Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anjioflux 250 Lru Yumuşak Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Antitrombotikler » Antitrombotik İlaçlar » Heparin » Sulodexide

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI:

ANJIOFLUX 250 LRU Yumuşak Kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM:

Her 1 kapsülde,

Etkin madde:

Glukuronilglukozaminoglikan (Sulodeksit) 250 LRU (Lipoproteinlipaz)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Kiremit renkli yumuşak kapsül

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar

ANJIOFLUX aşağıdaki durumlarda endikedir:
• Kronik venöz ülser tedavisinde,
• Yüksek tromboz oluşma riski olan anjiopatilerde (myokard enfarktüsü sonrası dahil),
• Serebrovasküler bozukluklar (iskeminin akut periyodu ve erken nekahat dönemleridahil), ateroskleroza bağlı dissirkülatör ensefalopatilerde, diabetes mellitus, hipertonikhastalık (vasküler regülasyon ve nörohormonal ve renal mekanizmanın merkezlerininbirincil işlev bozukluğunun sonucu gelişen kardiyovasküler sistem hastalıkları) vevasküler demansda,
• Şeker hastalığından veya aterosklerozdan kaynaklanan periferik atardamarların oklüzifhasarlarında,
• Flebopatide, derin ven trombozunun profilaksi ve tedavisinde,
• Mikroanjiopatilerde (nefropati, retinopati, nöropati) ve diyabetik makroanjiopatilerde(diyabetik ayak sendromu, ensefalopati, kardiyopati),
• Trombotik koşullarda, anti fosfolipid sendromunda (Asetilsalisilik asit ile kombine vedüşük moleküler heparin uygulamasından hemen sonra verilmelidir).

4.2 Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi:

Yemek saatleri dışında, günde iki kere bir kapsül alınır.
Tedaviye Anjioflux 600 LRU/ 2 ml ampul ile başlanması, 15-20 gün devam edildikten sonra Anjioflux 250 LRU yumuşak kapsül ile oral yoldan 30-40 gün devam edilmesi önerilir.
Tedavi döngüsü yılda en az iki defa tekrarlanmalıdır. Doktorun görüşüne göre dozun miktarı ve sıklığı değişebilir.

Uygulama şekli:

Oral olarak uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bu popülasyona ait herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkililiği ve güvenliliği saptanamamıştır. Bu popülasyonda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:4.3 Kontrendikasyonlar

- Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğubilinen hastalarda,
- Moleküler yapısı heparine benzer olduğundan heparin ve heparinoidlere karşı aşırıhassasiyet gösteren hastalarda,
- Hemorajik diyatez durumunda kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Hastalar, ilacın doğru olarak uygulama yoluna ilişkin talimatlar için doktorlarına danışmalıdır. Tedavinin antikoagulanlar ile birlikte uygulandığı her durumda periyodik olarak koagülasyonparametrelerinin kontrol edilmesi önerilir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Sulodeksit, heparine benzer bir molekül olduğundan heparin ve oral antikoagülanlar ile aynı zamanda alındıklarında; Sulodeksit bu maddelerin antikoagülan etkilerini artırabilir.

4.6 Gebelik ve LaktasyonGenel Tavsiye:

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ve doğum kontrolü ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Gebelik Dönemi:

Anjioflux için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya/ embriyonal / fetal gelişim / ve-veya/ doğum ya da doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir.(bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Anjioflux çok gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon Dönemi:

Sulodeksit'in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Sulodeksit'in süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya daAnjioflux tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağınailişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve Anjioflux tedavisinin emzirenanne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite:

Yeterli veri yoktur.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Anjioflux, araç ve makine kullanımını etkilemez.

4.8 İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10) ; yaygın olmayan (>1/1.000 ila 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor.)

Bağışıklık Sistemi hastalıkları:

Çok seyrek: Ürtiker, aşırı duyarlılık reaksiyonları

Gastrointestinal hastalıkları:

Seyrek: Bulantı, kusma, epigastrik ağrı

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Aşırı doz ile gözlenen tek yan etki hemorajidir. Hemoraji durumunda tedavi durdurulur, % 1' lik Protamin' in enjekte edilmesi gereklidir (3 ml, intravenöz= 30 mg).

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antitrombotik/Heparin benzeri,
ATC Kodu: B01AB11.

Etki mekanizması:


Etki mekanizması, bileşenlerin tamamlayıcı etkisine bağlıdır: İlaç başlıca, aktive edilmiş koagülasyon faktörü X'un inhibisyonundan dolayı, antitrombotik etki gösterir. Aynı zamandakanın viskozitesini azaltır ve damar duvarı doku plazminojen aktivatörünün (t-PA)salıverilmesinden dolayı fibrinolitik etkisi vardır ve plazminojen inhibitör aktivatörünün(PAI) kan düzeylerini azaltır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Absorpsiyon:


İntramüsküler enjeksiyon sonrası (20 mg/ kg) hızla absorbe edilir ve 15 dakika sonra pik yapar ve bi-kompartmantal dinamiğe göre azalır.
Oral uygulamayı takiben absorpsiyon belirgin derecede yavaş ve dereceli olup kantitatif olarak azdır; 60 dakika sonra pike erişir; karşılık gelen konsantrasyonlar intramüskülerenjeksiyonu takiben olan dozlardan 3.6 kere azdır.
Oral uygulama için kinetikler tek kompartmanlı modele göre yorumlanabilir (bi-eksponansiyonel eğri). 3 fazı vardır: iki absorbsiyon fazı ve eliminasyon fazı: T1/2 değerleri sırasıyla 16.5 ve 88 dakikadır.
EAA temelinde değerlendirildiğinde oral olarak uygulanan Sulodeksit biyoyararlanımı intramüsküler uygulamanın ortalama

