Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Azocent 500 Mg Iv Enjeksiyonluk/infüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler » Makrolidler » Azitromisin

KISA URUN BILGISI

1. BEŞERI TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AZOCENT 500 mg IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz Steril

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her bir flakon;

Azitromisin dihidrat 524,1 mg (500 mgazitromisine eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum hidroksit y.m.

Mannitol 20 mg/flakon

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Liyofilize toz içeren flakon.

Beyaz-beyazımsı, liyofilize toz.

Sulandırılmış numune, şeffaf partikül içermeyen çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

AZOCENT, aşağıdaki duyarlı organizmalara bağlı enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Önerilen doz, tedavi süresi ve uygulanan hasta popülasyonu bu enfeksiyonlarda farklıolduğundan, dozlama önerileri için Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli.

Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureusStreptococcuspneumoniae'nin

neden olduğu toplumda kazanılmış pnömoni bulunan ve başlangıçta intravenöztedavi gereken hastalarda; bronşit dahil alt solunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşakdoku enfeksiyonlarında; otitis media, farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yoluenfeksiyonlarında endikedir.

Ayrıca

Haemophilus ducreyfyeChlamydia trachomatis'eNeisseria gonorrhoeaeMyoplasma hominiSinTreponemapallidum

enfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.

Enfeksiyona anaerobik mikroorganizmaların da eşlik ettiğinden şüpheleniliyorsa, AZOCENT anaerobik aktivesi bulunan bir antimikrobik ajan ile kombinasyon halinde uygulanmalıdır.

AZOCENT'den sonra azitromisin oral yoldan, gerektiği gibi verilmelidir (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli).

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji

Belirtilen mikroorganizmaların neden olduğu toplumda kazanılmış pnömoni bulunan erişkin hastaların tedavisi için AZOCENT en az 2 gün süreyle intravenöz yoldan 500 mg günlük tekdoz olarak kullanılır. İntravenöz tedaviden sonra azitromisin, 7-10 günlük bir tedavi kürünütamamlamak üzere günde 2 adet 250 mg olarak verilen günlük 500 mg oral doz olarakuygulanmalıdır. Oral tedaviye geçiş zamanlaması doktorun kararına göre ve klinik cevabauygun olarak yapılmalıdır.

Belirtilen mikroorganizmaların neden olduğu pelvik inflamatuar hastalığı bulunan erişkin hastaların tedavisi için AZOCENT 1-2 gün süreyle intravenöz yoldan 500 mg günlük tek dozolarak kullanılır. İntravenöz tedaviden sonra azitromisin, 7 günlük bir tedavi kürünütamamlamak üzere günde 1 adet 250 mg oral doz olarak uygulanmalıdır. Oral tedaviye geçişzamanlaması doktorun kararına göre ve klinik cevaba uygun olarak yapılmalıdır.

Enfeksiyona anaerobik mikroorganizmaların da eşlik ettiğinden şüpheleniliyorsa, AZOCENT anaerobik aktivesi bulunan bir antimikrobik ajan ile kombinasyon halinde uygulanmalıdır.

Tedaviden önce, patojen mikroorganizmanın ve bunun azitromisine duyarlılığının saptanması için uygun kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. AZOCENT tedavisine bu testlerin sonuçları

öğrenilmeden önce başlanabilirge,sowuçlart.ekdenediliflfiâanantimikrobik tedavi buna göre

ayarlanmalıdır.

İlaca dirençli bakterilerin gelişimini azaltmak ve AZOCENT ve diğer antibakteriyel ilaçların etkinliğini devam ettirebilemek için azitromisin, sadece duyarlı bakterilerin neden olduğukanıtlanmış olan ya da bundan kuvvetle şüphelenilen enfeksiyonların tedavisi ya daönlenmesinde kullanılmalıdır. Kültür ve duyarlılık bilgisi elde edilince, antibakteriyel tedavininseçilmesi ya da modifiye edilmesinde bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür bulgularolmadığı zaman, lokal epidemiyoloji ve duyarlılık şekillerinin ampirik tedavinin seçiminekatkısı bulunabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

AZOCENT için infüzyon hızı ve infüzat konsantrasyonu 3 saat içinde 1 mg/ml ya da 1 saat içinde 2 mg/ml olmalıdır.

Uygulama şekli:

AZOCENT holns enjeksiyon ya. da. intramüsküler enjeksiyon olarak verilmemelidir

.

İntravenöz uygulama için çözelti aşağıdaki gibi hazırlanır:


Sulandırma


AZOCENT'in başlangıç çözeltisi, 500 mg flakona 4.8 ml steril enjeksiyonluk su ilave edilip, ilacın tümü eriyinceye kadar flakon çalkalanarak hazırlanır. AZOCENT vakum altındahazırlandığından, tam olarak 4.8 ml'lik steril enjeksiyonluk su kullanılmasını sağlamak içinstandart bir 5 ml'lik (otomatik olmayan) şırınga kullanılması önerilir. Sulandırılan çözeltininher ml'sinde 100 mg azitromisin vardır.

Sulandırılan AZOCENT'e, uygulamadan önce görsel kontrol yapılmalıdır. Çözelti içerisinde partikül görülürse, kullanılmamalıdır.

Uygulamadan önce çözelti aşağıdaki şekilde daha fazla seyreltilir:


Seyreltme


1,0-2,0 mg/ml'lik bir konsantrasyon aralığında AZOCENT elde etmek için, 100 mg/ml azitromisin çözeltisinden 5 ml, aşağıdaki seyrelticilerden herhangi birinin uygun miktarına ilaveedilir:

- Normal Salin (% 0.9 sodyum klorür)

- 1/2 Normal Salin (% 0.45 sodyum klorür)

- Su içinde %5 dekstroz

- Laktatlı Ringer Çözeltisi

- 1/2 Normal Salin içinde % 5 Dekstroz (% 0.45 sodyum klorür) ile 20 mEq KCl

- Laktatlı Ringer Çözeltisi içinde % 5 Dekstroz

- 1/3 Normal Salin içinde % 5 Dekstroz (% 0.3 sodyum klorür)

- 1/2 Normal Salin içinde % 5 Dekstroz (%0.45 sodyum klorür)

- % 5 Dekstroz içinde Normosol®-M

- % 5 Dekstroz içinde Normosol®-R

Final İnfüzyon Çözeltisi Konsantrasyonu (mg/ml) Seyreltici Miktarı (ml)


1.0 mg/ml 500 ml

2.0 mg/ml 250 ml

Yukarıdaki gibi seyreltilen AZOCENT'in 500 mg'lık dozu, 60 dakikadan kısa olmayacak şekilde, infüzyon olarak uygulanmalıdır.

