Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Proverel 15mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Üriner Antispazmodikler » Propiverin

KISA URUN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PROVEREL 15 mg film kaplı tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Propiverin hidroklorür....................15 mg (13,64 mg propiverine eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat........................ 63 mg
Kro skarme loz sodyum................... 10 mg
Gün batımı sarısı (E 110) 0,1576 mg
Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet
Pembe renkli, yuvarlak, bikonveks, bir yüzü çentikli film kaplı tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

PROVEREL, gerek idiyopatik detrüsör aşın aktivitesi (aşırı aktif mesane) gereçse omurilik yaralanmalarına bağlı nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi (detrüsör hiperreflel si), örneğin transvers lezyon paraplejisi olan hastalarda ani idrar sıkışması ve sık idrara çıkma ve/veya idrar tutamama problemlerinin tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde tavsiye edilen gfinlük dozlar aşağıdaki gibidir:
Yetişkinlerde:
Günde iki defa bir standart tablet dozu (= 15 mg propiverin hidroklorür) tavsiye edi doz günde üç defaya kadar çıkartılabilir. Bazı hastalar günlük 15 mg'lık bir dc verebilmektedir.
mektedir, bu za da cevap

Nörojenik detrüsör aşın aktivitesi için, günlük üç defa bir doz tablet tavsiye edilir. Maksimum günlük doz 45 mg 'dır.

Uygulama sıklığı ve süresi:

PROVEREL günde iki veya üç kere tercihen yemeklerden önce alınmalıdır. PROVEREL uzun süreli kullanıma uygundur.

Uygulama şekli:

PROVEREL'in yemeklerden önce alınması Önerilir (Bkz. Bölüm 5.2).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hıstalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Bu hasta gruplarının tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 ml/dak.) maksimum ginlük doz 30 mg'dır.
Hafif derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemekte dir. Bu hasta gruplarının tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Orta şiddetli ve ciddi karaciğer yelmeztiği olan hastalarla ilgili veri olmadığından kullanımı önerilmez.
Çok yağlı yiyecekler, propiverinin biyoyararlanımını arttırmaktadır. Bu nedenle öze İlikle böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar, PROVEREL'i yemeklerden önce almalıdır (Bkz. Bölüm
5.2).

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik ve/veya etkinliğe ilişkin veri yetersizliği nedeniyle 18 yaşının altında ol^ çocuklarda PROVEREL'in kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Bu yaş grubu için doz ayarlaması gerekmemektedir (Bkz. Bölüm 5.2).

4.3. Kontrendikasyonlar

PROVEREL,
• etkin maddeye ya da tablet bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine aşın duyarlılığı bilinen kişilerde,
• bağırsak obstrüksiyonu,
• üriner retansiyonun meydana gelebileceği önemli dereceli mesane çıkışı obstrüksjyonu,
• miyastenia gravis,
• intestinal atoni,
• ciddi ülseratif kolit,
• toksik megakolon,
• kontrol edilememiş kapalı açılı glokom,
• orta şiddetli ya da şiddetli karaciğer yetmezliği,
• taşiaritmide, kontrendikedir

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

İlaç aşağıdaki rahatsızlıktan şikayetçi hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır:
• Otonomik nöropati
• Böbrek yetmezliği
• Karaciğer yetmezliği
Aşağıdaki hastalıkların semptomları, ilaç alimim takiben şiddetlenebilir:
• Ciddi konjestif kalp yetmezliği (NYHA Evre IV)
• Prostat hipertrofisi
• Reflü özofajit ile beraber seyreden hiatus hemisi
• Kardiyak aritmi
• Taşikardi
Diğer antikolineıjikler gibi, propiverin, midriyazis'e neden olur. Bundan dolayı, prc kamaradaki açının darlaşabileceği yetişkinlerdeki akut kapalı açılı glokom b artabilmektedir.
pıverının, ön şlatma riski

