Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zevesin 5 mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Üriner Antispazmodikler » Solifenasin

KISA URUN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZEVESIN 5 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Solifenasin süksinat: 5 mg

Yardımcı madde(ler):

Laktoz monohidrat: 149.05 mg Yardımcı maddeler için 6.l'e bakımz.
içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili aynntılı bilgi için

Bkz. 4.4 özel kullanım uyanları ve önlemleri.


3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet.
Sarımsı, yuvarlak, bikonveks tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Aşın aktif mesane sendromu olan hastalarda görülebilen artmış sıklıkta idrara çıkma ve şiddetli idrar yapma hissi ve/veya sıkışma tipi inkontinansm semptomatik tedavisinde endikedir,

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji:

Erişkinler (yaşlı hastalar dahil)


Önerilen solifenasin süksinat dozu günde bir kez 5 mg'dır. Gerekli görüldüğünde solifenasin süksinat dozu günde bir kez 10 mg'a arttınlabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Günde bir kez uygulanır. ZEVESIN uzun süreli kullanıma uygundur.

Uygulama şekli:

ZEVESIN oral yolla almmalı ve sıvı yardımıyla bütün olarak yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte ya da yemeklerden ayn olarak alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafıf-orta dereceli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi >30 ml/dakika) olan hastalar için herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi <30 ml/dakika) dikkatle tedavi edilmeli ve bu hastalara günde bir kez 5 mg'dan daha yüksek dozlar uygulanmamalıdır

(bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler).


Karaciğer yetmezliği:

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalar (Child-Pugh skoru 7-9) dikkatle tedavi edilmeli ve bu hastalara günde bir kez 5 mg'dan daha yüksek dozlar uygulanmamalıdır

(bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler).


Pediyatrik popülasyon:

Çocuklardaki güvenliği ve etkinliği henüz tam olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle, ZEVESIN çocuklarda kullamimamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Önerilen solifenasin süksinat dozu günde bir kez 5 mg'dır. Gerekli görüldüğünde solifenasin süksinat dozu günde bir kez 10 mg'a arttınlabilir.

Diğer:

Güçlü sitokrom P450 3A4 inhibitörleri:
Ketokonazol ile ya da ritonavir, nelfmavir ve itrakonazol gibi diğer güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin terapötik dozlan kullanılarak eşzamanlı tedavi uygulandığında, maksimum ZEVESIN dozu 5 mg ile smu-landınlmalıdır

(bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).


4.3. Kontrendikasyonlar

- Solifenasin; idrar retansiyonu, şiddetli gastro-intestinal hastalık (toksik megakolon dâhil), myastenia gravis ya da dar açılı glokom bulunan ve bu hastalıklar açısından risk taşıyan hastalar,
- Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olan hastalar

(Bkz. Bölüm 6.1 Yardımcı maddelerin listesi),


-(bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler),


-{bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler).,


-(bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)

hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyanlan ve önlemleri

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes'e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullamidığmda uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini artırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullamimamalıdır.
ZEVESIN tedavisinden önce, sık idrar yapmanın diğer nedenleri (kalp yetmezliği ya da böbrek hastalığı) değerlendirilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa, uygun bir antibakteriyel tedavi başlatılmalıdır.
ZEVESIN, aşağıdaki durumlann bulunduğu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır:
- Klinik açıdan önemli, mesane dışa akış obstniksiyonuna bağlı üriner retansiyon riski,
- Gastro-intestinal obstrüktif bozukluklar,
- Gastro-intestinal motilitede azalma riski,
- Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi <30 ml/dakika;

bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler ve Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli)

(bu hastalar için doz 5 mg'ı aşmamalıdır),
- Orta dereceli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh skoru 7-9;

bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler ve Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli)

(bu hastalar için doz 5 mg'ı aşmamalıdır),
- Ketokonazol gibi güçlü bir CYP3A4 inhibitörü ile eşzamanlı kullanımı

{bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler ve Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).,


- Hiatus hemisi/gastro-özefagal reflü ve/veya birlikte özofajite neden olabilen ya da özofajiti alevlendirebilen ilaçlarm (bifosfonatlar gibi) eş zamanlı kullanımı,
- Otonom nöropati.
Aşın detrusor aktivitesi için nörojenik bir sebep bulunan hastalardaki güvenliği ve etkinliği henüz belirlenmemiştir.
Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamalan gerekir.
ZEVESIN'in maksimum etkisi en erken 4 hafta sonra saptanabilir.