AZOCENT çözeltisi içerisine başka ilaçlar ilave edilmemeli ve aynı intravenöz hattan eş zamanlı infüzyon uygulanmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek yetmezliği:

Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği bulunan hastalar (glomerüler filtrasyon hızı (GFR) <80ml/dak) için hiçbir doz ayarlaması önerilmemiştir. Ortalama AUC0-120, normal böbrekfonksiyonu olan bireylerle karşılaştırıldığında, GFR 10-80 ml/dak olan bireylerde benzerken GFR<10ml/dak olan bireylerde %35 artmıştır. Ciddi böbrek yetmezliği bulunan hastalarda (GFR<10ml/dak) azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından bu hastalara AZOCENTverilirken dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda azitromisinin farmakokinetiği değerlendirilmemiştir. Ancak azitromisin daha çok karaciğerde metabolize olup, safra yolu ileelimine edildiğinden, ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara AZOCENT verilirken

dikkatli olunmalıdır. Bu belge

Pediyatrik popülasyon:

Kontrollü klinik çalışmalarda azitromisin, pediatrik hastalara (6 ay-16 yaş) oral yoldan verilmiştir.

16 yaşından küçük çocuklarda intravenöz yoldan azitromisin kullanımmın güvenliliği ve yararlılığı değerlendirilmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı gönüllülerde intravenöz azitromisin ile farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Oral yoldan uygulanan azitromisinin farmakokinetiği, yaşlı gönüllülerle (65-85 yaş) 5 günlük tedavirejimi süresince, genç gönüllülere (18-40 yaş) benzer bulunmuştur ve dolayısıyla herhangi birdoz ayarlaması önerilmemektedir.

Toplumdan kazanılmış pnömoninin tedavisinde kullanılan azitromisin ile yapılan çoklu-doz klinik çalışmalarda, hastaların %45'i (188/414) en az 65 yaşında ve hastaların %22'si (91/414)en az 75 yaşındadır. Yaşlı ve genç bireylerde advers olaylar, laboratuvar anormallikleri vetedaviye devam edememe durumlarında güvenlik açısından farklılıklar görülmemiştir. Klinikcevapta artan yaşla birlikte azitromisin ve karşılaştırıcı tedavi hastalarında benzer düşüşlergözlenmiştir.

Yaş/Cinsiyet:

Yaşa ya da cinsiyete bağlı doz ayarlamasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

AZOCENT, azitromisine, eritromisine, makrolid ya da ketolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda ve önceden azitromisin kullanımı ile ilişkili olarakkolestatik sarılık/hepatik disfonksiyon hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Eritromisin ve diğer makrolidlerde olduğu gibi, AZOCENT tedavisi uygulanan hastalarda anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren, nadir ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiş, ayrıca StevensJohnson sendromunu ve toksik epidermal nekrolizi içeren dermatolojik reaksiyonlarkaydedilmiştir. Seyrek olmasına rağmen ölümcül olaylar raporlanmıştır. Azitromisinle olan bureaksiyonların bazıları tekrarlayan semptomlara sebep olmuş ve daha uzun bir gözlem ve tedavi

süresi gerekmiştir.

Bir alerjik reasiyon oluştuğu zaman ilaç tedavisi kesilmeli ve başka bir tedaviye geçilmelidir. Doktor semptomatik tedavi kesildikten sonra alerjik belirtilerin tekrardan oluşabileceğininfarkında olmalıdır.

Antibakteriyel ajanlar ile tedavi kolonun normal florasını değiştirir ve bu da

C. difficileClostridium diffıcile'ye

bağlı diyare (CDAD) raporlanmıştır veşiddeti hafif diyareden fatal kolite kadar değişebilir.

C. difficileC. difficile

'nin hipertoksin üreten suşları artmış mortalite ve morbiditeye yol açmaktadır. Bu enfeksiyonlarantimikrobiyal tedaviye yanıtsız olabilir ve kolektomiye ihtiyaç duyulabilir. CDAD, antibiyotikkullanımını takiben diyare gelişen tüm hastalarda dikkate alınmalıdır.

Antibakteriyel ajanların uygulanmasının ardından 2 aydan uzun bir süre sonra CDAD meydana geldiği kaydedildiğinden, dikkatli bir tıbbi hikaye gereklidir.

CDAD'den şüphelenilir ya da bu kanıtlanırsa, uygulanmakta olan ve

C.diffıcile'yeC. difficile'nin

antibiyotik tedavisi ve cerrahi girişimdeğerlendirilmelidir.

Bazılarının ölüm ile sonuçlandığı anormal karaciğer fonksiyonu, hepatit, kolestatik sarılık, hepatik nekroz, ve hepatik yetmezlik raporlanmıştır. Hepatite ait semptom ve bulgularoluştuğunda azitromisin kullanımı hemen kesilmelidir. Azitromisin daha çok karaciğerdemetabolize olup, safra yolu ile elimine edildiğinden, ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olanhastalara AZOCENT verilirken dikkatli olunmalıdır.

Glomerüler filtrasyon hızı <10 mL/dak olan bireylerde sınırlı veri olmasından dolayı, bu hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır.

AZOCENT belirtilen şekilde §u|andırAmiİJove ıseyseli^ffleii;ı60 dakikadan kısa °lmayacak

şekilde, infüzyon olarak uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli).

