Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Venladep Xr 37,5mg Mikropellet Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Antidepresanlar » Diğer Antidepresanlar » Venlafaksin HCL

!

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VENLADEP XR 37.5 mg mikropellet kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her bir kapsül 37.5 mg venlafaksine eşdeğer, 42.438 mg venlafaksin hidroklorür içerfr.

:j

Yardımcı madde(ler):

Sukroz.......................20,88
Şeker pelletleri..............54,01
Yardımcı maddelerin tam listesi için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM j

Uzatılmış salimli kapsül
Kırık beyaz renkli küresel pelletler içeren, opak beyaz renkli sert jelatin kapsüllerdir.;;

4. KLİNİK ÖZELLİKLER4.1. TerapÖtik endikasyonlar

VENLADEP XR, j
- Majör depresyonun tedavisinde,
- Majör depresyonun nüksünün ve yeni epizodların engellenmesinde,
- Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) tedavisinde,
- Sosyal fobi tedavisinde,
- Agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın görülen panik bozukluğu tedavisindeendikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Majör depresyonda tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mg VENLADEP Xjk/dır. 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 375 mg'lık dozdanyarar görebilirler. Yaygın anksiyete bozukluğunda tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mgVENLADEP XR'dır. 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, |ünde enfazla 225 mg'lık dozdan yarar görebilirler. Sosyal fobide tavsiye edilen doz günlük 75 mgVENLADEP XR'dır. Daha yüksek dozların ilave yarar sağladığına dair b|ir kanıtbulunmamaktadır. Bununla birlikte, 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyenhastalarda dozun günde en fazla 225 mg'a çıkarılması düşünülebilir. Panik bozukluğundatavsiye edilen doz 7 gün, günde 1 kez 37.5 mg VENLADEP XR'dır. Daha sonra doz |ünde 75mg'a yükseltilmelidir. Günde 75 mg'lık doza cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 225mg'lık dozdan yarar görebilirler.

j

Doz artışları yaklaşık 2 haftalık veya daha fazla aralıklarla yapılmalıdır, ancak 4 güljıden kısa aralıklarla yapılmamalıdır.

ı

Uygulama şekli:

VENLADEP XR'ın yemek ile birlikte alınması tavsiye edilir. Her kapsül bütün olarjık sıvıyla yutulmalıdır. Kapsül bölünmemeli, ezilmemeli, çiğnenmemeli veya suya karıştırılmamalıdır.VENLADEP XR günde bir kez ve aşağı yukarı aynı saatlerde (sabah ya da akşam) alınmalıdır.
i!

Özelpopülasyonlara ilişkin ek bilgiler


;j

Böbrek/karaciğer yetmezliğijj

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastaların düşük dozda venlafaksin almalatjı gerekir. Glomerüler fıltrasyon hızı 10-70 ml/dakika olan hastalarda venlafaksinin toplam güllük dozu% 25-50 oranında azaltılmalıdır. Hemodiyaliz hastalarında venlafaksinin toplam güllük dozu% 50 oranında azaltılmalıdır. Klirens hastadan hastaya değişebileceğinden kişiye jjgöre dozayarlaması gerekebilir.

jj

Hafif ile orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda venlafaksinin toplam güplük dozu % 50 oranında azaltılmalıdır. Bazı hastalar için % 50'den fazla doz azaltılması uyguijı olabilir.Klirens hastadan hastaya değişebileceğinden kişiye göre doz ayarlaması gerekebilir,

jj

Pediatrik popülasyon


18 yaşın altındaki çocuklarda venlafaksinin kullanımına bağlı yeterli deneyim yoktur (Bkz. "Özel kullanım uyarıları ve önlemleri", "Pediatrik Kullanım").

jj

Geriatrik popülasyon


Yaşlı hastalarda, yalnızca yaşlarından dolayı mutad dozda ayarlama yapılması tavsiy^ edilmez.

Devam tedavisi


Depresyonun nüksünün ve yeni epizodların engellenmesi için gerekli doz, paşlangıç tedavisinde olduğu gibi günde 1 kez 75 mg VENLADEP XR'dır.

ij

Doktor, her hastada uzun-dönem venlafaksin tedavisinin yararını periyodif olarak değerlendirmelidir. Akut majör depresyon vakalarının, birkaç ay veya daha uzuı} süre ilefarmakolojik tedavi gerektirdiği genellikle kabul edilmektedir. Venlafaksinin uzun Jüreli (12aya kadar) depresyon tedavisinde etkinliği gösterilmiştir, Anksiyete, Sosyal Fobi jjve PanikBozukluğu tedavisinde 6 aya kadar etkinliği gösterilmiştir.

ji

Venlafaksinin kesilmesi


İlacın aniden kesilmesinden kaçınılmalıdır. Kesilme reaksiyonları riskini azaltrfıak için, venlafaksin tedavisi kesilirken doz en az 1 - 2 haftalık periyodlarla kademe|i olarakazaltılmalıdır. Dozun azaltılması veya tedavinin kesilmesi sonrası kesilme realijsiyonlarımeydana gelirse, daha önce reçetelenmiş doza dönülmesi düşünülebilir. Ardıldan dozazaltılmasının daha yavaş şekilde yapılması tavsiye edilir.ij

4.3. Kontrendikasyonlar

VENLADEP XR, venlafaksine veya formülasyondaki maddelerin herhangi bibine aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

ij

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) ile birlikte kullanımı kontrendikedir (Bl|z. "Özel kullanım uyarıları ve önlemleri").İj
MAOI tedavisinin kesilmesinden sonra en az 14 gün geçmeden venlafaksin t^lavisine başlanmamalıdır. Herhangi bir MAOI kullanımına başlamadan en az 7 gün önce venlafaksinkullanımına son verilmelidir (Bkz. "Özel kullanım uyarıları ve önlemleri" ve "Diğer tıbbiürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri").j

