Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Metoart Con 10 Mg/0,25 Ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Enjektör Kısa Ürün Bilgisi

KISA URUN BILGISI1. BEŞERI TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

METOART CON 10 mg/0,25 ml enjeksiyonluk çözelti içeren enjektör Steril, sitotoksik

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

1 ml çözelti 40 mg metotreksata eşdeğer 43,84 metotreksat disodyum içerir. Her bir 0,25 ml çözelti içeren enjektör, 10 mg metotreksata eşdeğer 10,96 mg metotreksatdisodyum içerir.

Yardımcı madde(ler):

Sodyum klorür............1,925 mg

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga

S arı-kahverengi, berrak çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlarRomatolojik endikasyonlar:

- Yetişkin hastalardaki aktif romatoid artritte

- Non-steroid antienflamatuar ilaçlara (NSAID) cevabın yetersiz olduğu aktif juvenil idiopatik artritin (JİA) poliartritik formlarında,

- Aktif psöriatik artrit tedavisinde endikedir.

Dermatolojik endikasyonlar:

- Orta ve şiddetli psöriyazis tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

METOART CON, tıbbi ürünün çeşitli özelliklerini ve etki şeklini bilen doktorlar tarafından reçetelendirilmelidir. METOART CON haftada bir kez enjekte edilir.

Hasta haftada bir kez uygulanması hakkında açıkça bilgilendirilmelidir. Enjeksiyon için hafta içi sabit ve uygun bir gün belirlenmesi tavsiye edilir.

Metotreksat eliminasyonu üçüncü bir dağılım aralığına sahip olan hastalarda (assit, plevral efüzyon) azalır. Bu hastaların özellikle toksisite için dikkatli izlenmesi gerekir.Doz azaltılması ya da bazı durumlarda metotreksat uygulamasının kesilmesi gerekir(bkz. bölüm 5.2 ve 4.4).

Romatoid artritli ve psöriatrik artritli yetişkin hastalarda doz:


Tavsiye edilen başlangıç dozu, haftada bir kez subkutan veya oral olarak uygulanan 7,5 mg metotreksat'tır. Hastalığın kişideki aktivitesine ve hastanın toleransına toleransınabağlı olarak başlangıç dozu dereceli olarak haftada 2,5 mg arttırılabilir. ancak haftalıkdoz 30 mg'ı geçmemelidir. Bununla birlikte, 20 mg/haftayı aşan doz özellikle kemikiliği supresyonu gibi toksisitede önemli bir artış ile ilişkilidir. Yaklaşık 4-8 hafta sonra,tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde edilmesi üzerinedoz dereceli olarak en düşük etkin idame dozuna azaltılmalıdır.

Psöriyazis hastalarında doz:


Tedaviden bir hafta önce idiyosenkratik advers reaksiyonları belirlemek için, 5-10 mg'lık bir test dozunun parenteral olarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Tavsiyeedilen başlangıç dozu, haftada bir kez subkutan olarak uygulanan 7,5 mgmetotreksat'tır. Doz dereceli olarak arttırılabilir fakat genellikle haftalık doz 25 mg'ıgeçmemelidir. Bununla birlikte, 20 mg/hafta'yı aşan doz özellikle kemik iliğisupresyonu gibi toksisitede önemli bir artış ile ilişkilidir. Yaklaşık 2-6 hafta sonra,tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde edilmesi üzerinedoz dereceli olarak en düşük etkin idame dozuna azaltılmalıdır.

Uygulama şekli:

Bu tıbbi ürün sadece tek kullanım içindir.

METOART CON subkutan yolla uygulanabilir.

Toplam tedavi süresine doktor tarafından karar verilmelidir.

Not: Eğer oral uygulama parenteral uygulamayla değiştiriliyorsa, oral uygulamadan sonra metotreksatın değişken biyoyararlanımına bağlı olarak doz azaltılması gerekebilir.

Mevcut tedavi kılavuzlarına göre folik asit ilavesi düşünülebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği

METOART CON zayıf böbrek fonksiyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tabloya göre doz ayarlaması yapılmalıdır:

Kreatin klerensi (ml/dak.)
Doz
> 50
% 100
20-50
% 50
< 20
METOART CON kullanılmamalıdır

Karaciğer yetmezliği:

METOART CON, özellikle alkole bağlı karaciğer hastalığı geçirmiş veya geçirmekte olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Eğer bilirubin > 5mg/dl (85,5 mikromol/l) ise,METOART CON kontrendikedir.

