Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Butafly % 1 Losyon Kısa Ürün Bilgisi

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük İlaçları » Diğer Öksürük Kesici İlaçlar » Butamirat Sitrat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BUTAFLY %1 losyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Her 1 ml losyon, Butenafin hidroklorür 9.8 mg içerir.

Yardımcı maddeler:

Propilen glikol 294 mg/ml

3. FARMASÖTİK FORM

Losyon
Karakteristik kokulu, renksiz, partikül içermeyen berrak losyondur.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

BUTAFLY,

M. furfurP. orbiculare)

kaynaklı tinea (pityriasis) versicolor dermatolojik enfeksiyonunun topikal tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Yetişkinlerde kullanım
Tinea (pityriasis) versicolor'lu hastalar iki hafta boyunca günde bir kere BUTAFLY uygulamalıdır. Tedavi döneminden sonra klinik bir iyileşme görülmezse tanı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

Uygulama şekli :

Yeterli miktarda BUTAFLY, tinea versicolor'u olan hastaların etkilenen bölgesini ve yakın çevresindeki deriyi kaplayacak şekilde cilde damlatılıp etkilenen bölgeye el ile sürülmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda özel bir kullanım yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

12 yaş altındaki pediyatrik hastalarda güvenlilik ve etkinlik çalışılmamıştır, zira tinea versicolor 12 yaş altındaki hastalarda yaygın değildir.

Geriyatrik popülasyon:

BUTAFLY'ın yaşlı hastalardaki kullanımında bir özellik yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

BUTAFLY, butenafin hidroklorüre veya içindeki bileşenlere karşı hassasiyeti olduğu bilinen veya bundan şüphe duyulan kişilerde kontrendikedir.
Diğer topikal krem ve losyonlarla eş zamanlı kullanılmamalıdır.
12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kullanım sırasında irritasyon veya hassasiyet geliştiği takdirde, tedavi kesilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır.
Hastalık tanısı uygun bir vasattaki kültürle

[M. furfurP. orbiculare)

hariç] veya potasyum hidroksit çözeltisinde enfekte yüzeysel epidermal dokunun doğrudan mikroskop incelemesiyle doğrulanmalıdır.
Çapraz reaksiyon ortaya çıkabileceğinden allilamin antifungal ajanlara hassas olduğu bilinen hastalar BUTAFLY'ı dikkatli bir şekilde kullanmalıdır.
BUTAFLY, göz ya da mukoz membranlarla temas etmemelidir; kazara temas etmesi durumunda, derhal suyla yıkanmalıdır.
Ürün kesinlikle ağızdan alınmamalıdır.
Eller ürün uygulandıktan sonra yıkanmalıdır.
Propilen glikol içermektedir. Ciltte iritasyona neden olabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürüler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

BUTAFLY'ın diğer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılığıyla bilinen ya da beklenen bir etkileşimi yoktur.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik Kategorisi: C.

Hamile ve emziren anneler doktor kontrolü altında kullanabilir. Doktor tarafından risk/yarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra olası riskler ifade edildikten sonra hamile kadınlarda kullanılmalıdır.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bildirilmemiştir.

Gebelik dönemi

Butenafinin deri altı dozları (organogenez sırasında uygulanan 25 mg/kg/güne dek doz seviyeleri) (vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına dayanarak tinea versicolor için insanlara önerilen maksimum dozun 0.5 misline eşdeğer) sıçanlarda teratojenik değildir. Tavşanlarda yapılan oral embriyofetal gelişim çalışmasında (organogenez sırasında uygulanan 400 mg butenafin HCl/kg/güne dek doz seviyeleri) (vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına dayanarak tinea versicolor için insanlara önerilen maksimum dozun 16 misline eşdeğer) tedaviyle alakalı harici, visseral, iskelet malformasyonları veya değişiklikleri gözlemlenmemiştir.
Sıçanlarda yapılan oral peri- ve post-natal gelişim çalışmasında (125 mg butenafin HCl /kg/güne dek doz seviyeleri) (vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına dayanarak tinea versicolor için insanlara önerilen maksimum dozun 2.5 misline eşdeğer) postnatal sağkalım, F1 nesli (birinci nesil) gelişimi veya sonraki matürasyonları ve fertilite üzerinde tedaviyle ilişkili etkiler gözlemlenmemiştir.
Ancak gebe kadınlarda topikal butenafin uygulaması ile ilgili yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yapılmamıştır.
Hayvan üreme çalışmaları her zaman insan yanıtının öngördürücüsü olmadığından bu ilaç sadece bariz bir gereksinim olduğu durumlarda gebelikte kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Butenafin hidroklorürün anne sütüne geçişi ve anne sütü alan çocuğa muhtemel etkileri ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, daha fazla veri elde edilene kadar emziren kadınlarda kullanılması önerilmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri

BUTAFLY'ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Belirtilen istenmeyen etkiler, aşağıdaki kurala göre sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın: Yanma/batma, kaşınma, durumun kötüleşmesi, kontakt dermatit, eritem, irritasyon

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

BUTAFLY'ın topikal uygulaması sonucunda doz aşımı beklenmez.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:ATC Kodu:

D01AE23
Butenafin HCl bir benzilamin türevidir ve etki şekli allilamin sınıfı antifungal ilaçlara benzer. Butenafin HCl'in, skualenin epoksidasyonunu inhibe ederek ve böylece fungal hücre zarlarında temel bir bileşen olan ergosterolün biyosentezini bloke ederek etki ettiği varsayılmaktadır. Benzilamin türevleri, allilaminler gibi, ergosterol biyosentez yolunun azol sınıfı antifungal ilaçlara göre daha erken adımlarında rol oynamaktadır. İlacın konsantrasyonuna ve test edilen mantar türlerine göre butenafin HCl

in vitroin vitro

verilerin klinik anlamı bilinmemektedir.
Butenafin hidroklorürün aşağıdaki mikroorganizmaların pek çok suşuna karşı hem in vitro olarak hem de klinik enfeksiyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir.

Epidermophyton floccosum Trichophyton rubrum Malassezia furfur Trichophyton tonsurans Trichophyton mentagrophytes


5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Emilim:


İnsanlarda topikal uygulanan Butenafin HCI miktarının çok azı absorbe edilir, bu nedenle sistemik etkilenme beklenmemektedir.

Dağılım:


Deriden sistemik dolaşıma emilen toplam butenafin HCl miktarı (veya doz yüzdesi) ölçülememiştir.

Biyotransformasyon:


İdrardaki primer metabolitin, terminal t-bütil yan zincirde hidroksilasyon yoluyla oluştuğu belirlenmiştir

Eliminasyon:


İdrardaki primer metabolitin, terminal t-bütil yan zincirde hidroksilasyon yoluyla oluştuğu belirlenmiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlik verileri

Gebelikte butenafin HCI kullanımının güvenliliğini belirten yeterli kontrollü çalışma bulunamaktadır. Tavşan ve farelerde yapılan klinik çalışmalarda, insanlarda önerilen maksimum dozun 16 katına kadar uygulanmış ve organogenez safhasında teratojenik yada anomali yapıcı etkisi görülmemiştir.
Enfeksiyonun tedavisi, etkilenen bölgelerin pigmentlerinin hemen tedavi sırasında düzelmesini sağlamayabilir. Başarılı tedavinin ardından pigmentlerin normal rengine dönmesi değişebilmekte ve bireyin cilt tipine ve güneş maruziyetlerine göre bu süre değişkenlik göstermektedir. Tedavi sonrası infeksiyonun rekürrensi bireysel farklılıklar gösterebilmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Etanol (% 96' lık)
Gliserin Propilen Glikol Deiyonize Su

6.2. Geçimsizlikler

Uygulama dışıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, polipropilen kapak ve az yoğunluklu polietilen tıpalı, yüksek yoğunluklu beyaz şişede, 10 ml

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj Atıklarının Kontrolü" yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
No.4 34467
Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20

8. RUHSAT NUMARASI

2014/360

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 08/05/2014 Ruhsat Yenileme Tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ


5

İlaç Bilgileri

Butafly % 1 Losyon

Etken Maddesi: Butenafin Hidroklorür

Atc Kodu: R05DB13

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Butafly % 1 Losyon
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.