Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Veridex 1 mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » Enzim İnhibitörleri » Anastrozol

KISA ÜRÜN BILGILERI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VERİDEX 1 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde;

Anastrozol...................................1 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat................16.0 mg
Susuz laktoz...........................16.0 mg
Sodyum nişasta glikolat..........6.0 mg
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakmız

3. FARMASÖTİK FORMU

Beyaz, yuvarlak, bikonveks, iki tarafı düz, çentiksiz film kaplı tabletlerdir

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. T erapötik endikasy onları

VERİDEX;
• Hormon-reseptor pozitif postmenopozal kadınlarda erken evre meme kanserinin tedavisinde,
• Postmenopozal kadınlarda ileri evre meme kanserinin tedavisinde kullanılır.
• Daha önce tamoksifene pozitif klinik cevap verenler dışında, estrojen reseptörü negatif olan hastalarda etkinlik gösterilmemiştir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Yetişkinler (Yaşlılar da dahil)
Oral olarak günde 1 defa 1 mg kullanılır.
Erken evre meme kanserinde tedavinin 5 yıl devam etmesi önerilmektedir.

Uygulama şekli

Oral olarak kullamlır.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/karaciğer yetmezliği

Hafif veya orta şiddetli böbrek yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez.
Hafif karaciğer yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez.

Pediyatrik popülasyon

Çocuklarda kullanımı önerilmez (Bölüm 5.1 ve 5.2'ye bkz.)

Geriyatrik popülasyon

Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez.

4.3. Kontrendikasyonlar

VERİDEX aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.
• premenopozal kadınlarda
• gebelikte veya laktasyonda
• ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 20 ml/dak.'dan daha az)
• orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda
• anastrozole veya VERlDEX'in formülünde bulunan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşın duyarlılığı olan hastalarda (Bolüm 6.l'e bkz.).
Estrojen içeren tedaviler VERİDEX'in farmakolojik etkisini ortadan kaldıracağından, VERİDEX ile beraber uygulanmamalıdır.
Tamoksifen ile birlikte tedavi için Bölüm 4.5'e bkz.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

VERİDEX'in çocuklarda emniyeti ve etkisi saptanmadığından kullanımı Önerilmez. (Bölüm 5.1 ve 5.2'ye bkz.)
Kuşku varsa, tedaviden önce hastanın menopozda olduğu laboratuvar testleri ile kesinleştirilmelidir.
VERİDEX'in orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 20 ml/dak.'dan daha az), güvenli kullammım destekleyecek herhangi bir veri yoktur.
Osteoporozu olan veya osteoporoz gelişmesi açısından yüksek risk altında olan hastalar kemik mineral yoğunluklannı, hem tedaviye başlarken hem de tedavi süresince belirli aralıklarla ölçtürmelidirler. Osteoporoz tedavisi ve proflaksisi uygun olarak başlatılmalı ve dikkatle izlenmelidir.
Anastrozolun, LHRH analoglan ile kullanımı ile ilgili herhangi bir veri yoktur. Bu kombinasyon klinik çalışmalar haricinde kullanılmamalıdır.
VERİDEX dolaşımdaki estrojen seviyelerini düşürdüğünden, kemik mineral yoğunluğunun azalması ile bağlantılı olarak olası kırık riskinde artışa neden olabilir. Post menopozal kadınlarda bifosfonatların kullanımlanmn anastrozolun sebep olabileceği daha fazla kemik mineral kaybını durdurabileceği dikkate alınmalıdır.
Bu ürün laktoz içerir. Kalıtsal olarak nadir galaktoz intolerans problemi olan Lapp laktaz yetmezliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır. Bu tıbbi ürün her dozunda İmmol (23mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Antipirin ve simetidin ile yapılan klinik etkileşim çalışmaları, VERİDEX'in diğer ilaçlarla birlikte kullamimasımn, sitokrom P 450 aracılığı ile klinik açıdan anlamlı ilaç etkileşimlerine neden olmasının beklenmediğini göstermektedir.
Klinik çalışma güvenlihk verileri gözden geçirildiğinde, VERİDEX ile birlikte yaygın olarak kullanılan diğer ilaçları da alan hastalarda, klinik olarak anlamlı etkileşmeler olmadığı görülmüştür. Bifosfonatlarla klinik olarak önemli bir etkileşim yoktur (Bölüm 5, Te bkz.).
Estrojen içeren tedaviler, VERİDEX 'in farmakolojik etkisini ortadan kaldıracağından VERİDEX'le beraber uygulanmamalıdır.
Tamoksifen, VERİDEX ile birlikte uygulanmamalıdır, bu VERİDEX'in farmakolojik etkisini azaltabilir (Bölüm 4.3'e bkz.)

