Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aknetrent 10 Mg Yumuşak Jelatin Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Dermatolojik İlaçlar » Akne İlaçları » Sistemik Akne İlaçları » Sivilce İlaçları » Isotretinoin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AKNETRENT ® 10 mg yumuşak jelatin kapsül
KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde:
Bir yumuşak jelatin kapsül 10 mg izotretinoin içerir.
Yardımcı maddeler:

Rafine soya yağı Hidrojenlenmiş soya yağı Kısmen hidroj enlenen soya yağı Yardımcı maddeler için, bkz. 6.1.
FARMASÖTİK FORM
Yumuşak jelatin kapsül
KLİNİK ÖZELLİKLER
TerapStik endikasyonlar
AKNETRENT şiddetli akne formlannm (nodüler veya konglobat akne, veya kalıcı yara izi bırakma riski olan akne) ve sistemik antibakteriyel ve topikal tedavi ile birlikte standart tedavilere yanıt vermeyen aknenin tedavisinde endikedir.
Pozoloji ve uygulama şekli Kullanıma İlişkin Uyanlar:
1.Tedaviye, bir sonraki normal adet döneminin ikinci veya üçüncü gününden önce başlanmamalıdır.
2.Tedaviye başlamadan önceki iki hafta içinde negatif gebelik testi sonucu alınmalıdır.
(Tedavi sırasında her ay gebelik testlerinin yapılması tavsiye edilir.)
3.AKNETRENT tedavisine başlamadan önce, hekim, gebe kalma potansiyeli bulunan hastalara, alınacak önlemler, çok ağır fetal malformasyon riski ve AKNETRENT tedavisi sırasında veya tedavi kesildikten sonraki bir ay içinde gebe kalmanın muhtemel sonuçlan hakkında sözlü ve yazılı bilgi vermelidir.
4. Aynı etkili ve kesintisiz gebelik önleyici tedbirler, araya giren süre ne kadar uzun olursa olsun, tedavinin tekrarlandığı her sefer alınmalı ve tedaviden sonra bir ay devam etmelidir.
5.Hasta, bu önlemlere rağmen, AKNETRENT tedavisi sırasında veya tedavi bırakıldıktan sonraki bir ay içinde gebe kaldığı takdirde, fetusta ağır bir
malformasyonun görülme riski çok yüksektir (örneğin, eksensefali).
Standart doz
AKNETRENT, sistemik retinoid kullanımı konusunda deneyimli ve izotretinoin tedavisi ile ilişkili teıatojenite riskini bilen hekimlerce reçete edilmelidir. Hem kadın hem de erkek hastalara kullanma talimatının bir kopyası verilmelidir (Bkz. 4.4 özel kullanım uyarılan ve önlemleri).
AKNETRENT'e verilen terapötik yanıt ve advers etkiler doza bağlıdır ve hastalarda değişkenlik gösterir. Bu durum tedavi sırasında her hasta için ayrı doz ayarlamasını gerektirir. AKNETRENT tedavisine günde 0.5 mgfcg'lık dozla başlanmalıdır. Çoğu hasta için doz günde 0.5-1.0 mg/kg arasında değişir. Çok şiddetli hastalığı olan veya vücudunda akne olan hastalarda 2.0 mg/kg'a varan yüksek dozlar gerekebilir.
Kapsüller yemeklerle birlikte günde bir veya iki kez alınmalıdır.
Tedavide 120-150 mg/kg'lık kümülatif tedavi dozunun remisyon oranlarını artırdığı ve relapsı önlediği gösterilmiştir. Dolayısıyla her hastada tedavi süresi günlük doza göre değişir. 16-24 haftalık tedaviyle akne tamamen remisyona sokulabilir, önerilen doza şiddetli intolerans gösteren hastalarda, tedaviye daha düşük dozla uzun süre devam edilebilir.
Hastaların çoğunda tek bir tedavi dönemi sonunda akne tamamen temizlenebilir. Kesin relaps durumunda, AKNETRENT tedavisinde önceki günlük dozun ve kümülatif tedavi dozunun aynısı uygulanmalıdır. Akne, tedavi kesildikten sonraki 8 hafta boyunca gelişebileceği için, tedaviye bu süre bitmeden yemden başlanmamalıdır.
intoleransı olan hastalar
Önerilen doza ciddi derecede intoleransı olan hastalarda, daha uzun tedavi süresi gerekeceği ve daha yüksek relaps riski olacağı göz önünde bulundurularak, tedaviye daha düşük dozlarla devam edilebilir. Bu hastalarda mümkün olan maksimum etkililiğe ulaşmak için tolere edilebilen en yüksek dozda tedaviye devam edilmelidir.

Özel popfilasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda, tedaviye düşük dozla (10 mg/gün) başlanmalıdır. Sonrasında doz, 1 mg/kg/gün'e veya hastanın dayanabileceği maksimum doza kadar arttırılmalıdır (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde kullanımı kontrendikedir.

Pediyatrik popfilasyon:

12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir. 12 yaşından büyük çocuklarda doz
ayarlaması gerekli değildir.

