Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Hyqvia 20 G/200 Ml Sc Kullanim İçin İnfüzyonluk Çözelti Kısa Ürün Bilgisi

KISA URUN BILGISI

¡ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleribeklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI

HYQVIA 20 g/200 mL SC Kulla

nım

İçin İnfüzyonluk Çözelti Sterü

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

HYQVIA, biri insa;n normal immünoglobulini (%10 İmmün Globulin veya %10 IG) içeren, diğeri rekombinant insan hiyalüronidazı (rHuPH20) içeren iki flakondan oluşan ambalajda sunulan birilaçtır.

Etkin madde:

1 mL çözelti içinde:

İnsan normal immünoglobulini (SCIg) 100 mg*

* En az % 98 immünoglobulin G (IgG) saflıkta.

Her bir 200 m

L

'lik flakon 20 g insan normal immünoglobulini içerir.

IgG alt smıflarmm dağılımı (yaklaşık veriler):

IgGı > % 56,9 IgG2 > % 26,6IgGs > % 3,4IgG4 > % 1,7

İmmünoglobulin A (IgA) içeriği en fazla 140 mikrogram/mL'dir.

İnsan bağışçılardan alınan plazmadan üretilmiştir.

Yardımcı maddeler:

1 mL çözelti içinde:

160 U

Rekombinant insan hiyalüronidazı (rHuPH20)*

* Rekombinant insan hiyalüronidazı, rekombinant DNA teknolojisi üe Çin Hamsteri Over (CHO)hücrelerinde üretilen ve 447 amino asitten oluşan saflaştırılmış bir glikoproteindir.

* Rekombinant insan hiyalüronidazın toplam sodyum içeriği (klorür ve fosfat olarak), 4,03mg/mL'dir.

Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASOTIK FORM

İnfüzyonluk çözelti.

%10 IG, berrak veya hafif opalesan, renksiz veya açık san renkte bir çözeltidir. Çözelti 4,6-5,1 pH değerine ve 240-300 mOsmol/kg'lık bir ozmolaliteye sahiptir.

Rekombinant insan hiyalüronidazı, berrak ve renksiz bir çözeltidir. Çözelti 6,5-8,0 pH değerine ve 290-350 mOsmol/kg'lık bir ozmolaliteye sahiptir.

4. KLINIK ÖZELLIKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Aşağıda yer alan hastalıklarda çocuk ve adolesanlar (0-18 yaş) üe yetişkinlerin replasman tedavisi:

• Antikor üretim bozukluğunun görüldüğü primer immün yetmezlik sendromları (bkz. Bölüm4.4).

• Şiddetli veya tekrarlayan enfeksiyonlar gelişen, antimikrobiyal tedavinin yetersiz kaldığı vekanıtlanmış spesifik antikor yetmezliği (SAE)* olan ya da serum IgG düzeyi <4 g/L olanhastalarda sekonder immün yetmezliklerde (SİY) kullanılır.

*Kanıtlanmış SAE: IgG antikor titresinde pnömokokal polisakkarit ve polipeptit antijen aşılarına en az 2 kat artış sağlanamaması.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Replasman tedavisi immün yetmezlik tedavisinde deneyimli bir hekimin gözetimi altında başlatılmalı ve takip edilmelidir.

Pozoloji

Doz ve doz rejimi endikasyona bağlıdır.

Bu tıbbi ürün subkutan yolla uygulanmalıdır.

Replasman tedavisinde dozun farmakokinetik ve klinik yanıta bağlı olarak her hasta için bireyselleştirilmesi gerekebilir. Düşük kilolu ya da kilolu hastalarda vücut ağırlığına bağlı dozdüzenlemesi gerekebilir.

Aşağıdaki doz rejimi bir kılavuz olarak verilmektedir.

Primer immün yetmezlikte replasman tedavisi (4.1'de belirtildiği şekilde):


Daha önce immünoglobulin tedavisi almamış olan hastalar:


6 g/L'lik bir çukur düzeyine ulaşmak için gerekli doz, 0,4-0,8 g/kg/ay'dır. Kararlı durum seviyelerini idame ettirecek doz aralığı, 2 ile 4 hafta arasında değişir.

Çukur düzeyleri ölçülmelidir ve enfeksiyon insidansı ile bağlantılı olarak değerlendirilmelidir. Enfeksiyon oranını azaltmak için dozu artırmak ve daha yüksek çukur düzeylerini (> 6 g/L)hedeflemek gerekebilir.

T edavinin başlangıcında ilk in^^onlar için tedavi aralıklarının 1 ha^alık dozdan 3 veya 4 ha^alık dozlara kademeli olarak uzatılması önerilir. %10 IG'nin kümülatif aylık dozu, HYQVIA ileplanlanan tedavi aralıklarına göre 1 haftalık, 2 haftalık vb. dozlara bölünmelidir.

Daha önce intravenöz olarak uygulanan immünoglobulin ile tedavi edilen hastalar:


İmmünoglobulinin intravenöz uygulamasından doğrudan geçiş yapan hastalar için veya referans olabilecek bir intravenöz immünoglobulin dozunu daha önce almış hastalar için, tıbbi ürün, dahaönceki intravenöz immünoglobulin tedavisi ile aynı dozda ve aynı sıklıkta uygulanmalıdır.Hastalara daha önce 3 haftalık bir doz alımı rejimi uygulanmış ise, aralığın 4 haftaya artırılması,aynı haftalık eş değerlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Daha önce subkutan olarak uygulanan immünoglobulin ile tedavi edilen hastalar:


Halihazırda subkutan olarak immünoglobulin uygulanan hastalar için, başlangıçtaki aylık HYQVIA dozu, subkutan tedavi için olanla aynıdır, ancak 3 veya 4 haftalık aralığa göreayarlanabilir. HYQVIA'nın ilk infüzyonu, daha önceki immünoglobulin ile son infüzyondanbir hafta sonra verilmelidir.

Sekonder immün yetmezlik (4.1'de belirtildiği şekilde):


Tavsiye edilen doz 3-4 haftada bir 0,2-0,4 g/kg'dır.

IgG çukur seviyeleri ölçülmeli ve enfeksiyon varlığı ile birlikte değerlendirilmelidir. Doz, enfeksiyona karşı en iyi korumayı sağlayacak gerekli şekilde düzenlenmelidir, ısrarcı enfeksiyonuolan hastalarda doz artırımı gerekebilirken, enfeksiyonu kalmayan hastalarda dozun azaltılmasıdüşünülebilir.

Pediyatrik popülasyon:


Tüm endikasyonlarda dozun vücut ağırlığına göre verilmesi ve yukarıda bahsedilen hastalığın klinik sonucuna göre ayarlanması nedeniyle çocuk ve adolesanlardaki (0-18 yaş) doz yetişkinlerdenfarklı değildir. Şu anda mevcut olan veriler, Bölüm 4.8, Bölüm 5.1 ve Bölüm 5.2'de sunulmuştur.

