Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tisseel LYO 1ml Trombin Çözeltisi ve 1ml Fibrinojen Çözeltisi İçeren İki Bileşenli Fibrin Yapıştırıcı Kısa Ürün Bilgisi

Çeşitli İlaçlar » Diğer Tüm Terapötik İlaçlar » Diğer Tüm İlaçlar

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TISSEEL LYO, İmL Trombin Çözeltisi ve İmL Fibrinojen Çözeltisi İçeren İki Bileşenli Fibrin Yapıştıncı

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler:

1 mL yapıştırıcı protein çözeltisi (Flakon 1 ve 2):
- İnsan fibrinojeni (pıhtılaşabilir protein) 72-110 mg^ * VmL
- Aprotinin (sentetik) 3000 KR/^VmL
1 mL trombin çözeltisi (Flakon 3 ve 4):
- İnsan trombini 500 lU^^/mL (45-55 mg/mL total protein içinde)
- Kalsiyum klorür 40 mikromol/mL
Her TISSEEL LYO kutusunda, ikisi liyofilize kuru toz (Flakon 1 ve 3), ikisi çözücü (Flakon 2 ve 4) içeren dört flakon bulunur.
Flakon 1: Liyofilize edilmiş, buharla ısıtılmış, solvent/deterjan uygulanmış, insan kaynaklı
yapıştıncı protein konsantresi
Flakon 2: 3000 KJU(l)/mL liyofilize sentetik aprotinİn içeren aprotinin çözeltisi
(yapıştıncı protein konsantresi için çözücü)
Flakon 3: Liyofilize edilmiş buharla ısıtılmış, solvent/deteıjan uygulanmış insan trombini.
Flakon 4: Kalsiyum klorür çözeltisi (trombin çözeltisi oluşturmak için çözücü)

Yardımcı maddeler:

1 mL yapıştıncı protein çözeltisi (Flakon 1 ve 2):
- Sodyum sitrat dihidrat: 7.25 (4.8 - 9.7) mg/mL 1 mL trombin çözeltisi (Flakon 3 ve 4):
- Sodyum klorür: 4.5 (3.5-5.5) mg/mL Diğer yardımcı maddeler için, bkz. 6.1.

3. FARMASÖTİK FORM

Yapıştıncı çözelti hazırlamak için kuru toz ve renksiz ya da soluk san renkli ve berrak ya da hafif opalesan çözeltiler
' 96-125 mg/mL toplam protein içinde
^ 1 EPU (Avrupa Farmakope Ünitesi), 1800 KIU (Kallidinogenaz İnaktivatör Ünitesi)'ne karşılık gelir.
' Trombin aktivitesi, trombin için geçerli WHO Uluslararası Standardı kullanılarak hesaplanmıştır.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Standart cerrahi tekniklerin yetersiz kaldığı şu durumların destekleyici tedavisinde endikedir (Bkz. Bölüm 5.1):
- Daha iyi bir hemostaz sağlanmasmda
- Doku yapıştırıcı olarak damar cerrahisi, gastrointestinal anastomozlar ile serebrospinal sıvı veya duramater ile temas oluşabilen beyin cerrahisi ve diğer cerrahi girişimlerde (öm. KBB, göz ve spinal cerrahi) yara iyileşmesi veya sütür desteği için.
- Aynimış dokulann (öm. doku flepleri, greftler, split skin greftler [mesh greftler]) yapıştırma/sızdırmazlığı güçlendirmek için.
Tam hq)arinize hastalarda etkinliği kanıtlanmıştır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

TISSEEL LYO yahuzca bu konuda deneyimli hekimler tarafindan kullamimalıdır.

Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi

Uygulanacak TISSEEL LYO miktan ve uygulama sıklığı hastamn klinik gereksinimine göre belirlenmelidir.
Uygulanacak dozu» cerrahi girişimin şekli, etkilenen alamn büyüklüğü, uygulamamn nasıl yapılacağı ve uygulama sayısı belirler.
Ürünün uygulanma dozu tedaviyi uygulayan hekim tarafindan bireysel olarak belirlenmelidir. Klinik çalışmalarda bireysel dozlar 4 ile 20 mL arasında değişmektedir. Bazı prosedürler daha yüksek hacimler gerektirebilir.
Başlangıç uygulamasınm yapışma sağlanması istenen anatomik bölge ya da hedeflenen yüzeyi kaplayacak miktarlarda ürün kullamlarak yapılması önerilir. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir.
Yapıştınlacak yüzeyler için bİr rehber olmak üzere l kutu TISSEEL LYO, İmL Trombin Çözeltisi ve İmL Fibrinojen Çözeltisi İçeren İki Bileşenlİ Fibrin Yapıştırıcı (1 mL yapıştırıcı protein çözeltisi + ImL trombin çözeltisi) en az 10 cm^ lik bir alan için yeterli olacalrtır.
TISSEEL LYO

sprevleme yöntemi ile uvgulandıSında.cok daha penis vüzevler için

yeterli olacaktır.
Aşın granülasyon dokusunun oluşumunun önlenmesi ve katılaşmış fibrin yapıştıncının dereceli absorpsiyonun sağlanması için TISSEEL LYO sadece ince bir tabaka halinde uygularmialıdır.

Uygulama şekli:

Yahuzca epilezyonel kullanım içindir.
Çözeltiyi bölüm 6.6'da tarif edildiği şekilde hazırlayınız.
Uygulamadan önce, uygulanacak yüzey mümkün olduğunca kuru olmalıdır.
Minimal hacimde fibrin doku yapıştıncı kullanıını gerektiren cerrahi girişimlerde ürünün ilk bir kaç damlasımn kullanılmayıp atılması önerilmektedir.