Geriyatrik popûlasyon:

Doz ayarlaması gerekli değildir.
Kontrendikasyonlar
AKNETRENT aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadın hastalarda
- Kadın hasta tüm korunma koşullarına uymadığında gebe kalma potansiyeli bulunan kadın hastalarda (Bkz. 4.4 özel kullanım uyarılan ve önlemleri)
Hamile veya emziren kadınlarda
- AKNETRENT

hamil

e veya emziren kadın hastalarda kontrendikedir (Bkz. 4.6 Gebelik ve laktasyon).
Tetrasiklinler
- Tetrasiklinlerle birlikte tedavi gören hastalarda (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri).
Karaciğer yetmezliği
- Karaciğer yetmezliği (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyanlan ve önlemleri).
A hipervitaminozisi
- Daha önceden A hipervitaminozisi olan hastalar (Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler).
Yükselmiş kan lipid değerleri
- Aşın düzeyde yükselmiş kan lipid değerleri olan hastalar (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyanlan ve önlemleri).
Aşın duyarlılık
- AKNETRENT, izotretinoine veya ilacın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. AKNETRENT, soya yağı, kısmen hidrojene olmuş soya yağı ve hidrojene soya yağı içerir. Bu nedenle, AKNETRENT soyaya aleıjisi olanlarda kontrendikedir.
özel kullanım uyarılan ve önlemleri
AKNETRENT TERATOJENİKTİR.
Kısa süreli olsa dahi, AKNETRENT in herhangi bir miktar kullanımı sırasında gebelik meydana gelirse, yüksek düzeyde sakat çocuk doğurma riski bulunmaktadır. ilaca maruz kalan tüm fetuslar potansiyel olarak etkilenebilir.
AKNETRENT, korunma koşullarının tümü sağlanmadığı sürece, gebe kalma potansiyeli bulunan kadın hastalarda kontrendikedir.
Gebeliği önleme ile ilgili bilgiler, hastalara hem sözlü hem de yazılı olarak verilmelidir. Gebeliğin önlenmesi
Kadın hasta aşağıdakilerden emin olmalıdır:
- Hasta teratojenik riski anlamalıdır.
- Hasta ilacın kullanımına yönelik uyanlan anlayabilecek ve uygulayabilecek durumda olmalıdır.
- Hasta doktor tarafından AKNETRENT tedavisi sırasında ve tedavi bitimim izleyen 1 ay boyunca gebe kalmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır.
- Hasta AKNETRENT tedavisine başlamadan bir ay evvel, tedavi sırasında ve tedavi kesildikten sonraki bir ay boyunca gebelikle ilgili önlemleri aralıksız uyguluyor olmasının gerekliliğim anlamış ve kabul etmiş olmalıdır. Bariyer yöntemi dahil, en az 1, ve tercihen 2, komplementer kontraseptif önlem kullanılmalıdır.
- Tedaviye başlamadan iki hafta evvel hastadan negatif gebelik testi alınmış olmalıdır. Hasta, tedavi süresince ve tedavinin kesilmesini takiben 5 hafta boyunca hamilelik testi yaptıracağım kabul etmelidir.
- Hasta, AKNETRENT tedavisine bir sonraki normal menstrüel dönemin ikinci veya üçüncü gününde başlamalıdır.
- Hasta, kontraseptif önlemlerin başansızlığına karşı uyanlmış olmalıdır.
- Hasta, aylık sıkı takip gerekliliğim anlamalıdır.
- Hasta, hamileliğin potansiyel sonuçlan ve hamilelik riski olduğunda hekime derhal danışmasının gerektiğini anlamış ve konu hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır.
- Hasta, amenore olduğunda bile, etkili kontrasepsiyon hakkmdaki tüm tavsiyelere uymalıdır.
- Hasta, relaps durumunda AKNETRENT tedavisinden bir ay evvel, tedavi sırasında ve tedaviden sonraki bir ay süresince aynı kesintisiz ve etkili kontraseptif önlemleri uygulamalıdır ve uyulması gereken aynı gebeliği önleyici değerlendirmeleri izlemelidir.
- Hasta, uyanlan tamamen anlamalıdır ve kendisine anlatıldığı gibi uygulanabilir gebeliği önleyici tedbirlere uyacağına dair istekli olduğunu kabul etmelidir.
- Hasta, zorunlu kontraseptif önlemleri kullanmalıdır ve bu önlemlere uyabilme konusunda bilinçli olmalıdır.
Reçete eden hekim, herhangi bir gebelik riski olmadığım gösteren zorlayıcı sebepleri göz önünde bulundurmadığı sürece, belirtilen koşullar halihazırda cinsel aktivitesi olmayan kadın hastalar için de aynca geçerlidir. Kısırlık geçmişi sebebiyle normalde kontrasepsiyon uygulamayan kadın hastalar (histerektomi durumu dışında) veya cinsel aktivite yokluğu olduğunu iddia edenler dahil, kadın hastalara AKNETRENT kullanırken yukanda belirtilen talimatları takip ederek etkili kontraseptif önlemleri kullanmalan konusunda tavsiye verilmelidir.
Reçete eden hekim aşağıdakilerden emin olmalıdır:
- Hastanın, şiddetli akne formlarına (nodfiler veya konglobat akne, veya kalıcı iz bırakma riskindeki akne) ve sistemik antibakteriyel ve topikal tedavi ile birlikte standart tedavilere yanıt vermeyen akneye sahip olduğundan.
- Tedavi öncesinde, süresince ve tedavinin kesilmesini takiben 5 hafta boyunca negatif gebelik testi alındığından. Gebelik testinin gün ve sonuçlanılın belgelendiğinden.
- Hastanın, bariyer yöntemi dahil, en az 1 ve tercihen 2 etkili kontrasepsiyon yöntemini, tedaviye başlamadan en az bir ay önce kullanmış olduğundan ve tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden sonraki en az 1 ay suresince etkili kontrasepsiyon kullanmaya devam ediyor olduğundan.
- Hastanın, yeterli derecede anladığının teyidi dahil, yukarıda listelenen gebeliği önleyici koşullara uygun olduğundan.
- Hastanın, sözü edilen koşullan kabul ettiğinden.
AKNETRENT tedavisi sırasında veya sonraki bir ay içerisinde bu önlemlere rağmen gebe kalındığında, fetusta çok ciddi malformasyon riski büyüktür (özellikle merkezi sinir sistemi, kalp ve büyük kan damarlan etkilenir). Aynca spontan düşük riski de fazladır. Eğer gebelik oluşursa, hekim ve hasta gebeliğe devamın uygunluğunu konuşmalıdır.
Kontrasepsiyon
- Bayan hastalara, gebeliğin önlenmesi hakkında kapsamlı bilgi verilmelidir ve eğer etkili kontrasepsiyon kullanmıyorlarsa onlara kontraseptif tavsiye verilmelidir.
- Mi

