için etkililik değişebileceğinden TROMBOXAR®kullanılmamalıdır.

Kalça kırığı operasyonu


Apiksaban, etkililik ve güvenliliğinin araştırılması amacıyla, kalça kırığı cerrahisine giren hastalardaki klinik çalışmalarda değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, TROMBOXAR® buhastalarda tavsiye edilmemektedir.

Laboratuvar parametreleri


Beklendiği gibi pıhtılaşma testleri [ör. protrombin zamanı (PT), INR ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)] apiksabanın etki mekanizması tarafından etkilenir. Beklenenterapötik dozda bu pıhtılaşma testlerinde görülen değişimler az olmakla birlikte yüksek derecededeğişkenlik göstermektedir (bkz. Bölüm 5.1).

Yardımcı maddeler hakkında bilgi


TROMBOXAR® laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacıkullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

CYP3A4 ve P-gp inhibitörleri


Hem CYP3A4 hem de P-gp'nin güçlü bir inhibitörü olan ketokonazol (günde bir kez 400 mg) ile apiksabanın birlikte kullanımı, ortalama apiksaban Eğri Altında Kalan Alan (EAA)'ında 2 katartış ve ortalama apiksaban Cmaks değerinde 1,6 kat artışa neden olmuştur.

Azol-antimikotikleri (ör. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol ve posakonazol) ve HIV proteaz inhibitörleri (ör. ritonavir) gibi hem CYP3A4 hem de P-gp'nin güçlü inhibitörleri olan ilaçlarlasistemik tedavi alan hastalarda apiksaban kullanımı önerilmemektedir (bkz. Bölüm 4.4).

Hem CYP3A4, hem de P-gp'nin güçlü inhibitörleri olarak kabul edilmeyen aktif maddelerin (ör. amiodaron, klaritromisin, diltiazem, flukonazol, naproksen, kinidin verapamil) apiksaban plazmakonsantrasyonlarını daha az yükseltmeleri beklenir. Hem CYP3A4 hem de P-gp'nin güçlüinhibitörleri olmayan ajanlar ile birlikte uygulandığında apiksaban için doz ayarlaması gereklideğildir. Örneğin, orta derece CYP3A4 ve zayıf P-gp inhibitörü olarak görülmekte olan diltiazem(günde bir kez 360 mg), ortalama apiksaban EAA değerinde 1,4 kat ve ortalama Cmaks değerinde1,3 kat artışa neden olmuştur. P-gp'nin inhibitörü olup CYP3A4'ü inhibe etmeyen naproksen(500 mg, tek doz), ortalama apiksaban EAA ve Cmaks değerlerinde sırasıyla 1,5 kat ve 1,6 katartışa neden olmuştur. P-gp'nin inhibitörü ve CYP3A4'ün güçlü bir inhibitörü olan klaritromisin(500 mg, günde iki kez), ortalama apiksaban EAA ve Cmaks değerlerinde sırasıyla 1,6 kat ve 1,3kat artışa neden olmuştur.

CYP3A4 ve P-gp indükleyicileri


Hem CYP3A4 hem de P-gp'nin güçlü bir indükleyicisi olan rifampisin ile apiksabanın birlikte kullanımı, ortalama apiksaban EAA ve Cmaks değerlerinde sırasıyla % 54 ve % 42 oranındaazalmaya neden olmuştur. Apiksabanın diğer kuvvetli CYP3A4 ve P-gp indükleyicileri (ör.fenitoin, karbamazepin, fenobarbital veya St. John's Wort) ile eş zamanlı kullanımı da apiksabanplazma konsantrasyonlarını düşürebilir. Bu ajanlarla eş zamanlı tedavi süresince apiksabandozunun ayarlanması gerekli değildir, ancak hem CYP3A4 hem de P-gp'nin kuvvetliindükleyicileri ile eş zamanlı sistemik tedavi alan hastalarda; elektif kalça veya diz replasmanıoperasyonunda VTE önlenmesi, nonvalvüler atriyal fibrilasyonlu (NVAF) hastalarda inme vesistemik embolinin önlenmesi ve tekrarlayan DVT ve PE önlenmesi için apiksaban dikkatlekullanılmalıdır.

Hem CYP3A4 hem de P-gp'nin kuvvetli indükleyicileri ile eş zamanlı sistemik tedavi alan hastalarda etkililik değişebileceğinden DVT ve PE tedavisi için apiksaban önerilmemektedir(bkz. Bölüm 4.4).

Antikoagülanlar, trombosit agregasyon inhibitörleri, SSRI/SNRI'lar ve NSAİİ'ler

Açık bir santral venöz veya arteriyel kateteri korumak için gerekli dozlarda fraksiyone olmayanheparin (UFH) verildiğinde veya atriyal fibrilasyon için kateter ablasyonu sırasında UFHverildiği durumlar gibi antikoagülan tedaviye geçiş yapılması gereken haller dışında artmışkanama riskine bağlı olarak, başka herhangi bir antikoagülan ile birlikte tedavi kontrendikedir(bkz. Bölüm 4.3).

Enoksaparinin (40 mg tek doz) apiksaban (5 mg tek doz) ile kombine uygulamasından sonra, anti-Faktör Xa aktivitesi üzerinde aditif bir etki görülmüştür.

Apiksaban günde bir defa 325 mg ASA ile birlikte kullanıldığında farmakokinetik veya farmakodinamik bir etkileşim görülmemiştir.

Apiksaban olmaksızın uygulanan antitrombosit ajanlara kıyasla, Faz I çalışmalarında klopidogrel (75 mg günde bir kez) veya günde bir kez klopidogrel 75 mg ve ASA 162 mg kombinasyonuveya prasugrel (60 mg'lık dozu takip eden günde 1 kez 10 mg) ile uygulanan apiksaban ilekanama zamanında önemli bir artış veya trombosit agregasyonunda daha fazla inhibisyongörülmemiştir. Pıhtılaşma testlerindeki (PT, INR ve aPTT) artışlar, tek başına apiksabanınetkileriyle tutarlı olmuştur.

P-gp'nin bir inhibitörü olan naproksen (500 mg), ortalama apiksaban EAA ve Cmaks değerlerinde sırasıyla 1,5 kat ve 1,6 kat artışa neden olmuştur. Pıhtılaşma testlerinde apiksaban için benzerartışlar görülmüştür. Naproksenin, araşidonik asit tarafından indüklenen trombosit agregasyonuüzerinde bir etkisi görülmemiştir ve apiksaban ile naproksenin eş zamanlı uygulamasını takibenkanama zamanında klinik olarak anlamlı bir uzama tespit edilmemiştir.

Bu bulgulara rağmen, antitrombosit ajanlar apiksaban ile birlikte verildiğinde daha belirgin farmakodinamik cevap veren kişiler olabilir. SSRI/SNRI'lar, NSAİİ'ler, ASA'lar ve/veya P2Y12inhibitörleri ile eş zamanlı tedavide apiksaban dikkatli kullanılmalıdır, çünkü bu tıbbi ürünlertipik olarak kanama riskini artırırlar (bkz. Bölüm 4.4).

Diğer trombosit agregasyon inhibitör ajanları (GPIIb/

n

ia reseptör antagonistleri, dipiridamol, dekstran veya sülfinpirazon gibi) veya trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımı konusunda sınırlıdeneyim mevcuttur. Bu ajanların kanama riskini arttırdığından apiksaban ile birlikte kullanımıönerilmemektedir (bkz. Bölüm 4.4).

Diğer eş zamanlı tedaviler


Apiksaban, atenolol veya famotidin ile birlikte kullanıldığında klinik önem taşıyan farmakokinetik veya farmakodinamik etkileşimler görülmemiştir. 10 mg apiksabanın 100 mgatenolol ile birlikte kullanımının apiksaban farmakokinetiği üzerinde klinik olarak anlamlı biretkisi olmamıştır. İki ilacın birlikte uygulanmasını takiben, ortalama apiksaban EAA ve Cmaksdeğerleri tek başına uygulamaya kıyasla sırasıyla % 15 ve % 18 azalmıştır. 10 mg apiksaban 40mg famotidin ile kullanımının apiksaban EAA veya Cmaks değerleri üzerinde bir etkisi yoktur.

Apiksabanın diğer ilaçlar üzerindeki etkileri


tn vitro

apiksaban çalışmalarında CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 veya CYP3A4 (IC50 > 45 ^M) aktivitesi üzerinde inhibe edici bir etki görülmemiş ve hastalardagörülen plazma konsantrasyonlarının pik plazma konsantrasyonundan anlamlı ölçüde fazlaolduğu durumlarda CYP2C19 (IC50 > 20 ^M) aktivitesi üzerinde zayıf inhibe edici etki tespitedilmiştir. Apiksaban, 20 ^M'ye kadar olan konsantrasyonlarda CYP1A2, CYP2B6,CYP3A4/5'i indüklememiştir. Bu nedenle, apiksabanın bu enzimler tarafından metabolize edilenilaçların metabolik klirensini etkilemesi beklenmez. Apiksaban belirgin bir P-gp inhibitörüdeğildir.

Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda, aşağıda açıklandığı gibi apiksaban, digoksin, naproksen veya atenololün farmakokinetiğini anlamlı şekilde değiştirmemiştir.

Digoksin

: Apiksaban (günde bir kez 20 mg) ile bir P-gp substratı olan digoksinin (günde bir kez 0,25 mg) birlikte kullanımı digoksin EAA veya Cmaks değerlerini etkilememiştir. Yani apiksabanP-gp aracılı substrat taşınmasını etkilememektedir.

Naproksen

: Tek doz apiksaban (10 mg) ile yaygın olarak kullanılan bir NSAİİ olan naproksenin (500 mg) tek doz olarak birlikte kullanımının naproksen EAA veya Cmaks değerleri üzerinde biretkisi yoktur.

Atenolol

: Apiksaban (10 mg) ile yaygın kullanılan bir beta-blokör olan atenololün (100 mg) birlikte kullanımı atenolol farmakokinetiğini etkilememiştir.

Aktif kömür


Aktif kömür uygulaması apiksaban maruziyetini azaltır (bkz. Bölüm 4.9).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışmaları sadece yetişkinlerde yapılmıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınların, apiksaban tedavisi süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları tavsiye edilir.

Gebelik dönemi

Önlem olarak TROMBOXAR®'m gebelik sırasında kullanımından kaçınılması tercih edilir. Apiksabanın gebelikte kullanımına ilişkin veri yoktur.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, üreme toksisitesi ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. Bölüm 5.3).

Laktasyon dönemi

Apiksabanın veya metabolitlerinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, apiksabanın sütle atıldığını göstermektedir (bkz. Bölüm 5.3).Emzirme döneminde çocuklardaki risk göz ardı edilemez.

Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına veya apiksaban ile tedavinin kesilmesine ya da hiç başlanmamasına karar verilmelidir. Bu karar verilirken emzirmenin çocuk açısından yararı vetedavinin anne için gerekliliği konuları göz önünde bulundurulmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite:

Apiksaban uygulanan hayvanlarda yapılan çalışmalar fertilite üzerinde bir etki göstermemiştir (bkz. Bölüm 5.3).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

TROMBOXAR®'ın araç veya makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur veya önemsiz düzeydedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti


Apiksabanın güvenliliği, 21.000'den fazla hastayı içeren 7 Faz III çalışmasında araştırılmıştır: VTE önlenmesi çalışmalarında 5.000'den fazla hasta, NVAF çalışmalarında 11.000'den fazlahasta ve VTE tedavisi çalışmalarında 4.000'den fazla hasta; ortalama total maruziyet sırasıyla 20gün, 1,7 yıl ve 221 gündür (bkz. Bölüm 5.1).

Yaygın olarak görülen yan etkiler hemoraji, kontüzyon, epistaksis ve hematom olmuştur. Yan etki profili aşağıda endikasyon bazında verilmiştir.

VTE önlenmesi çalışmalarında toplamda, günde iki kez apiksaban 2,5 mg ile tedavi edilen hastaların % 11'inde advers reaksiyon görülmüştür. Apiksaban ile görülen kanama ile bağlantılıyan etkilerin genel insidansı, apiksaban ile enoksaparinin karşılaştırıldığı çalışmalarda % 10olmuştur.

NVAF çalışmalarında, apiksaban ile görülen kanamayla ilişkili advers reaksiyonların genel insidansı, apiksabana karşı varfarin çalışmasında % 24,3 ve apiksabana karşı asetil salisilik asitçalışmasında % 9,6 olmuştur. Apiksabana karşı varfarin çalışmasında, apiksaban ile ISTH majörgastrointestinal kanamaların (üst GİS, alt GİS ve rektal kanama dahil) insidansı yılda % 0,76olmuştur. Apiksaban ile ISTH majör intraoküler kanama insidansı yılda % 0,18 olmuştur.

VTE tedavisi çalışmalarında, apiksaban ile görülen kanama ile bağlantılı yan etkilerin genel insidansı, apiksabana karşı enoksaparin/varfarin çalışmasında % 15,6 ve apiksabana karşıplasebo çalışmasında % 13,3 olmuştur (bkz. Bölüm 5.1).

Yan etkilerin listesi


Sistem organ sınıfı başlıkları altında ve aşağıdaki sıklıklara göre sıralanan yan etkiler:

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Tablo 2: Yan etki tablosu

Sistem organ sınıfı

Elektif kalça veya dizreplasmanıoperasyonugeçirmiş yetişkinhastalardaVTE'ninönlenmesi

Bir veya daha fazla riskfaktörü bulunanNVAF'lı yetişkinhastalarda inmeve sistemikembolizminönlenmesi

DVT ve PE tedavisi vetekrarlayanDVT ve PE'ninönlenmesi(VTE tedavisi)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Anemi

Yaygın

Yaygın

Yaygın

Trombositopeni

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Yaygın

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Aşırı duyarlılık, alerjik ödem ve anafilaksi

Seyrek

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Sistem Organ Sınıfı

Elektif kalça veya dizreplasmanıoperasyonugeçirmiş yetişkinhastalardaVTE'ninönlenmesi

Bir veya daha fazla riskfaktörü bulunanNVAF'lı yetişkinhastalarda inmeve sistemikembolizminönlenmesi

DVT ve PE tedavisi vetekrarlayanDVT ve PE'ninönlenmesi(VTE tedavisi)

Kaşıntı

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan*

Anjiyoödem

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Sinir sistemi hastalıkları

Beyin hemorajisi^

Bilinmiyor

Yaygın Olmayan

Seyrek

Göz hastalıkları

Gözde kanama (konjunktival hemoraji dahil)

Seyrek

Yaygın

Yaygın Olmayan

Vasküler hastalıklar

Hemoraji, hematom

Yaygın

Yaygın

Yaygın

Hipotansiyon (prosedürel hipotansiyon dahil)

Yaygın Olmayan

Yaygın

Yaygın Olmayan

İntra-abdominal hemoraji

Bilinmiyor

Yaygın Olmayan

Bilinmiyor

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Epistaksis

Yaygın Olmayan

Yaygın

Yaygın

Hemoptizi

Seyrek

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Solunum yolu hemorajisi

Bilinmiyor

Seyrek

Seyrek

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı

Yaygın

Yaygın

Yaygın

Gastrointestinal hemoraji

Yaygın Olmayan

Yaygın

Yaygın

Hemoroidal hemoraji

Bilinmiyor

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Ağız hemorajisi

Bilinmiyor

Yaygın Olmayan

Yaygın

Hematokezya

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Rektal hemoraji, diş eti kanaması (jinjival kanama)

Seyrek

Yaygın

Yaygın

Retroperitoneal hemoraji

Bilinmiyor

Seyrek

Bilinmiyor

Hepato-biliyer hastalıklar

Anormal karaciğer fonksiyon testleri, aspartat aminotransferazda artış, kanalkalin fosfatazında artış, kanbilirubin düzeyinde artış

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Gamma-glutamiltransferazda artış

Yaygın Olmayan

Yaygın

Yaygın

Alanin aminotransferazda artış

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Yaygın

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Deri döküntüsü

Bilinmiyor

Yaygın Olmayan

Yaygın

Alopesi

Seyrek

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Sistem Organ Sınıfı

Elektif kalça veya dizreplasmanıoperasyonugeçirmiş yetişkinhastalardaVTE'ninönlenmesi

Bir veya daha fazla riskfaktörü bulunanNVAF'lı yetişkinhastalarda inmeve sistemikembolizminönlenmesi

DVT ve PE tedavisi vetekrarlayanDVT ve PE'ninönlenmesi(VTE tedavisi)

Eritema multiforme
Bilinmiyor

Çok seyrek

Bilinmiyor

Kutanöz vaskülit
Bilinmiyor

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Kas-iskelet hastalıkları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Kas hemorajisi
Seyrek

Seyrek

Yaygın Olmayan

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Hematüri
Yaygın Olmayan

Yaygın

Yaygın

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Anormal vajinal hemoraji, ürogenital hemoraji

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Yaygın

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Uygulama bölgesinde kanama
Bilinmiyor

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Araştırmalar

Gizli kan pozitif
Bilinmiyor

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Yaralanma ve zehirlenme Cerrahi ve tıbbi prosedürler

Kontüzyon

Yaygın

Yaygın

Yaygın

Prosedür sonrası hemoraji (prosedür sonrası hematom, yara kanaması,damar giriş bölgesi hematomu vekateter bölgesi hematomu dahil), yarasızıntısı, kesi bölgesi kanaması (kesibölgesi hematomu dahil), operatifkanama

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

Travmatik hemoraji

Bilinmiyor

Yaygın Olmayan

Yaygın Olmayan

*CV185057 çalışmasında (uzun dönem VTE koruması) genel kaşıntı ortaya çıkmamıştır. t “Beyin hemorajisi” terimi tüm intrakraniyal ve intraspinal hemorajileri (yani hemorajik inmeveya putamen, serebral, intraventriküler veya subdural hemorajiler) kapsar.