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: X.
VERİDEX hamilelerde veya emziren kadınlarda kontrendikedir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyori)

Premenpozal kadınlarda kontrendike olduğundan uygulanabilir değildir.

Gebelik dönemi

VERİDEX gebelikte kontrendikedir.

Laktasyon dönemi

VERİDEX emziren kadınlarda kontrendikedir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Anastrozol dişi sıçanlarda kısırlık görülme sıklığının yükselmesine pre-implementasyon kaybı oluşmasına sebep olmuştur. Bu etkiler klinik ile ilişkili dozlarda meydana gelmiştir. İnsandaki etki göz ardı edilemez. Bu etkiler bileşiğin farmakolojik etkileri ile ilgilidir ve bileşiğin kesilme periyodundan 5 hafta sonra tamamen geriye döner.

4.7. Araç ve makine kullammı üzerindeki etkiler

VERİDEX, hastalann araç ve makina kullanma yeteneğini azaltmaz. Buna rağmen VERİDEX kullanımı ile asteni ve uyku hali rapor edildiğinden, araç veya makina kullanırken böyle semptomlar oluşursa dikkat etmek gerekir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Aksi belirtilmediyse, aşağıdaki sıklık kategorileri operabl 9366 postmenopozal kadınla 5 yıl yürütülmüş büyük bir faz III çalışmadan (ATAÇ çalışması) rapor edilen advers olaylardan hesaplanmıştır.
Advers ilaç reaksiyonlan aşağıda sıklık şeklinde listelenmiştir.
Sıklıklar şu şekilde tammlamr:
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1,000 ila <1/100); seyrek (> 1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (< 1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Metabolizma ve beslenme hastahklan

Yaygın:

Anoreksi,genel olarak hafif, Hiperkolesterolemi genel olarak hafif veya orta şiddette.

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın'.

Başağnsı, genel olarak hafif veya orta şiddette

Yaygın:

Somnolans, genel olarak hafif veya orta şiddette, Karpal tünel sendromu

Vasküler hastalıkları

Çok yaygın:Gastrointestinal hastahklan

Çok yaygın:

Bulantı, genel olarak hafif veya orta şiddette,

Yaygın:

İshal, genel olarak hafif veya orta şiddette, kusma genel olarak hafif veya orta şiddette

Hepato-bilier has tah klan

Yaygın:

Alkalen fosfataz, alanin aminotransferaz ve aspartat aminotranferaz
seviyelerinde artış

Yaygın olmayan:Deri ve deri altı doku hastalıklan

Çok yaygın:Yaygın olmayan:

Ürtiker

Seyrek:Bilinmiyor:

Stevens-Johnson sendromu,** Anjiyoödem**

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastahklar!

Çok yaygın:

Eklem ağnsı/sertliği, genel olarak hafif veya orta şiddette

Seyrek:

Tetik parmak

Üreme sistemi ve meme hastahklan

Yaygın:

Vajinal kuruluk, genel olarak hafif veya orta şiddette, vajinal kanama, genel olarak hafif veya orta şiddette *

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastahklar

Çok yaygın:

Asteni, genel olarak hafif veya orta şiddette
* Çoğunlukla daha önce hormonal bir tedavinin uygulandığı ileri evre meme kanserli hastalarda mevcut hormon tedavisinden VERİDEX'e geçildikten sonra ilk birkaç haftada, nadir olarak vajinal kanama rapor edilmiştir. Eğer kanama devam ederse daha ilen bir değerlendirme düşünülmelidir.
** Mevcut verilerden tahmin edilelememektedir.
VERİDEX, dolaşımdaki estrojen seviyelerini düşürdüğünden, kemik mineral yoğunluğu azalabilir, bu durum bazı hastalarda kemik kırılma riskminin artmasına neden olabilir (Bolüm 4.4 Kullanım için Özel Uyanlar ve Özel önlemlere bkz.).
Aşağıdaki tablo ATAÇ çalışmasındaki önceden belirlenmiş olan ve çalışma tedavisi sırasında ve tedavinin durdurulmasını izleyen 14 gün içerisinde gelişen advers olaylan, VERİDEX kullanımıyla arada sebep/sonuç ilişkisi aranmaksızın göstermektedir.