Uygulama şekli:

• Bu tıbbi ürün yalnızca subkutan kullanım içindir, intravenöz olarak uygulamayınız.

• Uygulamadan önce HYQVIA'nın iki bileşenini de renk değişimi ve partiküllü maddeaçısından görsel olarak inceleyiniz.

• Kullanmadan önce buzdolabındaki ürünün oda sıcaklığına gelmesine izin veriniz. Mikrodalgafırınlar dahil ısıtıcı cihazlar kullanmayınız.

• Çalkalamayınız.

• Bu tıbbi ürün iki flakondan oluşmaktadır. Bu tıbbi ürünün bileşenlerini karıştırmayınız.

Her %10 IG flakonu, aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere, karşılık gelen uygun miktarda rekombinant insan hiyalüronidazı ile birlikte sunulur. %10 IG flakonunun tüm içeriğinin uygulanıpuygulanmadığına bakılmaksızm, rekombinant insan hiyalüronidazı flakonunun tüm içeriğiuygulanmalıdır. Tıbbi ürünün her iki bileşeni aynı iğne yoluyla birbiri ardına uygulanmalıdır;aşağıda tarif edildiği şekilde rekombinant insan hiyalüronidazı ile başlanmalı, ardından %10 IGuygulanmalıdır.

HYQVIA uygulama çizelgesi

Rekombinant insan hiyalüronidazı

%10 insan normal immünoglobulini

Hacim (mL)

Protein (gram)

Hacim (mL)

1,25

2,5

25

2,5

5

50

5

10

100

10

20

200

15

30

300

HYQVIA dahil olmak üzere immünoglobulinlerin subkutan uygulaması sırasında veya uygulama sonrasında infüzyon bölgesinde sızıntı meydana genebilir. Bu durumda daha uzun iğnelerin ve/veyabirden fazla in^^on bölgesinin kullanılması değerlendirilmelidir. İğne boyutu ile ilgilideğişiklikler tedaviyi uygulayan hekimin gözetiminde yapılmalıdır.

Subkutan HYQVIA infüzyonunun evde tedavi olarak kullanılması durumunda, tedavi, hastalara evde tedavi konusunda kılavuzluk etmekte deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı veizlenmelidir. Hastalara infüzyon teknikleri, in^^on pompası veya enjektör pompası kullanımı,tedavi günlüğünün tutulması, olası şiddetli advers reaksiyonların tanınması ve bu reaksiyonlarıngörülmesi durumunda alınacak önlemler öğretilmelidir.

HYQVIA, dört haftaya kadarlık aralıklarla bir veya iki bölgeye tam terapötik doz uygulanması için kullamlabilir. Hastanın haftalık aynı eşdeğer dozu alması için hacim, toplam infüzyon süresi vetolerabilite göz önünde bulundurularak sıklık ve in^^on bölge sayısı ayarlanmalıdır. Hastanın birdozu kaçırması durumunda, en kısa zamanda kaçırılan doz uygulanmalı ve geçerli olan planlanmıştedaviye devam edilmelidir.

%10 IG flakonu pompa kullanılarak infüze edilmelidir. Rekombinant insan hiyalüronidazı manuel subkutan enjeksiyon yöntemi ile (handpush) veya pompa kullamlarak in^e edilebilir. 24 gaugeiğne, hastaların 300 mL/saat/infüzyon yeri akış hızında in^e etmelerini sağlamak için gerekebilir.Ancak, eğer daha yavaş akış hızı kabul edilebilirse, daha küçük iğne boyutları kullanılabilir. 1,25mL'lik rekombinant insan hiyalüronidazı flakon hacminde, tıpanın zorlanmasının veya tıkanmanınönlenmesi için flakonun içeriği çekilirken 18-22 gauge iğne kullanılmalıdır; diğer tüm flakonhacimlerinde, flakonun içeriğini çekerken iğne veya iğnesiz bir cihaz kullanılabilir.

Tıbbi ürünün önerilen in^^on bölgesi/bölgeleri orta ve üst karın ve kalçalardır. İki bölgenin kullanılması durumunda iki infüzyon bölgesi vücudun karşılıklı taraflarında olmalıdır. Kemikliprominanslardan veya skarlaşmış alanlardan kaçınılmalıdır. Ürün, lokalize enfeksiyonun potansiyeldağılma riskinden dolayı enfeksiyonlu veya akut inflamasyonlu alanlara veya bu alanların çevresineinfüze edilmemelidir.

Rekombinant insan hiyalüronidazı içeriğinin sabit bir hızda uygulanması ve özellikle hasta

HYQVIA tedavisine yeni başlamışsa, %10 IG'nin uygulama hızının önerilen hızların üzerine çıkartılmaması önerilmektedir.

İlk olarak, rekombinant insan hiyalüronidazı çözeltisinin tam dozu infüzyon bölgesi başına 1 ila 2 mL/dakika hızda veya tolere edildiği düzeyde infüze edilmelidir. Rekombinant insanhiyalüronidazından sonra 10 dakika içinde aynı subkutan iğne seti ile bölge başına tam doz %10 IGinfüze edilmelidir.

%10 IG için infüzyon bölgesi başına aşağıdaki infüzyon hızları önerilmektedir:


< 40 kg hastalar

> 40 kg hastalar

Aralık/Dakika

İlk İki İnfüzyon (mL/saat/infüzyonbölgesi)

Sonraki 2-3 İnfüzyon
(mL/saat/infüzyon

bölgesi)

İlk İki İnfüzyoın (mL/saat/infüzyonbölgesi)

Sonraki 2-3 İnfüzyon
(mL/saat/infüzyon

bölgesi)

10 dakika

5

10

10

10

10 dakika

10

20

30

30

10 dakika

20

40

60

120

10 dakika

40

80

120

240

Kalan

infüzyon

80

160

240

300

Hasta başlangıç infüzyonlarını bölge başına tam dozda ve maksimum hızda tolere ederse, hekimin ve hastanın görüşüne göre sonraki infüzyonların hızının artırılması düşünülebilir.

Tıbbi ürünü nasıl kullanacağmız konusunda talimatlar için bkz. Bölüm 6.6.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

İntravenöz immünoglobulin tedavisi alan hastalarda, özellikle sükroz içeren ürünleri kullananlarda ciddi böbrek advers reaksiyonları rapor edilmiştir. (bkz. Bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

Tüm endikasyonlarda dozun vücut ağırlığına göre verilmesi ve yukarıda bahsedilen hastalığın klinik sonucuna göre ayarlanması nedeniyle çocuk ve adolesanlardaki (0-18 yaş) dozyetişkinlerden farklı değildir. Şu anda mevcut olan veriler, Bölüm 4.8, Bölüm 5.1 ve Bölüm5.2'de sunulmuştur.

