Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Carnitene %30 Oral Solüsyon Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları » Diğer » Amino Asit ve Türevleri » Levocarnitin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CARNİTENE® % 30 oral solüsyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

20 mİ solüsyonda, 6 g L-kamitin iç tuz bulunur. Bir ölçek (3.3 mL) lg; yanm ölçek (çizgi) ise 0,5 g L-kamitin iç tuz içerir.

Yardımcı maddeler:

1 mİ solüsyon içeriği;

%

70 Sorbitol solüsyonu (E420) (100 mg/ml)
Sakkaroz (28 mg/ml)
Sodyum metilhidroksibenzoat (E219) (089 mg/ml)
Sodyum propilhidroksibenzoat (E217) (0.46mg/ml)
Yardımcı maddeler için, 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral Solüsyon.
Renksiz veya hafif san solüsyon.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Primer kamitin yetmezliği,
Hemodiyaliz uygulanan hastalarda görülen kamitin yetersizliği.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Primer kamitin yetmezliği;


Önerilen günlük doz, yaş ve vücut ağırlığına bağlı olarak değişir;

0-2 vas arası çocuklarda:


150 mg/kg vücut ağırlığı

2-6 vas arası çocuklarda:


100 mg/kg vücut ağırlığı

6-12 vas arası çocuklarda:


75 mg/kg vücut ağırlığı

12 yasından büvük çocuklarda ve yetişkinlerde:


Hastalığın şiddeti ve hekimin önerisine göre; 2-4 g

Hemodiyalize bağlı sekonder kamitin eksikliği'.


2-4 g/gün.

Uygulama şekli:

Oral solüsyon sıvı içeceklerle sulandırıldıktan sonra kullanılmalıdır, (örnek; uygulanacak doz 1 bardak su ile seyreltilebilir). Dozlar eşit şekilde bütün güne bölünmeli tercihen yemek esnasında veya yemekten sonra ve yavaş olarak alınmalıdır.

Kullanım ile ilgili uvanlar:


• CARNITENE® doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
• Mide-bağırsak ile ilgili yan etkiler ilacın tavsiye edilen şekilde alınması ile hafifleyebilir ve ortadan kalkabilir.
• Vücut kokusu genellikle yüksek doza bağlıdır ve doz azaltılması ile kaybolur.
• Hastanın ilaca tahammülü tedavinin ilk haftasında ve her doz artırmadan sonra yakından izlenmelidir.

özel popûlasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:Özel kullanım uyanları ve önlemleri”

bölümüne bakınız.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Pediyatrik popttlasyon: “4.2. Pozoloji ve uygulama şekli”

bölümüne bakınız.

Geriyatrik popûlasyon:

Geriyatrik popülasyonda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

L-kamitin içeren preparatlara ya da bu preparatlann içerdikleri yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılık durumunda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri

• L-kamitin, glukoz kullanımım artırdığı için, insulin veya oral hipoglisemik tedavi alan diyabetik hastalara L-kamitin uygulanması hipoglisemiye yol açabilir. Bu nedenle, hipoglisemik tedavinin hemen ayarlanabilmesi için bu hastalarda plazma glukoz düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir.
• CARNITENE® ile tedavi esnasında hastanın ilaca klinik cevabı, hayati belirtileri, kan kimyası, plazma ve idrar kamitin konsantrasyonları periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerekirse dozaj ayarlanmalıdır.
• CARNITENE® sakkaroz ve sorbitol (E420) içermektedir. Nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
• CARNITENE®, içerdiği şeker nedeniyle diyabetik hastalar ve düşük kalorili diyet uygulayanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
• İleri derece böbrek yetmezliği bulunan hastalarda yüksek dozlarda kronik L-kamitin uygulaması, potansiyel olarak toksik metabolitlerin birikimine neden olabilir.
• CARNITENE®, sodyum metilhidroksibenzoat (E219) ve sodyum propilhidroksibenzoat (E217) içermektedir. Aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
• Diyaliz uygulanmakta olan veya ağır böbrek yetersizliği olan hastalarda, eliminasyon böbrekler yoluyla gerçekleştirilemediğinden, ana metabolitlerin (Trimetilamin [TMA] ve Trimetilamin-N-oksit [TMAO]) kanda birikmesi nedeniyle oral formülasyonlann yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı önerilmemektedir. Böyle bir birikim, idrarda, nefeste ve terde ağır bir “balık kokusu” ile karakterize patolojik bir durum olan trimetilaminüriye yol açar. Bu fenomen, intravenöz uygulamayla ortaya çıkmaz (“5.2 Farmakokinetik özellikler” bölümüne bakınız).
• Eş zamanlı olarak L-kamitin ve kumarin grubu ilaçlarla tedavi edilen hastalarda INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran)'de çok seyrek olarak artış olduğu bildirilmiştir

