Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nevakson 1 g i.m. enjektabl toz içeren flakon Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftriakson

KISA ÜRÜN BtLGtSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NEVAKSON 1 g i.m. enjektabl toz içeren flakon
2. ^^TİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde: Her flakon 1 g seftriaksona eşdeğer seftriakson sodyum içerir.

Yardımcı madde:

Yardımcı madde bulunmamaktadır.
6.1 'e bakınız.
3. FARMASÖTİKFORM
Enjeksiyonluk çözelti tozu
Beyaz ila sanmsı renkli, kristalize toz
4. ^^^^^^^LLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
NEVAKSON'a duyarii patojenlerin neden old^u enfeksiyonlar:
- Sepsis,
- Menenjit,
- Dissemine Lyme borreliosis'i (hast^^ın erken ve geç evreleri),
- Abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlan),
- Kemik, eklem, yummak doku, cilt ve yara enfeksiyonlan,
- İmmün sistem bozukl^una b^lı enfeksiyonlar,
- Böbrek ve idrar yollan enfeksiyonlan,
- Solunum yollan enfeksiyonlan, özellikle pnömoni, kulak-burun-b^az enfeksiyonlan, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media,
- Gonore dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,
- Preoperatif enfeksiyon profilaksisi.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji^^^^^^^a

sıklığıs

üresi:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmed^i takdirde;
Standart doz
Yet^kinler ve 12 çocuklar:
Normal olarak günde tek doz 1-2 g (24 saatte bir) NEVAKSON'dur. vakalarda veya orta derecede duyarlı organizmalann neden olduğu enfeksiyonlarda günde tek doz, 4 g'a çıkabilir.
Tedavi süresi:
Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde old

^^^az


48-72 saat NEVAKSON tedavisine devam edilmelidir.
Kombine tedavi:
Deneysel k^ullar, birçok gram^^^^^^^^ ^^^lere karşı NEVAKSON ile aminoglikozidler arasında sinerji olduğunu göstermektedir. Bu tür kombinasyonlarda aktivite artışı her zaman kesin olmasa da, Pseudomonas aeruginosa gibi patojenlerin neden old^u ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda NEVAKSON ile aminoglikozidler kombine edilebilinir. Ancak bu iki ilaç, aralarındaki fiziksel geçimsizlik nedeniyle önerilen dozlarda ayn ayn uygulanmalıdır.
Menenjit: Bebek ve çocuklardaki bakteriyel menenjitte tedaviye günde tek doz 100 mg/kg (4 g ^^^anizmalar belirlenip duyarlılık testleri
yapıldıktan sonra, gereki^^^ ^ iyi tedavi sonuçlan aş^^^^^ tedavi
sürelerinde elde edilm^tir:
Neisseria meningitidis: 4 gün Haemophilus influenzae: 6 gün Streptococcus pneumoniae: 7 gün
Lyme borreliosis: Çocuk ve yet^kinlerde, 14 gün boyunca günde tek doz olarak 50 mg/kg ile en fazla 2 g arasında uygulanır.
Gonore: Gonore (penisilinaz üreten ve üretmeyen s^lar) tedavisinde i.m. olarak 250 mg tek doz NEVAKSON önerilir.
Preoperatif profilaksi: Enfeksiyon riskine b^^^^ ^^rasyondan 30-90 dakika önce
1-2 g^^^^ ^ doz NEVAKSON uygulaması önerilir. Kolorektal cerrahide, NEVAKSON'un tek ^midazol gibi ^^inin birlikte (ajoı
ajn verilerek) uygulanmasının etkili olduğu keımtlanmıştır.

Uygulama şekli:

NEVAKSON çözeltisi hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır.
NEVAKSON, intramusküler enjeksiyon ile uygulama içindir. Bir bölgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir.
Lidokain çözeltisi kesinlikle intravenöz olarak uygulanmamalıdır.
Özel popülasyonlara il^kin ek bilgiler:
Böbrek/Karac^er yetmezl^i: Sadece böbrek fonksiyon bozukluğu olan, karac^er fonksiyonlan normal hastalarda NEVAKSON dozunu azaltmaya gerek yoktur. Ancak preterminal safhada böbrek yetmezl^i olanlarda (kreatinin klerensi <10 ml/dakika) NEVAKSON dozu günde 2 g^^ ^aciğer haşan olan, böbrek
fonksiyonlan normal hastalarda NEVAKSON dozunu azaltmaya gerek yoktur.
Ciddi böbrek ve karac^^^^ ^^^^^^nın bir arada görüldüğü vakalarda,
seftriakson plazma kontrol edilmeli ve gerektiğinde doz
ayarlaması yapılmalıdır. Diyalize alman hastalara diyaliz sonrasında supleman olarak ilave dozlara gerek yoktur. Ancak bu hastalarda eliminasyon oranı değ^m^ olabilec^inden, doz ayarla^^^^^^^ ^^^^ğmı belirlemek için serum konsantrasyonlan
kontrol edilmelidir.
Pediyatrik popülasyon:
Yenid^an, bebek ve 12 çocuklarda; doz şeması günde
tek dozda uygulanır.
Yenid^anlar (14 günl^e kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut günlük doz
50 mg/kg'ı aşmamalıdır. Prematüre ve matür bebekler için farklı uygulama gerekli d^ildir.
Seftriakson ve intravenöz kalsiyum içeren ürünlerin ^ zamanlı olarak yeni doğanlarda ^Uanımı kontrendikedir. Kalsiyum içeren intravenöz ürünleri kullanan (veya bu ürünleri kullanması beklenen) yeni doğanlarda NEVAKSON kullanılmamalıdır (Bkz:
4.3. Kontrendikasyonlar).
Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 y^^^^^adar):
Günde tek doz 20-80 mg/kg.
Vücut normal çocuklarda normal yetişkin dozu
kullanılmalıdır. Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media tedavisi için 50 mg/kg dozunda (1g^şmamak k^uluyla) tek uygulama önerilmektedir (single-shot therapy). Geriyatrik popülasyon: Geriyatrik hastalarda, yet^^^^^^^^ ^^^^n dozlar kullanılır.
4.3. Kontrendikasyonlar
NEVAKSON sefalosporin sınıfı antibiyotiklere karşı aşm hassasiyeti olan hastalarda
kontrendikedir.
Penisiline ka^^^ alerjik reaksiyonlann görülebileceği
unutulmamalıdır.
Seftriakson veya ilacın içerdiği d^^^^ herhangi birine karşı aşın
duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda NEVAKSON kullanımı kontrendikedir. Hiperbilirubinemili yeni d^anlar ve prematüre yeni d^anlar seftriakson ile tedavi edilmemelidir. İn vitro çalışmalar seftriaksonun bilirubini serum albumininden ayırabildiğini ve bu hastalarda bilirubin ensefalopatisi gel^ebilec^ini gösterm^tir. Seftriakson ve intravenöz kalsiyum içeren ürünlerin ^ ^^£ik yenidoğanlarda
içeren intravenöz ürünleri kullanan (veya bu ürünleri kullanması beklenen) yenidoğanlarda seftriakson kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

D^er sefalosporinlerde olduğu gibi, sefalosporinlere ka^^^ ^^^^i olduğu bilinmeyen ya da daha önceden alerjik reaksiyon geçirmeyen k^ilerde dahi ölümcül olabilen anafilaktik reaksiyonlar bildirilm^tir.
NEVAKSON gibi sefalosporin sınıfı antibakteriyel ilaç kullanan çocuk ve yet^kin hastalarda immün^^^^^^^ anemi olgulan gözlenmiştir.
Seftriakson tedavisi sırasında anemi görülürse sefalosporine bağlı anemi tanısı göz önünde bulundurulmalıdır ve hastalığın etyolojisi tespit edilene kadar tedavi durdurul^^Mır. Clostridium difficile^^^^^^^ ^^e (CDAD) NEVAKSON dahil hemen hemen tüm antibakteriyel ajanların kullanımı ile bildirilmiştir. Antibakteriyel maddelerle tedavi kolonun normal florasını değ^tirerek C.difficile'nin yol açmaktadır.
C.difficile, CDAD gel^^^^^ ^ ^ Esinlerini meydana getirmektedir.
Bu enfeksiyonlar antimikrobiyal tedaviye dirençli old^^^^^ ^^^^omi yapılmasını
gerektirebild^inden, C.difficile'in ^şlan artan morbidite ve
mortaliteye neden olabilmektedir. Antibiyotik kullanımının ardından diyare görülen tüm hastalarda CDAD ^^^^^tobiyal maddelerin uygulanmasının
ardından iki aya kadar görülebildiği bildirild^^^^^^^^ ^bi anamnez önemlidir.
^er CDAD'dan şüpheleniliyor veya bu durum d^^^anmış ise, dorudan C. difficile'ye yönelik olmayan antibiyotik tedavisinin kesilmesi gerekebilir. Klinik olarak gerekli olması durumunda gerekli sıvı ve elektrolit yönetimi, protein desteği, antibiyotikle C. difficile tedavisi ve cerrahi yapılmalıdır.
Antibiyotik ^^^^^embranöz vakalan seftriakson kullanımında
bildirilm^^^^^ ^anlı diyare görüldüğünde tedavi sonlandmimalıdır.
Gastrointestinal bir hastalığı olan veya daha önce kolit hikayesi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Diğer sefalosporinlerde gözlend^i gibi seftriaksonun uzun süre kullanılması duyarlı olmayan organizmalann

