Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Klavunat 625 Mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Amoksisilin ve Klavulanik Asit

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KLAVUNAT 625 mg Film Tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Her tablette;
Amoksisilin.........................500 mg
Klavulanikasit.....................125 mg

Yardıma maddeten

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİKFORM

renkte bir yOzOnde "KLAVUNAT yazılı diğer yüzü elips şeklinde film kaplı tabletlerdir.

4. KLtNtK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötfik endikasyonlar

KLAVUNAT, lokal resmi antibiyotik reçeteleme kılavuzları ve duyarlılık verilerine uygun olarak kullanılmalıdır.
KLAVUNAT (beta-laktam antibiyotik penisilin ve beta-laktamaz inti

bıtSrtl),

^

«H.H»

görülen bakteriyel patojenlere karşı Wıı^ derecefc gemş ato sahip bir antibakteriyel ajandır. Klavulanatm beta-laktamazıınhibe edici etkisi
«

mnif«iMİinin

etki spektnımunu diğer beta-laktam antibiyotiklere d^çh ^mıa^ da
içine alacak şekilde genişletir. KLAVUNAT, aşağıdaki sısteml^^VU^T a duyarlı organizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonlann kısa süreli tedavisinde endıkedv.
. Üst Yolu Enfeksiyonlan (KBB dahil): öm. rekürren tonsillit, sinüzit, otitis
medfat
. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlan: Öm. kronik bronşitin akut alevlenmeleri, lobar ve
SWG^^riner Sistem Enfeksiyonlan: öm. sistit, Oretrit, piyeiooefrit ve kadın genital enfeksiyonları, gonore.
• Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlan
• Kemik ve eklem enfeksiyonlan: Öm. osteomiyelit
• Dcntal enfeksiyonlar: Dentoalveolar abseler.
Diğerleri: Sepsise bağlı düşük, lohusalık humması, intra-abdominal sepsis
Duyarlı organizmaların listesi Fannakolojik Özellikleri/Mikrobiyoloji bölümünde verilmiştir (bkz. Bölüm 5.1).
KLAVUNAT'a duyarlılık, coğrafya ve zamana göre değişecektir. Mevcut ise lokal duyarlılık verilerine danışılmalı ve gerektiğinde mikrobiyolojik Örnekleme ve duyarlılık testleri yapılmalıdır.

4J2Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sildiği ve süresi:

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar*:
Hafif ve Orta Şiddetli Enfeksiyonlar: Günde 2 kez 625 mg tablet Şiddetli Enfeksiyonlar: Günde 2 kez 1 g tablet
Tedaviye parenteral olarak başlanıp oral olarak devam edilebilir.
Dental enfeksiyonlarda doz (ör. dentoalveolar abseler)
Yetişkinler ve 12 yaş Özeri çocuklar*: 5 gün günde 2 kez bir KLAVUNAT 625 mg + KLAVUNAT 625 mg ve 1 g tabletleri 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir.

Uygulama şekli;

Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmahdır. Eğer gerekirse» tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.
Gastrointestinal rahatsızlık potansiyelini en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır. KLAVUNAT'm absorpsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir. Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.
KLAVUNAT'ın bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisi ve majör cerrahi girişimlerde enfeksiyon profilaksisi için intravenöz formu mevcuttur. KLAVUNAT intravenöz için prospektüsüne bakınız.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Yetişkinlen
KLAVUNAT 1 g tablet sadece glomerüler filtrasyon oram >30 mİ/ dak olan hastalarda kullanılmalıdır.
Hafif yetmezlik (kreatinin klerens >30m1/dak)
Orta şiddette yetmezlik (kreatinin klerens 10-30ml/dak)
Şiddetli yetmezlik (kreatinin klerens <lOml/dak)
Doz ayarlamaya gerek yoktur (Günde 2 kez bir 625 mg tablet veya günde 2 kez bir 1 g tablet).
Günde 2 kez bir 625 mg tablet, 1 g tablet verilmemelidir.
Her 24 saatte bir 625 mg tabletten âzla verilmemelidir.
Karaciğer yetmezliği:
Doz ayarlaması dikkatli yapılmalı ve hepatik fonksiyonlar belirli aralıklar ile izlenmelidir. Pediatrik popCUasyon:
KLAVUNAT

\1

yaş altı çocuklardaki bakteriyel enfeksiyonlar için süspansiyon şeklinde bulunmaktadır. KLAVUNAT süspansiyonlar için prospektûslerine bakınız.
Geriyatrik popfilasyon:
Veri bulunmamaktadır.

