Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

LATAPOL % 0.005 GÖZ DAMLASI Kısa Ürün Bilgisi

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler » Prostaglandin Analogları » Latanoprost

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LATAPOL % 0.005 göz damlası

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her mililitrede;

Etkin madde;

Latanoprost 50

Yardımcı maddeler:

4.10
mg
4.60
mg
4.74
mg
0.20
mg
k.m.


Sodyum klorür
Monobazik sodyum fosfat monohidrat Di sodyum fosfat, anhidr Benzalkonyum klorür Enjeksiyonluk su
Yardımcı maddeler için 6.1' e bakımz.

3. FARMASÖTİK FORM

Göz damlası.
LATAPOL berrak, renksiz çözeltidir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

LATAPOL, açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu olan hastalarda artmış intraoküler basıncı düşürmede endikedir.
LATAPOL, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinler için önerilen tedavi şekli günde bir kez, hasta göz(ler)e bir damla damlatılmasıdır. Optimal etki LATAPOL akşamlan uygulandığında elde edilir.
Pediyatrik hastalarda önerilen doz erişkinlerle aynı olup, günde 1 kez hasta gÖz(ler)e bir damla damlatılmalıdır. (bkz. Bölüm 5.1)
Eğer bir doz atlanırsa tedavi bir sonraki dozun zamanında uygulanmasıyla devam ettirilir.
Tüm göz damlalannda olduğu gibi, olası sistemik absorpsiyonu azaltmak için, gözyaşı kesesinin bir dakika süreyle mediyal kantustan bastırılması (punktal oklüzyon) önerilir. Bu işlem, her bir damla damlatıldıktan hemen sonra uygulanmalıdır.
Göz damlasının damlatılmasından önce kontakt lensler çıkartılmalıdır; lensler 15 dakika sonra yeniden takılabilir (bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
LATAPOL, intraoküler basıncı düşürmek için diğer sınıflardaki topikal oftalmik ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Birden fazla topikal oftalmik ilaç kullanılıyorsa, ilaçlar en az beş dakika arayla uygulanmalıdır.
Günde bir defadan daha sık yapılan uygulamalann ilacın intraoküler basıncı düşürücü etkisini azalttığı görüldüğünden, LATAPOL'un Önerilen günlük tatbik sayısı günde 1 defadan fazla olmamalıdır.

Uygulama şekli:

Göze damlatılarak aşağıdaki şekilde uygulanır.
Şişenin koruyucu dış kapağını çevirerek çıkartınız.
1

.


Şişenin iç kapağını döndürerek açımz.
2

.


3» Parmağınızı kullanarak, hasta gözün alt göz kapağını aşağıya
doğru yavaşça çekiniz.

4.

Damlatıcmm ucunu göze yaklaştırınız, ama göze değdirmeyiniz.
Damlatıcıyı yavaşça sıkınız ve göze SADECE bir damla damlatınız. Daha sonra alt göz kapağını serbest bırakınız.

5.

Gözün burun tarafındaki köşesine parmağınızla bastırın. Göz kapalı bir şekilde bir dakika kadar bu şekilde tutulmalıdır.
6. Eğer doktorunuz her iki göz için de ilaç kullanılmasını söylemişse, aynı işlemleri diğer
göz için tekrarlayınız.

7.

Şişenin iç kapağı ile şişeyi kapatınız.
Doktorunuz göze damlatmanız için başka ilaç da reçete etmişse, ilaçları en az beş dakika arayla damlatınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Mevcut değildir.

Pediyatrik popülasyon:

LATAPOL göz damlası, pediyatrik hastalarda yetişkinlerdeki ile aynı pozolojide kullanılabilir. Erken (36 haftalık gestasyonel yaştan önce) doğan bebeklere ilişkin veri bulunmamaktadır. I yaşından küçük yaş grubuna ilişkin veriler 4 hasta ile sınırlıdır, (bkz. bölüm 5.1).