Advers etkiler

VERIDEX

(N=3092)

Tamoksifen

(N=3094)

Sıcak basması
1104 (%35.7)
1264 (%40.9)
Eklem ağnsı/sertliği
1100 (%35.6)
911 (%29.4)
Duygudurum bozukluklan
597 (%19.3)
554 (%17.9)
Bitkinlik/asteni
575 (%18.6)
544 (%17.6)
Bulantı ve kusma
393 (%12.7)
384 (%12.4)
Kmklar
315 (% 10.2)
209 (%6.8)
Omurga, kalça veya el bileği/Colles kınklan
133 (%4.3)
91 (%2.9)
El bileği/Colles kınklan
67 (%2.2)
50 (%1.6)
Omurga kınklan
43 (%1.4)
22 (%0.7)
Kalça kınklan
28 (%0.9)
26 (%0.8)
Katarakt
182 (%5.9)
213 (%6.9)
Vaginal kanama
167 (%5.4)
317(%10.2)
İskemik kardiyovasküler hastalık
127 (%4.1)
104 (%3.4)
Angına pectoris
71 (%2.3)
51 (%L6)
Miyokard infarktüsü
37(%1.2)
34 (%l.l)
Koroner arter hastalığı
25 (%0.8)
23 (%0.7)
Miyokard iskemisi
22 (%0.7)
14 (%0.5)
Vaginal akıntı
109 (%3.5)
408 (%13.2)
Herhangi bir venöz tromboembolik olay
87 (%2.8)
140 (%4.5)
Derin venöz tromboemboHk olaylar, akciğetembolisi dahil
48 (%1,6)
74 (%'2.4)
iskemik serebrovasküler olaylar
62 (%2.0)
88 (%2.8)
Endometrium kanseri
4 C'^bO.2)
13 (%0.6)
Vledyan 68 aya varan izlem sonrası VERİDEX ve tamo
csİfen gruplannda her 1000
hasta-yılı için sırasıyla 22 ve 15 kınk gözlenmiştir. VERİDEX'te gözlenen oran, aynı yaşlardaki postmenopozal popülasyonlarda bildirilen sınırlar içerisindedir. ATAÇ çalışmasındaki anastrozol kullanan hastalarda görülen kınk ve osteoporoz oranlannın tamoksifenin koruyucu bir etkisini mi, anastrozolun spesifik bir etkisini mi yoksa beraberce her ikisini mi yansıttığı, belirlenmemiştir.
Osteoporoz insidansı, ARIMIDEX ile tedavi edilen hastalarda %10.5, tamoksifen ile tedavi edilen hastalarda %7.3'tür.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Kazara doz aşımı ile ilgili sınırlı klinik deneyim vardır. Hayvan çalışmalarında anastrozol düşük akut toksisite göstermiştir. Klinik çalışmalar VERİDEX'in çeşitli dozlan ile yürütülmüş, sağlıklı erkek gönüllülere tek doz olarak 60 mg'a kadar ve ilerlemiş meme kanserli postmenopozal kadınlarda ise günde 10 mg'a kadar doz verildiğinde iyi tolere edilmiştir. VE^RİDEX'in hayatı tehdit edecek semptomlann oluşmasına sebep olabilecek tek kullanımlık dozu saptanmamıştır. Spesifik antidotu yoktur ve tedavi semptomatik olmalıdır.
Aşın dozda birden fazla farklı ilacın alınmış olabileceği ihtimali düşünülmelidir. Hasta uyamk ise kusturulabilir. VERİDEX yüksek olarak proteine bağlanmadığından dializ işlemi faydalı olabilir. Yaşamsal bulgulann sık aralıklarla izlenmesi ve hastamn yakın takibe alınması şeklinde genel destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.L Farmakodinamik Özellikleri

ATC Kodu: L02B G03 (Enzim inhibitörleri)
Anastrozol güçlü ve seçiciliği yüksek bir non-steroidal aromataz inhibitörüdür. Postmenopozal kadınlarda, estradiol başhca periferik dokularda androstenedionun aromataz enzim kompleksi tarafından estrona dönüştürülmesiyle oluşur. Daha sonra estron, estradiole dönüşür. Meme kanserli kadınlarda dolaşımdaki estradiol seviyelerinin düşürülmesinin faydalı etki oluşturduğu gösterilmiştir. Postmenopozal kadınlarda günde 1 mg şeklinde uygulanan anastrozol'ün, %80'in üzerinde estradiol baskılanmasına neden olduğu oldukça hassas yöntemlerle gösterilmiştir.
Anastrozol, progestojenik, androjenik veya estrojenik aktiviteye sahip değildir. Anastrozol'ün günlük 10 mg'a kadar dozlannm kortizol veya aldosteron sekresyonuna herhangi bir etki yapmadığı. Öncesinde ve sonrasında standart ACTH testi ile ölçülerek saptanmıştır. Bu nedenle ilave kortikoid verilmesi gerekmemektedir.