43

Kontrendİkasyonlar
Penisilin ve se&losporinler gibi beta-laktam antibiyotiklerine aşın duyarlılık hikayesi olanlarda kontrendikedir.
Geç

miinde

amoksisılm/klavulanik asit veya penisilin tedavisine bağlı sanlık/hepatik yetmezlik hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.
4.4 özel kullanım uyanları ve önlemleri
KLAVUNAT ile tedaviye başlanılmadan önce geçmişinde penisilin sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşın duyarlılık hikayesi vatlığı dikkatlice sorgulanmalıdır.
Pe

nilin

tedavisindeki hastalarda ciddi ve bazen öldürücü aşın duyarlılık (anafilaktoid) reaksiyonları rapor edilmiştir. Bu reaksiyonların geçmişinde penisiline karşı aşın duyarlılık hikayesi olan bireylerde görülmesi daha olasıdır (bkz. Kontrendİkasyonlar).
Ciddi a

nfilk

dk reaksiyonlar hemen adrenalin ile acil tedavi gerektirir. Aynca oksijen, intravenöz steroid ve tüp takmayı içeren hava yolu müdahalesi de gerekebilir.
Amoksisilin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabileceğinden eğer enfeksiyöz mononükleoza ilişkin bir şüphe var ise KLAVUNAT tedavisinden kaçını

lm

alıdır.
Uzun süreli kullanım za

mnla

duyarlı olmayan organizmaların aşın çoğalmasına neden olabilir.
KLAVUNAT uygulanan bazı hastalarda kanama süresinde ve protrombin Mmamnda

uzam»

(INR değerinde yükselme) bildirilmiştir. Antikoagülanlar ile birlikte reçete edildiğinde uygun şekilde izlenmesi gereklidir. İstenilen antikoagülasyon düzeyini sürdürebilmek için oral anükoagülasyon dozunda ayarlama yapılması gerekebilir.
Karaciğer fonksiyon testlerinde değişiklikler gözlenmiştir. Bunun

klinik

önemi bilinmemektedir. KLAVUNAT hepatik yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü kolestatik sanlık bildirilmiştir. Tedavinin kesilmesinden 6 hafta kadar sonra bulgu ve belirtiler kaybolabilir.
Böbrek yetmezliği olanlarda dozaj, böbrek yetmezliğinin derecesine göre ayarlanmalıdır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Çıkan idrar miktarı azalmış hastala

ramoksisilinaalınması

ve idrar miktarının düzenlenmesi tavsiye edilmelidir. Mesane kateteri bulunan hastalarda, kateterin açık olup olmadığı düzenli olarak kontrol dilmelidir.
Tüm antibakteriyel etkin maddelerde antibiyotikle bağlantılı kolit bildirilmiştir ve şiddeti hafiften yaşamı tehdit edecek kadar ağıra kadar değişebilmektedir (bkz. Bölüm 4.S). Dolayısıyla, herhangi bir antibiyotik uygulaması sırasmda ya da sonrasında ishal gelişen hastalarda bu tanının Hiklrnte alınması önemlidir. Antibiyotikle ba

ğlantılı

kolit oluştuğunda amoksisilin/ldavulanik asit derhal kesilmeli, bir hekime danışılmalı ve uygun tedaviye başlanılmalıdır. Bu durumda antiperistaltik ilaçlar kontrendikedir.
Amoksisilinle tedavi sırasmda idrarda glukozun aradığı testeler yapıldığında,

enzitnatik

glukoz oksidaz yöntemleri kullanılmalıdır, çünkü enzimatik olmayan yöntemlerde yalancı pozitif sonuçlar görülebilir.
KLAVUNAT'daki klavulanik asit, IgG ile albüminin non-spesifık biçimde alyuvar zarına bağlanmasına neden olarak, Coombs testinde yanlış pozitif bir sonuca yol açabilir.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleriProbenesid


Probenesid ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Probenesid amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azaltır. Probenesidin KLAVUNAT ile birlikte kullanımı amoksisilinin kan seviyelerinin artışına ve kanda bulunma süresinin uzamasına neden olabilirken, klavulanatı etkilemez.

Allopurinol


Amoksisilin tedavisi esnasında allopurinol kullanımı atajik cilt reaksiyonları olasılığım artırabilir. Allopurinol ve KLAVUNAT'ın birlikte kullanımına ait veri yoktur.