nimumHahil

kontrasepsiyonun iki tamamlayıcı formunu kullanmalıdır. Amenore hastalar dahil, kontrasepsiyona tedavinin kesilmesini takiben en az 1 ay boyunca devam edilmelidir.
Gebelik testi
- Lokal deneyimlere göre, medikal olarak desteklenmiş minimum 25 MlU/ml hassaslıktaki gebelik testlerinin, menstrüel dönemin ilk 3 gününde şu şekilde uygulanması önerilmektedir:
Tedavi öncesinde:
- Kontrasepsiyona başlamadan evvel gebelik riskini saf dışı bırakmak amacıyla, başlangıçta gebelik testi uygulanması önerilmektedir. Testin gün ve sonuçlan kaydedilmelidir. Düzenli adet görmeyen hastalarda, bu gebelik testinin zamanlaması

hastanınilişkisinden3

hafta sonra yapılmalıdır. Reçete eden hekim hastayı kontrasepsiyon konusunda bilgilendirmelidir.
- Gebelik testi, görüşme sırasında veya hekim ziyaretinin 3 gün öncesinde gerçekleştirilmelidir ve en az 1 ay boyunca hasta etkili kontrasepsiyon kullanana
kadar AKNETRENT kul

lanımı

ertelenmelidir. Bu test, AKNETRENT ile tedaviye başladığında hastanın hamile olmadığım garanti etmektedir.
Takip ziyaretleri:
- Takip ziyaretlerinin zamanı 28 günlük aralıklar ile ayarlanmalıdır. Aylık olarak tekrarlanan gebelik testlerine ihtiyaç, hastanın cinsel aktivitesi ve son menstrüel geçmişi (anormal adet, kaçırılan periyod ve amenore) göz önünde bulundurularak, lokal deneyimlere göre belirlenmelidir. Belirtildiğinde, takip eden gebelik testi hekim ziyaret gününde veya ziyaretin 3 gün öncesinde gerçekleştirilmelidir.
Tedavi bitimi:
- Tedavi bittikten S hafta sonra, herhangi bir hamilelik şüphesine yer vermemek amacıyla, kadın hastalar son bir gebelik testi uygulamalıdır.
Erkek hastalar
Mevcut veriler, AKNETRENT alan hastaların semen ve seminal sıvısından gelen materaal maruziyet seviyesinin, AKNETRENT'in teratojenik etkileri ile ilişkilendirmeye yetmediğini göstermektedir.
Erkek hastalara, ilaçlarım kimseyle, özellikle kadınlarla, paylaşmamaları konusu hatırlatılmalıdır.
Ek önlemler
Mikrodozdaki progestron preparatlar (minihaplar), AKNETRENT tedavisi sırasında gebelikten korunmak için yeterli olmayabilir.
Hastalara, ilacı başkalarına vermemeleri ve kullanılmamış kapsülleri tedavi sonunda eczacılarına geri vermeleri konusunda yol gösterilmelidir.
AKNETRENT tedavisi sırasında ve tedavinin bitimini izleyen 1 aylık dönem içerisinde, kazaen maruziyeti ve hamile kan alıcıs

ının

fetusuna potansiyel riski önlemek amacıyla hastaların kan bağışında bulunmaları engellenmelidir.
Psikiyatrik bozukluklar
AKNETRENT tedavisi gören hastalarda depresyon, agresif ve suç işlemeye yönelik davranışlarda artış, psikotik semptomlar ve nadiren intihar girişimleri ve intihar bildirilmiştir. Bu olaylar için, nedensel bir ilişki bağlantısı bulunamamıştır. Depresyon geçmişi olan hastalara özel ilgi gösterilmeli ve bütün hastalar, depresyon belirtileri

açısından

izlenmeli ve gerekiyorsa uygun bir tedavi için yönlendirilmelidirler. Ancak, AKNETRENT'in kesilmesi semptomları hafifletmeyebilir ve bu nedenle ileri psikiyatrik veya psikolojik değerlendirme yapılması gerekebilir.
Deri ve subkütanöz doku bozuklukları

Aknenin

akut şiddetlenmesi bazen ilk periyod süresince görülür ancak devam eden tedavi ile hafifler, bu süre genellikle 7-10 gündür ve doz ayarlaması gerektirmez.
Kuvvetli güneş ışığına veya UV ışınlarına maruziyet önlenmelidir. Gerekli olduğunda, yüksek koruma faktörlü (en az İS koruma faktörü) bir güneşten korunma ürünü kullanılmalıdır. ,
Atipik bölgelerde hipertrofik kalıcı yara izi ve daha nadiren tedavi bölgelerinde hiper-veya hipo pigmentasyon riski taşıdıklarından agresif kimyasal dermabrazyon ve kütanöz lazer tedavisi, AKNETRENT tedavisi sırasında ve tedaviden sonraki 5-6 ay süresince kull

anılmamakullanılmamalıdır.