Spreyleme yöntemi ile uygulama hakkında bilgi

TISSEEL LYO spreyleme yöntemi ile uygulandığmda ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır. Oluşan pıhtının aşın kalın olması ürünün etkinliğini ve yara iyileşme sürecirü olumsuz etkileyebilir. TISSEEL LYO'nun uygulanması için basınç regülatörü içeren spreyleme cihazlarının kullanımıyla yaşamı tehdit edebilecek şekilde hava ya da gaz embolisi, doku yırtılması ya da sıkışmayla gaz hapsedilmesi görühnüştür. Bu olaylann spreyleme cihazımn doku yüzeyine yakın olarak ve önerilenden daha yüksek basınçla kullanımıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.
TISSEEL LYO spreyleme yöntemi ile uygulandığında, uygulamayı yapan cerrahm işlemi spreyleme cihazımn üreticisi tarafından önerilen basmç aralığında gerçekleştirmesi önemlidir. Spesifik bir basınç önerisinin olmadığı durumlarda 1.4 - 1.7 bar basınçtan yüksek basınçlarla uygulamaktan kaçmılmalıdır. Spreyleme cihazımn üreticisi tarafindan önerilenden daha yakın mesafeden spreylemekten kaçmılmalıdır. Spesifik bir önerinin olmadığı durumlarda doku 9 yüzeyine 10-15 cm'den daha yakın mesafeden uygulamaktan kaçınılmalıdır. Hava ya da gaz embolisi oluşabileceğinden TISSEEL LYO spreyleme yöntemi ile uygulanırken kan basıncı, nabız, oksijen satürasyonu ve end-tidal CO2 düzeyleri izlenmelidir.

Kardiyopulmooer cerrahide kullanım

TISSEEL LYO'nun kardiyovasküler baypass cerrahisinde kullanımında, yanlışlıkla damar içerisine uygularunası riskim önlemek İçİn dikkatli olunmalıdır.

Beyin cerrahisi işlemlerinde kullanım

TISSEEL LYO'nım tek başına ya da biyouyumlu taşıyıcılarla beyin cerrahisi işlemlerinde ya da kapalı alanlarda gerçekleştirilen işlemlerde güvenliliği ve etkinliği değerlendirilmemiştir ve bu koşullarda kullanımı onaylanmamıştır.
Aynntılı kullanım talimatları için bölüm 6.6'ya bakınız.

Özel popOlasyonlara ilişkin ek bilgiler Bdbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliğinde kullammmdaki pozolojİ ve uygulama şekliyle ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popfilasyon:

Pediyatrik yaş grubunda kullanımındaki pozoloji ve uygulama şekliyle ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda kullammmdaki pozoloji ve uygulama şekliyle ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

TISSEEL LYO konvansiyonel cerrahi tekniklerle kontrol altma almamayan aktif ya da masif arteriyel kanamalar ile venöz kanamalarda tek başına endike değildir.
TISSEEL LYO intravasküler olarak uygulanmamalıdır. İntravasküler uygulama yaşamı tehdit edebilecek boyutta tromboembolik olaylarla sonuçlanabilir.
TISSEEL LYO aprotinin dahil içeriğindeki aktif veya yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşın duyarhhk durumunda kontrendikedir.
TISSEEL LYO cerrahi yaramn kapatılması amacıyla kullamlan deri sûtürlerinin yerine kullanım için endike değildir.

4.4. Özel kullamm uyanlan ve önlemleri

TISSEEL LYO insan plazmasından üretilmektedir. İnsan kanmdan ya da plazmasmdan elde edilen ürünler, virüsler gibi, hastalığa neden olabilecek enfeksiyon etkenlerini İçerebilir. Bu ürünlerin bir enfeksiyon etkenini bulaştırma riskini azaltmak için, donSr plazmaları bazı virüslerle daha once karşılaşmış olmaya veya mevcut virOs enfeksiyonlarına karşı taranır ve inaktivasyon / uzaklaştırma işlemleri uygulanır. Bu önlemlere rağmen, bazı ürünler hastalık bulaştırabilir. Bu ürünlerde henüz bilinmeyen hastalık etkenlerinin bulunma olasüiğı da mevcuttur, (ör. virüsler ve teorik olarak Creutzfeld^acobs hastalığı (CJD) etkeni].

HIV, HBV ve HCV gibi zarflı virüslere, HAV gibi zarfsız virüslere karşı alman önlemler etkili olarak kabul edilir.

Parvovirfis B19 gibi bazı küçük zarfsız virüsleri uzaklaştırmak ya da inaktive etmek için alınan önlemlerin etkisi ise kısıtlıdır. Parvovirus B19 virüsü en ciddi olarak gebe kadınlan (fetusda enfeksiyona neden olabilmektedir), immün yetmezlikli hastalan veya artmış eritropoezi olan hastalan (öm. hemolitik anemi durumu) etkilemektedir. Hekim bu preparatın risklerini ve yararlannı hastayla tartışmalıdır. B19 virüsü enfeksiyonu belirtilerinin görülmesi halinde (ateş, sersemlik hali, titreme, burun akmtısı ve bunlan takiben yaklaşık 2 hafta sonra beliren ciltte döküntü ve eklem ağnsı), hastalar hekime danışmalan konusunda bilgilendirilmelidir.

