Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Potant 500 Mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Levofloksasin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Potant 500 mg Film Tablet
• *

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

Levofloksasin hemihidrat 512.46 mg (500 mg levofloksasin'e eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için, bkz. 6.1.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet
Açık somon renkli, oblong. çentikli film tabletler

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Terapötik endikasyonları

POTANT film tablet levofloksasine duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu aşağıda
belirtilen erişkinlerdeki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

¦ Akut sinüzit:Streptococcııs pneumoniae, Haemophilus influenzaeMoraxella catarrhctlis 'in

neden olduğu

¦ Kronik bronşitin akut alevlenmesi:Staphylococcus aııreus, Streptococcııs pneumoniae. Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzaeMoraxella catarrhalis 'in

neden olduğu

¦ Toplumdan edinilmiş pnömoni:Staphylococcus aureııs, Streptococcııs pneumoniaeHaemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophillaMycoplasma pneumoniae 'nın

neden olduğu

¦ Piyelonefrit dahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları:Escherichia coliEnterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilisPseudomonas aeruginosa

'nın neden olduğu

¦ Prostatit:Escherichia coli, Enterococcus faecalisStaphylococcus epidermidis 'in

neden olduğu

¦ Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları :Staphylococcus aııreus, Enterococcus faecalis, Streptococcııs pyogenesProteus mirabilis'inStaphylococcus aureıısStreptococcııs pyogenes"

in neden olduğu abse, selülit, furonkül, impetigo, piyoderma. yara enfeksiyonlarının dahil olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonları
ı

¦ Şarbon İnhalasyonu:

Havaya karışmış Bacillus antracis'e maruziyet sonrası profılaksi ve küratİf tedavi
Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ve patojenlerin yerel duyarlılığı konusunda, resmi ulusal kılavuzlar dikkate alınmalıdır (bkz. Bölüm 4.4) .

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Potant (levofloksâsin) film kaplı tablet günde bir veya iki kez uygulanır. Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlıdır.

Pozoloji:

POTANT (levofloksâsin)'m aşağıda belirtilen dozlarda erişkinler için uygulanması önerilir:

Böbrek fonksiyonları normal (kreatinin klirensi >50ml/dakika) olan hastalarda dozaj

Enfeksiyon

Günlük Doz

(enfeksiyonun şiddetine göre)

Tedavi Süresi

(enfeksiyonun şiddetine göre)
Akut sinüzit **
Günde tek doz 500mg
10-14 gün
Kronik bronşitin akut alevlenmesi **
Günde tek doz 250-500mg
7-10 gün
Toplumdan edinilmiş pnomoni
Günde tek doz veya 2 kez 500mg
7-14 gün
Piyelonefrit dahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları
Günde tek doz 250 mg*
7-10 gün
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Günde tek doz 250 mg veya tek doz veya iki kez 500 mg
7-14 gün
Kronik bakteriyel prostatit
Günde tek doz 500mg
28 gün
Şarbon İnhalasyonu
Günde tek doz 500mg
8 hafta
* Şiddetli enfeksiyon vakalarında dozajın artırılması düşünülmelidir. **Sadece oral kullanım için

Uygulama sekli: . . .

POTANT ezilmeden, yeterli miktarda sıvıyla yutulmalıdır. Dozaja uyulmak için çentik
çizgisinden bölünebilir. Film kaplı tabletler yemeklerle beraber veya yemek arasında alınabilir. Emiliminde azalma olabileceğinden. POTANT magnezyum veya alumınyum veya demir veya çinko içeren ilaçların veya sukralfatın uygulanmasından en az iki saat önce veya sonra alınmalıdır. (Bkz. Bolum 4.5)
Tedavinin süresi hastalığın seyrine bağlıdır (Yukarıdaki tabloya bakınız). Genel olarak butun antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi. POTANT kullanımı hastanın ateşi düştükten ve bakteriyel eradikasyon elde edildiğine dair kanıt sağlandıktan sonra, en az 48-72 saat daha
sürdürülmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek yetmezliği:

Aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde kullanılır.
Kreatinin klirensi <50 ml/dakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun şiddetine göre)

250 mg/24 saat

500 mg/24 saat

500 mg/12 saat

Kreatinin klerensi

ilk doz 250 mg

ilk doz 500 mg

ilk doz 500 mg

50*20 ml/dakika
sonra: 125 mg/24 saat
sonra: 250 mg/24 saat
sonra: 250 mg/12 saat
19-10 ml/dakika
sonra: 125 mg/48 saat
sonra: 125 mg/24 saat
sonra: 125 mg/12 saat

<10

ml/dakika (hemodiyaliz ve sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz ile birlikte) *
sonra: 125 mg/48 saat
sonra: 125 mg/24 saat
sonra: 125 mg/24 saat
*Hemodiyalizi takiben veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyalizde ek bir doza gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Levofloksasin karaciğerde çok düşük miktarlarda metabolize olur ve esas olarak böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Bu nedenle karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik Popülasyon:

Levofloksasin çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kontrendikedir. (Bkz.bÖlüm 4.3)

Geriatrik Popülasyon:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur. (Bkz. Bölüm 4.4, QT aralığının uzaması)

4,3 Kontrendikasyonlar

Aşağıda belirtilen durumlarda POTANT (Levofloksasin) kullanılmamalıdır:
¦ Levofloksasine veya POTANT film tabletin bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karsı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar
¦ Epilepsisi olan hastalarda .....
¦ Florokinolon grubu bir antibakteriyel in kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon
rahatsızlığı öyküsü olanlarda
¦ Çocuklar ve büyümesi devam eden ergenler
¦ Hamilelik sırasında
¦ Emziren kadınlarda
Çocuklarda, büyümesi devam eden ergenlerde, hamilelik sırasında ve emziren kadınlarda kullanımı kontrendikedir çünkü - hayvan çalışmalarına dayanılarak - gelişmekte olan organizmanın gelişen kıkırdak dokusuna zarar verme riski tamamen göz ardı edilemez.

4.4 Özel Kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel uyarılar:
Edinilmiş direnç prevalansı, bazı bakteri türleri için ülkeden ülkeye ve zaman içinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle dirençle ilgili yerel verilere gereksinim vardır; özellikle ağır enfeksiyonlarda veya tedaviye yanıt alınamadığında, patojen izole edilerek mikrobiyolojik tam konmalı ve patojenin duyarlılığına dair kanıt aranmalıdır.
Cok ciddi pnömokoksik pnömoni olguları için POTANT en uygun tedavi olmayabilir.
P. aeruginosa'mn etken olduğu nozokomiyal enfeksiyonlarda kombine tedaviye ihtiyaç olabilir.

Met is il i ne direneli S. aureııs:


Metisiline direneli S. aureus'un. levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolonlara korezistans gösterme olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle, organizmanın levofloksasine duyarlılığı laboratuar testleriyle doğrulanmadığı sürece, bilinen veya şüphe edilen MRSA enfeksiyonlarının tedavisinde levofloksasin kullanılması önerilmez.

Konvülsiyona eğilimli hastalar


Diğer kinolonlarla olduğu gibi levofloksasin film kaplı tablet, epilepsi öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.
Önceden merkezi sinir sistemi lezyonu bulunan, konvülsiyona eğilimli olan hastalarda, fenbufen ve benzeri non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar alan ya da teofılin gibi serebral konvulsiyon eşiğini düşüren ilaçlar almakta olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. bölüm 4.5). Konvülsiyon tipi nöbet oluşması durumunda levofloksasin tedavisinin kesilmesi gerekir.

Clostridium diffıcile ile ilişkili hastalık (Psödomembranöz kolit)


POTANT film kaplı tablet tedavisi sırasında veya sonrasında şiddetli, ısrarlı ve/veya kanlı diyare görülürse, bu Clostridium diffıcile ile ilişkili psödomembranöz kolitin belirtisi olabilir. Bu psödomembranöz enterokolitin en ciddi formudur. Eğer psödomembranoz enterokolitten şüpheleniliyorsa. levofloksasin tedavisi hemen sonlandınlmalı ve gecikmeden uygun destekleyici ve/veya spesifik tedaviye (örn. oral vankomisin, teikoplanin veya metranidazol) başlanmalıdır. Bu klinik durumda, barsak hareketlerini engelleyen ilaçlar kontrendikedir.

Tendinit ve tendon rüptürü:


Nadiren tendinit meydana gelebilir. En çok aşil tendonunu etkiler ve tendon rüptürüne yol açabilir. Bu istenmeyen etki tedaviye başladıktan 48 saat içinde meydana gelebilir ve bilateral olabilir. Yaşlılarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda tendon rüptürü riski artar. Bu hastalara levofloksasin reçete edildiyse, yakından takip edilmeleri gerekir. Tendinit belirtileri yaşayan bütün hastaların doktorlarına haber vermesi gerekir. Eğer tendinitten şüpheleniliyorsa levofloksasin tedavisi derhal kesilmeli ve etkilenmiş tendonun hareketsiz tutulması (immobilizasyon) şeklinde uygun tedavi başlatılmalıdır.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları:


Levofloksasin, ilk dozunu takiben nadiren, öldürücü potansiyeli olan ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (örn. anjiyoodem, anafılaktik sok) neden olabilir (Bkz. bolum 4.8). Hastalar derhal tedaviyi kesmeli ve acil önlem alınması için doktora başvurmalıdır.

