Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cardioket %0,1 İnfüzyon Solüsyon Kısa Ürün Bilgisi

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler » Organik Nitratlar » İsosorbit Dinitrat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERI TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CARDİOKET^^/oO.! infûzyon solüsyonu

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

İsosorbid dinitrat lOmg/lOml

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür 90 mg /10 mİ
Yardımcı maddeler için ö.İ'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

İnftjzyon solüsyonu
Berrak, renksiz ve kokusuz sıvı.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endİkasyonlar

• Ağır angina pektoris sendromu (örn. instabil veya vasospastik angİna)
• Akut miyokard enfarktüsü
• Akut sol kalp yetersizliği
• Revaskülasyon işleminin uzatılması veya kolaylaştırılması ve perkütan transluminal koroner angiyoplasti sırasmda kroner spazmı önlemek veya hafifletmek

4^ Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Dozaj, hastanın ihtiyaçlarına göre ve takip edilmesi gereken klinik ve hemodinamik değişkenlerin cevabına göre ayarlanmalıdır.

Pozotoji/uygulama sıklığı ve süresi:

İntravenöz:


Başlangıç olarak, 1-2 mg/saat'lik bir dozla başlatılır daha sonra doz, kişisel ihtiyaçlara göre ayarlanabilir. Maksimum doz normal olarak 8 (-10) mg/saat'i geçmemelidir. Bununla birlikte, kalp yetmezliği olan hastalar daha yüksek dozlara ihtiyaç duyabilir: 10 mg/saate kadar ve bireysel durumlarda 50 mg/saate kadar.

Tntrakoroner


Genel doz 1 mg balon inflasyonu öncesinde bir bolus injeksiyon olarak verilir. Ek dozlar 30 dakikalık periyot içinde 5 mg'ı geçmeyecek şekilde verilebilir.

Uygulama şekli:

İntravenöz veya intrakoroner

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında azalma olduğu

zaman doz

tercihi dikkatli yapılmalı ve önerilen doz aralığmın en düşük değeriyle tedaviye başlanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon;

Çocuklarda CARDİOKET kullanımmm güvenlilik ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda doz ayarlanması yapılmasına gerek olduğunu gösterir kanıt yoktur.
Geriyatrik popülasyonda doz tercihi dikkatli yapılmalı ve hepatik, renal veya kardiyak fonksiyonlarda azalma olmasının ve eşlik eden hastalık ve ilaç kullanımının bu popülasyonda daha sık olduğu göz önüne alınarak doz aralığının en düşük değeriyle tedaviye başlanmalıdır.

Kontrendikasyonları

CARDİOKET şu durumlarda kullanılmamalıdır:
• isosorbit dinitrat, diğer nhrat bileşenleri veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı
olan kişilerde
• Akut dolaşım rahatsızlığı (şok, kollaps)
• Kardiyojenik şok (uygun önlemlerle yeterli bir diyastol sonu basıncın sağlanamadığı durumda)
• Hipertrofık obstrüktif kardiyomiyopati
• Konstriktif perikardit
• Kardiyak tamponad
• Şiddetli hipotansiyon (sistolik kan basıncının 90 mmHg'nın altında olması)
• Şiddetli hipovolemi
• Şiddetli anemi
• Kafa travması
• Serebral hemoraji
• Kapalı açılı glokom
• Nitrat tedavisi sırasında fosfodiesteraz inhibitörleri