Oral kontraseotifler


Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde de olduğu gibi KLAVUNAT oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir ve hastalar bu hususta uyarılmalıdır.

Oral antikoa

gfllayılar
Uygulamada, oral antikoagülanlar ile penisilin antibiyotikler, herhangi bir etkileşim bildirimi olmaksızın yaygın şekilde kullanılmaktadır. Buna karşılık literatürde, asenokumarol ya da varfarin almakta olan ve bir kür amoksisilin reçetelenmiş hastalarda uluslararası normalleştirilmiş oranda artış vakaları vardır. Birlikte uygulanmaları zorunlu olduğunda protrombin zamanı ya da uluslararası normalleştirilmiş oran dikkatle izlenerek amoksisilinin eklenmeli ya da kesilmelidir. Ayrıca, oral antikoagülanlann dozunda ayarlama yapılması da gerekebilir (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8).

Metotreksat


Penisilinler metotreksatın atılımmı azaltabilir ve bu da toksisitede potansiyel bir artışa neden olur.
özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Veri bulunmamaktadır.
Pediyatrik popfilasyon:
Veri bulunmamaktadır,
4.6 Gebelik ve Laktasyon
Genel Tavsiye Gebelik Kategorisi: B'dir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgulanna ilişkin veriler, KLAVUNATm gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı Özerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ embriyona!/ fetal gelişim/ doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir

{biz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).


Oral ve parenteral yolla verildiği hayvanlar (fare ve sıçanlara insanlarda uygulanan dozun 10 katı dozda) Özerinde yapılan reprodüktif çalışmalarda, KLAVUNAT teratojenik etki göstermemiştir.
Gebelik dönemi
Preterm, fetal membran yırtılması (pPROM) olan kadınlarda yapılan bir çalışmada, KLAVUNAT* m profilaktik kullanımının yeni doğanlarda nekroze enterokolit riskinin artması ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi, doktor tarafından
Laktasyon dönemi
KLAVUNAT'm iki etkin maddesi de anne sütüne geçer (klavulanik asitin anne sütü alan süt çocukları Üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur). Dolayısıyla amıe sütüyle beslenen süt çocuklarında ishal ve mukoz mebranlarda mantar enfeksiyonu olasılığı vardır» bu nedenle emzirmenin kesilmesi gerekebilir. Emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit sadece tedaviyi uygulayan hekimin fayda/risk değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.
Öreme yeteneği / Fertilite Veri bulunmamaktadır.
4.7 Araç ve makine kullanımı Özerindeki etkiler
KLAVUNAT'ın araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileriyle ilgili bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Ancak, hastalar araç ve makine kullanımım etkileyebilecek istenmeyen etkiler (öm. alerjik reaksiyonlar» sersemlik hali, konvülsiyonlar) oluşabileceği ile ilgili bilgilendirilmelidir (bkz. Bölüm 4.8).

4.8 İstenmeyen etkiler

Çok yaygın görülenlerden seyrek görülenlere kadar, istenmeyen etkilerin görülme

sıklığım«HAtan

çok raporlama oranına dayanmaktadır.
Sıklık sınıflandırması aşa

ğıdaki

gibidir Çok yaygın >1/10 Yaygın >1/100 ila <1/10
Yaygın olmayan >1000 ila <1/100
Seyrek >1/10.000 ila< 1/1000
Çok seyrek <1/10.000

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Mukokutanöz kandidiyazis.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Geri dönebilen lökopeni (nötropeni dahil) ve trombositopeni.
Çok seyrek: Geri dönebilen agranülositoz ve hemolidk anemi. Kanama ve protrombin zamanında uzama

(bkz.

Kullanım İçin özel Uyanlar ve özel önlemler).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anjiyonörotik ödem, anafilaksi, serum hastalığı benzeri sendrom, aşın duyarlılık vasküliti.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, baş ağnsı.
Çok seyrek: Gen dönüşümlü hiperaktivite ve konvülziyonlar. Konvülziyonlar böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar veya yüksek doz uygulananlarda görülebilir.

