Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Transamine %5 A/h Iv/im Enjeksiyonluk Çözelti Kısa Ürün Bilgisi

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kanama Durdurucu İlaçlar » Antifibrinolitik İlaçlar » Amino Asitler » Traneksamik Asit

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Transamine % 5 a/h IV/IM Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİFKANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Traneksamik asit 250*1 mg/5 mL
*1 : % 100 potens üzerinden hesaplanmıştır.

Yardımcı madde:

“Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız”.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti içeren ampul.
Renksiz, kokusuz, temiz, berrak sıvı.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Traneksamik asit, özellikle plazminojen aktivatörlerinden zengin veya endokrin etkiler altındaki dokularda oluşan kanamalarda ya da travmaları takiben ortaya çıkan lokal veya jeneralize primer hiperfıbrinolize bağlı hemorajİler ile sekonder hemoraji riski olan durumlarda endikedir.

Jinekoloji alanında kullanım:


Primer menoraji, rahim-içi araç (RİA) uygulaması veya gebelikte görülen kanamalar ile servikal konizasyon da dahil olmak üzere uterus veya vajina ameliyatlarından sonraki kanamalar.

Kulak-Burun-Boğaz alanında kullanım:


Epistaksis ve diğer lokal kanamalar, ameliyat sonrası (örn. tonsilektomi) kanamalar.

Üroloji alanında kullanım:


Prostatektomi ve diğer ürogenital ameliyatlar sırasında veya sonrasındaki kanamalar, prostat hipertrolısine bağlı hematüri, prostat kanseri ve hemorajik sistit (radyoterapiye sekonder).

Cerrahi alanında kııiianım:


Göğüs-kalp-damar cerrahisi, ortopedik cerrahi ve mide ameliyatlarındaki hiperfıbrinolitik kanamalar.

İç Hastalıkları alanında kullanım:


Mide ve duodenumdaki erozif kanamalarda tedaviye ek olarak, karaciğer siroz ve kanserlerindeki kanamalar, destrüktif akciğer hastalıklarındaki hemoptizi, herediter anjiyonörotik ödemi olan hastalarda uzun dönemli profılaksi, hemofili hastalarında ve trombolitik tedavide görülen kanama komplikasyonları.

Göz Hastalıkları alanında kullanım:


Travmatik hifema.

Pis Hekimliği alanında kullanım:


Diş çekimleri (Özellikle hemofılili hastalarda).

Diğer:


Traneksamik asit, ayrıca; streptokinaz, ürokinaz veya doku plazminojen aktivatörü (tPA) tedavisi sonucu ortaya çıkabilen tüm aşırı fıbrinoliz durumlarında antidot olarak da kullanılabilir.
Fibrinolitik sistem aktivitesinin hakim olduğu dissemine intravasküler koagülasyon durumlarında (bakınız bölüm 4.4) kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinler: Klinik duruma göre genellikle günde 3 - 4 kez yavaş intravenöz enjeksiyonla 5-10 mL (500 - 1000 mg) uygulanması Önerilir.
İntravenöz infüzyon yolu ile verildiğinde uygun bir sulandırıcı ile sulandırıldıktan sonra (bakınız bölüm 4.5) 25-50 mg/kg/gün dozunda uygulanabilir.
Tedavi süresi genelde 3-5 gündür. Yalnızca herediter anjiyonörotik ödemde uzun süreli tedavi gerekmektedir. Tedavi süresinin 3 günü aştığı durumlarda oral uygulamaya geçilmesi önerilir. Hipedibrinolize bağlı epistaksis: Traneksamik asit ampul içeriği emdirilmiş burun tamponu ile lokal tedavi uygulanır. Durdurulamayan veya rezidüel kanamalarda günde 3 kez 500-1000 mg kullanılır.
Gastrointestinal kanamalar: Bir hafta süreyle oral veya parenteral yoldan günde 3 kez 1000 mg uygulanır.
Hipermenore ve RİA'ya bağlı kanamalar: Kanama başlar başlamaz; İlk gün 4 kez 500-1000 mg. ikinci gün 3 kez 500 - 1000 mg, üçüncü gün 2 kez 500 - 1000 mg ve dördüncü gün 500 -1000 mg uygulanır. Bazı durumlarda kanama durana veya azalana kadar günde 2 - 3 kez 500 -1000 mg uygulanabilir.
Servikal konizasyon ameliyatı: Operasyon sonrasındaki ilk 1 - 2 hafta süresince günde 3 kez 500 - 1000 mg önerilir.
Prostatektomi: Üç gün süreyle günde 2-3 kez 1 -2 ampul İntravenöz yoldan uygulanır (ilk doz operasyon sırasında olmak üzere). Daha sonra oral uygulamaya geçilir ve makroskopik hematüri düzeli nceye kadar günde 2-3 kez 500 - 1000 mg uygulanır.
Tonsilektomi: Üç gün süreyle günde 2-3 kez 1 -2 ampul intravenöz yoldan uygulanır (ilk doz operasyon sırasında olmak üzere). Daha sonra oral uygulamaya geçilir ve kanama duruncaya kadar günde 2-3 kez 500 - 1000 mg uygulanır.
Travmatik hifema: Günde 3 kez 1000-1500 mg önerilir.
Herediter anjiyonörotik ödem: Aralıklı olarak atak belirtileri ilk ortaya çıktığında veya tedavi amacıyla sürekli olarak günde 3 kez 1000 mg dozda uygulanır.
Fibrinolitik sistem hakimiyeti olan dissemine intravasküler koagülasyonda tek doz 10 mL (1 gram) uygulanması kanamayı kontrol altına alır.
Trombolitik tedavinin nötralizasyonu amacı ile 10 mg/kg yavaş intravenöz enjeksiyon ile uygulanır.