(EnterococcusCandida

türleri gibi) gel^mesine yol açabilir.
Günümüzde bilimsel verilerde, seftriakson veya kalsiyum içeren çözeltilerle veya d^er kalsiyum içeren ürünlerle tedavi edilen neonatlar haricindeki hastalarda herhangi bir intravasküler çökelti bildirimi olmamıştır. Ancak, seftriakson farklı infüzyon yollanndan olsa dahi hiçbir hastaya kalsiyum içeren çözeltilerle birlikte veya bunlarla kanştmlarak verilmemelidir (Bkz. 4.3 Kontrendikasyonlar).
D^^^ ^^yarlı olmayan mikroorganizmalann neden
olduğu süper enfeksiyo^^^^^ ^^^^şılabilinir.
Önerilenden daha yüksek doz uygulanan vakalarda, safra kesesi ultrasonografisinde safra taşını düşündüren gölgeler belirlenmiştir. Bu gölgeler NEVAKSON tedavisinin tamamlanması veya ara verilmesi sonucu kaybolan kalsijoım seftriakson çökeltileridir. Bu bulgulara, nadiren semptomlar da ^lik edebilir. Semptomatik vakalarda, cerrahi olmayan, konservatif tedavi önerilmektedir.
Semptomatik vakalarda NEVAKSON tedavisinin sonlandınimasma hekim karar verir. NEVAKSON ile tedavi gören has^^^^^^ bağlı olması muhtemel
pankreatit vakalan nadiren bildirilmiştir. Hastalann çoğunda, daha önceden uygulanmış majör bir tedavi, şiddetli hastalık ve teim parenteral besle

nm

e gibi safra stazı ve safra tortusu gibi durumlar oluşturabilecek risk faktörleri bulunmakta idi. Safra çökmesiyle ilgili olarak, NEVAKSON'^ veya kofaktör rolü gözardı
edilmemelidir.
Yenid^an, bebek ve çocuklarda NEVAKSON'^ ^ etkinliği Pozoloji ve
Uygulama Şekli bölümünde açıklanan dozlarla belirlenmiştir. Çalışmalar, diğer sefalosporinlerin old^u gibi, seftriaksonun da bilirubini serum albümininden
ayırabildiğini gösterm^tir. Bu nedenle hiperbilirubinemili yenid^^^^n NEVAKSON ile tedavisi sırasında bu noktaya dikkat edilmelidir. Bilirubin ensefalopatisi geleme riski bulunan yenid^anlarda (özellikle prematürelerde) NEVAKSON kullanılmamalıdır. Uzun süreli tedavilerde kan tablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Duyarlı kişilerde aşın duyarlılık reaksiyonlem gel^ebilir.
Tanı testleri üzerindeki etkisi;
NEVAKSON tedavisi gören hastalarda Coombs testi nadiren de olsa yalancı pozitiflik verebilir. D^er antibiyotiklerde old^u gibi NEVAKSON da galaktozemi testinde yalancı pozitif sonuca neden olabilir. Benzer şekilde, idr^^^ ^^^i için kullanılan
enzimatik olmayan testlerde de yalancı pozitif sonuç alınabilir. Bu nedenle, NEVAKSON tedavisi sırasında idrarda glikoz tayini enzimatik testlerle yapılmalıdır.
Pediyatri:
Term ve preterm bebeklerin akc^er ve böbreklerinde ölümcül olan seftriakson-kalsiyum çökeltileri bildirilm^tir. 28 günden büyük hastalarda seftriakson ve kalsiyum içeren ürünler ardışık olarak kullanılabilir.
Bu durumda infuzyon yolu uygun sıvılar verilerek iyice yıkanmalıdır. Seftriakson hiçbir y

^^^^^“Y”

kullanılarak verilmemelidir. Seftriakson Ringer ve Hartmann solüsyonu gibi kalsiyum içeren solüsyonlarla veya kalsiyum içeren parenteral beslenme solüsyonu ile sulandınimamalı veya kanştmlmamalıdır. intravenöz seftriakson ve oral kalsiyum içeren ürünler arasında veya intramusküler seftriakson ile intravenöz veya oral kalsiyum içeren ürünler arasındaki etkileşim konusunda henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Bu tıbbi tirün her bir flakonda 3.6 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.
4.5.D^^^^ ile etkileşimler ve d^er etkil^im şekilleri
Şimdiye kadar, yüksek doz NEVAKSON ile güçlü diüretiklerin (örn^n, furosemid) aynı anda uygulanması sonucu herhangi bir böbrek fonksiyon bozukluğuna rastlanmamıştır.
NEVAKSON'^^ toksisitesini artırdığına ilişkin bir bulgu
yoktur.
NEVAKSON uygulamasının ardından alkol alındığında disülfiram benzeri etkiler gözlenmem^tir.
Seftriaksonun kimyasal yapısında diğer bazı sefalosporinlerde bulunan, etanol intoleransı ve kanama sorunlarına neden olabilen N-metiltiotetrazol bulunmaz.
NEVAKSON'un eliminasyonu probenesid ile etkilenmez.
In vitro bir çalışmada, kloramfenikol ve seftriakson kombinasyonunun antagonist etki gösterd

^^^ ^^^tenmıştır.