Geriyatrik popülasyon;

Doz erişkin dozu ile aynıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Latanoprost veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşın duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri

LATAPOL iris içindeki kahverengi pigmenti artırarak göz rengini tedricen değiştirebilir. Tedavi başlatılmadan önce hastalar gözlerinin renginde kalıcı bir değişiklik olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Tek taraflı tedavide kalıcı heterokromi oluşabilir.
Bu etki özellikle mavi-kahverengi, gri-kahverengi, yeşil-kahverengi veya sarı-kahverengi gibi karma renkli irisleri olanlarda daha çok görülür. İki yıl boyunca yapılmış çalışmalarda hastalardan gözleri homojen olarak mavi olanlarda renk değişikliği gözlenmezken, göz rengi homojen gri, yeşil veya kahverengi olanlarda ise bu değişiklik nadiren görülmüştür. Latanoprost ile yapılan çalışmalarda iris rengindeki değişimin başlangıcı genellikle tedavinin ilk 8 ayı içinde, nadiren de ikinci veya üçüncü yılı içinde görülür; tedavinin dördüncü yılından sonra ise değişim görülmemiştir. İris pigmentasyonunun progresyon hızı zamanla azalır ve beş yıl süreyle stabil kalır. Artan pigmentasyonun etkisi beş yıldan sonraki dönemde değerlendirilmemiştir. Açık etiketli, 5 yıllık bir latanoprost güvenlilik çalışmasında hastalann %33'ünde iris pigmentasyonu gelişmiştir (bkz.bölüm 4.8). Olgulann çoğunluğunda iristeki renk değişimi hafif olup, çoğu zaman klinik olarak gözlenmemiştir. Karma renkli irisleri olan hastalardaki insidans %7 ile %85 arasında değişirken, en yüksek insidans san-kahverengi irislerde görülmüştür.
Bu etki melanosit sayısının artmasından ziyade iristeki stromal melanositlerin melanin içeriğinin artmasına bağlıdır. Tipik olarak, pupilin etrafındaki kahverengi pigmentasyon etkilenen gözde merkezden perifere doğru olur fakat iris veya irisin bir kısmı daha kahverengimsi görünebilir. Tedavi kesildikten sonra renk değişikliği ilerlememektedir, ancak o ana kadar oluşan değişiklikler kalıcı olabilmektedir. Yapılan klinik çalışmalarda, söz konusu renk değişikliği herhangi bir semptom ile ilişkilendirilememiştir.
Beş sene süreyle iris pigmentasyonunu değerlendirmek için yapılan yapılan klinik çalışmada, iris pigmentasyonundaki artış herhangi bir negatif klinik sekele yol açmamıştır ve iris pigmentasyonu oluşursa LATAPOL kullanmaya devam edilebilir. Bu sonuçlar 1996Man itibaren elde edilen pazarlama sonrası deneyimle uyumludur.
Aynca, artmış iris pigmentasyonundan bağımsız olarak intraoküler basınçtaki düşmeler benzer olmuştur. Böylelikle, artmış iris pigmentasyonu gelişen hastalarda latanoprost ile tedaviye devam edilebilir. Bu hastalar düzenli olarak kontrol edilmeli ve klinik duruma göre gerekirse tedavi kesilmelidir.
Tedavi, iristeki ben ya da benekleri etkilemez. Klinik çalışmalarda, ön kamaranın trabeküler ağında ya da başka bir yerinde pigment birikimine rastlanmamıştır. Ancak, irisin pigmentasyonu hakkında daha uzun süreli deneyimler elde edilmedikçe, hastalar düzenli olarak kontrol edilmeli ve iris pigmentasyonunda artış olduğunda klinik durum değerlendirilerek gerekirse tedavi kesilmelidir.