Lokal tahriş artabileceğinden, AKNETRENT'in topikal keratolitik veya eksfolyatif akne karşıtı ajanlarla birlikte kullanılması engellenmelidir.
AKNETRENT ciltte ve dudaklarda kuruluğa sebep olduğundan, hastalara tedavinin başından itibaren cildi nemlendirici merhem veya krem ve dudak kremi kullanmaları tavsiye edilmelidir.
Pazarlama sonrasında elde edilmiş ve AKNETRENT kullanımı ile ilişkilendirilen ciddi cilt reaksiyonları (Eritema Multiforme, Stevens-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz) raporlan bulunmaktadır. Bu olaylar ciddi olabilir ve hastaneye yatış, sakatlık, hayatı tehdit edici olaylar veya ölümle sonuçlanabilir. Hastalar, şiddetli cilt reaksiyonları için yakından takip edilmeli ve gerekirse AKNETRENT tedavisinin sonlandınlması düşünülmelidir.
Göz bozuklukları
Kuru göz, korneada bulanıklık, azalan gece görüşü, keratit, blefarit ve konjunktivit genellikle tedavinin kesilmesini takiben geçmiştir. Kuru gözlere, yağlı göz merhemi uygulaması veya gözyaşı yedekleme tedavisinin uygulanması ile yardım edilebilir. Kuru gözlü hastalar keratit oluşma olasılığına karşı izlenmelidir. Görme bozuklukları yaşayan hastalar, göz doktoruna yönlendirilmeli ve AKNETRENT' in kesilmesi düşünülmelidir. Tedavi süresince, hastanın gözlük takmasına neden olabilen, kontak lens intoleransı meydana gelebilir.
AKNETRENT tedavisi sırasında azalan gece görüşü meydana gelmiştir ve çok nadiren tedavinin kesilmesini takiben devam edebilmiştir (Bkz. 4.8 istenmeyen etkiler). Bazı

hastalardahakkındabilgilendirilmeli

ve gece araç sürerken veya herhangi bir aracı kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Görme problemleri dikkatle izlenmelidir.
t
Kas-iskelet ve eklem dokusu bozukluklan
Miyalji, artralji ve artan serum kreatin fosfokinaz oluşabilir ve etkin egzersize azalmış tolarens ile ilişkilendirilebilir (Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler).
Keratinizasyon bozukluklarının tedavisi için birkaç yıl boyunca yüksek doz aliminin sonrasında prematüre epifizeal klozür, hiperostoz, tendon ve ligamenlerin kalsifikasyonu dahil kemik değişiklikleri meydana gelmiştir. Bu hastalarda, doz seviyeleri, tedavi süresi ve toplam kümilatif doz genellikle akne tedavisi için önerilen dozun çok çok üstünde olmuştur. Bu nedenle, her bir hastada yarar/zarar oranının dikkatli bir değerlendirmesi yapılmalıdır.
Selim intrakraniyal hipertansiyon
AKNETRENT kullanımı birkaç (psödotümör serebri) selim intrakraniyal hipertansiyon vakasıyla ilişkili olmuştur, bunların bazılarında tetrasiklinlerle birlikte kullanım söz konusudur (Bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Selim intrakraniyal hipertansiyonun işaret ve belirtileri, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, görme sıkıntısı ve papila ödemini içermektedir. Selim intrakraniyal hipertansiyon gelişen hastalar, AKNETRENT'i hemen kesmelidir. Bu nedenle, tetrasiklinlerle birlikte tedaviden kaçınılmalıdır.
Hepatobiliyer bozukluklar
Daha sıkı bir inceleme klinik olarak belirtilmedikçe, karaciğer fonksiyonu veya enzimleri, tedaviden önce ve tedavi başladıktan 1 ay sonra ve takiben 3 aylık aralıklarla incelenmelidir. Karaciğer transaminazlannda geçici ve geri dönüşümlü artışlar bildirilmiştir. Çoğu vakada bu değişiklikler normal aralık dahilinde kalmıştır ve değerler tedavi sırasında başlangıç seviyelerine dönmüştür. Ancak, transaminaz seviyeleri normal seviyeleri aştığında, dozun azaltılması veya tedavinin kesilmesi gerekebilir.
Renal yetmezlik
Şiddetli renal yetmezlik ve renal bozukluk, izotretinoinin fârmakokinetiklerini etkilememektedir. Bu nedenle, AKNETRENT renal yetmezliği olan hastalara verilebilir. Ancak, hastaların tedaviye düşük doz ile başlaması ve dozun tolere edilebilen maksimum dozlara titrasyonu tavsiye edilmektedir (Bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli; Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler).
Lipid metabolizması
Daha sıkı bir inceleme klinik olarak belirtilmedikçe, serum lipid (açlık) değeri, tedavi
başladıktan 1 ay sonra ve takiben 3 aylık aralıklarla ayrıca kontrol edilmelidir. Serum
lipid değerleri, dozun azaltılması ve tedavinin kesilmesi ile genellikle normale döner.
Serum lipidlerdeki değişiklikler ayrıca perhiz kurallarının ölçülerine olan cevapla
çözümlenebilir. Yaşamsal önem taşıyan bir akut pankreatitin 800 mg/dl veya 9
mmol/l'nin üzerinde artan serum trigliserid düzeyleri ile ilişkili olduğu bilinen bir
gerçektir, dolayısıyla serum trigliserid düzeylerindeki klinik olarak anlamlı