Sadece epilezyonel kullamm içindir. TISSEEL LYO'nun yumuşak dokuya enjeksiyonu anafilaktoid reaksiyon ve/veya lokal doku haşan riski içermektedir.
Minimal hacimde fibrin doku yapıştıncı kullanımı gerektiren cerrahi girişimlerde (örnek pteıjiyum cerrahisi) yapıştıncı protein ve trombin çözeltilerinin yeterli derecede kanşmalannı sağlamak için ürünün ilk bir kaç damlası kullanılmayıp atılmalıdır. Bu tür girişimlerde ilk birkaç damlamn kullammı ürünün etkisiz kalmasıyla sonuçlanabilir.
İntravasküler uygulanmamalıdır. Preparatın İstenmeden intravasküler olarak uygulanması yaşamı tehdit edebilecek boyutta tromboembolik komplikasyonlara neden olabilir.
TISSEEL LYO uygulanmasından önce, uygulama istenen alan dışındaki vücut alanının korunarak istenmeyen adezyonlann oluşması önlenmelidir.
Herhangi bir protein ürününde olduğu gibi, alerjik tipte aşın duyarlılık reaksiyonlan mümkündür. Aşın duyarlılık reaksiyonlannın belirtileri arasında ürtiker, göğüste sıkışma hissi, hınitılı solunum, hipotansiyon ve anafilaksi bulunur. Bu semptomlar ortaya çıkarsa uygulama derhal durdurulmalıdır.
K-oroner arter bypass cerrahisinde randomize olmayan iki retrospektif çalışmada, fibrin yapıştıncı uygulanan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı artmış mortalite riski gözlenmiştir. Her ne kadar bu hasta grubunda belirli bir neden-sonuç ilişkisi gösterilememiş olsa da TISSEEL LYO kullanımı ile artmış risk gözardı edilememektedir. Bu nedenle ürünün kazayla intravasküler uygulanmaması için azami çaba gösterilmelidir.
TISSEEL LYO'yu ince bir tabaka oluşturacak şekilde uygulayın. Fazla pıhtı kalınlığı ürünün etkinliğini ve yara iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. TISSEEL LYO uygulaması için basınç regülatörü içeren sprey cihazlarının kullammı ile meydana gelen, yaşamı tehdit edebilecek olan hava ya da gaz embolisi, doku rûptürü ya da ya da basınçla gaz sıkışması gibi olaylar, sprey cihazının önerilenden basmçIardan daha yüksek basınçla kullammı ve doku yüzeyine yakınlığı ile alakalı olarak ortaya çıkmaktadır.
TISSEEL LYO'yu sprey cihazı kullanarak uygularken, sprey cihazı üreticisi tarafından önerilen basınç aralığı dahilindeki basıncı kullandığmıza emin olunuz. Özel bir öneri bulunmaması durumunda 1.4 -1.7 bar'm üzerinde basmç kullammmdan kaçırun. Sprey cihazı üreticisi tarafından önerilen mesafenin daha yakınından püskürtme yapmayın. Özel bir öneri bulunmaması hahnde doku yüzeyine 10 - 15 cm'den daha yakın mesafeden püskürtme yapmaktan kaçımn. TISSEEL LYO'yu spreyle uygularken hava veya gaz embolisi oluşma ihtimali nedeniyle kan basmandaki değişiklikler, nabız, oksijen satürasyonu ve end-tidal CO2 izlenmelidir.
TISSEEL LYO sentetik protein (aprotinin) içermektedir. Aprotinin varlığına bağlı olarak A lokal uygulamada dahi anafilaktik reaksiyon riski vardır. Daha önceki uygulamalarda iyi
^ tolere edilmiş olsa bile tekrarlayan uygulamalarda risk daha yüksektir. Bu nedenle aprotinin
veya aprotinin içeren ürün uygulamalan hasta kayıtlanna işlenmelidir.
Sentetik aprotinin yapısal olarak bovin aprotinine benzediği için TISSEEL LYO'nun bovin proteinlerine alleıjisi olan hastalarda kullanımı dikkatle değerlendirilmelidir.
Anafilaksi ya da şiddetli aşın duyarlılık durumunda uygulama hemen sonlandınlarak standart şok tedavi önlemleri alınmalıdır.
TISSEEL LYO uygulanan her hastada, kullamidığı her durumda ürünün parti numarasının hasta dosyasına kaydedilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.
Bu tıbbi ürün toplam 7.25 mg (4.8 - 9.7 mg) sodyum sitrat dihidrat ve 4.5 mg (3.5-5.5 mg) sodyum kloriir ihtiva eder (Bkz. Bölüm 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM, Yardımcı maddeler). TISSEEL LYO'nun kullamm yolu nedeniyle kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için heriıangi bir uyan gerekmemektedir.
Arteria ophtalmica bölgesinde tromboembolik komplikasyonlar oluşabileceğinden 1^ TISSEEL'in nazal mukozaya enjeksiyonundan kaçınılmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

TISSEEL LYO ile etkileşim çalışmalan yapılmamıştır. Yapıştıncı protein ve trombin çözeltileri alkolle, iyotla ya da ağır metal iyonlanyla denatüre olabilir. Yara bölgesini temizlemekte bunlardan herhangi birisi kullanıldıysa, TISSEEL LYO uygulamasından önce bölge bu tür maddelerden iyice temizlenmelidir.

Özel popfilasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popûlasyon

Pediyatrik yaş grubunda TISSEEL LYO ile herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi CMir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolfl (Kontrasepsiyon)

TISSEEL LYO'nun çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullaruldığmda üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Bu nedenle çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlarda kullanıp kullanmama karan ilacın olası yararlan ve riskleri karşılaştınlarak hekim tarafından verilmelidir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar gebelik/embriyonal/fotal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelerde kullanıp kullanmama karan ilaan olası yararlan ve riskleri karşılaştınlarak hekim tarafından verilmelidir.
Parvovirüs BI9 enfeksiyonu hakkında bilgi için bölüm 4.4'e bakınız.

Laktasyon dönemi

Yapıştıncı protein çözeltisi ve trombin çözeltisinin insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağma ya da TISSEEL LYO tedavisinin durdurulup durdurulmayacağma/tâiaviden kaçınılıp kaçımimayacağma ilişkin karar verilirken emzirmenin çocuk açısmdan faydası ve TISSEEL LYO tedavisinin emziren anne açısmdan faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