Pediyatrik popülasyon:

Juvenil idiyopatik artritin poliartritik formlarının görüldüğü 16 yaşından küçük çocuklarda doz:


Tavsiye edilen doz, haftada bir kez oral veya subkutan yolla verilen 10-15 mg/m2 vücut yüzey alanı (VYA)'dır. Tedaviye cevap alınamaması durumunda haftalık doz 20 mg/m2(VYA) olarak arttırılabilir. Bununla birlikte, 20 mg/haftayı aşan dozlar özellikle kemikiliği supresyonu gibi toksisitede önemli bir artış ile ilişkili olduğundan izlem sıklığıarttırılmalıve toplam doz haftada 25 mg'ı geçmemelidir. Terapötik olarak istenilensonucun elde edilmesi üzerine doz dereceli olarak en düşük etkin idame dozunaazaltılmalıdır.

Juvenil idiyopatik artritli çocuk/ergen hastalar tedavi için her zaman bir romatoloji uzmanına sevk edilmelidir.

Etkililik ve güvenliliği 3 yaşın altındaki çocuklarda değerlendirilmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşın artmasıyla beraber folat rezervlerinin azalmasıyla olduğu kadar, azalan karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına bağlı olarak yaşlı hastalarda doz azaltılmasına gidilebilir.

Üçüncü bir dağılım aralığına sahip olan hastalar (plevral efüzyon, assit):

Metotreksat yarılanma ömrü üçüncü bir dağılım aralığına sahip olan hastalarda normal zamandan 4 kat daha uzun olduğu için, doz azaltılması veya bazı vakalarda metotreksatuygulamasının kesilmesi gerekli olabilir (bkz. bölüm 5.2 ve 4.4).

4.3. Kontrendikasyonlar

METOART CON aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

• Metotreksat veya bölüm 6.1' de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlılık

• Şiddetli karaciğer yetmezliği (bkz. bölüm 4.2)

• Alkol bağımlılığı

• Şiddetli renal yetmezlik (kreatinin klerensi 20 mL/dak'dan az, bkz. bölüm 4.2 ve4.4)

• Kemik iliğinde hipoplazi, lökopeni, trombositopeni veya belirgin anemi gibiönceden mevcut kan diskrazisi

• Tüberküloz, HIV ve diğer immün yetmezlik sendromları gibi ciddi, akut veyakronik enfeksiyonlar

• Ağız boşluğu ülserleri ve bilinen aktif gastrointestinal ülser hastalığı

• Gebelik ve laktasyon (bkz. bölüm 4.6)

• Canlı aşılarla eş zamanlı olarak kullanılması

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Hastalar tedavinin her gün değil haftada bir kez uygulanması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Tedavi altındaki hastalar, olası toksik etki belirtileri veya adversreaksiyonların görülmesi ve bunların en kısa sürede değerlendirilmesi için uygun birşekilde takip edilmelidir. Bu yüzden metotreksat sadece antimetabolit tedavisikonusunda bilgi ve tecrübesi olan doktorların denetimi altında uygulanmalıdır. Şiddetlive hatta ölümcül toksik reaksiyon olasılığı dolayısıyla, hasta doktor tarafından riskler veönerilen güvenlik önlemleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

3 yaşın altındaki çocuklarda etkililik ve güvenlilik ile ilgili yeterli deneyim olmadığından, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez (bkz. bölüm 4.2).

Tavsiye edilen tetkikler ve güvenlik önlemleri:


Metotreksat tedavisine başlanmadan önce veya dinlenme periyodundan sonra metotreksat tedavisine yeniden başlanmadan önce

:

Diferansiyel kan sayımı ve trombosit sayımı ile tam kan sayımı, karaciğer enzimleri, bilirubin, serum albümini, akciğer filmi ve böbrek fonksiyon testleri. Eğer klinik olarakbelirtilmişse, tüberküloz ve hepatit hariç tutulmalıdır.

Tedavi süresince (ilk altı ay boyunca en az ayda bir ve ondan sonra her üç ayda bir):


Doz arttığında izleme sıklığında da artış düşünülmelidir.