8/17

yükselmelerin kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir (Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler). Bu sebepten, eğer kontrol edilemeyen hipertrigliseridemi veya pankreatit belirtileri gelişirse AKNETRENT kesilmelidir.
Gastrointestinal bozukluklar
AKNETRENT, daha önceden bağırsak bozukluğu geçmişi olmayan hastalarda enflamatuvar bağırsak hastalığı (bölgesel ileit dahil) ile ilişkilendirilmektedir. Bazı vakalarda bu durumun AKNETRENT tedavisi kesildikten sonra da devam ettiği görülmüştür. Şiddetli diyare (hemorajik), karın ağnsı, rektal kanama yaşayan hastalar, AKNETRENT'i hemen kesmelidir.
Aleıjik reaksiyonlar
Sadece önceki topikal retinoid maruziyeti sonrasında, nadiren anafilaktik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Seyrek olarak aleıjik kütanöz reaksiyonları bildirilmiştir. Çoğu zaman kol ve bacaklar ve ekstrakütanöz bölümlerin purpurası (çürükler ve kırmızı lekeler) ile şiddetli aleıjik vaskülit vakaları bildirilmiştir. Şiddetli aleıjik reaksiyonlar, tedavinin kesilmesini ve dikkatli izlemeyi gerektirebilir.
Yüksek riskli hastalar
AKNETRENT tedavisi gören yüksek riskli hastalarda (diyabet, aşın şişmanlık, alkolizm veya lipid metabolizması

bozuklukları

olanlar) serum lipid ve/veya kan glukoz değerlerinin sık aralıklarla kontrol edilmesi gerekebilir.
Diyabeti olduğu bilinen veya diyabetten şüphelenilen hastalarda kan glukoz düzeylerinin sık aralıklarla kontrolü önerilir. Nedensel bir ilişki olmasa da, AKNETRENT tedavisi sırasında açlık kan şekerlerinin yükseldiği bildirilmiştir ve yeni diyabet olguları teşhis edilmiştir.
AKNETRENT ile tedavi edilmiş kadın ve erkek hastalar, tedavi sırasında ve tedavinin bitiminden sonraki bir ay içerisinde kan bağışı yapamazlar.
özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon
AKNETRENT kullanımı sırasında pediatrik hastalarda sırt ağrılarında artış (%29) ve artralji (%22) görülmüştür. AKNETRENT'in 12 yaşından küçük pediyatrik hastalarda kullanımı çalışılmamıştır.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

AKNETRENT ve A vitamininin aynı anda kullanılmaması gerekir çünkü A hipervitaminozisini yoğunlaştırabilir.
Ender vakalarda, bazıları tetrasiklinlerin birlikte kullanımı dahilinde olan, selim intrakranial hipertansiyona bağlı “psödotümör serebri” bildirilmiştir. Dolayısıyla tetrasiklinlerle destekleyici tedaviden kaçınılmalıdır. (Bkz. 4.4 özel kullanım uyarılan ve önlemleri). izotretinoin ile etkileşim sonucu mikro dozdaki progestron preparatlannın etkisi azalmaktadır. Bu nedenle, mikro dozdaki progestron preparatlan veya küçük dozdaki ilaçlar (minipill) kullanılmamalıdır. Sistemik kortikosteroidlerin osteoporoza neden olduklan bilinmektedir. izotretinoinin sistemik kortikosteroidlerle birlikte kullammda kemik kaybında artışa yol açıp açmadığına dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır.
Lokal tahrişi artabileceğinden, AKNETRENT'in topikal keratolitik veya eksfolyatif akne karşıtı ajanlarla birlikte kullanılması engellenmelidir.
4.6
Gebelik ve laktasyon
Gebelik, AKNETRENT ile tedavide mutlak kontrendikasyondur. Eğer bu uyarılara rağmen, AKNETRENT ile tedavi sırasında veya takip eden 1 ay içerisinde gebelik meydana gelirse, fetusun çok şiddetli ve ciddi malformasyon riski bulunmaktadır.
Genel tavsiye Gebelik kategorisi: X
Çocuk doğurma potansiyeli bulanan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Kısırlık geçmişi nedeniyle normalde kontraseptif önlem almayan kadın hastalar dahil tüm kadınlara aşağıdaki önerilere göre AKNETRENT tedavisi sırasında bu tip önlemler alması uyarısında bulunulmalıdır.
Gebelik dönemi
AKNETRENT tedavisiyle ilişkili olarak önemli fetal malformasyonlar bildirilmiştir: Merkezi sinir sistemi anormallikleri (Hidrosefali, serebellar malformasyonlar/ anormallikler, mikrosefali), yüzde dismorfi, yarık dudak, dış kulakta anormallikler (dış kulak yokluğu, dış işitme kanallarının küçük olması veya yokluğu), göz anormallikleri (mikroftalmi), kardiyovasküler anormallikler (fallot tetralojisi, büyük damarların transpozisyonu, septal defekt gibi konotrunkal malformasyonlar), timus bezi anormallikleri ve paratiroid bezi anormallikleri. Ayrıca spontan düşük riski de büyüktür. AKNETRENT ile tedavi edilen bayan hastada gebelik meydana gelirse, tedavi durdurulmalı ve hasta değerlendirme ve tavsiye için teratolojide uzman veya deneyimli bir hekime yönlendirilmelidir.
Laktasyon dönemi
AKNETRENT yüksek derecede lipofilik olduğundan ilacın anne sütüne geçme olasılığı fazladır. Advers etki potansiyeli taşıdığından