(“4.5 Diğer tıbbi Örfinler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri”“4.8. İstenmeyen etkiler”

bölümlerine bakınız). Söz konusu antikoagülanlan L-kamitin ile birlikte alan hastalarda INR- ya da diğer uygun koagülasyon testleri-, değerler stabil olana dek haftalık, sonrasında ise aylık olarak kontrol edilmelidir.
• L-kamitin fizyolojik bir üründür ve bu sebeple alışkanlık ya da bağımlılık riski göstermez.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Eş zamanlı olarak L-kamitin ve kumarin grubu ilaçlarla tedavi edilen hastalarda INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran)'de çok seyrek olarak artış olduğu bildirilmiştir

(“4.4.özel kullanım uyarılan ve önlemleri”“4.8. İstenmeyen etkiler”

bölümlerine bakınız.). Söz konusu antikoagülanlan L-kamitin ile birlikte alan hastalarda, INR ya da diğer uygun koagülasyon testleri, değerler stabil olana dek haftalık, sonrasında ise aylık olarak kontrol edilmelidir.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi, B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda ve doğum kontrolü (kontrasepsiyon) uygulayanlarda ilacın kullanımı yönünden bir öneri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

L-kamitin sıçan veya tavşanlarda teratojenik bulunmamıştır. Tavşanlarda, en yüksek dozda uygulama ile (günde 600 mg/kg) implantasyon sonrası kayıplarda bir artış olmuştur. Bunun insanlardaki önemi bilinmemektedir. Gebe kadınlarda yapılmış yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır. L-kamitin gebe kadınlarda yalnızca, yararın fetusta oluşabilecek potansiyel risklerden üstün olması durumunda kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

L-kamitin, emziren kadınlarda çalışılmamıştır. L-kamitin, emziren kadınlarda yalnızca anneye olan yararın aşın kamitine maruz kalan bebekte oluşabilecek potansiyel risklerden üstün olması durumunda kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

CARNITENE®'in deneysel çalışmalarda fertiliteyi etkilemediği gösterilmesine rağmen insanlarda fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

L-kamitin, araç sürme ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir olumsuz etki yapmaz.

4.8. İstenmeyen etkiler

Her türlü kaynaktan alman istenmeyen etkiler, MedDRA sistem organ sınıfına göre aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Her bir sistem organ sınıfında, advers ilaç reaksiyonları sıklıklarına göre sınıflandırılmıştır Her sıklık derecesi grubunda advers ilaç reaksiyonları azalan ciddiyet kriterine göre sınıflandırılmaktadır. Ayrıca, her bir advers ilaç reaksiyonu için karşılık gelen sıklık kategorisi aşağıdaki sınıflandırmaya dayanmaktadır (CIOMS III): Çok yaygın (> 1/10);
yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100); seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Nöbet (daha önce mevcut nöbet hikayesi olanlarda, nöbet sıklık ve şiddetinde artma görülebilir)

Gastromtestinal hastalıklar

Çok seyrek: Bulantı, kusma, ishal, abdominal kramp

Kas-iskelet hastalıkları

Bilinmiyor: Hafif miyasteni semptomları (üremili hastalarda)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok seyrek: Vücut kokusu (yüksek doz verilenlerde)

Araştırmalar

Çok seyrek: INR (Uluslararası Nomalleştirilmiş Oran) Artışı*
*Eş

zamanlıumar

in grubu ilaçlarla (asenokumarol ve varfarin) tedavi edilen hastalarda INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran)'de çok seyrek olarak artış olduğu bildirilmiştir (“4.4. özel kullanım uyardan ve önlemleri” ve 4.5. Diğer tıbbi flrfinler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri bölümlerine bakınız).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Herhangi bir toksisite bildirilmemiştir. Yüksek L-kamitin dozları diyare vakaları ile ilişkilendirilmiştir. L-kamitin, kandan diyaliz yoluyla kolayca uzaklaştınlabilmektedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Aminoasitler ve türevleri ATC kodu: A16AA01
Kamitin, hücrenin eneıji üretimi ve iletiminde çok önemli rol oynayan doğal bir bileşenidir. Gerçekte, kamitin, hem mitokondri iç membranım geçmek hem beta-oksidasyona yol açmak için uzun zincirli yağ asitleri tarafından kullanılan tek taşıyıcıdır; bunun yanı sıra, L-kamitin, adenin-nükleotid-translokaz e

