Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zevesin 10mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Üriner Antispazmodikler » Solifenasin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZEVESIN 10 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Solifenasin süksinat: 10 mg

Yardımcı madde(ler):

Laktoz monohidrat: 298.100 mg Yardmıcı maddeler için 6,1'e bakmız.
içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili ayrıntılı bilgi için

Bkz. 4.4 Özei kullanım uyanları ve önlemleri.


3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet.
Pembe, yuvarlak, bikonveks tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Aşın aktif mesane sendromu olan hastalarda görülebilen artmış sıklıkta idrara çıkma ve şiddetli idrar yapma hissi ve/veya sıkışma tipi inkontinansın semptomatik tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji:

Erişkinler (yaşlı hastalar dahil)


Önerilen solifenasin süksinat dozu günde bir kez 5 mg'dır. Gerekli görüldüğünde solifenasin süksinat dozu günde bir kez 10 mg'a arttırılabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Günde bir kez uygulamr. ZEVESIN uzun süreli kullanıma uygundur.

Uygulama şekli:

ZEVESIN oral yolla alınmalı ve sıvı yardımıyla bütün olarak yutulmahdır. Yemeklerle birlikte ya da yemeklerden ayn olarak alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif-orta dereceli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi >30 ml/dakika) olan hastalar için herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi <30 ml/dakika) dikkatle tedavi edilmeli ve bu hastalara günde bir kez 5 mg'dan daha yüksek dozlar uygulanmamalıdır

(bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler).


Karaciğer yetmezliği:

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalar (Child-Pugh skoru 7-9) dikkatle tedavi edilmeli ve bu hastalara günde bir kez 5 mg'dan daha yüksek dozlar uygulanmamahdu*

(bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler).


Pediyatrik popülasyon:

Çocuklardaki güvenliği ve etkinliği henüz tam olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle, ZEVESIN çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Önerilen solifenasin süksinat dozu günde bir kez 5 mg'dır. Gerekli görüldüğünde solifenasin süksinat dozu günde bir kez 10 mg'a arttınlabilir.

Diğer:

Güçlü sitokrom P450 3A4 inhibitörleri:
Ketokonazol ile ya da ritonavir, nelfinavir ve itrakonazol gibi diğer güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin terapötik dozlan kullanılarak eşzamanlı tedavi uygulandığında, maksimum ZEVESIN dozu 5 mg ile sınırlandınimalıdır

(bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).


4.3. Kontrendikasyonlar

- Solifenasin; idrar retansiyonu, şiddetli gastro-intestinal hastalık (toksik megakolon dahil), myastenia gravis ya da dar açılı glokom bulunan ve bu hastalıklar açısından risk taşıyan hastalar,
- Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olan hastalar

(Bkz. Bölüm 6.1 Yardımcı maddelerin listesi),


- Hemodiyaliz uygulanmakta olan hastalar

(bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler),


-{bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler),


-(bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)

hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes'e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullamidığmda uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini artırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamahdır.
ZEVESIN tedavisinden önce, sık idrar yapmanın diğer nedenleri (kalp yetmezliği ya da böbrek hastalığı) değerlendirilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa, uygun bir antibakteriyel tedavi başlatılmalıdır.
ZEVESIN, aşağıdaki durumlarm bulunduğu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır:
- Klinik açıdan önemli, mesane dışa akış obstrüksiyonuna bağlı üriner retansiyon riski,
- Gastro-intestinal obstrüktif bozukluklar.
- Gastro-intestinal motilitede azalma riski,
- Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi <30 m!/dakika;

bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler ve Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli)

(bu hastalar için doz 5 mg'ı aşmamalıdır),
- Orta dereceli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh skoru 7-9;

bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler ve Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli)

(bu hastalar için doz 5 mg'ı aşmamalıdır),
- Ketokonazol gibi güdü bir CYP3A4 inhibitörü ile eşzamanlı kullanımı

{bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler ve Bölüm 4,2 Pozoloji ve uygulama şekli),


-

Hiatus hemisi/gastro-özefagal reflü ve/veya birlikte özofajite neden olabilen ya da özofajiti alevlendirebilen ilaçlann (bifosfonatlar gibi) eş zamanlı kullammı,
- Otonom nöropati.
Aşın detrusor aktivitesi için nörojenik bir sebep bulunan hastalardaki güvenliği ve etkinliği henüz belirlenmemiştir.
Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamalan gerekir.
ZEVESIN'in maksimımı etkisi en erken 4 hafta sonra saptanabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakolojik etkileşmeler:


Antikolineıjik özellikleri olan diğer tıbbi ürünlerle birlikte uygulanması, daha belirgin terapötik etkilere ve istenmeyen etkilere yol açabilir. ZEVESIN tedavisinin tamamlanmasımn ardmdan, bir başka antikolineıjik tedaviye başlamadan önce, yaklaşık bir haftalık bir ara verilmesi sağlanmalıdır. Kolineıjik reseptör agonistlerinin birlikte uygulanması, solifenasinin terapötik etkisini azaltabilir.
Solifenasin, metoklopramid ve sisaprid gibi gastro-intestinal sistem motilitesini uyaran tıbbi ürünlerin etkisini azaltabilir.

Farmakokinetik etkileşmeler:


İn vitro araştırmalarda, terapötik konsantrasyonlarda uygulanan solifenasinin insan karaciğer mikrozomlan kaynaklı CYPlAl/2, 2C9, 2C19, 2D6 ya da 3A4'ü inhibe etmediği gösterilmiştir. Bu nedenle, solifenasinin bu CYP enzimleri tarafından metabolize edilen ilaçlann klerensini değiştirme olasılığı bulunmamaktadır.

Diğer tıbbi ürünlerin solifenasinin farmakokinetigi üzerindeki etkisi:


Solifenasin, CYP3A4 tarafmdan metabolize edilir. Güdü bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol (200 mg/gün) ile eşzamanlı uygulanması, solifenasinin EEA değerinde iki kat artışa yol açarken, 400 mg/gün dozundaki ketokonazol ile eşzamanlı uygulama solifenasinin EAA değerinde 3 kat artışla sonuçlanmıştır. Bu nedenle, ketokonazol ya da diğer güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin (örneğin; ritonavir, nelfmavir, itrakonazol) terapötik dozlan ile eşzamanlı olarak kullamidığmda, maksimum ZEVESIN dozu 5 mg olarak smırlandınimalıdır

(bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).


Daha yüksek afiniteli CYP3A4 substratlanmn solifenasin üzerindeki etkisine ek olarak, enzim indüksiyonunun solifenasinin ve metabolitlerinin farmakokinetiği üzerindeki etkileri araştınimamıştır. Solifenasin CYP3A4 tarafından metabolize edildiğinden, daha yüksek afiniteli diğer CYP3A4 substratlan (örneğin; verapamil, diltiazem) ve CYP3A4 indükleyicileri (örneğin; rifampisin, fenitoin, karbamazepin) ile farmakokinetik etkileşimlerin ohnası mümkündür.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Ciddi böbrek yetmezliği ya da orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda, solifenasin ve güçlü bir CYP3A4 inhibitörü ile eşzamanlı tedavi uygulanması kontrendikedir. Solifenasınin diğer tıbbi ürünlerin farmakokinetiği üzerindeki etkisi:

Oral Kontraseptifler:


ZEVESIN alımı ile solifenasin ve kombine oral kontraseptifler (etinil östradiol/levonorgestrel) arasmda herhangi bir femnakokinetik etkileşim görülmemiştir.

Varfarin:


ZEVESIN kullanımmın i?-varfarin ya da 5-varfarinin farmakokinetiğini veya bunlann protrombin zamanı üzerindeki etkisini değiştirmediği saptanmıştır.

Digoksin:


ZEVESIN kullanımımn digoksin farmakokinetiği üzerinde hiçbir etki göstermediği saptanmıştır.

Pediyatrik popülasyon

Çocuklardaki güvenliği ve etkinliği henüz tam olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle, ZEVESIN çocuklarda kullanılmamalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir, insanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Solifenasin kullanırken gebe kalan kadınlardan elde edilen herhangi bir klinik veri mevcut değildir. Hayvanlarda yapılan araştırmalarda solifenasinin fertilite, embriyonal/ fetal gelişhn ya da doğurma üzerinde direkt zararlı etkileri olmadığı gösterilmiştir

(bkz. Bölüm 53 Klinik öncesi güvenlilik verileri).

İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir. Gebe kadmlara reçete edildiğinde dikkatli davramhnalıdır.

Laktasyon dönemi

Solifenasinin insan sütüne geçmesine ilişkin herhangi bir veri mevcut değildir. Farelerde, solifenasin ve/veya metabolitleri süte geçmiş ve yeni doğan farelerde doza bağımlı bir gelişme bozukluğuna neden olmuştur

(bkz. BölümKlinik öncesi güvenlilik verileri).