4.5. Diğer tıbbi lininler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleriFarmakolojik etkileşmeler:


Antikolineıjik özellikleri olan diğer tıbbi ürünlerle birlikte uygulanması, daha belirgin terapötik etkilere ve istenmeyen etkilere yol açabilir. ZEVESESI tedavisinin tamamlanmasınm ardmdan, bir başka antikolineıjik tedaviye başlamadan önce, yaklaşık bir haftalık bir ara verilmesi sağlanmalıdır. Kolineıjik reseptör agonistlerinin birlikte uygulanması, solifenasinin terapötik etkisini azaltabilir.
Solifenasin, metoklopramid ve sisaprid gibi gastro-intestinal sistem motilitesini uyaran tıbbi ürünlerin etkisini azaltabilir.

Farmakokinetik etkileşmeler:


in vitro araştırmalarda, terapötik konşantrasyonlarda uygulanan solifenasinin insan karaciğer mikrozomlan kaynaklı CYPlAl/2, 2C9, 2C19, 2D6 ya da 3A4'ü inhibe etmediği gösterilmiştir. Bu nedenle, solifenasinin bu CYP enzimleri tarafından metabolize edilen ilaçlarm klerensini değiştirme olasılığı bulunmamaktadır.

Diğer tıbbi ürünlerin solifenasinin farmakokinetigi üzerindeki etkisi:


Solifenasin, CYP3A4 tarafmdan metabolize edilir. Güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol (200 mg/gün) ile eşzamanlı uygulanması, solifenasinin EEA değerinde iki kat artışa yol açarken, 400 mg/gün dozundaki ketokonazol ile eşzamanlı uygulama solifenasinin EAA değerinde 3 kat artışla sonuçlanrmştır. Bu nedenle, ketokonazol ya da diğer güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin (örneğin; ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) terapötik dozlan ile eşzamanlı olarak kullamidığında, maksimum ZEVESIN dozu 5 mg olarak smırlandınlmalıdır

(bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).


Daha yüksek afmiteli CYP3A4 substratlannın solifenasin üzerindeki etkisine ek olarak, enzim indüksiyonunun solifenasinin ve metabolitlerinin farmakokinetiği üzerindeki etkileri araştınlmamıştır. Solifenasin CYP3A4 tarafından metabolize edildiğinden, daha yüksek afiniteli diğer CYP3A4 substratlan (örneğin; verapamil, diltiazem) ve CYP3A4 indükleyicileri (örneğin; rifampisin, fenitoin, karbamazepin) ile farmakokinetik etkileşimlerin olması mümkündür.

Özel popıilasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Ciddi böbrek yetmezliği ya da orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda, solifenasin ve güçlü bir CYP3A4 inhibitörü ile eşzamanlı tedavi uygulanması kontrendikedir. Solifenasinin diğer tıbbi ürünlerin farmakokinetiği üzerindeki etkisi:

Oral Kontraseptifler:


ZEVESIN alımı ile solifenasin ve kombine oral kontraseptifler (etinil östradiol/levonorgestrel) arasmda herhangi bir farmakokinetik etkileşim görühnemiştir.

Varfarin:


ZEVESD4 kullanımının i?-varfarin ya da 5-varfarinin farmakokinetiğini veya bunlann protrombin zamanı üzerindeki etkisini değiştirmediği saptanmıştır.

Digoksin:


ZEVESIN kullanımımn digoksin farmakokinetiği üzerinde hiçbir etki göstermediği saptanmıştır.

Pediyatrik popülasyon

Çocuklardaki güvenliği ve etkinliği henüz tam olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle, ZEVESIN çocuklarda kullamimamalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir, insanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Solifenasin kullanırken gebe kalan kadınlardan elde edilen herhangi bir klinik veri mevcut değildir. Hayvanlarda yapılan araştırmalarda solifenasinin fertilite, embriyonal/ fetal gelişim ya da doğurma üzerinde direkt zararlı etkileri olmadığı gösterilmiştir

(bkz. BölümKlinik öncesi güvenlilik verileri).

İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir. Gebe kadınlara reçete edildiğmde dikkatli davramhnalıdır.

Laktasyon dönemi

Solifenasinin insan sütüne geçmesine ilişkin herhangi bir veri mevcut değildir. Farelerde, solifenasin ve/veya metabolitleri süte geçmiş ve yenidoğan farelerde doza bağımlı bir gelişme bozukluğuna neden olmuştur

(bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güveniilik verilen).