TISSEEL LYO'nun karsinojenik potansiyelini ya da fertiliteye etkisini değerlendirmek amacıyla uzun süreli hayvan çalışmalan yapılmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makina kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Fibrin yapıştıncılar/hemostatlarla tedavi edilen hastalarda nadir olgularda hipersensitivite veya aleıjik reaksiyonlar (anjiyoödem, uygulama yerinde yanma ve batma, bradikardi, bronkospazm, titreme, dispne, kızarma, yaygın ürtiker, başağnsı, hipotansiyon, letarji, bulantı, kaşıntı, huzursuzluk, taşikardi, göğüste baskı hissi, kusma, hınitı) ortaya çıkabilir.
İzole olgularda bu reaksiyonlar ciddi anafilaksiye kadar ilerlemiştir. Bu reaksiyonlar özellikle preperat ile tekrarlanan uygulamalarda, ya da aprotinine (bölüm 4.4'e bakımz) veya ürünün bileşimdeki diğer maddelerden herhangi birisine karşı aşın duyarlılığımn olduğu bilinen hastalara uygulandığında özellikle görülebilir.
TISSEEL LYO ile birden fazla uygulamada iyi tolere edilmiş olsa bile, TISSEEL LYO'nun sonraki uygulanmalan ya da sistemik aprotinin uygulanması ciddi bir anafilaktik reaksiyonla sonuçlanabilir.
TISSEEL LYO sentetik protein (aprotinin) içermektedir. Aprotinin varlığına bağlı olarak lokal uygulamada dahi anafilaktik reaksiyon riski vardır. Daha önceki uygulamalarda iyi tolere edilmiş olsa bile tekrarlayan uygulamalarda risk daha yüksektir. Bu nedenle aprotinin veya aprotinin içeren ürün uygulamalan hasta kayıtlanna işlenmelidir.
Aşın duyarlılık reaksiyonlan ortaya çıktığında, uygulama durdurulmalı ve güncel tedavi ile uygun önlemler alınmalıdır.
TISSEEL LYO'nun yumuşak dokuya enjeksiyonu anafilaktik reaksiyon ve/veya doku haşan riski taşımaktadır (bolüm 4.4'e bakımz).
Nadiren fibrin yapıştıncı/hemostatik ürünlerin antikorlanna karşı reaksiyon gelişebilir.
İstemsiz olarak gerçekleşen intravasküler uygulama tromboembolik olaylara neden olabilir. Dahası intravasküler uygulamada anaflaktik reaksiyon riski bulunmaktadır (bölüm 4.4'e bakmız).
Viral bulaş ajanlan ile ilgili güvenirlik için bölüm 4.4'e bakınız.
Aşağıda listelenen istenmeyen etkiler TISSEEL ile yürütülen üç klinik çalışmada ve Baxter'in fibrin yapıştmcı ürünleriyle ilgili pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilmiştir. Klinik çalışmedarda TISSEEL kardiyak, vasküler ve total kalça replasmam ameliyatlannda hemostaza ek olarak ve aksiller lenf nodu diseksiyonu uygulanan hastalarda l«ıf damarlarının sızdırmazlığının güçlendiriUnesi için kullamimıştır.
Sıklık aşıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir. Çok yaygın (>I/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100), seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000), çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Postoperatif yara enfeksiyonu

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Fibrin D-dimer ve fibrin yıkım ürünleri artışı

Bağışıklık sistemi hastalıklan

Bilinmiyor: Aşın duyarlılık reaksiyonlan*; Anaflaktik reaksiyonlar*; Anaflaktik şok*;
Parestezi; Bronkospazm; Hınitılı solunum; Kaşıntı; Eritem

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Duysal bozukluklar

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor: Bradikardi; Taşikardi

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Aksiller ven trombozu**; Hipotansiyon
Bilinmiyor: Hematoma; Tromboemboli; Serebral arter embolisi; Venöz trombotik serebral
enfarktüs**

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Bilinmiyor: Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Bulantı
Bilinmiyor: Barsak tıkanıklığı

Deri ve deri altı doku hastalıklan

Yaygın: Döküntü
Bilinmiyor: Ürtiker; Yara iyileşmesinde gecikme

Kas-iskelet hozukluklan, bağ doku ve iskelet hastalıkları

Y aygın: Bir ekstremitede ağn

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Uygulamayla ilişkili ağn; Ağn; Vücut ısısında artış
Bilinmiyor: Yüzde ve bojoında kızarma (flushing), ödem

Yaralanma ve zehirlenme

Çok yaygın: Seroma
Bilinmiyor: Anjiyoödem
¦ Anaflaktik reaksiyonlar ve anafılaktik şok fatal sonlanmalan da içemıektedir.
** İntravaskuler uygulama sonucu

Grup etkileri


Fibrin yapıştıncı/hemostat ürünlerin kullanımıyla ilişkili diğer advers reaksiyonlar arasında hipersensitivite veya aletjik reaksiyonlann görünümleri olan uygulama yerinde iritasyon, göğüste baskı hissi, titreme, başağnsı, letaıji, huzursuzluk ve kusma bulunur.

m4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup : Lokal hemostatik, ATC kodu: B02BC.

Etki mekanizması:

TISSEEL LYO, buharla ısıtılmış, solvent/deteıjan uygulanmış iki bileşenli (Yapıştıncı Protein ve Trombin çözeltileri) bir fibrin yapıştıncıdır. Havuzlanmış insan plazmasmdan elde edilir. Bu iki bileşen biraraya geldiğinde, fizyolojik kan pıhtılaşmasının son basamağını taklit eder.
Bileşenlerden birincisi olan Y^ıştıncı protein çözeltisinin içeriğindeki aktif madde fibrinojendir. İçeriğe prematür fibrinolizin önüne geçilebilmesi için, bir fibrinoliz inhibitörü olan aprotinin de eklenmektedir.
ikinci bileşen olan Trombin çözeltisinin aktif maddesi ise trombin konsantresidir ve kalsiyum klorür çözeltisiyle sulandınlarak kullanıma hazır hale getirilir.
Fibrin yapıştıncı sistem fizyolojik pıhtı oluşumunun son fazını başlatır. Fibrinojenin fibrine dönüşümü fibrinojenin fibrin monomerleri ve fibrinopeptidlere aynşmasıyla meydana gelir. Fibrin monomerleri biraraya gelerek fibrin pıhtısını oluştururlar. Faktör XIH'den aktİve olan Faktör XI Ha, fibrin çapraz bağlannın oluşmasına neden olur. Kalsiyum iyonlan hem fibrinojenin dönüşümü hem de fibrin çapraz bağlannın oluşumu için gereklidir.
Yara iyileşme süreci ilerledikçe, artmış fibrinolitik aktivite plazmin tarafindan indüklenir ve fibrinin fibrin yıkım ürünlerine dönüşümü başlar. Fibrinin proteolitik degredasyonu antifibrinolitikler tarafindan inhibe edilir. TISSEEL LYO'da bulunan aprotinin de bir antifibrinolitiktir.

