Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Genotropin Goquick 5,3 Mg/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü İçeren Kullanıma Hazır Kalem Kısa Ürün Bilgisi

KISA URUN BILGISI

1. BEŞERI TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

GENOTROPİN GOQUİCK® 5,3 mg/mL enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren

kullanıma hazır kalem

Steril

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Somatropin

5,3 mg/mL (16 lU)

Somatropin, rekombinant DNA teknolojisiyle

Escherichia coli

hücrelerinde üretilmiş bir proteindir.

Yardımcı madde(ler):

Sodyum dihidrojen fosfat susuz 0,33 mg

Disodyum fosfat susuz 0,32 mg

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır kalem.

İki kompartımanlı kartuşun ön kompartımanında beyaz toz ve arka kompartımanında berrak çözelti bulunmaktadır.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

• Büyüme hormonunun yetersiz (BHY) salgılanmasına bağlı çocuklardaki büyümebozukluklarında; büyüme hormonunun yetersizliği iki ayrı dinamik büyüme hormonu uyarıtesti ile doğrulanarak;

• Gonadal disgenezi (Turner Sendromu) ile birlikte bulunan büyüme bozukluklarında;

• Kronik böbrek yetmezliği olan prepubertal çocuklardaki büyüme bozukluklarında;

• SGA (gestasyonel yaşına göre küçük) doğan çocukların tedavisinde;

• Doğum ağırlığı ve/veya uzunluğu -2 SD (standart sapma) olan ve 4 yaşı ve sonrasındagerekli büyümeyi yakalayamamış (son 1 yılda yıllık boy kazanımı SDS (standart sapmaskoru) <0) çocuklarda

• Gestasyonel yaşına göre küçük (SGA) doğan kısa çocuklardaki büyüme bozukluklarında(uzunluk SDS<-2,5 ve ebeveyne uyarlanmış uzunluk SDS<-1);

• Hipotalamus-hipofizer hastalığı saptanan hipofizer cerrahi girişim geçirmiş, kraniyal

radyoterapi görmüş veya çocuklukta başlamış büyüme hormonu yetmezliği olan erişkinler ile hipofizde adenomu olan hastalarda büyüme hormonu eksikliği varsa veya büyümehormonu yetersizliğini düşündüren bulguların bulunması durumunda biyokimyasal tanıtestleri ile büyüme hormonuııftlars^sap.tânap yetişkinlerde, özetle:


^ Hipotalamus hipofiz tümörleri ve tedavileri sonunda,

^ Kraniofarenjioma tedavisinden sonra,

^ Cerrahi girişim hasarlarında,

^ Sheehan sendromu ve vasküler sebeple gelişen iskemik sebepli büyüme hormonu yetersizlikleri, radyasyon, travma, kronik otoimmun, bakteriyel veya viral inflamasyonlarile hemokromatozis ve amiloidoziste görülen hipofizer yetmezliklerde,

^ Septo-optik displazide meydana gelebilen aşikar büyüme hormonu eksikliğinin replasmanı için büyüme hormonu replasman tedavisi endikasyonu vardır.

Yetişkinlerde büyüme hormonu eksikliği tanısı dikkatle konulmalıdır. Bunun için değerlendirmeye başlamadan önce diğer hormonlar yönünden hasta stabil olarak yeterli hormonreplasman tedavisine alınmış olmalıdır. Büyüme hormonu yetersizliğinin tanısı için tanı testi;insülin tolerans testidir (ITT). Bu test deneyimli endokrinoloji ünitelerinde yapılmalıdır.Aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH) ile ilgili EKG bulgusu veya hikayesi olanlarda, felçlihastalarda bu test kontrendikedir. 60 yaş üstünde hastalarda riskli olabileceğinden tercihedilmemelidir.

Normal cevap pik büyüme hormonu değeri 5 mcg/l üstünde olmalıdır. Pik büyüme hormonu değerinin 3 mcg/l'nin altında olması ciddi büyüme hormonu yetersizliğini düşündürür. Budeğerler polikonal kompetetif RIA ile çalışılan büyüme hormonu metotları için geçerlidir.Alternatif testler arginin ve GHRH testlerinin kombine kullanılması veya tek başına arginin,glukagon veya L-Dopa testi olabilir. Ancak, tanı değerleri düşüktür. Hipotalamo-hipofizerhastalığı veya bir tane daha hipofiz hormonu eksikliği olanlarda, çocuk yaşta başlayan büyümehormonu yetersizliği olanlarda bir provokatif test yeterlidir. İzole BHY (büyüme hormonuyetersizliği) tanısı için 2 test gereklidir. IGF-1 düzeyinin normal bulunması BHY'ni ekarteettirmez. IGF-1 seviyeleri yaşa göre düzeltilmiş olmalıdır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Dozaj ve uygulama planı her bireye özel yapılmalıdır.

Enjeksiyon subkutan olarak yapılmalı ve lipoatrofi oluşumunu önlemek için enjeksiyon yeri değiştirilmelidir.