Bu nedenle, emzirme dönemi boyunca ZEVESIN kullammından kaçmılmalıdır.
••

üreme yeteneği / Fertilite

Gebelik dönemi başlığı altmda verilen bilgiler dışında, fertilite ve üreme hakkında başka bilgi bulunmamaktadu-.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Diğer antikolineıjiklerde olduğu gibi solifenasin de, bulanık görmeye ve sık olmayan bir biçimde somnolans ve yorgunluğa

(bkz. Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler)

neden olabildiğinden, araç ve makine kullanma yeteneği olumsuz etkilenebilmektedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Solifenasinin farmakolojik etkisine bağlı olarak, ZEVESIN şiddeti (genellikle) hafif ya da orta dereceli olan istenmeyen antikolineıjik etkilere neden olabilir. İstenmeyen antikolineıjik etkilerin sıklığı dozla ilişkilidir.
ZEVESIN ile en sık bildirilen advers reaksiyon, ağız kuruluğu olmuştur. Bu reaksiyon günde bir kez 5 mg'lık doz ile tedavi edilen hastalann % irinde, günde bir kez 10 mg'lık doz ile tedavi edilen hastalann %22'sinde ve plasebo ile tedavi edilen hastalann %4'ünde ortaya çıkmıştır. Ağız kuruluğunun şiddeti, genellikle hafif olmuş ve yalnızca nadir durumlarda tedavinin kesilmesine yol açmıştır. Genel olarak, bu tıbbi ürüne uyum çok yüksek olmuş (yaklaşık %99) ve ZEVESIN ile tedavi edilen hastalann yaklaşık %90'ı 12 haftalık tedaviden oluşan tüm araştırma dönemini tamamlamıştır.
Klinik çalışmalarda ZEVESIN ile elde edilmiş veriler aşağıdadır:
Çokyaygm (>1/10)
Yaygın (> 1/100 ila <1/10)
Yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100)
Seyrek (> 1/10.000 ila <1/1,000)
Çok seyrek (< 1/10.000)
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Yaygın olmayan: İdrar yolu enfeksiyonu, sistit

Psikiyatrik hastalıklar:

Çok seyrek: Halüsinasyon

Sinir sistemi hastahkları:

Yaygın olmayan: Somnolons, tat alma bozukluğu Çok seyrek: Baş dönmesi, baş ağnsı

Göz hastalıkları:

Yaygın: Bulamk görme Yaygın olmayan: Göz kuruluğu

Solunum, göğüs bozukluktan ve mediastinal hastalıklan:

Yaygın olmayan: Burun kuruluğu

Gastro-intestinal hastalıklar:

Çok yaygın: Ağız kuruluğu
Yaygın: Konstipasyon, bulantı, dispepsi, abdominal ağn Yaygın olmayan: Gastro-özefagal reflü hastalıklan, boğaz kuruluğu Seyrek: Kolon obstrüksiyonu, peklik Çok seyrek: Kusma

Deri ve derialtı doku hastalıkları:

Yaygın olmayan: Cilt kuruluğu Çok seyrek: Pruritis, isilik, ürtiker

Böbrek ve idrar hastalıklan;

Yaygın olmayan: İdrar yapma güçlüğü Seyrek: İdrar retansiyonu

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişldn hastalıklar:

Yaygın olmayan: Yorgunluk, periferik ödem

4,9. Doz aşımı ve tedavisi

Solifenasin süksinatın doz aşımı şiddetli antikolineıjik etki ile sonuçlanabilir ve uygun şekilde tedavi edilmelidir. En yüksek doz olarak bir hastaya yanlışlıkla 280 mg solifenasin süksinat verilmiştir, 5 saatlik sürede hastaneye yatış gerektirmeyen akli durum değişikliği gözlenmiştir. Solifenasin süksinat ile doz aşımı durumunda, hasta aktif kömür ile tedavi edilmelidir. Gastrik lavaj uygulanabilir, ancak hasta kusturulmamalıdır.
Diğer antikolineıjiklerde olduğu gibi, semptomlar aşağıda belirtildiği biçimde tedavi edilebilir:
- Halüsinasyonlar ya da belirgin eksitasyon gibi ciddi merkezi antikolineıjik etkiler: Fizostigmin ya da karbakol ile tedavi edilir.
- Konvülziyonlar ya da belirgin eksitasyon: Benzodiazepinlerle tedavi edilir.
- Solunum yetersizliği: Suni solunum uygulanarak tedavi edilir.
- Taşikardi: Beta-blokörlerle tedavi edilir.
- Üriner retansiyon: Kateterizasyon uygulanarak tedavi edilir.
- Midriyazis: Pilokarpin göz damlası uygulanarak ve/veya hasta karanlık bir odada tutularak tedavi edilir.
Diğer antimuskariniklerde olduğu gibi, doz aşımı durumunda QT-uzaması açısından risk taşıdığı (yani; hipokalemi, bradikardi ve halen QT-aralığmı uzattığı bilinen tıbbi ürünlerin kullamiması) ve daha önceden mevcut kardiyak hastalıklan olduğu (yani; miyokard iskemisi, aritmi, konjestif kalp yetmezliği) bilinen hastalara özgün bir dikkat gösterilmelidir.

5, FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Üriner antispazmotik ATC Kodu: G04B DOS

Etki mekanizması:


Solifenasin yanşmacı, spesifik bir kolineıjik-reseptör antagonistidir. Mesane, parasempatik kolineıjik sinirlerle uyanlır. Asetilkolin, başta M3 alt-tipi olmak üzere muskarinik reseptörler aracılığıyla detrusor düz kasmı kasar. İn vitro ve in vivo farmakolojik araştırmalarda, solifenasinin muskarinik M3 alt-tip reseptörünün yanşmacı bir inhibitörü olduğu gösterilmiştir. Aynca, solifenasinin test edilen iyon kanallan ve çeşitli diğer reseptörler için düşük afinite göstermesi ya da hiç afinite göstermemesi yoluyla muskarinik reseptörler için spesifik bir antagonist olduğu gösterilmiştir.

Klinik çalışmalar:


Günde 5 mg ve 10 mg dozlarmdaki solifenasin tedavisi, mesanesi aşın aktif olan erkek ve kadm hastalarda yürütülen çeşitli çift-kör, randomize, kontrollü klinik çalışmalarda araştınimıştır. Çalışmaya alınma kriterleri; hastalann 3 ay veya daha uzun bir süredir aşın aktivite gösteren mesane semptomlan olmasıdır. Bu çalışmalara 3027 hasta dâhil olmuştur (1811 solifenasin ve 1216 plasebo) ve hastalann yaklaşık %90'ı 12 haftalık çalışmayı tamamlamıştır, 12 haftalık çalışmayı tamamlayan hastalann tümü, uzun süreli, açık etiketli, genişletilmiş çalışmaya dâhil olmaya uygun görülmüş ve katılan hastalann % 8 Ti ek 40 haftalık tedavi periyodunu tamamlamıştır. Hastalann büyük çoğunluğu beyaz ırka mensup (%93) ve kadındır (%80), yaş ortalaması 58'dir. Her dört çalışmanın da primer sonlamm noktası, başlangıçtan 12 haftaya kadar 24 saatlik mikturasyonda görülen ortalama değişimlerin sayısıdır. İkincil sonlamm noktalan, başlangıçtan 12 haftaya kadar olan 24 saatlik inkontinens aralıklanndaki ortalama değişim sayısı ve her bir mikturasyon için ortalama boşaltım hacmidir.
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, 5 mg ve 10 mg'lık solifenasin dozlannm her ikisi de, primer ve sekonder son noktalarda plaseboya byasla, istatistiksel olarak anlamlı iyileşme sağlamıştu-. Etkinlik, tedavinin başlatılmasmdan itibaren bir haft^ içinde gözlenmiştir ve 12 haftalık bir dönem boyunca stabil kalmıştır. Uzun süreli, açık nitelikli bir araştırmada, etkinliğin en az 12 ay boyunca devam ettiği gösterilmiştir. 12 haftalık tedaviden sonra, tedaviden önce inkontinans (idı^ tutamama) şikâyeti olan hastalann, yaklaşık %50'si inkontinans olaylan yaşamamış ve buna ek olarak, hastalann %35'inde günde 8 defadan daha düşük olan bİr idrara çıkma sıklığı elde edilmiştir. Aşın aktif mesane semptomlannın tedavisi; aym zamanda genel sağlık algılaması, inkontinansın etkisi, rol kısıtlamalan, fiziksel kısıtlılıklar, sosyal kısıtlılıklar, duygular, semptom şiddeti, şiddet ölçümleri ve uyku/eneıji gibi bazı yaşam kalitesi ölçütleri üzerinde yararlı etkilerle sonuçlanmaktadır.