İntravenöz azitromisin uygulaması ile lokal IV bölge reaksiyonları raporlanmıştır. Bu reaksiyonların sıklığı ve şiddeti, 500 mg azitromisin 1 saat içinde (250 ml'lik infüzyon olarak2 mg/ml) ya da 3 saat içinde (500 ml'lik infüzyon olarak 1 mg/ml) verildiği zaman aynı olmuştur(Bkz. Bölüm 4.8. İstenmeyen etkiler). 2.0 mg/ml'nin üzerindeki infüzyon konsantrasyonununuygulandığı tüm gönüllülerde lokal IV bölge reaksiyonları meydana gelmiştir; bu nedenle, dahayüksek konsantrasyonlardan kaçınılmalıdır.

Uzamış kardiyak repolarizasyonu ve QT aralığı, kardiyak aritmiler ve

torsades de pointes

oluşma riski diğer makrolid antibiyotikler ile olan tedavilerde görülmüştür. Azitromisin ilebenzer etkiler, uzamış kardiyak repolarizasyon riski artmış olan hastalarda tamamiyle göz ardıedilmemelidir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veyatorsades de pointes hastalarında kullanılmamalıdır.

Azitromisin tedavisi uygulanan hastalarda myastenia gravis semptomlarının alevlenmesi ve yeni başlayan myastenik semptomlar raporlanmıştır.

Kanıtlanmış ya da kuvvetle şüphelenilen bakteriyel enfeksiyon veya profilaktik bir endikasyonun bulunmadığı durumlarda azitromisin önerilmesi hastaya bir yarar sağlamayacakve ilaca dirençli bakteri gelişme riskini artıracaktır.

QT aralığında uzama

Azitromisinin de içinde olduğu makrolid grubu ile tedavi edilen hastalarda, kardiyak aritmi vetorsades de pointesriskine işaret eden uzamış kardiyak repolarizasyon ve QTaralığı görülmüştür. Azitromisin alan hastalarda, pazarlama sonrası deneyimlerdespontan olarak torsades de pointes vakaları raporlanmıştır.Aşağıda yer alan hasta gruplarına azitromisin reçete edilirken ölüme neden olabilecek QT uzaması riski nedeniyle yarar-risk analizi yapılmalıdır.

• Kompanse edilemeyen kalp yetmezliği ya da bradiaritmiler, uzamış konjenital QTsendromu, Torsades de Pointes öyküsü olan, bilinen QT aralığı uzamış olan hastalar,

• QT aralığını uzattığı bilinen kMİlanan feastala«,tır

• Düzeltilmemiş hipokalemi veya hipomagnezemi, klinik olarak belirgin bradikardi vesınıf IA (kinidin, prokainamid) veya sınıf III antiaritmik ajanların kullanılma durumları(dofetilid, amiodaron, sotalol) gibi proaritmik duruma haiz hastalar,

• Yaşlı hastalar, ilaçla ilişkili QT aralığı uzaması durumuna daha duyarlı olabilir.

AZOCENT her bir flakonda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani doza bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Ürün yardımcı madde olarak mannitol içerir. Ancak, uygulama yolu nedeniyle herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşimşekilleri

Nelfinavir'in kararlı durumda azitromisinin tek bir oral dozu ile eş zamanlı uygulanması azitromisin serum konsantrasyonlarının artmasına neden olmuştur. Nelfinavir ile kombinasyonhalinde uygulandığı zaman azitromisin dozunda bir ayarlanma yapılması önerilmemekleberaber, azitromisinin karaciğer enzim anormallikleri ve işitme bozukluğu gibi bilinen yanetkilerinin yakından izlenmesi gerekir (Bkz. Bölüm 4.8. İstenmeyen etkiler).

Sağlıklı 22 erkeğe 5 gün süreyle uygulanan azitromisinden sonra varfarin dozunun uygulandığı bir çalışmada protrombin süresi etkilenmemiş olmakla beraber, spontan pazarlama-sonrasıraporlarında azitromisinin eş zamanlı uygulanmasının oral antikoagülanların etkilerinigüçlendirebileceği düşünülmüştür. AZOCENT ile oral antikoagülanların eş zamanlıuygulandığı hastalarda protrombin zamanları dikkatle izlenmelidir.

Azitromisin ile eş zamanlı uygulanma olasılığı bulunan ilaçlar ile ilaç etkileşim çalışmaları yapılmıştır. Terapötik dozlarda kullanıldığı zaman azitromisinin atorvastatin, karbamazepin,setirizin, didanozin, efavirens, flukonazol, indinavir, midazolam, rifabutin, sildenafil, teofilin(intravenöz ve oral),triazolam, trimetoprim/sulfametoksazol ya da zidovudin

farmakokinetikleri üzerinde çok düşük bir etkisi olmuştur. Eş zamanlı uygulanan efavirens ya da flukonazolün azitromisin farmakokinetiği üzerinde düşük bir etkisi olmuştur; bu nedenle builaçlardan herhangi biri azitromisin ile eş zamanlı uygulandığında, her iki ilacın dozundaayarlama yapmak gerekmez.

Azitromisin ile yapılan klinik çalışmalarda, aşağıda yer alan ilaçlar ile etkileşim kaydedilmemiştir; bununla beraber, potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerini değerlendirmek için


spesifik ilaç etkileşim çalışmaları yapılmamıştır. Yine de, bunlar makrolid ürünler il

gözlenmiştir. Azitromisin ve bu ilaçların eş zamanlı kullanılması ile ilaç etkileşim konusunda daha ileri bulgular elde edilinceye kadar, hastaların dikkatle izlenmesi önerilir:

- Digoksin - yüksek digoksin konsantrasyonları

- Ergotamin ya da dihidroergotamin - akut ergot toksisitesi; ciddi periferik vazospazm vedisestezi ile karakterize olur.

- Terfenadin, siklosporin, heksobarbital ve fenitoin - yüksek konsantrasyonlar.

AZOCENT ile hiçbir laboratuvar test etkileşimi kaydedilmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye:

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunugöstermemektedir.