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri_i;


Majör Depresyon ve diğer psikiyatrik bozuklukları olan çocuk ve gençlerde iıyapılan kısa-dönemli klinik çalışmalarda antidepresanlar intihar düşünce ve davranışlarının (intiharayatkınlık) riskini arttırmıştır. Çocuk veya gençte VENLADEP veya herhangi diiğer birantidepresan kullanılması düşünüldüğünde, tanımlanan risk ile klinik jj ihtiyaçdengelenmelidir. İntihar ile ilgili uyarıya bakınız.;j
Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşma kadar olan gençlerdeki kullanımlarını^ intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavininbaşlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönerlilerindehastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşın hareketlilik gibi beklenmedik (jlavranışdeğişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gereks| tedaviediciler tarafından yakinen izlenmesi gereklidir.i;

VENLADEP XR pediatrik hastalarda (18 yaş altı) kullanım için onaylı değildir. jl

_

MAOI kullanımının kesilmesinin hemen ardından venlafaksin kullanımına başlanması ve venlafaksin kullanımının kesilmesini takiben hemen MAOI kullanımına başlanmasıile bazıları ciddi olan advers reaksiyonlar bildirilmiştir. MAOI ve venlafaksiıje benzerfarmakolojik özellikleri olan diğer antidepresanlarla birlikte veya ardarda kullanım iletremor, bulantı, kusma, miyoklonus, aşırı terleme, yüzde kızarıklık, baş jdönmesi,nöroleptik malign sendroma benzeyen hipertermi, nöbet ve ölüm bildirilmiştir. Buyüzden, VENLADEP XR, MAOI ile birlikte veya MAOI tedavisinin kesilmelini takipeden 14 gün içinde kullanılmamalıdır. VENLADEP XR kullanımına son vcjjrildiktensonra bir MAOI'ne başlamadan önce en az 7 gün geçmelidir.

MAOI kullanımının kesilmesi ile VENLADEP XR tedavisine başlanması arasındaki zaman aralığıyla ilgili yukarıda bahsedilen öneriler irreversibl MAOI düşünülerek yakılmıştır.Reversibl MAOI olan moklobemid kullanımının kesilmesi ve VENLADEP XR tedavisinebaşlanması arasında geçmesi gereken zaman 14 günden az olabilir. Ancak, MAOIİjile ilgiliyukarıda bahsedilen advers reaksiyonların riskinden dolayı moklobemidten VENLADEP XRtedavisine geçerken yeterli bir zaman aralığı verilmesi sağlanmalıdır. Mokl^bemidinfarmakolojik özellikleri ve hastanın kişisel değerlendirilmesi göz önünde tutularak Uygun birarındırma dönemi uygulanmalıdır.

I


MAOI ile selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRLler) veya trisiklik antidepfe sanların birlikte kullanılması ile de benzer etkileşim ve advers reaksiyonlar bildirilmiştir. İj
Venlafaksin ile tedavi edilen tüm hastalar klinik durumun kötüleşmesi ve intihara jiyatkınlık bakımından uygun şekilde izlenmeli, gözlem altında tutulmalıdır. Hastalar, aileleri vehastaların bakımını üstlenen kişiler, özellikle tedavinin başlangıcında veya toplam jjioz veyadozaj sıklığında herhangi bir değişiklik olması durumunda anksiyete, ajitasyon, pgjinik atak,uykusuzluk, irritabilite, hostilite, saldırganlık, impulsivite, akatizi (psikomotor huzursuzluk),hipomani, mani, beklenmedik davranış değişiklikleri, depresyonun kötüleşmesi yie intihardüşüncesi ortaya çıkmasına karşı hazırlıklı olmaları konusunda cesaretlendirilnİfelidirler.Özellikle depresif hastalarda, intihara teşebbüs etme riski göz önünde bulundurulmalıdır ve dozaşım riskini azaltmak için iyi hasta yönetimi prensibi çerçevesinde hastaya olabilecfek en azmiktarda ilaç verilmelidir (Bkz. "Pediatrik kullanım" ve "İstenmeyen etkiler") j;
İntihar, depresyon ve belirli bazı psikiyatrik bozuklukların bilinen bir riskidir ve bu bozukluklar kendi başlarına intihar eğiliminin habercisidirler. Antidepresan ilaçların (SSRI ve jpiğerleri)kısa dönem plasebo kontrollü çalışmalarının toplu analizleri, bu ilaçların majör depresyon ve
diğer psikiyatrik bozukluklara sahip çocuklar, adölesanlar ve genç yetişkinlerde (18-|4 yaşlar) intihar eğilimi riskini artırdığını göstermiştir. Kısa dönem çalışmaları 24 yaşın üstündekiyetişkinlerde plasebo ile karşılaştırıldığında antidepresanlar ile intihar eğilimi riskindip bir artışgöstermemiştir; 65 yaş ve üstündeki yetişkinlerde plasebo ile karşılaştırdığındaantidepresanlar ile intihar eğilimi riskinde azalma olmuştur.;!
Epidemiyolojik çalışmalarda, venlafaksinin de dahil olduğu serotonin geri alım inhitjjitörlerini kullanan hastalarda kemik kırığı riskinde artış gözlenmiştir. Bu riske yol açan mekanizma tamolarak anlaşılamamıştır.

i!