1. Mukozal değişiklikler için ağız ve boğaz muayenesi

2. Diferansiyel kan sayımı ve trombosit sayımı ile tam kan sayımı. Metotreksatın nedenolduğu hemopoietik baskılama aniden ve görünüşte güvenli dozlarda ortaya çıkabilir.Beyaz kan hücrelerinde veya trombosit sayısında herhangi bir belirgin düşüş, tıbbiürünün hemen kesilmesini ve uygun destekleyici tedaviyi gerektirir. Hastalarenfeksiyonla ilgili tüm işaretler ve semptomları bildirmeleri gerektiği konusundabilgilendirilmelidir. Eş zamanlı olarak hematotoksik tıbbi ürünler (örn. leflunomid)kullanan hastalar kan ve trombosit sayımı ile yakından izlenmelidir.

3. Karaciğer fonksiyon testleri: Karaciğer toksisitesinin ortaya çıkması halinde özeldikkat gösterilmelidir. Karaciğer fonksiyon testlerinde veya karaciğer biyopsisindemevcut ya da tedavi süresince gelişen herhangi bir anormallik durumunda tedaviyeniden düzenlenmelidir veya durdurulmalıdır. Bu gibi anomaliler, hekimininsiyatifinde yeniden başlanılan tedavi sonrasında iki hafta içinde normale dönmelidir.Romatolojik endikasyonlarda hepatik toksisitenin izlenmesi için karaciğer biyopsisininkullanımı tartışmalıdır. Birbirini izleyen karaciğerin kimyasal testlerinin veya tip IIIkollajen propeptidinin hepatotoksisiteyi yeteri kadar belirleyip belirlemediğininsaptanması için daha fazla araştırma gereklidir. Psöriazis hastaları için tedaviden önceya da tedavi sırasında karaciğer biyopsisi yapılma ihtiyacı mevcut bilimsel verilere göredeğerlendirilmelidir. Değerlendirme hiç risk faktörü olmayan hastalar ile aşırı alkolkullanımı olan, karaciğer enzimlerinde kalıcı artışlar gözlenen, karaciğer hastalığıgeçmişi olan, ailede genetik karaciğer hastalığı bulunan, diyabeti olan, obezite hastalığıolan, geçmişte uzun süre hepatotoksik ilaçlara ya da kimyasallara maruz kalmış olan veuzun süre veya 1.5 g veya daha fazla kümülatif dozda metotreksat tedavisi almış olangibi risk faktörü olan hastalar arasında ayrı olarak değerlendirilmelidir.

Serumda karaciğer enzimlerinin kontrolü: Transaminazlarda normalin iki ya da üç katı geçici yükselmeler hastalar tarafından % 13 - 20 sıklıkta bildirilmiştir. Karaciğerenzimlerinde sabit bir yükseliş durumunda, dozda bir azaltma veya tedavinin kesilmesidüşünülmelidir.

Karaciğer üzerindeki potansiyel toksik etkisi nedeniyle açıkça gerekmedikçe metotreksat ile tedavi süresince ek hepatotoksik tıbbi ürünler alınmamalıdır ve alkoltüketiminden kaçınmalı veya alkol tüketimi oldukça azaltmalıdır (bkz. bölüm 4.5).Beraberinde diğer tıbbi hepatotoksik ilaçlar (örn. leflunomid) alan hastaların karaciğerenzimleri yakından izlenmelidir. Aynı önlemler eş zamanlı olarak hematotoksik tıbbiürünler (örn. leflunomid) kullanıldığında da alınmalıdır.

4. Böbrek fonksiyonu, böbrek fonksiyon testleriyle ve idrar tahlili ile izlenmelidir (bkz.

bölüm 4.2 ve 4.3). Metotreksat başlıca böbrekler yoluyla elimine edildiğinden, ciddi istenmeyenetkilere yol açabilecek böbrek yetmezliği durumunda serum

konsantrasyonlarının yükselmesi beklenir. Böbrek fonksiyonunun bozuk olabileceği durumlarda (örn. yaşlılarda), daha sık aralıklarla izleme yapılmalıdır. Bu durumözellikle, metotreksatın eliminasyonunu etkileyen ve böbrek hasarına neden olan (örn.non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar) ya da potansiyel olarak kan oluşumunda bozukluğaneden olabilen tıbbi ürünler ile aynı anda verildiğinde uygulanmalıdır. Dehidrasyon,ayrıca metotreksatın toksisitesini artırabilir.