Gebelik dönemi:

Hayvan üreme çalışmaları her zaman insanlardaki cevabın tahmin edilmesinde belirleyici değildir. AZOCENT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon Dönemi:

Azitromisinin insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz / sınırlı bilgi mevcuttur. Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Emzirmenin durdurulup

durdurulmayacağına ya da AZOCENT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası veAZOCENT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Azitromisine bağlı hiçbir üreme bozukluğu kanıtı görülmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri

Azitromisinin hastanın araba sürme ve makine kullanma işlevleri üzerine etkisi olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda rapor edilen yan etkilerin birçoğu hafif ve orta derecelidir ve ilacın kesilmesinin ardından ortadan kalkmışlardır.

Rapor edilen istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:

Çok yaygın (>1/10), yaygın >1/100 ila < 1/10), yaygın olmayan (>1/1,000 ila < 1/100), seyrek (>1/10,000 ila < 1/1,000), çok seyrek (< 1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Enfeksiyon ve enfestasyonlar

Yaygın: Vajinit.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Lökosit, nötrofil ve trombosit sayısında geçici azalmalar, geçici alkalin fosfataz yükselmesi.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Anafilaksi (nadiren fatal).

Psikiyatrik hastalıkları

Yaygın olmayan: Agresif tepkiler, anksiyete.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Konvülsiyonlar, baş dönmesi/vertigo, baş ağrısı, somnolans, hiperaktivite, sinirlilik, ajitasyon, senkop, tad/koku değişikliği ve/veya kaybı.

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: İşitme kaybı, sağırlık ve/veya kulak çınlaması gibi işitme bozuklukları.

Kardiyak hastalıkları

Yaygın olmayan: Ventriküler taşikardi içeren çarpıntı ve aritmiler, hipotansiyon, anjiyoödem. Seyrek: QT uzaması ve

Torsades de Pointes.Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın: Dispne

Yaygın olmayan: Bronkospazm

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın: Anoreksi, bulantı, kusma/diyare (nadiren dehidrasyonla sonuçlanan), karında rahatsızlık (ağrı/kramp), stomatit.

Yaygın olmayan: Dispepsi, kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit, pankreatit, oral kandidiyazis, mukozit, gastrit.

Seyrek: Dilde renk değişikliği.

Bilinmiyor: Pilor stenoz

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın: ALT (SGPT), AST (SGOT), kreatinin, LDH ve bilirubin'in geçici yükselmesi. Yaygın olmayan: Hepatit ve kolestatik sarılık gibi karaciğer fonksiyon anormallikleri.Seyrek: Bazıları ölümle sonuçlanan hepatik nekroz ve karaciğer yetmezliği.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Kaşıntı, döküntü.

Yaygın olmayan: Ödem

Seyrek: Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: İnterstisyel nefrit ve akut böbrek yetmezliği

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın: Enjeksiyon bölgesinde ağrı, lokal inflamasyon.

Yaygın olmayan: Asteni, parestezi, yorgunluk, bitkinlik.

Bilinmiyor: Malez.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanaksağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr[email protected]:4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda görülen advers etkiler, normal dozda görülenlere benzer olmuştur. Doz aşımı durumunda gerektiği şekilde genel semptomatik ve destekleyicitedavi uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanılan antibakteriyeller - Makrolidler.

ATC kodu: J01FA10.

Azitromisin, kimyasal olarak azalidler olarak adlandırılan bir antibiyotik grubundandır. Kimyasal olarak bu madde, eritromisin A'nın lakton halkasına bir nitrojen atomununsokulmasıyla türetilmiştir. Azitromisinin kimyasal adı9-deoksi-9a-aza-9a-metil-9a-

homoeritromisin A'dır. Azitromisinin etki mekanizması, 50S ribozomal alt birimlere bağlanarak ve peptidlerin translokasyonunu önleyerek bakterilerdeki protein sentezinininhibisyonudur.

Direnç mekanizması:

Azitromisine direnç kendiliğindendir ya da sonradan edinilmiştir. Bakteride üç ana direnç mekanizması bulunmaktadır: hedef bölge değişikliği, antibiyotik transport değişikliği veantibiyotik modifikasyonu.

Streptococcus pneumoniae,Enterococcus faecalisS. aureusStaphylococcus aureus

ileeritromisin, azitromisin, diğer makrolidler ve linkozamidler arasında tam bir çapraz dirençmevcuttur.

Duyarlılık:

Sonradan edinilmiş direncin prevalansı, özellikle ciddi enfeksiyonların tedavisinde istenen direnç için seçilen türler ve lokal bilgiler için coğrafi olarak ve zamanla değişkenlik gösterebilir.Direncin lokal prevalansı, en azından bazı enfeksiyon tiplerinde ajanın yararlılığı kuşkuluysa,gerektiği şekilde uzman görüşü alınmalıdır.

AZİTROMİSİNİN ANTİBAKTERİYEL SPEKTRUMU Mikrobiyoloji:

Fagositlerde ve fibroblastlarda azitromisin konsantresi

in vitroİn vivo

çalışmalarda fagositlerdeki konsantrasyonuniltihaplı dokulara ilaç dağılımı ile ilişkili olduğu desteklenmektedir.

Azitromisinin

in vitro

ve “Terapötik endikasyonlar” bölümünde belirtildiği klinik enfeksiyonlarda aşağıdaki mikroorganizmaların çoğu izolatına karşı aktif olduğu gösterilmiştir.

Gram-pozitif aerobik bakteriler:


Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes,Streptococcus pneumoniaeCorynebacterium diphteriae.Staphylococcus faecalis(Enterococcus)

ve metisiline dirençli stafilokokların çoğunu içeren eritromisine dirençli grampozitif suşlar ile çapraz direnç gösterir.

Gram-negatif aerobik bakteriler:


Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella pneumophila, Pasteurella multocida, AcinobacterYersiniaBordetellapertussis,Bordetella parapertussis, ShigellaVibrio choleraeparahaemolyticus, Plesiomonasshigelloides.Escherichia coli, Salmonella enteritis, Salmonella typhi,EnterobacterAeromonas hydrophilaKlebsiellaProteusSerratiaMorganellaPseudomonas aeruginosa

genellikle dirençlidir.