Geriyatrik popülasyon:

Tüm endikasyonlarda dozun vücut ağırlığına göre verilmesi ve yukarıda bahsedilen hastalığın klinik sonucuna göre ayarlanması nedeniyle doz yetişkinlerden farklı değildir.

4.3 Kontrendikasyonlar

HYQVIA intravenöz veya intramüsküler olarak verilmemelidir.

Etkin madde (IgG) veya Bölüm 6.1'de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılık (bkz. Bölüm 4.4).

İnsan immünoglobulinlerine karşı aşırı duyarlılık, özellikle de çok nadir olarak hastada IgA'ya karşı antikor geliştiğinde görülen IgA yetmezliği durumlarında.

Hiyalüronidaza veya rekombinant insan hiyalüronidazına karşı bilinen sistemik aşırı duyarlılık.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

HYQVIA kazara hastanın kan damarına uygulanırsa, hastada şok gelişebilir.

Bölüm 4.2'de önerilen infüzyon hızına uyulmalıdır. Hastalar, özellikle de tedaviye başlayan hastalar, in^^on süresi boyunca yakından izlenmelidir.

Belirli advers reaksiyonlar, ilk kez insan normal immünoglobulini alan hastalarda veya nadiren insan normal immünoglobulin ürününün değiştirildiği veya önceki infüzyondan sonra uzun bir süre olduğudurumlarda daha sık ortaya çıkabilir.

Aşağıdaki kurallara uyulması ile olası komplikasyonlar genellikle engellenebilir:

• İlk olarak ürün yavaş bir şekilde in^e edilmelidir (bkz. Bölüm 4.2).

• Hastaların, in^^on süresi boyunca semptomlar açısından dikkatli bir şekilde izlendiğindenemin olunmalıdır. Özellikle, daha önce insan normal immünoglobulini almamış hastalar, birbaşka immünoglobulin ürününden geçiş yapmış hastalar veya bir önceki in^^onundan beriuzun bir süre geçmiş hastalar, olası advers belirtilerin tespit edilmesi için ilk in^^on süresinceve ilk infüzyondan sonra bir saat süreyle izlenmelidir.

Tüm diğer hastalar, uygulama sonrasında en az 20 dakika süreyle gözlemlenmelidir.

• T edavi evde verildiğinde, advers reaksiyonların tedavi edilmesi veya ciddi bir advers reaksiyonmeydana gelirse yardım çağrılması için bir başka sorumlu kişiden destek alınmalıdır. Evdetedavi uygulayacak hastalar ve/veya hasta ile ilgilenen kişiler de aşırı duyarlılık reaksiyonlarınınerken belirtilerinin tespiti için eğitilmelidir.

Advers reaksiyon durumunda, uygulama hızı azaltılmalıdır veya infüzyon durdurulmalıdır. Gerekli tedavi, advers reaksiyonun niteliğine ve şiddetine bağlıdır. Şok durumunda, infüzyon derhaldurdurulmalı ve hasta şok için tedavi edilmelidir.

Klinik çalışmalarda deride hiçbir kronik değişim gözlemlenmemiştir. Kronik inflamasyonun, nodüllerin veya in^^on yerinde meydana gelen ve birkaç günden uzun süren inflamasyonunbildirilmesi gerektiği hastalara hatırlatılmalıdır.

%10 IG'ye karşı aşırı duyarlılık


Gerçek anlamda aşırı duyarlılık reaksiyonları seyrektir. Bu reaksiyonlar, özellikle anti-IgA antikorlarmm eşlik ettiği hastalarda meydana gelebilir ve bu hastalar dikkatli bir şekilde tedaviedilmelidir. Anti-IgA antikorlarının görüldüğü, subkutan IgG ürünleri ile tedavinin tek seçenekolarak kaldığı hastalar, yalnızca

yakın

tıbbi gözetim altındayken HYQVIA ile tedavi edilmelidir.

Nadiren, insan normal immünoglobulini, daha önce insan normal immünoglobulini ile tedaviyi tolere etmiş hastalarda dahi anafilaktik reaksiyon ile birlikte kan basıncında düşüşü indükleyebilir.

• Hastanın alerjik reaksiyon gösterme riski yüksekse, ürün, sadece yaşamı tehdit edicireaksiyonlara yönelik destekleyici bakım mevcutsa uygulanmalıdır.

• Hastalar, anafılaksinin/aşırı duyarlılığın erken belirtileri (kurdeşen, kaşıntı, yaygın ürtiker,göğüste sıkışma, hırıltı ve hipotansiyon) hakkında bilgilendirilmelidir.

• İlişkili reaksiyonun şiddetine ve tıbbi uygulamaya bağlı olarak, premedikasyon bu türreaksiyonları önleyebilir.

• İnsan immünoglobulinine karşı bilinen anafilaktik veya şiddetli aşırı duyarlılık mevcut ise, budurum hasta kayıtlarına işlenmelidir.

Rekombinant insan hiyalüronidazına karşı aşırı duyarlılık


Rekombinant insan hiyalüronidazı uygulamasını takiben herhangi bir alerjik veya anafilaktik benzeri reaksiyon şüphesi, infüzyonunun derhal sonlandırılmasını gerektirir ve gerekirse,standart medikal tedavi uygulanmalıdır.

Rekombinant insan hiyalüronidazının immünojenisitesi


Klinik çalışmalarda HYQVIA alan hastalarda rekombinant insan hiyalüronidazı bileşenine karşı nötralize edici olmayan antikorların geliştiği bildirilmiştir. Bu tür antikorların erişkinerkek testislerinde, epididimiste ve spermde eksprese edildiği bilinen endojen PH20 ile çaprazreaksiyona girme ihtimali mevcuttur. Bu antikorların insanlarda klinik anlamlılıklarının olupolmadığı bilinmemektedir.

T romboembolizm


İmmünoglobulin kullanımı ile miyokard enfarktüsü, inme, derin ven trombozu ve pulmoner emboli dahil olmak üzere arteriyel ve venöz tromboembolik olaylar ilişkilendirilmiştir.Hastalar immünoglobulin kullanmadan önce yeterince hidrate edilmelidir. Daha öncedentromboembolik olay risk faktörleri (ileri yaş, hipertansiyon, diabetes mellitus ve vaskülerhastalık veya trombotik epizod öyküsü, edinilmiş veya kalıtsal trombofilik bozukluklarıngörüldüğü hastalar, uzun süre hareketsiz kalmış hastalar, ciddi seviyede hipovolemik hastalar,kan viskozitesini artıran bir hastalığın görüldüğü hastalar) bulunan hastalarda dikkatliolunmalıdır. Hastalar tromboz belirti ve semptomları için izlenmeli ve hiperviskozite riskitaşıyan hastaların kan viskozitesi değerlendirilmelidir. Tromboz bilinen risk faktörlerininyokluğunda da görülebilmektedir.