Klinik etkinlik:

TISSEEL LYO'nun kardiyopulmoner cerrahi, karaciğer cerrahisi ve beyin cerrahisinde etkin bir hemostaz sağladığı gösterilmiştir.
Yapıştırma/sızdırmazlığı teşvik için doku yapıştıncı olarak veya sütür desteği için gastrointestinal anastomozlarda ya da serebrospinal sıvı veya duramater ile temas oluşabilen beyin cerrahisi girişimlerindeki etkinliği gösterilmiştir.
Hemostazı, iyileşmeyi ve doku yapışmasım gösteren klinik çalışmalar en az 4.076 hastada gerçekleştirilmiştir. Sadece bunlarla sımrlı olmamakla birlikte, bu çalışmalar hemostazı (n=1.300), gastrointestinal anastomozlan (n= 1.114) ve beyin cerrahisini (n=5U) içermekledir. Kardiyak cerrahi açısından çocuklarda sınırlı deneyim mevcuttur (yaş 4-134 aylar arası, n=14).
Tam heparinize hastalarda da etkinlik gösterilmiştir.
TISSEEL LYO prospektif, paralel olarak dizayn edilmiş, randomize (1:1), çift kör, çok merkezli bir klinik çalışmada, kardiyopulmoner bypass ve medyan stemotomi uygulanması gereken 317 kardiyak cerrahi hastasında, ürünün eski bir formülasyonu olan TISSEEL VH ile karşılaştınlarak değerlendirilmiştir. Hastalar, yalnızca konvansiyonel yöntemlerle hemostaz sağlanamadığı durumlarda, TISSEEL LYO ile ya da kontrol preparatıyla tedavi edilmiştir.
Sonlamm noktası olarak kabul edilen, primer uygulama alamnda hemostazın ilk 5 dakika içinde sağlanması ve cerrahi yara kapanana kadar devam etmesi açısından, TISSEEL LYO, daha önceki formülasyona göre daha aşağıda kalmamıştır. Başanlı bir şekilde tedavi edilen deneklerin oranındaki fark, tek taraflı %97.5 güvenlik aralığı kullamlarak ölçülmüştür.
5 dakika içinde oluşan ve cerrahi yara kapanana kadar devam eden hemostaz

TISSEEL LYO
TISSEEL VH
Tedavi amaçlı analiz
127/144 (%88.2)
129/144 (%89.6)
Protokol başına analiz
108/123 (%87.8)
122/135 (%90.4)
TISSEEL LYO'nun önceki formülasyonlanndan birisi, 11 merkezde kardiyovasküler reoperasyon ya da restemotomi operasyonlarına giren 489 hastada, açık etiketli, çaprazlama bir çalışmada kontrol topikal hemostatik preparatlarla karşılaştınlarak değerlendirilmiştir.
Hastalar cerrahi bitiminde, cerrahi yoldan hemostaz sağlanmasıyla ilgili tüm girişimler yapıldıktan sonra, eğer bir topikal hemostatik kullanılması gerekiyorsa, TISSEEL LYO ya da kontrol hemostatik preparatlara randomize edilerek çalışmaya alınmıştır. Sonlamm zamam olan 5 dakikanın sonunda eğer kanama devam ediyorsa, hastalar çaprazlanarak alternatif tedaviye alınmışlardır. 10 mericezde TISSEEL LYO protamin sülfat uygulamasından sonra, bir mericezde ise protamin sülfat uygulamasından önce kullanılmıştır. 489 hastamn 365'İ tedavi edilmesi gereken kanama ataklan geçirmiştir. Bu hastalarda, sonlamm noktası olan 5 dakika içerisinde başanlı hemostaz gerçekleşmesi açısından, TISSEEL LYO, kontrol topikal hemostatik preparatlara oranla istatistiksel olarak anlamlı şekilde üstün bulunmuştur.
5 dakika içerismde hemostaz
TISSEEL LYO
Kontrol topikal hemostatik preparat
%82.4 (159/193)
%44.5 (76/172)
Çift yönlü Pearson ki-kare testi; p<0.0001
Benzer şekilde, kanamanın tam olarak kesilmesi TISSEEL LYO kullanılan hastalarda, diğer topikal hemostatik preparatlann kullamidığı hastalara göre anlamlı derecelerde daha kısa bulunmuştur (p<0.0001, Wilcoxon-Gehan testi, çift yönlü)
Açık etiketli tek merkezli bir başka çalışmada, TISSEEL LYO'nun eski formülasyonu künt veya penetran travmatik karaciğer veya dalak yaralanması olan ve laparotomi uygulanan hastalarda klasik yöntemlerle karşılaştınlnuştır. TISSEEL LYO kullanımı, klasik hemostatik yöntemlere göre, istatistiksel olarak daha az splenektomi ile sonuçlamnıştır.
splenektomi Oranı
Yaralanma
TISSEEL LYO
Klasik yöntemler

Dalak
0/19
14/22
p<0.001
Dalak ve karaciğer
1/26
19/34
p<0.001
TISSEEL LYO, karaciğer veya dalağa künt veya penetran yaralanması olan hastalarda mortaliteyi azaltmamıştır. (p=0.067, tek yönlü ki kare testi)
Tek bir merkezde yapılan 120 hastalık prospektif, açık-etiketli randotnize bir çalışmada, kolonun travmatik yaralanmalarının tedavisinde geçici kolostomi yerleştirilmesinden sonra elektif kolostomi kapatılması için standart işlem (59 hasta) ve standart işleme ek olarak TISSEEL LYO kullammı karşılaştmimıştır (61 hasta).
Standart işleme ek olarak TISSEEL LYO'nun eski formûlasyonunun kullanımı, sadece standart işlem uygulanmasma göre, anastomoz komplikasyonları açısından (sızıntı, intra-abdominal abse gelişimi, re-operasyon, septik şok ve ölüm) belirgin olarak üstün bulunmuştur (p=0.0406, Jonckheere-Terpstra testi, iki yönlü).