Anaerobik bakteriler:


Bacteroides fTagilisBacteroidesClostridium perfringens, FusobacteriumPrevotellaPorphyromonasPeptococcusPeptostreptococcusPropionibacterium acnes.


Cinsel temasla bulaşan hastalık organizmaları:


Azitromisin,

Chlamydia trachomatis'eTreponemapallidum, Neisseria gonorrhoeaeHaemophilus ducreyf ye

karşı da iyi etkinlik gösterir.

Diğer organizmalar:


Borrelia burgdorferiChlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniaeMycoplasma hominisUreaplasma urealyticumPneumocystis cariniiMycobacterium avium intercellulare, CampylobacterListeria monocytogenes.


Duyarlılık Test Metodu

Mevcut olduğu durumlarda, yerel hastanelerde kullanılan antimikrobiyal ilaçlar için

in vitro

duyarlılık test sonuçları nozokomiyal ve toplumdan kazanılmış patojenlerin duyarlılık profilinigösteren periyodik raporlar halinde doktorlara sağlanmalıdır. Bu raporlar ayakta tedavi edilenhastadan elde edilen duyarlılık verilerinden farklı olsa da, doktorun en etkili antimikrobiyaltedaviyi seçmesinde yardımcı olabilir.

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler:

Emilim:


Toplumda kazanılmış pnömoni teşhisi ile hastanede yatan ve 2 mg/ml konsantrasyonda 500 mg azitromisinin günde bir kez, bir saatlik infüzyonunun 2-5 gün süreyle uygulandığı hastalarda24-saat dip düzeyi 0.20 ± 0.15 gg/ml ve AUC24 değeri 9,60 ± 4,80 gg.saat/ml iken, elde edilenortalama Cmax ± SS 3,63 ± 1,60 gg/ml'dir.

Azitromisinin 1 mg/ml konsantrasyonunda 3 saat, 500 mg'lık intravenöz infüzyonunun uygulandığı normal gönüllülerde ortalama Cmax, 24 saat dip ve AUC24 değerleri, sırasıyla 1,14± 0,14 gg/ml, 0,18 ± 0,02 gg/ml ve 8,03 ± 0,86 gg.saat/ml'dir. Toplumda kazanılmış pnömonibulunan ve aynı 3 saatlik doz rejiminin 2-5 gün süreyle uygulanmış olduğu hastalarda da benzerfarmakokinetik değerler elde edilmiştir.

500 mg azitromisinin son gün intravenöz infüzyonundan sonra plazma konsantrasyonları (gs/mL)


İnfüzyon konsantrasyonu Süre


2 mg/ml, 1 saata 1 mg/ml, 1 saatb

İnfüzyonun başladıktan sonra süre (saat)


0,5 1234681224

2,98 3,630,600,400,330,260,270,200,20
± 1,12 ±1,73 ±0,31 ±0,23 ±0,16 ±0,14 ±0,15 ±0,12 ±0,15 0,911,021,141,130,320,280,270,220,18

± 0,13 ±0,11 ±0,13 ±0,16 ±0,05 ±0,04 ±0,03 ±0,02 ±0,02 a = Toplumda kazanılmış pnömoni hastalarında 2-5 gün süreyle 500 mg (2 mg/ml)b = Sağlıklı bireylerde 5 gün süreyle 500 mg (1 mg/ml)

2 saat içinde 1 mg/ml olarak verilen 1000 - 4000 mg dozların uygulandığı 18 gönüllüde ortalama CLt ve Vd değerleri, sırasıyla 10,18 ml/dak/kg ve 33,3 l/kg'dır.

500 mg'lık intravenöz azitromisinin 1. ve 5. günleri takiben plazma farmakokinetik parametreleri karşılaştırıldığında, Cmax değerinde sadece % 8'lik bir artış, fakat AUC24değerinde % 61'lik bir artış görülmüştür; bu da C24 dip düzeylerinde 3 kat bir yükselmeyiyansıtır.

12 sağlıklı gönüllüye uygulSnten5@0'®mg'azptromisih '(2^adet®50 mg kapsül) tek oral dozunu

ığralamalCodu: tzW56O3NRZm)övS3k0ZlAxO3NRO3NKaklU Belge Takip Adresi:https://www.turkıye.gov.tr/saglik-titck-eb-v


Belge Do


i:https:/


/.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebystakiben Cmax, dip düzeyi ve AUC24 değerleri sırasıyla 0,41 üg/mL, 0,05 üg/mL, ve 2,6 ^gh/mL. Bu oral değerler yaklaşık olarak tek bir 3 saatlik 500 mg IV infüzyon uygulamasını takibengörülen değerlerin % 38, % 83 ve % 52'sidir (Cmax: 1,08 üg/mL, dip: 0,06 üg/mL, ve AUC24:5,0 üg h/mL). Böylece, intravenöz tedaviyi takiben 24 saat aralığı boyunca plazmakonsantrasyonları yüksektir. Sağlıklı genç gönüllülerde (18-40 yaş) oral 500 mg yüklemedozunu takiben 250 mg azitromisinin 5. gün farmakokinetik parametreleri şu şekildedir: Cmax:0,24 üg/mL, AUC24: 2,1 ügh/mL.

12 sağlıklı gönüllüye günde tek doz olarak 1500 mg oral azitromisin uygulanmasını takiben mononükleer (MN) ve polimorfonükleer (PMN) lökositlerde ortalama azitromisin maruziyeti(AUC

O-288) 5 gün (1. gün günde 2 tane 250 mg tablet, takiben 2.- 5. günler arası 1 tane 250 mgtablet) ya da 3 gün (her gün 500 mg tablet) uygulamaya kıyasla sırasıyla serumda 1000 kat ve800 kat daha fazladır.