Bu nedenle, emzirme dönemi boyunca ZEVESIN kullammından kaçmılmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Gebelik dönemi başlığı altında verilen bilgiler dışında, fertilite ve üreme hakkında başka bilgi bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Diğer antikolineıjiklerde olduğu gibi solifenasin de, bulanık görmeye ve sık olmayan bir biçimde somnolans ve yorgunluğa

(bkz. Bölüm 4,8 İstenmeyen etkiler)

neden olabildiğinden, araç ve makine kullanma yeteneği olumsuz etkilenebilmektedir,

4.8. İstenmeyen etkiler

Solifenasinin farmakolojik etkisine bağlı olarak, ZEVESIN şiddeti (genellikle) hafif ya da orta dereceli olan istenmeyen antikolineıjik etkilere neden olabilir. İstenmeyen antikolineıjik etkilerin sıklığı dozla ilişkilidir.
ZEVESIN ile en sık bildirilen advers reaksiyon, ağız kuruluğu olmuştur. Bu reaksiyon günde bir kez 5 mg'lık doz ile tedavi edilen hastalann %1 Tinde, günde bir kez 10 mg'lık doz ile tedavi edilen hastalann %22'sinde ve plasebo ile tedavi edilen hastalann %4'ünde ortaya çıkmıştır. Ağız kuruluğunun şiddeti, genellikle hafif olmuş ve yalmzca nadir durumlarda tedavinin kesilmesine yol açmıştır. Genel olarak, bu tıbbi ürüne uyum çok yüksek olmuş (yaklaşık %99) ve ZEVESIN ile tedavi edilen hastalann yaklaşık %90'ı 12 haftalık tedaviden oluşan tüm araştırma dönemini tamamlamıştır.
Klinik çalışmalarda ZEVESIN ile elde edilmiş veriler aşağıdadır:
Çok yaygm (>1/10)
Yaygın (> 1/100 ila <1/10)
Yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100)
Seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000)
Çok seyrek (< 1/10.000)
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Yaygın olmayan: İdrar yolu enfeksiyonu, sistit

Psikiyatrik hastalıklar:

Çok seyrek: Halüsinasyon

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın olmayan: Somnolons, tat alma bozukluğu Çok seyrek: Baş dönmesi, baş ağnsı

Göz hastahklan:

Yaygın: Bulamk görme Yaygın olmayan: Göz kumluğu

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları:

Yaygm olmayan: Burun kuruluğu

Gastro-intestinal hastahklar:

Çok yaygm: Ağız kuruluğu
Yaygm: Konstipasyon, bulantı, dispepsi, abdominal ağn
Yaygın olmayan: Gastro-özefagal reflü hastalıklan, boğaz kuruluğu Seyrek: Kolon obstrüksiyonu, peklik Çok seyrek: Kusma

Deri ve derialtı doku hastalıklan:

Yaygın olmayan: Cilt kuruluğu Çok seyrek: Pruritis, isilik, ürtiker

Böbrek ve idrar hastalıkları:

Yaygm olmayan: İdrar yapma güçlüğü Seyrek: İdrar retansiyonu

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygm olmayan: Yorgunluk, periferik ödem

4.9. Doz aşınu ve tedavisi

Solifenasin süksinatın doz aşımı şiddetli antikolineıjik etki ile sonuçlanabilir ve uygun şekilde tedavi edilmelidir. En yüksek doz olarak bir hastaya yanlışlıkla 280 mg solifenasin süksinat verilmiştir, 5 saatlik sürede hastaneye yatış gerektirmeyen akli durum değişikliği gözlenmiştir. Solifenasin süksinat ile doz aşımı durumunda, hasta aktif kömür ile tedavi edilmelidir. Gastrik lavaj uygulanabilir, ancak hasta kustunılmamalıdır.
Diğer antikolineıjiklerde olduğu gibi, semptomlar aşağıda belirtildiği biçimde tedavi edilebilir:
- Halüsinasyonlar ya da belirgin eksitasyon gibi ciddi merkezi antikolineıjik etkiler:
Fizostigmin ya da karbakol ile tedavi edilir.
- Konvülziyonlar ya da belirgin eksitasyon: Benzodiazepinlerle tedavi edilir.
- Solunum yetersizliği: Simi solunum uygulanarak tedavi edilir.
- Taşikardi: Beta-blokörlerle tedavi edilir.
- Üriner retansiyon: Kateterizasyon uygulanarak tedavi edilir.
- Midriyazis: Pilokarpin göz damlası uygulanarak ve/veya hasta karanlık bir odada tutularak tedavi edilir.
Diğer antimuskariniklerde olduğu gibi, doz aşımı durumunda QT-uzaması açısmdan risk taşıdığı (yani; hipokalemi, bradikardi ve halen QT-aralığmı uzattığı bilinen tıbbi ürünlerin kullamiması) ve daha önceden mevcut kardiyak hastalıklan olduğu (yani; miyokard iskemisi, aritmi, konjestif kalp yetmezliği) bilinen hastalara özgün bir dikkat gösterilmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.L Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Üriner antispazmotik ATC Kodu: G04B DOS