e


Viral güvenlik

TISSEEL LYO'nun üretim işlemleri, viral bulaşma riskini azaltacak uygulamalan içermektedir. Özellikle buharla ısıtma ve solvent/deteıjan uygulaması işlemleri Yapıştırıcı Protein Konsantresi ve Trombinİn üretim süreçlerine dahil edilmiştir. İnsan plazması kaynaklı her iki bileşen içİn de, üretimdeki ara aşamalardan Örnekler almarak validasyon çalışmaları yürütülmüştür. Bu ömeklere bilinen titrelerde virüs süspansiyonlan eklenmiş ve sonrasında karşılık gelen üretim aşamalanndakine benzer koşullarda İşlenmiştir.
Bağımsız üretim basamaklanndaki virüs azaltma faktörleri (logio olarak belirtilmiştir) test edilen her virüs için aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Viral uzaklaştırma ve/veya inaktivasyon İçin azaltma faktörleri Yapıştıncı Protein Bileşeni
Üretim Basmağı
Test edilen virüs İçİn ortalama azaltma faktörü [logıol
HIV-1
HAV
BVDV
PRV
MMV
Solvent/Deteıjan
Uygulaması
>5.3
ölçülmemiştir
>5.7
>5.9
ölçülmemiştir
Buharla Isıtma
>5.5
>5.6
>5.7
>6.7
1.2
Toplam Azaltma Faktörü
> 10.8
>5.6
>11.4
> 12.6
1.2
Viral uzaklaştırma ve/veya inaktivasyon için azaltma faktörleri
Trombin Bileşeni
Üretim Basmağı
Test edilen virüs için ortalama azaltma faktörü [logıol
HIV-l
HAV
BVDV
PRV
MMV
Buharla Isıtma
>5.5
>4.9
>5.3
>6.7
1.0
Solvent/Deteıjan
Uygulaması
>5.3
ölçülmemiştir
>5.5
>6.4
ölçülmemiştir
Toplara Azaltma Faktörü
> 10.8
>4.9
> 10.8
> 13.1
1.0

HIV-l:HAV:BVDV:PRV:

Pseudorabies virüsü, kılıflı DNA virüsleri ve bunların arasından
Hepatit B virüsü için model olarak alınmıştır; MMV: Fare minute virüsü, daha önceden Parvovirûs B19 olarak bilinen B19 virüsü için model olarak alınmıştır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

TISSEEL LYO sadece lokal uygulama için tasarlanmıştır, dolayısıyla insanda intravasküler farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır.
Fibrin yapıştıncılar/hemostatlar endojen fibrin ile aynı yolla fibrinolizis ve fagositoz ile metabolize olurlar.

5.3. Klinik dncesi gflvenlilik verileri

Doğası ve etki mekanizması (sistemik etkisinin ve diğer organ ve dokulara dağılımımn olmayıp yerel etkinliği olması) yamnda genellikle tek doz olarak birkaç mİ kullamiması (sadece istisnai vakalarda tekrarlayan uygulama yapılır) nedeniyle TISSEEL LYO'nun kronik toksisitesi, karsinojenitesi, üreme ve gelişimsel toksikolojisi veya immun stimulasyonu hakkında preklinik güvenlik verileri mevcut değildir.
Sıçan ve tavşanlarda yapılan tek doz toksisite çalışmalannda TISSEEL ile akut toksisite görülmemiştir. Dahası usulüne uygun olarak gerçekleştirilen

in vitroin vitro

olarak insan fibroblast kültürlerinde mükenmıel hücresel kompatabilite ve non sitotoksisiteyi gösterecek şekilde iyi tolere edilmiştir. Literatürün ayrıntılı olarak gözden geçirilmesine dayanarak, rezidü solvent/deteıjan rediflerinin TISSEEL LYO üzerinde herhangi bir negatif etki ya da toksisite oluşturması beklenmez.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

İnsan albumini L-Histidin Niyasinamid Polisorbat 80 Sodyum sitrat dihidrat Sodyum klorür Enjeksiyonluk Su

6.2. Geçimsizlikler

Okside selüloz içeren preparatlar, alkol, iyot ve ağır metallerle temasın ardından yapıştırıcı protein ve trombin çözeltileri denatüre olabilirler.
Bu tıbbi ürün, bölüm 6.6'da belirtilenler dışında başka tıbbi ürünlerle kanştmimamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

2-8 °C arasında saklanmalıdır. Dondurulmasından kaçınılmalıdır. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.
Işıktan korumak için oıjinal ambalajında saklanmalıdır.
TISSEEL LYO'nun kimyasal ve fiziksel stabilitesi, bileşenleri kanştınidıktan sonra da oda sıcaklığı ile 37 "C arasında 4 saat süreyle korunur (karıştırılan çözelti tekrar buzdolabına konmamalıdır).
Mikrobiyolojik açıdan, yüzde yüz kontaminasyonu önleyici bir yöntemden emin olunmadığı müddetçe, ürün hemen kullamimalıdır. Hemen kullanılmadığı durumlarda saklama zamam ve koşullan kullanıcının sorumluluğundadır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Bütün bileşenler Avrupa Farmakopesisi gereksinimlerini karşılayan cam şişelere doldurulmuştur. Yapıştıncı protein konsantresini içeren flakon içinde dönebilen manyetik bir pervane bulunur.
€

Her TISSEEL LYO kutusu aşağıdaki bileşenleri içerir:


- 1 flakon liyofilize Yapıştıncı Protein Konsantresi (bileşen I, 91 mg/ml liyofilize insan fibrinojeni)
- 1 flakon liyofilize insan Trombini (bileşen 2, 500 lU/ml liyofilize insan trombini)
- 1 flakon Aprotinin Çözeltisi (bileşen 1 İçin 3000 KlU/ml sentetik aprotinin içeren çözücü)
- 1 flakon Kalsiyum Klorür Çözeltisi (bileşen 2 için 40 (jmol/ml kalsiyum klorür içeren çözücü)
- Rekonstitüsyon ve uygulama için bir kit

Rekonstitfisyon ve Uygulama kit içeriği

Rekonstitüsyon ve uygulama kiti steril olmayan alanda rekonstitüsyon için bir tek-steril takım-ekipman, steril alanda aplikasyon için de bir çift-steril-takım ekipman içerir.
Rekonstitüsyon seti 2 adet tek kullanımlık iğne, 1 adet mavi çizgili tek kullanımlık enjektör ve 1 adet siyah çizgili tek kullanımlık enjektör içerir.
Aplikasyon seti 2 tek kullanımlık iğne, 1 adet mavi çizgili tek kull

anımlık

enjektör, 1 adet siyah çizgili tek kullanımlık enjektör, 1 adet DUPLOJECT İki-Enjektör Klipsi, 2 birleştirme parçası ve 4 aplikasyon iğnesi içerir.
Rekonstitüsyon ve uygulama aynntılan için izleyen bölüme bakmız.
Sterilizasyon etilen oksit ile sağlanmıştır. Kutular açılmadığı ve zarar görmediği müddetçe steril ve non-pirojendir.