Diğer antikoagülanlar ile olduğu gibi, apiksaban herhangi bir doku veya organdan kaynaklanan artmış gizli veya aşırı kanama riski ile ilişkili olabilir ve bunlar post-hemorajik anemiye nedenolabilmektedir. Belirtiler, semptomlar ve ciddiyet kanama yeri ve derecesi veya kapsamına göredeğişkenlik gösterir (bkz. Bölüm 4.4 ve Bölüm 5.1).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanaksağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta:[email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

TROMBOXAR® doz aşımı daha yüksek kanama riskine neden olabilir. Hemorajik komplikasyonlar görüldüğünde tedavi kesilmeli ve kanamanın kaynağı incelenmelidir. Cerrahihemostaz, taze donmuş plazma transfüzyonu veya faktör Xa inhibitörleri için tersine çevirmeajanı uygulaması gibi uygun bir tedaviye başlanması düşünülmelidir.

Kontrollü klinik çalışmalarda, 3 ila 7 gün arasında 50 mg'a kadar olan dozlarda (7 gün süresince günde iki kez (bid) 25 mg veya 3 gün süresince günde bir kez (od) 50 mg) oral yolla kullanılanapiksabanın sağlıklı gönüllülerde klinik olarak anlamlı advers reaksiyonlar görülmemiştir.

Sağlıklı gönüllülerde 20 mg apiksaban kullanımından 2 ve 6 saat sonra aktif kömür uygulaması, ortalama apiksaban EAA değerini sırasıyla % 50 ve % 27 azaltmıştır ve Cmaks üzerinde etkigöstermemiştir. Apiksaban tek başına uygulandığında 13,4 saat olan ortalama yarılanma ömrü,apiksabandan 2 ve 6 saat sonra aktif kömür uygulanması ardından sırasıyla 5,3 saate ve 4,9 saatedüşmüştür. Bu nedenle, TROMBOXAR® doz aşımının veya yanlışlıkla kullanımının tedavisindeaktif kömür uygulanması yararlı olabilir.

Hayatı tehdit edici veya kontrol altına alınamayan kanamadan dolayı, antikoagülasyonu tersine çevirme gerekliliği olduğu durumlar için faktör Xa inhibitörlerinin etkisini tersine çeviren birajan mevcuttur (bkz. Bölüm 4.4). Ayrıca protrombin kompleks konsantratları (PCC) veyarekombinant faktör VIIa uygulanması da düşünülebilir. Sağlıklı gönüllülerde 4-faktörlü birPCC'nin 30 dakikalık infüzyonunun sonunda, trombin üretim tayinindeki değişikliklerlegösterilen apiksabanın farmakodinamik etkilerinin tersine döndüğü görülmüştür ve infüzyonunbaşlamasından sonra 4 saat içinde başlangıç değerlerine ulaşılmıştır. Ancak apiksaban alankişilerde 4-faktörlü PCC ürünleri kullanımının kanamayı geri çevirebileceğine dair klinikdeneyim bulunmamaktadır. Henüz apiksaban alan hastalarda rekombinant faktör VIIa kullanımıile ilgili bir deneyim bulunmamaktadır.

Kanamanın düzelme derecesine göre faktör VIIa ile tekrar doz ayarlaması ve titrasyon düşünülebilir.

Lokal şartlara bağlı olarak majör kanama durumunda bir hematoloğa danışılması düşünülebilir.

Son evre böbrek hastalığı olan hastalarda, oral yoldan tek doz apiksaban 5 mg uygulandığında hemodiyaliz apiksabanın EAA'ını % 14 oranında düşürmüştür. Bu nedenle, hemodiyalizinapiksaban doz aşımı tedavisinde etkili olması beklenmez.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antitrombotik ajanlar, Direkt faktör Xa inhibitörleri ATC kodu: B01AF02

Etki mekanizması


Apiksaban kuvvetli, oral, reverzibl, direkt ve yüksek seçiciliğe sahip bir faktör Xa aktif bölge inhibitörüdür. Antitrombotik aktivite için antitrombin III'e ihtiyaç duymaz. Apiksaban serbest vepıhtıya bağlı faktör Xa'yı ve protrombinaz aktivitesini inhibe eder. Apiksabanın trombositagregasyonu üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur ancak trombin aracılığıyla trombositagregasyonunu dolaylı yoldan inhibe eder. Faktör Xa'yı inhibe ederek, apiksaban trombinüretimini ve trombüs gelişimini engeller. Hayvan modellerinde apiksabanın kullanıldığı kliniköncesi çalışmalarda, hemostazı koruyan dozlarda arteryel ve venöz trombozların engellendiğigösterilmiştir.

Farmakodinamik etkiler


Apiksabanın farmakodinamik etkileri etki mekanizmasının (FXa inhibisyonu) bir yansımasıdır. FXa inhibisyonunun bir sonucu olarak, apiksaban protrombin zamanı (PT), INR ve aktiveparsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) gibi pıhtılaşma testlerinin süresini uzatır. Beklenenterapötik dozlarda, bu pıhtılaşma testlerinde görülen değişimler az olur ve büyük orandadeğişkenlik gösterir. Apiksabanın farmakodinamik etkilerini değerlendirmek için bu testlerinkullanılması önerilmez. Trombin üretimi tayininde apiksaban, insan plazmasında trombinüretiminin bir ölçütü olan endojen trombin potansiyelini azaltmıştır.

Apiksaban, birden fazla ticari anti-Faktör Xa kitinde, Faktör Xa enzim aktivitesinde azalmayla kanıtlandığı gibi, anti-Faktör Xa aktivitesi gösterir ancak bulgular, kitler arasında farklılıkgösterir. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler sadece Rotachrom Heparin kromojenik testi içinmevcuttur ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. Anti-Faktör Xa aktivitesi apiksaban plazmakonsantrasyonları ile yakın doğrusal ilişki göstererek, apiksaban pik plazmakonsantrasyonlarında maksimum değerlere ulaşır. Apiksaban konsantrasyonu ve anti-Faktör Xaaktivitesi arasındaki ilişki geniş bir apiksaban doz aralığında doğrusaldır.

Aşağıdaki tablo her endikasyon için beklenen kararlı durum maruziyetini ve anti-FXa aktivitesini göstermektedir. Kalça veya diz replasman operasyonunu takiben VTE'nin önlenmesi içinapiksaban alan hastalarda sonuçlar tepe/çukur seviyelerinde 1,6 kattan daha az bir dalgalanmaolduğunu göstermektedir. İnme veya sistemik embolizmin önlenmesi için apiksaban alan NVAFhastalarında sonuçlar tepe/çukur seviyelerinde 1,7 kattan daha az bir dalgalanma olduğunugöstermektedir. DVT ve PE tedavisi veya tekrarlayan DVT ve PE önlenmesi için apiksaban alanhastalarda sonuçlar tepe/çukur seviyelerinde 2,2 kattan daha az bir dalgalanma göstermiştir.

Tablo 3: Beklenen apiksaban kararlı durum maruziyeti ve anti-Faktör Xa aktivitesi


Apiksaban
Apiksaban
Apiksaban
Apiksaban

Cmaks (ng/mL)
Cmin (ng/mL)
anti-Faktör Xa
anti-Faktör Xaaktivitesi
aktivitesiMaks (IU/mL)
Min (IU/mL)

Medyan [5., 95. persentil ]
VTE'nin önlenmesi: Elektif kalça veya diz replasmanı operasyonu

Günde iki kez 2,5 mg

77 [41- 146]
51[23- 109]
1,3 [0,67- 2,4]
0,84 [0,37- 1,8]
İnme veya sistemik embolizmin önlenmesi: NVAF

Günde iki kez

2,5 mg*

123 [69- 221]
79 [34- 162]
1,8 [1- 3,3]
1,2 [0,51- 2,4]

Günde iki kez 5 mg

171[91-321]
103 [41- 230]
2,6 [1,4- 4,8]
1,5 [0,61- 3,4]
DVT tedavisi, PE tedavisi ve tekrarlayan DVT ve PE önlenmesi (VTE tedavisi)
Günde iki kez 2,5 mg
67 [30- 153]
32 [11- 90]
1 [0,46- 2,5]
0,49 [0,17- 1,4]
Günde iki kez 5 mg
132 [59- 302]
63 [22- 177]
2,1 [0,91- 5,2]
1 [0,33- 2,9]
Günde iki kez 10 mg
251 [111- 572]
120 [41- 335]
4,2 [1,8- 10,8]
1,9 [0,64- 5,8]

*ARISTOTLE çalışmasında doz ayarlanmış popülasyon 3 doz azaltma kriterinin 2'sine dayanmaktaydı.

