Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

İodeks %10 Solüsyon Kısa Ürün Bilgisi

KISA URUN BILGISI1. BEŞERI TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

İODEKS %10 Solüsyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her mL'de

Povidon iyot: 100 mg (% 10 serbest iyot içeren polivinilpirolidon-iyot kompleksi)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Antiseptik çözelti,

İyot renginde, çalkalandığında köpüren sıvı.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlarSadece tek kullanım için:

Ameliyat, biyopsi, enjeksiyon, ponksiyon, kan alma ve mesane kateterizasyonu gibi işlemler öncesi derinin dezenfeksiyonu ve mukozal antiseptik olarak kullanılır.

Tekrarlanan, zaman sınırlı kullanım için:

Antiseptik yara tedavisi (örneğin, dekübit ve variköz ülserler), yanıklar, enfekte ve süperenfekte dermatozların tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

İODEKS seyreltilmemiş veya seyreltilmiş topikal uygulama içindir.

Pozoloji:

Ameliyat, biyopsi, enjeksiyon, ponksiyon, kan alma ve mesane kateterizasyonu gibi işlemler öncesinde derinin dezenfeksiyonu için ve mukozal antiseptik olarak sulandırılmadan kullanılır.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Seyrek yağ bezeleri olan cilt bölgelerinin dezenfeksiyonu için maruz kalma süresi en az bir dakika, yağ bezelerinin yoğun dağılımına sahip cilt bölgelerinde en az 10 dakikadır. Seyreltilmemişuygulamada maruz kalma süresinin tamamı boyunca cilt nemli tutulmalıdır.

Yüzeyel yaraların antiseptik tedavisi için İODEKS tedavi edilecek alanlara sulandırılmadan uygulanır.

Yanık yaralarının antiseptik topikal tedavisi için İODEKS tedavi edilecek alanlara genellikle sulandırılmadan uygulanır.

Antiseptik irigasyon, yıkama ve banyolar için İODEKS seyreltilebilir. Seyreltmeler için aşağıdaki standart oranlar önerilir:

¦ Yara tedavisi kapsamında irigasyon (örneğin, dekübit, variköz ülser ve kangren) ve perioperatifenfeksiyon profilaksisi: 1:2 ila 1:20

¦ Antiseptik yıkama: 1:2 ila 1:25

¦ Antiseptik kısmi banyolar: yaklaşık 1:25, antiseptik tam banyolar: yaklaşık 1:100

Normal su seyreltme için uygundur. İzotonisiteye yaklaşan koşulların istendiği durumlarda, serum fizyolojik veya Ringer solüsyonu kullanılabilir.

Göze uygulama için fosfat tampon solüsyonları ile tamponlanmış çözeltiler tavsiye edilir. Seyreltmeler her zaman taze hazırlanmalı ve hemen kullanılmalıdır.

Tekrarlanan kullanımlarda uygulama sıklığı ve süresi kullanım endikasyonuna bağlıdır. Her kullanım için taze hazırlanmış İODEKS günde birkaç kez uygulanabilir.

Yara tedavisi, enfeksiyon belirtileri veya yarada belirgin bir enfeksiyon riski olduğu sürece devam etmelidir. İODEKS tedavisi kesildikten sonra enfeksiyon tekrarlanırsa, tedaviye devam edilebilir.

Uygulama şekli:

Uygulama yapılacak bölgenin tamamen ıslatılması için yeterli İODEKS uygulanmalıdır. Kurudukça oluşan antiseptik film su ile kolayca yıkanabilir.

Cilt tahrişi olasılığı nedeniyle, cildin ameliyat öncesi dezenfeksiyonu için kullanıldığında, ürünün hastanın altında birikmesinden kaçınınız.

İODEKS neden olduğu kahverengi renk, preparatın bir özelliğidir ve etkililiğini gösterir. Önemli ölçüde renk bozulması, müstahzarın etkinliğinin tükendiğini gösterir.

İODEKS'i yıkama vb. olarak uygularken uygulanan alan çevresinde kahverengi bir çökelti şeklinde iyot bulunabilir. Banyo sonrası hemen temizlik yapılması tavsiye edilir.