Dağılım:


Azitromisinin, yaklaşık insan maruziyeti konsantrasyon aralığındaki serum proteinine bağlanması değişkendir ve 0.02 üg/ml'de % 51'den, 2 üg/ml'de % 7'ye düşer.

Azitromisinin intravenöz infüzyonlarından sonra doku konsantrasyonları elde edilmemiştir. Seçilen doku (ya da sıvı) konsantrasyonları ve dokunun (ya da sıvının) plazma/serumkonsantrasyon oranları oral azitromisin uygulanmasından sonra aşağıdaki tablodagösterilmiştir:

Yetişkinlerde 500 mg Doz (2 x 250 mg Kapsül) Uygulanmasını Takiben Azitromisin Konsantrasyonları


Belge ]

Doku ya da Sıvı

Doz sonrası Zaman (saat)

Doku ya da Sıvı Konsantrasyonu(üg/g veya üg/mL)1

Plazma ya da Serum konsantrasyonlarınınkarşılığı (üg/mL)

Doku (Sıvı) Plazma
(Serum) Oranı1

Deri

72-96

0.4

0.012

35

Akciğer

72-96

4.0

0.012

>100

Sputum*

2-4

1.0

0.64

2

Sputum**

10-12

2.9

0.1

30

Tonsil

9-18

4.5

0.03

>100

Tonsil

180

0.9

0.006

>100

Serviks

19

2.8

0.04

70

1;rYüksekı


Azitromisinin antimikrobiyal aktivitesi pH ile ilişkilidir ve azalan pH ile düşmektedir. Ancak, ilacın dokulara geniş dağılımı klinik aktivitesi ile ilgili olabilir.

: Örnek ilk dozdan sonra 2-4 saat içinde alındı.

: Örnek ilk dozdan sonra 10-12 saat içinde alındı.

: Her 250 mg'ın 2 dozununda doz uygulamasını 12 saate ayırarak

: Örnek bir tek 500 mg dozdan sonra 19 saat içinde alındı.

Doku düzeyleri bir tek oral doz 500 mg azitromisini takiben 7 jinekolojik hastada belirlenmiştir. Yaklaşık olarak dozlamadan 17 saat sonra azitromisin konsantrasyonları ovaryan dokularda 2.7gg/g, uterin dokularda 3.5 gg/g, ve salpenksde 3.3 gg/g. 1. gün 500 mg ve 4 gün boyunca 250mg ile devam edilen tedavide, serebrospinal sıvıdaki konsantrasyonlar inflamasyonsuzmeninksler varlığında 0.01 gg/mL'den azdır.

Biyotransformasyon

:

Azitromisinin biyotransformasyonunu değerlendirmek üzere herhangi bir

in vitro/in vivo

çalışma yapılmamıştır.

Eliminasyon

:

Azitromisinin tek 500 mg oral ve IV dozlarından sonra plazma konsantrasyonları polifazik bir şekilde düşmüştür; görülen ortalama plazma klerensi 630 ml/dak ve terminal eliminasyonyarılanma süresi 68 saattir. Uzamış terminal eliminasyon yarılanma süresinin ilacın dokulardangeniş alımı ve sonrasında salınımından kaynaklandığı düşünülmektedir. Oral uygulamayıtakiben, değişmemiş ilacın eliminasyonu için ana yol biliyer atılımdır.

12 normal gönüllüde 5 gün süreyle 500 mg (1 mg/ml) 1 saat intravenöz doz rejiminin kullanıldığı bir çoklu-doz çalışmasında, uygulanan azitromisin dozunun idrarda 24 saat içindeitrah edilen miktarı 1. dozdan sonra yaklaşık % 11 ve 5. dozdan sonra % 14'tür. Bu değerler,azitromisinin oral uygulamasından sonra idrarda değişmemiş halde atılan % 6'lık orandan dahayüksektir.

Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:


Veri yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler:

Böbrek yetmezliği:


Azitromisin farmakokinetiği, çeşitli derecelerde böbrek yetmezliği bulunan 42 erişkinde (2185 yaş) araştırılmıştır. Azitromisinin tekli 1000 mg oral dozunun uygulamasından sonra ortalama Cmax ve AUC0-120 değerleri, hafif-orta böbrek yetmezliği bulunan bireylerde (GFR 1080 ml/dak), böbrek fonksiyonu normal bireylere (GFR > 80 ml/dak) oranla, sırasıyla % 5.1 ve% 4.2 yükselmiştir. Ortalama Cmax ve AUC0-120 değerleri, şiddetli böbrek yetmezliği bulunanbireylerde (GFR < 10 ml/dak), böbrek fonksiyonu normal bireylere (GFR > 80 ml/dak) oranla,sırasıyla % 61 ve % 35 yükselmiştir.

Karaciğer yetmezliği:


Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda azitromisin farmakokinetiği değerlendirilmemiştir.

Cinsiyet:


Erkek ve kadın bireyler arasında, azitromisin dispozisyonu için hiçbir anlamlı fark bulunmamaktadır. Cinsiyete bağlı doz ayarlaması gerekmez.

Pediyatrik popülasyon:


Çocuklarda intravenöz azitromisin ile farmakokinetik çalışmaları yapılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:


Yaşlı gönüllülerde intravenöz azitromisin ile farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Oral yoldan uygulanan azitromisinin farmakokinetiği, yaşlı gönüllülerle (65-85 yaş) 5 günlük tedavirejimi süresince, genç gönüllülere (18-40 yaş) benzer bulunmuştur.

İlaç-İlaç Etkileşimleri

İlaç etkileşim çalışmaları oral azitromisin ve birlikte uygulanan diğer ilaçlarla gerçekleştirilmiştir. Azitromisin ve diğer ilaçların birlikte uygulanmasıyla azitromisinin diğerilaçların farmakokinetiği üzerine etkileri Tablo 1'de ve diğer ilaçların azitromisininfarmakokinetiği üzerine etkileri Tablo 2'de gösterilmiştir.