Literatür raporlarına göre, seftriakson amsakrin, vankomisin, flukonazol ve
aminoglikozidlerle geçimsizdir.
Çökelti ol^abilec^inden; NEVAKSON flakonlan sulandırmak veya sulandınimış bir flakonu IV uygulama için seyreltmek üzere Ringer çözeltisi veya Hartmann çözeltisi gibi kalsiyum içeren çözücüler kullanmayınız. Aynca, NEVAKSON aynı IV uygulama hattında kalsiyum içeren çözeltilerle kanştınidığmda da seftriakson-kalsiyum çökeltisi meydana gelebilir. NEVAKSON bir Y-bölgesinden parenteral beslenme gibi sürekli kalsiyum içeren infüzyonlar da dahil olmak üzere ^ zamanlı olarak kalsiyum içeren IV çözeltilerle birlikte uygul

anmam

alıdır. Ancak, neonatlar dışındaki hastalarda, NEVAKSON ve kalsiyum içeren çözeltiler infüzyonlar arasında inftizyon hatlannın uygun bir sıvıyla çok iyi yıkanması şartı ile, birbirinin ardından sıralı olarak uygulanabilir. NEVAKSON tedavisi gören hastalarda Coombs testi nadiren de olsa yalancı pozitiflik verebilir. D^er antibiyotiklerde old^u gibi NEVAKSON da galaktozemi testinde yalancı pozitif sonuca neden olabilir. Benzer şekilde, idrarda glikoz tayini için kullanılan enzimatik olmayan testlerde de yalancı pozitif sonuç alınabilir. Bu nedenle, NEVAKSON tedavisi sırasında idrarda glikoz tayini enzimatik testlerle yapılmalıdır.
Seftriakson hormonal kontraseptiflerin etkinl^ini istenmeyen biçimde etkileyebilirler. Sonuç olarak, tedavi sırasında veya tedaviyi takip eden ilk ay desteklejdci ve hormonal olmayan kontraseptif önlemlerin kullanılması önerilmelidir.
4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: B
Çocuk Olunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk d^^^^ kadınlarda NEVAKSON kullanımına ilişkin klinik
veri mevcut d^ildir.
kontraseptif ilaçlann etkinliği üzerinde ters etki gösterme olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, hastalara seftriakson tedavisi sırasında veya tedaviyi takip eden ilk ay destekleyici ve hormonal olmayan kontraseptif önlemlerin kullanılması önerilmektedir.
Gebelik dönemi
Seftriakson plasenta engelini ^ar. İnsanda gebelikte kullanımının güvenirliliği henüz kesinl^mem^^^^^^ üreme çalışmaları embriyotoksisite,
fetotoksisite, teratojenisite veya d^umda, perinatal ve postnatal gel^imde erkek veya d^i fertilitesinde olumsuz etkiler göstermem^tir. Primatlarda embriyotoksisite veya teratojenisite gözlenmem^tir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
Laktasyon dönemi
Seftriakson anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçt^i için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.
Üreme yeten

dI

ntravenöz yolla uygulanan ve 586 mg/kg/gün'e kadar olan seftriakson do^ iteneğini bozmamıştır.
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Kainin motorlu t^^^^ üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir
veri bulunmamaktadır. NEVAKSON, bazen sersemlik veya b^ dönmesine yol açabild^i için motorlu t^^^^ ^^ne kullanımını etkileyebilir.
4.8. İstenmeyen etkiler
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek ^1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
NEVAKSON kullanımı sırasında kendiliğinden veya ilacın kesilmesiyle ortadan kalktığı
gözlenen yan etkiler ^irtilmiştir.
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Seyrek: Genital bölgede mikoz
D^^ik bölgelerde maya, mantar veya d^er dirençli organizmalarla görülen süperenfeksiyonlar.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Nötropeni, eozinofili, lökopeni, granülositopeni, hemolitik anemiyi de içeren anemi, trombositopeni, protrombin zamanında hafif uzama.
Çok seyrek; Koagülasyon bozukluklan
Ç^unl^^ ^lam 20 g veya daha yüksek dozlann
uygulanmasmdan sonra bazı tek tük agranülositoz vakalan (< 500/mm3) bildirilm^tir.