Gastrointestfinal hastalıklar

Yetişkinler:
Çok Yaygın: Diyare Yaygın: Bulantı, kusma
Çocuklar:
Yaygın: Diyare, bulantı, kusma.
Tüm popülasyon: Bulantı sıklıkla yüksek oral dozlar ile ilişkilidir. Gastrointestinal reaksiyonlar görülür ise, KLAVUNAT yemek başlangıcında alınarak bunlar azaltılabilir.
Yaygın olmayan: Sindirim güçlüğü.
Çok seyrek: Antibiyotiğe bağlı kolit (psödomembranöz kolit ve hemoıajik kolit dahil). Dildeki papillalann belirginleşip siyah renk

»1™*!

*

Hepato-biHer hastalıklar;

Yaygın olmayan: Beta-laktam antibiyotikler ile tedavi edilen hastalarda AST ve/veya ALT değerlerinde orta derecede artış görülür;

fakat

bunun önemi bilinmemektedir.
Çok seyrek: Hepatıt ve kolestatik sanlık rapor edilmiştir, bunlar diğer penisilin ve sefalosporinlerle bildirilmiştir.
Hepatik olaylar çoğunlukla erkeklerde ve yaşlılarda rapor edilmiştir ve süreli

kullnımaama^

altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya da aynı anda hepatik yan etki potansiyeline sahip ilaçlan alan hastalarda görülmüştür.

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Ciltte döküntü, pruritus» ürtiker Seyrek: Eritema multiforme.
Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, büiloz döküntülü dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP).
Eğer herhangi bir aşın duyarlılık dennatiti görülürse tedavi kesilmelidir.

Böbrek ve İdrar hastalıkları

Çok seyrek: interstisyel nefrit, kristalüri

(bkz.

Doz Aşımı).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Gastrointestinal semptomlar ve sıvı ile elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Gastrointestinal semptomlar, semptomatik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. Amoksisilin ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür (bkz.Uyanlar/önlemler.). KLAVUNAT dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1 Farmakodinamik özellikler:

Fannakoterapötik grup: Beta-Iaktamaz inhibitörlerini de içeren penisilin kombinasyonlan ATC kodu: J01CR02
Am

oksisilin

, geniş spektrumlu yansentetik, Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktiviteye sahip bir antibiyotiktir. Ancak» amoksisilin
Klavulanik asit, penisilinlere yapısal olarak benzer bir beta-laktam olup, penisilin ve sefelosporinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş yelpazedeki beta-laktamaz enzimlerini ınaktıve etme yeteneğine sahiptir, özellikle direnç gelişiminde olan plazmıd aracılı beta-laktamazlara karşı iyi bir aktiviteye sahiptir. Genel olarak kromozoma] aracılı tip 1 beta-laktamazlara karşı etkinliği

dahanndakı

varlığı, amoksisilini beta-laktamaz enzimlerince parçalanmaktan korur ve amoksisilimn etki spektrumunu amoksisilin, penisilin ve sefalosporinlere normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyi de içine alacak şekilde genişletir. Böylece KLAVUNAT geniş spektrumlu bir antibiyotik ve beta-laktamaz mhihitftrnnftg özelliklerine sahip olur. KLAVUNAT geniş bir yelpazedeki organizmalara karsı bakterisid etkilidir.
Bir çok antibiyotiğe direncin nedeni olan bakteriyel enzimler, antibiyotiği, patojen üzerinde h

erhanhralı

bakterisid etkisine duyarlı olmasını mümkün kılar.
Klavulanatın kendisi düşük bir antibakteriyel etkiye sahiptir. Bununla birlikte KLAVUNAT'da olduğu gibi amoksisilin ile birlikte kullanıldığında genel

imli»"»»A*

Ve hastanede geniş kullamm bulan, geniş spektrumlu bir antibiyotik oluşturur.
Fannakodina

mik etkilen


Organizmalar, a

moksısııatflgfl&ıHo

kategorize edilmektedir.
Klinik çalışmalarda amoksisilın-klavulanatın klinik e

tkililiğiHunim

bir yıldız işareti (*) ile gösterilmektedir.
Beta-laktamaz üretmeyen organizmalar (t) işareti ile tanımlanmıştır. Bir izolaün amok

sıine

karşı duyarlı olması durumunda, amoksisilin/klavulanata karşı da duyarlı olduğu düşünülebilir.