5. Solunum sisteminin değerlendirmesi: Akciğer fonksiyon zayıflığı semptomları içindikkatli olmak ve eğer gerekirse akciğer fonksiyon testi. Pulmoner etki hızlı bir tanı vemetotreksat tedavisinin kesilmesini gerektirir. Metotreksat tedavisi sırasında oluşanpulmoner belirtiler (özellikle kuru, produktif olmayan öksürük) veya spesifik olmayanpnömoni potansiyel olarak tehlikeli bir lezyonun belirtisi olabilir, tedavinin kesilmesinive dikkatle izlemeyi gerektirir. Genellikle kan eozinofili ile ilişkili akut veya kronikinterstisyel pnömoni görülebilir ve ölümler rapor edilmiştir. Klinik olarak değişkenolmasına rağmen, metotreksata bağlı akciğer hastalıkları; ateş, öksürüğe bağlı nefesdarlığı, hipoksemi ve göğüs röntgen filminin üzerinde bir infiltrat olarak belirti gösterir,enfeksiyon bu belirtilere dahil edilmemelidir. Akciğer hastalığı hızlı teşhisi vemetotreksat tedavisinin kesilmesini gerektirir. Bu lezyon tüm dozlarda oluşabilir.

6. Bağışıklık sistemi üzerine olan etkileri nedeniyle metotreksat aşıya yanıtızayıflatabilir ve immünolojik testlerin sonuçlarını etkileyebilir. Muhtemel aktivasyonnedeniyle inaktif, kronik enfeksiyonların (örn: herpes zoster, tüberküloz, hepatit B veyaC) varlığında özel dikkat gerektirir. Metotreksat canlı aşılar ile aynı zamandauygulanmamalıdır.

Düşük doz metotreksat alan hastalarda, malign lenfomalar oluşabilir, bu durumda tedavi kesilmelidir. Spontan olarak gerileme işaretleri göstermeyen lenfoma, sitotoksiktedavinin başlamasını gerektirir.

Trimetoprim/sülfametoksazol gibi folat antagonistleri ile birlikte uygulanmasının nadir vakalarda akut megaloblastik pansitopeniye neden olduğu bildirilmiştir.

Radyasyon kaynaklı dermatit ve güneş yanığı metotreksat tedavisi sırasında yeniden ortaya çıkabilir (recall-reaksiyonu). Psöriatik lezyonlar, UV ışınları ve metotreksatınaynı anda uygulanması sırasında şiddetlenebilir.

Metotreksat eliminasyonu, üçüncü bir dağılım aralığına sahip olan hastalarda (assit, plevral efüzyon) azalır. Bu hastaların özellikle toksisite için dikkatli izlenmesi gerekir.Doz azaltılması ya da bazı durumlarda metotreksat uygulamasının kesilmesi gerekir.Plevral efüzyon ve assit, metotreksat tedavisine başlanmadan önce drene edilmelidir(bkz. bölüm 5.2).

İshal ve ülseratif stomatit metotreksatın toksik etkileri olabilir ve tedavinin kesilmesini gerektirir, aksi takdirde hemorajik enterit ve intestinal perforasyon sonucu ölümmeydana gelebilir.

Vitamin preparatları veya folik asit, folinik asit veya türevlerini içeren diğer ürünler metotreksatın etkililiğini azaltabilir.

Psöriazis tedavisinde metotreksat kullanımı; diğer tedavilerle yeterli cevap alınamayan, ciddi, inatçı, kişinin günlük aktivitelerini engelleyici psöriazisi bulunan hastalar ilesınırlandırılmalıdır ve metotreksat yalnızca tanı biyopsi ve/veya dermatolojikkonsültasyon ile doğrulandığında uygulanmalıdır.

Ensefalopati/lökoensefalopati metotreksat tedavisi alan onkolojik hastalarda bildirilmiştir ve bu durumlar onkolojik olmayan durumlar için metotreksat tedavisi alanhastalarda da göz ardı edilemez.

METOART CON uygulanmadan önce hamile olunmadığına emin olunması gerekir. Metotreksat insanda embriyotoksisite, düşük ve fetal defektlere yol açar. Metotreksat,uygulama süresince fertilitede azalmaya yol açabilecek şekilde spermatogenezi veoogenezi etkiler. Bu etkiler tedaviye devam edilmezse geri dönüşümlüdür. Tedaviboyunca ve tedaviden sonra en az 6 ay boyunca kadında ve erkekte etkili doğumkontrolü uygulanmalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan hastalarla, üreme üzerindekietkilerinin potansiyel riskleri tartışılmalıdır ve eşler uygun bir şekilde uyarılmalıdır(bkz. bölüm 4.6).