Dar açılı glokom, psödofakik hastalarda açık açılı glokom ve pigmenter glokomda LATAPOL ile ilgili deneyim sınırlıdır. Enflamatuar ve neovasküler glokom, enflamatuar oküler koşullar veya konjenital glokom için LATAPOL ile ilgili bir deneyim yoktur. LATAPOL'un gözbebeği üzerinde etkisi yoktur ya da çok az bir etkisi vardır; ancak, kapalı açılı glokomun akut ataklan konusunda deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle, daha fazla deneyim edinilene kadar, LATAPOL'un bu koşullarda dikkatle kullanılması önerilmektedir.
LATAPOL'un, katarakt ameliyatının peri-operatif döneminde kullanımıyla ilgili çalışma verileri sınırlıdır. LATAPOL bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Esas olarak afakik hastalarda, posterior lens kapsülünde veya ön kamara lenslerinde yırtığı olan psödofakik hastalarda, veya kistoid maküler ödem (diyabetik retinopati ve retinal ven oklüzyonu gibi) için risk faktörü olduğu bilinen hastalarda maküler ödem görülmüştür (bkz. bölüm 4.8). Afakik hastalarda, posterior lens kapsülünde veya ön kamara lenslerinde yırtığı olan psödofakik hastalarda, veya kistoid maküler ödem için risk faktörü olduğu bilinen hastalarda LATAPOL dikkatle kullanılmalıdır.
İrit/üveit için predispozan risk faktörlerine sahip olduğu bilinen hastalarda LATAPOL dikkatle kullanılmalıdır.
Astımı olan hastalarda deneyim sınırlıdır, ancak pazarlama sonrası deneyimde bazı astım ve/veya dispne alevlenmesi olgulan bildirilmiştir. Bu nedenle, yeterli deneyim edinilinceye kadar astım hastalan dikkatle tedavi edilmelidir (bkz. bölüm 4.8 ).
Raporların çoğunluğu Japon hastalarda olmak üzere, periorbital cilt rengi değişikliği gözlenmiştir. Bugüne kadarki deneyimler periorbital cilt rengi değişikliğinin kalıcı olmadığını göstermektedir ve bazı olgularda LATAPOL tedavisi devam ettiği sırada normale dönmüştür.
LATAPOL, tedavi edilen gözde ve çevresindeki kirpiklerde ve ayva tüylerinde tedrici değişikliklere neden olabilir; bu değişiklikler uzunluk, kalınlık, pigmentasyon ve kirpik veya ayva tüylerinin sayısında artış olması, kirpiklerin yanlış yönde büyümesidir. Kirpik değişiklikleri tedavi kesildikten sonra geri dönüşümlüdür.
LATAPOL, oftalmik ürünlerde koruyucu madde olarak yaygın kullanılan benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür gözde iritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerde renk kaybına neden olabilir. Kontakt lensler benzalkonyum klorürü absorbe edebilir (bkz. bölüm 4.2). Uygulamadan önce kontakt lensler çıkartılmalı ve en az 15 dakika sonra takılmalıdır. Benzalkonyum klorürün noktalı keratopati ve/veya toksik ülseratif keratopatiye yol açtığı bildirilmiştir. Göz kuruluğu olan hastalarda veya korneanın risk altında olduğu koşullarda sık veya uzun süreli LATAPOL kullanımı yakından izleme gerektirir, (bkz. bölüm 4.2).
LATAPOL, herpetik keratit öyküsü olan hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır ve aktif herpes simpleks keratiti olgulannda ve özellikle prostaglandin analoglan ile ilişkili yineleyen herpetik keratit öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Pediyatrik Popülasyon
1 yaşından küçük yaş grubuna ilişkin etkililik ve güvenlilik verileri 4 hasta ile sınırlıdır, (bkz. bölüm 5.1). Erken doğan (36 haftalık gestasyonel yaştan önce) infantlara ilişkin veri bulunmamaktadır.
O ila 3 yaş arası çocuklarda başlıca görülen PKG (Primer Konjenital Glokom) tedavisinde, cerrahi (Örn. trabekülotomi/goniotomi) halen birinci basamak tedavidir.
Çocuklarda uzun süreli güvenlilik henüz belirlenmemiştir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