Tedavi süresi 12 hafta olan dört kontrollü Faz 3 araştırmanın sonuçları {toplu veriler)Plasebo

Solifenasin Günde 1 kez 5mg

Solifenasin Günde 1 kez lOmg

Tolterodin Günde 2 kez 2mg

idrara çıkma sayısı / 24 saat

Başlangıçtaki ortalama
11,9
12,1
11,9
12,1
Başlangıca göre ortalama
1,4
2,3
2,7
1,9
azalma
Başlangıca göre % değişiklik
(%12)
(%19)
(%23)
(%16)
n
1138
552
1158
250
p-değeri*

<0,001
<0,001
<0,004

İdrar sıkıştırması olaylannın sayısı/ 24 saat

Başlangıçtaki ortalama
6,3
5,9
6,2
5,4
Başlangıca gore ortalama azalma
2,0
2,9
3,4
2,1
Başlangıca göre % değişiklik
(%32)
(%49)
(%55)
(%39)
n
1124
548
1151
250
p-değeri*

<0,001
<0,001
<0,031

İnkontinans olaylannın sayısı / 24 saat

Başlangıçtaki ortalama
2,9
2,6
2,9
2,3
Başlangıca göre ortalama azalma
1,1
1,5
1,8
1,1
Başlangıca göre % değişiklik
(%38)
(%58)
(%62)
(%48)

N

781
314
778
157
p-değeri*

<0,001
<0,001
<0,009

Noktüri olaylarının sayısı / 24 saat

Başlangıçtaki ortalama
1,8
2,0
1,8
1,9
Başlangıca göre ortalama azalma
0,4
0,6
0,6
0,5
Başlangıca göre % değişiklik
(%22)
(%30)
(%33)
(%26)

N

1005
494
1035
232
p-değeri*

<0,025
<0,001
<0,199

Boşalan hacim / 24 saat

Başlangıçtaki ortalama
166ml
146ml
163ml
147ml
Başlangıca gore ortalama azalma
9ml
32ml
43ml
24ml
Başlangıca göre % değişiklik
(%5)
(%21)
(%26)
(%16)

N

1135
552
1156
250
p-değeri*

<0,001
<0,001
<0,001

Tampon sayısı / 24 saat

Başlangıçtaki ortalama
3,0
2,8
2,7
2,7
Başlangıca göre ortalama azalma
0,8
1,3
1,3
1,0
Başlangıca göre % değişiklik
(%27)
(%46)
(%48)
(%37)
n
238
236
242
250
p-değeri*

<0,001
<0,001
<0,010
Not: Temel araştırmalann 4'ünde solifenasin 10 mg ve plasebo kullanılmıştır. Bu 4 araştırmamn 2 tanesinde aynca solifenasin 5 mg da kullamimış ve araştırmalardan birine günde iki kez uygulanan tolterodin 2 mg dâhil edilmiştir. Farklı araştırmaların her birinde tüm parametreler ve tedavi gruplan değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, listelenmiş olan hasta sayılan her bir parametre ve tedavi grubu için farklılık gösterebilir.
* Plasebo ile eşleştirilmiş karşılaştırma için p-değeri.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:


Solifenasin tabletlerinin ahnmasmm ardından, 3 ila 8 saat sonra solifenasin maksimum plazma konsantrasyonuna (Cmaks) ulaşmaktadır, tmaks doza bağımlı değildir. Cmaks ve eğ

rinin

altmda kalan alan (EAA), 5 ila 40 mg arasında dozla orantılı olarak artar. Mutlak biyoyararlanım, yaklaşık %90'dır. Besin alımı, sohfenasinin Cmaks'ım ya da EAA'smı etkilemez.

Dağılım:


Intravenöz uygulamayı takiben sohfenasinin görünen dağılım hacmi, yaklaşık 600 L'dir. Esas olarak al-asit glikoprotein ohnak üzere, sohfenasinin plazma proteinlerine bağlanma oram yüksektir (yaklaşık %98).

Bivotransformasvon:


Solifenasin büyük ölçüde karaciğer tarafından, esas olarak sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) yoluyla metabolize edilir. Bununla birlikte, sohfenasinin metabolizmasına katkıda bulunabilen alternatif metabolik yollar mevcuttur. Sohfenasinin sistemik klerensi, yaklaşık 9,5 L/saat'tir ve sohfenasinin terminal yanlanma ömrü, 45-68 saattir. Oral doz uygulamasından sonra plazmada solifenasine ek olarak, farmakolojik yönden aktif olan bir (47?-hidroksi solifenasin) ve inaktif olan üç metabolit (TV-glukuronid, A^-oksit ve 47^-hidroksi-A^-oksit) tammlanmıştır.