Uygulama şekli:

TRANSAMINE ampul, yavaş i.v. enjeksiyon veya sürekli infüzyon yoluyla uygulanabilir. Traneksamik asidin oral uygulanan formları da vardır. Traneksamik asit, yiyeceklerden bağımsız olarak alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu: Böbrek fonksiyon bozukluğunda, intravenöz uygulama yapılacak ise, plazma kreatinin değerleri veya kreatinin klerensine göre doz aşağıdaki gibi değiştirilebilir. Oral uygulamalar için de benzer düzenlemeler geçerlidir.

Serum kreatinin

Kreatinin klerensi

Traneksamik asit dozu (İ.V.)

120 - 250 mcmol/L (1.36- 2.83 mg/dL)
75 - 30 mL/dak
12 saat arayla 10 mg/kg
250-500 mcmol/L (2.83 - 5.66 mg/dL)
30-15 mL/dak
24 saat arayla 10 mg/kg
>500 mcmol/L (>5.66 mg/dL)
< 15 mL/dak
48 saat arayla 10 mg/kg veya 24 saat arayla 5 mg/kg
Karaciğer fonksiyon bozukluğu: Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik hastalarda sınırlı sayıda da olsa traneksamik asit kullanımıyla ilgili çalışmalar
mevcuttur. Çocuklarda genellikle önerilen doz günde 3-4 kez 10-20 mg/kg'dır.

Geriyatrik popülasyon:

Böbrek yetmezliği bulguları olmadıktan sonra özel doz ayarlaması gerekmez.