Genel bir kural olarak, İODEKS tekstil ve diğer malzemelerden ılık su ve sabunla çıkartılabilir. Bu şekilde uzaklaştırılamayan durumlarda, eczanelerden sağlanabilen amonyak çözeltisi veyasabitleyici tuz (sodyum tiyosülfat) kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek yetmezliği:

İyot, yanıklarda ve hasar görmüş deri yoluyla ve daha az ölçüde sağlıklı cilt yoluyla emilir ve özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda kanda toksik iyot seviyelerine yol açabilir.

Karaciğer yetmezliği: gy belge

Özel kullanımı yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

İODEKS yenidoğanlarda ve 6 aylıktan küçük emzirilen bebeklerde, yalnızca dikkatli bir teşhisten sonra ve son derece sınırlı kullanım ile uygulanmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

İODEKS, hipertiroidizme yatkın, otonom adenomları ve/veya fonksiyonel otomonisi olan yaşlı hastalarda dikkatli bir teşhisin ardından uygulanmalıdır.

4.3 Kontrendikasyonlar

İODEKS aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

• Hipertiroidizm veya diğer manifest tiroid hastalıklarında;

• Herpetiform dermatitte (Duhring hastalığı);

• Bir radyoiyot uygulamasından önce ve sonra (tedavinin sonuna kadar);

• İyotlu povidona veya ilacın içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırıduyarlılık vakalarında.

• Düzenli veya uzun süreli olarak lityum kullanımlarında

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Pnömoni ve diğer olası solunum komplikasyonları ile sonuçlanacak aspirasyon riskinden kaçınmak için İODEKS'i ağız boşluğuna uygularken dikkatli olunmalıdır.

Ürün yutulmamalıdır.

Tiroid bozukluğu olan veya lityum tedavisi gören hastalarda düzenli veya uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.

İODEKS aşağıdaki durumlarda ancak dikkatli teşhisten sonra uygulanmalıdır:

• Uzun bir süre boyunca (>5 gün) ve geniş alanlarda (örn. vücut yüzey alanının %10'undanfazlası) kullanımda:

- Orta şiddetli multinodüler guatrı olan;

- Tiroid hastalıkları için tedavi görmüş hastalar

- Hipertiroidizme yatkın olanlarda, örneğin otonom adenomları ve/veya fonksiyonel otomonisiolanlarda (özellikle yaşlı hastalarda)

İyot kaynaklı hipertiroidizm tamamen göz ardı edilemez. Bu vakalarda doktor, tedavi kesildikten sonra 3 aya kadar olası hipertiroidizmin erken semptomlarına karşı tetikte olmalı ve gerektiğindetiroid fonksiyonu izlenmelidir.

• Hipotiroidizm riski tamamen ortadan kaldırılamadığından, yenidoğanlarda ve altı aydan küçük bebeklerde İODEKS son derece sınırlı ölçüde kullanılmalıdır. İODEKS uygulandıktan sonratiroid fonksiyonu kontrol edilmelidir. Hipotiroidizm durumunda, tiroid fonksiyonu normaledönene kadar tiroid hormonları ile erken tedavi yapılmalıdır. Emzirilen bebekler tarafındanyanlışlıkla oral alımdan kaçınılmalıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Povidon iyotun protein ve çeşitli organik maddelerle (kan ve irin gibi) reaksiyona girmesi beklenir. Bu etkileşim etkililiği bozabilir.

Oksidasyonun bir sonucu olarak, İODEKS ve enzimatik yara tedavi ajanlarının birlikte uygulanması, her iki ilacın enzim bileşenlerinin etkisini zayıflatır. Bu durum, hidrojen peroksit vetaurolidin ile gümüş içeren dezenfektanlar için de geçerlidir (gümüş iyodür oluşumu).

İODEKS civa içeren dezenfektanlarla birlikte veya hemen sonrasında kullanılmamalıdır. (Civa iyodür oluşumu nedeniyle kimyasal yanık oluşma riski ortaya çıkabilir.)

İODEKS ve oktenidin bazlı antiseptikler, uygulanan bölgede veya bitişik alanlarda geçici koyu renkli lekelere sebep olabileceğinden, birlikte veya birbirinin hemen sonrasındakullanılmamalıdır.