Çocuklardaki büyüme hormonu salgılanma yetersizliğine bağlı büyüme bozukluğunda:

Genellikle 0,025 - 0,035 mg/kg veya 0,7 -1 mg/m^ önerilmektedir. Daha yüksek dozların dakullanıldığı olmuştur.

Çocukluk çağı başlangıçlı BHY ergenlik çağında da devam ederse, tam somatik gelişim (örneğin vücut kompozisyonu, kemik kütlesi) elde edilinceye dek tedavi sürdürülmelidir. Takipiçin, geçiş döneminde T skoru>-1 (cinsiyet ve etnik köken hesaba katılarak dual enerjili X-ışınıabsorpsiyometrisi ile ölçülen ortalama yetişkin pik kemik kütlesine standartlaştırılarak) olaraktanımlanan normal pik kemik kütlesine erişim terapötik hedeflerden bir tanesidir. Dozlama ileilgili öneriler için aşağıdaki yetişkinler bölümüne bakınız.

Turner Sendromuna bağlı büyüme bozukluğu:


Günde 0,045-0,05 mg/kg veya 1,4 mg/m^ doz önerilir.

Kronik böbrek yetmezliğine bağlı büyüme bozukluğu :


Günde 0,045-0,05 mg/kg (1,4 mg/m^) doz önerilir. Büyüme hızı çok düşükse daha yüksek dozlar gerekebilir. 6 aylık tedavi sonrasında dozun yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Gestasyonel yaşa göre küçük (SGA) doğan kısa boylu çocukların büyüme bozukluklarında:

Final uzunluğa erişinceye kadar genellikle vücut ağırlığına göre günlük 0,035 mg/kg (1 mg/m^)doz önerilmektedir. Tedavinin ilk yılından sonra uzama hızı +1 (SDS)'in altında ise tedavibırakılmalıdır. Uzama hızı <2 cm/yıl ise tedavi bırakılmalıdır. Bununla ilgili bir onaya ihtiyaçduyuluyorsa; epifizyel büyüme plaklarının kapanmasına bağlı olarak kemik yaşı >14 yaş (kızlariçin) veya >16 yaş (erkekler için)' dir.

Pediyatrik hastalarda doz önerileri

Endikasyon

mg/kg vücut ağırlığına göre günlük doz

mg/m^ vücut yüzey alanına göre günlük doz

Çocuklarda büyüme hormonu eksikliği

0,025-0,035

0,7-1

Turner sendromu

0,045-0,05

1,4

Kronik böbrek yetmezliği

0,045-0,05

1,4

Gestasyonel yaşına göre küçük doğan çocuklar

0,035

1

Yetişkinlerdeki büyüme hormonu eksikliği:


Çocukluk çağı BHY sonrasında büyüme hormonu tedavisine devam eden hastalarda önerilen yeniden başlangıç dozu günlük 0,2-0,5 mg/gün' dür. Doz, IGF-I konsantrasyonuyla belirlenenbireysel hasta ihtiyaçlarına göre aşamalı olarak artırılmalı veya azaltılmalıdır.

Yetişkin başlangıçlı BHY olan hastalarda tedavi günlük 0,15-0,3 mg olacak şekilde düşük doz ile başlamalıdır. Doz, IGF-I konsantrasyonuyla belirlenen bireysel hasta ihtiyaçlarına göreaşamalı olarak artırılmalıdır.

Her iki durumda da tedavi hedefi, IGF-I konsantrasyonlarının yaşa göre düzeltilmiş ortalamanın 2 SDS içinde olmasıdır. Tedavinin başlangıcında normal IGF-I konsantrasyonları olan hastalar2 SDS'i aşmayacak şekilde normalin üst sınırında IGF-I seviyesine dek büyüme hormonualmalıdır. Klinik yanıt ve yan etkiler de doz titrasyonu için yönlendiricidir. İyi bir klinik yanıtarağmen, IGF-I seviyeleri normalleşemeyen ve doz artırımına gerek duyulmayan BHY hastalarıolduğu bilinmektedir. İdame dozu nadiren günde 1 mg'ı aşmaktadır. Erkeklerin IGF-Iduyarlılığının zamanla arttığı göz önünde bulundurulursa, kadınlara daha yüksek dozgerekebilir. Yani kadınlarda; özellikle oral östrojen replasmanı alanlarda, yetersiz tedavi riskivarken; erkeklerde aşırı tedavi riski vardır. Bu nedenle büyüme hormonu dozunun kesinliği altıayda bir kontrol edilmelidir. Normal fizyolojik büyüme hormonu üretimi yaşla beraberazaldıkça; doz gereksinimleri de azalmaktadır. Altmış yaş üzeri hastalarda tedaviye günde 0,10,2 mg dozla başlanmalı ve ilacın dozu bireysel gereksinimlere göre yavaş yavaş artırılmalıdır.Minimum etkili doz kullanılmalıdır. Bu hastalardaki idame dozu nadiren günde 0,5 mg'ıaşmaktadır.

Uygulama şekli

Dozlama ve uygulama sıklığı bireyselleştirilmelidir.