Erken evre meme kanserinde primer adjuvan tedavi

Operabl meme kanseri olan 9366 postmenopozal kadında yapılan büyük bir faz

III

çalışmada, 5 yıl süreyle kullanılan anastrozolün, hastalıksız sağkalım bakımından tamoksifenden istatistiksel olarak anlamlı şekilde üstün olduğu gösterilmiştir. Prospektif olarak belirlenmiş, hormon reseptörü-pozitif olan popülasyonda ise anastrozolün, hastalıksız sağkalım bakımından tamoksifenden daha fazla etkili olduğu gözlenmiştir. Anastrozol, nüks gelişinceye kadar geçen süre bakımından tamoksifenden, istatistik anlam taşıyacak şekilde üstün bulunmuştur. Anastrozol lehine olan bu farkın, hem ITT (İntention To Treat) popülasyonunda hem de hormon reseptörü-pozitif popülasyonda, hastalıksız sağkalım bakımından mevcut farktan da fazla olduğu görülmüştür. Anastrozol'ün, uzak metastazlar gelişinceye kadar geçen süre bakımından
tamoksifenden, istatistik anlama sahip olacak şekilde üstün olduğu görülmüştür Kontralateral meme kanseri insidansı anastrozol ile, tamoksifene kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmıştır. 5 yıl devam eden tedaviden sonra anastrozol, genel sağkalım bakımından en az tamoksifen kadar etkilidir. Ancak ölüm oranlanmn düşük olması nedeniyle, anastrozole eşlik eden uzun dönemdeki sağkalımı tamoksifene kıyasla daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için, ilave izleme dönemlerine ihtiyaç vardır. Medyan 68 aylık izlem süresiyle birlikte ATAÇ çalışması hastaları, 5 yıllık tedaviden sonra, anastrozolün uzun dönemdeki tedavi-sonrası etkilerinin tamoksifenle karşılaştmlmasına yetecek bir süre boyunca izlenmemiştir.
ATAÇ bitiş noktası özeti: 5-yıllık tedavinin tamamlanma analizi

Etkinlik bitiş noktalan <

Olay sayısı (sıklığı)


ITT popülasyonu

Hormon reseptörû-pozitif populasyon

1

Anastrozol

(N-3125)

Tamoksifen

(N=3116)

Anastrozol (N2618)

Tamoksifen

(N=2598)

Hastalıksız sağkalım®
575 (18.4)
651 (20.9)
424 (16.2)
497(19.1)
Nispi risk 1
0.87
0.83
2-taraflı %95 güven aralığı ı
0.78-0.97
0.73-0.94
p-değeri ı
0.0127
0.0049

Etkinlik bitiş noktalan

Olay sayısı (sıkhğı)


ITT popülasyonu

Hormon reseptörü-pozitif popülasyon


Anastrozol

(N=3125)

Tamoksifen

(N=3116)

Anastrozol

(N=2(S18)

Tamoksifen

(N=2598)

Uzak hastalıksız sağkalım*'
500(16.0)
530(17.0)
370(14.1)
394(15.2)
Nispi risk
0.94
0.93
2-taraflı %95 ..güven aralığı
0.83-1.06
0.80-1.07
p-değeri
0.2850
0.2838
Nüks gelişinceye kadar geçen süre^^
402 (12.9)
498 (16.0)
282(10.8)
370(14.2)
Nispi risk
0.79
0.74
2-taraflı %95 güven aralığı
0.70-0.90
0.64-0.87
p-değeri
0.0005
0.0002
Uzak nüks gelişinceye kadar geçen süre^^
324(10.4)
375 (12.0)
226 (8.6)
265 (10.2)
Nispi risk
0.86
0.84
2-taraflı

%95

güven aralığı
0.74-0.99
0.70-1.00
p-değeri
0.0427
0.0559
26(1.0) 54(2.1)