Diğer serotonerjik ajanlarla olduğu gibi, venlafaksinin özellikle serotonerjik ilaçlarla fSSRI'lar, selektif noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI) ve 5- hidroksitriptamin reseptör ajğonistleri(triptanlar), fentanil, dekstrometorfan, tramadol, tapentadol, meperidin, metadon, ppntazosindahil), serotonin metabolizmasını etkileyen ilaçlarla (MAOI'ler ör. metilen mavisi dşhil) veyaantipsikotikler ya da diğer dopamin antagonistleri ile birlikte uygulanması dıjirumundapotansiyel olarak yaşamı tehdit edici serotonin sendromu veya Nöroleptik Malign İSendrom(NMS) benzeri reaksiyonlar meydana gelebilir. Serotonin sendromu semptomları:! arasındamental durum değişiklikleri (ör. ajitasyon, halüsinasyonlar ve koma), otonom dengesizlikler(ör. taşikardi, kan basıncında dalgalanmalar ve hipertermi), nöromüsküler değişiklikler (ör.hiperrefleksi, koordinasyon bozukluğu), ve/veya gastrointestinal semptomlar (Ör£ bulantı,kusma ve diyare) sayılabilir. Serotonin sendromu, en şiddetli şekilde, potansiyel olarak vitalbulgularda hızlı dalgalanma ve mental durum değişiklikleri ile birlikte hipertermij! kaslardarijidite, otonom dengesizlikle karakterize olan NMS'ye benzer şekilde ortaya çıkabjjlir (Bkz."Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri").j!
Venlafaksinin serotoneıjik ve/veya dopamineıjik nörotransmiter sistemlerini etkileyebilen diğer ajanlarla birlikte kullanılmasının klinik olarak gerekli olması halinde hastanın,!! özellikletedavinin başlatılması ve doz artırımları sırasında dikkatle izlenmesi önerilir.j:
Venlafaksinin serotonin öncülleri (triptofan ürünleri gibi) ile birlikte kullanılması önerilmemektedir.
Venlafaksin tedavisi ile konvülsiyonlar görülebilir. Tüm antidepresanlar gibi VENLAİpEP XR, daha önce konvülsiyonlar görülmüş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.;j
Hastalar kızarıklık, ürtiker veya benzer bir alerjik reaksiyon görüldüğünde doktorlarına bildirmeleri konusunda uyarılmalıdırlar.j;
Dehidrate veya sıvı kaybı olan hastalarda venlafaksin kullanımı ile hiponatremi ve/veya uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromu (SIADH) görülebilir. Yaşlı!: hastalar,diüretik kullanan hastalar ve başka bir nedenle sıvı kaybı olan hastalar bu durum jçin dahabüyük risk altında olabilirler.!;
Özellikle madde kötüye kullanımı ve bağımlılık öyküsü olan hastalarda suistimal risljti vardır. Bu nedenle VENLADEP XR kullanımı sırasında tolerans gelişimi, doz arttırımı \jteya ilaçalışkanlığı gibi venlafaksinin yanlış ve kötüye kullanım belirtileri gözlenmelidir. |:
Orta şiddette veya ciddi renal yetmezlik veya karaciğer sirozu olan hastalarda, venlafaksin ve aktif metabolitlerinin klirensi azaldığından bu maddelerin eliminasyon yarı ömrü iızar. Budurumda düşük doz gerekli olabilir.!
Venlafaksin, geçmişinde miyokard enfarktüsü veya stabil olmayan kalp hastalığı kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, QT aralığında uzama dahil EKG bozuklukları ve jplektrolitdengesizliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.;j
Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades dfe Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

i;

Venlafaksin ile tedavi edilen bazı hastalarda kan basıncında doza bağlı artışlar gözlenmiştir. Pazarlama sonrası kullanımda acil tedavi gerektiren kan basıncı artışları gözlemlenmiştir.Venlafaksin alan hastalar için kan basıncı ölçümü tavsiye edilir. Kan basıncı artışı

i\p

durumutehlikeye girebilecek hastalarda dikkatli olunmalıdır.

özellikle

yüksek dozlar ile kalp atım hızında artmalar oluşabilir. Buna bağlı olarakij olumsuz etkilenebilecek hastalığı olanlarda ilaç dikkatli kullanılmalıdır.i|
Venlafaksin ile bağlantılı olarak midriyazis oluşabilir. Göz içi tansiyonu artmış olan Veya akut dar açılı glokom (açı kapanması glokomu) riski taşıyan hastaların yakından izlenmedi tavsiyeedilir.i;
Venlafaksin dahil antidepresan kullanan ruhsal bozukluğu olan hastaların küçük birikısmında mani/hipomani oluşabilir. Diğer antidepresanlarda olduğu gibi venlafaksin, geçmişince bipolarbozukluk hikayesi bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

;j

Venlafaksin dahil antidepresan kullanan hastaların ufak bir kısmında, doz azaltanı veya kesilmesi sırasında, agresyon görülebilir. Diğer antidepresanlarda olduğu gibi veplafaksin,agresyon hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.!|
SSRI'lar trombosit agregasyonu ile ilgili bozukluklara sebebiyet verebilir. Venlafaksiİjı ile deri ve mukoza kanaması ve gastrointestinal hemorajiden yaşamı tehdit edici hemorajij^e kadarkanama anormallikleri bildirilmiştir. Diğer serotonin geri alım inhibitörleri gibi venlafaksinde, antikoagülan ve trombosit inhibitörü alanlar da dahil olmak üzere, kanamaya eğijimi olanhastalarda dikkatli kullanılmalıdır.il
Venlafaksin tedavisinin fentermin dahil, zayıflatıcı ajanlarla kombine kullanımında gpivenliliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Venlafaksin hidroklorür ve zayıflatıcı ajanların beraber |.ullanımıönerilmemektedir. Venlafaksin hidroklorür tek başına veya diğer ürünlerle iikombinekullanımda zayıflatmada endike değildir. Belirgin kilo kaybı, özellikle normal vücut alırlığınınaltında olan depresif hastalarda, VENLADEP XR tedavisinin istenmeyen sonucu olabilir.
Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, en az 3 ay venlafaksin ile tedavi edilen haspaların % 5.3'ünde serum kolesterol düzeylerinde artış izlenirken, plasebo alanlarda artış