Enjeksiyonlar subkutan enjeksiyon şeklinde ve lipoatrofi gelişmesini önleyebilmek için her seferinde yeri değiştirilerek uygulanır.


Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Kronik böbrek yetmezliğinde, tedavi başlamadan önce renal fonksiyon yüzde 50'nin altında olmalıdır. Büyüme bozukluğunu doğrulamak için tedaviden önceki yıl boyunca büyümedeğerlendirilmelidir. Bu dönemde böbrek yetmezliği için konservatif tedavi verilmeli (asidozkontrolü, hiperparatiroidizm ve beslenme durumunun kontrolü) ve tedavi boyunca idameedilmelidir. Böbrek nakli sırasında tedavi kesilmelidir.

Bugüne kadar GENOTROPİN GOQUİCK ile tedavi edilen kronik böbrek yetmezliği olan hastaların nihai boyu ile ilgili veriler bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliğine ilişkin mevcut veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik kullanım ile ilgili bilgi üstte verilmiştir.

Geriyatrik popülasyon:

80 yaş üstündeki hastalarda yeterli deneyim yoktur. Yaşlı hastalar GENOTROPİN GOQUİCK' in etkilerine karşı daha hassas olabilir ve dolayısıyla advers reaksiyon gelişimine daha eğilimliolabilirler.

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya bölüm 6.1'de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

Somatropin, tümör aktivitesini gösteren herhangi bir bulgunun bulunması durumunda kullanılmamalıdır. Büyüme hormonu tedavisine başlanmadan önce intrakraniyal tümörlerinaktif olmalı ve antitümör tedavi tamamlanmış olmalıdır. Tümör büyümesine ilişkin kanıtolması halinde tedavi sonlandırılmalıdır.

GENOTROPİN GOQUİCK epifizleri kapanmış çocuklarda büyümenin uyarılması için kullanılmamalıdır.

Açık kalp ameliyatı, abdominal cerrahi, kazaya bağlı multipl travma, akut solunum yetmezliği veya benzeri durumları izleyen komplikasyonların bulunduğu akut kritik hastalığı olanhastalara GENOTROPİN GOQUİCK uygulanmamalıdır (idame tedavisine giren hastalarlailgili olarak bölüm 4.4' e bakınız).

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Hastalığın tanısı ve GENOTROPİN GOQUİCK tedavisi, terapötik kullanım endikasyonunda; hastaların tanı ve tedavisinde yeterli nitelikte ve tecrübeli doktorlar tarafından başlatılmalı vetakip edilmelidir.

Miyozit çok nadir bir advers olaydır ve koruyucu madde metakrezol ile ilişkili olabilir. Miyalji veya enjeksiyon yerinde aşırı ağrı durumunda miyozit düşünülmelidir ve tanı doğrulandığı

Bdg.Do'#kâ!rde»m,stak/az8tisermİien'biSomftioi'in'pr^iia!S^kuijlaı!malı.d.ıı.t,,«,.,,ov,,,,„,,M^^^^^^

Maksimum önerilen günlük doz aşılmamalıdır (bkz. bölüm 4.2).

İnsülin hassasiyeti


Somatropin insülin hassasiyetini azaltabilir. Diabetes mellitus olan hastalarda somatropin tedavisine başlandıktan sonra insülin dozunun ayarlanması gerekebilir. Diyabeti olan, glukozintoleransı veya diyabetle ilgili ilave risk faktörleri bulunan hastalar somatropin tedavisisırasında yakından takip edilmelidir.

Tiroid fonksiyonu


Büyüme hormonu T4'ün T3'e tiroid dışı dönüşümünü artırabilir ve bu durum serum T4'ünün azalmasına ve serum T3'ünün artmasına yol açabilir. Periferik tiroid hormon seviyeleri sağlıklıolguların büyük bölümünde referans aralığında kalırken, subklinik hipotiroidizmi olanolgularda teorik olarak hipotiroidizm gelişebilir. Sonuç olarak, tiroid fonksiyonu tüm hastalardatakip edilmelidir. Standart replasman tedavisi sırasında hipopitüitarizm olan hastalarda büyümehormonu tedavisinin tiroid fonksiyonu üzerindeki potansiyel etkisi yakından izlenmelidir.

Hipoadrenalizm


Somatropin tedavisine başlamak; 1ipHSD-1'in inhibisyonu ve serum kortizol

konsantrasyonlarında azalma ile sonuçlanabilir. Somatropin ile tedavi edilen hastalarda; önceden tanısı konmamış merkezi (ikincil) hipoadrenalizm görünür hale gelmiş olabilir veglukokortikoid replasmanı gerekebilir. Ayrıca, daha önceden hipoadrenalizm teşhisi almış veglukokortikoid replasman tedavisi uygulanan hastalarda, somatropin tedavisini takiben idameveya stres dozlarında bir artış yapılması gerekebilir (bkz. bölüm 4.5).

