Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Exenate %0,1 Krem Kısa Ürün Bilgisi

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Metilprednizolon Aseponat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

EXENATE % 0.1 krem

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

Her 1 g EXENATE'ta;
Gliserol monostearat 91.7 mg
Setostearil alkol 108.3 mg
Gliserol (% 85) 45.7 mg
Bütilhidroksitoluen 1.7 mg
Benzil alkol 10.0 mg
Disodyum edetat 1.7 mg
Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Krem
Beyaz renkte, homojen kremdir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

Endojen ekzema (atopik dermatit, nörodermatit), kontakt ekzeması, dejeneratif ekzema, dishidrotik ekzema, nummüler ekzema, sınıflandırılamayan ekzema, pediyatrik ekzema.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

EXENATE genel olarak günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye sürülür.
Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 haftayı aşmamalıdır.

Uygulama şekli:

Haricen hastalıklı deriye sürülerek kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Metilprednisolon aseponatın böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

EXENATE, infantlarda, çocuklarda veya adolesanlarda kullanıldığında doz ayarlaması gerekli değildir.
Çocuklarda kullanım süresi genellikle 4 haftayı aşmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Metilprednisolon aseponatın yaşlı hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Tedavi alanında tüberküloz veya sfiliz lezyonu bulunduğunda; tedavi edilecek bölgede viral hastalıklar (örn: varicella, herpes zoster), rozasea, perioral dermatit, deride ülser, akne vulgaris,atrofik deri hastalıkları bulunduğunda veya aşı sonrası deri reaksiyonları gözlemlenmişsekontrendikedir.
Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Bakteriyel enfekte olmuş deri hastalıkları ve/veya mantar enfeksiyonlarında, ayrıca spelsifik ek bir tedavi gereklidir.
EXENATE'ın uzun süreli kullanımına bağlı olarak deride aşırı kuruma olursa, tercih d^ha yüksek yağ içeriğine sahip bir formülasyondan yana kullanılmalıdır (EXENATE pomat).
EXENATE kullanılırken, gözlerle, açık derin yaralarla ve mukoza ile temas etmemeline dikkat edilmelidir.
Metilprednisolon aseponat yağlı pomat ile geniş alanların oklüzif olmayan tedavisinden (deri yüzeyinin % 40-90'ı kadar) sonra bile; çocuklarda adrenokortikal fonksiyon bozukluğugözlenmemiştir. Sağlıklı yetişkin gönüllülerde % 60 deri yüzeyine, oklüzif koşullar altında 22 saatboyunca metilprednisolon aseponat pomat uygulamasının ardından plazma kortizol seviyesindesupresyon ve sirkadiyen ritimler üzerinde etki gözlenmiştir.
Topikal kortikosteroidlerin özellikle kapalı pansuman koşullarında, uzun süreli veya geniş bir alana yoğun olarak uygulanmaları yan etki riskini belirgin bir şekilde artırır. Çocuk bezlerininoklüzif olabileceğine dikkat edilmelidir.
Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullanılması ile de (örn. uzun süre yüksek doz veya geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriyeuygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.
EXENATE'ın içerisindeki iki yardımcı madde (setostearil alkol ve bütilhidroksİtoluen) lokal deri reaksiyonlarına (ör. kontakt dermatit) sebep olabilir. Bütilhidroksİtoluen gözlerde ve mukusmembranlarında da iritasyona sebep olabilir.
EXENATE krem gliserol içermektedir. Dozu ve uygulama yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez.
EXENATE krem her bir dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içermektedir. Dozu ve uygulama yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez.
EXENATE krem benzil alkol içermektedir. Dozu ve uygulama yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiyeÇocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

maktadır.

Metilprednisolon aseponatın doğum kontrol yöntemlerine etkisine ilişkin veri bulunma

Gebelik dönemi

ğildir.

Metilprednisolon aseponatın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut de
Metilprednisolon aseponat, hayvanlarla yapılmış deneysel çalışmalarda embriyotoksik ve/veya teratojenik etki göstermiştir (Bkz. Bölüm 5.3.). Genellikle kortikoid içeren topikal preparatlargebeliğin ilk trimestrinde kullanılmamalıdırlar. Özellikle gebelikte geniş alanların tedavisinden,uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçınılmalıdır.
Epidemiyolojik çalışmalar, gebeliklerinin ilk trimestrinde sistemik glukokortikoidleı ile tedavi edilen kadınların çocuklarında yarık damak görülme riskinde artış olabileceğinidüşündürmektedir.
EXENATE ile tedavinin klinik endikasyonu gebelerde dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır. Özellikle geniş alanların tedavisinden ya da uzun sürel