Eş zamanlı olarak lityum tedavisi alan hastalarda, özellikle geniş alanlara povidon-iyot uygulanması durumunda iyot absorbsiyonu artabileceğinden, düzenli olarak İODEKSuygulamasından kaçınılmalıdır. İstisnai durumlarda, geçici hipotiroidizme neden olabilir. Bu özeldurumda, lityum da hipotiroidizme neden olabileceğinden, sinerjistik bir etki de ortaya çıkabilir.

Diagnostik testler üzerindeki etkisi

Povidon-iyotun oksitleyici etkisinden dolayı, hastalar İODEKS ile tedavi görürken çeşitli diagnostik ajanlar (örneğin, dışkıda veya idrarda hemoglobin veya glukoz tayini için toluidin veguaiac reçinesi) yanlış pozitif sonuçlar verebilir.

Povidon-iyot uygulaması sırasında tiroid bezinin iyot alımı azalabilir; bu durum tiroid taraması, PBI (proteine bağlı iyot) tayini ve radyoiyotun diagnostik kullanımında bozulmalara yol açabilirve planlı radyoiyot tedavisini imkansız hale getirebilir. Tiroid taraması yapılmadan önce povidoniyot tedavisine en az 1-2 hafta ara verilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Özel veri bulunmamaktadır.

4.6 Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye:

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

İODEKS'in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi:

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonel/fötal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelikpotansiyel risk bilinmemektedir (bkz. Bölüm 5.3).

İODEKS - iyot içeren tüm preparatlarda olduğu gibi - sadece çok dikkatli bir risk/yarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra ve son derece sınırlı miktarlarda uygulanmalıdır. İODEKSuygulandıktan sonra çocukta tiroid fonksiyonu izlenmelidir. Hipotiroidizm durumunda, tiroidfonksiyonu normale dönene kadar tiroid hormonları ile acil tedavi uygulanmalıdır (bkz. Bölüm4.3).

Laktasyon dönemi:

Emzirme döneminde iyot içeren tüm preparatlarda olduğu gibi sadece çok dikkatli bir risk/fayda değerlendirmesi yapıldıktan sonra ve son derece sınırlı miktarlarda uygulanmalıdır.

Emziren annenin vücudunun tedavi edilen bölgesiyle temas sonucu emzirilen bebek tarafından İODEKS'in kazara ağızdan alınmasından kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.3).

İODEKS uygulamasının doğası ve kapsamı nedeniyle, belirgin bir iyot absorpsiyonu bekleniyorsa, bunun sonucunda anne sütünün iyot içeriğinin de artabileceği dikkate alınmalıdır(bkz. Bölüm 5.2 ve 5.3).

Üreme yeteneği/Fertilite:

Üreme toksisitesi (güvenlilik) bilinmemektedir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

İODEKS'in araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur. .

4.8 İstenmeyen etkiler

Sistem organ sınıfına göre aşağıda listelenen istenmeyen olayların sıklık dereceleri şu şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor).

Sistem Organ Sınıfı

Çok

yaygın

Yaygın

Yaygın

Olmayan

Seyrek

Çok Seyrek

Bilinmiyor

Bağışıklık sistemi hastalıkları
Aşırı duyarlılık

Anafılaktik

reaksiyonlar


Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Hipertiroidizm

Metabolik asidoz Elektrolit bozukluğu

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Kızarıklık Deri iritasyonuKaşıntıVeziküller


Böbrek ve idrar yolu hastalıkları


Böbrek yetmezliği

Araştırmalar

Dopralama Kodu: 1ZW.56raNR(

Bu

)3NRM0FvY

yelge, güven]

nUvZW56Z]

i elektronik im;

AxaklU

a ile imzalanmıştır. Belse Takin Adresi:

ıttns ://www.turkiv(

Serum ozmolarite bozukluğu

.sov.tr/saslİK-titck-ebvs

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Seyrek: Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyonlar

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Çok seyrek: İODEKS un geniş cilt, yara veya yanık bölgelerine uzun süreli uygulanmasıyla kayda değer bir iyot absorbsiyonu meydana gelebilir. Çok nadiren, hastalarda iyot kaynaklıhipertiroidizm meydana gelebilir.