Ağır biilloz reaksiyonlar:


Levofloksasin ile Stevens Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi ağır bülloz
deri reaksiyonlar, bildirilmiştir (bkz. Bolum 4.8). Herhangi bir deri ve/veya mukoza bozukluğu ortaya çıkması halinde, hastaların tedaviye devam etmeden once hemen doktorlarına başvurmaları gerekir.
hastalıkları bulunan kişilerde, levofloksasin uygulanması ile karaciğer nekrozundan yaşamı tehdit eden karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen olgular

rapor

edümişS (Bkz. bolum 4.8). iştahsızlık, sarılık, koyu renkte idrar, kaşıntı veya karında hassasiyet gibi karaciğer hastalığıyla ilgili semptom ve işaretler gelişirse, hastanın tedavıy durdurması ve derhal doktoruyla temas kurması gerekir.
çlk'se^İkdaiukTevofloksasin de içeren florokinolon verilen hastalarda QT aralığında
Levo fl oksasinde dahil olmak üzere florokinolon kullanan hastalarda, aşağıdaki gibi QT aralığının uzaması açısından risk faktörleri varsa dikkatli olunması gerekir.
- Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (öm. hıpokalemı. hıpomagnezemı)
- Koni enital uzun QT sendromu
- Kardiyak hastalık (öm. kalp yetmezliği miyokard enfarktı^bradıkardı)
- QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlann birlikte kullanılması (om. Sınıf 1A ve 111
dikkatli olunmalıdır.
DiğeMünT k i nol onlarla olduğu gibi, genellikle oral

hipogl.semikolgular,

bildirilmiştir. Diyabetli hastalarda kan glukozunun dikkatle takıp
edilmesi tavsiye edilmektedir. (Bkz. bolum 4.8)
S-SıSHSSaii»......
yoluyla atdd.ğmdan, böbrek yetmezliği olan hastalarda POT ANT dozunun ayarlanması gerekir (Bkz. bolum 4.2)

Işığa karsı duyarlılık gelismesi (Fotosensitizasyon):

birUkte hastaların tedavi
^l^b^y ultraviyole ,n,anna
maruz kalmamaları önerilir.
Seklerde olduğu gibi.
dSt—riTnem'K ^«n o.nŞursa uygun tedav, yöntemleri uygulanmalıdır.

Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar:


Gİikoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesinde latent veya aktüel defekt bulunan hastalar kinolon grubu antibakteriyellerle tedavi edildiğinde hemolitik reaksiyonlara eğilimi artabilir, bu yüzden levofloksasin bu tip hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Periferik rıöropati


Levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolon kullanan hastalarda, başlangıcı hızlı olabilen duyusal veya duyusal-motor periferik nöropati bildirilmiştir. Geri dönüşümsüz bozuklukların gelişmesini önlemek için, eğer hasta nöropati semptomları yaşarsa, levofloksasin kullanımına son verilmesi gerekir.

Şarbon inhalasyonu


İnsanlarda kullanım, in vitro Bacillus anthrasis duyarlılığı verilerini, hayvanlardaki deneysel verileri ve insanlardaki sınırlı verileri temel almaktadır. Tedaviyi uygulayan doktor, şarbon tedavisi ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası uzlaşı belgelerine başvurmalıdır.

K vitamini antagonistleriyle tedavi edilen hastalar


K vitamini antagonisti (örn. varfarin) ile tedavi edilen hastalarda birlikte levofloksasin kullanılması durumunda koagulasyon testlerinde (PT/INR) yükselme ve/veya kanamada artış ihtimaline karşı, bu ilaçların birlikte kullanılması durumunda, koagülasyon testleriyle takip yapılması gereklidir (Bkz. bolum 4.5).

Psikotik reaksiyonlar


Levofloksasin dahil, kinolon alan hastalarda psikotik reaksiyonlar geliştiği bildirilmiştir. Çok nadir olgularda, bazen tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar düşüncelerine kapılma ve kendini tehlikeye atan davranışlar görülmüştür (Bkz. bolum 4.8). Hastada bu gibi reaksiyonlar gelişirse, levofloksasin kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Psikotik bozukluğu olan veya psikiyatrik hastalık öyküsü bulunan hastalarda levofloksasin kullanılması gerekiyorsa, dikkatli olunmalıdır.

Opiatlar


Levofloksasin ile tedavi edilen hastalarda, idrarda opiatların tespitinde yalancı pozitif sonuçlar alınabilir. Bu nedenle, pozitif opiat neticesinin daha spesifik bir metotla doğrulanması gerekebilir.
Bu tıbbi urun her <doz>unda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri

Magnezyum veya alüminyum veva demir veya çinko içeren ilaçlar


İki veya üç değerlikli katyon içeren demir tuzlan gibi preparatlar ya da magnezyum ve alüminyum içeren ilaçlar (öm.antiasidler) ile birlikte uygulandığında, levofloksasinin emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçlar levofloksasin uygulamasından en az 2 saat önce veya
2 saat sonra uygulanmalıdır (Bkz.bölüm 4.2).
Kalsiyum tuzları levofloksasinin oral emilimi üzerinde minimal etki gösterir.