Hastalar, nefes darlığı, ekstremitelerde ağrı ve şişlik, fokal nörolojik defisit ve göğüs ağrısı dahil olmak üzere tromboembolik olayların ilk semptomları hakkında bilgilendirilmeli vehastalara semptomların başlaması halinde hemen hekimleri ile iletişime geçmeleri tavsiyeedilmelidir.

Hemolitik anemi


İmmünoglobulin ürünleri, hemolizinler olarak etki edebilen kan grubu (örn. A, B, D) antikorlarını içerir. Bu antikorlar alyuvar (RBC) epitoplarına (pozitif direkt antiglobulin testi ile saptanabilen[DAT, Coombs' testi)] bağlanmaktadır ve nadiren hemolize neden olabilir. İmmünoglobulin ürünkullanan hastalar, hemolizin

klin

ik belirtileri ve semptomları açısından izlenmelidir.

Akut böbrek yetmezliği


Özellikle sükroz içeren ürünler olmak üzere (HYQVIA sükroz içermemektedir) intravenöz immünoglobulin tedavisi alan hastalarda şiddetli böbrek advers olayları bildirilmiştir.

Aseptik menenjit sendromu (AMS)


İntravenöz ve subkutan immünoglobulin tedavisi ile ilişkili olarak aseptik menenjit sendromunun meydana geldiği bildirilmiştir; semptomlar, genellikle immünoglobulin tedavisini takiben birkaçsaatten 2 güne kadar değişen bir süre içerisinde başlar. Hastalar şiddetli baş ağrısı, boyunda sertlik,sersemlik, ateş, fotofobi, bulantı ve kusmayı içeren ilk semptomlar hakkında bilgilendirilmelidir.İmmünoglobulin tedavisinin sonlandırılması, AMS'nin birkaç gün içerisinde sekel bırakmaksızınremisyonu ile sonuçlanabilir. Beyin omurilik sıvısı çalışmaları, ağırlıklı olarak granülositik serilerdenmm3 başına birkaç bin hücreye ulaşan pleositoz ve birkaç yüz mg/dL'ye ulaşan yükselmiş proteinseviyeleri açısından sıklıkla pozitiftir.

AMS, yüksek dozda (2 g/kg) intravenöz immünoglobulin tedavisi ile ilişkili olarak daha sık meydana gelebilir. Pazarlama sonrası verilerine göre, AMS ile daha yüksek dozlar arasında net bir bağlantıgörülmemiştir. Kadınlarda daha yüksek AMS insidansı görülmektedir.

Virüs güvenliği

HYQVIA, insan plazmasından elde edilmektedir. İnsan plazmasından elde edilen ilaçlar, virüsler ve teorik olarak Varyant Creutzfeldt-Jacob (v-CJD) gibi, çeşitli hastalıklara yolaçabilen enfeksiyon yapıcı ajanlar içerebilirler. HYQVIA'da Varyant Creutzfeldt-Jacobhastalığının bulaşma riski teorik olarak minimumken, klasik Creutzfeldt-Jacob hastalığınınbulaşma riski hiçbir kanıtla desteklenemez. Alınan önlemlere rağmen, bu tür ürünler halenpotansiyel olarak hastalık bulaştırabilir.

Bu tip ürünlerin enfeksiyon yapıcı ajanları bulaştırma riski, plazma verenlerin belirli virüslere önceden maruz kalıp kalmadığının izlenmesi, belirli virüs enfeksiyonlarınınhalihazırda varlığının test edilmesi ve belirli virüslerin yok edilmesi ve/veya inaktivasyonuile azaltılmıştır. Bütün bu önlemlere rağmen, bu ürünler hala potansiyel olarak hastalıkbulaştırabilirler. Ayrıca, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların bu ürünleriniçerisinde bulunma ihtimali mevcuttur.

HIV, HBV, HCV gibi zarflı virüsler ve HAV gibi zarflı olmayan virüsler için etkili önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Parvovirüs B19 gibi zarflı olmayan virüslere karşıalınan tedbirler sınırlı sayıda olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu, gebelikte (fetalenfeksiyon) ve immün yetmezlik ya da kırmızı kan hücre üretiminde artış olan hastalardatehlikeli olabilir (hemofilik anemi gibi).

Doktor, bu ilacı hastaya reçete etmeden veya uygulamadan önce hastası ile risk ve yararlarını tartışmalıdır.


Ayrıca;

HYQVIA kullanılması gerekiyorsa hekim tarafından, hastalık yapıcı etkenlerin hastaya bulaşmasını önlemek için uygun aşıların (Hepatit A, Hepatit B vb.) yaptırılması önerilebilir.

Biyolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

HYQVIA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

HYQVIA şeker içermez.

Sodyum içeriği


%10 IG flakonu esasında sodyum içermez. Rekombinant insan hiyalüronidazı, flakon başına 1,25 mL'de 5,0 mg sodyum içerir.

Bu, bir yetişkin için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen günlük maksimum doz alımının (2 g) %0,25 ile %3'ü arasına denk gelmektedir.

Serolojik testlerle etkileşim


Immünoglobulinlerin infüzyonundan sonra pasif olarak transfer edilmiş değişik birçok antikorun hastanın kanında geçici olarak yükselmesi, serolojik testlerde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir.

Eritrosit yüzey antijenlerine (örn. A, B, D) antikorların pasif geçişi, direkt antiglobulin testi (DAT; direkt Coombs testi) gibi alyuvar antikorlarmın bazı serolojik testleriyle etkileşebilir.

İmmünoglobulin ürünlerinin in^ızyonlan, ^^gal enfeksiyonların tanısı için P-D-glukanlarm saptanmasına dayanan tayinlerde yanlış pozitif okumalara neden olabilir; bu durum ürününinfüzyonundan sonra halalar boyunca devam edebilir.

Pediyatrik popülasyon


Sıralanan uyarı ve önlemler hem yetişkinler hem de çocuklar için geçerlidir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Canlı atenüe virüs aşıları


İmmünoglobulin uygulaması kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve varicella gibi canlı ve zayıflatılmış (atenüe) virüs aşılarmm etkililiğini en az 6 hafta olmak üzere 3 aya kadar bozabilir.Bu ilacın uygulamasından sonra canlı atenüe virüs aşısı uygulamak için 3 aylık bir süre geçmesibeklenmelidir. Kızamık aşısında, bu durum 1 yıla kadar uzayabilir. Bu nedenle kızamık aşısıuygulanan hastalarda antikor düzeyleri kontrol edilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Bu popülasyona dair etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Sıralanan etkileşimler çocuklar için geçerlidir.