hastalıkları

Seyrek: Anafilaktik (örn. bronkospazm) veya anafilaktoid reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek: B^ ^^^^e baş dönmesi

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın: Yumuşak dışkı ya da ishal, bulantı, kusma
Seyrek: Stomatit ve glossit. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve ^^^ında veya
tedavinin sonlamasının ardından çoğunlukla kaybolurlar.
Çok seyrek (izole vakalar): Psödomembranöz kolit (ç^unlukla

Clostridium diffıcile'nin

neden old^^^^ ^fra kanalının kasılmasına b^^^elişir). Bu nedenle,
antibakteriyel tedaviye b^^^^ safra hastalığı ihtimali göz önünde
bulundurulmalıdır.
Hepato^^^^^ atalıkları
Seyrek: Karac^^^^ ^^^^^krinde artış (AST, ALT, alkalin fosfataz)
Özellikle önerilen stardart dozun üzerinde ilaç alan k^ilerde seftriakson-kalsiyum tuzu çökelmesi gözlemlenm^^^^^^ ^^^^ektif çalışmalar, çocuklarda iv uygulama ile çökelme insidansmda değ^kenlik gösterm^tir ve yav^ infüzyon yöntemi ile (20-30 dk) çökelme insidansmm azalması beklenmektedir. Genelde asemptomatik olan bu olaya nadiren

a^,

bulantı, kusma gibi klinik semptomlar da ^lik etm^tir. Seftriakson tedavisi sonlandınidığmda çökelme ortadan kalkmaktadır.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Makülopapülar raş, ekzantem gibi ^^^^^nlan veya, aleıjik
dermatit, ^^er, ödem.
Çok seyrek: İzole vakalarda, eritema multiforme, Stevens Johnson sendromu veya Lyell's sendromu / toksik epidermal nekroliz

Böbrek ve idrar hastalıkları

Seyrek; Serum kreatininde artış, oligüri, glikozüri, hematüri.
Çok seyrek: İzole raporlarda, ç^unl^u 3 yaşından büyük, yüksek doz (öm. >80mg/kg/gün) veya toplam 10 g'ı aşan dozlarda tedavi gören ve d^er risk faktörlerini gösteren (öm. sıvı kısıtlamalan, yatağa vs) çocuklarda renal presipitasyon
bildirilm^tir. Ancak, ilaç kesild^i taktirde presipitasyon ortadan kalkar. Bu olaya böbrek yetmezl^i ve anürinin ^lik ett^i gözlenm^tir.
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine il^^^^ ^^talıkları
Seyrek: At^, rigor, flebilit ve IV uygulamaya b^^^^ bölgesinde ağn.
^ az 2-4 dk sürede ve yav^ enjeksiyon uygulaması ile minimum düzeye indirilebilir.
Lidokain çözeltisi olmadan intramüsküler enjeksiyon ^^hdır.
Ar^^^^alar: Kalsiyum ile etkil^im
4.9. Doz ^

tedavisi

Doz veya diyare görülebilir. İlaç konsantrasyonu hemodiyaliz
veya periton diyaliziyle azaltılamaz. Spesifik bir antidot bulunmamaktadır. Doz aşımı tedavisi semptomatik ohnalıdır.

5. FARMAKOLOJK ÖZELLKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: D^er beta-laktam antibiyotikleri (3. K^ak sefalosporinler)
ATC kodu: J01DD04
Seftriakson, hücre duvan sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Seftriakson, gram-negatif ve gram-pozitif kısmında in vitro etkilidir.
Seftriakson, gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerin penisilinaz ve sefalosporineızlanna, çoğuna ka^^^ ^bildir. Seftriakson aş^^aki
mikroorganizmalara ka^^^ ^^^^^^nlarda etkilidir (Endikasyonlan
bölümüne bakınız).

Gram-pozitif aeroblar:


Metisiline duyarlı

Staphylococcus

aureus^^ Ayarlı koagülaz-negatif
stafilokoklar1 (S.

epidermisStreptococcus pyogenes (A

grubu, P-hemolitik),

Streptococcus agalactiaeStreptococcus viridans^, Streptococcus bovis, Streptococcus pneumoniae1


1: Hem

in vitro,in vivoStaphylococcus

da dahil
olmak üzere, sefalosporinlere ka^^^ Genel olarak

Enterococcus faecalis,


Enterococcus faeciumListeria monocytogenes

de dirençlidir.
Metisiline dirençli koagülaz negatif

Staphylococcus(S. epidermidis

gibi) d^al olarak dirençli organizmalardır.