(örneğin

sildenafii, tadalafıl, vardenafıl) kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5)
4.4 özel kullanım uyarılan ve öDİemleri
CARDİOKET şu durumlarda sadece özel dikkatle ve tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır:
• Düşük dolum basınçları örneğin, akut miyokard enfarktüsü, sol ventriküier fonksiyonunda bozukluk (sol ventriküier rahatsızlığı), sistolik kan basıncının 90 mmHg'nin altına düşmesinden kaçınılmalıdır.
• Aortik ve/veya mitral stenoz
• Intrakraniyel basıncın artmasıyla ilintili hastalıklar (intrakraniyel basıncın aşırı olarak yükselmesi şu ana kadar sadece yüksek dozlarda nitrogliserin'in i.v. olarak alınmasını takiben görülmüştür).
• Ortostatik bozukluk
• Ciddi karaciğer ve böbrek hastalıkları
• Hipotroidi, hipotermi, malnutrisyon
• Bazı hastalarda postural hipotansiyon ve senkop yapabilir.
Tolerans gelişmesinin (etkinliğin azalması) yanı sıra diğer nitrat tipi ilaçlarla çapraz toleransın (başka bir nitratlı ilaçla önceden yapılan tedavi nedeniyle etkinin azalması) gelişmesi tanımlanmıştır. Etkinin azalmasını veya yok olmasını önlemek için, sürekli olarak yüksek dozların alınmasından kaçınılmalıdır.
CARDİOKET tedavisi alan hastalara fosfodiesteraz inhibitörleri (örn. sildenafıl tadalafll, vardenafıl) içeren üriinler kullanmamaları gerektiği hakkında bilgi verilmelidir. CARDİOKET tedavisi fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin siidenafil tadalafll, vardenafıl) içeren ürünler almak üzere kesilmemelidir, zira bunu yapmakla bir anjina pektoris atağınm meydana gelme riski yükselebilir (bkz. Bölüm 4.3. ve 4.5).
Son zamanlarda fosfodiesteraz inhibitörü

(örneğin siidenafil, tadalafil, vardenafıl)

alan hastalarda CARDİOKET ile akut terapi yapılmaz.
CARDİOKET ile akut terapi alan hastalar fosfodiesteraz inhibitörü

(örneğin siidenafil, fadalafi), vardenafıl) içeren Ürünler almamaları konusunda uyarılmalıdır.

Polietilen (PE), polipropilen (PP) veya politetrafluoroetilen (PTFE) materyallerinin CARDİOKET için uygun olduğu kanıtlanmıştır. Ancak, polivinilklorür (PVC) veya poliüretan (PU) materyalleri adsorpsiyondan dolayı aktif madde kaybına neden olmaktadır. Bu materyaller kullanıldığında, kullanılan doz hasta ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır.
CARDİOKET etkin madde bakımından çok doygun olduğundan dolayı, seyreltilmediği zaman kristal tortu oluşabilir. Kristal oluştuğunda, etkinlik kaybı olmasa bile çözelti bu haliyle kullanılmamalıdır.
Her bir ampul 90 mg sodyum klorür (yaklaşık 35 mg sodyum) ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Beta-blokerler, kalsiyum kanalı antagonistleri, vazodilatörler, vb. ve/veya alkol gibi kan basıncını düşürme potansiyeli olan ilaçların eşzamanlı olarak alınması CARDİOKET 'in hlpotansif etkisini güçlendirebilir. Bu durum nöroleptikler ve trisiklik antidepresanlarla da meydana gelebilir.
Fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin siidenafil, tadalafll, vardenafıl) ile kullanıldığı takdirde CARDİOKET'İn kan basıncını düşürücü etkisi artacaktır (bkz. Bölüm 4.3. ve 4.4). Bu durum hayatı tehdit edici boyutta kardiyovasküler komplikasyonlara yol açabilir. Bu yüzden, CARDİOKET tedavisi görmekte olan hastalar

fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil)

kultanmamalıdır.
Son zamanlarda fosfodiesteraz inhibitörü

(örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil)

alan hastalara CARDİOKET ile akut tedavi uygulanmamalıdır.
Birlikte uygulandığında, CARDİOKET'in dihidroergotaminin kandaki seviyelerini ve hipertansif etkisini artırabileceği bildirilmiştir.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediatrik popülasyon:

Çocuklarda CARDİOKET kullanımının güvenilirlik ve etkinliği henüz belirlenmemiştir.

4.6 Gebelik ve laktasyon Genel Tavsiye:

Gebelik kategorisi: C

Çocuk Doğurma Potansiyeli Bulunan Kadınlar / Doğum Kontrolü (Kontrasepsiyon)

Rat ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında, CARDİOKETMn maternal toksisite dozlarında fetus üzerine zararlı etkisi olduğuna dair kanıt yoktur . Bununla birlikte hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma yoktur.

Gebelik Dönemi:

Hayvan çalışmaları herzaman insan cevabını öngöremez, CARDİOKET hamilelikte gerçekten gerekli ise ve sadece doktor tavsiyesi ve gözetiminde kullanılmalıdır.