Bu sınıfa ait ilaçların, akut kapalı açılı glokoma neden olduğu ya da başlattığı rapor kİilmiştir Tedaviden önce böbrek hastalıkları ve konjestif kalp yetmezliğine hatta organik mesane hastalıklarından (ör: idrar yolları enfeksiyonları, malignite) kaynaklanan pollaküfi ve noktüri ekarte edilmelidir.
PROVEREL, laktoz içerir. Bu nedenle, nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalar|n bu ilacı kullanmamaları gerekir.
PROVEREL, gün batımı sarısı (E 110) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; )[ani esasında “sodyum içermez”.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Trisiklik antidepresanlar (örn.: imipramin), trankil izanlar (örn.: benze diazepinler), antikolinerjikler, amantadin, nöroleptikler (örn.: fenotiyazinler) ve beta-adrenoseptör agonistler (beta-sempatomimetikler) ile birlikte kullanımına bağlı olarak propiverinin etkisi artar. Kolineıjik ilaçlarla birlikte kullanımına bağlı olarak propiverinin etkisi azalır. İ;:oniyazid ile tedavi edilen hastalarda kan basıncını düşürür. Metoklopramid gibi prokinetşderin etkisi azalabilir.
Sitokrom P450 3A4 (CYP 3A4) tarafından metabolize edilen diğer ilaçlar ile fz etkileşimler olasıdır. Ancak, klasik enzim inhibitörleri ile (ör: ketokonazol ya da g karşılaştırıldığında propiverinin etkileri az olduğundan bu tip ilaçların konsar belirgin bir artış beklenmemektedir. Propiverin, zayıf bir sitokrom P450 3A4 inhi düşünülebilir.
akokinetik eyfurt suyu) trasyonlarda ritörü olarak
a makrolid lalan hastalar
CYP 3A4/5 daha yüksek )lüm 4.2 ve

aı m

Eş zamanlı olarak, azol antifungalleri (ör: ketokonazol, itrakonazol) ya <antibiyotikler (örn.: eritromisin, klaritromisin) gibi güçlü CYP 3A4 inhibitörlerini üzerinde farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır.
Metimazol gibi potent FMO inhibitör özellikteki ilaçlarla eş zamanlı olarak potent inhibitörlerini kullanan hastalarda tedavi başlangıç dozu 15 mg/gün olmalıdır. Doz, bir doza titre edilebilir. Ancak hasta dikkatli şekilde gözlemlenmelidir. (Bkz. B Bölüm 5.2)

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyonda özel bir etkileşim bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyo ti)

Propiverinin oral kontraseptiflerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda oral yolla yüksek dozda hamilelere veril (liginde fetus iskelet gelişiminde gecikme meydana gelmiştir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal geliş m /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz. Bölüm
5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
PROVEREL, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Propiverinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Hayvanlar üzerinde yapıla^ çalışmalar propiverinin anne sütü ile atıldığını göstermektedir.
PROVEREL, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Sıçanlarla yapılan toksikolojik çalışmalarda erkek ve dişi fertilitede ve üreme olumsuz etki gözlenmemiştir.
davranışında

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Propiverin hidroklorür, uyuşukluğa ve bulanık görüşe neden olabilir. Bu durum, hastanın bir motorlu taşıt ya da başka bir makine kullanmak gibi zihinsel uyanıklık gerektireı aktiviteleri yapma kabiliyetini ya da bu ilacı kullanırken tehlikeli olabilecek iş yapma kabiliyetimi azaltabilir. Sedatif ilaçlar propiverin hidroklorür ile uyuşukluğu arttırabilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Propiverin ile ilintili olası istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık sıralamasına göre listeljenmiştir:
Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Psikiyatrik hastalıkları

Çok seyrek: Konftizyon, huzursuzluk Bilinmiyor: Halüsinasyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Sersemlik, titreme

Göz hastalıkları

Yaygın: anormal akomodasyon, akomodasyon güçlükleri, görüş anormallikleri

Kardiyak hastalıkları

Çok seyrek: Palpitasyon

Vasküler hastalıkları

Yaygın olmayan: Flushing, uyuşuklukla beraber seyreden düşük tansiyon

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Ağız kuruluğu
Yaygın: Karın ağrısı, konstipasyon, dispepsi
Yaygın olmayan: Bulantı/kusma

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek: İdiyosenkraziye (propiverin hidroklorür) ya da hipersensitiviteye (yardırdı maddeler) bağlı döküntü (yardımcı maddeler örn: renklendirici)

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Üriner retansiyon

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın: Baş ağnsı, yorgunluk

Duyu organları ile ilgili diğer bozukluklar

Seyrek: Tat alma bozukluğu
• Tüm istenmeyen etkiler geçicidir ve dozun azaltılması ile ya da terapinin sonlancfınlmasından maksimum 1 -4 gün sonra yok olur.
• Uzun dönem terapi sırasında, karaciğer enzimlerinde nadiren geri dönüşür değişikliklerin oluşabileceğinden ötürü karaciğer enzimleri izlenmelidir.
• İntraoküler basıncın izlenmesi, glokom geliştirme riski taşıyan hastalarda tavsiye edilmektedir.
• Üriner sistem enfeksiyonu durumlarında, rezidüel idrar hacmine özel olarak dikkat edilmelidir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Muskarinik reseptör antagonisti propiverin hidroklorür ile aşırı doz merkezi potar siyel olarak, uykusuzluk, sersemlik, vertigo, konuşma ve görme bozuklukları ve kas zayıflığı gibi antikolinerjik etkilerle sonuçlanabilir. Bunun yanı sıra, ciddi mukoza kuruması, taşikardi ve üriner retansiyon görülebilir.
Tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır. Doz aşımı tedavisi için hasta kust yağlı tüp kullanılarak gastrik lavaj başlatılmalıdır. Gastrik lavaj uygulanan hastal kuruluğuna dikkat edilmelidir. Bunu takiben hastaya, atropin doz aşımı tedavisinde yavaş intravenöz enjeksiyon yoluyla, 1.0 -2.0 mg (örn: fızostigmin) içeren sen destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Destekleyici tedavi gerektiğinde 5 mg'a kadar te 450 mg propiverin hidroklorür almış 14 yaşında bir kız çocuğunda konfabülasyon hasta tamamıyla iyileşmiştir.
İmalı ya da ırda mukoza olduğu gibi ptomatik ve varlanabilir, gelişmiştir ve