Gram-negatif aeroblar:


+Acinetobacter türleri (Acinetobacter lwoffi, Acinetobacter anitratusA. baumanii]*, Acinetobacter calcoaceticus)1Borrelia burgdorferi, CapnocytophagaCitrobacter(Citrobacter diversus [C. amalonaticusCitrobacter freundii**), Escherichia coli1(Klebsiella oxytoca, Klebsiellapneumoniae**), Moraxella catarrhalis^ (Branhamella catarrhalis), Moraxella osloensis, MoraxellaMorganella morganii1Neisseria meningitidis^, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Proteus(Proteus mirabilis^, Proteus penneri*, Proteus vulgaris1Providentia rettgeri*, ProvidentiaSalmonella typhi, SalmonellaSerratia(Serratia marsescens*), SerratiaShigellaVibrioYersinia enterocolitica, Yersinia

türleri (d^er)
1: Hem

in vitro,in vivo

olarak seftriaksona duyarlılık göstermiş olan türler * Bu türlerin izole edilen bazı suşlan, özellikle kromozomal p-laktamaz üreterek seftriaksona direnç göstermektedir.
** Bu türlerin izole edilen bazı suşlan, özellikle genişletilmiş spektmmlu ve plazmide
b^^ p-laktamaz üreterek seftriaksona direnç göstermektedir.
+: Bir veya birden fazla Avrupa Birliği bölgesinde yüksek direnç oranlarının gözlendiği türler, mikroorganizmalann duyarlı olup olmama olasılığı konusunda tahmini bir kılavuz niteldi t^^^^^tadır.
Not: Yukandaki organizmalann, amino- ve üreido-penisilinler, eski sefalosporinler ve aminoglikozidler gibi d^er antibiyotiklere ka^^^ gösteren birçok suşu,
seftriaksona duyarlıdır.

Treponema pallidum^

çalışmalar ve hayvan deneylerinde
duyarlı bulunmuştur. Klinik çalışmalar, primer ve sekonder sifilizin seftriakson tedavisine iyi cevap verd^^^^^ ^^^ma dışında, klinikte izole edilen

P.


Aeruginosa+

s^^^^ ^^^^^na dirençlidir.

Listeria monocytogenes, MycoplasmaStenotrophomanas maltophilia, Ureplasma urealyticum, Chlamydia

türleri de seftriaksona d^^^^ orgeınizmalardır.

Anaerob organizmalar:


BacteroidesClostridium türleri^ (C. difficileFusobacterium nucleatum, FusobacteriumGaffkia anaerobica (peptococcus), Peptostreptococcus

türleri1.
1: Hem

in vitro,in vivo

olarak seftriaksona duyarlılık göstermiş olan türler
* Bu türlerin izole edilen bazı suşlan, P-laktamaz üreterek seftriaksona direnç
göstermektedir.
Not: P-laktamaz üreten

BacteroidesB. fragilis)Clostridium difficile

dirençlidir.

Sınır değerleri:


Seftriaksona duyarlılık tayini, disk diftizyon testi, agar veya besiyeri dilüsyon testi gibi, “National Committee for Clinical Laboratory Standards” (NCCLS) (Klinik Laboratuvar Standartlan Ulusal Komitesi) tarafından önerilen standart teknikler kullanılarak yapılabilir. ^^leri NCCLS tarafindan bildirilmiştir:
30 mg/L'lık ilaç konsantrasyonu kullanılarak bildirilen değerler mg/L (MIC testi) veya mm'dir (disk difüzyon testi)
Klinik Laboratuvar Standartları Ulusal Komitesi (NCCLS)-(M100-S12)

Duyarlı
Orta derecede duyarlı
Dirençli

Enterobacteriaceae,


P. aeruginosa ve diğer non-


Enterobacteriaceae, Staphylococcus türleri


<8
Disk: <13
16-32
Disk: 14 - 20
>64
Disk: >21

Haemophilus

türleri
<2
Disk: >26
-
-

Neisseria

türleri
<0.25 Disk: >35
-
-
<0.5

>2


1

Streptococcuspneumoniae*Diğer Streptococcus


türleri.

**
Beta strep (Streptokok farenjiti)
<0.5 Disk;>24

Viridans

grubu:
<0.5 Disk: >27

Viridans

grubu: 1 Disk: 25-26

Viridans

grubu: >2 Disk: ^4
*2002

S. Pneumoniae

sınır d^erleri (NCCLS M100-S12), non-menenjit örnekler için <1 (Duyarlı), 2 (Orta derece) ve >4 (Dirençli) olarak ve menenjit örnekleri için >0.5 (Duyarlı), 1 (Orta derece), ve> 2 (Dirençli) olarak belirlenm^tir.
** 2002