4.3. Kontrcndikasyonlar

TRANSAMINE;
• içeriğindeki e

tkin

maddeye (traneksamik asit) veya diğer bileşenlerinden herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık durumlarında,
• edinilmiş renk görme bozukluğu olan hastalarda, subaraknoid hemorajide ve koagülasyon sistemi aktif intravasküler pıhtılaşması olan hastalarda ve tromboemboiik hastalık geçirenlerde, (bakınız bölüm 4.4),
• konvülsiyon geçmişi olan hastalarda,
• intratekal ve intraventriküler enjeksiyon, intraserebral uygulamada (serebral Ödem ve konvülsiyon riski),
• birikme riski nedeniyle şiddetli böbrek yetmezliğinde kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Intravenöz enjeksiyon çok yavaş uygulanmalıdır.
Traneksamik asit intramuskuiar yolla uygulanmamalıdır.
Subaraknoid kanama: Serebral ödem ve serebral enfeksiyon gelişme riski olduğundan, subaraknoid kanaması olan hastalarda TRANSAMİNE kullanılmaz (bakınız bölüm 4.3).
Serebral ödem ve konvülsiyon gelişme riskinden dolayı, intratekal ya da intraventriküler enjeksiyon ve intraserebral uygulama kontrendikedir. Konvülsiyon geçmişi olan hastalarda, traneksamik asit uygulanmamalıdır.
Traneksamik asit, pıhtılaşma zamanı ölçümleri ile kesin tanı konulmuş dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) olgularında gerekli laboratuvar ölçümleri yapılarak ve gözetim altında uygulanmalıdır. Traneksamik asitin etkisiyle fıbrinolizin baskılanmasına bağlı olarak, manifest hiperkoagülabilitede önceden oluşmuş trombüsler istenmeyen bir şekilde stabilize olabilir. Bu nedenle TRANSAMİNE uygulanmadan Önce heparin ile intravazal pıhtılaşma durdurulmalı ve aşırı tüketim sonucu eksilen fıbrinojen yerine konularak DİK önlenmelidir. DİK tedavisinde, akut şiddetli kanamaya eşlik eden fibrinolitik sistem aktivasyonunun hakim olduğu olgular ile sınırlandırılmalıdır. DİK tedavisinde TRANSAMİNE kullanımı, sadece uygun hematolojik laboratuar olanaklarının bulunduğu yerlerde ve uzmanların denetiminde yapılmalıdır. Koagülasyon sistemi aktivasyonunun hakim olduğu DİK durumlarında uygulanmamalıdır.
Karakteristik hematolojik profil yaklaşık aşağıdaki gibidir: Azalmış Öglobülin pıhtı erime zamanı, uzamış protrombin zamanı, azalmış fıbrinojen, faktör V ve VII, plazminojen ve alfa-2 makroglobülin düzeyleri, normal P ve P kompleks düzeyleri (yani Faktör II, VIII ve X), artmış fıbrinojen indirgenme ürünleri, normal trombosit sayısı. Bu tür akut olgularda tek doz traneksamik asit, genellikle kanamayı kontrol altına alır. Böbrek fonksiyonlarının normal olması durumunda fibrinolitik aktivite yaklaşık 4 saat süre ile azaltılır. Daha fazla fibrin birikiminin engellenmesi için heparin başlanmalıdır. DİK tedavisinde TRANSAMİNE kullanımı, sadece uygun hematolojik laboratuar olanaklarının bulunduğu yerlerde ve uzmanların denetiminde yapılmalıdır. Koagülasyon sistemi aktivasyonunun hakim olduğu DİK duru

ml

arında uygulanmamalıdır.
Traneksamik asit iie tedavi edilen masif üst üriner sistem kanaması olan hastalarda (özellikle hemofilide) üreteral obstrüksiyon bildirilmiştir.
Renal kaynaklı bir hematüri olması durumunda üreteral tıkaç oluşumuna bağlı mekanik anüri riski vardır.
Tromboemboli hikayesi olan hastalarda venöz veya arteri yel tromboz riskinin artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Traneksamik asit ile uzun süreli tedavilerde görme ve renk ayrımı kontrolleri, fundus ve görme alanı muayeneleri yapılmalıdır. Tedavi sırasında görme bozukluğu oluşursa ilaç kesilmelidir.
Kalıtsal anjionörotik ödem gibi uzun süreli traneksamik asit tedavisine ihtiyaç duyan hastalarda, göz tetkikleri (örn: görüş keskinliği, yarıklı lamba (slit lamp), intraoküler basınç, görüş alanı) ve karaciğer fonksiyon testleri düzenli olarak yapılmalıdır.
Böbrek yetmezliği: Ağır böbrek yetmezliği durumunda, kreatinin kiirensi veya serum kreatinin değerlerine göre doz azaltılmalıdır (bakınız bölüm 4.2).
Düzensiz adet kanamasına sahip hastalarda, düzensiz kanamanın nedeni anlaşılana dek traneksamik asit kullanılmamalıdır.
Tromboz artış riski nedeniyle oral kontraseptif kullanan hastalarda traneksamik asit dikkatle uygulanmalıdır.
15 yaş altındaki menorajik çocuklar ile ilgili klinik deneyim yoktur.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Traneksamik asidin fıbrinolitik ilaçlarla kombinasyonu sonucunda farmakolojik etkileşimler olabilir. Heparin, kumarın türevleri, salisilatlar veya antiagreganlarla eşzamanlı uygulandığında, diğer antifıbrinolitikler gibi traneksamik asidin de etkisi azalabilir.
Laboratuvar Testi Etkileşimleri: Traneksamik asit kullanan kişilerde protrombin testinde (Quick testi) önemli bir değişiklik ortaya çıkmaz.
TRANS AMİN E cnjeksiyonluk solüsyonu, izotonik sodyum klorür, izotonik glikoz, %20 fruktoz, %10 invertoz, dekstran 40, dekstran 70, ringer solüsyonu ve heparin ile karıştırılabilir.
Sigara içen, obez, 35 yaş üstü oral kontraseptif kullanan hastalarda tromboz riski artışı nedeni ile traneksamik asit dikkatle uygulanmalıdır.
ilaç geçimsizlikleri için bakınız bölüm 6.2.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır

Pediyatrik popülasyon:

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlar için bir uyan bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Hamile kadınlarla yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar olmadığı için özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde traneksamik asit ancak açıkça gerekli ise kullanılmalıdır.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/ fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Traneksamik asit anne sütüne maternal kandaki konsantrasyonun 1/100'ü kadar geçtiğinden, bebekte antifıbrinolitik etki yapması beklenmez.

Üreme yeteneği/F ertilite

Bu konu ile ilgili bilgi yoktur.
4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Traneksamik asidin araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur veya etkisi ihmal edilebilir.

4.8. İstenmeyen Etkiler

Traneksamik asit, genellikle iyi tolere edilir.
Traneksamik asit ile ilgili istenmeyen reaksiyonlar aşağıda vücut sistemlerine ve sıklık derecesine göre listelenmiştir.
Çok yaygın (>1/10); yaygın >1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Tromboembolik olaylar (derin ven trombozu, pulmoner emboli, serebral tromboz, akut renal kortikal nekroz, santral retinal arter ve ven trombozu gibi)
Bilinmiyor: Hızlı i.v. uygulama yapılan hastalarda nadiren hipotansiyon ve baş dönmesi görülebilir. Intravenöz uygulama 1 mL/dak.'dan daha kısa sürede yapılmamalıdır. Orai uygulama ile hipotansiyon bildirilmemiştir.

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal yan etkiler görülebilir ve bunlar dozun azaltılması ile ortadan kalkabilir.

GÖz hastalıkları

Seyrek: Renk görme bozuklukları

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek: Alerjik deri reaksiyonları

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Baş dönmesi; konvülsiyonlar, özellikle yanlış kullanım durumunda (Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”)

Bağışıklık (iırımün sistem hastalıkları)

Bilinmiyor: Anaflakiik reaksiyon, anaflaktik şok, immün hipersensivite reaksiyonları

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Traneksamik asit ile bugüne kadar doz aşımı bildirilmemiştir.
Başağnsı, baş dönmesi, bulantı, kusma, diyare veya hipotansiyon görülebilir. Bu şikayetler dozun azaltılması veya enjeksiyon hızının azaltılması ile kaybolmazsa semptomatik tedavi (antiemetik, antidiyaretik ve antihipotansif ajanlarla) uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler Genel özellikler

Farmakoterapötik grup: Antifıbrinolitik ilaçlar ATC kodu: B02AA02
Traneksamik asit, esas olarak

aşın

fibrinoliz ile ilişkili kanamaların tedavi ve profılaksisinde kullanılan bir antifıbrinolitik bir ilaçtır.
Etki mekanizması: Traneksamik asit hemostatik etkisini, piazminojen aktivasyonunu inhibe ederek ve fibrinolizin patolojik olarak arttığı durumlarda fibrin koruyucu etkinlik sağlayarak gösterir.
Traneksamik asit; piazminojen aktivasyonunun kompetitif, yüksek dozlarda da plazminin non-kompetitif bir inhibitörüdür. Etkisi amİnokaproik aside benzer olmakla birlikte, ondan 10 kez daha aktiftir. Sağlıklı kişilerden alman sitratlı ve tam kan örneklerinde 10 mg/mL konsantrasyonlara kadar, trombosit fonksiyonları, pıhtılaşma zamanı ve diğer pıhtılaşma faktörleri üzerinde herhangi bir etkisi saptanmamış, bununla birlikte 1-10 mg/mL'lik dozlarda trombin zamanını uzattığı gösterilmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:


TRANSAMİNE enjeksiyonluk çözelti damar içine verildiğinden emilimi tamdır. Oral uygulanan traneksamik asidin ise yaklaşık %30-50'si emilir.