Oral östrojen tedavisi ile kullanım


Eğer somatropin alan bir kadın oral östrojen tedavisine başlarsa; serumdaki IGF-1 seviyelerini yaşına uygun aralıklarda tutmak için kullandığı somatropinin dozunun artırılması gerekebilir.Aksine, somatropin kullanan bir kadın oral östrojen tedavisi almayı bırakırsa büyüme hormonufazlalığı ve/veya yan etkilerden kaçınmak için somatropin dozunun azaltılması gerekebilir (bkz.bölüm 4.5).

Malign bir hastalığın tedavisine sekonder büyüme hormonu yetersizliğinde malignitenin relaps belirtilerine dikkat edilmesi önerilmektedir. Çocukluk döneminde kanser sonrasısağkalımlarda, somatropin ile tedavi edilen hastalarda ilk neoplazma sonrası ikinci birneoplazma gelişiminde risk artışı bildirilmiştir. Bu ikinci neoplazmaların en yaygın görülenleri;ilk neoplazmaları için kafa bölgesine radyasyon tedavisi uygulanan hastalarda özelliklemenenjiyom olmak üzere intrakraniyal tümörlerdir.

Büyüme hormonu yetersizliği dahil, endokrin bozukluğu olan hastalarda kalça ekleminde epifiz kayması genel popülasyondan daha sık görülebilir. Somatropin tedavisi sırasında topallamagörülen çocuklar klinik olarak incelenmelidir.

Benign intrakraniyal hipertansiyon


Şiddetli veya tekrarlayan baş ağrısı, görme sorunları, bulantı ve/veya kusma gelişmesi halinde papilödem için fundoskopi yapılması önerilmektedir. Papilödem doğrulandığında benignintrakraniyal hipertansiyon düşünülmeli ve eğer uygun ise büyüme hormonu tedavisisonlandırılmalıdır. Günümüzde, intrakraniyal hipertansiyonu düzelmiş hastalarda büyümehormonu tedavisinin sürdürülmesi konusunda özel fikir verebilecek bilimsel yeterliliğe sahip

veri mevcut değildir. Büyüme hormonu tedavisine tekrar başlanırsa, intrakraniyal hipertansiyon semptomlarının dikkatli şekilde takibi gerekir.

Lösemi


Büyüme hormonu eksikliği olan az sayıda hastada lösemi bildirilmiştir ve bu hastalardan bazıları somatropin ile tedavi edilmiştir. Ancak, predispozan faktörler bulunmaksızın büyümehormonu alan hastalarda lösemi insidansının arttığı yönünde kanıt yoktur.

Antikorlar


Somatropin içeren ürünlerin hepsinde olduğu gibi, hastaların düşük bir yüzdesinde GENOTROPİN GOQUİCK'e karşı antikorlar gelişebilir. GENOTROPİN GOQUİCK,hastaların yaklaşık %1'inde antikor oluşumuna neden olabilmektedir. Bu antikorların bağlanmakapasiteleri düşüktür ve büyüme hızı üzerinde etkili değildir. Etki kaybı başka türlüaçıklanamayan hastalarda somatropine karşı antikorlar test edilmelidir.

Yaşlı hastalar


80 yaşın üzerindeki hastalarda deneyim sınırlıdır. Yaşlı hastalar GENOTROPİN GOQUİCK'in etkisine daha duyarlı olabilir ve bu nedenle advers reaksiyonlar geliştirmeye yatkınlıkgösterebilir.

Akut kritik hastalık


Açık kalp ameliyatı, abdominal cerrahi, kazaya bağlı multipl travma veya akut solunum yetmezliğini izleyen komplikasyonların bulunduğu 522 kritik yetişkin hastayı içeren iki plasebokontrollü çalışmada GENOTROPİN GOQUİCK'in iyileşme üzerindeki etkileri incelenmiştir.Günde 5,3 veya 8 mg GENOTROPİN GOQUİCK alan hastalarda plasebo alanlara göremortalite daha yüksek olmuştur (%42 ve %19). Bu bilgiler temelinde, bu tip hastalarGENOTROPİN GOQUİCK ile tedavi edilmemelidir. Akut kritik hastalığı bulunanlardabüyüme hormonu idame tedavisinin güvenliliğine dair bilgi olmadığından, bu durumdatedaviye devamın faydaları potansiyel risklerine karşı değerlendirilmelidir.

Diğer veya benzer akut kritik hastalığı olan tüm hastalarda GENOTROPİN GOQUİCK tedavisinin potansiyel faydası, söz konusu potansiyel riske karşı değerlendirilmelidir.

Pankreatit


Seyrek görülmekle birlikte; somatropin ile tedavi edilen hastalarda, özellikle karın ağrısı gelişen çocuklarda pankreatit dikkate alınmalıdır.

Gestasyonel yaşa göre küçük olanlar


SGA olarak doğan kısa boylu çocuklarda tedaviye başlamadan önce büyüme bozukluğuna neden olacak diğer tıbbi nedenler veya tedaviler ekarte edilmelidir.