Genellilde duyarlı türler


Gram-pozitif aeroblan Bacillıus ant

hra

cıs, Enterococcus faecalis, Listeria monoeytogenes, Nocardia asteroides, Streptococcus pyogenes*f> Streptococcus agalactiae*f, Streptococcus türleri ( diğer P-hemolitik)*t» Staphylococcus aureus (metisUine duyarlı)*, Staphylococcus saprophyticus (metisUine duvarlı), koagülaz negatif stafilokoklar (metisiline duyarlı)
Gram-negatif aeroblan Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae*, Haemophilus paraınfluenzae, Helicobacter pylori, Moraxella cataırhalis*, Neisseria gononfaoeae, Pasteurella multocida, Vibrio cholera
Diğen Borrelia burgdorferi, Leptospira ictterohaemorrhagiae, Treponema pallidum
Gram-pozitif anaeroblar: Clostridium türleri, Peptococcus niger, Peptostreptococcus magnus, Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus türleri
Gram-negatif anaeroblar: Bacteroides fragilis, Bacteroides türleri, Capnocytophaga türleri, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium türleri, Porphyromonas türleri, Prevotella türleri

Edinilmiş direncin sorun oluşturabileceği türler


Gram-negatif aeroblar: Escherichia coli*, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Klebsiella türleri, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri
Gtam-pozitif aeroblar: Corynebacterium türleri, Enterococcus faecium, Streptococcus pneumoniae**, Viridans grup streptococcust

Doğal olarak dirençli organizmalar


Gram-negatif aeroblar: Acinetobacter türleri, Citrobacter freundii, Enterobacter türleri, Hafnia alvei, Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia türleri, Pseudomonas türleri, Serratia türleri, Stenotrophomonas maltophilia, Yersinia enterolitica
Diğerleri:
Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia türleri, Coxiella burnetti, Mycoplasma türleri

5.2 Farmakokinetik özellikleri:

Genel tizellikler:

Emilim

:
KLAVUNAT'ın her iki bileşeni, hem amoksisilin hem de klavulanik asit, fizyolojik pH'da sulu çözeltilerde tamamen dissosiye olurlar. İki bileşik de oral uygulama sonrası hızla ve iyi absorbe olur.
KLAVUNATın iki bileşeninin farmakokinetikleri birbirine benzer. Oral uygulamadan 1 saat soma serum doruk seviyelerine ulaşırlar.
KLAVUNAT'ın dozu ikiye katlandığında ulaşılan serum seviyeleri de iki katına çıkar. Klavunat ve amoksisilinin serum proteinlerine bağlanma oranlan düşüktür. Her ikisi de %70 oranında serumda serbest halde bulunur.
KLAVUNAT'ın absoıpsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir. Gönüllülere açlık durumunda uygulanan KLAVUNAT 500/125 mg tabletlerin faımakokinetikleri karşılaştırılmış (bileşenlerin ayrı ayrı verilmesi ile) ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
Ortalama farmakokinetik parametreler
Uygulama
Doz
C|MkS
W
AUC
T

\n


(mg)
Gıgfoıl)
(sa)
(mg.s/1)
(sa)
Amoksisilin
KLAVUNAT 500/125mg
500
6.5
1.5
23.2
1.3
Amoksisilin 500 mg
500
6.5
1.3
19.5
1.1
Klavulanik Asit
KLAVUNAT 500/125mg
125
2.8
1.3
7.3
0.8
Klavulanik Asit
125
3.4
0.9
7.8

u3r8^aması ulaşılan amoksisilin serum konsantrasyonları, eşit doz amoksisüinin yalnız başına oral verilmesi ile elde edilen ile benzer bulunmuştur.

Dağılım :


Toplam plazma klavulanik asitinin %25 ve toplam plazma amoksisilinin %18 kadan proteine bağlanır. Görünürdeki dağılım hacmi amoksisilinde 0.3-0.4 l/kg ve klavulanik asitte 0.2/ l/kg dolayındadır.
tntravenöz uygulamadan sonra safra kesesinde; abdominal dokularda; deri, yağ,

Vacdağılımı

yeterli değildir.
Hayvan çalışmalarında, bileşenlerden herhangi biri için ilaçtan kaynaklanan materyallerle önemli doku tutulumuna ilişkin kanıt yoktur. Penisilinlerin çoğu gibi amoksisilin de anne sütünde saptanabilir. Anne sütünde eser miktarda klavulanik asit de saptanabilmektedir fbkz. Bölüm 4.6).
Hem amoksisilin hm de klavulanik asitin plasenta bariyerini geçtiği gösterilmiştir (bkz. Bölüm 4.6).
Bivotranaf

ormasvon:


Amoksisilin kısmen idrarla, başlangıç dozunun yaklaşık % 10-25'i oranında inaktif penisiloik asit şeklinde atılır. Klavulanik asit insanda geniş oranda 2,5-dihidro-4<2-hidroksietil)-5-okso-1 H-pirol-3-karboksılik asit ve 1 -amino-4-hidr0ksi-bütan-2“0n'a metaibolize olarak, idrar ve feçes içinde ve karbondioksit şeklinde hava ile atılır.