Sukralfat


Sukralfat ile birlikte uygulandığında levofloksasinin biyoyararlammı önemli derecede azalmaktadır. İki ilaç birlikte uygulanacaksa, sukralfatın levofloksasin alınmasından en az 2 saat sonra uygulanması önerilir (Bkz. Bölüm 4.2).

Teofilin. fenbufen veya benzeri diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar


Yapılan bir klinik çalışmada levofloksasin ile teofilin arasında herhangi bir farmakokinetik etkileşim bulunmamıştır. Fakat konvülsiyon eşiğini düşüren ilaçlar, teofilin veya nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların, kinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde belirgin bir düşme görülebilir. •
Tek başına uygulanmasına kıyasla, fenbufen ile birlikte kullanıldığında levofloksasinin konsantrasyonu yaklaşık olarak % 13 oranında daha yüksek bulunmaktadır.

Probenesid ve simetidin


Levofloksasin, probenesid ve simetidin gibi levofloksasinin tübüler böbrek sekresyonunu azaltan ilaçlarla birlikte uygulandığında, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Probenesid ve simetidin. levofloksasinin eliminasyonu üstünde istatistiksel olarak önemli ölçüde etki yapmaktadır. Levofloksasinin renal klirensi, simetidin ile % 24 oranında probenesid ile %34 oranında azalmaktadır. Bunun nedeni her iki ilacın da levofloksasinin renal tübüler sekresyonunu bloke etmesidir. Ancak yapılan çalışmada incelenen dozlarda, istatistiksel olarak anlamlı görülen kinetik farklılıkların, klinik açıdan anlamlılık taşıması ihtimali yoktur.

Siklosporin


Siklosporinin yarı-ömrü. levofloksasin ile birlikte uygulandığında % 33 oranında artmaktadır.

K vitamini antagonistleri


Levofloksasin ile birlikte, bir K vitamini antagonisti (örneğin varfarin) ile tedavi edilen hastalardaki pıhtılaşma testleri (PT/INR) ve/veya kanamada şiddetli olabilen artışlar bildirildiğinden, K vitamini antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda pıhtılaşma testleri yakından takip edilmelidir.
Hastalar kanama belirtisi yönünden de dikkatli bir şekilde takip edilmelidir (Bkz. bolum 4.4).

OT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar


Levofloksasin diğer florokinolonlarda olduğu gibi. QT aralığını uzattığı bilinen ilaçları (örneğin Sınıf IA ve III antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler, antipsikotikler) alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. bölüm 4.4, QT aralığının uzaması).

Diğer


Klinik farmakoloji çalışmalarında digoksin, glibenklamid, ranitidin, varfarin ile birlikte uygulanması halinde levofloksasinin farmakokinetiğinde klinikte önemi olabilecek her hangi bir değişiklik olmadığı gösterilmiştir.

Besinler


Gıdalarla klinik olarak anlamlı etkileşimi olmadığından, levofloksasin besin alımından bağımsız olarak kullanılabilir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.
Levofloksasininin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya/doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. (Bkz. bolum 4.3 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. İnsanlarla ilgili verilerin yeterli olmaması ve florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, levofloksasin gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasvon dönemi

Levofloksasinin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Levofloksasinin süt ile atılmasına yönelik fızikokimyasal ve eldeki farmakodinamik /toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, levofloksasin emzirme döneminde kullanılmamalıdır. (Bkz. Bolum 4.3 ve 5.3).

Üreme yeteneği/Fertilite

Levofloksasin'in insanlar üzerindeki üreme yeteneğine ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Levofloksasin kullanımı, hastanın konsantrasyon ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Araç ve makine kullanımı gibi özel dikkat isteyen durumlarda bu yeteneklerdeki azalma bir risk teşkil edebilir. Levofloksasin kullanırken bu gibi yan etkiler yaşayan hastaların araç ve makine kullanmaması gerekir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Aşağıda verilen bilgiler 5000'den fazla hastanın katıldığı klinik araştırmalardan ve pazarlama sonrası deneyimlerden elde edilen verileri temel almaktadır.
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100); seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Her sıklık grubu içinde sunulan istenmeyen etkiler azalan şiddete göre sıralanmıştır.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Mantar enfeksiyonları, patojen direnci

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan: Lökopeni, eozinofıli Seyrek: Nötropeni, trombositopeni
Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Pansitopeni. agranulositoz. hemolitik anemi

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek: Anjiyoodem
Bilinmiyor (pazarlama sonrası verileri): Anafilaktik şok, anafilaktoid şok.
İlk dozdan sonra bile bazen anafilaktik ve anafılaksi benzeri reaksiyonlar meydana gelebilir (bkz. Bolum 4.4).