Apiksaban ile tedavi maruziyetin rutin izlenmesini gerektirmese de; apiksaban maruziyetinin bilinmesinin doz aşımı veya acil cerrahi gibi klinik kararların verilmesine yardım edebileceğiistisnai durumlarda kalibre edilmiş kantitatif bir anti-FXa miktar tayini faydalı olabilir.

Klinik etkililik ve güvenlilik


VTE önlenmesi: Elektif kalça veya diz replasmanı operasyonu


Apiksaban klinik programı, elektif kalça veya diz replasmanı geçiren yetişkin hastaları içeren geniş bir popülasyonda VTE'nin engellenmesinde apiksabanın etkililik ve güvenliliğinibelirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Toplam 8.464 hasta, günde iki kez oral 2,5 mg apiksaban(4.236 hasta) veya günde bir kez 40 mg enoksaparin (4.228 hasta) alacak şekilde, iki pivotal, çift-kör ve çok uluslu çalışmada randomize edilmiştir. Bu toplam sayıya, 75 yaş veya üzeri 1.262hasta (apiksaban grubunda 618 hasta), düşük vücut ağırlığı olan 1.004 hasta (apiksaban grubunda499 hasta) (< 60 kg), BMI > 33 kg/m2 olan 1495 hasta (apiksaban grubunda 743 hasta) ve ortaderece böbrek yetmezliği olan 415 hasta (apiksaban grubunda 203 hasta) dahildir.

ADVANCE-3 çalışmasına elektif kalça replasmanı geçiren 5.407 hasta ve ADVANCE-2 çalışmasına elektif diz replasmanı geçiren 3.057 hasta alınmıştır. Gönüllüler, günde iki kez oralyolla verilen apiksaban 2,5 mg (po bid) veya günde bir kez subkütan uygulanan 40 mgenoksaparin (sc od) almışlardır. İlk apiksaban dozu operasyondan 12 ila 24 saat sonra verilirkenenoksaparin operasyondan 9 ila 15 saat önce başlanmıştır. Hem apiksaban hem de enoksaparinADVANCE-3 çalışmasında 32-38 gün ve ADVANCE-2 çalışmasında 10-14 gün süreyleverilmiştir.

ADVANCE-2 ve ADVANCE-3 çalışmalarında (8.464 hasta) çalışılan popülasyondaki hastaların medikal hikayelerine dayanarak, hastaların % 46'sı hipertansiyon, % 10'u hiperlipidemi, % 9'udiyabet ve % 8'i koroner arter hastasıydı.

VTE/tüm nedenlere bağlı ölümlerin bir bileşimi olan primer sonlanım noktasında ve proksimal DVT, fatal olmayan PE ve VTE-ilişkili ölümün bir bileşimi olan Majör VTE sonlanım noktasındaapiksaban enoksaparine kıyasla hem elektif kalça hem de diz replasmanı geçiren hastalardaistatistiksel olarak anlamlı azalma sağlamıştır (bkz. Tablo 4).

Tablo 4: Pivotal faz III çalışmalarda etkililik sonuçları.
Çalışma
ADVANCE-3 (kalça)
ADVANCE-2 (diz)
Çalışma tedavisi Doz
Tedavi süresi

Apiksaban 2,5 mg pobid

35 ± 3 gün

Enoksaparin 40 mg sc od35 ± 3 gün

p-değeri

Apiksaban 2,5 mg pobid

12 ± 2 gün

Enoksaparin 40 mg sc od12 ± 2 gün

p-değeri
Toplam VTE/tüm nedenlere bağlı ölüm

Olay/gönüllü sayısıOlay Hızı

27/1949 % 1,39

74/1917 % 3,86

< 0,0001

147/976 % 15,06

243/997 % 24,37

< 0,0001

Bağıl Risk % 95 GA

0,36

(0,22, 0,54)


0,62

(0,51, 0,74)


Majör VTE

Olay/gönüllü sayısıOlay Hızı

10/2199 % 0,45

25/2195 % 1,14

0,0107

13/1195 % 1,09

26/1199 % 2,17

0,0373

Bağıl Risk % 95 GA

0,40

(0,15, 0,8)


0,5

(0,26, 0,97)


Majör kanama, majör ve klinik olarak anlamlı majör olmayan kanama kompoziti (CRNM), ve tüm kanamaları içeren güvenlilik sonlanım noktalarında 40 mg enoksaparin ile tedavi edilenhastalara kıyasla apiksaban 2,5 mg ile tedavi edilenlerde benzer oranlar görülmüştür (tablo 5).Tüm kanama kriterleri operasyon bölgesi kanamasını içermiştir.

Tablo 5: Pivotal faz III çalışmalarında kanama sonuçları*


ADVANCE-3
ADVANCE-2

Apiksaban 2,5 mg po bid35 ± 3 gün

Enoksaparin 40 mg sc od35 ± 3 gün

Apiksaban 2,5 mg po bid12 ± 2 gün

Enoksaparin 40 mg sc od12 ± 2 gün

Tedavi edilenlerin tamamı

n = 2.673

n = 2.659

n = 1.501

n = 1.508

Tedavi Süreci1


Majör
22 (% 0,8)
18 (% 0,7)
9 (% 0,6)
14 (% 0,9)
Fatal
0
0
0
0
Majör + CRNM
129 (% 4,8)
134 (% 5)
53 (% 3,5)
72 (% 4,8)
Tümü
313 (% 11,7)
334 (% 12,6)
104 (% 6,9)
126 (% 8,4)

Operasyon sonrası tedavi süreci2


Majör
9 (% 0,3)
11 (% 0,4)
4 (% 0,3)
9 (% 0,6)
Fatal
0
0
0
0
Majör + CRNM
96 (% 3,6)
115 (% 4,3)
41 (% 2,7)
56 (% 3,7)
Tümü
261 (% 9,8)
293 (% 11)
89 (% 5,9)
103 (% 6,8)

* tüm kanama kriterleri ameliyat bölgesi kanamasını içermektedir

1 Enoksaparinin ilk dozundan sonra meydana gelen olayları içerir (operasyon öncesi)

2 Apiksabanın ilk dozundan sonra meydana gelen olayları içerir (operasyon sonrası)

Kanama, anemi ve transaminaz düzeylerinde anormallik (ör. alanin aminotransferaz düzeyleri) gibi advers reaksiyonların toplam insidansı, elektif kalça ve diz replasmanı operasyonu geçirenhastalarda yapılan Faz II ve faz III çalışmalarda enoksaparin alan hastalara kıyasla apiksabanalan hastalarda sayısal olarak daha düşüktür.

Diz replasmanı operasyonunda öngörülen tedavi süresi boyunca enoksaparin kolunda gözlenmemesine karşın, apiksaban kolunda 4 PE vakası saptanmıştır. Bu yüksek PE sayısı içinbir açıklama verilememektedir.

Nonvalvüler atriyal_ fibrilasyonlu (NVAF) hastalarda inme ve sistemik embolinin önlenmesi

Klinik programda (ARISTOTLE: Apiksaban karşı varfarin, AVERROES: Apiksabana karşıASA), 11.927 hasta apiksabana randomize edilmek üzere, toplam 23.799 hasta randomizeedilmiştir. Bu program, nonvalvüler atriyal fibrilasyon (NVAF) olan ve aşağıdaki riskfaktörlerinden bir veya daha fazlası bulunan hastalarda inmenin ve sistemik embolizminönlenmesinde apiksabanın etkililiğini ve güvenliliğini göstermek üzere tasarlanmıştır:

• Geçirilmiş inme veya geçici iskemik atak (GİA)

• Yaşın >75 olması

• Hipertansiyon

• Diabetes mellitus

• Semptomatik kalp yetmezliği (NYHA Sınıf > II)

ARISTOTLE çalışması


ARISTOTLE çalışmasında toplam 18.201 hasta günde iki kez 5 mg apiksaban (veya belli hastalarda günde iki kez 2,5 mg [% 4,7], bkz. Bölüm 4.2) veya varfarin (hedef INR aralığı 2,03,0) ile çift kör olarak randomize edilmiş, hastalara ortalama 20 ay boyunca çalışma ilacı

uygulanmıştır. Ortalama yaş 69,1, ortalama CHADS2 skoru 2,1 olmuştur, hastaların % 18,9'unda geçirilmiş inme veya GİA vardır.