Bu tıbbi ürün, her dozunda 23 mg'dan (1 mmol) daha az sodyum ihtiva eder, yani aslında “sodyum içermez”.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Levetirasetam


Levetirasetam ile metotreksatın birlikte uygulanmasının metotreksat klerensini azalttığı ve böylece kandaki metotreksat konsantrasyonunun potansiyel olarak toksik seviyelerekadar artmasına/uzamasına neden olduğu bildirilmiştir. Bu iki ilacı birlikte kullananhastaların kan metotreksat ve levetirasetam seviyeleri dikkatle incelenmelidir.

Alkol, hepatotoksik tıbbi ürünler, hematotoksik tıbbi ürünler


Düzenli alkol tüketimi ve diğer hepatotoksik tıbbi ürünlerle eş zamanlı kullanılması metotreksatın hepatotoksik etkilerinin görülme olasılığını arttırır (bkz. bölüm 4.4 Özelkullanım uyarıları ve önlemleri). Başka hepatotoksik tıbbi ürünleri (örn. leflunomid)birlikte alan hastalar dikkatle izlenmelidir. Aynı önlemler eş zamanlı olarak

hematotoksik tıbbi ürünler (örn: leflunomid, azatiyoprin, retinoidler, sülfasazalin) kullanıldığında da alınmalıdır. Leflunomid, metotreksat ile kombine uygulandığındapansitopeni ve hepatotoksisite insidansı artabilir.

Asitretin veya etretinat gibi retinodler ve metotreksatın kombine tedavisi hepatotoksisite riskini artırır.

Oral antibiyotikler


Tetrasiklinler, kloramfenikol ve emilmeyen geniş spektrumlu antibiyotikler gibi oral antibiyotikler, bağırsak florası inhibisyonu veya bakteriyel metabolizmanınbaskılanması yoluyla enterohepatik sirkülasyonu bozabilir.

Antibiyotikler


Bazı vakalarda, penisilinler, glikopeptidler, sülfonamidler, siprofloksasin ve sefalotin gibi antibiyotikler metotreksatın renal klerensini azaltabilir, böylece serumda artanmetotreksat konsantrasyonlarıyla eşzamanlı hematolojik ve gastrointestinal toksisiteoluşabilir.

Plazma proteinine yüksek oranda bağlanan tıbbi ilaçlar


Metotreksat plazma proteinine bağlanır ve salisilatlar, hipoglisemikler, diüretikler, sülfonamidler, difenilhidantoinler, tetrasiklinler, kloramfenikol, p-aminobenzoik asit veasidik antiinflamatuvar ilaçlar gibi proteine bağlanan diğer ilaçlar ile yer değiştirir vemetotreksatın bu ilaçlar ile birlikte kullanımı toksisitede artışa neden olabilir.

Probenesid, zayıf organik asitler, pirazoller ve non-steroidal antiinflamatuvar ajanlar

Probenesid, kıvrım diüretikleri gibi zayıf organik asitler ve pirazoller (fenilbütazon)metotreksatın eliminasyonunu azaltabilir ve yüksek serum konsantrasyonları dahayüksek hematolojik toksisiteye yol açabilir. Ayrıca düşük doz metotreksat ve non-steroid antiinflamatuvar tıbbi ürünler veya salisilatların kombinasyonunda toksisiteartışı olasılığı vardır.

Kemik iliği üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünler


Kemik iliği üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünlerle (örn: sülfanomidler, trimetroprim-sülfametoksazol, kloramfenikol, pirimetamin) birlikte kullanılmasıdurumunda, kan oluşumunda ciddi azalma görülme ihtimaline dikkat edilmelidir.

Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünler


Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünlerin (örn: sülfanomidler, trimetroprim-

sülfametoksazol) birlikte uygulanması metotreksat toksisitesinin artmasına yol açabilir. Folik asit yetersizliği durumunda özel önlem alınması tavsiye edilir.

Folik asit ve folinik asit içeren ürünler


Vitamin preparatları veya folik asit, folinik asit veya türevlerini içeren diğer ürünler metotreksatın etkinliğini azaltabilir.

Diğer antiromatik tıbbi ürünler


METOART CON diğer antiromatik tıbbi ürünlerle (örn: altın bileşikleri, penisilamin, hidroksiklorokin, sülfasalazin, azatioprin, siklosporin) beraber uygulandığındagenellikle metotreksatın toksik etkilerinde bir artış beklenmez.