Laktasyon Dönemi:

Emzirme sırasında kullanıldığında bebek üzerindeki riski belirlemede eldeki kanıtlar yetersizdir. Nitratların anne sütü ile atıldığı ve methemoglobinemiye neden olabileceğini gösteren datalar mevcuttur. Isosorbit dinitrat ve metabolitlerinin anne sütü İle atılım derecesi tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, laktasyonda gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Üreme Yeteneği (Fertilite):

Rat ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında, CARDİOKET'in maternal toksisite dozlarında fetus üzerine zararlı etkisi olduğuna dair kanıt yoktur.

4.7 Araç ve makine kulIaDimı üzerindeki etkiler

CARDİOKET, hastanın tepkiselliğini, araba veya makine kullanma yeteneğini aksatacak kadar etkileyebilir. Bu etki alkolle kombine olduğunda daha da artar. Hastalar araç ve makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Bildirilen istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir.
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100, <1/10); yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); seyrek {> 1/10.000, <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden harektle tahmin edilemiyor).
Isosorid dinitrat kullanımı sırasında aşağıdaki istenmeyen etkiler görülebilir.

Sinir sistemi bozuklukları:

Çok yaygın: Baş ağrısı
Yaygın; Baş dönmesi, uyuşukluk, sersemlik hali

Kardiyak bozukluklar

Yaygın: Taşikardi
Yaygın olmayan: Artmış anjina pektoris semptomları

Vasküler bozukluklar

Yaygın: Ortostatik hipotansiyon,
Yaygm olmayan: Dolaşım kollapsı (bazen bradiaritmi ve senkop ile beraber)
Bilinmeyen: Hipotansiyon

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın olmayan: Bulantı, kusma Çok seyrek: Mide yanması

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyon (örneğin döküntü), kızarıklık Çok seyrek: Anjiyoödem, Stevens Johnson Sendromu,
Bilinmiyor: Eksfoliyatifdermatit

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Yaygın; Kuvvetsizlik
Organik nitratların kullanımında, aralarında bulantı kusma, yerinde duramama, benizde solukluk ve aşırı terleme bulunmak üzere hipotansif yanıtlar bildirilmiştir.
CARDİOKET ile tedavi sırasında, hipovantile alveolar bölgelerdeki kan akışının göreceli olarak redistribüsyonu nedeniyle geçici bir hipoksemi yaşanabilir. Özellikle koroner arter hastalığı olan hastalarda bu durum miyokardiyal hipoksiye yol açabilir.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Hayvan deneyimleri:


Farelerde, tek intravenöz doz olarak verilen 33,4 mg/kg ile anlamlı letal (LD50) gözlenmiştir.

İnsan deneyimleri:


Semptomlar:
• Kan basıncının <90 mmHg
• Solgunluk
• Terleme
• Zayıf nabız
• Taşikardi
• Postural baş dönmesi
• Baş ağrısı
• Halsizlik, güçstiziük
• Baş dönmesi
• Bulantı
• Kusma Diyare
• Diğer organik nitratları alan hastalarda methemoglobinemi geliştiği bildirilmiştir. İsosorbid mononitrat biyotransformasyonu sırasında, methemoglobinemi ve siyanoza eşlik eden hızlı solunum (taşipne), anksiyete, bilinç kaybı ve kardiyak arreste yol açabilecek nitrit iyonları sahverilir. İsosorbid dinitrat ile doz aşımının bu advers reaksiyona yol açabileceği göz ardı edilemez.
• Çok yüksek dozlarda intrakraniyel basınçta yükselme meydana gelebilir. Bu da serebral semptomlara yol açabilir.