Dağılım:


Traneksamik asit vücutta yaygın olarak interstisyel ve intravasküler kompartmanlara dağılır. Dağılımı hemen tümüyle ekstraselülerdir. Başlangıçtaki dağılım hacmi yaklaşık olarak 9 L'dir. Plazma proteinlerine yaklaşık % 3 oranında bağlanır ve bu durum traneksamik asidin plazminojene bağlanması ile ilgili görünmektedir. Traneksamik asit kan-beyin bariyerini aşar, sinoviyal sıvıya, sinoviyal zara, aköz hümöre ve semene geçer. Plasentayı aşar ve anne sütüne geçer. Çeşitli dokularda 17 saat, serumda ise 7-8 saat süreyle antifıbrinolitik konsantrasyonlarda bulunur.

B i vo transformasyon:


İlacın %5'inden daha azı metabolize olur.

Eliminasvon:


Traneksamik asit esas olarak idrar yoluyla ve aktif halde değişmeden glomerüler fıltrasyonla elimine edilir. Böylelikle idrar yollarında ürokinaz veya doku plazminojen aktivatörleri tarafından indüklenen bir hiperfibrinoliz durumu söz konusu olduğunda hemostatik etkisini gösterebilir. Plazma yarı ömrü 2 saat kadardır. Renal klerensi plazma klerensine (110-116mL/dak.) eşittir ve uygulanan dozun %95'i değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:


Doğrusal farmakokinetiğe sahiptir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlı hastalarda farmakokinetiği:


Yaşlı hastalarda (>65 yaş), gençlere göre farmakokinetik açıdan bir farklılık gözlenmemiştir. Ancak yaşlanma ile birlikte böbrek fonksiyonlarında azalma olabileceği gözönünde bulundurulmalıdır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğunda farmakokinetiği:


Karaciğerde çok düşük miktarlarda metabolize olduğundan, karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek fonksiyon bozukluğunda farmakokinetiği:


Traneksamik asit esas olarak böbrekler yoluyla elimine edildiğinden, böbrek fonksiyon bozukluğunda vücutta birikebilir. Bu nedenle böbrek yetersizliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekir. (Bakınız bölüm 4.2)

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Traneksamik asitin kedi, köpek ve sıçanlara 6 gün-1 yıl süre ile 250-1600 mg/kg/gün dozlarda (önerilen insan dozunun 6-40 katı) oral veya i.v. yoldan uygulanması ile retinada fokal dejenerasyonlar gözlenmiştir. Bu lezyonların hayvanlarda görülme sıklığı % 25-100 olup, dozla ilişkilidir. Düşük dozlarda gözlenen lezyonların bir bölümü reversibl özelliktedir.
Kedi ve tavşanlara birkaç gün- 2 hafta süre ile 126 mg/kg/gün (önerilen insan dozunun sadece 3 katı) gibi düşük dozlarda uygulanması ile bazı hayvanların retinasında değişiklik oluştuğunu gösteren kısıtlı veriler mevcuttur.
Klinik çalışmalarda haftalarca/aylarca traneksamik asit ile tedavi edilen hastalarda retina değişiklikleri gözlenmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Preparatın yapılan preformülasyon, formülasyon ve stabilite incelemelerinde aktif madde-yardımcı maddeler-iç ambalaj materyalleri üçgeninde herhangi bir ters etkileşim gözlenmemiştir.
Traneksamik asit, penisilin içeren solüsyonlar ve kan ile birlikte uygulanmaz.

6.3. Raf ömrü

48 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Tip I cam renksiz 5 ml'lik ampullerde, 10 ampul içeren karton kutuda.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası vc diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'' ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Actavis İlaçlan A.Ş.
Gültepe Mah. Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat İş Merkezi No:2 B Blok Kat: 1,7,8
Levent-İSTANBUL
Tel: 0 212 316 67 00
Fax:0 212 264 42 68

8. RUHSAT NUMARASI(LARI):

106/52

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 10.12.1970 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ:

9/9

İlaç Bilgileri

Transamine %5 A/h Iv/im Enjeksiyonluk Çözelti

Etken Maddesi: Traneksamik Asit

Atc Kodu: B02AA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.