Sülfasalazin


Metotreksat ve sülfasalazin kombinasyonunun metotreksatın etkisinde bir artışa sebep olmasına ve sülfasalazin vasıtasıyla folik asit sentezi inhibisyonuna bağlı olarakistenmeyen etkilerde artış olmasına rağmen, bu istenmeyen etkiler sadece birkaççalışma sırasında nadir vakalarda görülmüştür.

Merkaptopurin


Metotreksat teofilinin klerensini azaltabilir. Bu nedenle, metotreksat ve merkaptopurin kombinasyonu doz ayarlanmasını gerektirebilir.

Proton-pompası inhibitörü


Omeprazol veya pantoprazol gibi proton pompası inhibitörleriyle birlikte uygulanması etkileşimlere yol açabilir: Metotreksat ve omeprazolün birlikte uygulanmasımetotreksatın renal eliminasyonunun gecikmesine yol açar. Pantoprazol ilekombinasyonu, miyalji ile 7- hidroksimetotreksat metabolitinin renal eliminasyonunuinhibe eder, bir vakada titreme bildirilmiştir.

Teofilin


Metotreksat teofilinin klerensini azaltabilir. Metotreksat ile beraber kullanıldığında teofilin seviyesi izlenmelidir.

Kafein veya teofilin içeren içecekler


Metotreksat tedavisi süresince kafein veya teofilin içeren içeceklerin (kahve, kafein içeren alkolsüz içecekler, siyah çay) aşırı tüketiminden kaçınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: X

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Metotreksat tedavisi sırasında kadınlar hamile kalmamalıdır. Tedavi sırasında hamile kalınırsa, metotreksat tedavisine bağlı çocuklarda görülebilecek advers reaksiyonlarınınriskleri hakkında medikal bilgiler araştırılmalıdır. Bu yüzden, cinsel açıdan olgunhastalar (kadın veya erkek) METOART CON tedavisi süresince etkili bir doğumkontrolü uygulamalıdır ve bu uygulamaya tedaviden sonra en az 6 ay boyunca devametmelidir (bkz. bölüm 4.4).

Çocuk doğurma çağındaki kadınlar için, tedavi öncesinde gebelik testi yapılması gibi uygun tedbirler alınarak bu kadınların hamile olmadığından kesinlikle eminolunmalıdır.

Gebelik dönemi

METOART CON gebelik sırasında kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3). Hayvan çalışmalarında metotreksat üreme toksisitesi göstermiştir (bkz. bölüm 5.3).Metotreksatın insanda teratojenik olduğu görülmüştür; fetal ölüm ve/veya konjenitalanomalilere sebep olduğu bildirilmiştir. Sınırlı sayıda hamile kadında (42) maruziyetmalformasyonların (kranial, kardiyovasküler ve ekstremitel) insidansında artış (1:14) ilesonuçlanmıştır. Eğer metotreksat kullanımına hamile kalınmadan önce son verilmişse,normal gebelikler bildirilmiştir.

Laktasyon dönemi

Metotreksat infant için risk olabilecek bir konsantrasyonda anne sütüyle atılmaktadır ve bundan dolayı uygulamadan önce ve uygulama boyunca emzirme kesilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Metotreksat genotoksik olduğundan hamile kalmak isteyen kadınların genetik danışmanlık desteği almaları tavsiye edilmektedir ve erkekler tedaviden öncespermlerini koruma imkanı konusunda tavsiye almalıdırlar.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Tedavi boyunca yorgunluk ve baş dönmesi gibi merkezi sinir sistemine ilişkin belirtiler oluşabilir. METOART CON'un araç ve makine kullanımı üzerine az veya orta derecelietkisi vardır.

4.8. İstenmeyen etkiler

En yaygın istenmeyen etkiler hematopoetik sistem baskılaması ve gastrointestinal hastalıklardır.

Advers ilaç reaksiyonları aşağıda sıklık şeklinde listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:

Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmeyen (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor).