Geriyatrik popülasyon:

Sıralanan etkileşimler yaşlılar için geçerlidir.

4.6 Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Bilinen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya / embriyonal / fetal gelişim / ve-veya / doğum / ve-veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Bölüm5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

HYQVIA'nın hamilelerde güvenli kullanımı kontrollü klinik çalışmalarla değerlendirilmediğinden hamile kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır. Immünoglobulin ürünlerinin plasentadan geçtikleri vebu geçişin üçüncü trimesterde giderek arttığı gösterilmiştir. İmmünoglobulinlerle olan klinikdeneyimlere göre gebelik seyrinde veya fetüs ve yenidoğan bebek üzerinde olumsuz etkileringörülmesi beklenmez.

Şimdiye kadar HYQVIA ile tedavi edilen dokuz kadın prospektif, kontrolsüz, çok merkezli bir onay sonrası Gebelik Kayıt Sistemine (Çalışma 161301) kaydedilmiştir. Sonucu bilinen 8gebelikten, normal APGAR skorlu 8 canlı doğum olmuştur. Doğumun başlangıcından itibarengeçen sürede veya doğum esnasında herhangi bir komplikasyona rastlanmamıştır. HYQVIA ileilgili hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Dört anne, anti-rHuPH20 bağlayıcı veya nötralize ediciantikorlar için test edilmiştir ve hiçbir antikor saptanmamıştır.

Farelerde ve tavşanlarda rekombinant insan hiyalüronidazı ile gelişim ve üreme toksikolojisi çalışmaları yürütülmüştür. Gebelik ve fetal gelişim üzerindeki hiçbir advers etki anti-rHuPH20antikorları ile ilişkilendirilmemiştir. Bu çalışmalarda, rekombinant insan hiyalüronidazına karşıannede gelişen antikorlar, uterusta veya anne karnında yavrulara geçmiştir. HYQVIA'nınrekombinant insan hiyalüronidazı bileşenine karşı gelişen antikorların insan embriyosu veyainsanda fetal gelişim üzerindeki etkileri şu anda bilinmemektedir (bkz. Bölüm 5.3).

HYQVIA gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullamlmamalıdır. Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

İmmünoglobulinler anne sütüne geçer ve yenidoğanın mukozalarından girebilecek patojenlerden korunmasında yardımcı olabilir. Ancak HYQVIA'nın emziren annelerde güvenlikullanımı kontrollü klinik çalışmalarla değerlendirilmediğinden emziren annelerde dikkatlikullanılmalıdır.

Üreme yeteneği / fertilite

HYQVIA'nın üreme yeteneği üzerindeki etkileri açısından henüz hiçbir

klin

ik güvenlilik verisi mevcut değildir.

İmmünoglobulinlerle olan klinik deneyimlere göre üreme yeteneği üzerinde %10 IG'nin olumsuz etkilerinin görülmesi beklenmez.

Hayvan çalışmaları, %10 IG'nin uygulanmasını kolaylaştırmak için kullanılan dozlarda rekombinant insan hiyalüronidazının üreme potansiyeli açısından doğrudan veya dolaylı zararlıetkilerine işaret etmemiştir (bkz. Bölüm 5.3).

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

HYQVIA araç ve makine kullanım yetisini önemsiz oranda etkileyebilir ya da hiç etkilemez, örn. baş dönmesi (bkz. Bölüm 4.8).

4.8 İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profili özeti


HYQVIA ile en fazla sıklıkta bildirilen advers reaksiyonlar, lokal reaksiyonlar olmuştur. En fazla sıklıkta bildirilen sistemik advers reaksiyonlar, baş ağrısı, yorgunluk ve yüksek ateştir. Bu adversreaksiyonların çoğunluğu hafif-orta şiddette olmuştur.

İnsan normal immünoglobulini


Üşüme, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş, kusma, alerjik reaksiyonlar, bulantı, artralji, düşük kan basıncı ve orta şiddette bel ağrısı gibi advers reaksiyonlar ara sıra meydana gelebilir.

Hasta daha önceki uygulamaya aşırı duyarlılık göstermemiş olsa da insan normal immünoglobulinleri, nadiren kan basıncında ani bir düşüşe ve istisnai durumlarda anafilaktik şokaneden olabilir.

İnfüzyon bölgesinde lokal reaksiyonlar: şişlik, ağrı, kızarıklık, sertlik, lokalize sıcaklık, kaşıntı, morarma ve döküntü sıklıkla görülmektedir.

İnsan normal immünoglobulin ile geçici aseptik menenjit, geçici hemolitik reaksiyon, serum kreatinin seviyesinde artış ve/veya akut böbrek yetmezliği olguları gözlemlenmiştir (bkz. Bölüm4.4).

İmmünoglobulin ürünlerin IV ve SC uygulanması ile miyokard enfarktüsü, felç, pulmoner emboli ve derin ven trombozu gibi tromboembolik reaksiyonlar seyrek de olsa gözlemlenmiştir.

Rekombinant insan hiyalüronidazı


Subkutan olarak uygulanan sıvıların veya tıbbi ürünlerin dağılımı ve emilimi açısından benzer formülasyonlarda rekombinant insan hiyalüronidazının pazarlama sonrası kullanımı süresinceen sık bildirilen advers reaksiyonlar, eritem ve ağrı gibi hafif şiddette lokal infüzyon yerireaksiyonları olmuştur. Yüksek hacimli subkutan sıvı uygulaması ile ilişkili olarak en sıködem bildirilmiştir.

Rekombinant insan hiyalüronidazına karşı gelişen antikorlar


Asıl çalışmaya katılan 83 gönüllünün 13'ünde, klinik çalışma süresince en az bir kez rekombinant insan hiyalüronidazına (rHuPH20) bağlanabilen bir antikor gelişmiştir. Bu antikorlar, rekombinantinsan hiyalüronidazını nötr hale getirememiştir. Advers reaksiyonlar ile anti-rHuPH20antikorlarının varlığı arasında hiçbir geçici ilişkilendirme gösterilememiştir. Rekombinant insanhiyalüronidazına karşı antikor gelişen hastalarda advers reaksiyonların insidansında veyaşiddetinde hiçbir artış görülmemiştir.

Advers reaksiyonların listesi


HYQVIA'nın güvenliliği, 3.202 in^^on uygulanan primer

imm

ün yetmezliği bulunan 124 farklı hasta ile yürütülen 4 klinik çalışmada (160602, 160603, 160902 ve 161101) değerlendirilmiştir.

Aşağıda sunulan tablo MedDRA Sistem Organ Sınıflandırmasına (SOC ve Tercih Edilen Terim Düzeyi) göre oluşturulmuştur.