LATAPOL ile spesifik ilaç etkileşimi bilgisi bulunmamaktadır.
Kombine kullanımı ile ilgili klinik çalışmalar tam kesinlik kazanmamış olsa da, 3 aylık bir çalışmada, latanoprostun göz içi basıncını düşürücü etkisinin, beta-adrenerjik antagonistler (timolol), adreneıjik agonistler (dipivalil, epinefrin), karbonik anhidraz inhibitörleri (asetazolamid) ve en azından kısmi olarak da kolineıjik agonistlerle (pilokarpin) aditif olduğu gösterilmiştir.
İki prostaglandin analoğunun birlikte oftalmik uygulanmasını takiben intraoküler basınçta çelişkili yükselmeler olduğuna dair raporlar mevcuttur. Dolayısıyla, iki veya daha fazla prostaglandinin, prostaglandin analoğunun veya prostaglandin türevlerinin kullanımı önerilmez.
Pediyatrik kullanım:
Etkileşim çalışmalan yalmzca yetişkinlerde gerçekleştirilmiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

LATAPOL'un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz, kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Bu tıbbi ürünün insanlarda gebelik sırasında kullanım açısından güvenliliği belirlenmemiştin Gebeliğin seyri bakımından ve doğmamış bebek veya yenidoğan açısından potansiyel tehlikeli farmakolojik etkilere sahiptir. Bu nedenle, LATAPOL gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

LATAPOL'un aktif maddesi ve metabolitleri anne sütüne geçebilir. Bu nedenle LATAPOL emziren annelerde kullanılmamalıdır ve emzirme durdurulmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Latanoprost ile yapılan hayvan çalışmalannda, erkek ya da dişi fertilitesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi görülmemiştir. Latanoprost ile sıçanlarda yapılan embriyotoksisite çalışmalannda intravenöz olarak verilen dozlarda (5, 50 ve 250 mcg/kg/gün) herhangi bir embriyotoksik etkiye rastlanmamıştır. Bununla birlikte, latanoprost tavşanlarda 5 mcg/kg/gün (klinik dozun yaklaşık 100 katı) ve daha yükek dozlarda uygulandığında embriyoletal etkileri başlatmıştır.
Latanoprost, insanlarda kullamlan dozunun yaklaşık 100 katı oranında tavşanlara intravenöz yolla verildiğinde, geç rezorpsiyon ve düşük insidansında artış ve fetus ağırlığında düşüş ile karakterize embriyofetal toksisite belirtilerinin artışına neden olabilmektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Tüm diğer göz preparatlarında olduğu gibi, LATAPOL'un de göze damlatılması geçici görme bulanıklıklanna yol açabilir. Bu durum geçinceye kadar, hastalar araç ve makine kullanmamalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers olaylann çoğunluğu oküler sistemle ilgilidir. Açık etiketli, 5 yıllık bir latanoprost güvenlilik çalışmasında hastalann %33' ünde iris pigmentasyonu gelişmiştir (bkz. bölüm 4.4
Özel kullanım uyarılan ve önlemleri). Diğer oküler advers olaylar genellikle geçicidir ve dozun uygulanması sırasında meydana gelir.
Advers olaylar sistem organ sınıfı ve sıklık gruplandırmasına göre şu şekilde verilmiştir: Çok yaygm (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan ( >1/1.000 ila <1/100); sej^ek (> I/IO.OOO ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Bilinmiyor: Herpetik keratit.

Sinir sistemi bozuklukları

Bilinmiyor: Baş ağnsı, baş dönmesi

Göz bozuklukları

Çok yaygm: İriste pigmentasyon artışı; hafif ve orta şiddette konjunktiva hiperemisi, gözde iritasyon (yanma, batma, kaşıntı ve yabancı cisim hissi), göz kirpiği ve ayva tüylerinde değişiklik (kalınlık, uzunluk, pigmentasyon ve sayısında artış)
Yaygm: Geçici noktalı epitel erozyonları, daha çok belirtileri olmaksızın; blefarit, göz ağrısı.
Yaygın olmayan: Göz kapağında ödem, gözde kuruluk, kornea iltihabı (keratit), bulanık görme, konjonktivit.
Seyrek: İritis/üveit (daha çok, birlikte zemin hazırlayıcı faktörleri olan hastalarda kullanımı sırasında bildirilmiştir), kistoid maküla ödemini de kapsayan maküler ödem, semptomatik komeal ödem ve erozyonlar; periorbital ödem, yanlış yönlü kirpiklerin bazen göz iritasyonuna neden olması, meibom bezlerinin açıldığı yerlerde ekstra kirpik sırası oluşması (distikiyazis)
Bilinmiyor: İris kisti

Kardiyak bozukluklar

Çok seyrek: Önceden mevcut hastalığı olan hastalarda anjinanın şiddetlenmesi.
Bilinmiyor: Palpitasyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Seyrek: Astım, astımın alevlenmesi, akut astım atakları ve dispne.