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Üriner Antispazmodikler ATC Kodu: G04BD06
uıu

Etki mekanizması


Kalsiyumun içeri aliminin inhibisyonu ve muskülotropik spazmolizise neden olanj mesane düz kas hücreleri arası kalsiyumun düzenlenmesi ve antikolineıjik etkiye bağlı olarak ]|>elvik sinirin efferent bağlantısının inhibisyonudur.

Farmakodinamik etkiler


Hayvan modellerinde propiverin hidroklorür doza bağlı olarak mesane iç basıncındajazalmaya ve mesane kapasitesinde artışa neden olmuştur.
Etkisi propiverinin farmakolojik özelliklerinin tamamına ve insan ve hayvandan |zole edilmiş detrüsor kas liflerinde görülen aktif üriner metabolitlerine bağlanmıştır.

5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Propiverin HC1 gastrointestinal sistem tarafından hemen hemen tamamı absorbe Edilir. Büyük oranda ilk geçiş metabolizmasına uğrar. Mesane düz kas hücreleri üzerindeki etkileri ana bileşene ve aynı zamanda idrara hızla atılan üç aktif metabol itine bağlıdır.

Emilim

: Oral alimini takiben propiverin, 2.3 saatten sonra ulaşılan maksirşum plazma

L.A 0-ÛO (P.O)


konsantrasyonları ile birlikte gastrointestinal sistem tarafından hızla absorbe edilir.
(EA

Propiverin 15 mg film kaplı tabletin ortalama mutlak biyoyararlanımı %40.5'tir /EAAO -oo (i.v) için aritmetik ortalama değer).
Yiyecek alımı propiverinin biyoyararlammını arttırır (ortalama artış 1.3 kat), ancak propiverinin ya da onun ana metaboliti olan propiverin-N-oksitin maksimum plazma konsantrasyonlarını önemli ölçüde etkilemez. Biyoyararlanımdaki bu farklılık klinik olarak anlamlı ceğildir fakat böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda gıda alımı ile ilişkili olarak do^ ayarlaması yapmak gerekebilir. Bu nedenle ilacın yemeklerden önce alınımı önerilmektedir.

Dağılım

: Günde üç defa propiverin 15 mg film kaplı tablet alımından sonra uygulamasına nazaran daha yüksek bir konsantrasyonda 4 ile 5 gün içerisinde ulaşılır (Cortalama=61 ng/ml). 21 sağlıklı gönüllüde intravenöz propiverin uygulaması sonrasında dağılım hacmi 125-473 litre (ortalama 279 litre) olarak tahrdf Bu da propiverin hidroklorürün büyük bir kısmının periferal komponantleı|' göstermektedir. Plazma proteinlerine bağlanma, ana bileşen için % 90-95 ve ana yaklaşık % 60'tır.
tek bir doz arlı duruma hidroklorür n edilmiştir, e ulaştığını nletabolit için

kaf

1

bit

yük oranda pteridinil-N'in .1 ülür ve bu santrasyonu ıhlardan ikisi ine katkıda
olarak CYP

koıjı

Bivotransformasyon

: Propiverin, bağırsak ve karaciğer enzimleri tarafından metabolize edilir. Başlıca metabolik yol, Piperidil-N'in oksidasyonunu içerir. Pi oksidasyonu, CYP 3A4 ve Flavin-monooksijenaz (FMO) l ve 3 ile yürü oksidasyonun sonucunda daha az etkili olan N-oksit oluşur. N-oksitin plazma ana metabolitinkinden fazladır. İdrarda dört metabolit tanımlanmıştır: bu farmakolojik olarak aktiftir ve propiverin 15 mg film kaplı tablet terapötik etkinl^ğ bul unabi lmektedir.
Terapötik plazma konsantrasyonlarının 10 ila 100 katı üzerine çıkıldığında in vitro 3A4 ve CYP 2D6 enzimlerinin hafif inhibisyonu tespit edilmiştir (Bkz. Bölüm 4.5).