İnfüzyon başına sıklık düzeyleri aşağıdaki kurala göre değerlendirilmiştir: Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek(<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Her bir sıklıkgruplandırmasında, advers reaksiyonlar azalan şiddete göre sunulmaktadır.

HYQVIA ile Görülen Advers Reaksiyonların (ADR) Sıklığı

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Migren, baş dönmesi

Seyrek: Parestezi

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Hipertansiyon, kan basıncında artış

Gastrointestinal hastalıkları

Y aygın: Kusma, bulantı, abdominal ağrı (üst ve alt abdominal ağrı ve hassasiyet

dahil), diyare

Yaygın olmayan: Abdominal distansiyon

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Eritem, döküntü (eritematöz papüler döküntü, makülopapüler döküntü

dahil), kaşıntı, ürtiker

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Miyalji, müsküloskeletal göğüs ağrısı

Yaygın olmayan: Artralji, sırt ağrısı, ekstremitelerdeağrı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Seyrek: Hemosiderinüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Araştırmalar

Yaygın olmayan:

Lokal reaksiyonlar (bütün)a: Infüzyon bölgesinde ağrı (rahatsızlık, hassasiyet, kasık ağrısı dahil)

Lokal reaksiyonlar (bütün): İnfüzyon bölgesinde eritem, infüzyon bölgesinde şişlik (lokal şişlik ve ödem dahil), infüzyon bölgesindekaşıntı (vulvovajinal kaşıntı dahil)
Ateş, astenik bozukluklar (asteni, yorgunluk, letarji, halsizlik dahil) Lokal reaksiyonlar (bütün):İnfüzyon bölgesinde renk değiştirme,

infüzyon bölgesinde morarma (hematom, hemoraji dahil), infüzyon bölgesinde kitle (nodül dahil), infüzyon bölgesinde sıcaklık, infüzyonbölgesinde sertlik, gravitasyonel ödem/genital bölgede şişlikb (genitalbölgede ödem, skrotal ve vulvovajinal bölgede şişlik dahil)

Ödem (periferik ödem, şişlik dahil), üşüme, hiperhidroz Yanma hissi

Pozitif Direkt Coombs testi a Aşağıdaki ADR'ler sıralanmamıştır ancak Lokal reaksiyonlar olarak sıklıklarıhesaplanmıştır: sıcak basması, infüzyon bölgesinde parestezi.

b Gravitasyonel ödem/genital bölgede şişlik alt abdominal kadranlara uygulamadan sonra gözlenmiştir.

Klinik çalışmalarda kaydedilen advers reaksiyonlara ek olarak, pazarlama sonrası deneyimde aşağıdaki advers reaksiyonlar bildirilmiştir (bu reaksiyonların sıklığı bilinmemektedir(mevcut verilerden tahmin edilememektedir)):

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar: Aseptik menenjit Bağışıklık sistemi hastalıkları: Aşırı duyarlılık

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları: Grip benzeri hastalık, infüzyon bölgesinde sızıntı

Yukarıda listelenen advers reaksiyonlara ek olarak, subkutan olarak uygulanan immünoglobulin ürünleri için aşağıdaki advers reaksiyonlar bildirilmiştir:

Anafilaktik şok, anafilaktik/anafilaktoid reaksiyon, titreme, taşikardi, hipotansiyon, kızarıklık, solgunluk, periferik soğukluk, dispne, oral parestezi, yüzde şişlik, alerjik dermatit,müsküloskeletal sertlik, enjeksiyon bölgesinde ürtiker, enjeksiyon bölgesinde döküntü,alanin aminotransferaz düzeyinde artış.

Seçilmiş advers reaksiyonların tanımı

Asıl klinik çalışma süresince gözlemlenen lokal reaksiyonlar, infüze edilen yüksek hacimlere bağlı infüzyon yerinde (pek çok infüzyonda mevcuttur) gelişen hafif şişliği içermektedir. Ancak genelolarak bu şişlikler rahatsızlığa neden olmadıkları sürece bir advers reaksiyon olarakdeğerlendirilmemiştir. Sadece iki lokal advers reaksiyon olgusunda, infüzyon yerinde ağrı veinfüzyon yerinde şişlik şiddetli olmuştur. İki geçici genital ödem olgusu gözlenmiştir. Bu olaylardanbiri şiddetli olarak değerlendirilmiştir ve tıbbi ürünün karındaki infüzyon yerinden yayılmasındankaynaklanmıştır. Kl

inÖzel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Pediyatrik popülasyon:

Pivot çalışma 160603'te, 24 pediyatrik hastadan 2'sinde toplam anti-rHuPH20 antikor seviyeleri 1:160 veya üzerinde olmuştur. Hiçbir hastada nötralize edici antikora rastlanmamıştır.

Avrupa'da yapılan prospektif, Faz 4, çok merkezli bir çalışma, daha önce immunoglobulin tedavisi almış 42 pediyatrik hastayı (2 ila <18 yaş) değerlendirmiştir (Çalışma 161504). Yeni güvenlikendişeleri tespit edilmemiştir. Hiçbir hastada bağlayıcı AntirHuPH20 antikorları açısındanpozitifliğe (titre >160) rastlanmamıştır. HYQVIA'nın primer immün yetmezlik sendromları olanpediyatrik hastalarda (2 ila <18 yaş) arasında güvenli ve tolere edilebilir olduğu tespit edilmiştir.

Klinik çalışmaların sonuçları, yetişkinlerde ve pediyatrik popülasyonda, advers reaksiyonların yapısı, sıklığı, şiddeti ve geri dönüşlülüğü dahil olmak üzere benzer güvenlilik profiligöstermektedir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanaksağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta:[email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

HYQVIA'nın doz aşımının sonuçları bilinmemektedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: immün sera ve immünoglobulinler: immünoglobulinler, normal insan, ekstravasküler uygulama için.

ATC kodu: J06BA01

Etki mekanizması


%10 IG bileşeni bu tıbbi ürünün terapötik etkisini sağlar. Rekombinant insan hiyalüronidazı, %10 IG'nin dağılımını ve absorbsiyonunu kolaylaştırır.

İnsan normal immünoglobulini, esas olarak enfeksiyon etkenlerine karşı geniş bir opsonize ve nötralize edici antikor dağılımına sahip immünoglobulin G (IgG) içerir.

İnsan normal immünoglobulini normal toplumda bulunan IgG antikorları içerir. Genellikle 1000 vericiden az olmayan sayıda vericiden toplanan insan plazma havuzlarından elde edilir. IgG altsınıflarının dağılımı normal insan plazmasına benzer oranlardadır. İnsan normalimmünoglobulininin yeterli dozları, anormal ölçüde düşük IgG miktarlarını normal seviyelerineçıkarabilir.