emziren

annelerde AKNETRENT kullanımı kontrendikedir.
Üreme yeteneği (fertilite)
AKNETRENT tedavisi sırasında veya sonraki bir ay içersinde bu önlemlere rağmen gebe kalındığında, fetusta çok ciddi malformasyon olma riski büyüktür (özellikle merkezi sinir sistemi, kalp ve büyük kan damarları etkilenir). Ayrıca spontan düşük riski de büyüktür.
Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
AKNETRENT tedavisi sırasında ve tedavi kesildikten sonra gece görüşünde azalma olmuştur. Bazı hastalarda bu durumun başlaması ani olduğundan, hastalar bu potansiyel problem hakkında bilgilendirilmeli ve gece araç sürerken veya herhangi bir aracı kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdırlar (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri).
İstenmeyen etkiler
AKNETRENT kullanımı ile ilişkilendirilen yan etkilerin bazılan doz orantılıdır, önerilen dozlarda zarar/yarar oram hastalığın şiddeti göz önüne alındığında genelde kabul edilebilir düzeydedir. Yan etkiler, doz değiştirildikten veya tedavi kesildikten sonra genellikle geri dönüşlüdür, ancak bazılan tedavi durdurulduktan sonra da devam edebilir.
Aşağıda listelenen advers reaksiyonlar, AKNETRENT inceleme çalışmalanndan elde edilen deneyimleri ve pazarlama sonrası deneyimlerini yansıtmaktadır. Bu olayların bazılanmn AKNETRENT tedavisiyle ilişkisi bilinmemektedir. AKNETRENT alan hastalardaki yan etkilerin ve advers reaksiyonların çoğu, çok yüksek dozda A vitamini alan hastalarda tarif edilenler (cilt ve mukoz dokulanmn kuruluğu, örneğin dudaklar, naza! yollar ve gözler) ile benzerdir.
Aşağıdaki semptomlar AKNETRENT ' in en sık bildirilen istenmeyen yan etkileridir: Deride kuruma, mukozalarda kuruma örneğin dudaklar, şilit, burun mukozası (epistaksis), farinks (ses kısıklığı), gözler (konjunktivit, geri dönüşümlü kornea opaklığı ve kontakt lenslere intolerans).
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:
Çok seyrek
Gram pozitif mikroorganizmalara

(Staphylococcus aureus)

bağlı lokal veya sistemik enfeksiyonlar.
Kan ve Lenf sistemi hastalıkları:
Çok yaygın
Anemi,

kırmızı

kan hücresi parametrelerinde bozukluk (kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma ve hematokrit, sedimentasyon oranının
Yaygın Çok seyrek
yükselmesi gibi), platelette artma veya platelet sayısnda (trombositopeni) azalma Beyaz kan hücre sayısında azalma, Nötropeni,
Lenfadenopati
Bağışıklık sistemi hastalıkları:
Seyrek
Aleıjik deri reaksiyonu, anafilaktik reaksiyonlar, sistemik aşın duyarlılık
Metabolizma ve beslenme hastalıkları:
Çok seyrek
Diabetes mellitus, hiperürisemi.
Psikiyatrik hastalıklar:
Seyrek
Çok seyrek
Depresyon, şiddetli depresyon, agresif davranışlarda artış, anksiyete, davranış değişiklikleri
Davranış bozukluklan, intihar girişimi, intihar
Sinir sistemi hastalıkları:
Yaygın
Çok seyrek
Baş ağrısı
İntrakranial basınç artışı (psödotümör), nöbetler, bitkinlik, baş dönmesi
Göz hastalıkları:
Çok yaygın
Çok seyrek
Blefarit, konjunktivit, göz kuruluğu, göz iritasyonu
Bulanık görme, lentiküler katarakt, nadiren renk görüşünde sıkıntı, kontak lens intoleransı, kornea opaklığı, karanlığa uyum bozukluklan (gece görüşünün azalması), keratit, selim intrakraniyal hipertansiyon belirtisi olarak papila ödemi, fotofobi, fotoaleıjik reaksiyonlar.
Kulak ve iç kulak hastalıkları:
Çok seyrek
Belli frekanstan duyma bozukluğu.
Vaskfiler hastalıklar:
Çok seyrek
Vaskülit (Örneğin; Wegener granülomatozu, alerjik vaskülit),
Solunum sistemi hastalıkları
Yaygın Çok seyrek
Epistaksis, nazal kuruluk, nazofarenjit Bronkospazm (özellikle astım hastalannda), ses kısıklığı
Gastrointestinal hastalıklar:
Çok seyrek
Kolit, ileit gibi enflamatuvar barsak
O
I
i
!