%

0.0'İliır. Uzunsüreli tedavi sırasında serum kolesterol düzeylerinin takibi düşünülmelidir.I
Antidepresan tedavisinin sonlandırılması ile kesilme belirtilerinin ortaya çıktığı bilinjjnektedir. Bu nedenle VENLADEP XR dozunun kademe kademe azaltılması ve hastaların fzlenmesitavsiye edilir.!'
VENLADEP XR, yardımcı madde olarak sukroz ve şeker pelletleri içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz galaktoz malabsorpsiyon problemiolan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.i

Pediatrik kullanım


18 yaşın altındaki hastalarda etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir. Pediatfik klinik denemelerde, istenmeyen etki olarak intihar fikri gözlenmiştir. Aynı zamanda djtişmanlık,özellikle majör depresyonda kendine zarar verme raporlarında artış da vardır. !

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Venlafaksinin MAOI ile birlikte kullanımı kontrendikedir (Bkz. "Özel kullanım uyarıları ve önlemleri" ve "Kontrendikasyonlar").j:
Venlafaksin ve metaboliti, plazma proteinlerine düşük oranda bağlandıklarından (% jj>7, % 30) buna bağlı ilaç etkileşimi beklenmemektedir.j;
Venlafaksinin merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile birlikte kuljammının neden olabileceği riskler sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, venlafaksinmerkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında dikkatliolunması tavsiye edilmektedir.

j;

Diğer serotonerjik ajanlarla olduğu gibi, venlafaksin ile birlikte özellikle sejj-otonerjik nörotransmitter sistemi etkileyebilen diğer ajanların (triptanlar, SSRI'lar, diğer |$NRI'lar,lityum, sibutramin, fentanil ve analogları, tramadol, dekstrometorfan, tapentadol, njteperidin,methadon, pentazosin veya St. John's Wort [Hypericum perforatum] dahil), ijserotoninmetabolizmasını zayıflatan ilaçların (MAOI'lar, linezolid ve metilen mavisi g(bi) veyaserotonin öncüllerinin (Triptofan ürünleri gibi) uygulanması durumunda potansiyel olarakyaşamı tehdit edici serotonin sendromu meydana gelebilir (bkz. "Kontrendikasyonlarl ve "Özelkullanım uyarıları ve önlemleri").

jj

Venlafaksin ile bir S SRİ, SNRI veya triptanın birlikte uygulanması klinik olarak destjekleniyor ise, özellikle tedavinin başlangıcında veya dozun yükseltilmesi durumunda hastanııji dikkatlegözlenmesi önerilmektedir. Venlafaksinin serotonin öncülleri (triptofan ürünleri!; gibi) ilebirlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir (Bkz. "Özel kullanım uyarıları ve önlem|eri").
Yapılan çalışmalarda venlafaksin ile lityumun birlikte kullanılmasının farmajkokinetik etkileşime neden olmadığı gösterilmiştir (Santral sinir sistemi üzerinde etkisi olari; ilaçlarlailgili üstteki paragrafa bakınız).j;
Sağlıklı gönüllülere venlafaksinin etanol ile birlikte verilmesi (günde bir kez 0.5 i g/kg) ile venlafaksin, metaboliti ve etanolun farmakokinetik profilleri değişmemiştir.I
Venlafaksinin haloperidol ile birlikte kullanımının, serum ilaç düzeylerinde yükselme ve laboratuvar değerlerinde değişiklikler gibi etkileşimlere neden olduğu bildirilmiştir.

\

Haloperidol ile yapılan bir farmakokinetik çalışmada haloperidol için toplam oralijklirenste%42 düşüş, eğri altı alanında (EAA)'da %70 artış, Cmax'ta %88 artış gözlenmiştir jama yarıömründe değişiklik olmamıştır.
Venlafaksinin etanolün mental ve motor davranışlara verdiği zararı arttırmadığı gözlenmiştir. Ancak, hastalar, bütün santral sinir sistemi üzerinde etkisi olan ilaçlarda olduğu gibi,venlafaksin kullanırken alkol almamaları konusunda uyarılmalıdırlar.j;
Kararlı plazma konsantrasyonunda, simetidinin venlafaksinin ilk geçiş metabolizması nı inhibe ettiği gösterilmiştir; ancak, simetidinin O-desmetilvenlafaksinin farmakokinetiği ^üzerinde
etkisi bulunmamıştır. Venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksinin genel farmakolojik aküvitesinde hastaların çoğunda sadece hafif derecede artış olması beklenir. Yaşlılarda ve jkaraciğerfonksiyon bozukluğu olan hastalarda bu etkileşim daha sıktır.

İ


Venlafaksin imipramin ve 2-OH-imipraminin farmakokinetiğini etkilemez. Ancak, venlafaksin ile beraber alındığında desipraminin EAA, Cmax ve Cmin'ları aşağı yukarı

%j;

CYP2D6'ın zayıf ve güçlü metabolizörlerinde ketokonazol ile yapılan bir farmaikokinetik çalışması, deneklerde ketokonazol alimim takiben hem venlafaksin hemO-desmetilvenlafaksinin yüksek plazma konsantrasyonlarıyla sonuçlanmıştır.

j;