Etki mekanizması:


Solifenasin yanşmacı, spesifik bir kolineıjik-reseptör antagonistidir. Mesane, parasempatik kolineıjik sinirlerle uyanlır. Asetilkolin, başta M3 alt-tipi olmak üzere muskarinik reseptörler aracılığıyla detrusor düz kasını kasar. İn vitro ve in vivo farmakolojik araştırmalarda, solifenasinin muskarinik M3 alt-tip reseptörünün yanşmacı bir inhibitörü olduğu gösterilmiştir.
Aynca, solifenasinin test edilen iyon kanallan ve çeşitli diğer reseptörler için düşük afinite göstermesi ya da hiç afınite göstermemesi yoluyla muskarinik reseptörler için spesifik bir antagonist olduğu gösterilmiştir.

Klinik çalışmalar:


Günde 5 mg ve 10 mg dozlarmdaki solifenasin tedavisi, mesanesi aşın aktif olan erkek ve kadm hastalarda yürütülen çeşitli çift-kör, randomize, kontrollü klinik çalışmalarda araştınlmıştır. Çalışmaya alınma kriterleri; hastalann 3 ay veya daha uzun bir süredir aşın aktivite gösteren mesane semptomlan olmasıdır. Bu çalışmalara 3027 hasta dâhil olmuştur (1811 solifenasin ve 1216 plasebo) ve hastalann yaklaşık %90'ı 12 haftalık çalışmayı tamamlamıştır. 12 haftalık çalışmayı tamamlayan hastalann tümü, uzun süreli, açık etiketli, genişletilmiş çalışmaya dahil olmaya uygun görühnüş ve katılan hastalann % 81'i ek 40 haftalık tedavi periyodunu tamamlanuştır. Hastalann büyük çoğunluğu beyaz ırka mensup (%93) ve kadmdır (%80), yaş ortalaması 58'dir. Her dört çalışmanm da primer sonlamm noktası, başlangıçtan 12 haftaya kadar 24 saatlik mikturasyonda görülen ortalama değişimlerin sayısıdır. İkincil sonlamm noktalan, başlangıçtan 12 haftaya kadar olan 24 saatlik inkontinans aralıklanndaki ortalama değişim sayısı ve her bir mikturasyon için ortalama boşaltım hacmidir.
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, 5 mg ve 10 mg'lık solifenasin dozlarmm her ikisi de, primer ve sekonder son noktalarda plaseboya kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı iyileşme sağlamıştır. Etkinlik, tedavinin başlatılmasmdan itibaren bir hafta içinde gözlenmiştir ve 12 haftalık bir dönem boyunca stabil kalmıştır. Uzun süreli, açık nitelikli bir araştırmada, etkinliğin en az 12 ay boyunca devam ettiği gösterilmiştir. 12 haftalık tedaviden sonra, tedaviden önce inkontinans (idrar tutamama) şikâyeti olan hastalann, yaklaşık %50'si inkontinans olaylan yaşamamış ve buna ek olarak, hastalann %35'inde günde 8 defadan daha düşük olan bir idrara çıkma sıklığı elde edilmiştir. Aşın aktif mesane semptomlanmn tedavisi; aym zamanda genel sağlık algılaması, inkontinansm etkisi, rol kısıtlamalan, fiziksel kısıtlılıklar, sosyal kısıtlılıklar, duygular, semptom şiddeti, şiddet ölçümleri ve uyku/eneıji gibi bazı yaşam kalitesi ölçütleri üzerinde yararlı etkilerle sonuçlanmaktadır.