Karşı memede primer kanser gelişimi

35(1.1) 59(1.9)

0.47

0,59

Olasılık oranı

0.30-0.76

0.39-0.89

2-taraflı %95 güven aralığı

0.0018

0.0131

p-değeri

Genel sağkalım®

296(11.3) 301 (11.6)

411 (13.2) 420(13.5)

0.97

0.97

Nispi risk

0.83-1.14

0.85-1.12

2-tarafiı %95 güven aralığı

0.7339

0.7142

p-değeri

® Hastalıksız sağkalım, bütün nüksleri kapsar ve loko-rejional nükslerin, karşı memede yeni meme kanseri gelişiminin veya uzak nükslerin, ilk defa görülmesine veya (herhangi bir nedene bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
^ Uzak hastalıksız sağkalım, uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (herhangi bir nedene bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
Nüks gelişinceye kadar geçen süre, loko-rejional nükslerin, karşı memede yeni meme kanseri gelişiminin veya uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (meme kanserine bağlı) ölüme kadar geçen süredir.

^

Uzak nüks gelişinceye kadar geçen süre, uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (meme kanserine bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
® Ölen hasta sayısı (yüzdesi).
Tedavi konusunda verilen bütün kararlarda olduğu gibi, uygulanacak tedavinin nispi faydalan ve riskleri, meme kanseri olan kadın ve doktoru tarafından birlikte değerlendirilmelidir.
Anastrozol ve tamoksifen birlikte uygulandığında, hormon reseptörü durumundan bağımsız olarak, etkinlik ve güvenlilık yönünden tek başına verilen tamoksifen ile benzer bulunmuştur. Bunun gerçek mekanizması henüz açık değildir. . Anastrozol ile oluşan estradiol baskılaması derecesindeki bir azalmaya bağlı olduğu sanılmamaktadır.

Adjuvan tamoksifen ile tedavi edilmiş erken evre meme kanseri hastalanma adjuvan tedavisi

Hormon reseptörü pozitif meme kanseri olan, cerrahi işlem geçirmiş, radyoterapi uygulanmış veya uygulanmamış, kemoterapi uygulanmamış olan ve 2 yıl adjuvan tamoksifen tedavisi görmüş, postmenopozal 2579 kadında yapılan bir faz III çalışmasında (ABCSG 8) tamoksifen kullanmayı bırakıp anastrozol kullanmaya başlayan kadınlardaki hastalıksız sağkalım, medyan 24 aylık izleme sonrasında tamoksifene

devam edenlerden daha üstün olarak bulunmuştur.
Herhangi bir nüks gelişinceye kadar geçen süre, lokal veya uzak metastaz gelişinceye kadar geçen süre ve uzak metastaz gelişinceye kadar geçen süre; hastalıksız sağkalım sonuçlanna paralel olarak, anastrozolün istatistiksel olarak anlamlı avantaja sahip olduğunu doğrulamıştır. Kontralateral meme kanseri insidansı, her iki grupta da çok düşük olmuş ve anastrozolün, sayısal olarak avantajlı bulunmuştur. Genel sağkalım, iki tedavi grubunda benzer bulunmuştur.

Çahşma ABCSG 8 bitiş noktası ve sonuçlann özeti

Etkinlik bitiş noktası

Olay sayısı (sildiği)

Anastrozol

(N=1297)

Tamoksifen

(N=1282)

Hastalıksız sağkalım
65 (5.0)
93 (7.3)
Nispi risk
0.67
2-taraflı %95 güven aralığı
0.49-0.92
p-değeri
0.014

Herhangi bir nüks gelişinceye kadar geçen süre

36 (2.8)
66 (5.1)
Nispi risk
0.53
2-taraflı %95 güven aralığı
0.35-0.79
p-değeri
0.002

Lokal veya uzak nûks

29 (2.2)
51 (4.0)
Nispi risk
0.55
2-taraflı %95 güven aralığı
0:35-0.87
p-değeri
0.011

Uzak nüks gelişinceye kadar geçen süre

22(1.7)
41 (3.2)
Nispi risk
0.52
2-taraflı %95 güven aralığı
0.31-0.88
p-değeri
0.015

Karşı memede primer kanser gelişimi

7 (0.5)
15(1.2)
Olasılık oranı
0.46
2-taraflı %95 güven aralığı
0.19-1.13
p-değeri
0.090

Genel sağkalım

43 (3.3)
45 (3.5)
Nispi risk
0.96
2-taraflı %95 güven aralığı
0.63-1.46
p-değeri
0.840
Anastrozol ile yapılan benzer, başka iki çalışma (GABG/ARNO 95 ve İTA) ile ABCSG 8 ve GABG/ARNO 95 çalışmalannın kombine analizi, bu sonuçlan desteklemektedir. Anastrozolün söz konusu 3 çalışmadaki güvenlilik profili, hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanseri olan kadınlarda bilinen güvenlilik profiliyle bağdaşmaktadır.