Genel önlemler:


• İlaç kesiiir.
» Nitrata ilintili hipotansiyon durumunda uygulanacak genel prosedürler;
- Hasta, başı aşağıda ve bacakları yükseltilmiş olarak yatay vaziyette tutulur
- Oksijen verilir
- Plazma hacmi artınlır (i.v. sıvılar)
- Özel şok tedavisi uygulanır (hasta yoğun bakıma alınır)

özel önlemler:


• Kan basmcı çok düşükse kan basıncını yükseltmek
• Vazopressör kullanımı sadece uygun sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen hastalarda uygulanmalıdır.
• Methemoglobinemi tedavisi
- C vitamini, metilen-mavisi veya toluidin-nıavisi'nden bin seçilerek indirgeme tedavisi uygulanır
- Oksijen verilir (gerekirse)
- Suni solunum yaptırılır
- Hemodiyaliz (gerekirse)
• Canlandırma tedbirleri
Solunum ve dolaşım durması halinde, yeniden canlandırma (resusitasyon) tedbirleri derhal uygulanır.

5 FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Famnakoterapötik Grup: Kalp hastalıklarında kullanılan vazodilatörler - Organik nitratlar
ATC Kodu:C01DA08

Farmakodinamik etkiler:


İsosorbid dinitrat vasküler düz kasta gevşemeye neden olarak vazodilatasyonu tetikler.
Hem periferik arterler hem de venler isosorbid dinitrat ile gevşer. Venadilatasyon venöz yatakta göllenmeyi artırmak ve venöz kanm kalbe dönüşünü azaltmak suretiyle ventriküler diyastol-sonu basmcmı ve hacmini (ön yük) düşürür.
Arteriyel ve yüksek dozlarda da arterioller damarlar üzerindeki etkisi sistemik damar direncin i (art yük) azaltır. Bu da sonuçta kardiyak İşin azalmasına yol açar.
Gerek ön yük, gerekse art yük üzerindeki etkiler sonrasmda sonuçta kalbin oksijen tüketiminde azalmaya yol açarlar.
Ayrıca, koroner dolaşım arteriyosklerotik lezyonlar tarafmdan tıkandığı zaman, isosorbid dinitrat kan akışının kalbin subendokardiyel bölgelerine doğru redistribüsyonuna yol açar. Bu son etki olasılıkla geniş koroner damarların selektif şekilde genişlemesi sonucu meydana gelir. Kolateral arterlerin nitratla indüklenen genişlemesi poststenotik miyokardiyumun perfüzyonunu iyileştirebilir. Nitratlar eksantrik stenozları genişletebildiği gibi, aynı zamanda koroner daralma bölgesindeki vasküler düz kasa etkİ eden olası vazokonstriktör faktörlere karşı da etki gösterebilir. Ayrıca, koroner spazmlar nitratlar tarafından gevşeti lebi lir.
Nitratlann konjestif kalp yetmezliği olan hastalardaki dinlenme ve egzersiz hemodinamiğini de iyileştirdikleri kanıtlanmıştır. Bu yararlı etkide, aralarında valvüler geri kaçışın düzelmesi (ventriküler genişlemedeki azalmaya bağlı olarak) ve mİyokardiyel oksijen ihtiyacının azalması gibi bir çok mekanizma görev almaktadır.
Oksijen gereksinimini azaltmak ve oksijen sunumunu artırmak suretiyle miyokard hasarın alanı küçültülür. Bu yüzden, isosorbid dinitrat miyokard enfarktüsü geçirmiş belirli hastalarda yararlı olabilir.
Diğer organ sistemleri üzerindeki etkileri arasında bronşiyal kasın, gastrointestinal, safra ve üriner yol kaslarının gevşemesi yer almaktadır. Uterus düz kaslarının gevşemesi de bildirilmiştir.

Etki Mekanizması:


Tüm organik nitratlar gibi, isosorbtd dinitrat de nitrik oksidin (NO) bir donoru gibi etki gösterir. NO, guanilil siklazın uyarılması vc buna müteakip hücre içi siklik guanozin monofosfat (cGMP) konsantrasyonunun artması suretiyle vasküler düz kasın gevşemesine neden olur. Böylelikle cGMP'ye bağlı bir protein kinaz uyarılır ve bunun sonucunda da düz kas hücresi içindeki çeşitli proteinlerin fosforilasyonunda değişikliklere yol açılır. Bu da en sonunda miyozin hafif zincirinin defosforilasyonuna ve de kasılma yeteneğinde azalmaya neden olur.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Intravenöz uygulanan ISDN'nin biyoyararlantmı %100'dür.

Da&ılım:


isosorbid dinitrat çok geniş bir dağılım hacmine sahiptir.