SGA (gestasyonel yaşına göre küçük) doğan çocuklar tedaviye başlamadan önce ve daha sonra yılda bir kez, açlık insülin ve kan glukozu düzeyleri ölçülmelidir. Diabetes mellitus riski yüksekolan hastalarda (örneğin ailede diyabet hikayesi, obezite, şiddetli insülin direnci, akantozisnigrikans öyküsü) oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılmalıdır. Aşikar diyabet varsa, büyümehormonu uygulanmamalıdır.

SGA (gestasyonel yaşına göre küçük) doğan çocuklar tedaviye başlamadan önce ve daha sonra yılda iki kez, IGF-I değerleri ölçülmelidir. Eğer tekrarlanan ölçümlerde IGF-I seviyeleri ilgili

yaş ve pubertal durum referanslarını +2 SD aşarsa doz ayarı için IGF-I/IGFBP-3 oranı hesaba katılmalıdır.

Püberte başlangıcına yakın SGA doğan hastalarda tedaviye başlanmasına ilişkin deneyimler kısıtlıdır. Bu nedenle püberte başlangıcına yakın tedaviye başlanması önerilmemektedir. Silver-Russell sendromu olan hastalarda deneyimler kısıtlıdır.

SGA doğan kısa boylu çocukların büyüme hormonu ile tedavi edilmesiyle elde edilen boy artışının bir kısmı, nihai boya ulaşmadan önce tedavinin kesilmesi halinde kaybedilebilir.

Kronik böbrek yetmezliği


Kronik böbrek yetmezliğinde, tedavi başlangıcından önce böbrek fonksiyonu normalin %50'sinin altında olmalıdır. Büyüme bozukluğunu doğrulamak için, tedavinin başlangıcındanitibaren 1 yıl boyunca büyüme takip edilmelidir. Bu süre boyunca, böbrek yetmezliği içinnormal tedavi (asidoz, hiperparatiroidizm ve beslenme durumunun kontrolünü içeren)sağlanmış olmalı ve tedavi süresince devam ettirilmelidir. Böbrek transplantasyonu sırasındatedaviye devam edilmemelidir.

Bugüne kadar; GENOTROPIN GOQUİCK ile tedavi edilen kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda son uzunluk verileri bulunmamaktadır.

Bu tıbbi ürün, doz başına 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilir.

Biyoteknolojik ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Glukokortikoidlerle eş zamanlı tedavi, somatropin içeren ürünlerin büyümeyi sağlayan etkilerini engeller. Adrenokortikotropik hormon (ACTH) eksikliği olan hastalardaglukokortikoidin büyüme üzerindeki inhibitör etkilerini de göz önüne alarak replasman tedavidozları dikkatli ayarlanmalıdır. Bu nedenle glukokortikoidlerle tedavi edilen hastaların gelişimdurumu, glukokortikoid tedavisinin büyüme üzerindeki potansiyel etkisinin değerlendirilmesiiçin dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

Büyüme hormonu kortizonun kortizole dönüşmesini azaltır ve önceden farkedilmemiş santral hipoadrenalizmi ortaya çıkartabilir veya düşük glukokortikoid replasman dozlarını etkisiz halegetirebilir (bkz. bölüm 4.4).

Büyüme hormonu eksikliği olan yetişkinlerde yapılan bir etkileşim çalışmasında somatropin uygulamasının sitokrom P450 izoenzimleriyle metabolize olduğu bilinen bileşiklerin klirensiniartırdığı belirtilmektedir. Sitokrom P450 3A4 ile metabolize edilen bileşiklerin (örn. sekssteroidleri, kortikosteroidler, antikonvülsanlar ve siklosporin) klirensi özellikle artabilir ve bubileşiklerin daha düşük plazma seviyelerine yol açabilir. Bu durumun klinik anlamlılığıbilinmemektedir.

Ayrıca diabetes mellitus ve tiroid bozukluğu konusunda bölüm 4.4'e bakınız.

Oral östrojen replasman tedavisi alan kadınlarda, tedavi hedefine ulaşmak için daha yüksek dozda büyüme hormonu kullanımı gerekebilir (bkz. bölüm 4.4).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgilerPediyatrik popülasyon:

Herhangi bir özel etkileşim çalışması yoktur.

4.6 Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Kontrasepsiyon kullanmayan çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlarda somatropin içeren ürünler önerilmemektedir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar; gebelik, embriyofetal gelişim, doğum veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. bölüm 5.3). İnsanlara yönelikpotansiyel risk bilinmemektedir. Maruziyet olan gebeliklere ilişkin klinik çalışmalarbulunmamaktadır. Bu nedenle, gebelik sırasında somatropin içeren ürünler önerilmemektedir.

GENOTROPİN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Emziren kadınlarda somatropin içeren ürünlerle ilgili klinik çalışmalar yapılmamıştır. Somatropinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, ancak yeni doğanlarda intaktproteinin gastrointestinal kanaldan emilme olasılığı oldukça düşüktür. Bu yüzden emzirenkadınlara somatropin içeren ürünler verilirken dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği/ Fertilite

Genel toksisite, lokal tolerans ve üreme toksisitesi ile ilgili çalışmalarda klinik olarak anlamlı etkiler gözlemlenmemiştir (bkz. bölüm 5.3).

