Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Addamel N Intravenöz İnfüzyon İçin Konsantre Solü... Kısa Ürün Bilgisi

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Eser element

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ADDAMEL N IV İnfuzyon için konsantre solüsyon
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
5,33 mikrogram 0,34 mg
0,54 mg
99,00 mikrogram 16,60 mikrogram 0,21 mg
4,85 mikrogram 6,90 mikrogram 1,36 mg

Etkin maddeler:

Krom klorür.6 H2O Bakır klorür.2H20 Demir klorür.6H20 Manganez klorür.4H20 Potasyum iyodür Sodyum florür Sodyum molibdat.2H20 Sodyum selenit.(anhidr) Çinko klorür

1 mİ ADDAMEL N içerisindeki etkin maddelerin karşılık geldiği element miktarları:
Cr 0,02 fimol
Cu 2,00 pınol
Fe 2,00 ^ımol
Mn 0,50 nmol
I 0,10fimol
F 5,00 ^mol
Mo 0,02 p,mol
Se 0,04 |imol
Zn 10,00 ^rnıol
Na 5.12 ^ımol (118,00 mikrogram)
K 0,10 nmol (3,90 mikrogram)
Osmolarite: yaklaşık 3100 mosm/kg H2O pH: 2,2
Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORMU
İntravenöz infuzyon için konsantre çözelti Berrak hemen hemen renksiz çözelti içeren ampul
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasy onlar
ADDAMEL N yetişkinlerin intravenöz beslenmesinde eser element gereksinimini karşılamak üzere tamamlayıcı olarak kullanılır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

ADDAMEL N 'nin bazal gereksinimi orta derecede artmış hastalarda günlük dozu 10 mİ (1 ampul)'dir.

Uygulama şekli:

İntravenöz infüzyon şeklinde uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

BÖbrek/Karaciğer yetmezliği:

ADDAMEL N, eser elementlerin atılımının belirgin biçimde azalabileceği karaciğer ve/veya renal bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. ADDAMEL N, biyokimyasal veya klinik olarak karaciğer yetmezliği belirtisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Pedivatrik popülasvon:

15 kg ve üstündeki çocuklarda tavsiye edilen doz kg başına günde 0,1 mİ ADDAMEL N'dir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalara özel herhangi bir veri yoktur.

4.3 Kontrendikasvonlar

Total safra tıkanıklığı durumunda ve
ADDAMEL N'in etkin maddelerinden ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Eğer tedavi 4 haftadan fazla sürüyor ise manganez seviyesinin kontrolü istenir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim gözlenmemiştir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü

ADDAMEL N'in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımı ve doğum kontrolü üzerine etkilerine ilişkin veri yoktur. ADDAMEL N kullanırken herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmasının gerekli olup olmadığına ilişikin bir çalışma yapılmamıştır.

Gebelik dönemi

Bu ürünle ilgili, hamilelik sırasında klinik araştırmalar ve hayvanlarda üreme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. Buna rağmen, hamile bir kadının eser elementlere olan gereksinimi, hamile olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında aynıdır veya hatta hafifçe artmıştır. ADDAMEL N hamilelik sırasında kullanılacağı zaman yarar/risk durumu dikkate alınarak karar verilmelidir.

Laktasyon dönemi

ADDAMEL N'nin emzirme döneminde kullanımından önce risk/yarar ilişkisi dikkate alınmalıdır. Emziren kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

4.8 İstenmeyen etkiler

ADDAMEL N formülasyonunda bulunan eser elementlere ait herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Advers etkilerin değerlendirilmesi,aşağıdaki görülme sıklıklarına dayanmaktadır:


Çok yaygın (>1/10)
Yaygın (>1/100- 1/10)
Yaygm olmayan (>1/1,000 - 1/100)
Seyrek (>1/10,000 - <1/1,000)
Çok seyrek (<1/10,000)
Bilinmiyor (mevcut verilerden hesaplananı az)

Vasküler hastalıklar:


Bilinmiyor: Glukoz ile birlikte verildiğinde yüzeysel trombofİlebit görülmüştür. Bununla beraber bu yanıt infuze edilen eser elementlere atfedilemez.