%

50'sine karşılık gelir. Bu oranın limitli sayıdahayvanda elde edilmiş ve deneysel sonuçlar olduğu ve enteral uygulamanın efektifbiyoyararlılığının farmakodinamik sonuçları bakımından, muhtemelen olduğundan fazlatahmin etme ile sonuçlandığı belirtilmelidir; bunun farmakokinetik temelde insanda bulunanınyaklaşık iki katı olduğu da dikkate alınmalıdır.
Söz konusu çalışmalarda oral uygulama için taşıyıcı solüsyona bir surfaktanın eklendiğini belirtmek gereklidir ki bu, Sulodeksit'in ticari formulasyonlarında gastro-enterik emilimiartırmak amacıyla bulunmaktadır. Bu madde, gerçekte taşıyıcının bileşiminden belirginderecede etkilenmektedir.

Dağılım:


Sulodeksit'in doku dağılımı ile ilgili çalışmalar kalitatif ve daha az derecede de yarı kantitatif tiptedir. F-Sulodeksit'in sırasıyla intravenöz ve topikal-deri uygulanmasını takiben dokufloresanlığının seri halinde incelendiği iki ayrı çalışmadan oluşur.
İntravenöz enjeksiyonu takiben (15 mg/ kg F-Sulodeksit) madde globular floresans şeklinde (yüksek konsantrasyonlarda ve spesifik yapıda lokalize) 5-10 dakika sonra teşhis edilebilir ve/veya 120-240 dakikalık aralıklarda aynı azalma ile karaciğer ve böbreklere difüze olur.
Daha düşük konsantrasyonlar aynı zamanda aortta bulunur, yaygın olarak ekstraselüler matrikste bulunur ve daha yüksek proteoglikan içeriği ile sınırlı bir periyot için (45 dakika)dalakta bulunur; kalp ve timusta floresans her zaman yüksek yoğunluktadır ve akciğerde isefloresan elastinin doğal varlığı nedeniyle yorumlanamamaktadır.

Biyotransformasyon:


F-Sulodeksit biyotransformasyonu için herhangi bir spesifik çalışma bildirilmemiştir. Bununla beraber, maddenin metabolik modeli ubikuitöz difüzyona sahip ve geniş terapötikkullanıma sahip olan heparin gibi analog proteoglikanik yapılardan çok farklı olamaz.

Eliminasyon:


F-Sulodeksit ratlarda intravenöz uygulama (15 mg/kg) sonrası hızlı bir atılım fazı gösterir: 4. saate kadar

%%

15 / saat vetakiben ise 48. saate kadar daha yavaş faz ile atılım gösterir.
İlk 24 saat içindeki üriner atılım yaklaşık % 50'ye karşılık gelir ve 48 saat sonra % 67'ye erişir. Bu atılım profili intravenöz heparin uygulanmasıyla elde edilene benzerdir.
Sunulmuş deneysel sonuçlara ve hatta yapılmış çalışmaların eksik dokümanları göz önüne alındığında dahi Sulodeksit'in farmakokinetik modelinin heparininkine büyük ölçüde analogolduğu sonucuna varabiliriz.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Konvansiyonel farmakolojik güvenlilik çalışmalarına (tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, kanserojenik potansiyel, üreme toksisitesi çalışmaları) dayanarak; klinik öncesiveriler, insanlarda bir risk olmadığını göstermiştir.

6. FARMASOTIK ÖZELLİKLER6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Her bir kapsül:


Migliol 812 82,7mg
Sodyum lauril sülfat 3,3mg
Çöktürülmüş silika 3,0mgiçerir.

6.2 Geçimsizlikler

Sulodeksit, asit polisakkarit yapısında olduğundan birlikte kullanım durumlarında tüm bazik maddelere bağlanma reaksiyonu gösterebilir. Genellikle bu şekilde kullanılan başlıcageçimsiz maddeler: Vitamin K, B kompleks vitaminleri, hidrokortizon, hyaluronidaz,kalsiyum glukonat, kuaterner amonyum tuzları, kloramfenikol, tetrasiklin, streptomisin'dir.

6.3 Raf ömrü

36 aydır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

Anjioflux 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden korunarak saklanır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

ANJIOFLUX Yumuşak Kapsül, PVC/Alüminyum blisterlerde, her bir blisterde 10 adet yumuşak kapsül olmak üzere ambalajlanmaktadır. 1 kutuda 50 bordo renkli yumuşak kapsülbulunmaktadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Geçerli olduğu takdirde kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği' ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri'ne uygunolarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Bio-Gen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Bosna Hersek Cad. No:33/2 06510 Emek /Ankara.

8. RUHSAT NUMARASI

11.07.2008 - 125/23

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 11.07.2008 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLEME TARİHİ

6

İlaç Bilgileri

Anjioflux 250 Lru Yumuşak Kapsül

Etken Maddesi: Glukoronilglikozaminoglikan Sulfat

Atc Kodu: B01AB11

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.