Tedavi suresi 12 hafta olan a


lörtkontrolluTaz 3 araştırmanın sonuçlan (toplu veriler)Plasebo

Solifenasin Günde 1 kez 5mg

Solifenasin Günde 1 kez lOmg

Tolterodin Günde 2 kez 2mg

idrara çıkma sayısı / 24 saat

Başlangıçtaki ortalama
11,9
12,1
11,9
12,1
Başlangıca göre ortalama azalma
l>4
2,3
2,7
1,9
Başlangıca göre % değişiklik
(%12)
(%19)
(%23)
(%16)
n
1138
552
1158
250
p-değeri*

<0,001
<0,001
<0,004

İdrar sıkıştırması olaylannın sayısı/ 24 saat

Başlangıçtaki ortalama
6,3
5,9
6,2
5,4
Başlangıca göre ortalama azalma
2,0
2,9
3,4
2,1
Başlangıca göre % değişiklik
(%32)
(%49)
(%55)
(%39)
n
1124
548
1151
250
p-değeri*

<0,001
<0,001
<0,031

Inkontinans olaylanmn sayısı24 saat

Başlangıçtaki ortalama
2,9
2,6
2,9
2,3
Başlangıca göre ortalama azalma
1,1
1,5
1,8
1,1
Başlangıca göre % değişiklik
(%38)
(%58)
(%62)
(%48)
N
781
314
778
157
p-değeri*

<0,001
<0,001
<0,009

Noktüri olaylanmn sayısı24 saat

Başlangıçtaki ortalama
1,8
2,0
1,8
1,9
Başlangıca göre ortalama azalma
0,4
0,6
0,6
0,5
Başlangıca göre % değişiklik
(%22)
(%30)
(%33)
(%26)
N
1005
494
1035
232
p-değeri*

<0,025
<0,001
<0,199

Boşalan hacim24 saat

Başlangıçtaki ortalama
166ml
146ml
163ml
147ml
Başlangıca gore ortalama azalma
9ml
32ml
43ml
24ml
Başlangıca göre % değişiklik
(%5)
(%21)
(%26)
(%16)
N
1135
552
1156
250
p-değeri*

<0,001
<0,001
<0,001

Tampon sayısı24 saat

Başlangıçtaki ortalama
3,0
2,8
2,7
2,7
Başlangıca göre ortalama azalma
0,8
1,3
1,3
1,0
Başlangıca göre % değişiklik
(%27)
(%46)
(%48)
(%37)
n
238
236
242
250
p-değeri*

<0,001
<0,001
<0,010
Not: Temel araştınnalann 4'ünde solifenasin 10 mg ve plasebo kullanılmıştır. Bu 4 araştınnamn 2 tanesinde aynca solifenasin 5 mg da kullamimış ve araştırmalardan birine günde iki kez uygulanan tolterodin 2 mg dahil edilmiştir. Farklı araştırmalann her birinde tüm parametreler ve tedavi gruplan değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, listelenmiş olan hasta sayılan her bir parametre ve tedavi grubu için farklılık gösterebilir.
* Plasebo ile eşleştirilmiş karşılaştırma için p-değeri.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:


Solifenasin tabletlerinin alınmasının ardından, 3 ila 8 saat sonra solifenasin maksimum plazma konsantrasyonuna (Cmaks) ulaşmaktadır, tmaks doza bağımlı değildir. Cmaks ve eğrinin altmda kalan alan (EAA), 5 ila 40 mg arasında dozla orantılı olarak artar. Mutlak biyoyararlamm, yaklaşık %90'dır. Besin alımı, solifenasinin Cmaks'ım ya da EAA'smı etkilemez.

Dağılım:


İntravenöz uygulamayı takiben solifenasinin görünen dağılım hacmi, yaklaşık 600 L'dir. Esas olarak al-asit glikoprotein olmak üzere, solifenasinin plazma proteinlerine bağlanma oram yüksektir (yaklaşık %98).

Bivotransfonnasvon:


Solifenasin büyük ölçüde karaciğer tarafından, esas olarak sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) yoluyla metabolize edilir. Bununla birlikte, solifenasinin metabolizmasına katkıda bulunabilen alternatif metabolik yollar mevcuttur. Solifenasinin sistemik klerensi, yaklaşık 9,5 L/saat'tir ve solifenasinin terminal yanlanma ömrü, 45-68 saattir. Oral doz uygulamasından sonra plazmada solifenasine ek olarak, farmakolojik yönden aktif olan bir (4i?-hidroksi solifenasin) ve inaktif olan üç metabolit (N-glukuronid, İV-oksit ve 4ii-hidroksi

- N-oksiX)

tammlanmıştır.