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın olmayan: Deri döküntüsü.
Seyrek: Göz kapağında lokalize olmuş deri reaksiyonu, göz kapağının palpebral derisinin koyulaşması.

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor: Miyalji, artralji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok seyrek; Göğüs ağrısı.

Pazarlama sonrası deneyimler:


Kardiyak bozuklukları

Palpitasyonlar.

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Kas ağnsı, eklem ağrısı.
Pediyatrik Popülasyon
93 (25 ve 68) pediyatrik hastayı içeren kısa süreli iki klinik çalışmada, güvenlilik profili yetişkinlerdekine benzer bulunmuştur ve yeni bir advers olay belirlenmemiştir. Farklı pediyatrik alt gruplarda kısa süreli güvenlilik profilleri de benzer olmuştur (bkz. Bölüm 5.1). Yetişkinlere göre pediyatrik popülasyonda daha sık görülen advers olaylar; nazofarenjit ve pireksidir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

LATAPOL aşırı dozda verildiğinde, göz iritasyonu ve konjunktiva hiperemisi dışında göze ait herhangi bir yan etki oluşturmamaktadır.
LATAPOL'un yanlışlıkla ağızdan alınması durumunda, aşağıdaki bilgiler faydalı olabilmektedir:
Bir şişe LATAPOL 125 mikrogram latanoprost içerir. Bunun % 90' dan fazlası karaciğerden ilk geçişte metabolize olur. Sağlıklı gönüllülere intravenöz olarak verilen 3 mcg/kg latanoprost her hangi bir belirti oluşturmamıştır, ancak 5.5-10 mikrogram/kg' lık dozlar, bulantı, kann ağnsı, baş dönmesi, yorgunluk, sıcak basmaları ve terlemeye neden olmuştur.
Orta derecede bronşial astımı olan hastalara LATAPOL'un klinik kullanım dozunun 7 katı verildiğinde bile, solunum sistemi, kalp atışı veya kan basıncı üzerine belirgin etkisi olmamıştır.
Maymunlarda, 500 mikrogram/kg' a kadar dozlarda intravenöz latanoprost infüzyonu yapıldığında kardiyovasküler sistem üzerinde önemli etkiler olmamıştır.
Maymunlara intravenöz yolla latanoprost uygulanması geçici bronkokonstriksiyon ile ilişkilendirilmiştir.
LATAPOL'un aşın dozda alımı söz konusu olduğunda, tedavi semptomatik olmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Prostaglandin analoğu ATC kodu; SOlEEOl
Bir prostaglandin p2a analoğu olan latanoprost, aköz hümörün dışarıya akışını artırarak göz içi basıncım azaltan selektif bir prostanoid FP reseptör agonistidir. İnsanlarda intraoküler basıncın azalması, uygulandıktan yaklaşık 3-4 saat sonra başlar ve maksimum etkiye 8-12 saat sonra ulaşır. Basınç azalması en az 24 saat süreyle sağlanır.
Hayvanlar ve insanlarda yapılan çalışmalar, basınç düşürücü etkinin ana mekanizmalannın uveoskleral dışa akımın artması ve aköz hümörün dışa akımını kolaylaştıncı faktörlerin etkisinin artması olduğunu göstermiştir.
Önemli çalışmalar LATAPOL monoterapisinin etkili olduğunu göstermiştir. Kombine kullanımı ile ilgili klinik çalışmalar da yapılmıştır. 3 aylık bir çalışma latanoprostun beta-adreneıjik antagonistleriyle (timolol) kombinasyonunun etkili olduğunu göstermiştir. Kısa süreli çalışmalar (1 veya 2 hafta), latanoprostun adreneıjik agonistler (dipivalil, epinefrin), oral karbonik anhidraz inhibitörleri (asetazolamid) ile kombinasyonunun aditif, kolineıjik agonistlerle (pilokarpin) ise kısmen aditif etkileri olduğunu düşündürmektedir.