Farmakokinetik etkileşim çalışmasındaki sağlıklı gönüllülere venlafaksin (5 gün boyunca her 8 saatte bir 50 mg) ve metoprololün (5 gün boyunca her 24 saatte bir 100 mgjj) birlikteuygulanması ile, metoprololün plazma konsantrasyonlarında yaklaşık % 30-40'lıkji bir artışolmuş, aktif metaboliti a-hidroksimetoprololün plazma konsantrasyonları ise değişmemiştir.
Sağlıklı gönüllüler ile gerçekleştirilen bu çalışmada venlafaksinin, metoprololün k^n basıncı düşürücü etkisini azalttığı görülmüştür. Bu bulgunun hipertansif hastalardaki klinik önemibilinmemektedir. Metoprolol, venlafaksinin veya aktif metaboliti olan 0-desmetilven|afaksininfarmakokinetik profilini değiştirmemiştir. Venlafaksin ve metoprololün birlikteuygulanmasında dikkatli olunmalıdır.

i;

in vitro

çalışmalar, venlafaksinin alprazolam, dekstrometorfan, kafein, imipramin ve tjİsperidon gibi santral sinir sistemi üzerinde etkisi olan başka ilaçların metabolizasyonunu etkilemediğinigöstermektedir.i
Diazepam, venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksinin (O-DV) farmakokinetiğini etkilemez. Venlafaksinin diazepam ve aktif metaboliti desmetildiazepamın farmakokiıjetiği vefarmakodinamiği üzerinde etkisi yoktur.

i


İndinavir ile yapılmış bir farmakokinetik çalışmada, indinavirin EAA değerinde %28, Cmax değerinde ise %36 azalma görülmüştür. İndinavir, venlafaksin ve o-desmetil venlafaksininfarmakokinetiğini etkilemez. Bu etkileşimin klinik önemi bilinmemektedir.j
Çalışmalar venlafaksinin, CYP2D6'nm görece zayıf bir inhibitörü olduğunu gösterjinektedir. Venlafaksin

in vitroin vivo

çalışmalar ile doğrulanmıştır: Alprazolam (ÇİYP3A4),kafein (CYP1A2), karbamazepin (CYP3A4), diazepam, (CYP3A4 ve CYP2İC19) vetolbutamid (CYP2C9).!¦

Diğer İlaçların Venlafaksini Etkileme Potansiyelii

Venlafaksinin metabolizmasında CYP2D6 ve CYP3A4 enzimleri rol oynamaktadır. Venlafaksin primer olarak sitokrom P450 enzimi CYP2D6 tarafından aktif metaboliti |Ö-DVyemetabolize olur. CYP3A4, venlafaksinin metabolizmasındaki CYP2D6'ya göre ıjjıinör biryolaktır.;
CYP2D6 inhibitörleri; i;
C YP2D6 inhibitörleri ve venlafaksininbirliktekullanımı, venlafaksin j plazma
konsantrasyonunda artış ve O-DV konsantrasyonunda azalma ile sonuçlanarak ven|afaksinin O-DV'ye metabolizmasını azaltabilir. Hem venlafaksin hem de O-DV farmakolojik olarak aktifolduklarından, venlafaksin CYP2D6 ilebirlikte uygulandığında doz ayarlaması
gerekmemektedir. i
CYP3A4 inhibitörleri:

j:


CYP3A4 inhibitörleri ve venlafaksinin birlikte kullanımı venlafaksin ve O-DV seciyelerini artırabilir (ketokonazol ile ilgili bölüme bakınız). Bu nedenle, hastanın tedavisinde İICYP3A4inhibitörü ve venlafaksinin birlikte yer alması durumunda dikkatli olunmalıdır. i
CYP2D6 ve 3A4 inhibitörleri: i
Venlafaksinin, venlafaksin için primer metabolize edici enzimler olan CYP2D6 ve C*YP3A4,ü potansiyel olarak inhibe eden ilaç tedavileri ile birlikte kullanımı çalışılmamıştır.; Bununlabirlikte, bu birlikte kullanımın venlafaksinin plazma konsantrasyonlarını Artıracağıdüşünülmektedir. Bu nedenle, venlafaksin ile birlikte bu iki enzim sisteminin her ikisinin deinhibisyonuna neden olan diğer ajan(lar) kullanılırken dikkatli olunmalıdır.:

Elektrokonvülzifterapi


Venlafaksin tedavisi ile kombine edilmiş elektrokonvülzif terapinin yararını kanıtlayacak klinik veri bulunmamaktadır.!

İlaç - Laboratuvar test etkileşimleri:

il
Venlafaksin kullanan hastaların idrarlarında fensiklidin (PCP) ve amfetamin içi A yapılan immünolojik tarama testlerinde hatalı pozitif sonuçlar bildirilmiştir. Bu sonuçla}-, taramatestlerinin spesifıtesinin olmamasına bağlıdır. Hatalı pozitif test sonuçlan, venlafaksijjı tedavisisonlandırıldıktan sonraki birkaç gün süreyle de gözlenebilir. Gaz kromatogrdfısi/kütlespektrometrisi gibi doğrulayıcı testler venlafaksini PCP ve amfetaminden ayırt eder, i

Özel pop ülasy onlara ilişkin ek bilgiler Pediatrik popülasyon


18 yaşın altındaki çocuklarda venlafaksinin kullanımına bağlı yeterli deneyim yoktur (Bkz. "Özel kullanım uyarılan ve önlemleri", "Pediatrik Kullanım").il

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiyeI


Gebelik kategorisi: C'dir, i:
Venlafaksinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (Bkz. B$lüm 5.3.Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir, i;

t'


Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolüi;

Venlafaksinin güvenilirliği gebelerde kanıtlanmamıştır. Venlafaksin sadece potansiyel yaran risklerinden fazla ise gebe kadınlara verilmelidir.