Elİminasvnn;

Amok

siiinnuna

karşılık klavulanik asit hem renal

10

hem de renal olmayan mekanizmalarla atılır.
Amoksisilin/klavulanik asitin ortalama eliminasyon yanlanma ömrü yaklaşık bir saattir ve ortalama total klerens sağlıklı kişilerde yaklaşık 25 İt/saattir. 250 mg/125 mg ya da 500 mg/125 mg'lık tek bir KLAVUNAT tabletinin uygulanmasından sonraki ilk 6 saatte amoksisilinin yaklaşık %60-70'i ve klavulanik asitin yaklaşık %40-65*i idrarla değişikliğe uğramadan atılır. Çeşitli çalışmalarda, 24 saatlik bir dönemde amoksisilinin idrarla atılını miktarının %50-85 ve klavulanik asitin %27-60 arasında olduğu bulunmuştur. Klavulanik asitte, ilacın en büyük miktan uygulamadan sonraki ilk 2

s

aatte atılmaktadır.
Eşzamanlı probenesid kullanılması, amoksisilin atılmasını geciktirmekle birlikte klavulanik asitin böbreklerden atılmasını geciktirmez (bkz. Bölüm 4.5).
Hastalardaki karakteristik özellikler Böbrek vetmezlifii:
Böbrek işlevinin a

zlmss

indeki aralm», amoksisilinin büyük bir bölümünün böbrek yoluyla atılması nedimiyle, amoksisilinde klavulanik asitten daha belliğindir. Bu yüzden, böbrek yetmezliğinde dozlar, amoksisilinin âzla birikmesini önlerken, yeterli klavulanik asit düzeylerinin sürdürülmesini sağlamalıdır (bkz. Bölüm 4.2).
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda doz dikkatle belirlenmeli ve karaciğer işlevleri dü

z

enli aralıklarla izlenmelidir.
Amoksisilinin eliminasyon yanlanma Ömrü 3 aylıktan 2 yaşına k

fldHahgazalmann

, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve böbrek işlevinin izlenmesi yararlı olabilir.

Cinsiyet:


Sağlıklı erkek ve kadınlara oral yoldan amoksisilin/klavulanik asit ayg

ulanmasm^n

sonra cinsiyetin amoksisilin ya da klavulanik asitin iarmakokinetikleri üzerinde önemli bir etkisi görülmemiştir.

53Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik dışı veriler, farmakoloji, genotoksisite ve üreme toksisitesi güvenliliğine yönelik çalışmalar temelinde insanlar açısından özel bir t

ehlike

ortaya koymamıştır.
Köpeklerde amoksisilin/klavulanik asitle yapılan tekrarlanan doz toksisitesi çalışmalarında, gastrik tahriş, kusma ve dilde renk bozukluğu görülmüştür.
KLAVUNAT ya da bileşenleriyle karsinogenesite çalışımdan yapılmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Vardımrı niMİıUhr
Povidon K-30 Kroskarmelloz sodyum AvicelpH 102 Magnesyum stearat Aerosil 200
Film Kaplama
Beyaz kaplama maddesi
6.2 Geçimsizlikler
Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır,

63

Raf Ömrü •
24 ay.
6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler
25° C'mn altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

6JS

Ambalajın niteliği ve içeriği
500 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidıat ve 125 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat içeren 10 ve 15 tabletlik Alu/Alu Blisterlerde.
6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Oral kullanım içindir.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği' ve 4 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik1 lerine uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Acıbadem KöftÜnctt Sokak No: 1 34718 Kadıköy/İSTANBUL
8. RUHSAT NUMARASI 188/72
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ 23.09.1998
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ
12

İlaç Bilgileri

Klavunat 625 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Amoksisilin,klavulanik Asit

Atc Kodu: J01CR02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Klavunat 625 Mg Film Tablet-KUB
 • Klavunat 625 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.