Bilinmiyor: Daha yüksek miktarlarda povidon-iyot emilimini takiben (örneğin, yanıkların tedavisinde), (ilave) elektrolit ve serum ozmolarite bozukluklarının yanı sıra ciddi metabolikasidoz raporlanmıştır.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

alerji

Seyrek: Kaşıntı, eritem, veziküller şeklinde kendini gösterebilen gecikmiş kontakt reaksiyonları. Ameliyat öncesi dezenfeksiyondan sonra ciltte tahrişler bildirilmiştir.

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

emilimini takiben (örn. yanıkların

Bilinmiyor: Daha büyük miktarlarda povidon-iyotun tedavisinde) böbrek yetmezliği tanımlanmıştır.

Araştırmalar:

Bilinmiyor: Daha büyük miktarlarda povidon-iyotun emilimini takiben (örn. yanıkların tedavisinde) serum ozmolarite bozuklukları tanımlanmıştır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanaksağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:[email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9 Doz aşımı ve tedavisia) Zehirlenme belirtileri

Sempotomlar:

lıkla büyük miktarlarda povidon-iyotun oral alımını takiben, karın ağrısı ve krampları, mide bulantısı, kusma, ishal, dehidratasyon, kan basıncında (persistan) düşüş, kollaps eğilimi, epiglottit,hemorajik diyatez (mukoza zarları ve böbrekler), siyanoz, böbrek hasarı (anüriye varan akuttübüler nekrozlar (1-3 gün sonra), paresteziler, ateş ve pulmoner ödemler gibi akut iyotzehirlenmesi semptomları ortaya çıkabilir. Uzun süreli aşırı iyot alımını takiben hipertiroidizm,taşikardi, huzursuzluk, titreme ve baş ağrısı semptomları ortaya çıkabilir.

Literatürde 10 g'dan fazla povidon-iyot alımından sonra zehirlenme belirtileri bildirilmiştir.


b) Zehirlenme vakalarını tedavi etmek için terapötik önlemler

Tedavi:

Nişasta ve protein içeren gıda maddelerinin, örneğin süte veya suya karıştırılmış mısır unu veya %1 sodyum tiyosülfat çözeltisi veya nişasta süspansiyonu ile gastrik lavajın hemen uygulanmasıönerilir.

Absorpsiyon gerçekleştikten sonra, toksik serum iyot konsantrasyonları periton diyalizi veya hemodiyaliz ile etkili bir şekilde azaltılabilir.

Olası iyot kaynaklı hipertiroidizmi ekarte etmek veya erken bir aşamada belirlemek için tiroid fonksiyonu klinik olarak dikkatle izlenmelidir.

Örneğin metabolik asidoz ve renal disfonksiyon gibi diğer olası mevcut semptomları yönetmek için gerektiği şekilde ileri tedavi gerçekleştirilir.

c) İyot kaynaklı hipertiroidizm tedavisi

İyot kaynaklı hipertiroidizm tedavisi (yatkın hastalarda olası yan etki, ayrıca bkz. Bölüm 4.3) klinik olarak belirtildiği şekilde yürütülür. Hafif formlar tedavi gerektirmeyebilir, belirgin formlaranti-tiroid tıbbi tedavi gerektirebilir (ancak bu tedavi, bir süre sonra etkilidir). Çoğu şiddetlivakada (tirotoksik krizde), yoğun tedavi, plazmaferez veya tiroidektomi gerekebilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Dermatolojikler /Antiseptikler ve Dezenfektanlar / İyot ürünleri ATC kodu: D08AG02

Mikrobiyosidal etki, su bazlı merhemlerde veya solüsyonlarda povidon-iyot kompleksinden salınan serbest, komplekse bağlı olmayan iyotun fraksiyonuna dayanır. Povidon-iyot kompleksi,bir dereceye kadar, elementer iyodu uzun süreli olarak serbest bırakan ve bu şekilde etkili serbestiyotun sabit bir konsantrasyonunu sağlayan bir iyot deposu gibi etki sağlar. Povidon kompleksinebağlanmasının bir sonucu olarak, iyotun topikal tahriş edici özelliği, alkollü iyot çözeltilerinekıyasla azalır.