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın olmayan: Anoreksi
Seyrek: Özellikle diyabetli hastalarda hipoglisemi (bkz. Bölüm 4.4)
Bilinmiyor: Hipoglisemik koma (bkz. Bölüm 4.4)

Psikiyatrik bozulduklar

Yaygın: İnsomnia
Yaygın olmayan: Anksiyete, konfuzyon durumu
Seyrek: Psikotik bozukluk (örn. halusinasyonlarla birlikte), depresyon, ajitasyon, anormal rüyalar, kabuslar
Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): İntihar düşünceleri ve intihar girişimi de dahil, kendine zarar verici davranışlarla birlikte psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın: Baş ağrısı, sersemlik
Yaygın olmayan: Somnolans. tremor, tat duyusunda bozukluk (disguzi)
Seyrek: Parestezi, konvülsiyonlar (bkz. Bolum 4.4),
Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Duyusal ve duyusal-motor periferik nöropati (bkz. Bölüm 4.4), diskinezi, ekstrapiramidal bozukluk, tat duyusu kaybı (aguzi), koku duyusu kaybı (anosmi) dahil koku alma bozuklukları (parosmi)

Göz bozuklukları

Seyrek: Bulanık görüş dahil görme yeteneğinde bozulma

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Vertigo
Seyrek: Kulak çınlaması
Bilinmiyor: İşitme yeteneğinde bozulma

Kardiyak bozukluklar

Seyrek: Tasikardi
Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Kalp durmasıyla sonuçlanabilen Torsade de pointes, ventrikuler aritmi, ventrikuler taşikardi, elektrokardiyogramda QT aralığının uzaması (Bkz. bölüm 4.4. QT aralığı uzaması ve Bolum 4.9)

Vasküler bozukluklar

Seyrek: Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispne
Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Bronkospazm, alerjik pnömoni

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın: Diyare, kusma, bulantı Yaygın olmayan: Karın ağrısı, dispepsi,
Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Hemorajik diyare -çok seyrek olgularda psödomembranoz kolit (bkz. Bölüm 4.4) dahil, enterokolite işaret edebilir.

Hepato-biliyer bozukluklar

Yaygın: Karaciğer enzimlerinde artış (ALT/AST)
Yaygın olmayan: Kanda bilirubin artışı
Bilinmiyor {pazarlama sonrası veriler): Ağır karaciğer haşan
Primer olarak altta yatan ciddi hastalığı bulunan hastalarda levofloksasin ile bazen ölümcül olabilen akut karaciğer yetmezliği gelişen olgular rapor edilmiştir (bkz. Bölüm 4.4), hepatit.

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları •

Yaygın olmayan: Kaşıntı, kızarıklık, ürtiker
Bilinmiyor: Toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu (bkz. Bolum 4.4), eritema multiforme, fotosensitivite reaksiyonu (bkz. Bölüm 4.4), lokositoklastik vaskulit.
Bazen ilk dozu takiben bile mukokütanöz reaksiyonlar meydana gelebilir.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji, miyalji
Seyrek: Tendinit dahil tendon bozukluğu (Bkz. bölüm 4.4) (Örneğin Aşil tendonunda gelişebilir), Myastenia Gravis'li hastalarda özel önem taşıyan kas güçsüzlüğü (Bkz. bölüm
4.4 Myastenia Gravis'in şiddetlenmesi)
Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Rabdomiyoliz, tendon rüptürü (örn. Aşil tendonu)
(bkz. bölüm 4.4)

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Kan kreatinin düzeyinin artması
Seyrek: Akut böbrek yetmezliği (örn. interstisyel nefrite bağlı)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Astenı Seyrek: Ateş

Florokinolon uygulanmasıyla ilişkili diğer istenmeyen etkiler:

Cok seyrek: Porfiri hastalığı bulunanlarda porfiri ataklan

4.9 Doz aşımı

Belirtiler:
Hayvanlarda yapılan toksisite çalışmalarına göre levofloksasin akut aşırı dozu durumunda beklenmesi gereken en önemli işaretler konfuzyon, sersemlik, bilinç bozukluğu ve konvülsif nöbetlerdir. Kontüzyon durumu, konvülsiyon, halusinasyon ve tremoru da içeren merkezi sinir sistemi etkileri pazarlama sonrası deneyimlerde gözlenmiştir. Gastrointestinal sistemle ilgili reaksiyonlar bulantı ve mukoza erezyonlarıdır.
Supra terapötik dozlarla yapılan klinik farmakoloji çalışmalannda QT aralığında uzama görülmüştür.
Tedavi:
Aşm doz durumunda hasta dikkatle izlenmeli, QT aralığında uzama ihtimali olduğundan EKG takibi yapılmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Mide mukozasının korunması için antasidler uygulanabilir.
Hemodiyaliz, peritoneal diyaliz veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz, levofloksasinin vücuttan uzaklaştırılmasında etkili değildir. Spesifik bir antidotu yoktur.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1 Farmakodinamik özellikleri