Çalışmada apiksaban, inmenin (hemorajik veya iskemik) ve sistemik embolizmin önlenmesi şeklindeki birincil sonlanım noktalarında varfarine kıyasla istatistiksel anlamlı üstünlük eldeetmiştir (bkz. Tablo 6).

Tablo 6: ARISTOTLE çalışmasında atriyal fibrilasyon olan hastalarda etkililik sonuçları

Apiksaban N=9.120n (%/yıl)

Varfarin N=9.081n (%/yıl)

Tehlike oranı (% 95 GA)

P-

değeri

İnme veya sistemik embolizm

212 (1,27)

265 (1,6)

0,79 (0,66- 0,95)

0,0114

İnme

İskemik veya belirlenmemiş

162 (0,97)

175 (1,05)

0,92 (0,74- 1,13)


Hemorajik

40 (0,24)

78 (0,47)

0,51 (0,35- 0,75)


Sistemik embolizm

15 (0,09)

17 (0,1)

0,87 (0,44- 1,75)


Varfarine randomize edilen hastalar için terapötik aralıktaki sürenin (TTR) medyan yüzdesi (INR 2-3) % 66 olmuştur.

Apiksaban, merkezi TTR'nin farklı düzeylerinde inme ve sistemik embolizm açısından varfarine kıyasla bir azalma göstermiştir; merkeze göre TTR'nin en yüksek H'lük bölümünde içindevarfarine karşı apiksaban için tehlike oranı 0,73 (% 95 GA, 0,38, 1,40) olmuştur.

Çalışmada ikincil sonlanım noktaları olan majör kanama ve tüm nedenlere bağlı ölüm, toplam Tip I hatayı kontrol etmek için önceden belirlenmiş bir hiyerarşik test etme stratejisiyle testedilmiştir. Hem majör kanama hem de tüm nedenlere bağlı ölümün kilit sekonder sonlanımnoktalarında istatistiksel olarak belirgin üstünlüğe ulaşılmıştır (bkz. Tablo 7). INR'nin terapötikaralıkta daha iyi tutulduğu durumlarda, Apiksabanın varfarine göre tüm nedenlere bağlı ölüm ileilişkili faydasında göreceli azalma görülür.

Tablo 7: ARISTOTLE çalışmasında atriyal fibrilasyon olan hastalarda sekonder sonlanım noktaları


Apiksaban N=9.088n (%/yıl)

Varfarin N=9.052n (%/yıl)

Tehlike oranı (% 95 GA)

P-değeri

Kanama Sonuçları

Majör*

327 (2,13)

462 (3,09)

0,69 (0,6- 0,8)

< 0,0001

Fatal

10 (0,06)

37 (0,24)İntrakraniyal

52 (0,33)

122 (0,8)Majör + CRNM

613 (4,07)

877 (6,01)

0,68 (0,61- 0,75)

< 0,0001

Tümü

2356 (18,1)

3060 (25,8)

0,71 (0,68- 0,75)

< 0,0001

Diğer sonlanım noktaları

Tüm nedenlere bağlı ölüm

603 (3,52)

669 (3,94)

0,89 (0,8- 1)

0,0465

Miyokard enfarktüsü

90 (0,53)

102 (0,61)

0,88 (0,66- 1,17)


* ISTH kriterleriyle tanımlanan majör kanama.

ARISTOTLE çalışmasında, advers reaksiyonlar nedeniyle genel çalışmayı bırakma oranları apiksaban için % 1,8 ve varfarin için % 2,6 olmuştur.

CHADS2 skoru, yaş, vücut ağırlığı, cinsiyet, renal fonksiyon durumu, geçirilmiş inme veya GİA ve diyabet dahil önceden belirlenmiş alt gruplar için etkililik bulguları, çalışmada incelenen genelpopülasyona ilişkin birincil etkililik bulgularıyla tutarlı olmuştur.

ISTH majör gastrointestinal kanamaların (üst GİS, alt GİS ve rektal kanama) insidansı apiksaban ile % 0,76/yıl ve varfarin ile % 0,86/yıl olmuştur.

CHADS2 skoru, yaş, vücut ağırlığı, cinsiyet, renal fonksiyon durumu, geçmiş inme veya GİA ve diyabet dahil önceden belirlenmiş alt gruplar için majör kanama bulguları, çalışmada incelenengenel popülasyona ilişkin sonuçlarla tutarlı olmuştur.

AVERROES çalışması


AVERROES çalışmasında, araştırıcılar tarafından VKA için uygun olmadığı düşünülen toplam 5.598 hasta günde iki kez apiksaban 5 mg (veya belli hastalarda günde iki kez 2,5 mg [% 6,4],bkz. Bölüm 4.2) veya ASA tedavisine randomize edilmiştir. ASA, araştırmacının kararına göregünde bir kez 81 mg (% 64), 162 mg (% 26,9), 243 mg (% 2,1) veya 324 mg (% 6,6) dozdaverilmiştir. Hastalara ortalama 14 ay boyunca çalışma ilacı uygulanmıştır. Ortalama yaş 69,9,ortalama CHADS2 skoru 2,0 olmuştur ve hastaların % 13,6'sında geçirilmiş inme veya GİAvardır.

AVERROES çalışmasında VKA tedavisine uygun olmama açısından yaygın nedenler; istenen aralıklarda INR'lerin elde edilememesi/olası olmaması (% 42,6), hastaların VKA tedavisinireddetmeleri (% 37,4), CHADS2 skorunun 1 olması ve hekimin VKA tedavisini önermemesi(% 21,3), hastanın VKA uygulama talimatına bağlı kalacağına güvenilmemesi (% 15) ve acil dozdeğişimi durumunda hastaya ulaşılmasında güçlük olması/güçlük olmasının beklenmesini(% 11,7) içermiştir.

Uygun bir güvenlilik profiliyle birlikte, inmenin ve sistemik embolizmin azaldığına dair açık kanıt elde edilmesi nedeniyle AVERROES, bağımsız veri izleme kurulunun önerisi üzerine erkensonlandırılmıştır.

AVERROES çalışmasında, advers reaksiyonlar nedeniyle genel çalışmayı bırakma oranları apiksaban için % 1,5 ve ASA için % 1,3 olmuştur.

Çalışmada apiksaban, inmenin (hemorajik, iskemik veya belirlenmemiş) veya sistemik embolizmin önlenmesi şeklindeki birincil sonlanım noktalarında ASA'ya kıyasla istatistikselanlamlı üstünlük elde etmiştir (bkz. Tablo 8).


Apiksaban N=2.807n (%/yıl)

ASA N=2.791n (%/yıl)

Tehlike oranı (%95 GA)

P-değeri

İnme veya sistemik embolizm*

51 (1,62)

113 (3,63)

0,45 (0,32- 0,62)

< 0,0001

İnme

İskemik veya belirlenmemiş

43 (1,37)

97 (3,11)

0,44 (0,31- 0,63)


Hemorajik

6 (0,19)

9 (0,28)

0,67 (0,24- 1,88)


Sistemik embolizm

2 (0,06)

13 (0,41)

0,15 (0,03- 0,68)


İnme, sistemik embolizm, MI veya vasküler ölüm*^

132 (4,21)

197 (6,35)

0,66 (0,53- 0,83)

0,003

Miyokard enfarktüsü

24 (0,76)

28 (0,89)

0,86 (0,5- 1,48)


Vasküler Ölüm

84 (2,65)

96 (3,03)

0,87 (0,65- 1,17)


Tüm nedenlere bağlı ölüm^

111 (3,51)

140 (4,42)

0,79 (0,62- 1,02)

0,068

Çalışmadaki genel tip I hatanın kontrolü için tasarlanmış sıralı test stratejisiyle test edilmiştir.

^ İkincil sonlanım noktası.

Apiksaban ve ASA arasında majör kanama insidansında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır (bkz. Tablo 9).

Tablo 9: AVERROES çalışmasında atriyal fibrilasyon olan hastalarda kanama olayları

Apiksaban N=2.798n (%/yıl)

ASA N=2.780n (%/yıl)

Tehlike oranı (% 95 GA)

P-değeri

Majör*

45 (1,41)

29 (0,92)

1,54 (0,96- 2,45)

0,0716

Fatal, n

5 (0,16)

5 (0,16)İntrakraniyal, n

11 (0,34)

11 (0,35)Majör + CRNM^

140 (4,46)

101 (3,24)

1,38 (1,07- 1,78)

0,0144

Tümü

325 (10,85)

250 (8,32)

1,30 (1,10- 1,53)

0,0017

*ISTH kriterleriyle tanımlanan majör kanama.