Rekombinant insan hiyalüronidazı, geçici olarak hiyalüronanı depolimerize ederek subkutan dokunun geçirgenliğini artıran insan hiyalüronidazının çözünür bir rekombinant formudur.Hiyalüronan, bağ dokusunun intersellüler matrisinde bulunan bir polisakkarittir. Doğal olarak oluşanhiyalüronidaz enzimi üe depolimerize olur. İnterstisyel matrisin stabil yapısal bileşenlerinin aksine,hiyalüronan çok hızlı bir döngüye ve yaklaşık 0,5 günlük yarılanma ömrüne sahiptir. HYQVIA'nınrekombinant insan hiyalüronidazı lokal olarak işlev göstermektedir. Hiyalüronidazın etkileri geridönüşlüdür ve subkutan dokunun geçirgenliği 24 ila 48 saat içinde eski haline dönmektedir.

Klinik etkilüik ve güvenlilik


HYQVIA'nın etkililiği ve güvenliliği, primer immün yetmezliği bulunan 83 hasta ile yürütülen bir faz 3 çalışmasında (160603) değerlendirilmiştir. Hastalar (kısa bir titrasyon dönemini takiben)toplamda 12 ay süreyle 3 veya 4 ha^alık tedavi aralıklarıyla HYQVIA ile tedavi edilmiştir.HYQVIA'nın dozu, daha önceki intravenöz %10 IG tedavisine (320 - 1000 mg/kg vücut ağırlığı/4hafta) dayandırılmıştır ve çalışma boyunca yeterli IgG seviyelerinin sağlanması için bireysel olarakuyarlanmıştır.

Çalışmanın sonuçları, HYQVIA tedavisi süresince yılda 0,025'lik (tek taraflı %99 güven aralığının üst limiti 0,046) bir doğrulanmış, akut, ciddi bakteriyel enfeksiyon oranı göstermiştir.Enfeksiyonların genel oranı, intravenöz %10 IG uygulamasının ilk üç ayı süresince görülenlekarşılaştırıldığında HYQVIA uygulaması süresince daha az olmuştur: tüm enfeksiyonların yıllıkoranının tek değer tahmini, HYQVIA için 2,97 (%95 GA: 2,51 - 3,47) ve intravenöz %10 IGinfüzyonları için 4,51 (%95 GA: 3,50 - 5,69) olmuştur.

Neredeyse gönüllülerin tümü, intravenöz uygulamada olduğu gibi HYQVIA ile aynı doz aralığına ulaşabilmiştir. 83 hastanın yetmiş sekizi (78) (%94'ü), aynı 3 veya 4 haftalık doz alımına ulaşmıştır.Bir hasta, 4 haladan 3 haftalık aralığa düşmüştür, bir hasta 4 haftadan 2 haftalık aralığa düşmüştürve bir hastada 3 haftadan 2 ha^alık aralığa düşmüştür (2 gönüllü titrasyon dönemi sırasındaçalışmadan çıkmıştır).

HYQVIA için ay başına in^^on yerlerinin medyan sayısı 1,09 olmuştur. Bu sayı, bu çalışmada kullanılan intravenöz %10 IG infüzyon yerlerinin medyan sayısından (1,34) az miktarda düşükolmuştur ve %10 IG'nın subkutan uygulandığı çalışmada infüzyon yerlerinin medyan sayısından(21,43) önemli ölçüde düşük olmuştur.

Asıl Faz 3 çalışmayı tamamlayan 66 hasta,HYQVIA'nın primer immün yetmezliğindeki uzun süreli güvenliliğinin, tolerabilitesinin ve etkililiğinin değerlendirildiği devam çalışmasına (160902)katılmıştır. İki çalışmada da primer immün yetmezlik hastalarının genel toplam maruziyeti 187,69hasta yılıdır; en uzun maruziyet yetişkinlerde 3,8 yıl ve pediyatrik hastalarda 3,3 yıldır.

Pediyatrik popülasyon:


Pivot çalışmalarda, HYQVIA, 48,66 hasta yılına tekabül eden genel güvenlilik deneyimi ile 3,3 yıla kadar tedavi edilmiş olan 24 pediyatrik hastada değerlendirilmiştir. Dahil edilen 13 hastanınyaşları 4 ile 12 arasında ve 11 hastanın yaşları 12 ile 18 arasındadır ('Klinik etkililik ve güvenlilik'Bölümünde tanımlandığı şekilde). HYQVIA'nın farmakodinamik etkileri veya etkililiği vegüvenliliği açısından pediyatrik hastalar ile yetişkinler arasında kayda değer hiçbir farklılıkgözlemlenmemiştir. Bkz. Bölüm 4.2 ve Bölüm 4.8.

HYQVIA, daha önce immunoglobulin tedavisi almış pediyatrik hastalarda yapılan Faz 4, kontrollü olmayan, çok merkezli bir çalışmada 42 pediyatrik hastada (2 ila <18 yaş) değerlendirilmiştir.Primer immün yetmezlik sendromları olan pediatrik hastalarda HYQVIA tedavisinin ardından yenibir güvenlilik endişesi tanımlanmamıştır.

Pediyatrik kullanıma dair bilgiler için bkz. Bölüm 4.2.

5.2 Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

HYQVIA'nın klinik araştırmasından edinilen veriler, serum IgG çukur düzeylerinin 3 veya 4 ha^alık aralıklarla verilen ve 320 - 1000 mg/kg vücut ağırlığı/4 ha^a olarak belirtilen doz alımırejimleri ile sürdürülebildiğini göstermektedir.

HYQVIA'nın farmakokinetik özellikleri, yaşları 12 ve üzeri olan ve primer immün yetmezliği bulunan hastalardaki bir klinik çalışmada değerlendirilmiştir. Farmakokinetik sonuçları, aynıçalışmada elde edilen intravenöz %10 IG uygulaması verileri ile karşılaştırılarak aşağıdaki tablodaverilmiştir.

IgG ve IgG kompleksleri, retiküloendotel sistemin hücrelerinde parçalanır.

%10 IG'nin İntravenöz Uygulanması ile Karşılaştırıldığında HYQVIA'mn Farmakokinetik Parametreleri

Parametre

HYQVIA Medyan Değeri (%95 GA)N=60

%10 IVIG Medyan (%95 GA)N=68

Cmaks Ig/Ll
15,5 (14,5; 17,1)
21,9 (20,7; 23,9)
Cmin [g/Ll
10,4 (9,4 - 11,2)
10,1 (9,5 - 10,9)
EAA / hafta rg*gün/Ll
90,52 (83,8 - 98,4)
93,9 (89,1 - 102,1)
Tmaks [günl
5,0 (3,3 - 5,1)
0,1 (0,1 - 0,1)
Belirgin klerens veya klerens [mL/kg/günl
1,6 (1,4 - 1,79)
1,4 (1,2 - 1,4)
Terminal yarı ömrü [günl
45,3 (41,0 - 60,2)
35,7 (32,4 - 40,4)

Emilim:


HYQVIA'nın subkutan uygulanmasının ardından kullanıcının dolaşımında pik (tepe) serum IgG seviyelerine yaklaşık 3 - 5 günde ulaşılır.