Bivotransformasvon:


ISDN intravenöz infUzyonun yarılanma ömrü yaklaşık 10 dakikadır. İsosorbid dinitrat, yan ömürleri sırasıyla 1.5 ile

2

saat ve 4 ile 6 saat arasında olan isosorbid 2-mononitrat ve isosorbid 5-mononitrata metabolize olur. Her ikİ metabolit de farmakolojik açıdan aktiftir.

Elimİnasvon:


Karaciğerde h>zh bir biçimde aktif metabolitlerine metabolize olur.

Doğrusallık:


isosorbid dinitratın farmakokinetik özellikleri doğrusallık göstermektedir.
in

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut toksisite:


Akut toksisite üzerinde yapılan araştırmalar belirli bir risk ortaya çıkarnıamıştır.
Hayvan çalışmalan, seyreltilmemiş CARDİOKET'in lokal tolerabilitesinin iyi olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, insanda lokal tolerabiÜtenin seyreltilmiş ve seyreltilmemiş çözeltilerin uygulanmasını takiben iyi olduğu görülmüştür.

Kronik toksisite:


Sıçanlar ve köpekler Üzerinde yürütülen kronik toksisite çalışmalarında, isosorbid dinitrat günde 480 -90 mg^g b.w. dozlannda verildiğinde merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomları ve karaciğerde ağırlık artışı gibi toksik etkiler ortaya çıkarılmıştır.

Üreme çahşmaiarı:


Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda isosorbid dinitratın teratojenik ettkileri olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır.

Mutajenlik:


Gerek

in vitroin vivo

olarak gerçekleştirilen çok sayıdaki testlerde mutajen etkilere dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır.

Karsinojenite:


Sıçanlar üzerinde yapılan uzun süreli bir çalışma karsinojeniteye dair herhangi bir kanıt ortaya koymamıştır.

6 FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

• Sodyum Klorür
• İnjeksiyonluk Su

6.2 Geçimsizlikler

CARDİOKET, fizyolojik sodyum klorür çözelfisi, % 5-30 glukoz çözeltisi, Ringer çözeltisi ve aibümin içeren çözeltiler gibi hastanede genellikle kullanılan infuzyon çözeltileri ile geçimlidir. CARDİOKET propilen glikol, etanol ve potasyum iyonları içermez. Geçimsizlik rapor edümemiştir.

63 Raf ömrü

48 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliğiiçeriği

10 adet, 10 mİ tip 1 renksiz ampul, plastik seperatörde

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Intravenöz:

CARDİOKET, seyreltilmiş halde otomatik infdzyon cihazı aracılığıyla kesintisiz intravenöz infüzyon ya da hastane ortammda seyreltilmemiş halde bir şırınga pompası kullanılarak devamlı kardiyovasküler izleme yapılarak uygulanabilir.
Hastalığın tipine ve şiddetine bağlı olarak, alışılmış takip tetkikleri (semptomlar, kan basıncı, kalp atım hızı, ürin) invaziv hemodİnamİk ölçümler kullanılarak tamamlanmalıdır. CARDİOKET açıldıktan hemen sonra steril şartlar altında seyreltilmelidir.
Seyreltilmiş solüsyon hemen kullanılmahdır.

İntrakoroner:

CARDİOKET bu yolla önerilen çizelgeye göre doğrudan enjekte edilebilir.
Kullanılmamış olan ürünler yada atık materyaller 'Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği' ve 'Ambalaj ve Amblaj Atıklarınm Kontrolü yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

n


7. RUHSAT SAHİBİ
UCB PharmaGMBH
Alfred Nobel Strasse 10 40789 Monheim Almanya Lisansı ile;
ADEKA İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Necipbey Cad. No: 88 55020 -SAMSUN Tel: (0362) 431 60 45 (0362) 431 60 46 Fax:(0362) 431 96 72
8. RUHSAT NUMARASI 23.03.1994 - 168/21
9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 23.03.1994 Ruhsat yenileme tarihi: 12,07.2011
10. KÜB'ÜIS YENİLENME TARİHİ: -

İlaç Bilgileri

Cardioket %0,1 İnfüzyon Solüsyon

Etken Maddesi: İzosorbid dinitrat

Atc Kodu: C01DA08

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.