^ Klinik olarak anlamlı non-majör

AKS'li ve/veya PKG geçiren NVAF hastaları

Açık etiketli, randomize, kontrollü 2'ye 2 faktoriyel olarak dizayn edilmiş olan AUGUSTUS çalışmasına, AKS'li (% 43) ve/veya PKG geçirmiş 4.614 NVAF hastası alınmıştır. Tüm hastalarlokal tedavi standardına göre bir P2Y12 inhibitörü (klopidogrel % 90,3) almışlardır.

Hastalar AKS ve/veya PKG sonrası 14 güne kadar ya günde 2 kere 5 mg apiksabana (doz azaltılması kriterlerinden 2 veya daha fazlasını karşılıyor ise günde 2 kere 2,5 mg; toplamda %4,2 düşük doz aldı) ya da VKA'ya ve ASA'ya (günde tek doz 81 mg) ya da plaseboya randomizeedilmişlerdir. Ortalama yaş 69,9'dur. Randomize edilen hastaların % 94'ünün CHA2DS2-VASCskoru > 2 ve % 47'sinin HAS-BLED skoru > 3'tür. VKA'ya randomize edilmiş hastaların

terapötik alanda kalma süresi s (TTR) (INR 2-3) % 56'dır (% 32'si TTR altında % 12'si TTR üstündedir).

AUGUSTUS çalışmasının primer objektifi güvenliliği değerlendirmektir. Primer sonlanım noktası ISTH majör veya CRNM kanamadır. Apiksaban ile VKA karşılaştırmasında 6. aydaprimer güvenlilik sonlanım noktası olan ISTH majör veya CRNM kanama, apiksaban kolundave VKA kolunda sırasıyla 241 (% 10,5) ve 332 (% 14,7) hastada görülmüştür (HR = 0,69, % 95GA: 0,58, 0,82; non-inferiorite için 2 taraflı p < 0,0001 ve süperiorite için p < 0,0001). VKA içinTTR'nin alt grupları kullanılarak yapılan ilave analizler en yüksek kanama oranının, TTR'nin endüşük çeyreği ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Kanama oranı, apiksaban ve en yüksek TTRçeyreği arasında benzerlik göstermiştir.

ASA ile plasebo karşılaştırmasında 6. ayda primer güvenlilik sonlanım noktası olan ISTH majör veya CRNM kanama, ASA kolu ve plasebo kolunda sırasıyla 367 (% 16,1) ve 204 (% 9,0)hastada görülmüştür (HR = 1,88, % 95 GA: 1,58, 2,23; 2 taraflı p < 0,0001).

Özellikle apiksaban ile tedavi gören hastalarda, majör veya CRNM kanama ASA kolunda ve plasebo kolunda sırasıyla 157 (% 13,7) ve 84 (% 7,4) hastada görülmüştür. VKA ile tedavi görenhastalarda, majör veya CRNM kanama ASA kolunda ve plasebo kolunda sırasıyla 208 (% 18,5)ve 122 (% 10,8) hastada görülmüştür.

Diğer tedavi etkileri çalışmanın sekonder objektifi olarak kompozit sonlanım noktaları ile değerlendirilmiştir.

Apiksaban ile VKA karşılaştırmasında ölüm veya tekrar hospitalizasyonun kompozit sonlanım noktası, apiksaban ve VKA kolunda sırasıyla 541 (% 23,5) ve 632 (% 27,4) hastada görülmüştür.Ölümveyaiskemikolay(inme,miyokardenfarktüsü,stenttrombozuveyaacil

revaskülarizasyon) kompozit sonlanım noktası, apiksaban ve VKA kolunda sırasıyla 170 (% 7,4) ve 182 (% 7,9) hastada görülmüştür.

ASA ile plasebo karşılaştırmasında ölüm veya tekrar hospitalizasyonun kompozit sonlanım noktası, ASA ve plasebo kolunda sırasıyla 604 (% 26,2) ve 569 (% 24,7) hastada görülmüştür.Ölümveyaiskemikolay(inme,miyokardenfarktüsü,stenttrombozuveyaacil

revaskülarizasyon) kompozit sonlanım noktası, ASA ve plasebo kolunda sırasıyla 163 (% 7,1) ve 189 (% 8,2) hastada görülmüştür.

Kardivoversivon uygulanacak hastalar


Açık etiketli, çok merkezli EMANATE çalışması daha önce oral antikoagülan kullanmamış ya da 48 saatten az bir süre tedavi görmüş ve NVAF için kardiyoversiyon uygulanması planlanan1.500 hastayı içermektedir. Kardiyovasküler olayların önlenmesi için hastalar, apiksaban ya daheparin ve/veya VKA içim 1:1 randomize edilmiştir. Daha önce kardiyoversiyon yapılmasıgerekli ise elektriksel ve/veya farmakolojik kardiyoversiyon uygulaması en az 5 doz günde 2kere 5 mg (veya seçilen hastalarda günde iki kez 2,5 mg (bkz. Bölüm 4.2)) apiksaban sonrasıveya 10 mg'lık yükleme dozundan (veya seçilen hastalarda 5 mg'lık yükleme dozundan (bkz.Bölüm 4.2)) en az 2 saat sonra gerçekleştirilmiştir. Apiksaban grubunda 342 hasta yükleme dozu(331 hasta 10 mg ve 11 hasta 5 mg doz) almıştır.

Apiksaban grubunda (n=753) hiç inme gözlenmezken (% 0); heparin ve/veya VKA grubunda (% 74,8; n=747; RR 0,00, % 95 GA 0,00; 0,64) ise inme 6 (% 0,8) hastada görülmüştür. Tümnedenlere bağlı ölüm, apiksaban gurubunda 2 (% 0,27) ve heparin ve/veya VKA grubunda 1 (%0,13) hastada görülmüştür. Hiçbir sistemik embolizm olayı bildirilmemiştir.

Major kanama ve CRNM kanama apiksaban grubunda sırasıyla 3 (% 0,41) ve 11 (% 1,5) hastada görülürken heparin ve/veya VKA grubunda 6 (% 0,83) ve 13 (% 1,8) hastada görülmüştür.

Bu deneysel çalışma, kardiyoversiyon uygulanmasında apiksaban ve heparin ve/veya VKA tedavi grupları arasında karşılaştırılabilir etkililik ve güvenlilik göstermiştir.

DVT tedavisi, PE tedavisi ve tekrarlayan DVT ve PE'nin önlenmesi (VTE tedavisi)


Klinik program (AMPLIFY: enoksaparin/varfarine karşı apiksaban, AMPLIFY-EXT: plaseboya karşı apiksaban), apiksabanın DVT ve/veya PE tedavisi (AMPLIFY), ve VTE ve/veya PE için6-12 aylık antikoagülan tedavisini takiben tekrarlayan DVT ve/veya PE'nin önlenmesi(AMPLIFY-EXT) için uzatılmış tedavinin etkililik ve güvenliliğini göstermek üzere dizaynedilmiştir. Her iki çalışma da semptomatik proksimal DVT veya semptomatik PE'si olanhastalarda randomize, paralel grup, çift-kör, çok uluslu çalışmalardı. Tüm kilit güvenlilik veetkililik sonlanım noktaları bağımsız körlenmiş bir komite tarafından değerlendirilmiştir.

AMPLIFY çalışması


AMPLIFY çalışmasında toplam 5.395 hasta; 7 günlük günde iki kez 10 mg oral apiksabanı takiben 6 ay boyunca günde iki kez 5 mg oral apiksaban tedavisine veya en az 5 gün boyuncagünde iki kez subkutan 1 mg/kg enoksaparin (INR > 2 olana kadar) ve 6 ay boyunca oral varfarin(hedef INR aralığı 2-3) tedavisine randomize edilmiştir.

Ortalama yaş 56,9'dur ve hastaların % 89,8'inde provoke edilmemiş VTE olayları mevcuttur.

Varfarine randomize edilen hastalar için terapötik aralıktaki (INR 2-3) ortalama zaman yüzdesi 60,9'dur. Apiksaban, tekrarlayan semptomatik VTE veya VTE-ilişkili ölümde, değişik merkezTTR seviyelerinde azalma göstermiştir; merkezdeki en yüksek çeyrekte enoksaparin/varfarinekıyasla apiksabanın relatif riski 0,79'dur (% 95 GA, 0,39, 1,61).

Çalışmada, apiksabanın tekrarlayan semptomatik VTE (ölümcül olmayan DVT veya ölümcül olmayan PE) veya VTE-ilişkili ölüm kombine primer sonlanım noktasında etkisininenoksaparin/varfarine göre non-inferior olduğu gösterilmiştir (bkz. Tablo 10).