Tek kullanımlıktır ve re>sterilize edilemez. 6.6. Tıbbi ürünlerden arta kalan maddelerin imhası ve diğer ozel Snlemler Genel

TISSEEL LYO uygulanmasından önce, uygulama istenen alan dışındaki vücut alanımn korunarak istenmeyen adezyonlann oluşması önlenmelidir.
TISSEEL LYO'nun eldiven ve aletlere yapışmasını önlemek için buralar serum fizyolojik ile ıslatılmalıdır.
Yapıştınlacak yüzeyler için bir rehber olmak üzere 1 kutu TISSEEL LYO, İmL Trombin Çözeltisi ve İmL Fibrinojen Çözeltisi İçeren iki Bileşenli Fibrin Yapıştıncı

(1

mL yapıştıncı protein çözeltisi + İmL trombin çözeltisi) en az 10 cm^ lik bir alan için yeterli olacaktır.
Doz yapıştınlacak/sızdırmazhğı sağlanacak alamn genişliğine göre değişir.
TISSEEL LYO'nun iki bileşeninin birbirinden ayn olarak ardışık uygulanmasmdan kaçmılmalıdır.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıklarm Kontrol Yönetmeliği" ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklannın Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak imha edilmelidir.

Hazırlama ve rekonstitfisyon

Fibrin yapıştıncmın bileşenlerinin rekonstitüsyonu öncesi bütün flakonlann kauçuk tıpalan temizlenmelidir. Ürünle dezenfektanın direkt temasından kaçınılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.5).

I - Yapıştıncı Protein Çözeltisinin hazırlanması (birinci bileşen):


Yapıştıncı protein çözeltisini oluşturmak için Liyofilize Protein Konsantresi Aprotinin Çözeltisi kullanılarak çözülür.
Liyofilize protein çözeltisi FİBRİNOTERM ısıtma ve kanştırma cihazı ile hazırlamr (önerilen metod). Hazırlama için alternatif olarak 33-37 "C steril su banyosu da kullanılabilir.

FİBRİNOTERM cihazı ile hazırlama:


- FİBRİNOTERM cihazı sabit olarak 37 ısı sağlar. Aynı zamanda her liyofilize yapıştıncı protein konsantresi içeren flakonda bulunan manyetik kanştıncıyı döndürerek çözülme zamanım kısaltır.
- Liyofilize protein konsantresi ve aprotinin çözeltisi İçeren flakonlan FİBRİNOTERM cihazındaki uygım yerlere yerleştirip 3 dakika kadar ön-ısıtma uygulayınız.
- Tek-steril takım içindeki iğne ve mavi çizgili enjektör yardımıyla Aprotinin çözeltisini Liyofilize Yapıştıncı Protein Konsantresi içeren fiakona transfer ediniz. Liyofilize Yapıştıncı Protein Konsantresi içeren flakonu FİBRİNOTERM cihazınm kanştıncı gözüne (eğer gerekirse adaptörü kullanarak) yerleştiriniz ve tam çözülme sağlamncaya kadar kanşmasım sağlayınız. Flakon ışığa karşı tutulduğunda herhangi bir partikül görünmüyorsa rekonstitüsyon tamamlanmış demektir. Eğer halen partiküller varsa tam çözülme sağlanana kadar 37 "C'de biritaç dakika daha kanşması için bekleyiniz. Tam çözülme sağlamnca manyetik kanştıncıyı kapatınız.

Not: Aşın kanştırma ürünün kalitesini azaltabilir.

- Hemen kullanılmayacaksa Yapıştıncı Protein Çözeltisini kanştırmaksızm 37 "C'de bekletin. Homojenitenin devamlılığını sağlamak için yapıştıncı protein çözeltisini çift-steril-takım İçindeki mavi çizgili enjektöre çekmeden önce sallamaya devam ediniz.
- Steril koşullarda, hazırlanmış olan yapıştıncı protein çözeltisini flakondan çekiniz.
- Aynntılı bilgi için FİBRİNOTERM cihazı kullanma kılavuzuna b

akınız

.

Sıcak su banyosu kullanarak hazırlama:


- Liyofilize yapıştıncı protein konsantresi ve aprotinin çözeltisi içeren flakonlan 33-37°C arasında bir sıcak su banyosunda yaklaşık 3 dakika kadar ısıtınız.
- Tek-steril-takım içerisinden çıkan mavi çizgili enjektör ve iğne yardımı ile Aprotinin Çözeltisini Liyofilize Yapıştıncı Protein Konsantresi içeren fiakona transfer ediniz.
- Liyofilize Yapıştıncı Protein Konsantresini 33-37 "C'de bulıman sıcak su banyosuna yeniden yerleştirerek bir dakika kadar bekletiniz.
- Yavaşça kanştınnız ancak aşın hareketlerden kaçınınız. Daha sonra flakonu sıcak su banyosuna döndürerek tam çözünme için periyodik olarak kontrol ediniz. Flakon ışığa tutulduğunda partİkül görünmüyorsa rekonstitüsyon tamamlanmış demektir. Eğer halen partikül mevcutsa flakonu 33-37 °C'de birkaç dakika daha, çözülme tamamlanana kadar bekletiniz,
- Eğer hemen kullanılmayacaksa Yapıştırıcı Protein Çözeltisini 33-37 "C'de tutmaya devam ediniz. Homojenliği sağlamak için çözeltiyi mavi çizgili enjektöre çekmeden önce yavaşça sallayınız.
- Hazırlanmış yapıştıncı protein çözeltisini steril koşullarda enjektöre çekiniz.
Not: rekonstutisyon için FİBRİNOTERM cihazı yerine sıcak su banyosu kullanılırken, muhtemel kontaminasyonu önlemek için flakonu suya batırırken özel dikkat gerekir.