Gebelik dönemi


Eğer venlafaksin doğuma kadar veya doğumdan kısa bir süre öncesine kadar kullanılırsa, yeni doğan bebekte kesilme belirtileri görülebilir. Üçüncü trimesterin sonlarına doğru veı^lafaksinemaruz kalan bazı bebeklerde tüp ile besleme, solunum desteği gerektiren veya hastanede dahauzun süre kalmayı gerektiren komplikasyonlar ortaya çıkmıştır. Bu tür komplikasyonlardoğumun hemen sonrasında ortaya çıkabilir,i

Laktasyon dönemi


Venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksin anne sütüne geçtiğinden ya emzirmekten vazgeçilmeli ya da venlafaksin tedavisi kesilmelidir. Pazarlama sonrası deneyimlerde, anne; sütüylebeslenen infantlarda, ağlama, irritabilite ve uyku düzeni bozuklukları rapor|anmıştır.Semptomlar, emzirmenin kesilmesinin ardından venlafaksin tedavisinin durdurulması ile dedevam etmiştir.I

Üreme yeteneği (fertilite)


Sıçanlardaki reprodüksiyon ve fertilite çalışmaları, mg/m2 hesaplaması baz alınara^ tavsiye edilen günlük maksimum insan dozunun 8 katma kadar veya 2 katına kadar oral dozlarda erkekve dişi fertilitesi üzerine etkilerin olmadığınıgöstermiştir.

jj

Venlafaksinin en büyük metabolitine (O-DV) maruz kalan erkek ve dişi sıçanlarda y|pılan bir çalışmada fertilite de azalma gözlenmiştir. Bu O-DV maruziyeti 225 mg/gün dozumda insanvenlafaksin dozunun yaklaşık olarak 2-3 katı idi. Bu bulgunun insanlara ilgisibilinmemektedir.i

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Venlafaksin, sağlıklı gönüllülerde psikomotor, bilişsel veya kompleks davranış perfojrmansını etkilememiştir. Ancak, herhangi bir psikoaktif ilaç düşünme, karar verme ve motor fcjecerilerezarar verebilir. Bundan dolayı, hastalar, araba dahil tehlikeli makineleri kullanma yetilerikonusunda uyarılmalıdırlar.i,

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>i/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/10(j)); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden Ihareketletahmin edilemiyor).

i

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Ekimoz, mukoza kanaması*, gastrointestinal kanama* !
Seyrek: Uzamış kanama zamanı*, trombositopeni*j;
Çok seyrek: Kan diskrazisi*, (agranülositoz*, aplastik anemi*, nötr<j>peni* ve
pansitopeni* dahil) I;

Metabolizma ve

Yaygın:
Yaygın olmayan: Seyrek:
Çok seyrek:

beslenme hastalıkları

Serum kolesterol seviyesinin yükselmesi (özellikle ıjzun süre kullanım ve muhtemelen yüksek dozlar ile), kilo kaybı iAnormal karaciğer fonksiyon testleri*, hiponatremi*, kjılo almaHepatit*, uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması ^endromu(SIADH)*|!
Prolaktin seviyelerinin yükselmesi* I;

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağrısı*i

!

I

|i

Kardiyak hastalıklar

Yaygın:
Yaygın olmayan:
Çok seyrek:

Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek:

Anormal rüya görme, libido azalması, sersemlik fıissi, baş dönmesi, ağız kuruluğu, kas tonusunun artması, uykusuzluk,sinirlilik, parestezi, sedasyon, tremor, kafa karışıklığı^:, kendineyabancılaşma*!
Uyuşukluk, halüsinasyonlar, miyoklonus, ajitasyon*, |bozulmuş koordinasyon ve denge*i
Akatizi/psikomotor huzursuzluk*, konvülsiyon, i manik reaksiyon, nöroleptik malign sendromu (NMS)*, sejfotoneıjiksendrom*1
Deliryum*, ekstrapiramidal reaksiyonlar (distoni ve j diskinezi dahil)*, tardif diskinezi*i

Hipertansiyon, vazodilatasyon (çoğunlukla sıcak [basması), palpitasyon*|
Hipotansiyon*, postural hipotansiyon, senkop, taşikard}
QT uzaması*, ventriküler flbrilasyon*, ventriküler i: taşikardi (torsade de pointes dahil)*I

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Esneme
Yaygın olmayan: Dispne*
Çok seyrek: Pulmoner eozinofıli*

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: İştah azalması, konstipasyon,mide bulantısı, kusma|
Yaygın olmayan: Diş gıcırdaması*, diyare*j
Çok seyrek: Pankreatit*j;

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Terleme (gece terlemeleri dahil)*[
Yaygın olmayan: Kızarıklık, alopesi*j
Çok seyrek: Eritema multiforme*, Stevens-Johnson sendromu*, İl kaşıntı*,
ürtiker* jl
Bilinmiyor: Toksik epiderm al nekroliz*

i;


Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları i

Çok seyrek: Rabdomiyoliz*i

Böbrek, idrar ve genital hastalıklar

Yaygın: Anormal ejakülasyon/orgazm (erkeklerde), anorgaznii, erektil
disfonksiyon, idrar yapma bozukluğu (çoğunlukla kejsik kesik yapma şeklinde), artmış kanama ve artmış düzensiz kjanamaylailgili menstrual bozukluklar* (örn, menoraji, metrorajiy*, idraraçıkma sıklığında artış*

\


Yaygın olmayan: Anormal orgazm (kadınlarda), idrar retansiyonuj:
Seyrek: İdrar inkontinansı*

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Kuvvetsizlik/yorgunluk, ürperti*
Yaygın olmayan: Anjiyoödem*, fotosensitivite reaksiyonu
Gözde uyum bozukluğu, midriazis, görme bozukluklart

Duyu organları

Yaygın:
Yaygın olmayan: Çok seyrek:

Değişmiş tat duyusu, kulak çınlaması*;
Dar açılı glokom*

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürel komplikasyonlar

Bilinmiyor: Kemik kırığıi
¦Pazarlama sonrasında ortaya çıkan yan etkiler. i
Tedavi edilmiş hipertansiyon veya başlangıçta yükselmiş kan basıncı olan pastalarda venlafaksin tedavisi ile daha fazla artış eğilimi görülmemektedir. Rutin kan basıncı kontrolleriönerilebilir.i
Tedavinin kesilmesi için gereken zaman, doz, tedavi süresine ve hastaya bağlı olabilir (Bkz. "Pozoloji ve uygulama şekli"). Tedavinin aniden kesilmesi, dozun birden azaltılnjası veyakademe kademe azaltılması ile ilgili semptomlar hipomania, anksiyete, ajitasyon, jsinirlilik,konfuzyon, uykusuzluk veya diğer uyku bozuklukları, yorgunluk, uyuşukluk, pareŞtezi, başdönmesi, konvülsiyon, vertigo, baş ağrısı, grip benzeri semptomlar, kulak çınlaması, tozulmuşkoordinasyon ve denge, tremor, terleme, ağız kuruluğu, anoreksi, diyare, mide bulantısı, vekusmadır. Pazarlama Öncesi çalışmalarda, kesilme reaksiyonlarının çoğunluğu tjafıfti vetedaviye gerek olmadan geçti.I

Pediatrik popülasyonj

Genellikle, çocuklar ve adol es ani ardaki (6-17 yaş) (plasebo kontrollü klinik çalınmalarda) venlafaksinin istenmeyen etki profili yetişkinlerde görülene benzerdi. Yetişkinlerle olduğugibi, azalmış tat duyusu, kilo kaybı, kan basıncında artış ve serum kolesterol seviyesinde artışgözlenmiştir (Bkz. Bölüm"Özel kullanım uyarıları ve önlemleri").i
Pediatrik klinik denemelerde, istenmeyen etki olarak intihar fikri gözlenmiştir. Aynıi zamanda düşmanlık ve özellikle de majör depresif bozukluklarda kendine zarar verme raporlarında artışda vardır.j
j:
Özellikle, şu istenmeyen etkiler pediatrik hastalarda gözlenmiştir: Abdominal ağrı, pjitasyon, dispepsi, ekimoz, epistaksis ve miyalji.i;

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Pazarlama sonrası çalışmalarda özellikle diğer ilaçlar ve/veya alkol ile beraber yükşçk dozda venlafaksin alımı bildirilmiştir. Doz aşımında en çok bildirilen olaylar taşikardi, uyuşukluk ilekoma arasında herhangi bir derecede olmak üzere bilinç düzeyinde değişiklikler, mjidriyazis,konvülsiyon ve kusmadır. Bildirilen diğer olaylar arasında EKG değişiklikleri (QT pratiğininuzaması, dal bloğu, QRS uzaması), ventriküler taşikardi, bradikardi, hipotansiyon, \jiertigo veölüm yer almaktadır.!¦
I1

j,

Geriye dönük yayımlanmış çalışmalar, venlafaksinin SSRI'lara oranla daha fazlaj; trisiklik antidepresanlara oranla ise daha az sayıda aşın doza bağlı ölüme yol açtığına işaret ettnektedir.Epidemiyolojik çalışmalar, venlafaksinle tedavi edilen hastaların SSRI'larla tedavi çdilenlereoranla intihar risklerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Aşırı doza bağlı ölüklerin ne

n

kadarının venlafaksin toksisitesine, ne kadarının venlafaksin alan hastaların diğer özelliklerine bağlı olduğu açık değildir. Aşırı doz riskini azaltmak için, venlafaksin, iyi [hekimlikuygulamasına uygun biçimde, mümkün olan en düşük miktarlarda reçete edilmelidir;

Doz aşımı tedavisi


Yeterli hava yolu, oksijenizasyon ve ventilasyon sağlanır. Kardiyak ritim ve hayati bulguların izlenmesi tavsiye edilir. Genel destekleyici ve semptomatik ölçümler de tavsiye edilijr.
Aspirasyon riski varsa kusturma önerilmez. !
Gastrik lavaj, semptomatik hastalarda veya yüksek dozda VENLADEP XR alımınjm hemen arkasından yapılmak üzere önerilebilir.I
Aktif kömür kullanımı ilaç absorpsiyonunu kısıtlayabilir.

j


Venlafaksinin bilinen spesifik antidotu yoktur. [
Diürez, diyaliz, hemoperfüzyon ve transfüzyonun yararlı olmadığı düşünülmektedir, j

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer Anti depreş anlar
ATC kodu: N06A XI6
Venlafaksin, selektif bir serotonin noradrenalin geri alım inhibitörüdür (SNRI). jKimyasal olarak trisiklik, tetrasiklik veya diğer anti depre sanlardan farklı, yeni bir anti de j)re sandır.Preklinik çalışmalar, venlafaksinin ve başlıca metaboliti olan O-desmetilvenlafaksiniiı (O-DV)kuvvetli serotonin (5-HT) ve norepinefrin geri alım inhibitörü ve zayıf dopamin igeri alıminhibitörü olduğunu göstermiştir, Venlafaksin ve O-DV, sadece kronik olarak bu etkiyigösteren trisiklik ajanların aksine, hem akut (tek doz), hem de kronik uygulamadan sonrap-adrenerjik duyarlılığı azaltır. Bu özellik, venlafaksinin antidepresan etkisinin c)aha hızlıbaşlamasına neden olabilir. Venlafaksinin muskarinik, histaminerjik ve adrenerjik reseptörlerüzerinde gerçek anlamda hiçbir