Famıakoterapötİk grubu: Kinolon antibakteriyeller - Fluorokinolonlar ATC Kodu: J01MA12
Levofloksâsin florokinolon sınıfından sentetik bir antibakteriyel ilaçtır. Rasemik ilaç maddesi olan ofloksasmin, (s) - enantiomeridir.
Etki mekanizması
Bir florokinolon antibakteriyel ilaç olarak levofloksâsin, DNA giraz- kompleksi ve topoizomeraz IV üzerine etki yapar.
Antibakteriyel spektrumu
Direnç oranlan coğrafık olarak ve seçilen suş için zamana bağlı olarak değişebilir ve direnç patemleri için lokal bilgiler, özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde göz önünde bulundurulmalıdır.
In vitro olarak levofloksasinin aşağıda belirtilen patojenlere etkin olduğu gösterilmiştir:

Gram-pozitif aerob:Baciilus anthracis.Corynebacterium diphtheriae,Enterococcus faecalis*, EnterecoccusListeria monocytogenes,Staphylococcus aureusStaphylococcııs epidermidisStaphylococcus saprophyticus,Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneıımoniaeStreptococcus pyogenes*,Gram-negatif aerob:Acinetobacter baumannii, AcinetobacterActinobacciüus actinomycetemcomitans. Citrobacter freundii*, Eikenella corrodens,Enterobacter aerogenes,Enterobacter cloacae*, EnterobacterEscherichia coli* Gardnerella vaginalis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influerızae*Haemophilus parainfluenzae*, Helicobacter pylori. Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneıımoniae*, KlebsiellaMorcvcella catarrhalisMorganella morganii*Neisseria gonorrhoeaeNeisseria meningitidis, Pasteurella canis, Pasteurella dagmatis, Pasteurella multocida. PasteurellaProteus mirabilis* Proteus vulgaris, Providencia rettgeri,Providencia stuartii, ProvidenciaPseudomonas aerııginosa**, PseudomonasSalmonellaSerratia marcescens*, SerratiaAnaerob:Bacteroides fragilis, BifıdobacteriumClostridium perfringens. FusobacteriumPeptostreptococcus, PropionibacteriumVeillonellaDiğer:Chlamydia pneıımoniae*,Chlamydia psittaci, Chlamydia traehomatis, Legionella pneumophila*LegionellaMycobacteriumMycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis,, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneıımoniae* RickettsiaUreaplasma urealyticum .


Orta duyarlı mikroorganizmalar:

Gram-pozitif aerob:Corvnebacterium urealyticum, Corynebacterium xerosis, Enterococcus faeciıım, Staphylococcus epidermidisStaphylococcus haemolyticusGram-negatif aerob:Campylobacter jejuni/coliAnaerob:Clostridium diffıcile, Prevotellave Porphyromonas

spp.

Dirençli mikroorganizmalar:

Gram-pozİtif aerob:Corynebacterium jeikeium, StaphylococcusStaphylococcus aureusGram-negatif aerob:Alcaligenes xylosoxidansAnaerob:Bacteriodes thetaiotaomicronDiğer:Mycobacterium avium


* Klinik etkinlikleri klinik araştırmalarda kanıtlanmıştır.

**Pseudomonas aerııginosa etkenli nozokomiyal enfeksiyonlarda kombinasyon tedavisi gerekebilir.


Direnç
Levofloksasine direnç, tip II topoizomeraz, DNA giraz ve topoizomeraz IV hedef bölge mııtasyonlarıyla. aşamalı bir süreç sonucunda kazanılır. Permeasyon bariyeri {

Pseudomonas aeruginosa'da sıktır)

ve pompa mekanizmaları gibi diğer direnç mekanizmaları da levofloksasine duyarlılığı etkileyebilir.

5.2 Farmakokinetik özellikleri

Emilim:


Oral yoldan verilen levofloksasin 1 saat içinde pik plazma konsantrasyonlarının elde edilmesiyle hızla ve neredeyse tamamen absorbe olur. Mutlak biyoyararlanımı % 100 dur. Levofloksasinin emilimi üzerinde gıdaların küçük bir etkisi vardır.

Dağılım:


Levofloksasinin yaklaşık %30-40'ı serum proteinlerine bağlanmış durumdadır. Günde 300 mg çoklu doz levofloksasin ile göz ardı edilebilir bir birikim gözlenmiştir. Günde iki kez 500 ms uygulanmasının ardından az miktarda da olsa bir birikim bulunmaktadır.

Dokulara ve vücut sıvılarına geçiş:

Bronşial Mukoza, Epilelyal Mukus Sıvısına ve Alveaolar Makrofajlara Penetrasyon

Tek doz 500 mg p.o. dozdan sonra bronşial mukozada ve epitelyal mukus sıvısında maksimum levofloksasin konsantrasyonları sırasıyla 8.3 pg/g ve 10.9 pg/ml olup mukozadan ve epital mukus sıvısından seruma penetrasyon oranları sırasıyla 1.1- 1.8 ve 0.8- 3 tur. Bu düzeylere, sırasıyla, verildikten yaklaşık l saat veya 4 saat sonra ulaşılmıştır. 5 gün boyunca 500 mg ve 750 mg oral uygulamanın ardından, son uygulamadan 4 saat sonraki epitelyal mukus sıvısında ortalama konsantrasyonlar sırasıyla 9.94 mcg/ml ve 22.12 mcg/ml dir. Alveolar makrofajda sırasıyla 97.9 mcg/ml ve 105.1 mcg/ml dir.