Dağılım:


HYQVIA'mn medyan maksimum plazma konsantrasyonu (Cmaks) 12 yaş ve üzeri hastalarda 15,5 g/L (%95 güven aralığı 14,5 - 17,1 g/L) olarak bulunmuştur.

EAA (eğri altındaki alan) ise 12 yaş ve üzeri hastalarda 90,52 g*gün/L (%95 güven aralığı 83,8 -98,4 g*gün/L) olarak bulunmuştur.

Biyotransformasyon:


IgG ve IgG komplekslerinin retiküloendotelyal sistemde yıkılması beklenir.

Eliminasyon:


HYQVIA'nın terminal yarı ömrü 12 yaş ve üzeri hastalarda 45,3 gündür (%95 güven aralığı 41,0 - 60,2 gün). Bununla birlikte, bu süre başlangıca göre düzeltilmemiş toplam IgG seviyelerindenelde edilmiştir ve gerçek eliminasyon yarı ömrünün çok daha kısa olması beklenmektedir.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:


Primer immün yetmezlik hastalarında intravenöz ve subkutan uygulamayı takiben IgG'nin farmakokinetiğinin doz doğrusallığı tam olarak değerlendirilmemiştir. Farmakokinetik, birincidereceden absorpsiyon (subkutan ürünleri için) ve doğrusal eliminasyona sahip iki bölmeli birmodelle iyi karakterize edilmiştir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Pediyatrik popülasyon


HYQVIA ile yürütülen klinik çalışmada plazma IgG çukur düzeylerinde yetişkin hastalar ve pediyatrik hastalar arasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Immünoglobulinler, insan vücudunun normal bileşenleridir.

%10 IG'nin güvenliliği pek çok

klin

ik dışı çalışma ile gösterilmiştir. Klinik dışı veriler, konvansiyonel güvenlilik farmakolojisi ve toksisite çalışmalarına dayanarak insanlara yönelikhiçbir özel risk olmadığını ortaya koymaktadır. Heterolog proteinlere karşı gelişen antikorlarınindüklenmesi ve etkileşmesi nedeniyle, hayvanlarda tekrarlanan doz toksisite, genotoksisite veüreme üzerindeki toksisite çalışmalarının yapılması olanaklı değildir.

Rekombinant insan hiyalüronidazının karsinojenik veya mutajenik potansiyelinin değerlendirildiği uzun süreli hayvan çalışmaları yürütülmemiştir. Rekombinant insan hiyalüronidazına ve türespesifik hiyalüronidaza bağlanan antikorlara maruz kalan fare, tavşan ve sinomolgusmaymunlarında fertilite üzerinde advers etkileri gözlenmemiştir. Hiyalüronidaza karşı antikorüretmek üzere immünize edilmiş erkek ve dişi kobay farelerinde geri dönüşlü infertilitegözlenmiştir. Ancak hiyalüronidaza karşı gelişen antikorlar fare, tavşan, koyun veya sinomolgusmaymunlarının immünizasyonundan sonra üremeyi etkilememiştir. Rekombinant insanhiyalüronidazına bağlanan antikorların insan fertilitesi üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

FARMASOTIK ÖZELLİKLER

6.6.1 Yardımcı maddelerin listesi

İnsan normal immünoglobulini (%10 IG) flakonu

Glisin

Enjeksiyonluk su

Rekombinant insan hiyalüronidazı (rHuPH20) flakonu

Sodyum klorürSodyum fosfat dibazikİnsan albumini

Etilendiamintetraasetik asit (EDTA) disodyum Kalsiyum klorür

Sodyum hidroksit (pH ayarı için)

Hidroklorik asit (pH ayarı için)

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Geçimlilik çalışmaları yapılmadığından, bu tıbbi ürün, diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

2 - 8°C'de buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız.

Flakonları ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

İnsan normal immünoglobulini (%10 IG) flakonu:

Tıpalı (bromobutil kauçuk) flakon içerisinde (Tip I cam) 200 mL'lik çözelti.

Rekombinant insan hiyalüronidazı (rHuPH20) flakonu:

Tıpalı (klorobutil kauçuk) flakon içerisinde (Tip I cam) 10 mL'lik çözelti.

Ambalaj büyüklüğü:

Çift flakon içeren ambalaj içinde bir %10 IG flakonu ve bir rekombinant insan hiyalüronidazı flakonu.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Ürün, kullanılmadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Mikrodalga fırınlar dahil olmak üzere

ısıtıcı cihazlar kullamlmamalıdır.

%10 IG, berrak veya hafif opalesam, renksiz veya açık sarı renkte bir çözeltidir. Rekombimamt insan hiyalüromidazı, berrak ve renksiz bir çözeltidir.

Uygulamadan önce flakomlar partiküllü madde ve renk değişikliği açısından görsel olarak imcelemmelidir. Bulanık olan ya da partikül içeren çözeltiler kullamlmamalıdır.

Çalkalamayınız.

HYQVIA'mım büeşemlerimi uygulama öncesinde karıştırmayımız.

Rekombimamt insan hiyalüromidazını flakomlardam çekmek içim hava yollu flakom erişim cihazları kullanmayınız.

HYQVIA'yı hazırlarkem ve uygularken aseptik teknik kullamımız. Imfüzyomum gerekli dozumu elde etmek içim tıbbi ürün %10 IG'mim veya rekombimamt imsam hiyalüromidazınım birdem fazla flakomumumgerekli olduğu durumlarda, % 10 IG ve/veya rekombimamt imsam hiyalüromidazı, uygulama ömcesimdeuygum çözelti kaplarımda ayrı olarak hazırlanmalıdır. Kısmem kullamlmış flakomlar atılmalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi Atıklarım Kontrolü Yönetmeliği' ve 'Ambalaj Atıklarımım Kontrolü Yömetmeliği'me uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHIBI

Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Levemt-Şişli/İstanbul 8. RUHSAT NUMARASI(NUMARALARI)

2018/625

9.

ILK RUHSAT TARIHI / RUHSAT YENİLEME TARIHI

İlk ruhsat tarihi: 08.11.2018 Ruhsat yenileme tarihi:10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ:

İlaç Bilgileri

Hyqvia 20 G/200 Ml Sc Kullanim İçin İnfüzyonluk Çözelti

Etken Maddesi: İnsan Normal İmmünoglobluni

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Hyqvia 20 Gr 200 Ml 2 Flakon
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.