Streptococcus viridans

grubu smır değerleri (NCCLS M100-S12) <1 (Duyarlı), 2 (Orta derece), ve >4 (Dirençli) olarak belirlenm^tir.
Duyarlılık testleri seftriakson diskleri ile yapılmalıdır, çünkü sefalosporin sınıfı disklerle yapılan in vitro testlerde dirençli olduğu bilinen salara ka^ seftriaksonun etkili old^u görülm^^^^ ^^^^dmadığı ülkelerde alternatif olarak DIN, ICS
veya d^^^^ ^^^^^^^^^^^uyarlılık testleri kullanılabilir.
5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Emilim:

İntramüsküler, tek doz 1 g'lık uygulamadan sonraki 2-3 saat içinde ul^an maksimum plazma konsantrasyonu 81 mg/litre'dir.
Bolus intravenöz enjeksiyondan sonra ortalama pik konsantrasyonlar, 500 mg'lık dozu takiben yakl^^^^ ^ takiben yaklaşık olarak 200 mg/l'dir;
30 dakikalık 2 gramlık infuzyondan sonra ortalama 250mg/l'lık düzeyler elde edilir. %1.06'lık lidokainde 500 mg seftriaksonun intramüsküler enjeksiyonu, 1 saat içinde 40-70 mg/l'lık ortalama pik plazma konsantrasyonlan oluşturur. İntramüsküler enjeksiyondan sonra biyoyararlanım % 100'dür.

D^^ım:

Seftriaksonun hacmi 7-12 litredir. Seftriakson 1-2 g^^^^ ^^^an sonra
akc^er, kalp, safra yolu/karac^er, tonsillalar, orta kulak ve nazal mukoza, kemik, serebrospinal, plevra, prostat ve sinovyal sıvılannm da dahil olduğu 60^^^ ^^^de doku ve vücut sıvısında, etken patojenlerin çoğunun minimum inhibisyon konsantrasyonunun üzerinde ve 24 saatten uzun sürelerle mükemmel penetrasyon s^^^^aktadn*.
İntravenöz uygulamada, seftriakson interstisyel sıvıya süratle difuze olur ve duyarlı organizmalara ka^^^ ^akterisid konsantrasyonlar ^^^e biikmız).
NEVAKSON'un farmakokinet^i, büyük ölçüde konsantrasyona b^^^^ ^^^ak serum albüminine ^^n plazmada serbest (bağlı olmayan)
fraksiyonu, terapötik konsantrasyon aralığının çoğu için yakl^^ olarak %5'tir ve 300 mg/l'lik konsantrasyonlarda %15'e yükselir.
Seftriakson albümine geri dön^ümlü olarak oranı ilacın kandaki
konsantrasyonu yükseldikçe azalır; örneğin, 100 mg/litre'den d^ük plazma konsanfrasyonlannda %95, 300 mg/litre'lik plazma konsantrasyonlarında ise %85 bulanma görülür. D^^^ ^^ak interstisyel sıvıdaki serbest
seftriakson oranı plazmadakine göre daha yüksektir.
Seftriakson, yenid^an, bebek ve çocuklarda enflamasyonlu meninkslere penetre olur. Bebek ve çocuklarda 50-100 mg/kg i.v. seftriakson enjeksiyonunu izleyen 24 saat içinde, serebrospinal sıvıda seftriakson konsantrasyonu 1.4 mg/litre'nin üstündedir. Serebrospinal sıvıda ortalama 18 mg/1 olan doruk konsanfrasyona i.v. enjeksiyondan yaklaşık 4 saat sonra düzeyleri, bakteriyel menenjitte plazma
konsantrasyonunun %17'si, aseptik menenjitte ise %4'ü kadardır. Menenjitli er^kinlerde 50 mg/kg'lık uygulamayla 2-24 saat süreyle elde edilen serebrospinal sıvı konsantrasyonları, menenjitte en sık rastlanan etken patojenlerin MİK d^erlerinin birkaç kat üzerindedir.
Seftriakson plasentadan geçer ve anne sütünde d^ük konsantrasyonlarda bulunur.

Biyotransformasyon:

Seftriakson sistematik olarak metabolize edilmez, fakat b^^^ak florası tarafından inaktif metabolitlere dönüştürülür.

Eliminasyon:

Seftriakson esas olarak ^fitriaksonun %50-60^
d^^mem^ olarak idrarla (tamamına yakım glomerüler filtrasyon ile), %40-50'si ise d^^mem^ olarak safrayla ve b^^^^^la atılır.
Seftriaksonun total plazma klerensi 10^^^ Renal klerens 5^^^ ^^^akikadır.
^^inasyon yan-ömrü yakl^^^^ ^ toür, doz, uygulama yolu
veya tekrarlanan uygulamalardan büyük ölçüde etkilenmez.