nzimini

modüle ederek mitokondriyel enerjinin sitoplazmaya iletimini kontrol eder.
En yüksek kamitin doku konsantrasyonu iskelet kasları ve kalp kasında bulunur; kalp kası eneıji üretimi için çeşitli substratlar kullanabilmekle birlikte, normalde yağ asitlerini kullanır. Bu nedenle kamitin kalp metabolizmasında çok önemli bir rol oynar, zira yağ asitlerinin oksidasyonu kesinlikle yeterli miktarda maddenin bulunmasına bağlıdır.
Deneysel çalışmalar, stres, akut iskemi ve difterik miyokardit gibi birçok durumda, kalp kası dokularındaki kamitin düzeylerinde azalma olabileceğini göstermiştir. Birçok hayvan modeli, çeşitli indüklenmiş kalp fonksiyon bozukluklarında kamitinin pozitif aktivitesini doğrulamıştır, bunlar akut ve kronik iskemi, kardiyak dekompansasyon, difterik miyokardite bağlı kalp yetmezliği, ilaca bağlı kardiyotoksisitedir (propranolol, adriyamisin).
L-kamitin aşağıdaki patolojilerde terapötik etkinlik göstermiştir:
a) Lipid birikimi, Reye sendromu tipi hepatik ensefalopati ve/veya ilerleyici dilate kardiyomiyopati gibi fenotiplerle karakterize olan primer kamitin yetersizlikleri.
b) Propiyonik asidemi, metil-malonik asidüri, izovalerik asidemi gibi genetik organik asidürisi olan hastalarda ve genetik beta-oksidasyon kusurlan olan hastalardaki sekonder kamitin yetersizlikleri: Bu durumlarda sekonder kamitin yetersizliği yağ asidi esterleri şeklinde görülür. Aslında, endojen L-kamitin metabolize edilemeyen yağ asitleri için “tampon” görevi görür.
c) Aralıklı olarak hemodiyalize giren hastalardaki sekonder kamitin yetersizlikleri: Kaslarda L-kamitin düşüklüğü bu maddenin diyaliz sıvısında kaybolmasıyla doğrudan ilişkilidir.
Bu hastalarda diyaliz seanslarından sonra tipik olarak görülen kas semptomlarının eksojen tedaviyle iyileştiği gösterilmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:


L-kamitin ince bağırsak mukozası tarafından emilir ve nispeten yavaş bir şekilde kan dolaşımına katılır. Emilim, muhtemelen bir aktif transluminal mekanizma ile ilişkilidir. Sistemik dolaşıma hiçbir değişime uğramadan ulaşan ilaç miktarı yaklaşık % 10-20 civarında olduğundan, oral yoldan uygulanan bir L-kamitin dozunun yaklaşık %80-90'ınm eliminasyonundan bağırsak metabolizmasının sorumlu olduğu düşünülebilir. Bağırsak metabolizmasının ürünleri olan y-butirobetain ve TMA'nın her ikisi de absorbe edilir.

Da&ılım:


Emilen L-kamitin kan yoluyla çeşitli organ sistemlerine iletilir. Bu iletimde kandaki bir transport sisteminin ve selektif gerialım için hücresel bir sistemin rol oynadığı düşünülür.

Bivotransformasvon:


L-kamitin çok sınırlı miktarda metabolize edilir. Oral uygulamayı takiben, L-kamitin bağırsak bakteri florası tarafından trimetilamin (TMA) ve y-butirobetain açığa çıkacak şekilde yıkıma uğratılır, y-butirobetain idrarda değişmeden kalırken, TMA karaciğer metabolizması tarafından idrarda az miktarda değişmemiş TMA ile birlikte bulunan trimetilamin-N-oksite (TMAO) dönüştürülür.

Eliminasvon:


İntravenöz yoldan uygulanan L-kamitin esas olarak renal yoldan atılır; metabolik bileşen, reversibl olarak L-kamitinin esterlerine dönüşümü dışında tamamen ihmal edilebilir düzeydedir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan ya da diyaliz uygulanan bireylerde, L-kamitinin oral yoldan kronik olarak uygulanması kanda TMA ve TMAO birikimine ve dolayısıyla da hastanın idrar, nefes ve terinde ağır bir “balık kokusuyla” karakterize patolojik bir durum olan trimetilaminüriye yol açabilir.

5.3. Klinik öncesi gttvenlilik verileri

Sıçanlar üzerinde yapılan 7 günlük akut toksisite testi sonucu LD50 oral yoldan uygulandığında 8000 mg/kg, intravenöz yoldan uygulandığında ise 4000 mg/kg olarak saptanmıştır.
On iki hafta boyunca sürekli terapötik uygulama sonunda fare ve köpeklerde yapılan araştırmalarda ölüm ya da temel organların fonksiyonlarında veya sitolojik yapısmda ciddi bir değişiklik ortaya çıkmamıştır. Teratojenik araştırmalarda gebelik sırasında, L-kamitinin gebe kadınlarda ya da embriyo gelişimi üzerinde herhangi bir zehirli etkisine rastlanmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

% 70 Sorbitol Solüsyonu (E420)
Sakkaroz Tartarik asit
Sodyum metilhidroksibenzoat (E219)
Sodyum propilhidroksibenzoat (E217)
Renksiz kiraz aroması Renksiz siyah vişne aroması Saf su

6.2. Geçimsizlikler

L-kamitinin diğer ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü

36 aydır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

20 ml'lik şişelerde, 3,3 mİ (1/2'si işaretlenmiş) ölçek ve plastik çocuk kilidi olan kapak ile birlikte sunulmaktadir.

6.6. Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da artık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak

imha

edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Sigma-Tau - İTALYA Lisansı ile,
Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sok. No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: 0212 220 64 00 Faks : 0212 222 57 59

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

91/100

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 14.10.1992 Ruhsat Yemleme Tarihi: 14.10.2007

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Carnitene %30 Oral Solüsyon

Etken Maddesi: L-karnitin

Atc Kodu: A16AA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Carnitene % 30 20 Ml Solüsyon
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.