Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anti-fosfat Al Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Çeşitli İlaçlar » Diğer Tüm Terapötik İlaçlar » Diğer Tüm İlaçlar » Hiperkalemi ve Hiperfosfatemi İlaçları » Kalsiyum Asetat ve Magnezyum Karbonat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ANTI-FOSFAT AL® Kapsül

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

1 kapsül 300 mg Alüminyum klorür hidroksit kompleksi içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.

FARMASÖTİK FORM

Kapsül.
Beyaz kapsül.

KLİNİK ÖZELLİKLER TerapÖtik Endikasyonlan

Özellikle düzenli hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda yüksek serum fosfat düzeyinin (hiperfosfatemi) tedavisinde kullanılır.

Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

Doz, serum fosfat seviyesine bağlıdır. Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise, olağan doz, günlük 3-6 kapsüldür. Çocuklarda doz, vücut ağırlığı temel alınarak, fosfat seviyesine göre ayarlanmalıdır. Serum fosfat seviyesi düzenli olarak monitorize edilerek doz gereğinde ayarlanır.

Uygulama şekli:

Kapsüller bir bütün halinde, tercihen bir miktar su ile gün içinde, yemeklerle beraber alınmalıdır.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek yetmezliği:

ANTI-FOSFAT AL® özellikle böbrek yetmezliği durumunda hiperfosfateminin tedavisinde kullanılmaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda doz, vücut ağırlığı temel alınarak, fosfat seviyesine göre ayarlanmalıdır.
3 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik popülasyon kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Kontrendikasyonlar

İçeriklerden herhangi birine karşı bilinen bir lıipersensitivite varlığında ve düşük serum fosfat düzeyi (hipofosfatemi), kabızlık, kalın bağırsak stenozları durumunda, yenidoğanlarda, 3 yaş altı çocuklarda vc gebelik dönemlerinde kullanılmamalıdır.

özel kullanım uyarıları ve önlemleri

ANTI-FOSFAT AL* uygulanması sırasında, plazma alüminyum konsantrasyonları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir ve 40(ag/l'yi aşmamalıdır. Alüminyum zehirlenmesinin mümkün olan en erken şekilde tespiti için, EEG ile birlikte düzenli nörolojik kontroller (aşağı yukarı altı ayda bir) ve kemikte inceleme yapılabilir.
Özellikle çocuklarda ve infantlarda olmak üzere bütün hastalarda serum alüminyum seviyelerinin düzenli olarak moniterizasyonu çok önemlidir. İlave bir alüminyum yükünden kaçınmak için diyalizatta çözünmüş halde serbest alüminyum bulunmamalıdır.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Tetrasiklinlerin, Siprofloksasin, Ofloksasin ve Norfloksasin gibi kinolon türevlerinin emilimi azalır. Bu nedenle bu ilaçlar ve digoksin, beta blokerler veya antikolinerjik ilaçlar, ANTI-FOSFAT AL® ile beraber uygulanacağı zaman alış zamanları arasında en az iki saat ara olmalıdır.
Asit içeren içeceklerin (meyve sulan, şarap vs.) eşzamanlı olarak alınması alüminyum emilimini arttırabilir. Bu nedenle ANTI-FOSFAT AL® alımı ile bu içeceklerin içilmesi arasında bir-iki saat ara bulunmalıdır.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlarla alakalı olarak herhangi bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye Gebelik Kategorisi: X

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

ANTI-FOSFAT AL®'in doğum kontrol yöntemleri üzerine bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Alüminyum klorür hidroksit kompleksi'nin gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açtığından şüphelenilmektedir. ANTI-FOSFAT AL® gebelik döneminde kontrendikedir.

Laktasyon dönemi

Alüminyum klorür hidroksit kompleksi emziren kadınlara uygulandığında emzirilen çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde süte geçmektedir.
ANTI-FOSFAT AL®emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Alüminyum klorür hidroksit'in üreme yeteneği üzerine etkisi ile ilgili kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

ANT1-F0SFAT AL®'nin araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Advcrs reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
[Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerle tahmin edilemiyor)]

Sinir Sistemi Hastalıkları:


Seyrek: Alüminyum toksisitesi, ensafalopati bulgularına (beyindeki diffüz hasar ile birlikte serebral disfonksiyon) neden olabilir.

Gastointestinal Hastalıklar:


Seyrek: Kabızlık

Kas-iskelet bozukluklar, baâ doku ve kemik hastalıkları


Seyrek: Alüminyum toksisitesi kemik dokusunda alüminyum birikmesine (özellikle çocuklarda ve infantlarda osteopatiye ve osteomalaziye) neden olabilir.
Seyrek olarak, fosfat yetmezliği görülebilir.

Araştırmalar:


Seyrek: Endikasyonları ve kullanım şekli göz önüne alındığında uzun süreler boyunca yüksek dozlar alınması kanda alüminyum seviyelerinin artmasına ve alüminyum toksisitesine neden olabilir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Sağlıklı böbrek fonksiyonu olan hastalarda büyük miktardaki dozların bile (günlük 10 grama kadar) akut toksisiteye neden olma riski azdır. Buna karşın, terminal böbrek yetmezliği hastalarında ve/veya uzun süre kullanımında alüminyum birikmesi görülebilir. Doz aşımı ile kabızlık görülebilir.

a) intoksikasyon semptomları

Kronik olarak aşırı dozların uygulandığı ve alüminyum intoksikasyonunun olduğu durumlarda, ensefalopati bulguları ortaya çıkar. Bunlar konuşmada bozulma, konsantrasyonda azalma, demensiya, osteomalazi ve mikrositik anemidir.