Doğrusallık/ doğrusal olmayan durum:

Seftriaksonun farmakokinet^i lineer d^ildir. Toplam ilaç konsantrasyonu bazmda eliminasyon yan-ömrü hariç, tüm temel farmakokinetik parametreler doza b^^^ıdır.
Hastalardaki karekteristik özellikler:

Y^^^^ italar:

75 y^^^^ ^^lama eliminasyon yan ömrü genç
yet^kinlerle genellikle 2-3 kez daha uzundur. Tüm sefalosporinlerde
old^u gibi, y^^^^ azalma, yan ömürde uzamaya yol
açabilir. Ancak, seftriaksonla ilgili bugüne kadar toplanan bulgular, doz rejiminde
olmadığmı göstermektedir.

Yeni d^anlar:

Yeni d^^^ ^^^un % 80'i idrarla atılır. Sekiz
günlükt^^ balama eliminasyon yan-ömrü genç er^kinlerle
ka^^^^^^^^^Mığında 2-3 kez daha uzundur.

Böbrek ve karac^er yetmezlmi olan hastalar:mr

ü hafif düzeyde uzar. Tek başına böbrek fonksiyonlannda bozukluk varsa seftriaksonun safira yoluyla atılımı ve tek başına karaciğer fonksiyonlannda bozukluk varsa böbrek yoluyla atılımı artar.
Beyin omurilik sıvısı: Seftriakson inflamasyonlu ve inflamasyonsuz meninkslerden geçer (^ zamanlı plazma konsantrasyonunun %4-17'si düzeyinde bir konsantrasyona ul^^).
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
İnsanlarda üreme çalışmalan embriyotoksisite, fetotoksisite, teratojenisite veya d^umda, perinatal ve postnatal gel^imde erkek veya d^i fertilitesinde olumsuz etkiler göstermem^tir. Primatlarda embriyotoksisite veya teratojenisite gözlenmem^tir.
6. FARMASÖTK ÖZELLKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

NEVAKSON 1 g i.m. enjektabl toz içeren flakon herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.
6.2. Geçimsizlikler
NEVAKSON içeren çözeltiler d^^^ ^^ştınlmamalı veya diğer ajanlara
eklenmemelidir. Özellikle, kalsiyum içeren seyrelticiler (örn^in Ringer çözeltisi veya
Hartman çözeltisi) seftriakson flakonlanm rekonstitüe etmek için veya rekonstitüe edilmiş bir flakonu IV uygulama için daha fazla seyreltmek için kullanılmamalıdır, çünkü çökelti
^^yum içeren çözeltiler kanş^^^^^^alı veya aynı anda
uygulanmamalıdır.
Literatürlerde seftriaksonun amsakrin, vankomisin, flukonazol, aminoglikozidler ve labetalol ile geçimsiz olduğu bildirilm^tir.
6.3. Raf ömrü
24 ay.
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25^^^^^^ ^^^^nız. Işıktan korumak için flakonu dış kartonun
içerisinde tutunuz.
6.5. Ambalajın niteliği ve içerdi
NEVAKSON 1 g i.m. flakon, 1 adet + 3.5 ml %1 lidokain çözeltisi içeren ampul, 1 adet Bir ampul 35 mg lidokain hidroklorür ve steril enjeksiyonluk su içerir.
6.6. ^^n maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
'Tıbbi Kontrolü Yönetmel^i ve Atıklannın Kontrolü
Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Kural olarak, çözeltil^^ ^^^^emen kullanılmalıdır.
Çözeltilerin renkleri, konsantrasyon ve saklanma sürelerine b^^^^ ^k san ile bal
rengi arasında değdir. Solüsyonun renginin ^toleransını etkilemez.
İntramüsküler enjeksiyon: İntramüsküler enjeksiyon için 1 g NEVAKSON 3,5 ml %1'lik lidokain çözeltisinde çözülür ve derin intragluteal enjeksiyon şeklinde uyguleınır. Her iki tarafa da 1 g'dan fazla enjekte edilmemesi önerilmektedir. Lidokain içermeyen i.m. enjeksiyonlar ^^^^^^^^sla i.v. uygulanmamalıdır.
7. RUHSAT SAHB Mustafa Nevzat ilaç Sanayii A.Ş.
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1 34349 Gayrettepe/İstanbul
Tel: 0 (212) 337 38 00 Fax: 0 (212) 337 38 01
8. RUHSAT NUMARASI
169/4
9. İLK RUHSAT TAMffl/RUHSAT YENlEME TAMffl
İlk ruhsat tarihi: 27.05.1994 Ruhsat yenileme tarihi: 12.05.2010

10. KÜB'ÜN YENLENME TAMFFL

İlaç Bilgileri

Nevakson 1 g i.m. enjektabl toz içeren flakon

Etken Maddesi: Seftriakson sodyum

Atc Kodu: J01DD04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.