Klinik çalışmalar, latanoprostun aköz hümörun üretiminde herhangi bir etkisinin olmadığım göstermiştir. Latanoprostun kanaköz bariyeri üzerine de herhangi bir etkisi söz konusu değildir.
Latanoprost, maymunlarda klinik dozda kullanıldığında intraoküler kan dolaşımı üzerinde hiçbir etki oluşturmaz ya da etkileri önemsizdir. Topikal uygulama sırasında az ya da orta derecede bir konjunktival veya episkleral hiperemi ortaya çıkabilmektedir.
Ekstrakapsüler lens ekstraksiyonu geçirmiş maymunların gözlerine uygulanan latanoprost ile kronik tedavi, floresein anjiyografısi ile yapılan belirlemeye göre retinal kan damarlarını etkilememiştir.
Psödofakik hastalarda uygulanan kısa süreli latanoprost tedavisi sonucunda arka segmente herhangi bir fluoresein sızması söz konusu olmamıştır.
Klinik dozlarda latanoprost, kardiyovasküler veya solunum sistemi üzerinde belirgin herhangi bir farmakolojik etki yaratmamıştır.
Pediyatrik popülasyon
< 18 yaşındaki pediyatrik hastalarda LATAPOL'un etkinliği, oküler hipertansiyon ve pediyatrik glokom tanısı konulan 107 hastada timolol ile latanoprostun karşılaştırıldığı 12 haftalık çift maskeli bir klinik çalışmada gösterilmiştir. Yenidoğanlann gestasyonel yaşının en az 36 hafta
olması şart koşulmuştur. Hastalara günde bir kez %0.005 latanoprost ya da günde bir kez %0.5 timolol (veya 3 yaşından küçük katılımcılar için isteğe bağlı olarak %0.25) verilmiştir. Birincil etkinlik sonlanım noktası, başlangıçtan çalışmanın 12. haftasına kadar göz içi basıncında (GİB) meydana gelen ortalama azalmadır. Latanoprost ve timolol gruplarında ortalama GİB azalmalan benzer olmuştur. İncelenen tüm yaş gruplarında (O ila <3 yaş, 3 ila <12 yaş ve 12 ila 18 yaş), 12. haftada latanoprost grubundaki ortalama GİB azalması, timolol grubundakine benzer olmuştur. Buna karşın O ila <3 yaş grubunda etkinlik verileri, latanoprost için yalnızca 13 hastaya dayanmaktadır ve klinik pediyatrik çalışmadaki O ila <1 yaş grubunu temsil eden 4 hastada önemli bir etkinlik gösterilmemiştir. Erken (36 haftalık gestasyonel yaştan önce) doğan bebeklere ilişkin veri bulunmamaktadır.
Primer konjenital/infantil glokom (PKG) alt grubundaki katılımcılarda GİB azalmalan, latanoprost grubu ile timolol grubu arasında benzer olmuştur. PKG olmayan (örn. juvenil açık açılı glokom, afakik glokom) alt grup, PKG alt grubu ile benzer sonuçlar göstermiştir.
GİB üzerindeki etki, yetişkinlerde olduğu gibi, tedavinin ilk bir haftasından sonra gözlenmiştir ve 12 haftalık çalışma dönemi boyunca korunmuştur.

Tablo: Aktif tedavi grubuna ve başlangıç tanısına göre 12. haftada GİB azalması _(mmHg)_

Latanoprost

N=53


Timolol

N=54


Başlangıç Ortalaması (SH)
12. Hafta, Başlangıç Ortalamasına göre

Değişim^ (SH)Timolole karşı p-değeri

27.3 (0.75) 7.18(0.81)

27.8 (0.84) 5.72 (0.81)

0.2056

PKG

N=28


PKG

olmayan

N=25


PKG

N-26

PKG

olmayan

N=28


Başlangıç Ortalaması (SH) 12. Hafta, Başlangıç Ortalamasına göre Değişimi (SH)

Timolole karşı p-değeri

26.5
(0.72)
-5.90
(0.98)

28.2
(1.37)
-8.66
(1.25)

29.1
(1.33)
-6.02

(1-18)26.3
(0.95)
-5.34
(1.02)

0.6957 0.1317

SH: standart hata.