iLaktasyon dönemi

Sıçanlarda metilprednisolon aseponatın süt yoluyla yenidoğanlara geçtiği pratikte görülmemiştir. Metilprednisolon aseponatın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, ancak, sistemikolarak uygulanan kortikosteroidlerin insan sütünde saptandığı bildirilmiştir. Topikal uygulananmetilprednisolon aseponat formülasyonlarıyla. metilprednisolon aseponatın insaı sütündesaptanabilir miktarlarda bulunmasına yetecek oranda sistemik emilime neden olup olmayacağıbilinmemektedir. Bu nedenle, emziren kadınlarda EXENATE uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Emziren kadınların memelerine tatbik edilmemelidir. Laktasyon döneminde geniş alanlara tedavi uygulamasından, uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandan kaçınılmalıdır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

EXENATE'ın araç veya makine kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda, metilprednisolon aseponat ile en sık gözlemlenen yan etkiler uygulama bölgesinde yanma hissi ve kaşıntıdır.
Klinik çalışmaların toplu analizinde tedavi ile ilişkili olan istenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan(>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldekiverilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Yaygın: Uygulama bölgesinde yanma hissi, kaşıntı
Yaygın olmayan: Uygulama bölgesinde kuruluk, eritem, veziküller, folikülit, kızarıklı^, döküntü parestezi
Seyrek: Uygulama bölgesinde selülit, ödem, iritasyon

İmmün sistem bozuklukları

Yaygın olmayan: Aşırı duyarlılık

Deri ve deri altı doku bozuklukları

de mantar

Seyrek: Pİyoderma, deride çatlaklar, ftssürler, telanjiyektaziler, deride atrofi, deri enfeksiyonu, akne
Topikal uygulama İçin olan diğer kortikoidlerle olabileceği gibi, aşağıdaki lokal yan etkiler oluşabilir: Deride atrofi, deride stria, uygulama bölgesinde folikülit, hipertrikoz, telanjiyektazi,perioral dermatit, deride renk değişikliği ve formülasyondaki bileşenlere karşı alerjik reaksiyonlaroluşabilir. Kortikoid içeren topikal preparatlar uygulandığında emil ime bağlı olarak sistemiketkiler ortaya çıkabilir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Akut toksisite çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre, kremin deriye bir defalık fazla doz uygulamasını (emilime elverişli şartlarda geniş bir yüzeye uygulama) veya yanlışlıkla ağızdanalınmasını takiben akut bir intoksikasyon riskini göstermemektedir.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kortikosteroidler, potent (grup

III)

ATC kodu: D07AC14
Topikaİ uygulamayı takiben, EXENATE iltihabi ve alerjik deri reaksiyonların yanısıra hiperproliferasyon ile seyir eden süreçleri de baskılayarak, objektif semptomları (eritpm, ödem,sulanma) ve sübjektif şikayetleri (kaşıntı, yanma, ağrı) geriletir.
Metilprednisolon aseponat'ın intraselüler glukokortikoid reseptörlerine bağlandığı ve özellikle bunun ciltteki esterin parçalanma reaksiyonundan sonra oluşan ana metabolit6a-metilprednisolon-17-propionat için de geçerli olduğu bilinmektedir.
DNA'nın bazı bölgelerine bağlanan steroid reseptör kompleksi, bir seri biyolojik etki <j>luşumunu tetikler.
Steroid reseptör kompleksinin bağlanması, makrokortin sentezinin indüklenmesi ile sonuçlanır. Makrokortin, araşidonik asit serbestlenmesini ve böylece prostaglandinler, lökotrı enler gibienflamasyon medyatörlerinin oluşumunu inhibe eder.
Glukokortikoidlerin immünosüpresif etkisi, şimdiye kadar tam olarak anlaşılmamış olan sitokin sentezi inhibisyonu ve antimitotik etki ile açıklanabilir.
Vazodilatasyon yapan prostagland in ler in sentezinin inhibisyonu ve adrenalinin vazokonstriktif etkisinin potansiyalize edilmesi, glukokortikoidlerin vazokonstriktif etkisi ile sonuçlan r.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim

: Metilprednisolon aseponattüm formülasyonlardan cilde geçebilir.
Topikaİ kortikoidin perkutan absorbsiyon oranı ve derecesi; bileşiğin kimyasal yapısı, ilacın bileşimi, ilaç içerisinde bileşiğin konsantrasyonu, maruz kalma koşulları (tedavi bölgesi, maruzkalma süresi, açık veya oklüzif) ve derinin durumu (deri hastalığının türü ve şiddeti! anatomikbölge vs.) gibi faktörlere bağlıdır.
ygul anması 'si),form undan

27

Metilprednisolon aseponatın stratum komeum çıkarılarak hasar verilmiş olan deriye u sonucunda perkütan absorpsiyon belirgin oranda daha yüksek olmuştur (dozun % 13-Yetişkin psöriyatik ve atopik hastalarda metilprednisolon aseponat'ın yağlı pomatperkütan absorpsiyonu yaklaşık % 2.5 bulunmuştur.