Bifosfonat risedronat ile anastrozol çahşması (SABRE)

Kemik mineral yoğunluğu (BMD)
Faz III/IV SABRE çalışmasında, hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanserine sahip 234 postmenopozal kadın, mevcut kınlganlık kınlma riskine göre düşük, orta ve yüksek risk gruplan olmak üzere sınıflara ayrılmış ve 1 mg/gün anastrozol ile tedavi başlatılmıştır. Primer etkinlik parametresi DEXA tarama kullanılarak bel omurgası kemik yoğunluğunun analizi ohnuştur. Tüm hastalar vitamin D ve kalsiyum ile tedavi almıştır. Düşük risk grubundaki hastalar (n=42) sadece anastrozol almış, orta risk grubundaki hastalar anastrozol ve haftada bir risedronat 35 mg (n^77) veya anastrozol ve plasebo (n=77) olmak üzere randomize edilmiş ve yüksek risk grubundakiler anastrozol ve haftada bir kez risedronat 35 mg (n=38) almıştır. Primer dönüm noktası 12 ayda bel omurgası kemik kütlesi yoğunluğunda, başlangıca göre değişimdir.
12 aylık esas analiz, halen orta ve yüksek kınlganlık kırılma risk grubundaki hastalann, anastrozol 1 mg/gün ile kombine olarak haftada bir kez risedronat 35 mg kullanıldığında kemik kütle yoğunluğunda düşüş olmadığını göstermiştir. (DEXA taraması kullanılarak bel omurgası kemik mineral yoğunluğu ile değerlendirilmiştir) İlaveten, sadece anastrozol 1 mg/gün ile tedavi edilen düşük risk grubunda, istatistiksel anlamdan belirgin olmayan BMD düşüşü gözlenmiştir. Bu bulgular sekonder etkinlik değişkenliğinde, 12. ayda toplam kalça kemik mineral yoğunluğunda başlangıca göre değişim ile yansıtılmıştır.
Bu çalışma, anastrozol ile tedavisi planlanmış erken evre meme kanseri olan postmenopozal kadınlarda, olası kemik mineral kaybı için bifosfonatların kullammına kanıt sağladığı değerlendirilmiştir.
Lipidler
SABRE çalışmasında, anastrozol ve risedronat ile tedavi edilen hastalann plazma lipidlerinde nötral bir etki olmuştur.
Pediyatrikler
Pediyatrik hastalarda 3 klinik çalışma düzenlenmiştir. (2 tanesi jinekomastili pubertal erkeklerde ve 1 tanesi McCune-Albright Sendromlu kızlarda)
Jinekomasti çalışmalan
Çalışma 006, 12 aydan uzun süredir jinekomastili 82 pubertal erkeğin (11-18 yaş arası) anastrozol 1 mg/gün veya günlük plasebo ile 6 aya kadar tedavi edildiği, randomize, çift-körlü, çok merkezli bir çalışmadadır. 6 aylık tedavi sonunda, Anastrozol 1 mg grubu ile plasebo grubu arasında, %50 veya daha fazla toplam göğüs hacmi redüksiyonuna sahip hasta sayısında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir.
Çalışma 001. 12 aydan kısa süredir jinekomastili 36 pubertal erkekte günde 1 mg anastrozol ile yapılan açık uçlu, çoğul dozlu farmakokinetik çalışmadır. Sekonder amaçlar hasta tolerabilitesi ve güvenliği ile tedavinin 1. günü ile başlangıçtan 6 ay sonrası arasında her iki memede de jmekomastinin hesaplanan hacminde başlangıca göre en az %50 redüksıyon olan hastalann oramm değerlendirmektedir.
Bu çalışmada anastrozolün potansiyel faydalannı araştırmak için 25 erkek çocuktan oluşan bir farmakodinamik altpopülasyon seçilmiştir. Hastalarda 6. ayda toplam meme hacminde %50 veya üzeri azalma gözlenmiştir, bu oran ultrason ile ölçüldüğünde %55.6, kumpas ile ölçüldüğünde %77,8'dir. (sadece gözlemsel veri, bu sonuçlar üzerinde istatistiksel analiz yapılmamıştır)
McCune-AIbright Sendromu çalışması
Çalışma 0046, McCune Aibright sendromuna (MAS) sahip 28 kızda (2 yaş ila 10 yaş arası, 10 hariç) yapılan uluslar arası, çok merkezli, açık uçlu araştırma çalışmasıdır. Primer amaç MAS hastalannda anastrozol 1 mg/gün ile tedavinin güvenliiği ve etkinliğini değerlendirmektir. Çalışma tedavisinin etkinliğinde, vajinal kanama, kemik yaşı ve büyüme hızı ile ilgili tammlanan kriterlere tam uyan hastalann oranı baz alınmıştır.
Tedavide, vajinal kanama günü sıklığında istatistiksel anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Tanner evrelendirmesi, ortalama över hacmi veya ortalama uterus hacminde klinik açıdan önemli bir değişim yoktur. Tedavinin başlangıcı ile kıyaslandığında, tedavi sırasında kemik yaşı artış hızında istatistiksel açıdan belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Büyüme hızı (cm/yıl), tedavi öncesi 0. ay ile 12. ay arasında ve tedavi öncesi 2. 6 ay (7. ay ile 12. ay arası) sırasında belirgin derecede azalmıştır (p<0.05). Başlangıç vajinal kanama düzeyindeki hastaların %28'inde tedavi sırasında kanama günleri sıklığında %50 ve üzerinde redüksiyon; %40'mda 6 aylık periyodu aşkın kanamada kesilme ve %12'sinde 12 aylık periyodu aşkın kanamada kesilme olmuştur.
18 yaş altı çocuklarda advers olaylann genel değerlendirmesi yapıldığında, güvenlilik ve tolere edilebilirlik ile ilgili bir fikir ileri sürülemez.