Akciğer Dokusuna Penetrasyon


500 mg p.o. dozdan sonra akciğer dokusundaki maksimum levofloksasin konsantrasyonları
11.3 pg/g'dır ve bu düzeylere, verildikten yaklaşık 4-6 saat sonra ulaşılmış olup akciğer dokusundan plazmaya dağılım oranı 2-5'tir.

Biil Sıvısına Penetrasyon


3 gün boyunca 500 mg'lık dozun günde bir veya iki kez verilmesinden 2-4 saat sonra, bul sıvısı içinde sırasıyla 4.0 ve 6.7 pg/ml'lik maksimum levofloksasin konsantrasyonlarına ulaşılmış olup bül sıvısı/plazma oranı yaklaşık 1 dir.

Kemik Dokusuna Dağılım


Levofloksasin proksimal ve distal femurdaki kortikal ve süngerımsı dokuya penetrasyon oranları O.Tden 3'e olmak üzere iyi şekilde penetre olur. 500 mg p.o.'nun ardından spongıos proksimal femurdaki maksimum levofloksasin konsantrasyonu uygulamadan 2 saat sonra yaklaşık 15.1 mcg/g'dır.

Serebro-Spinal Sıvıya Penetrasyon

Levofloksasinin serebro-spinal sıvıya geçişi düşüktür.

Prostat dokusuna dağılım


Günde 3 kez oral 500 mg levofloksasin uygulanmasından sonra prostat dokusundaki konsantrasyon ortalama 2 saatten sonra 8.7 pg/g ve ortalama prostat/plazma konsantrasyonu 1,84'dur.

İdrardaki Konsantrasyonu


150 mg, 300 mg veya 500 mg'lık oral tek dozdan sonra levofloksasinin ortalama idrar konsantrasyonları sırasıyla 44 mg/L, 91 mg/L ve 200 mg/L'dir.

Bivotranslormasvon:

- •
Levofloksasin cok az düzeyde metabolize olur, metabolitleri desmetil-levofloksasin ve levofloksasin N-oksittir. Metabolitler, idrarda atılırlar ve dozun <%5'ini oluştururlar. Levofoksasin stereokimyasal olarak stabildir ve izomerik dönüşüme uğramaz.

Eliminasyon:


Levofloksasin oral ve intravenoz verilmesini takiben, plazmadan göreceli olarak yavaş elimine olur (t.: 6 - 8 saat). Atılımı esas olarak renal yoldandır (verilen dozun >%85'i).
500 mg tek dozu takiben levofloksasinin ortalama total vücut klerensi 175 +/- 29.2 ml/dak/dır.
750 mg tek dozu takiben levofloksasinin ortalama total vücut klerensi 143 +/-^ 29.1ml/dak.'dır.
Levofloksasinin intravenoz ve oral uygulanmasında temel farmakokinetik farklılık yoktur, bu oral ve intravenoz yolların birbirinin yerine geçebileceğini düşündürmektedir.

Doğrusallık/Doğrusal olmavan durum:


150-600 mg doz aralığında, levofloksasin doğrusal bir farmakokinetik izler.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği olan hastalar:
Böbrek yetmezliğinde levofloksasinin farmakokinetik özellikleri etkilenir. Böbrek fonksiyonlarının azalmasıyla birlikte, böbreklerden eliminasyonu ve klirensi düşer ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, eliminasyon yarı ömrü uzar:
Clcr [ml/dak]
<20
20-49
50-80
CİR [ml/dakl
13
26
57
11/2 [saat]
35
27
9

Yaslı hastalar:


Levofloksasinin farmakokinetik özellikleri, kreatinin klirensindeki farklılıklarla alakalı olanlar dışında, yaşlılarla gençler arasında önemli değişiklikler göstermez.

Cinsiyet farklılıkları:


Kadın ve erkeklerde yapılan ayrı analizler neticesinde levofloksasinin farmakokinetik özelliklerinde cinsiyetler arasında çok küçük marjinal farklılıklar olduğu gösterilmiştir. Bu farkların klinik açıdan anlamlı olduğuna dair her hangi bir kanıt yoktur.

5.3 Klinik öncesi güvenilirlik verileri

Akut toksisite:


Levofloksasinin oral uygulanmasından sonra farelerde ve sıçanlarda elde edilen medyan letal doz (LD50) değerleri 1500-2000 mg/kg aralığındadır.

Maymunlara oral olarak 500 mg/ku uygulaması, kusma dışındamiktarda


azalmıştır.