Dağılım:

Stratum komeum ve canlı derideki konsantrasyon, dıştan içe doğru azalmaktadır.

Bivotransformasvon

: Metilprednisolon aseponat, epidermis ve dermisde ana metabollti olan ve kortikoid reseptörüne daha sıkı bağlanan, 6a-metilprednisolon-17-propionat'a hidroliz edilir. Buhidroliz derideki "biyoaktivasyona" işaret eder.
Sistemik dolaşıma ulaştıktan sonra metilprednisolon ana metabolitİ 6a-metilprednisolon-17-propionat hızla glukuronik aside bağlanır ve sonuçta inaktive olur.

Eliminasvon:

Metilprednisolon aseponatın metabolitleri (ana metabolit: 6a-metilprednisolon-17-propionat-21-glukuronid) 16 saatlik bir yanlanma ömrü ile başlıca böbrek yoluyla elimine edilmektedir. İntravenöz uygulamayı takiben, !4C-işaretli maddenin itrahı, 7 gün içinde idrar vedışkı yoluyla tamamlanmaktadır. Vücutta herhangi bir etken madde ya da metabooluşmamaktadır.
it birikimi

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sistemik toleransı değerlendirmek için, tekrarlanan subkutan ve dermal uygulamalarla yapılan çalışmalarda, metilprednisolon aseponat tipik bir glukokortikoid etki profili gösteımiştir. Busonuçlardan yola çıkılarak, metilprednisolon aseponatın terapötik kullanımını takiben, tipikglukokortikoid yan etkileri dışında başka bir etki, geniş alanlara uygulama ve/veya oklüzif tedavigibi uç koşullarda dahi beklenmez.
Metilprednisolon aseponat ile gerçekleştirilen embriyotoksisite çalışmaları, diğer glukokortikoidler için tipik olan sonuçları vermiştir; yani uygun test sisteminde ernbriyoletalve/veya teratojenik etkileri oluşmuştur. Bu bulgular ışığında, EXENATE gebelik esnasındareçete 1 en irken özel dikkat gerektirmektedir. Epidemiyolojik çalışmaların sonuçları, "4İ6. Gebelikve laktasyon" bölümünde özetlenmiştir.
Gerek bakteri ve memeli hücrelerinin gen mutasyonu taramasına ilişkin

in vitroin vitroin vivo

çalışmalar,metilprednisolon aseponatın herhangi bir genotoksik potansiyeli olduğunu göstermemiştir.
Metilprednisolon aseponat kullanılarak spesifik tümör oluşumu çalışması yürütülmen^ farmakolojik etki mekanizması ile ilgili bilgiler ve uzun süre uygulama ile sistemçalışmalarından elde edilen sonuçlar, tümör oluşum riskinde bir artış olabileceğinevermemektedir. EXENATE'ın tavsiye edilen kullanım şartlarına uyulduğu takdiuygulaması sonucunda sistemik immünosupresif etkiye ulaşılmadığından, tümöryönelik bir etkisinin olması beklenmemektedir.

dair

iştir. Yapı, ik toleransbir bulgudermaloluşumuna

rde

Metilprednisolon aseponat formülasyonlarımn cilt ve mukoza üzerindeki lokdl tolerans çalışmalarında, glukokortikoidlerin bilinen lokal yan etkilerinden başka bir bulgukaydedilmemiştir.
Kobaylarda yapılan çalışmalarda metilprednisolon aseponatın ciltte duyarlılığı artırıcı bir etki potansiyeli görülmemiştir.

6.FARMASOTIK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Deşil oleat Gliserol monostearatSetostearil alkolKatı yağ (Hard fat)
Kaprilik-kaprik-miristik-stearik trigliseridler (Softisan 378) Makrogol stearatGliserol (% 85) (E422)
Bütilhİdroksitoluen (E321)
Benzil alkol Disodyum edetatSaf su

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

30 g'lık alüminyum tüp ve plastik (HDPE) kapak, karton kutu

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarıntn Kontrolü Yönetmeliği "ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcı lar-İstanbul

8. RUHSAT NUMARA SI (L ARI)

2014/156

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 19.02.2014 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

7

İlaç Bilgileri

Exenate %0,1 Krem

Etken Maddesi: Metilprednisolon Aseponat

Atc Kodu: D07AC14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Exenate %0,1 Krem-KUB
 • Exenate %0,1 Krem-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Exenate %0,1 30 G Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.