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

GENOTROPİN GOQUİCK' in araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Büyüme hormonu eksikliği olan hastalar, ekstraselüler hacmin azalması ile karakterizedir. Somatropin tedavisine başlandığında bu sorun hızla düzelir. Yetişkin hastalarda periferik ödem,yüz ödemi, kas-iskelet sertliği, artralji, miyalji ve parestezi gibi sıvı retansiyonuna bağlı adversetkiler yaygındır. Genelde bu advers etkiler hafif ila orta şiddette olup tedavinin ilk aylarındaortaya çıkar ve kendiliğinden veya dozun azaltılmasıyla hafifler.

Bu advers etkilerin insidansı uygulanan doz ve hastanın yaşı ile ilişkilidir ve muhtemelen, hastanın büyüme hormonu eksikliği başladığındaki yaşı ile ters olarak ilişkilidir. Bu adversetkiler çocuklarda yaygın değildir.

GENOTROPİN GOQUİCK, hastaların yaklaşık %1'inde antikor oluşumuna neden olabilmektedir. Bu antikorların bağlanma kapasiteleri düşüktür ve antikorların oluşumu ileklinik değişimler ilişkilendirilmemiştir (bkz. bölüm 4.4).

GENOTROPİN GOQUİCK tedavisi sırasında çocuk ve erişkinlerde aşağıdaki istenmeyen etkiler belirtilen sıklıklarla gözlenmiş ve bildirilmiştir: çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100ila <1/10), yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100), seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek(<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle temin edilemiyor).

İyi huylu ve kötü huylu neoplazmalar (Kist ve polipler de dahil olmak üzere)

Yaygın olmayan : Lösemij (çocuklarda)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Bilinmiyor : Tip 2 diyabet (çocuk ve erişkinlerde)

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın

Yaygın olmayan Bilinmiyor

: Parestezi* (erişkinlerde), karpal tünel sendromu (erişkinlerde)
: Benign intrakraniyal hipertansiyon (çocuklarda), parestezi* (çocuklarda)

: Benign intrakraniyal hipertansiyon (erişkinlerde)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan : Döküntü**, kaşıntı**, ürtiker** (çocuklarda)

Bilinmiyor : Döküntü**, kaşıntı**, ürtiker** (erişkinlerde)

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Çok yaygın :Artralji*(erişkinlerde)

Yaygın :Miyalji*(erişkinlerde), kas-iskelet sertliği* (erişkinlerde),

artralji* (çocuklarda)

Yaygın olmayan :Miyalji*(çocuklarda)

Bilinmiyor :Kas-iskelet sertliği* (çocuklarda)

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan : Jinekomasti (erişkinlerde ve çocuklarda)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan Bilinmiyor

Araştırmalar

Bilinmiyor

Periferik ödem* (erişkinlerde)

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları* (çocuklarda) Periferik ödem* (çocuklarda)

Yüz ödemi* (erişkinlerde ve çocuklarda), enjeksiyon bölgesi reaksiyonları* (erişkinlerde)

: Düşük kan kortizol seviyeleri* (erişkinlerde ve çocuklarda)

* Genel olarak bu yan etkiler hafif veya orta şiddettedir, tedavinin ilk aylarında ortaya çıkar ve

1 1 • 1 •w11... ,,,

Belge oJiendi^}ğin4t%5vey#Rdozâz§1tıii|lıRii&jh#11fler. Bueyanıefkilesiffltı^sı4aftsıiyuysulâaanıtdPzyve

hastaların yaşı ile ilişkili ve büyüme hormonu eksikliğinin başlangıcında hastaların yaşı ile ters olarak ilişkili olabilir.

**Pazarlama sonrası belirlenen ilaç yan etkileri $ Çocuklarda geçici enjeksiyon yeri reaksiyonları bildirilmiştir.

J Klinik önemi bilinmemektedir.

t Somatropin ile tedavi edilen, büyüme hormonu eksikliği olan çocuklarda rapor edilmiştir ancak; insidansı büyüme hormonu eksikliği olmayan çocuklardakine benzer bulunmuştur.

Azalmış serum kortizol seviyeleri

Somatropinin muhtemelen taşıyıcı proteinleri etkileyerek veya hepatik klirens artışıyla serum kortizol düzeylerini azalttığı rapor edilmiştir. Bu bulguların klinik önemi sınırlıdır. Bununlaberaber, GENOTROPİN GOQUİCK tedavisine başlamadan önce kortikosteroid replasmantedavisi optimize edilmelidir.

Prader-Willi sendromu

Pazarlama sonrası deneyimde nedensel bir ilişki gösterilmemesine rağmen somatropin ile tedavi edilen Prader-Willi sendromundan etkilenen hastalarda nadir ani ölüm vakalarıbildirilmiştir.

