Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dicloral Gargara Kısa Ürün Bilgisi

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » Diklofenak

KISA URUNBILGİSİ

1.BEŞERI TIBBI URUNUN ADI:

DİCLORAL® gargara

2.KALITATIF VE KANTİTATIF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her 1 mL 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir.

Yardımcı madde(ler):

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3.FARMASÖTIK FORM

Ağız gargarası için çözelti

4.KLİNİK ÖZELLIKLER:

4.1.Terapötik endikasyonlar

-Orofarenks boşluğunun ağrılı irritasyon ve inflamasyonlarında (örn. jinjivit, stomatit, farenjit),
-Konservatif diş tedavisi ya da diş çekimi sonucu görülen ağrılı irritasyon ve inflamasyon durumları.

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Günde 2-3 kez 1 ölçek (15 mL) gargara çözeltisi ile ağzın çalkalanması önerilir.

Uygulama şekli:

Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Gargara yapabilecek çocuklarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

Gargara yapabilecek yaşlılarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.

4.3.Kontrendikasyonlar

Etken madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine ya da kimyasalaçıdan bu
maddelerle benzerliği olan maddelere, asetil salisilik asit ya da diğernonsteroid antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

4.4.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Topikal kullanılan ürünler, özellikle uzun süreli tedavide, ürüne karşı duyarlılık gelişmesine neden olabilir. Bu durumda, bu ürün ile tedavi kesilmeli ve gerekirse uygun tedavi uygulanmalıdır.

4.5.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Topikal kullanılan bir ürün olduğundan bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur.

4.6.Gebelik ve laktasyon

G

enel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımda kontrasepsiyon gerektirmez. Doğum kontrolü amacıyla kullanılan ilaçlarla bilinen etkileşimi yoktur.

Gebelik dönemi

Gebelik döneminde doktor kontrolünde ve gerçekten gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Laktasyon döneminde doktor kontrolünde ve gerçekten gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite

Topikal kullanılan bir ürün olarak üreme ve fertilite üzerinde olumsuz etki yapması beklenmez.

4.7.Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

4.8.İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıda sistem organ sınıfına ve sıklığına göre listelenmiştir. Sıklık aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Bilinmiyor: öksürük

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Bilinmiyor: Duyarlanma (sensitizasyon)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Bilinmiyor: oral mukozada irritasyon, öksürük

4.9. Doz aşımı

Sadece çalkalama ya da gargara için kullanılan bu çözeltinin kaza ile yutulması, önerilen dozun sistemik olarak kullanılan dozun 5-6'da biri olması nedeniyle, hasta açısından risk oluşturmaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup:ATC kodu:

M01A B05

5.1.Farmakodinamik özellikler

Topikal kullanımda diklofenak analjezik ve antienflamatuvar etkilere sahiptir. Etki mekanizmasının ağrı ve ateş oluşumunda temel bir rol oynayan prostaglandinlerin sentezinin inhibisyonu olduğu kabul edilmektedir.

5.2.Farmakokinetik özellikler Genel Özellikler

Emilim:


Gargara olarak kullanımı ardından oral mukozadan emilen diklofenak miktarı sistemik farmakolojik etki gösteremeyecek kadar düşüktür.

Dağılım:


Diklofenak, başlıca serum albumini olmak üzere (% 99.4), serum proteinlerine % 99.7 oranında bağlanır. Sanal dağılım hacmi 0.12-0.17 l/kg'dır.

Biyotransformasyon:


Diklofenak biyotransformasyonu glukuronidasyon, hidroksilasyon ve metoksilasyonu ile olmaktadır.

Eliminasyon:


Diklofenak esas olarak idrardan metabolit halinde, az bir kısmı da safra ve feçes ile atılır.

5.3.Klinik öncesi güvenlilik verileri

Diklofenak ile yapılan akut ve tekrarlanan doz toksisitesi çalışmaları ve genotoksisite, mutajenisite ve karsinojenisite çalışmalarından elde edilen preklinik verilerde önerilen terapötik dozlarda insanlarda özel bir risk saptanmamıştır. Diklofenak hayvanlarda teratojenik potansiyel göstermemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.Yardımcı maddelerin listesi

Kolin çözeltisi Sorbitol
Sodyum benzoat Disodyum edetat Potasyum asesülfam Nane yağı Şeftali aroması Ponceau kırmızısı (E124) Sodyum hidroksit Saf su

6.2.Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3.Raf ömrü

36 ay (açılmamış şişe)

6.4Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5Ambalajın niteliği ve içeriği

DİCLORAL® gargara 200 mL çözelti içeren, çocuk kilitli vidalı kapaklı cam şişelerde 15 mL. 'lik bir ölçek ile birlikte sunulmaktadır.

6.6Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği' ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

7 RUHSAT SAHİBİ

PFIZER İLAÇLARI LTD.ŞTİ 34347 Ortaköy/ İSTANBUL Tel: (0-212) 310 70 00 Faks: (0-212) 310 70 58

8.RUHSAT NUMARASI

132/9

9.İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 31.10.2011 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KUB'ünYENILENME TARIHI

İlaç Bilgileri

Dicloral Gargara

Etken Maddesi: Diklofenak

Atc Kodu: M02AA15

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Dicloral Gargara
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.