Eliminasvon:


10 mg'lık bir tek [14C-işaretli]-sohfenasin dozunun uygulanmasından sonra, 26 gün bojomca radyoaktivitenin y^aşık %70'i idrarda ve %23'ü feçeste saptanmıştır. İdrarda, radyoaktivitenin yaklaşık %ll'i değişmemiş etkin madde olarak; yaklaşık %18'i İV-oksit metaboliti olarak, %9'u 4/?-hidroksi-A^-oksit metaboliti olarak ve %8'i 4/?-hi^oksi metaboliti (aktif metabolit) olarak tespit edilmiştir. Feçeste, 4ii-hidroksi metaboliti tespit edilmiştir.

Doğrusallık/doğrusal olmavan durum:


Terapötık doz aralığında farmakokinetiği doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:


Sohfenasinin hafif ve orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalardaki EAA ve Cmaks değerlerinin sağlıklı gönüllülerde saptanan değerlerden anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ciddi böbrek yetmezliği bulunan hastalarda (kreatinin klerensi <30 ml/dakika).
Cmaks'daki yaklaşık %30 artış, EAA'de %100'den fazla artış ve 11/2'de %60'dan fazla artış ile birlikte, solifenasin etkilenimi kontrollere kıyasla anlamlı ölçüde daha büyük olmuştur. Kreatinin klerensi ile solifenasin klerensi arasmda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir.
Hemodiyaliz uygulanmakta olan hastalardaki farmakokinetiği araştınimamıştır.

Karaciğer yetmezliği:


Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh skoru 7 ila 9) Cmaks etkilenmemiş, EAA %60 oramnda artmış ve 11/2 iki katma çıkmıştır. Solifenasinin ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalardaki farmakokinetiği araştınimamıştır.

Yas:


Hastamn yaşına göre herhangi bir dozaj ayarlaması gerekli değildir. T maks olarak ifade edilen ortalama emilim hızı yaşhlarda hafifçe daha yavaştır. Cmaks, EAA ve terminal yanlanma ömrü yaşlı bireylerde % 20-25 daha yüksek bulunmuştur. Bu hafif farklılıklar, klinik açıdan anlamlı olarak kabul edihnemiştir. Solifenasinin çocuklar ve adolesanlardaki farmakokinetiği saptanmamıştır.

Cinsivet:


Solifenasinin farmakokinetiği cinsiyetten etkilenmez.

Irk:


Solifenasinin farmakokinetiği ırktan etkilenmez.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Konvansiyonel güvenilirlik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, fertilite, embriyofötal gelişme, genotoksisite ve karsinojenik potansiyel araştırmalarma dayanan klinik öncesi veriler insanlar için özel bir tehlike olmadığmı göstermektedir. Farelerde yapılan bir pre ve postnatal gelişim araştırmasında, laktasyon sırasmda anneye uygulanan solifenasin tedavisi doza bağımlı olarak daha düşük bir postpartum hayatta kalma oranma, yavru ağırlığmda azalmaya ve kl

inik

açıdan anlamlı düzeylerde daha yavaş fiziksel gelişime neden olmuştur.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Prejelatinize nişasta Laktoz monohidrat Mikrokristalin sellüloz Hipromelloz Magnezyum stearat Makrogol 6000 Talk
Titanyum dioksit (E171)
San demir oksit (E 172)

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.
6.3. Raf ömrü
24 aydır.
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
Ambalaj:
Karton kutuda blister ambalaj (Al/ Al blister)
Ambalaj miktan:
30 ve 90 tabletlik ambalajlarda.
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Özel bir gereklilik yoktur.
Kullamlmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi Atıklarm Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarm Kontrolü Yönetmelik'lerine uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Zentiva k.s.-Çek Cumhuriyeti adma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş,
Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212) 339 11 99
8. RUHSAT NUMARASI: 246 / 63
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ:
İlk ruhsat tarihi: 05.12.2012
Ruhsat yenileme tarihi:
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ:

İlaç Bilgileri

Zevesin 5 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Solifenasin süksinat

Atc Kodu: G04BD08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zevesin 5 mg Film Tablet KT
 • Zevesin 5 mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Zevesin 5 Mg 30 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.