in-vitro5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim: [
Venlafaksin iyi absorbe edilir ve yoğun bir ilk geçiş metabolizmasına uğrar. Uzatılrrjış salimli kapsül formunda uygulanan venlafaksin ve O-DV'in doruk plazma konsantrasyonlarınasırasıyla 6,0 ± 1.5 ve 8.8 ± 2.2 saatte ulaşılır. Uzatılmış salimli kapsül formundaki venlafaksinabsorpsiyon hızı elİmİnasyon oranından yavaştır. Uzatılmış salimli kapsül foitmundakivenlafaksin absorpsiyon yan ömrü yaklaşık 15 saattir. Normal tablet ile karşılaştırıldlğı zamanuzatılmış salimli venlafaksin kapsülün absorpsiyon hızı daha yavaştır ama absotjpsiyonunoranı (EAA) aynıdır. Besinlerle birlikte alınmasının venlafaksinin absorpsiyonu üzejrine veyaO-DV oluşumu üzerine etkisi yoktur.
Dağılım: I
Venlafaksin ve O-DV'in % 35'den azı plazma proteinlerine bağlanır (sırasıyla, yaklaşık % 27 ve % 30). Bu yüzden protein bağlanmasına bağlı ilaç etkileşimibeklenmez.j
Biyotransformasyon: i
Venlafaksin yoğun bir şekilde karaciğerde metabolize olur; en önemli aktif ıpetaboliti O-DV'dir.

E


Eliminasyon: i
Venlafaksinin uzatılmış salım formülasyonu, ilacısindirimsistemine yavaşçd bırakan
sferoidlerden oluşur. Bu sferoidlerin çözünmeyen kısmı elimine edilir ve feçeste görililebilir.
Atılım başlıca böbrekler yolu ile gerçekleşir ve verilen dozun %87'si 48 saat içerisinde idrarda venlafaksin veya metabolitleri halinde bulunur.i
Doğrusallık /Doğrusal Olmayan Durum: j
Venlafaksin ve O-DV her 8 saatte uygulandığında 75-450 mg/kg doz aralığındaj; doğrusal kinetik gösterir.i;

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaş ve Cinsiyet
kişilerde

Yaş ve cinsiyet venlafaksin farmakokinetiğini önemli derecede etkilemez. Sağlıklı kronik uygulama sırasında birikim gözlemlenmemiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenisite
Venlafaksin, farelere mg/m2 hesabı temel alınarak tavsiye edilen maksimum insan dokunun 1.7 katı olan günlük 120 mg/kg doza kadar 18 ay süre ile oral sonda yoluyla verilmiştir.Venlafaksin ayrıca sıçanlara da 24 ay süresince günlük 120 mg/kg'a kadar [dozlardauygulanmıştır. 120 mg/kg dozunu alan sıçanların nekropsisinde plazma vejnlafaksinkonsantrasyonları tavsiye edilen maksimum insan dozunu alan hastalardaki! plazmakonsantrasyonlarının 1 katı (erkek sıçanlar) ve 6 katı (dişi sıçanlar) idi. SaçanlardaO-desmetilvenlafaksinin plazma düzeyleri tavsiye edilen maksimum dozu alanhastalardakinden düşüktü.
Fare ve sıçanlarda venlafaksin tedavisi ile tümörler artmamıştır.
Mutajenisite i
Venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksin

Salmonellain vivoin vitroin vivo

kromozomal Aberasyonölçümünde mutajenik ve klastojenik değildi.|
i'
l!

I,

Fertilitenin Bozulması i;
Sıçanlardaki reprodüksiyon ve fertilite çalışmaları, mg/m2 hesaplaması baz alınaraİc tavsiye edilen günlük maksimum insan dozunun 8 katma kadar veya 2 katına kadar oral dozlarda erkekve dişi fertilitesi üzerine etkilerin olmadığını göstermiştir.;
(
Venlafaksinin en büyük metabolitine (O-DV) maruz kalan erkek ve dişi sıçanlarda yapılan bir çalışmada fertilite de azalma gözlenmiştir. Bu O-DV maruziyeti 225 mg/gün dozumda insanvenlafaksin dozunun yaklaşık olarak 2-3 katı idi. Bu bulgunun insanlarla ilgisibilinmemektedir.I
i
Teratojenisite j
Venlafaksinin 375 mg/gün insan dozunun (mg/kg baz alınarak) 11 katı (sıçan) 12 katı (tavşan) dozlarda veya 375 mg/gün insan dozunun (mg/kg baz alınarak) 2.5 katı (sıjpan) ve 4katı (tavşan) dozlarda venlafaksin verilen sıçan ve tavşan döllerinde, vejnlafaksinmalformasyonlara sebep olmamıştır.j.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERj


|

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Şeker pelletleri

j


Sukroz !
Kolloidal silikon dioksit i
Hipromelloz i
Etil selüloz i
Polietilen glikol 6000 j
Magnezyum stearat i
Titanyum dioksit I
Jelatin i
İzopropil alkol

i


6.2. Geçimsizlikler

Bilinen geçimsizliği yoktur.

j


p

6.3. Raf Ömrü

24 ay j

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. İ
Nemden korumak için orijinal ambalajında saklanmalıdır. j
i

I

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriğij


PVC/PVDC/Alüminyum folyo blister ambalajlarda 14 ve 28 kapsül.I

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerinimhası ve diğer özel önlemler |

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetrjüeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri"ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİI

Ilko İlaç San. ve Tic. A.Ş. |:
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6 Sancaktepe/İstanbul [:
Tel: (0216) 564 80 00 Faks: (0216) 496 12 00

8. RUHSAT NUMARASI

2014/162

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 19.02.2014 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ün YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Venladep Xr 37,5mg Mikropellet Kapsül

Etken Maddesi: Venlafaksin Hcl

Atc Kodu: N06AX16

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.