Serbest iyot, esas olarak moleküler düzeyde, doymamış yağ asitleri, enzimlerdeki ve mikroorganizmaların yapı taşları olan amino asitlerin kolayca oksitlenebilen SH veya OH gruplarıile güçlü bir oksitleyici ajan olarak reaksiyona girer. Bu spesifik olmayan etkimekanizması,povidon-iyotun geniş spektrumda insan için patojenik mikroorganizmalar olan Gram pozitif veGram negatif bakteriler, mikobakteriler, mantarlar (özellikle Candida), çok sayıda virüs ve bazıprotozoalara karşı kapsamlı etkililiğini açıklar. Bakteri sporları ve çeşitli virüs türlerine de etkisigösterilmiştir.

Povidon-iyota karşı spesifik primer direnç ve ayrıca uzun süreli uygulamada sekonder direnç oluşması beklenmemektedir.

5.2 Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


Povidon-iyot uygulandıktan sonra iyot absorpsiyon olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, uygulanan miktar kadar tedavinin niteliğine ve süresine de bağlıdır. Sağlam deriye uygulamayıtakiben sadece çok az miktarda iyot emilir. İyotun belirgin emilimi, povidon-iyot içeren ilaçlarınmukozal membranlara, geniş deriye, yara veya yanık yüzeylerine uzun süreli uygulanmasındansonra ve özellikle vücut boşluklarının irigasyonundan sonra ortaya çıkabilir. Bunun bir sonucuolarak kandaki yüksek iyot konsantrasyonu genellikle geçicidir. Sağlıklı bir tiroid bezi olankişilerde, artan iyot mevcudiyeti, tiroid hormon durumunda klinik olarak anlamlı değişikliklereyol açmaz. İyot metabolizması normal ise böbrekler yoluyla iyot atılımı artar.

Povidon emilimi ve daha büyük ölçüde povidonun renal eliminasyonu, karışımın ortalama moleküler ağırlığına bağlıdır. 35.000 ila 50.000 moleküler ağırlığın üzerinde retikülohistiyositiksistem içinde tutulma beklenebilir. Vücutta povidon birikimi ve povidon içeren ilaçlarınintravenöz veya subkutan uygulamasını takiben görülebilen diğer değişiklikler, povidon-iyotuntopikal uygulamasından sonra meydana gelmez.

Dağılım:


Bulunmamaktadır.

Biyotransformasyon:


Bulunmamaktadır.

Eliminasyon:


İyot absorbe olduysa, böbrekler yoluyla atılır.

Doğrusallık/ Doğrusal olmayan durum:


Bulunmamaktadır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut ve kronik toksisite ile ilgili konvansiyonel çalışmalara dayanan klinik olmayan veriler, insanlar için özel bir tehlike ortaya koymamaktadır. Povidon iyot ile ilgili uzun süreli karsinojenikçalışma mevcut değildir.

İyotun plasenta bariyerini geçebilme yeteneği ve fetüsün farmakolojik iyot dozlarına duyarlılığı nedeniyle, hamilelik sırasında büyük miktarlarda iyotun potansiyel absorpsiyonundankaçınılmalıdır. İyot, seruma kıyasla sütte daha fazla birikir, bu nedenle povidon-iyot emzirmedöneminde sadece risk/fayda dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra uygulanmalıdır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Fenopon CO 436 Potasyum İyodatPotasyum HidroksitSaf su

6.2 Geçimsizlikler

Povidon-iyot indirgeyici maddeler, alkaloid tuzları, tannik asit, salisilik asit, gümüş, cıva ve bizmut tuzları, taurolidin ve hidrojen peroksit ile geçimsizdir (bkz. Bölüm 4.5).

6.3 Raf ömrü

12 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25oC altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, pilver proof kapaklı, renkli cam şişede 100 ml ve 1000 ml solüsyon.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. Ve Tic. A.Ş.

Hobyar Mah. Ankara Cad. Hoşağası İşhanı No: 31/516 Fatih/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

159/79

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 16.03.1992 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

İodeks %10 Solüsyon

Etken Maddesi: Polivinilprolidon İyot

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • İodeks %10 Solüsyon - KUB
 • İodeks %10 Solüsyon - KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.