Lösemi

Büyüme hormonu eksikliği olan çocuklarda lösemi vakaları rapor edilmiştir; bunların bazıları somatropin ile tedavi edilen ve pazarlama sonrası deneyime dahil edilen hastalardır. Ancak,beyin veya kafa bölgesine radyasyon uygulaması gibi predispozan faktörleri olmadığındaartmış lösemi riskine dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Femur başı epifiz kayması ve Legg-Calve-Perthes hastalığı

Femur başı epifiz kayması ve Legg-Calve-Perthes hastalığı büyüme hormonu ile tedavi edilen çocuklarda rapor edilmiştir. Femur başı epifiz kayması endokrin bozuklukları durumunda dahasık oluşur ve Legg-Calve-Perthes hastalığı kısa ekstremite durumunda daha sık görülür. Fakatbu iki patolojinin somatropin ile tedavi sırasında daha sık olup olmadığı bilinmemektedir. Kalçaveya dizinde bir rahatsızlık veya ağrı olan bir çocukta bunların tanısı dikkate alınmalıdır.

Diğer yan etkiler

İnsülin duyarlılığının düşmesine bağlı olası hiperglisemi, düşük serbest tiroksin seviyesi ve benign intrakraniyal hipertansiyon gibi diğer yan etkiler somatropin sınıf etkisi olarakdeğerlendirilebilir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta:[email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Akut doz aşımı başlangıçta hipoglisemi ve takiben hiperglisemiye neden olabilir.

Uzun süreli doz aşımı fazla miktardaki insan büyüme hormonunun bilinen etkilerine benzer belirti ve bulgulara neden olabilir.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLER5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Hipofiz ön lob hormonları ve analogları,

Somatropin ve somatropin agonistleri.

ATC kodu: H01AC01

Somatropin lipid, karbonhidrat ve protein metabolizması açısından önemli, potent bir metabolik hormondur. Somatropin yeterli endojen büyüme hormonu olmayan çocuklarda uzunlamasınabüyümeyi ve büyüme hızındaki artışı uyarır. Yetişkinlerde ve çocuklarda somatropin nitrojentutulmasını artırarak ve iskelet kasının büyümesini uyararak ve vücut yağını mobilize edereknormal vücut kompozisyonunu korur. Visseral adipoz doku somatropine özellikle duyarlıdır.Lipolizin artmasına ek olarak somatropin trigliseritlerin vücut yağı depolarına alımını azaltır.Büyüme hormonu yetersizliği olan hastalarda somatropin tedavisi serum IGF-I (İnsülin benzeriBüyüme Faktörü-I) ve IGFBP-3 (İnsülin benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein 3)seviyelerini yükseltir. Ayrıca aşağıdaki etkiler görülür:

• Lipid metabolizması: Somatropin, hepatik LDL kolesterol reseptörlerini indükler ve serumlipit ve lipoproteinlerinin profilini etkiler. Genel olarak, büyüme hormonu yetersizliği olanhastalarda somatropin uygulaması serum LDL ve apolipoprotein B'yi azaltır. Serum totalkolesterol düzeyinde azalma görülebilir.

• Karbonhidrat metabolizması: Somatropin insülini artırır ancak açlık kan şekeri genellikledeğişmez. Hipofiz bezi yetersizliği olan çocuklarda açlık kan şekerinin düşüşü görülebilir vebu durum somatropin tedavisi ile düzelir.

• Su ve mineral metabolizması: Büyüme hormonu eksikliğinde plazma ve ekstraselüler hacimazalır. Somatropin tedavisi ile her ikisi de hızla artar. Somatropin; sodyum, potasyum vefosfor retansiyonunu indükler.

• Kemik metabolizması: Somatropin iskelet kemiği döngüsünü (turnover) uyarır. Osteopenitespit edilmiş büyüme hormonu eksikliği olan hastalarda uzun süreli somatropinuygulanması kemiğin mineral içeriğinin ve ağırlık alanlarının dansitesinin artmasına nedenolur.

• Fiziksel kapasite: Kas gücü ve fizik egzersiz kapasitesi uzun dönemli somatropin tedavisiile iyileşir. Somatropin aynı zamanda kardiyak outputu artırır, ancak bu mekanizma henüztam olarak anlaşılamamıştır. Periferik vasküler rezistansın düşüşünün bu etkiye bir katkısıolabilir.

Klinik çalışmalarda SGA doğan kısa boylu çocuklarda son nihai uzunluğa dek günde 0,033 ve 0,067 mg/kg dozlar kullanılmıştır. Sürekli tedavi edilen ve nihai boya erişen (yaklaşan) 56hastada tedavinin başından itibaren ortalama boy değişimi +1,90 SDS (0,033 mg/kg vücutağırlığı/gün) ve +2,19 SDS (0,067 mg/kg vücut ağırlığı/gün) olarak bulunmuştur. Tedaviedilmemiş SGA doğan kısa boylu çocuklardan elde edilen literatür verilerine görekendiliğinden yaşıtlara yetişme durumu yoksa geç büyüme oranı 0,5 SDS'dir.

5.2 Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler:

Emilim:


Subkutan uygulamadan sonra somatropin biyoyararlanımı hem sağlıklı kişilerde hem de büyüme hormonu eksikliği olan kişilerde yaklaşık %80' dir. 0,035 mg/kg'lık bir subkutansomatropin dozu plazma Cmaks ve tmaks düzeylerinin sırasıyla 13-35 ng/mL ve 3-6 saat olmasınısağlar.