ı


Sıklığı bilinmeyen
hastalığı, boğaz kuruluğu, hemoraji, şiddetli diyare, bulantı, pankreatit (bkz Bölüm 4.4)
Özofajit ve özofajiyal ülserasyon, diş eti kanaması ve enftamasyonu,
Hepato-bilier hastalıkları:
Çok yaygın
Çok seyrek
Transaminaz değerlerinde artış (bkz. Bölüm 4.4)
Hepatit
Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Çok yaygın
Seyrek Çok seyrek
Sıklığı bilinmeyen
Şilit, dermatit, ciltte kuruluk, pruritus, deri frajilitesi
Geri dönüşlü olarak saç dökülmesi Akne fulminans, akne alevlenmesi, eritem (yüzde), ekzantem, saç bozuklukları, hirşutizm, tırnak distrofisi, paronişi, fotosensitivite, piyojenik granülom, hiperpigmentasyon, terleme Eritema multiforme, Stevens- Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz
Kas- iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları:
Çok yaygın
Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen
Artralji (eklem ağnsı), miyalji (kas ağnsı), sırt ağnsı.
Artrit, ligament ve tendonlann kalsifikasyonu ve diğer kemik değişiklikleri, epifiz, erken füzyon, hiperostozis, azalan kemik yoğunluğu, tendinit Rabdomiyoliz
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:
Çok seyrek
Glomerülonefrit.
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:
Çok seyrek
Granüllü doku oluşumunda artış,
keyifsizlik.
Araştırmalar:
Çok yaygın
Yaygın Çok seyrek
Serum trigliserid düzeyinde artış, HDL'de azalma
Kolesterol düzeyinde artış, kan glikozunda
artış, hematüri ve proteinüri
Serum kreatin fosfokinaz değerinde artış
Doz aşımı ve tedavisi
İzotretinoin, A vitamini türevidir. izotretinoinin akut toksisitesi düşük olsa da, aşın doz vakalarında A hipervitaminozu belirtileri görülebilir. Akut A vitamini toksisitesinin belirtileri, şiddetli baş ağnsı, mide bulantısı veya kusma, bitkinlik, hırçınlık ve kaşıntıyı içerir. izotretinoinin kazara veya kasıtlı doz aşımı belirtileri benzer olacaktır. Bu belirtilerin geri dönüşümlü olması ve tedavi gerektirmeden hafiflemesi beklenir. Aşın dozdan sonraki ilk saatlerde midenin boşaltılması endikedir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grubu: Sistemik akne tedavisi için retinoid ATC kodu: D10BA01
Etki mekanizması
AKNETRENT' in etken maddesi olan izotretinoin, all-trans pozisyonda olan retinoik asidin (tretinoin) bir stereoizomeridir. izotretinoinin kesin etki mekanizmasının ayrıntıları henüz bilinmemektedir ancak şiddetli aknenin klinik tablosunda gözlenen iyileşme, yağ bezi aktivitesinin baskılanması ve histolojik olarak yağ bezlerinde görülen küçülmeyle ilişkilidir. Ayrıca izotretinoinin dermal antienflamatuvar etkisi de kanıtlanmıştır.
Etkililik/Klinik çalışmalar
Pilosebase ünitenin epitel örtüsünün hiperkornifikasyonu komisitlerin kanala dökülmesine, kanalın keratin ve sebum ile tıkanmasına yol açar. Bumı komedon oluşumu ve sonuç olarak da enflamatuvar lezyon takip eder. izotretinoin sebositlerin proliferasyonunu baskılar; aknede düzenli farklılaşma programını yemden düzenleyici bir etki gösterdiği gözükmektedir.
Sebum,

propionibacterium acnes'in

büyümesi için majör substrattır, dolayısıyla azalmış sebum üretimi kanalın bakteriyel kolonizasyonunu baskılar.
Farmakokinetik özellikler
İzotretinoin ve onun metabolitlerinin kinetiği lineer olduğundan tedavi sırasındaki plazma konsanbasyonlan tek doz verilerinden elde edilebilir. Bu özellik karaciğerde ilaç metabolize eden enzimlerin akti vitesinin izotretinoin ile indüklenmediğini de kanıtlar.
Emilim:
İzotretinoinin gastrointestinal sistemden emilimi değişkendir; mutlak biyoyararlanımı
henüz bilinmemektedir çünkü bu bileşik insanlarda intravenöz preparasyon olarak
kullanıma uygun değildir. Bununla beraber köpeklerde yapılan çalışmalann
genelleştirilmesi sistemik biyoyararlanımın oldukça düşük ve değişken düzeyde
olduğunu göstermektedir. Akne hastalarında aç hastaya günde 80 mg izotretinoin
verildikten 2-4 saat sonra kanda sağlanan kararlı durumda maksimum konsantrasyonun

(Cmaks)

310 ng/ml olduğu saptandı (aralık: 188-473 ng/ml). İzotretinoinin eritrositlere

14/17

girişi zayıf olduğundan plazmadaki konsantrasyonları kandaki konsantrasyonlarından yaklaşık 1.7 kat daha yüksektir. izotretinoin besinlerle alındığında biyoyararlammı açlığa kıyasla iki kat daha fazladır.
Dağılım:
izotretinoin plazma proteinlerine ve özellikle de albümine bağlanır (> %99.9); dolayısıyla serbest izotretinoin (=farmakolojik açıdan aktif) oram çok geniş bir terapötik konsantrasyon aralığında %0.1'den düşüktür.
izotretinoinin insanlardaki dağılım hacmi saptanamamıştır çünkü bu bileşik insanlarda intravenöz preparasyon olarak kullanıma uygun değildir.
Günde iki kere 40 mg ile tedavi edilen şiddetli aknesi olan hastalarda izotretinoinin kandaki kararlı durum konsantrasyonları (Cmin,Ss) 120-200 ng/ml arasında değişir; bu hastalarda 4-okso-izotretinoin konsantrasyonu izotretinoin konsantrasyonlarından 2-5 kat daha yüksektir. İnsanlarda izotretinoinin dokulara dağılımıyla ilgili çok az bilgi vardır. Epidermisteki izotretinoin konsantrasyonu senımdakinin yansı kadardır.
Biyotransformasyon
izotretinoinin oral yolla alınmasından sonra plazmada 3 ana metabolit tanımlanmıştır: 4-okso-izotretinoin, tretinoin (all-trans konumdaki retinoik asit), ve 4-okso-tretinoin. Ana metabolit, kararlı durumda esas bileşiğinkinden 2.5 kat daha yüksek plazma konsantrasyonlanndaki 4-okso-izotretinoindir. Glukuronid konjügatlan içeren başka küçük metabolitler de saptanmıştır ancak tamamen tanımlanamamışlardır, izotretinoin metabolitleri birkaç in vitro testte biyolojik aktivite göstermiştir. Böylece hastalarda gözlenen klinik profil, izotretinoin ve metabolitlerinin farmakolojik aktivitesinin sonucu olabilir.
izotretinoin ve tretinoin (all-trans konumdaki retinoik asit) geri dönüşümlü olarak metabolize olduğundan (= yenilenebilir), tretinoin metabolizması izotretinoininki ile yakından ilişkilidir. İzotretinoin dozunun %20-30'unun izomerizasyon ile metabolize olduğu tahmin edilmektedir.
Enterohepatik dolaşım insanlarda izotretinoinin farmakokinetik özelliklerinde anlamlı rol oynayabilir.