b) Tedavi

Alüminyum tedavisi hemen kesilir. Desferioksamin ve kombine hemodiyaliz ile aşın alüminyumun nötralleştirilmesine ve vücuttan uzaklaştırılmasına çalışılır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 5.1. F armakodinamik özellikleri

Farmakoterapötik grup: Hiperkalemi ve hiperfosfatemi tedavisinde kullanılan ilaçlar ATC kodu: V03AE04
Oral alımından sonra alüminyum hidroksit pH 3-5 arasında gastrik hidroklorik asit ile reaksiyona girerek solübl alüminyum klorürler oluşturur. Bu ise bağırsakların nötral ortamında (pil 6-8) fosfatlarla reaksiyona girerek çözünmeyen alüminyum fosfat meydana gelir. Alüminyum fosfat da feçes ile atılır. Absorbsiyonu olmaz.
Al (OI-I)3 + IICI —-—> Al (0H)2 C1 + AIP04
Standart Alüminyum hidroksitin fosfat bağlayıcı ajan olarak etki edebilmesi için hidroklorik asit ile önceden karşılaşmış ve reaksiyona girmiş olması gerekir.
Oysa ANTI-FOSFAT AL® içinde etken madde olarak bulunan, alüminyum klorür hidroksit kompleks, önceden gastrik asit ile karşılaşmaya ve reaksiyona girmeye gereksinim olmadan doğrudan fosfat bağlayıcı olarak görev alabilmektedir. pH 3.5-5.0 arasında en iyi etkiyi göstermektedir.

5.2. Farmakokinetik Özellikleri O Genel özellikler

Emilim:


Alüminyumun yalnızca küçük bir bölümü absorbe olur, ki bu da geçici (kısıtlı böbrek fonksiyonu durumunda ise kalıcı) serum alüminyum yükselmesine neden olur. Sağlıklı böbreklere sahip hastalarda alüminyum düzeyi artışı geçicidir, çünkü alüminyum atılımı da geçici olarak artar. Böbrek yetmezliği durumunda olabileceği gibi, eğer alüminyum düzeyi kalıcı olarak yükselirse, özellikle nöral ve kemik dokuda alüminyum birikebilir. Absorbe edilen küçük miktardaki alüminyum diyaliz edilebilir. Ancak bunun için diyaİizatın tamamen alüminyumdan arınmış olması gereklidir (diyalizatın hazırlanmasında kullanılan sıı iyon değişim ya da tercihen tersine ozmozla saflaştırılmalıdır).

Darılım:


Böbrek yetmezliği durumunda olabileceği gibi, eğer alüminyum düzeyi kalıcı olarak yükselirse, özellikle nöral ve kemik dokuda alüminyum birikebilir.

m


Bivotranstonnasvon;


Oral alımından sonra alüminyum hidroksit pH 3-5 arasında gastrik hidroklorik asit ile reaksiyona girerek solübl alüminyum klorürler oluşturur. Bu ise bağırsakların nötral ortamında (pH 6-8) fosfatlarla reaksiyona girerek çözünmeyen alüminyum fosfat meydana gelir.

Eliminasvon:


Etken maddenin alüminyum iyonları bağırsakta fosfat, karbonat ve yağ asitleriyle tuz oluşturacak şekilde birleşirler vc bu tuzlar absorbe olmadan feçes ile atılır.

5.3. Klinik öncesi güvenliük verileri

Bir kronik toksisite çalışmasında, her gün 2.7 g/kg vücut ağırlığına denk gelen doz (aşağı yukarı terapötik dozun 125 katına denk gelir) sıçanlar tarafından üç ay boyunca hiçbir toksik etki göstermeden tolere edilmiştir.
Köpekler her gün 300 mg/kg vücut ağırlığı dozunun (terapötik dozun 15 katına karşılık gelen) altı ay boyunca uygulanmasından sonra semptomsuz kalmıştır.
Sıçanlar ve tavşanlarda hiç teratojenik etki gözlemlenmemiştir.
Hayvanlarda yapılan çalışmalar, öteki alüminyum bileşiklerinin embriyotoksik ve fetotoksik özellikleri (artmış absorbsiyon hızı, büyüme geriliği, iskelet bozuklukları, artış cenin ve doğum sonrası ölümler ve nöromotor gelişiminde gecikme) olduğunu göstermiştir.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ Yardımcı Maddelerin Listesi

Stearik asit Magnezyum stearat Silisyum dioksit Titanyum dioksit Makrogol 20.000 Sodyum laurilsülfat Jelatin Saf su

Geçimsizlikler

Herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

Raf ömrü

Raf ömrü 36 aydır.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC blisterler ve alüminyum folyo içinde her blıster ünitesinde 20 kapsül olacak şekilde bir kutuda 5 blister ünitesi, toplam 100 kapsül karton kutuda Kullanma Talimatı ile beraber sunulmaktadır.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

“Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri,,ne uygun olarak imha edilmelidir.

RUHSAT SAHİBİ

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
ÜMRANİYE 34773, İSTANBUL Tel: 216 612 9191 Fax: 216 612 9192

RUHSAT NUMARASI

18.02.2003, 113/57

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 18.02.2003 Ruhsat yenileme tarihi:

KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

5/5

İlaç Bilgileri

Anti-fosfat Al Kapsül

Etken Maddesi: Alüminyum Klorür Hidroksit

Atc Kodu: V03AE04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Anti-fosfat Al Kapsül-KUB
 • Anti-fosfat Al Kapsül-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.