Terapötik dozlarda azitromisinin birlikte uygulanması Tablo'1 de listelenmiş ilaçların farmakokinetiği üzerine hafif etkileri vardır. Azitromisin ile birlikte Tablo'1 de listelenmiş

ilaçlar birlikte uygulandığında bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Efavirenz ya da flukonazol azitromisin ile birlikte uygulandığında azitromisinin farmakokinetiği üzerine hafif etkileri vardır. Nelfinavir azitromisinin Cmax ve AUC'sini önemlioranda artırmaktadır. Azitromisin ile birlikte Tablo 2'de listelenmiş ilaçlar birlikteuygulandığında bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Tablo 1. İlaç Etkileşimleri: Azitromisin Varlığında Birlikte Uygulanan İlaçların

Farmakokinetik Parametreleri


Bel^

Birlikte

Uygulanan İlaç

Birlikte
Uygulanan
İlacın
Dozu

Azitromisin

Dozu

n

Birlikte Uygulanan İlacın farmakokinetik parametrelerinin oranı (azitromisin olsunveya olmasın) (%90 CI);

Etki yok= 1.00

Ortalama Cmax

Ortalama

AUC

Atorvastatin
10 mg/gün x 8 gün
500 mg/gün po 6-8günlerinde

12

0,83

(0,63 - 1,08)

1,01

(0,81 - 1,25)

Karbamazepin
200 mg/gün x 2 gün, sonragünde 2 kere200 mg x 18gün

500 mg/gün po 16-18 gün

7

0,97

(0,88 - 1,06)

0,96

(0,88 - 1,06)

Setirizin
20 mg/gün x 11 gün

500 mg po 7. gün, sonra
250 mg/gün 8-11 günlerinde

14

1,03

(0,93 - 1,14)

1,02

(0,92 - 1,13)

Didanozin

200 mg po günde 2 kerex 21 gün

1200 mg/gün po 8-21günlerinde

6

1,44

(0,85 - 2,43)

1,14

(0,83 - 1,57)

Efavirenz
400 mg/gün x 7 gün
600 mg po 7.gün

14

1,04*

0,95*

Flukonazol
200 mg po tek doz
1200 mg po tek doz

18

1,04

(0,98 - 1,11)

1,01

(0,97 - 1,05)

İndinavir

;c Doğmlama Kodu: 1ZW56^

800 mg günde 3 kere, b

Q3NRZmxXS3kOZn

1200 mg po 5. gün

,xQ3NRQ3NRaklU-

18

—Belge

0,96

.ala„ni0«86 - 1,08)

Takip Adrc s i: htt ps: //w w w. tuı4

0,90

(0,81 - 1,00) ivc.gov.ti'/saglik-titck-cbvs-*


x 5 gün
Midazolam
15 mg po 3.gün
500 mg/gün po x 3 gün

12

1,27

(0,89 - 1,81)

1,26

(1,01 - 1,56)

Nelfinavir
750 mg günde 3 kerex 11 gün
1200 mg po 9.gün

14

0,90

(0,81 - 1,01)

0,85

(0,78 - 0,93)

Rifabutin
300 mg/gün x 10 gün
500 mg po 1.gün, sonra250 mg/gün2-10 günlerinde

6

aşağıdaki dipnota bakınız.

mevcut değil

Sildenafil
100 mg 1. ve 4. gün
500 mg/gün po x 3 gün

12

1,16

(0,86 - 1,57)

0,92

(0,75 - 1,12)

Teofilin

4 mg/kg IV 1., 11. ve 25.günlerde

500 mg po 7.gün, 250mg/gün 8-11günlerinde

10

1,19

(1,02 - 1,40)

1,02

(0,86 - 1,22)

Teofilin

300 mg po günde 2 kerex 15 gün

500 mg po 6.gün, 250 mg/gün 7-10günlerinde

8

1,09

(0,92 - 1,29)

1,08

(0,89 - 1,31)

Triazolam
0.125 mg 2.gün

500 mg po 1.gün, 250mg/gün 2.gün

12

1,06*

1,02*

Trimetoprim / Sülfametoksazol

160 mg /800 mg/gün po x 7gün

1200 mg po 7.gün

12

0,85

(0,75 - 0,97) / 0,90

(0,78 - 1,03)

0,87

(0,80 - 0,95) / 0,96

(0,88 - 1,03)

Zidovudin
500 mg/gün po x 21 gün
600 mg/gün po x 14 gün

5

1,12

(0,42 - 3,02)

0,94

(0,52 - 1,70)

Zidovudin
500 mg/gün po x 21 gün
1200 mg/gün x 14 gün

4

1,31

(0,43 - 3,97)

1,30

(0,69 - 2,43)

* : %90 güven aralığı raporlanmamıştır. (CI: güven aralığı)

Rifabutin son dozundan sonra yarım gün ortalama rifabutin konsantrasyonları azitromisin ile birlikte uygulandığında 60 ng/mL, plasebo ile birlikte uygulandığında 71 ng/mL.

Tablo 2. İlaç Etkileşimleri: Birlikte Uygulanan İlacın Varlığında Azitromisin'in

Farmakokinetik Parametreleri

Birlikte

Uygulanan İlaç

Birlikte Uygulananİlacın Dozu

Azitromisin

Dozu

n

Azitromisinin farmakokinetik parametrelerinin oranı (ilaçolsun/olmasın) (%90 CI); Etkiyok= 1.00

Ortalama Cmax

Ortalama

AUC

Efavirenz
400 mg/gün x 7 gün

600 mg po 7.gün

14

1,22

(1,04 - 1,42)

0,92*

Flukonazol
200 mg po tek doz

1200 mg po tek doz

18

0,82

(0,66 - 1,02)

1,07

(0,94 - 1,22)

Nelfinavir
750 mg günde 3 kere x 11 gün

1200 mg po 9.gün

14

2,36

(1,77 - 3,15)

2,12

(1,80 - 2,50)

Rifabutin
300 mg/gün x 10 gün

500 mg po 1.gün, sonra250 mg/gün 210 günlerinde

6

aşağıdaki dipnota bakınız.