^Uyarlanmış tahmini kovaryans (ANCOVA) modelin bir analizini temel almaktadır.


5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim

:
Kimyasal yapısı bir izopropilester olan latanoprost bir ön ilaçtır, bu hali ile etkili değildir, ancak hidroliz sonucu asit formuna dönüşen latanoprost biyolojik olarak aktif hale geçer. Ön ilaç formundaki latanoprost, korneadan kolayca absorbe edilir ve aköz hümöre geçen ilacın tamamı, korneayı geçerken hidrolize olur. İnsanlarda yapılan çalışmalar, ilacın, topikal olarak uygulanmasından 2 saat sonra, aköz hümörde maksimum konsantrasyonuna eriştiğini göstermektedir.

Dağılım

:
İnsanlarda dağılım hacmi 0.16±0.02 L/kg' dır. Lokal uygulamadan sonra latanoprostun asit formu aköz hümörde ilk dört saatte ve plazmada ise sadece birinci saatte ölçülebilir.
Maymunlarda topikal uygulama sonrasında latanoprost esasen ön segment, konjunktiva ve göz kapaklarına dağılmaktadır, İlacın yalnızca çok küçük bir miktarı arka segmente ulaşmaktadır.

Bivo transformasyon

:
Bir izopropil ester ön ilacı olan latanoprost, korneada esterazlar tarafından biyolojik olarak aktif aside hidrolize edilir. Pratik olarak, latanoprostun aktif hali olan asit formunun göz içinde herhangi bir metabolizması söz konusu değildir. Asıl metabolizma karaciğerde oluşur. Latanoprostun sistemik dolaşıma ulaşan aktif asidi, esasen karaciğer tarafından yağ asidi p-oksidasyonu aracılığıyla l,2dinor ve I, 2, 3, 4-tetranor metabolitlerine metaboüze edilir. Hayvan çalışmalarında, biyolojik aktivitesi çok az olan veya hiç olmayan bu metabolitlerin başlıca idrarla atıldığı gösterilmiştir.

Eliminasvon

:
Hem intravenöz hem de topikal uygulama sonrasmda, latanoprostun asit formunun insan plazmasmdan eliminasyonu hızlıdır (t'/, = 17 dak), Sistemik klerensi yaklaşık 7 ml/dak/kg' dır. Hepatik p-oksidasyonu takiben, metabolitler başlıca böbrekler yoluyla elimine edilir. Topikal ve intravenöz dozdan sonra, uygulanan dozun sırasıyla % 88 ve % 98' i idrarda bulunur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Pedivatrik Popülasvon:


Oküler hipertansiyonu ve glokomu olan 22 yetişkin ve 25 pediyatrik (doğumdan <18 yaşa kadar) hastada, plazma latanoprost asidi konsantrasyonlarına ilişkin açık etiketli bir farmakokinetik çalışma yapılmıştır. Tüm yaş gruplarına, en az 2 hafta boyunca her iki göze günde birer damla şeklinde %0.005 latanoprost uygulanmıştır. Latanoprost asidinin sistemik maruziyeti, yetişkinlerle karşılaştınidığında 3 ila <12 yaşlarındaki hastalarda yaklaşık 2 kat ve <3 yaşındaki çocuklarda 6 kat yüksek bulunmuştur ancak sistemik advers etkilere ilişkin geniş güvenlilik sının korunmuştur (bkz. Bölüm 4.9). Pik plazma konsantrasyonuna ulaşmak için geçen medyan (ortanca) süre, tüm yaş gruplannda doz uygulamasından sonra 5 dakika olmuştur. Medyan plazma eliminasyon yarılanma ömrü (< 20 dakika), pediyatrik ve yetişkin hastalarda benzer şekilde, kısa olmuştur ve kararlı durum koşullannda latanoprost asidinin sistemik dolaşımda birikimine yol açmamıştır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sistemik /oküler etkiler:
Latanoprostun sistemik olduğu kadar gözle ilgili olabilecek toksik etkileri bazı hayvan türlerinde araştınlmıştır. Genel olarak, latanoprostun güvenlilik aralığı, göze uygulanan klinik doz ile en az 1000 katı dozunda uygulandığında görülen sistemik toksisite dozu aralığında olup, iyi tolere edilebilen bir maddedir. Anestezi almamış olan maymunlara intravenöz olarak verilen, klinik uygulamalann yaklaşık 100 katı doz/kg gibi yüksek doz latanoprost, büyük bir olasılıkla kısa süreli bronkokonstriksiyona bağlı olarak ortaya çıkan solunum hızı artışına neden olmuştur. Latanoprost 500 mikrogram/kg' a varan dozlarda maymunlara intravenöz infüzyon yolu ile uygulanmış ve kardiovasküler sistem üzerine majör etkileri olmamıştır. Hayvan çalışmalannda, latanoprostun duyarlılaştırma özelliği bulunduğu bildirilmemiştir.
Tavşan veya maymunlarda 100 mikrogram/göz/gün olarak verilen dozlarda (klinik doz yaklaşık 1.5 mikrogram/göz/gün' dür) gözde her hangi bir toksik etki görülmemiştir. Maymunlarda klinik dozda kullanıldığında, latanoprostun intraoküler kan dolaşımına etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.
Kronik oküler toksisite çalışmalannda, 6 mikrogram/göz/gün olarak verilen latanoprostun palpebral fısürde artışa neden olabileceği bildirilmiştir. Bu etki geri dönüşümlü olup, klinik dozun üzerinde uygulanan dozlarda meydana gelmiştir. Ancak bu etki insanlarda gözlenmemiştir.
Artan pigmentasyon mekanizmasının, herhangi bir proliferatif değişiklik gözlenmeksizin, irisin melanositlerindeki melanin üretiminin stimülasyonu olduğu görülmektedir. Dris rengindeki değişim kalıcı olabilir.
Karsinojenez:
Fare ve sıçanlarda yapılan karsinojenite çalışmaları sonuçları negatiftir.
Mutajenez:
Latanoprost, bakterilerdeki ters mutasyon testlerinde, fare lenfomasında gen mutasyonunda ve fare mikronukleus testinde negatif sonuç vermiştir. İn vitro olarak, insan lenfositlerinde kromozom değişiklikleri gözlenmiştir. Benzer etkiler, doğal olarak meydana gelen bir prostaglandin olan prostaglandin p2a ile de gözlenmiştir; bu nedenle söz konusu etkinin bu sınıf maddelerin bir etkisi olarak kabul edilmektedir.
İlave olarak sıçanlarla yapılan genetik mutasyon ile ilgili in vitro/in vivo çalışmalar, DNA sentezini etkilememiş ve latanoprostun mutajenik potansiyelinin olmadığını ortaya koymuştur.
Teratojenez:
Teratojenik potansiyele sahip olduğu görülmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür
Monobazik sodyum fosfat monohidrat D i sodyum fosfat, anhidr Benzalkonyum klorür Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

İn vitro olarak yapılan çalışmalar, tiomersal içeren göz damlalarının LATAPOL ile kanştınlması sonucu çökeltiler oluşabileceğini göstermiştir. Bu tür göz damlalan LATAPOL ile birlikte kullanıldığında, damlaların en az 5 dakika aralıklarla uygulanması gerekir.

6.3. Raf ömrü

Şişe açılmadan önce: 24 ay.
Şişe açıldıktan sonra: 4 hafta.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Şişe açılmadan önce arasında buzdolabında, ışıktan koruyarak saklayınız.
Şişe açıldıktan sonra 25°C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

2.5 mİ göz damlası çözeltisi içeren ve LDPE damlalık ve polipropilen vidalı kapaktan oluşan LDPE şişelerde ambalajlanır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklannın Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:4, 34467
Maslak/Sarıyer/İSTANBUL
0212 366 84 00
0212 276 20 20

8. RUHSAT NUMARASI

246/43

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi;-28.11.2012
Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

LATAPOL % 0.005 GÖZ DAMLASI

Etken Maddesi: Latanoprost

Atc Kodu: S01EE01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • LATAPOL % 0.005 GÖZ DAMLASI KT
 • LATAPOL % 0.005 GÖZ DAMLASI KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • LATAPOL % 0.005 GÖZ DAMLASI
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.