Tekrarlanan doz toksisitesi:

Sıçanlarda ve maymunlarda gavaj ile besleme yapılarak I - 6 ay boyunda çalışma yürütülmüştür. Sıçanlarda 1 ve 6 aylar içinde günde 50, 200, 800 mg/kg ve 20* 80, 320 mg/kg dozlar, maymunlarda günde 1 ve 6 aylar içinde günde 10,30, 100 mg/kg ve 10, 25, 62.5 mg/kg dozlar uygulanmıştır. Azaltılmış yiyecek ile birlikte özellikle 200 mg/kg/gün ve üzeri dozlarda ve hemotolojik ve biyokimyasal parametrelerdeki küçük miktardaki değişiklikler sıçanlardaki tedaviye yanıtı çok az etkilemiştir. Bu çalışmalardaki Yan Etki Gözlemlenmeyen Düzeyler (NOELs), 1 ve 6 aydan sonra sırasıyla 200 ve 20 mg/kg/gün olarak değerlendirilmiştir.
Maymunlarda 100 mg/kg/gün oral uygulamanın ardından toksisite, aynı dozda diğer hayvanlarda salivasyon, diyare ve uriner pH ile birlikte minimaldir. 6 aylık çalışmalarda toksisite görülmemiştir. (NOELs), I ve 6 aydan sonra sırasıyla 30 ve 62.5 mg/kg/gün olarak sonuçlandırılmıştır.
6 aylık çalışmalarda NOELs maymun ve sıçanlarda sırasıyla 20 ve 62.5 mg/kg/gün olarak bulunmuştur.

Renrodüktif toksisite:

Levofloksasin, sıçanlarda 360 mg/kg/gün gibi yüksek oral dozlarda veya 100 mg/kg/gün'e kadar intravenoz dozlarda fertilite veya reprodüktif performans bozukluğuna neden olmamıştır.
Levofloksasin, sıçanlarda 810 mg/kg/gün gibi yüksek oral dozlarda veya 160 mg/kg/gün gibi yüksek intravenoz dozlarda teratojenik değildir. Tavşanlarda oral 50 mg/kg/gün e kadar veya intravenoz 25 mg/kg/gün'e kadar dozlarda teratojenite gözlemlenmemiştir.
Levofloksasinin fertilite üzerinde bir etkisi olmamıştır ve fotuslar üzerindeki tek etkisi maternal toksisiteye bağlı gecikmiş maturasyon olmuştur.

Genotoksisite:

Levofloksasin, bakteriyel veya memeli hücrelerinde gen mutasyonlarını indüklememiş, ancak 100 mcg/ml ve üzerindeki dozlarda, metabolik aktivasyonun yokluğunda, in vitro Çin hamsteri akciğer hücrelerinde kromozom aberasyonlarını indüklemiştir. İn vivo testler (mikronükleus, kardeş kromatid değişimi, zamansız DNA sentezi, dominant letal testler) herhangi bir genotoksik potansiyel göstermemiştir.

Fototoksik potansiyel:

Levofloksasin, farelerde oral ve intravenoz dozlardan sonra, yalnızca çok yüksek dozlarda fototoksik aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Levofloksasin. bir fotomutajenisite analizinde herhangi bir genotoksik potansiyel göstermemiştir ve bir fotokarsinojenisite analizinde tümör gelişimini azaltmıştır.

Karsinojenik potansiyel:

Sıçanlarda diyetle verilmesi ile iki yıllık bir çalışmada karsinojenik potansiyele ait gösterge görülmemiştir (0, 10. 30 ve 100 mg/kg/gün).

Eklemlere toksisite:

Diğer florokinolonlarda genellikle olduğu gibi, levofloksasin sıçanlarda ve köpeklerde kartilaj üzerinde etki göstermiştir (büllöz oluşum ve kaviteler). Bu bulgular genç hayvanlarda daha fazla dikkat çekmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Hidroksipropil metilselüloz Krospovidon
Mikrokristalin selüloz *
Sodyum stearil fumarat Hidroksipropil selüloz Titanyum dioksit (E 171)
Sarı demir oksit (E 172)
Kırmızı demir oksit (El 72)

6.2 Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3 Raf ömrü

60 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C,nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

7 ve 14 film tablet içeren. PVDC-A1 folyo blister ve karton kutu ambalaj

6.6 Beseri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" “Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmelikMerine uygun olarak imha edilmelidir.

SAHİBİ

7. RUHSAT

Adı

Adresi

Tel

Faks


: SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

:.34460 Istinye - İSTANBUL : (212) 362 18 00 : (212) 362 17 38

8. RUHSAT NUMARASI

212/45

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 09.08.2007 Ruhsat Yenileme Tarihi: 09.08.2012

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Potant 500 Mg Tablet

Etken Maddesi: Levofloksasin Hemihidrat

Atc Kodu: J01MA12

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Potant 500 Mg Tablet-KUB
 • Potant 500 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Potant 500 Mg 7 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.