5.2. Farmakokinetik Özellikleri Genel özellikler

Anastrozolun emilimi hızlıdır. Yavaş elimine edilir.

Emilim


Anastrozol'ün absorbsiyonu hızlıdır. Absorbsiyon hızındaki küçük değişikliğin, kararlı plazma konsantrasyonunda klinik olarak anlamlı etkiler oluşturması beklenmez. Yiyecekler hızı hafifçe azaltır ancak absorbsiyon süresini uzatmaz.

Dağılım


Maksimum plazma konsantrasyonu tipik olarak doz uygulanmasından sonra iki saat içinde oluşur (aç kamma). %90-95 hastada, anastrozol kararlı plazma konsantrasyonlanna 7 günlük doz uygulamasıyla erişilir. Anastrozol'ün farmakokinetik parametrelerinin zamana veya doza bağımlı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yoktur. Anastrozol'ün sadece %40'ı plazma proteinlerine bağlanır.

Bivotransformasvon


Anastrozol metabolizması N-dealkilasyon, hidroksilasyon ve glukuronidasyon şeklinde olur.

Eliminasvon


Anastrozol yavaş elimine edilir. Plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 40-50 saattir. Postmenopozal kadınlarda anastrozol büyük oranda metabolİze olur, anastrozol'ün %10'undan daha azı 72 saat içinde idrarla değişmeden atılır. Metabolitlen öncelikle İdrarla atılır. Plazmadaki en önemli metaboliti olan trıazol, aromataz enzimini inhibe etmez.

Hastalardaki karakteristik özellikler Cinsiyet

Uygulanabilir değildir.

Yaşlılar

Postmenopozal kadınlarda, anastrozolun farmakokinetiği yaşa bağımlı değildir.

Çocuklar

Çocuklarda farmakokinetik çalışma yapılmamıştır.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan gönüllülerde görülen anastrozol oral klırensi, sağhkii gönüllülerde gözlemlenen değerlerdedir.

Karaciğer yetmezliği

Stabil hepatik sirozu olan gönüllülerde görülen anastrozol oral klirensi, sağlıklı gönüllülerde gözlemlenen değerlerdedir.

5.3. Klinik öncesi güvenilirlik verileri Akut Toksisite

Kemirgenlerle yapılan akut toksisite çalişraalarmda oral olarak uygulanan medyan letal doz 100 mg/kg/gün'den, intraperitoneal olarak uygulanan doz ise 50 mg/kg/gün'den fazla olmuştur. Köpekte yapılan bir oral akut toksisite çalışmasında, letal dozun medyan değeri 45mg/kg/gün'den daha büyük bulunmuştur.