İn vitro

metabolizma çalışmalan, izotretinoinin 4-okso-izotretinoin ve tretinoine metabolizasyonunda birkaç CYP enzimlerinin yer aldığım göstermiştir. Tek bir izoformun predominant bir rolünün olduğu varsayılmamaktadır. izotretinoin ve metabolitleri CYP aktivitesini anlamlı olarak etkilemez.
Eliminasyon:
Radyoaktif işaretli izotretinoin oral yolla uygulandıktan sonra, idrar ve feçeste hemen
hemen eşit miktarda ilaç saptanmıştır. İzotretinoin oral yolla uygulandıktan sonra,
akneli hastalarda değişikliğe uğramamış ilacın terminal eliminasyon yan-ömrü ortalama
olarak 19 saattir. 4-okso-izotretinoinin terminal eliminasyon yan-ömrü daha uzundur ve
ortalama olarak 29 saattir. izotretinoin fizyolojik bir retinoid olduğundan izotretinoin
tedavisi bittikten sonra yaklaşık iki hafta içinde endojen retinoid konsantrasyonlarına

15/17

ulaşılır.
özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Karaciğer yetmezliği
AKNETRENT karaciğer yetmezliği olanlarda kontrendike olduğundan bu hasta popülasyonlarmda izotretinoinin kinetiğiyle ilgili bilgiler sınırlıdır.

53KUniköncesi gfivenlilik verileri

Akut toksisite
İzotretinoinin akut toksisitesi, çeşitli hayvan türlerinde belirlenmiştir. LD50 yaklaşık olarak, tavşanlarda 2000 mg/kg, farelerde 3000 mg/kg ve sıçanlarda 4000 mg/kg'm üzerinde olmuştur.
Kronik toksisite
Sıçanlardaki 2 yılı aşkın uzun süreli çalışma (izotretinoin dozu 2, 8 ve 32 mg/kg/g), yüksek doz gruplannda kısmi saç kaybı kanıtlan ve plazma trigliserid artışları göstermiştir. İzotretinoinin kemirgenlerdeki bu yan etki spektrumu, vitamin A'nınkine benzemektedir, ancak sıçanlardaki vitamin A ile gözlenen yoğun doku ve organ kalsifikasyonlanm içermemektedir. Vitamin A ile gözlenen karaciğer hücre değişiklikleri, izotretinoin ile meydana gelmemiştir.
A hipervitaminozisi sendromunun tüm gözlenen yan etkileri, izotretinoinin kesilmesinin ardından spontan olarak geri dönüşümlü olmuştur. Genel olarak zayıf deney hayvanlarının bile büyük bölümü 1-2 hafta içerisinde kurtarılmıştır.
Teratojenisite
Diğer A vitamini türevleri gibi, izotretinoinin hayvan deneylerinde teratojenik ve embriyotoksik olduğu gösterilmiştir.
izotretinoinin teratojenik potansiyeline bağlı olarak, çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadın hastalara uygulanmasının terapötik sonuçlan bulunmaktadır (Bkz. 4.3 Kontrendikasyonlar, 4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri, 4.6 Gebelik ve laktasyon).
Fertilite
Terapötik dozlarda izotretinoin, spermlerin sayısını, motilitesini, morfolojisini etkilemez ve izotretinoin alan erkekler tarafından embriyonun oluşumunu ve gelişimini tehdit etmez.
Mutajenisite
İzotretinoinin, sırasıyla in-vitro veya in-vivo hayvan testlerinde mutajenik ya da karsinojenik olduğu gösterilmemiştir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

rs


I


6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Rafine soya yağı
San balmumu
Hidrojenlenmiş soya yağı
Kısmen hidrojenlenen soya yağı
Jelatin
Gliserol
Titanyum dioksit ( E 171)
Kırmızı demir oksit (E 172)
San demir oksit

6.2

Geçimsizlikler
Geçerli değil.

63

Raf ömrü
36 ay
6.4 Saklamaya yönelik Szel ayanlar
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği
Ambalajın yapısı: PVC/PE/PVDC/ Alu blister
AKNETRENT 10 mg yumuşak jelatin kapsül, 10 kapsül içeren blisterler (PVC/PE/PVDC/Alu) içinde 30 kapsüllük ambalajlardadır.
6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel ünlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık mateıyaller “ Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklannın Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araştı Cad. No:219 34510 Esenyurt/İSTANBUL Tel : 0212 620 28 50 Faks : 0212 596 20 65
8. RUHSAT NUMARASI
125/89
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ 30.10.2008
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ
o

İlaç Bilgileri

Aknetrent 10 Mg Yumuşak Jelatin Kapsül

Etken Maddesi: Izotretinoin

Atc Kodu: D10BA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.