Genel Bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar


Bilinmiyor: Topikal uygulamayı takiben iyoda karşı alerjik reaksiyon oluşabilir. Tavsiye edilen iyot dozajının intravenöz uygulamasının sonucu olarak gerçekleşen alerjik reaksiyon bildirilmemiştir.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Böbrek ve safra fonksiyonu bozulmuş hastalarda, eser elementlerin birikmesine yönelik yüksek bir risk bulunmaktadır.
Kronik aşın bir demir yüklenmesi durumunda, ciddi ve nadir vakalarda venotomi ile tedavi edilebilen bir hemosideroz riski ortaya çıkar.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1 Farmakodinamik Özellikleri

Farmakoterapötik grubu: Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler ATC kodu: B05XA31
Addamel N normalde oral yoldan alınan gıdalardan absorbe edilen miktarlarda bir eser element karışımıdır ve beslenme durumunu koruma ve desteklemenin ötesinde farmakodinamik etkileri bulunmamaktadır.

5.2 Farmako kine tik özellikleri Genel özellikler

Emilim

:
Ürün i.v. yola verildiği için uygulanabilir değildir.

Dağılım

:
Tek başlarına eser elementler, her bir dokunun metabolik gereksinimleri için gerekli olan element konsantrasyonunun devamlılığı ya da iyileşmesine uygun olarak, dokular tarafından farklı derecelerde alınır.

Bivotransformasvon

:
intravenöz yoldan infiize edildiğinde ADDAMEL N 'nin içindeki eser elementler gıdalarla alman eser elementlere benzer şekilde işlem görür.

Eliminasvon:


Bakır ve manganez normalde safra yolu ile atılır. Selenyum, çinko ve krom (özellikle intravenöz yolla beslenen hastalarda) ise çoğunlukla idrar yolu ile atılmaktadır.
Küçük miktarlar safradan atılsa da, molibden atılımının temel yolu idrardır.
Demir küçük miktarlarda ve sindirim kanalı hücrelerinin deskuamasyonu (cilt yüzeyinin pul pul dökülmesi) ile elimine edilir.Menopoz öncesindeki kadınlar aylık kan kayıplarına bağlı olarak 30-150 mg demir kaybedebilirler. Demir eliminasyonu her türlü kanamayı takip eder.

Do&rusal/do&nısal olmayan durum

:
Bu konu ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Güvenilirlilik değerlendirilmesi çoğunlukla klinik deneyime ve dokümantasyona dayanmaktadır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ 6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Ksilitol
Hidroklorik asit,
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Bkz Bölüm 6.6

6.3 Raf ömrü

36 ay

Karıştırıldıktan sonraki raf ömrü:


Seyreltildikten sonraki fiziksel ve kimyasal kullanım stabilitesi 24 °C'de 24 saattir.
Mikrobiyolojik açıdan bakıldığında, ilaveler yapıldıktan hemen sonra ürün kullanılmalıdır. Ürün hemen kullanılmazsa, kullanım öncesi saklama süresi ve koşullar kullanıcının sorumluluğundadır ve ilavelerin kontrol edilmiş ve valide edilmiş aseptik koşullar altında yapılması durumunda 2-8 °C'de 24 saatten uzun olmamalıdır.
6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

20 adet 10 ml'lik polipropilen ampul içeren kutularda

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürün ya da artık materyaller, “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelikleri” ne uygun olarak imha edilmelidir.
Seyreltilmeden verilmemelidir.
Geçimlilik
İlaveler aseptik olarak yapılmalıdır.
Stabilite
Bir infuzyon çözeltisine ilaveler yapıldığında mikrobiyal kontaminasyonu engellemek için hazırladıktan sonra 24 saat içerisinde infuzyon tamamlanmalıdır. Açılmış şişe, flakon ve ampullerde arta kalan içerik atılmalı ve daha sonraki kullanım için saklanmamalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

FRESENIUS KABI İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güney Plaza Eski Büyükdere Asfaltı,
No:17/4B, Kat:2, 34398, Maslak/ İstanbul Tel: (212)365 56 56 Faks: (212)365 56 99 e-posta: [email protected] fresenius-kabi.com

8. RUHSAT NUMARASI (LARI)

111/20

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.11.2001 Ruhsat yenileme tarihi: 14.11.2006

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

ADD-750/4.12/K.UB/1

İlaç Bilgileri

Addamel N Intravenöz İnfüzyon İçin Konsantre Solü...

Etken Maddesi: Eser Element

Atc Kodu: B05XA31

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Addamel N 20 Ampul
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.