II - Trombin Çözeltisinin hazırlanması (ikinci bileşen)


Liyofilize İnsan Trombin Konsantresi, Trombin Çözeltisi oluşturmak üzere Kalsiyum Kloriir Çözeltisi ile çözülür. Kalsiyum Klorür Çözeltisi içeren flakonun içeriğini Trombin flakonuna transfer ediniz, Tek-steril-kit içinde sağlanmış olan siyah çizgili ikinci iğneyi kullammz.
Liyofilize materyali çözmek için yavaşça sallayınız. Trombin çözeltisini ısıtmak için FİBRİNOTERM cihazı veya sıcak su banyosu kullamlabilir. Kullamlana kadar Trombin çözeltisini 33-37 "C'de bekletiniz. Kullanımdan önce trombin çözeltisini flakondan çift-steril kit içinde bulunan ikinci iğne ve siyah çizgili enjektör İle çekiniz.
Not: Bileşenlerden birinin rekonstitüsyonu için kullanılan iğne ve enjektörleri diğer bileşenin rekonstitüsyonu için kullanmaymız; ikinci bileşen flakon veya enjektör içerisinde katılaşabilir.

III - Rekonstitüsyonu vamlmıs Fibrin Yapıştırıcı Bileşenlerinin kullanımı

Fibrin yapıştırıcı bileşenler hazırlandıktan sonra 6 saat içerisinde kullamimalıdır.

Uygulama:

Yapıştıncı Protein ve Trombin çözeltileri berrak veya çok hafif opak olmalıdu:. Partikül içeren veya rengi daha koyu olan çözeltileri kullanmayınız. Hazırlanan ürünler uygulamadan önce görsel olarak partikül ve renk değişikliği açısından kontrol edilmelidir.
Uygulamadan önce TISSEEL LYO 33-37 "C'y® ısıtıhnalıdır.
Uygulama için Yapıştıncı Protein ve Trombin Çözeltisi içeren iki tek kullanımlık enjektör DUPLOJECT ikili enjektör yuvasına (kiips) sabitlenmeli ve bu oluşturulmuş takım bir aplikasyon iğnesi ve bağlantı parçası ile birleştirilmelidir.
DUPLOJECT İkili Enjektör sisteminin ortak pistonu kanşma olmadan önce eşit hacimlerde ürünün enjekte edilmesini sağlar.
- Yapıştıncı Protein ve Trombin çözeltisi ile dolu iki enjektörü klips içindeki yuvalanna yerleştiriniz. Her iki enjektör de eşit hacimlerde doldurulmuş olmalıdır.
€

- İki enjektörün ucunu da bağlantı parçası İle sıkıca birleştiriniz. Bağlantı şeritini DUPLOJECT ikili enjektör sistemine iliştirerek, birleştirme parçasını sabitleyiniz. Şeritin kopması durumunda yedek birleştirme parçası kullamhr. Yedek parçadaki şeritin de kopması durumunda ürün yine de kullanılabilir ama sızıntı olmaması için bağlantmm sağlamlığı iyice kontrol edilmelidir.
- Birleştirme parçasma uygulama iğnesini iliştiriniz. iğne deliğinin tıkanmaması için birleştirme parçası ve uygulama iğnesi içindeki havayı uygulamaya başlamadan hemen öncesine kadar çıkarmayınız.
- Uygulama yapılacak yüzeye ya da yapıştınlacak parçaların yüzeyine karışmış Yapıştırıcı Protein - Trombin Çözeltisini uygulayımz.
- TISSEEL LYO'yu sprey cihazı kullanarak uyguladığınızda, sadece sprey cihazının üreticisi tarafından önerilen basınç aralığı dalıilindeki basıncı kullandığınıza emin olun. TISSEEL LYO'yu spreyle uygularken hava veya gaz embolisi oluşma ihtimali nedeniyle kan basıncındaki değişiklikler, nabız, oksijen satürasyonu ve son tidal CO2 izlenmelidir.
A Minimal hacimde fibrin doku yapıştıncı kullanımı gerektiren cerrahi girişimlerde TISSEEL LYO'nun ilk bir kaç damlasının kullanılmayıp atılması önerilmektedir (Bölüm 4.2 ve 4.4'e bakınız).
Fibrin yapıştırıcı bileşenlerin uygulanması kesintisiz olmalıdır; kesinti durumunda iğne içinde hızla tıkamkhk oluşur. Bu durumda uygulama iğnesi değiştirilir. Birleştirme parçasında tıkanma ohnası durumunda ambalajdaki yedek birleştirme parçasını kullanınız.

Not:

Yüksek Trombin konsantrasyonu (500 lU/mL) nedeniyle yapıştıncı bileşenlerin harmanlanmasından saniyeler sonra fibrin yapıştıncı oluşmaya başlar.
Minimal invazif girişimlerde kullamm için ve büyük ya da uygulamanın zor olduğu yerlere uygulama için BAXTER tarafindan sağlanan diğer aksesuarlarla da uygulama mümkündür. Bu uygulama cihazlanyla uygulanması sırasında, ilgili cihazın Kullanım Talimatı'na uyulmalıdır.
İki bileşen uygulandıktan sonra yara dudaklan biraraya getirilir. Fibrin yapıştın emin çevredeki dokuya sıkıca yapıştığından emin olunması için yapıştınlan parçalar hafifçe baskı uygulanarak, 3-5 dakika sûreyle istenen pozisyonda tutulur ya da sabitlenir.
Bazı uygulamalarda, taşıyıcı madde olarak ya da sağlamlaştırma için kolajen parçası gibi biyouyumlu materyal kullanılabilir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390 Ayazağa-İSTANBUL
Tel: (0.212) 329 62 00
Faks: (0.212) 289 92 75
Web:

www.eczacibasi-baxter.com.tr


8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

66

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.03.2011 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB»ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Tisseel LYO 1ml Trombin Çözeltisi ve 1ml Fibrinojen Çözeltisi İçeren İki Bileşenli Fibrin Yapıştırıcı

Etken Maddesi: İnsan fibrinojeni, aprotinin, insan trombini, kalsiyum klorür

Atc Kodu: V03AK

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Tisseel Kit 1 Ml
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.