mevcut değil

* : %90 güven aralığı raporlanmamıştır. (CI: güven aralığı)

Son dozundan bir gün sonra ortalama azitromisin konsantrasyonları günlük 300 mg rifabutin ile birlikte uygulandığında 53 ng/mL, plasebo ile birlikte uygulandığında 49 ng/mL.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Çoklu doz azitromisin verilen fare, sıçan ve köpeklerin bazı dokularında fosfolipidoz (intraselüler fosfolipid birikimi) görülmüştür. Bu durum, azitromisin ile tedavi edilenköpeklerde yaklaşık olarak tavsiye edilen yetişkin insan dozuna eşit ve sıçanlarda ise yaklaşıkolarak tavsiye edilen yetişkin insan dozunun altıda biri kadar mg/m2 esasına dayanarak pek çokorgan sistemlerinde (örneğin, göz, dorsal kök gangliyonu, karaciğer, safra kesesi, böbrek, dalakve pankreas) ispatlanmıştır. Bu etkiler azitromisin tedavisinin kesilmesinden sonra ortadankaybolur. Fosfolipidoz, azitromisinin 10 günden 30 güne kadar uzayan bir aralıkta verildiğigünlük dozlarında neonatal sıçanlar ve köpeklerin dokularında benzer derecede görülmüştür.Farmakokinetik verilere dayanarak, fosfolipidoz sıçanlarda (30 mg/kg doz) Cmax değeri 1,3pg/ml olduğunda (10 mg/kg pediyatrik dozlarda görülen Cmax 0,216 pg/ml'ın 6 katından daha

fazla) görülmüştür. Benzer olarak, köpeklerde (10 mg/kg doz) Cmax değeri 1,5 üg/ml olduğunda (görülen aynı Cmax ve pediyatrik popülasyonda çalışılan ilaç dozlarının 7 katından daha fazla)görülmüştür. Neonatal sıçanlarda 30 mg/kg doz (135 mg/m2) ve neonatal köpeklerde 10 mg/kgdoz (79 mg/m2) mg/m2 esasına dayanarak yaklaşık olarak ortalama vücut ağırlığı 25 kg olanpediyatrik hastalarda tavsiye edilen dozun sırasıyla 0,45 ve 0,3 katı. Fosfolipidoz, yetişkinhayvanlarda görüldüğü gibi azitromisin tedavisinin kesilmesinden sonra ortadan kaybolur. Bubulguların hayvanlar ve insanlar için önemi bilinmemektedir.

Klinik terapötik dozun 40 katına kadar olan dozlarda kullanılan hayvan testlerinde, azitromisin geri dönüşümlü fosfolipidoza neden olmuştur; ancak bununla ilişkili olarak gözlenen,kanıtlanmış bir toksik etki bulunmamaktadır. Azitromisin önerilen dozlarda kullanıldığındahastalarda toksik reaksiyona sebep olmaz.

Karsinojenik potansiyel:


Bu ilaç sadece kısa süreli tedavide endike olduğundan, hayvanlar üzerinde yapılmış uzun dönem çalışmaları bulunmamaktadır. Bununla birlikte, karsinojenik aktivite gösterdiğini belirten hiçbirişaret bulunmamaktadır.

Mutajenik potansiyel:


İn vivoin vitro

test modellerinde genetik ve kromozom mutasyonlarına sebep olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Üreme toksisitesi:


Üreme çalışmaları anneye ait toksik doz konsantrasyonlarına kadar fare ve sıçanlarda yapılmıştır (200 mg/kg/gün oral yoldan). Bu dozlar mg/m2 esasına dayanarak oral yoldangünlük 500 mg insan dozunun sırasıyla 4 ve 2 katından tahmin edilmektedir. Hayvançalışmalarında azitromisinin fetusa zarar verdiğini gösteren bir kanıt yoktur.

Azitromisinin embriyotoksik etkileri için gerçekleştirilen hayvan çalışmalarında fare ve sıçanlarda hiçbir teratojenik etki gözlenmemiştir.

Sıçanlarda azitromisinin 100 ve 200 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozlarında, fetal ossifikasyon ve maternal kilo artışında hafif bir gerileme görülmüştür. Sıçanlarda yapılan peri ve postnatalçalışmalarda, 50 mg/kg/gün azitromisin ile tedaviden sonra, hafif bir gerileme görülmüştür.

6. FARMASOTIK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sitrik asit monohidrat MannitolDekstran 40

Sodyum hidroksit/Hidroklorik asit

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

Liyofilize toz içeren flakon: 24 ay Çözücü içeren ampul: 24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

Sulandırılmadan önce flakonu, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Normal salin (%0,9 sodyum klorür), 1/2 normal salin (%0,45 sodyum klorür), suiçinde %5 dekstroz, laktatlı ringer çözeltisi, 1/2 normal salin içinde %5 dekstroz (%0,45 sodyumklorür) ile 20 mEq KCl, laktatlı ringer çözeltisi içinde %5 dekstroz, 1/3 normal salin içinde %5dekstroz (%0,3 sodyum klorür), 1/2 normal salin içinde %5 dekstroz (%0,45 sodyum klorür), %5dekstroz içinde Normosol®-M ve %5 dekstroz içinde Normosol®-R solüsyonlarından biri ilesulandırıldıktan sonra 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında 24 saat, 2- 8 °C'de (buzdolabında) 7gün stabil kalır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Bromobutil gri tıpalı, flip-off plastik alüminyum kapaklı, 10 R Tip I renksiz cam flakonda,1 flakon veya 1 flakon ve enjeksiyonluk su içeren 5 ml Tip I renksiz şeffaf cam ampul.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHIBI

Centurion İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sarıyer /İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

2021/138

9. ILK RUHSAT TARIHI / RUHSAT YENİLEME TARIHI

İlk ruhsat tarihi:22.05.2021 Yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİİlaç Bilgileri

Azocent 500 Mg Iv Enjeksiyonluk/infüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz

Etken Maddesi: Azitromisin Dihidrat

Atc Kodu: J01FA10

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.