Kronik Toksisite

Çoklu doz toksisite çalışmalannda sıçan ve köpekler kullanılmıştır. Toksısiste çalışmalannda anastrozolun etkisiz seviyeleri saptanmamıştır. Düşük (1 mg/kg/gün) ve orta dozlarda (köpek 3 mg/kg/gün ve sıçan 5 mg/kg/gün) izlenen etkiler anastrozolun farmakolojik ya da enzim indüksiyonu özelliklerine bağlıdır ve anlamlı toksik veya dejeneratif değişimlerle ilgili değildir.

Mutajenisite

Yapılan genetik toksıkolojı çalışmalannda anastrozolün mutajen veya klastojen olmadığı görülmüştür.

Üreme Toksikolojisi

Anastrozolım dişi sıçanlara 1 mg/kg/gün oral olarak uygulanması kısırlık görülme sıklığının yükselmesini ve 0.02 mg/kg/gün'lük uygulanması ise pre-implementasyon kaybını oluşturmuştur. Bu etkiler klinik ile ilişkili dozlarda meydana gelmiştir. İnsandaki etki hariç tutulamaz. Bu etkiler bileşiğin farmakolojik etkileri ile ilgilidir ve bileşiğin kesilme periyodundan 5 hafta sonra tamamen geriye döner.
Anastrozolun gebe sıçan ve tavşanlara sırasıyla 1.0 ve 0.2 mg/kg/gün uygulanması sonucu teratojenik etki oluşmamıştır. Görülen etkiler (sıçanlarda plasenta genişlemesi ve tavşanlarda gebelik oluşmaması) bileşiğin farmakolojisiyle ilgilidir.
Gebeliğin 17. gününden başlayarak doğum sonrası 22. güne kadar 0.02 mg/kg/gün ve daha fazla miktarda anastrozol verilen sıçanjarın doğurduğu yavrulann yaşamlan
tehlikeye girmiştir. Bu etkilerbileşiğin doğum sırasmdaki farmakolojik etkilerinden kaynaklanmaktadır. Matemal anastrozol tedavisi, yavrularm davranış veya reprodüktif performansım etkileyebilecek herhangi bir yan etki meydana getirmemiştir,

Karsinojenisite

Sıçanlar üzerinde yapılan iki yıllık onkojenesite çalışması, sadece yüksek dozda (25 mg/kg/gün), dişilerde hepatik neoplazma ve stromal polip, erkeklerde ise tiroid adenomu insidansmda artış meydana gelmesi ile sonuçlanmıştır. Bu değişiklikler insanların maruz kaldığı terapötik dozun 100 kat fazlasını temsil eden bir dozda meydana gelmiştir ve hastalara uygulanan anastrozol tedavisi ile klinik açıdan ilgili olmadığı düşünülmektedir. Fareler üzerinde yapılan iki yıllık onkojenisite çalışması, iyi huylu över tümörü indüksiyonu ve lenforetiküler neoplazma insidanslannda değişme (dişilerde daha düşük sayıda histiositik sarkom, lenfomaya bağlı daha sık ölüm) ile sonuçlanmıştır. Bu değişikliklerin farelere ait spesifik aromataz inhibisyon etkileri olduğu ve hastalara uygulanan anastrozol tedavisiyle klinik açıdan bir ilgisinin bulunmadığı düşünülmektedir.

6. FARMASÖTİK BİLGİLER

6.1. Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat Laktoz anhidrus (susuz laktoz)
Sodyum nişasta glikolat Mikrokristalin selüloz (Avicel PH-102)
Kolloidal silikon dioksit (Anhidrus)
Magnezyum stearat Hipromelloz E464 Titanyum dioksit El 71 Makrogol E1621

6.2. Geçimsizlik

Bilinen geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın yapısı ve içeriği

PVC Alu blister ambalajlarda her bir karton kutu 28 film tablet içerir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj Atıklannm Kontrolü Yönetmelik" lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpsres Cad.

34303Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 00 24

8. RUHSAT NUMARASI

247/10

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi:

24.12.2012

Son yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Veridex 1 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Anastrozol

Atc Kodu: L02BG03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Veridex 1 mg Film Tablet KT
 • Veridex 1 mg Film Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Veridex 1 Mg 28 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.