Eliminasvon:


10 mg'lık bir tek [14C-işaretli]-solifenasin dozunun uygulanmasından sonra, 26 gün boyunca radyoaktivitenin yaklaşık %70'i idrarda ve %23'ü feçeste saptanmıştır. İdrarda, radyoaktivitenin yaklaşık %H'i değişmemiş etkin madde olarak; yaklaşık %18'i A^-oksit metaboliti olarak, %9'u 4/?-hidroksi-A^-oksit metaboliti olarak ve %8'i 4i?-hidroksi metaboliti (aktif metabolit) olarak tespit edilmiştir. Feçeste, 4/?-hidroksi metaboliti tespit edilmiştir.

Dogrusallık/dogrusal olmavan durum:


Terapötik doz aralığında farmakokinetiği doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:


Solifenasinin hafif ve orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalardaki EAA ve Cmaks değerlerinin sağlıklı gönüllülerde saptanan değerlerden anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ciddi böbrek yetmezliği bulunan hastalarda (kreatinin klerensi <30 ml/dakika), Cmaks'dald yaklaşık %30 artış, EAA'de %100'den fazla artış ve tl/2'de %60'dan fazla artış ile birlikte, solifenasin etkilenimi kontrollere kıyasla anlamlı ölçüde daha büyük olmuştur, Kreatinin klerensi ile solifenasin klerensi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir.
Hemodiyaliz uygulanmakta olan hastalardaki farmakokinetiği araştınhnamıştır.

Karaciğer yetmezliği:


Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh skoru 7 ila 9) Cmaks etkilenmemiş, EAA %60 oranmda artmış ve 11/2 iki katına çıkmıştır. Solifenasinin ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalardaki farmakokinetiği araştınimamıştır.

Yas:


Hastanın yaşına göre herhangi bir dozaj ayarlaması gerekli değildir. T maks olarak ifade edilen ortalama emilim hızı yaşlılarda hafifçe daha yavaştır. Cmaks , EAA ve terminal yanlanma ömrü yaşlı bireylerde % 20-25 daha yüksek bulunmuştur. Bu hafif farklılıklar, kimik açıdan anlamlı olarak kabul edilmemiştir. Solifenasinin çocuklar ve adolesanlardaki farmakokinetiği saptanmamıştır.

Cinsiyet:


Solifenasinin farmakokinetiği cinsiyetten etkilenmez.

Irk:


Solifenasinin farmakokinetiği ırktan etkilenmez.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Konvansiyonel güvenilirlik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, fertilite, embriyofötal gelişme, genotoksisite ve karsinojenik potansiyel araştırmalanna dayanan klinik öncesi veriler insanlar için özel bir tehlike olmadığını göstermektedir. Farelerde yapılan bir pre ve postnatal gelişim araştırmasında, laktasyon sırasmda anneye uygulanan solifenasin tedavisi doza bağımlı olarak daha düşük bir postpartum hayatta kalma oramna, yavru ağırlığmda azalmaya ve klinik açıdan anlamlı düzeylerde daha yavaş fiziksel gelişime neden olmuştur.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Prejelatinize nişasta
Laktoz monohidrat
Mikrokristalin selüloz
Hipromelloz
Magnezyum stearat
Makrogol 6000
Talk
Titanyum dioksit (E 171)
Kırmızı demir oksit (E 172)

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3. Raf Ömrü

24 aydır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altmdaki oda sıcaklığmda saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Ambalaj:
Karton kutuda blister ambalaj (Al/ Al blister)
Ambalaj miktarı:
30 ve 90 tabletlik ambalajlarda.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin İmhası ve diğer özel Önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.
Kullamimamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarm Kontrolü Yönetmelik'lerine uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Zentiva k.s.-Çek Cumhuriyeti adına Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve TİC.A.Ş.
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212) 339 11 99
8. RUHSAT NUMARASI: 246 /64
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ:
İlk ruhsat tarihi: 05.12.2012
Ruhsat yenileme tarihi: -
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ:

İlaç Bilgileri

Zevesin 10mg Film Tablet

Etken Maddesi: Solifenasin süksinat

Atc Kodu: G04BD08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zevesin 10mg Film Tablet KT
 • Zevesin 10mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Zevesin 10 Mg 30 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.