Tablo 10: AMPLIFY çalışmasının etkililik sonuçları

Apiksaban N=2.609n (%)

Enoksaparin/ VarfarinN=2.635n (%)

Rölatif risk (% 95 GA)

VTE veya VTE-ilişkili ölüm

59 (2,3)

71 (2,7)

0,84 (0,6- 1,18)*

DVT

20 (0,7)

33 (1,2)


PE

27 (1)

23 (0,9)


VTE-ilişkili ölüm

12 (0,4)

15 (0,6)


VTE veya tüm nedenlere bağlı ölüm

84(3,2)

104 (4)

0,82 (0,61- 1,08)

VTE veya KV-ilişkili ölüm

61 (2,3)

77 (2,9)

0,80 (0,57- 1,11)

VTE, VTE-ilişkili ölüm veya majör kanama

73 (2,8)

118 (4,5)

0,62 (0,47- 0,83)

*Enoksaparin /varfarine kıyasla non-inferior (P < 0,0001)

Apiksabanın VTE başlangıç tedavisindeki etkililiği, PE [Rölatif risk 0,9; % 95 GA (0,5-1,6)] veya DVT [Rölatif risk 0,8; % 95 GA (0,5-1,3)] tedavisi hastaları arasında tutarlıydı. Etkililikyaş, cinsiyet, vücut-kütle indeksi (BMI), böbrek fonksiyonu, indeks PE büyüklüğü, DVTtrombozunun yeri ve geçmişte parenteral heparin kullanan alt gruplarda genelde tutarlıydı.

Primer güvenlilik sonlanım noktası majör kanamaydı. Çalışmada, primer güvenlilik sonlanım noktasında apikasaban, enoksaparin/varfarine göre istatistiksel olarak üstündür [Rölatif risk 0,31;% 95 GA (0,17- 0,55), p değeri < 0,0001] (bkz. Tablo 11).

Tablo 11: AMPLIFY çalışmasındaki kanama sonuçları

Apiksaban N=2.676n (%)

Enoksaparin / VarfarinN=2.689n (%)

Rölatif risk (% 95 GA)

Majör

15 (0,6)

49 (1,8)

0,31 (0,17- 0,55)

Majör + CRNM

115 (4,3)

261 (9,7)

0,44 (0,36- 0,55)

Minör

313 (11,7)

505 (18,8)

0,62 (0,54- 0,7)

Tümü

402 (15)

676 (25,1)

0,59 (0,53- 0,66)

Herhangi bir anatomik bölgede majör kanama ve CRNM kanama enoksaparin/varfarin ile karşılaştırıldığında apiksaban grubunda genel olarak daha düşüktür. ISTH majör gastrointestinalkanama apiksaban ile tedavi edilen hastaların 6 (% 0,2)'sında ve enoksaparin/varfarin ile tedaviedilen hastaların 17 (% 0,6)'sinde gözlenmiştir.

AMPLIFY-EXT çalışması


AMPLIFY-EXT çalışmasında toplam 2.482 hasta; 6 ila 12 aylık başlangıç antikoagülan tedavisini tamamladıktan sonra 12 ay boyunca günde iki kez 2,5 mg oral apiksaban, günde ikikez 5 mg oral apiksaban veya plasebo gruplarına randomize edilmiştir. Bunlardan 836 hasta(% 33,7) AMPLIFY-EXT çalışmasına alınmadan önce AMPLIFY çalışmasına katılmıştır.

Ortalama yaş 56,7'dir ve hastaların % 91,7'sinde provoke edilmemiş VTE olayları mevcuttur.

Çalışmada apiksanın her iki dozu da semptomatik, tekrarlayan VTE veya tüm nedenlere bağlı ölüm primer sonlanım noktalarında plaseboya göre istatistiksel olarak üstün bulunmuştur (bkz.Tablo 12).


Apiksaban

Apiksaban

Plasebo

Rölatif risk

2,5 mg (N=840)

5 mg (N=813)

(N=829)

Apiksaban 2,5 mg vs.plasebo

Apiksaban 5 mg vs.plasebo

n (%)

Tekrarlayan VTE veya tüm nedenlerebağlı ölüm

19 (2,3)

14 (1,7)

77 (9,3)

0,24

(0,15- 0,4)*

0,19

(0,11- 0,33)*

DVT**

6 (0,7)

7 (0,9)

53 (6,4)PE**

7 (0,8)

4 (0,5)

13 (1,6)Tüm nedenlere bağlı ölüm

6 (0,7)

3 (0,4)

11 (1,3)Tekrarlayan VTE veya VTE-ilişkiliölüm

14 (1,7)

14 (1,7)

73 (8,8)

0,19

(0,11- 0,33)

0,2

(0,11- 0,34)

Tekrarlayan VTE veya KV-ilişkiliölüm

14 (1,7)

14 (1,7)

76 (9,2)

0,18

(0,10- 0,32)

0,19

(0,11- 0,33)

Ölümcül olmayan DVT***

6 (0,7)

8 (1)

53 (6,4)

0,11

(0,05- 0,26)

0,15

(0,07- 0,32)

Ölümcül olmayan

PE***

8 (1)

4 (0,5)

15 (1,8)

0,51

(0,22- 1,21)

0,27

(0,09- 0,8)

VTE-ilişkili ölüm

2 (0,2)

3 (0,4)

7 (0,8)

0,28

(0,06- 1,37)

0,45

(0,12- 1,71)

* p değeri < 0,0001

** kompozit sonlanım noktasına etki eden birden fazla olay olan hastalarda, sadece ilk olay raporlanmıştır (örn. eğer bir kişi hem bir DVT hem de sonrasında bir PE geliştirdiyse sadeceDVT raporlanmıştır).

*** Bireysel hastalar birden fazla olay deneyimlemiş olabilir ve her iki sınıflandırmada da gösterilebilir.

Bir VTE'nin tekrarlamasının önlenmesi için apiksabanın etkililiği; yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi (BMI), ve renal fonksiyonu içeren alt grupları içinde korunmuştur.

Primer güvenlilik sonlanım noktası tedavi süresince majör kanamadır. Çalışmada her iki apiksaban dozu için majör kanama insidansı istatistiksel olarak plasebodan farklı olmamıştır.Günde iki kez apiksaban 2,5 mg ve plasebo tedavi grupları arasında majör + CRNM, minör vetüm kanama insidansında istatistiksel olarak belirgin bir fark olmamıştır (bkz. Tablo 13).

Tablo 13: AMPLIFY-EXT çalışmasındaki kanama sonuçları


Apiksaban

Apiksaban

Plasebo

Rölatif risk

2,5 mg (N=840)

5 mg (N=811)

(N=826)

Apiksaban 2,5 mg vs.plasebo

Apiksaban 5 mg vs.plasebo

n (%)

Majör

2 (0,2)

1 (0,1)

4 (0,5)

0,49

(0,09- 2,64)

0,25

(0,03- 2,24)

Majör + CRNM

27 (3,2)

35 (4,3)

22 (2,7)

1,2

(0,69- 2,1)

1,62

(0,96- 2,73)

Minör

75 (8,9)

98 (12,1)

58 (7)

1,26

(0,91-1,75)

1,7

(1,25- 2,31)

Tümü

94 (11,2)

121 (14,9)

74 (9)

1,24

(0,93- 1,65)

1,65

(1,26- 2,16)

ISTH majör gastrointestinal kanama, günde iki kez 5 mg dozda apiksaban ile tedavi edilen 1 hastada (% 0,1) gözlenmiş, günde iki kez 2,5 mg dozda tedavi edilen hiçbir hastada gözlenmemişve plasebo ile tedavi edilen 1 hastada (% 0,1) gözlenmiştir.

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler:

Emilim:


10 mg'a kadar dozlarda apiksabanın mutlak yararlanımı yaklaşık % 50'dir. Apiksaban hızla emilerek maksimum konsantrasyonuna (Cmaks) tablet alımını takip eden 3 ila 4 saat içinde ulaşır.Besinler ile birlikte alınması 10 mg dozunda apiksaban EAA veya Cmaks değerlerini etkilemez.Apiksaban besinler ile birlikte veya tek başına alınabilir.

Apiksaban 10 mg'a kadar oral dozlarda, maruziyet üzerinde doz orantısal artış ile lineer farmakokinetik özellik gösterir. Apiksaban, > 25 mg dozlarda dissolüsyon ile sınırlı emilim ileazalmış biyoyararlanım gösterir. Birey içi ve bireyler arası sırasıyla ~ % 20 ve ~ % 30 varyasyonkatsayısı (CV) ile de gösterildiği gibi apiksabanın maruziyet parametreleri düşük ila orta derecedeğişkenlik gösterir.