(Kist ve polipler de dahil olmak üzere) iyi huylu ve kötü huylu neoplazmlar

Çok seyrek: Metotreksat tedavisi kesildiğinde azalan lenfoma vakaları bildirilmiştir. Son zamanlarda gerçekleştirilen bir çalışmada, metotreksat tedavisinin lenfomainsidansını arttırdığı kanıtlanamamıştır.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Lökopeni, anemi, trombopeni Yaygın olmayan: Pansitopeni

Çok seyrek: Agronülositoz, ciddi kemik iliği depresyonu

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Diyabetes mellitus'un tetiklenmesi

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, yorgunluk, uyku hali

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, konfüzyon, depresyon

Çok seyrek: Görme bozukluğu, ağrı, ekstremitelerde müsküler asteni veya parestezi, tat almada değişiklik (metalik tat), konvülsiyonlar, menenjit, paralizBilinmiyor: Lökoensefalopati

Göz hastalıkları

Seyrek: Görsel bozukluklar Çok seyrek: Retinopati

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Perikardit, perikardiyal efüzyon, perikardiyal tamponad

Vasküler hastalıklar

Seyrek: Hipotansiyon, tromboembolik olaylar.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Pnömoni, çoğu kez eozinofil ile ilişkili interstitial alveolit/akciğer iltihabı. Ciddi akciğer hasarının (interstisyel pnömoni) potansiyel semptomları: kuru, produktifolmayan öksürük, nefes darlığı ve ateş

Seyrek: Pulmoner fibroz,

Pneumocystis cariniiGastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Stomatit, dispepsi, mide bulantısı, iştah kaybı Yaygın: Oral ülserler, diyareYaygın olmayan: Farenjit, bağırsak iltihabı, kusmaSeyrek: Gastrointestinal ülserler

Çok seyrek: Hematemesis (kan kusma), aşırı kanama, toksik megakolon

Hepato-bilier hastalıklar

Çok yaygın: Transaminazların yükselmesi

Yaygın olmayan: Siroz, fibroz ve karaciğer yağlanması, serum albüminde azalma

Seyrek: Akut hepatit

Çok seyrek: Hepatik yetmezlik

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Ekzantem, eritem, kaşıntı

Yaygın olmayan: Işığa karşı hassasiyet, saç kaybı, romatik nodüllerin artışı, herpes zoster, vaskülit, derinin herpetiform döküntüleri, ürtiker

Seyrek: Pigmentasyon artışı, akne, ekimoz

Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Lyell's sendromu), tırnaklarda artan pigmentasyon değişiklikleri, akut paronişi, furonküloz, telanjiektazi

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji, miyalji, osteoporoz

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan: Mesanenin inflamasyon ve ülserasyonu, renal bozukluk, idrar kaçırma Seyrek: Böbrek yetmezliği, oligüri, anüri, elektrolit bozukluğu

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan: Vajinanın inflamasyonu ve ülserasyonu

Çok seyrek: Libido kaybı, impotens, jinekomasti, oligospermi, mensturasyon bozukluğu, vajinal akıntı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Seyrek: Alerjik reaksiyonlar, anafilaktik şok, alerjik vaskülit, ateş, konjunktivit, enfeksiyon, sepsis, yara iyileşmesinin yavaşlaması, hipogammaglobinemi

Çok seyrek: Subkutan uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesinde oluşan lokal hasar (steril apse oluşumu, lipodistrofi).

İstenmeyen etkilerin ciddiyet derecesi ve ortaya çıkışı doz seviyesine ve uygulama sıklığına bağlıdır. Ancak ciddi istenmeyen etkiler düşük dozlarda da ortaya çıkabileceğiiçin, hastaların doktor tarafından düzenli olarak izlenmesi gereklidir.

Metotreksatın subkutan uygulanması lokal olarak iyi tolere edilmektedir. Sadece tedavi sırasında azalan hafif lokal cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarakizlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli adversreaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir.(www.titck.gov.tr; e- posta: [email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 21835 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

a) Doz aşımı semptomları

Metotreksat toksisitesi başlıca hematopoietik sistemi etkiler.

b) Doz aşımı durumunda tedavi

Kalsiyum folinat, metotreksatın toksik istenmeyen etkilerini nötralize etmek için spesifik bir antidottur.

lıkla, alınması gerekenden fazla doz alındığında, bir saat içinde alınan metotreksat dozuna eşit miktarda veya daha fazla miktarda kalsiyum folinat dozuuygulanmalıdır ve bu işleme metotreksat serum seviyeleri 10'7 mol/l'nin altına düşenekadar devam edilmelidir.