Eliminasvon%2

'i de ilacın kullanılmasından sonraki 12 gün içinde dışkı ile vücuttan atılır Bir oral dozun % lrden daha az
bir kısmı idrarla değişime uğramadan atılmaktadır. Tek bir 30 mg doz alımından scjnra ortalama toplam klerens 371 ml/dk'dır (191-870 ml/dk). Toplam 37 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan üç çalışmanın sonucunda tespit edilen ortalama yarılanma ömürleri 14.1, 20.1 ve 22.1 şkattir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum

: Oral yolla 10-30 mg propiverin
hidroklorür jstreleri doza sırasındaki

uygulanmasını takiben propiverin ve propiverin-N-oksitin farmakokinetik param bağlı olarak doğrusaldır. Tek doz uygulama ile karşılaştınldığında kararlı dururjı farmakokinetiğinde değişiklik olmamıştır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği

:
Ciddi böbrek yetmezliği, propiverin dispozisyonunu belirgin şekilde değiştirmez

j

ve kreatinin klerensi <30 ml/dak. olan 12 hasta üzerinde yapılan tek doz çalışmadan çıkarılan! sonuca göre ana metaboliti olan propiverin N-oksit'tir. Toplam günlük doz 30 mg'ı geçmediği isürece (örn.: günde 2 kere propiverin 15 mg film kaplı tablet) doz ayarlaması önerilmez, i Yüksek doz uygulamasının yapılması gerektiği durumlarda, antikolinerjik etkilerin tolere edilebilirlik belirtisi olduğu göz önünde bulundurularak dozun dikkatli şekilde titrasyonu önerilir.

Karaciğer yetmezliği

:
Karaciğer yağlanmasına bağlı olarak hafif veya orta derecede karaciğer yetmekliği olan 12 hastanın kararlı durum farmakokinetikleri 12 sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldığında benzer bulunmuştur. Ciddi renal yetmezlik ile ilgili veri mevcut değildir.

Pediyatrik hastalar


Pediyatrik popülasyonda farmakokinetik bilgi mevcut değildir.

Geriyatrik hastalar


Kararlı durumda vadi plazma konsantrasyonları karşı laştınldığında yaşlı hastalar (£0 - 85 yaş; yaş ortalaması 68) ve genç sağlıklı gönüllüler arasında fark görülmemiştir. Ana ilaç |n metabolite oram yaşlı hastalarda değişmeden kalmıştır. Bu durum propiverinin ana metaboliti olan propiverin-N-okside metabolik dönüşümünün yaşa bağlı ya da atılımı sınırlandırdı bir aşama olmadığını göstermektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

İki memeli türünde yapılan uzun süreli oral doz çalışmalarında ana tedavi ile ilişkili etki olarak karaciğerdeki değişimler (karaciğer enzimlerinde artış gibi) tespit edilmiştir, karaciğerdeki değişimler, karaciğer hipertrofisi ve yağ dejenerasyonu olarak tanımlanmıştır.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda oral yolla yüksek dozda hamilelere verildiğinde fetus iskelet gelişiminde gecikme meydana gelmiştir. Laktasyon dönemindeki memelilerde propiverin hidroklorürün süte geçtiği tespit edilmiştir.
Mutajenite ile ilgili herhangi bir kanıt yoktur. Erkek farelerde yapılan yüksek doz fcarsinojenite çalışmalarında hepatoselüler adenom ve karsinom insidansında artış meydana gel (niştir. Sıçan çalışmalarındaki yüksek dozlarda dişi hayvanlarda endometriyal stromal poliplerde artış meydana gelirken erkek farelerde hepatoselüler adenom, böbrek adenomu ve 1 idrar kesesi papillomu meydana gelmiştir. Hem sıçan hem de fare tümörlerinin türe spesifik olduğu düşünüldüğü için klinik ilişkili olmadığına karar verilmiştir.

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat Mikrokristalin selüloz
Kroskarmeloz sodyum |
Prejelatinize nişasta
Kolloidal silikon dioksit
Magnezyum stearat
Hidroksipropil metil selüloz
Titanyum dioksit
Makrogol
Eritrosin Aluminyum Lak Gün batımı sarısı (E 110)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25DC'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda, 56 tabletlik PVC/Alu blister ambalajlarda, kullanma talimatı ijl sunulmaktadır.
birlikte
“Ambalaj

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da materyaller “Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği” vej ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. j
Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Cad. No: 184
34440 Beyoğlu-İSTANBUL j

8. RUHSAT NUMARASI i

2014/44 1

9. RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 08.02.2014 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

9/9

İlaç Bilgileri

Proverel 15mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Propiverin Hidroklorür

Atc Kodu: G04BD06

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.