10 mg apiksabanın; 30 mL su içinde 2 adet 5 mg ezilmiş tablet süspansiyonu halinde oral yoldan uygulanmasını takiben gözlenen maruziyet, 2 adet bütün 5 mg tabletin oral alımı sonrası gözlenenmaruziyet ile karşılaştırılabilirdir. 10 mg apiksabanın; 30 g elma püresi ile 2 adet 5 mg ezilmiştablet halinde oral yoldan uygulanmasını takiben gözlenen Cmaks ve EAA; 2 adet bütün 5 mgtablet alımı ile karşılaştırıldığında sırasıyla % 21 ve % 16 daha düşük bulunmuştur. Maruziyettekiazalma klinik açıdan belirgin değildir.

60 mL G5W içinde süspansiyon haline getirilen bir adet ezilmiş 5 mg apiksaban tabletin nazogastrik bir tüp aracılığı ile uygulanmasını takiben gözlenen maruziyet, oral tek doz 5 mg

apiksaban tablet alan sağlıklı gönüUülerin dahil olduğu diğer klinik çalışmalarda gözlenenlere benzerdir.

Apiksabanın tahmin edilebilen, doz orantısal farmakokinetik profiline dayanarak; yapılan çalışmalardan elde edilen biyoyararlanım sonuçları apiksabanın düşük dozları için de geçerlidir.

Dağılım:


İnsanlarda plazma proteinlerine bağlanması yaklaşık % 87 oranındadır. Dağılım hacmi (Vss) yaklaşık 21 litredir.

Biyotransformasyon:


3-oksopiperidinil fonksiyonel grubunun O-demetilasyonu ve hidroksilasyonu majör biyotransformasyon bölgeleridir. Apiksaban büyük oranda CYP3A4/5 tarafından metabolizeedilir ve CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 ve 2J2 de küçük oranda katkıda bulunur. Değişmemişapiksaban insan plazmasında bulunan majör etkin madde ile ilişkili bileşendir ve dolaşımda aktifmetabolitler görülmez.

Eliminasyon:


Apiksabanın birçok eliminasyon yolu vardır. İnsanlara uygulanan apiksaban dozunun yaklaşık % 25'i metabolitler olarak, çoğunluğu feçes ile atılır. Apiksabanın renal atılımı toplam klerensinyaklaşık % 27'sinden sorumludur. Biliyer ve doğrudan intestinal atılımdan ilave katkı sırasıylaklinik ve klinik dışı çalışmalarda izlenmiştir. Apiksaban taşıma proteinleri, P-gp ve memekanseri direnç proteini (BSRP) için sübstrattır.

Apiksabanın toplam klerensi 3,3 L/sa olup yarılanma ömrü yaklaşık 12 saattir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:


Apiksaban farmakokinetiği doğrusaldır ve 10 mg'a kadar olan oral dozlarda maruziyet ile orantısal artış gösterir. Apiksaban, > 25 mg dozlarında, çözünme ile sınırlı emilim ilebiyoyararlanımda azalma gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:


Bozulmuş renal fonksiyonun apiksaban pik konsantrasyonu üzerinde bir etkisi görülmemiştir. Ölçülen kreatinin klirensi ile değerlendirildiği üzere, apiksaban maruziyetinde renal fonksiyondaazalma ile ilişkili bir artış görülmüştür. Hafif (kreatinin klirensi 51 - 80 mL/dk), orta (kreatininklirensi 30 - 50 mL/dk) ve ağır (kreatinin klirensi 15 - 29 mL/dk) böbrek yetmezliği olanhastalarda, apiksaban plazma konsantrasyonları (EAA) normal kreatinin klirensi olan kişilerekıyasla sırasıyla % 16, % 29 ve % 44 oranında artmıştır. Böbrek yetmezliğinin apiksaban plazmakonsantrasyonu ve anti-Faktör Xa aktivitesi arasındaki ilişki üzerinde belirgin bir etkisi yoktur.

Son evre böbrek hastalığı (SEBH) olan hastalarda, hemodiyalizden hemen sonra tek doz 5 mg apiksaban uygulandığında, renal fonksiyonu normal olan kişilere kıyasla apiksabanın EAA'sı% 36 artmıştır. Tek doz 5 mg apiksaban uygulamasından 2 saat sonra başlatılan hemodiyaliz, bu

SEBH olan hastalarda apiksaban diyaliz klirensi 18 mL/dk olacak şekilde apiksaban EAA'smı % 14 düşürmüştür. Bu nedenle, hemodiyalizin apiksaban doz aşımı tedavisinde etkili olmasıbeklenmez.

Karaciğer yetmezliği:


Hafif karaciğer yetmezliği olan 8 hasta Child-Pugh A skor 5 (n = 6) ve skor 6 (n = 2), ve orta karaciğer yetmezliği olan 8 hastanın Child-Pugh B skor 7 (n = 6) ve skor 8 (n = 2) 16 sağlıklıgönüllü ile karşılaştırıldığı bir çalışmada, apiksaban 5 mg tek dozunun farmakokinetik vefarmakodinamiği karaciğer yetmezliği olan deneklerde farklı görülmemiştir. Anti-faktör Xaaktivitesi ve INR'de görülen değişimler, hafif-orta derece karaciğer yetmezliği olanlar ile sağlıklıgönüllüler arasında benzerdir.

Geriyatrik popülasyon:


Yaşlı hastalarda (65 yaş üzeri) görülen plazma konsantrasyonları genç hastalardakinden yüksek olup ortalama EAA değeri yaklaşık % 32 daha fazladır ve Cmaks'da herhangi bir değişiklik yoktur.

Cinsiyet:


Apiksaban maruziyeti erkeklere kıyasla kadınlarda yaklaşık %18 daha fazladır.

Etnik köken ve ırk:


Faz 1 çalışmalar arasında karşılaştırılan sonuçlarda, beyaz, asyalı ve siyah ırktan gönüllüler arasında apiksaban farmakokinetiği bakımından belirgin bir fark görülmemiştir. Elektif kalçaveya diz replasmanı ameliyatı ardından apiksaban alan hastaları içeren bir popülasyon bazlıfarmakokinetik analizin sonuçları da faz 1 çalışmalar ile tutarlıdır.

Vücut ağırlığı:


Vücut ağırlığı 65 ila 85 kg arasında olan hastalardaki apiksaban maruziyetine kıyasla, > 120 kg vücut ağırlığı yaklaşık % 30 oranında daha az maruziyet ve < 50 kg vücut ağırlığı yaklaşık % 30oranında daha fazla maruziyet ile ilişkilidir.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki

Apiksaban plazma konsantrasyonu ve birçok farmakodinamik sonlanım noktası (anti-Faktör Xa aktivitesi, INR, PT, aPTT) arasındaki farmakokinetik/farmakodinamik (PK/PD) ilişki, geniş biraralıkta bulunan dozların (0,5-50 mg) uygulanmasını takiben incelenmiştir. Apiksabankonsantrasyonu ve anti-faktör Xa aktivitesi arasındaki ilişki doğrusal bir model iletanımlanmıştır. Hastalarda gözlenen PK/PD ilişkisi, sağlıklı gönüllülerde gösterilen ile tutarlıdır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Güvenlilik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel, fertilite ve embriyo-fötal gelişim ve jüvenil toksisite üzerinde yapılan konvansiyonelçalışmalardan edinilen klinik öncesi veriler, insanlar için özel bir tehlike olduğunugöstermemektedir.

Tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında gözlenen majör etkiler apiksabanın kan koagülasyon parametreleri üzerine farmakodinamik etkileri ile ilişkilidir. Toksisite çalışmalarında, kanamaeğiliminde ya az artış olmuş ya da hiç olmamıştır. Ancak, bu durum insanlarla karşılaştırıldığındaklinik olmayan türlerin daha düşük bir duyarlılıkta olmasına bağlı olabileceğinden, bu sonuçinsanlara uyarlanırken dikkatli olunmalıdır.

Sıçan sütünde muhtemelen aktif transport ile taşınmasından, süt-maternal plazma oranı (C maks yaklaşık 8; EAA yaklaşık 30) daha yüksek bulunmuştur.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı)

Sodyum lauril sülfat Povidon

Mikrokristalin selüloz

Kroskarmelloz sodyum

Magnezyum stearat

Hipromelloz

Titanyum dioksit

Triasetin

Sarı demir oksit

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/PVDC şeffaf - alüminyum folyo blister içeren karton kutu 10, 20, 56 ve 60 tabletlik ambalajlarda

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ AŞ.

Kağıthane/İstanbul

2021/150

9. ILK RUHSAT TARIHI / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 31.05.2021 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Tromboxar 2,5 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Apiksaban

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.