Aşırı doz aşımı vakalarında, renal tübüllerde metotreksatın ve metabolitlerinin çökelmesinin önlenmesi için hidrasyon ve üriner alkalizasyon gerekebilir.Hemodiyalizin ve peritonealdiyalizin metotreksat eliminasyonunu arttırdığı

gözlemlenmemiştir. Yüksek akımlı bir diyalizör kullanılarak gerçekleştirilen akut, intermitan hemodiyaliz ile etkili bir metotreksat klerensi bildirilmiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer immunosupresanlar

ATC kodu: L04AX03

Juvenil idiyopatik artritin poliartritik formları ve kronik, inflamatuar romatik hastalıkların tedavisi için antiromatik tıbbi ürün.

Etki mekanizması


Metotreksat, antimetabolitler olarak bilinen sitotoksik ajanlar sınıfına ait bir folik asit analoğudur. Dihidrofolat redüktaz enziminin yarışmalı inhibisyonu ile etki eder veböylece DNA sentezini inhibe eder. Metotreksatın psöriazis, psöriatik artrit ve kronikpoliartritin tedavisinde, inflamasyon bölgesinde metotreksata bağlı ekstraselüleradenozin konsantrasyonunda artış sağlayan antiinflamatuvar ya da immünosüpresif biretkisi olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


Oral uygulamadan sonra metotreksat gastrointestinal kanaldan emilir. Düşük doz (7,5 mg/m2 ve 80 mg/m2 vücut yüzey alanı arasında doz) uygulanması durumunda, ortalamabiyoyararlanım yaklaşık %70'tir. Fakat bireyler arasında ve birey içinde önemliderecede sapma (%25-100) görülme olasılığı vardır. Maksimum serum konsantrasyonu1-2 saat sonra sağlanır.

Subkutan ve intramüsküler enjeksiyonun biyoyararlanımı benzerdir ve yaklaşık %100'dür.

Dağılım

:

Metotreksatın yaklaşık %50'si serum proteinlerine bağlanır. Vücut dokularına dağıldığından dolayı karaciğer, böbrekler ve özellikle dalakta haftalar ya da aylarsüresince tutulabilen yüksek konsantrasyonlarda poliglutamit formu bulunmuştur.Küçük dozlarda uygulandığında, metotreksat az miktarda vücut sıvısına geçer. Terminalyarı ömrü ortalama 6 -7 saattir ve önemli ölçüde değişim gösterir (3-17 saat). Yarıömür, üçüncü bir dağılım alanına sahip olan hastalarda (plevral efüzyon, assit) normalsürenin 4 katına kadar uzayabilir.

Biyotransformasyon:


Uygulanan metotreksatın yaklaşık %10'u intrahepatik olarak metabolize olur. Başlıca metaboliti 7-hidroksimetotreksattır.

Eliminasyon:


Eliminasyon, öncelikle glomerular filtrasyon yoluyla ve proksimal tübülüste aktif sekresyon ile renal olarak, çoğunlukla değişmeden olur.

Safra ile yaklaşık % 5-20 metotreksat ve % 1- 5 7-hidroksimetotreksat elimine edilir. Güçlü enterohepatik kan akışı gözlenir.

Böbrek yetmezliği durumunda eliminasyon önemli oranda gecikir. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak eliminasyonda bozulma bilinmemektedir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:


Bilgi bulunmamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvanlarla yapılan çalışmalar metotreksatın fertiliteye zarar verdiğini ve embriyotoksik, fetotoksik ve teratojenik olduğunu gösterir. Metotreksat

in vivoinvitro6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Diğer paranteral ürünler ile geçimliliği ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Bu tıbbi ürün, diğer tıbbi ürünlerle ve çözücülerle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, 1 ml long steril şeffaf Tip I cam şırınga, 1 ml long Tip I klorobutil elastomer şırınga tıpası, 1 ml long şeffaf plastik şırınga pistonu ve 1/2 şeffaf plastik şırıngaemniyet aparatı.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Yerel gerekliliklere uygun olarak taşıma ve imha şekli diğer sitotoksik preparatlarınki ile uyumlu olmalıdır. Hamile sağlık personeli METOART CON'un taşımamalıdırve/veya uygulamamalıdır.

Metotreksat deri veya mukoza ile temas etmemelidir. Kontaminasyon durumunda, temas eden bölge bol su ile hemen yıkanmalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “ Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak imhaedilmelidir.

Sadece tek kullanım içindir. Kullanılmayan çözelti atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23 Bağcılar / İSTANBULTelefon : (0212) 410 39 50Faks : (0212) 447 61 65e-mail :

info@kocakfarma. com8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

2016/750

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 20.10.2016 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Metoart Con 10 Mg/0,25 Ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Enjektör

Etken Maddesi: Metotreksat Disodyum

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.