Dağılım:


Büyüme hormonu eksikliği olan kişilerde GENOTROPİN GOQUİCK uygulamasını takiben ortalama dağılım hacminin 1,3 (±0,8) L olması beklenmektedir.

Biyotransformasyon:


GENOTROPİN GOQUİCK'in metabolik akıbeti hem karaciğer hem de böbreklerdeki klasik protein katabolizmasını içerir. Renal hücrelerde, yıkım ürünlerinin en azından bir kısmısistemik dolaşıma geri döndürülür.

Eliminasyon:


İntravenöz uygulamadan sonra somatropinin ortalama terminal yarı ömrü büyüme hormonu eksikliği olan erişkinlerde 0,4 saat civarındadır. Ancak subkutan uygulamadan sonra 2-3 saatlikyarı ömre ulaşılır. Gözlenen fark subkutan uygulamayı takiben muhtemelen enjeksiyonbölgesinden yavaş emiliminden dolayıdır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum

:

Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Somatropinin subkutan uygulamayı takiben mutlak biyoyararlanımının erkeklerde ve kadınlarda benzer olduğu görülmektedir.

Geriyatrik ve pediyatrik popülasyonlarda, farklı ırklarda ve böbrek, karaciğer veya kardiyak yetmezliği olan hastalarda somatropinin farmakokinetiği hakkında bilgi bulunmamaktadır veyayetersizdir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Genel toksisite, lokal tolerans ve üreme toksisitesi ile ilgili çalışmalarda klinik olarak anlamlı etkilere sahip etkilerle karşılaşılmamıştır.

Gen mutasyonları ve kromozom aberasyonlarının indüksiyonu ile ilgili

in vitroi^n vivo

genotoksisite çalışmaları negatiftir.

Lenfositlerle ilgili

in vitro

bir çalışmada somatropin ile uzun vadeli tedavi alan bir hastada radyomimetik ilaç bleomisin ilavesinin ardından artmış kromozom frajilitesi gözlenmiştir. Buçalışmanın klinik anlamı bilinmemektedir.

Başka bir çalışmada, uzun vadeli somatropin tedavisi alan hastaların hiçbirinin lenfositlerinde kromozomal anomali artışı saptanmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Toz (ön kompartıman):


Glisin (E640)

Mannitol (E421)

Sodyum dihidrojen fosfat susuz (E339) (monohidrat tozu kullanılır)

Disodyum fosfat susuz (E339) (dodekahidrat tuzu kullanılır)

Çözücü (arka kompartıman):


Metakrezol Mannitol (E421)

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Geçimlilik çalışmaları bulunmadığından, bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

25°C'nin altında oda sıcaklığında 1 ay, (2°C - 8°C)'de buzdolabında 36 ay Sulandırıldıktan sonra (2°C - 8°C) 'de buzdolabında 28 gün.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

Sulandırılmadan önce:

Buzdolabında (2°C-8°C'de) saklayınız veya 25°C'nin altında en fazla 1 ay boyunca saklayınız. İki kompartımanlı kartuşu/önceden doldurulmuş kalemi ışıktan korumak için dış kutusundasaklayınız.

Sulandırıldıktan sonra:

Buzdolabında (2°C-8°C'de) saklayınız. Dondurmayınız. İki kompartımanlı kartuşu/önceden doldurulmuş kalemi ışıktan korumak için dış kutusunda saklayınız. Sulandırılmış tıbbi ürününsaklama koşulları için bölüm 6.3' e bakınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

16 lU (5,3 mg) GOQUİCK enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren 1 adet kullanıma hazır kalem

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Tozu sadece verilen çözücü ile sulandırınız.

Çözelti; iki kompartmanlı kartuşta çözücünün tozla karışması için GOQUİCK parçalarının
Belge DooçeV12ilm6esİN\ie hazıirtla»NltQYlVaiş,;!xdürmeeharİeket\İreei :topsu/Tçwwündürüntr/Hgzl-ıtişclkİyde

çalkalamayınız; bu durum etkin maddenin denatürasyonuna neden olabilir. Sulandırılmış çözelti renksizdir veya biraz opelasandır. Enjeksiyon için sulandırılmış çözelti kullanımdanönce kontrol edilmeli ve sadece içinde zerrecikler olmayan berrak çözeltiler kullanılmalıdır.

Sulandırılmış GENOTROPİN GOQUİCK' in hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin kapsamlı bilgi; kullanma talimatı, bölüm 3 ve kullanım kılavuzunda bulunmaktadır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Pfizer PFE İlaçları A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad.

Levent 199 Blok No: 199 İç Kapı No: 106 Şişli / İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

103/41

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSATIN YENİLENME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 18.12.1997 Ruhsat yenileme tarihi: 02.08.2012

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Genotropin Goquick 5,3 Mg/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü İçeren Kullanıma Hazır Kalem

Etken Maddesi: Somatropin

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.