Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tazeracin 4,5g Iv Enjeksiyon Ve İnfüzyon İçin Liy... Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Piperasilin ve Enzim İnhibitörü

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TAZERACİN 4,5 g IV enjeksiyon ve infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin maddeler:

Her bir flakon,
Piperasilin sodyum...................4169,88 mg (4 g piperasiline eşdeğer)
Tazobaktam sodyum.................536,60 mg (500 mg tazobaktama eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı madde içermemektedir.

3. FARMASÖTİK FORM

Liyofilize toz içeren flakon
Flakonlar beyaz veya hemen hemen beyaz renkli, steril toz içerir. Sulandırılan çözelti, hemen hemen renksizden, çok açık sarımsı renge kadar berrak renktedir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlarYetişkinlerde

TAZERACİN, aşağıda belirtilen ve hassas organizmaların saptandığı veya şüphelenildiği sistemik ve/veya lokal bakteriyel enfeksiyonlarda endikedir:
Alt solunum yolu enfeksiyonları;

E.coli, KlebsiellaEnterococciP.aeruginosa,


SerratiaH.influenza, Bacterioidesanerobic cocci,S.aureus.


İdrar yolu enfeksiyonları (komplike ve basit);

E.coli, KlebsiellaP.aeruginosa,


mirabilisenterococciProteusS. aureus.


İntra-abdominal enfeksiyonlar;

E.coli, P.aeruginosa, Enterococci.,Clostridium


sp

anerobic cocci, B.fragilisBacterioides

sp.
Cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları;

E.coli, KlebsiellaSerratiaAcinetobacier

sp.,

EnterobacterP.aeruginosa, ındole-positive ProteusP.mirabilis, B.fragilisBacterioidesanerobiccocciEnterococciS. aureus.E.coli, KlebsiellaEnterobacterSerratiaP. mirabilis,S.pneumonia, Enterococci, P.aeruginosa, Bacterioidesanerobic cocci,S. aureus.


Polimikrobik enfeksiyonlar;

E.coli, KlebsiellaSerratiaAcinetobacier

sp.,

EnterobacterP.aeruginosa, ındole-pozitif ProteusP. mirabilis


Jinekolojik enfeksiyonlar;

B.fragilisBacterioidesanerobic cocciNeiserria


gonorrhoeaeenterococci (S. faecalis)


Kemik ve eklem enfeksiyonları;

P.aerugİnosa, EnterococciBacterioidesanerobic


cocciS. aureus.


TAZERACİN yetişkinlerde bir aminoglikozid ile kombine edilerek febril nötropenik enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Pol i mikrobik enfeksiyonlar: TAZERACİN, şüpheli aerobik ve anaerobik organizmalar ve metisiline duyarlı

S.aureus

dahil polimikrobik enfeksiyonlarda (intra-abdominal, cilt ve ciltyapısı, üst ve alt solunum yollan ve jinekolojik enfeksiyonlar) endikedir.
Yukanda belirtilen endikasyonların yanı sıra, piperasiline duyarlı organizmalann neden olduğu enfeksiyonlar piperasilin içeriğinden dolayı da TAZERACİN tedavisine cevapverirler. Bu nedenle, piperasiline duyarlı organizmaların ve TAZERACİN'e duyarlı p-laktamaz üreten organizmaların sebep olduğu karma enfeksiyonların tedavisinde diğer birantibiyotik takviyesine gerek yoktur.
Enfeksiyonlara yol açan organizmaları belirlemek ve TAZERACİN'e duyarlılıklarını tespit etmek için, tedaviden önce uygun kültür ve duyarlılık testleri uygulanmalıdır.

2-12 yaş arası çocuklarda

TAZERACİN, rüptür veya abse ile komplike olmuş apandisit, peritonit ve biliyer enfeksiyonlar da dahil olmak üzere intraabdominal enfeksiyonlar ve bir aminoglikozid ilekombine edilerek febril nötropenik enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozolojiAıygulama sıklığı ve süresi:

Akut enfeksiyonlarda, klinik belirtilerin veya ateşin giderilmesinin ardından TAZERACİN ile tedaviye 48 saat daha devam edilmelidir. TAZERACİN'in tedavi süresi yedi ile ongündür.
Doktor tarafından önerilmedikçe kullanılmamalıdır.
Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki normal böbrek fonksiyonlarına sahip çocuklar için genel dozaj her 8 saatte bir 4.5 g TAZERACİN'dir. Toplam günlük doz, enfeksiyonun şiddetineve bölgesine bağlıdır ve her altı veya sekiz saatte bir 2.25 g ila 4.5 g TAZERACİNuygulanabilir.
intraabdominal enfeksiyonu bulunan 2-12 yaş arası pediyatrik hastalar: Böbrek fonksiyonu normal, ağırlığı 40 kg'a kadar olan çocuklarda önerilen doz 8 saatte bir 112.5 mg/kg'dır.Böbrek fonksiyonu normal ağırlığı 40 kg üzeri çocuklara erişkin dozu uygulanır. Klinikbelirtileri ve bulguların giderilmesinin ardından doz uygulamasına en az 48 saat devamedilmesi, empirik tedavi sonrası antibiyogram sonuçlarına göre hastanın klinik durumu veantibiyotiklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ilacın kullanılmasının uygun olmasıdurumunda tedavinin en az beş gün, en çok 14 gün sürdürülmesi önerilmektedir.
Pediyatrik Febril Nötropeni: Febril nötropenili hastalarda bir aminoglikozid ile kombine edilerek kullanılır. Böbrek fonksiyonu normal ve ağırlığı 50 kg'dan az olan çocuklar içindoz, 6 saatte bir uygulanmak üzere kg başına 80 mg piperasilin/10 mg tazobaktam olarakayarlanmalı ve uygun dozda bir aminoglikozid ile kombine edilerek verilmelidir.
Ağırlığı 50 kg'dan fazla olan çocuklar için, uygun dozda bir aminoglikozid ile kombine edilerek, yetişkinler için geçerli dozaj önerilerine uyulmalıdır.

Uygulama şekli

TAZERACİN yavaş intravenöz enjeksiyon (3-5 dakika) veya infüzyon (20-30 dakika) yoluyla verilmelidir.

Sulandırma talimatları:

İntravenöz Enjeksiyon:

Her bir TAZERACİN 4.5 g flakonu aşağıdaki seyre İticilerin birinin 10 ml'si ile sulandınlmalıdır.
Sulandırma için Seyre İticiler: %0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür, enjeksiyonluk su, %5 dekstroz.
Her bir flakon, seyreltikten sonra eriyinceye kadar döndürerek çalkalanmalıdır.
Sürekli karıştırıldığında 5- 10 dakika içinde rekonstitüsyon oluşmalıdır.

İntravenöz İnfüzyon:

Her bir TAZERACİN 4.5 g flakonu seyre İticilerin birinin 10 mİ'si ile sulandınlmalıdır. Sulandırılmış çözelti daha sonra aşağıda verilen intravenöz seyrelticilerinbir tanesi ile istenilen hacme (örn. 50 mİ ila 150 mİ) seyreltilebilir:
1. %0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür
2. Enjeksiyonluk su**
3.

%5

Dekstroz

Bu çözücüler dışında herhangi bir çözücü ile seyreltilmemelidir.

** Her bir doz için önerilen maksimum enjeksiyonluk su hacmi 50 ml'dir.
TAZERACİN LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİLERİ ile GEÇİMSİZDİR.
İntravenöz infüzyon için steril transfer iğnesinin bir ucu, liyofılize tozun bulunduğu flakona, diğer ucu ise yukarıda belirtilen seyre İticilerden (50-150 mİ) herhangi birininbulunduğu ambalaja takılarak dilüe edilir ve berraklaşana kadar çalkalanır. Flakona takılıbulunan şişe askısı yardımı ile infüzyon şeklinde uygulanır. En az 30 dakikadauygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:RENAL FONKSİYON BOZUKLUĞU OLAN YETİŞKİNLER İÇİN İNTRAVENÖZ DOZAJ TABLOSU

Kreatinin klerensi (ml/dak.)

Önerilen

TAZERACİN dozajı

20-80
12 g/1.5 g/gün bölünmüş dozlarda4 g/500 mg 8 saatte bir
<20
8 g/1 g/gün bölünmüş dozlarda4 g/500 mg 12 saatte bir
TAZERACİN'in hemodiyaliz hastaları için maksimum günlük dozu 8 g/1.0 g'dır. Ayrıca, hemodiyaliz piperasilinin %30-50'sini 4 saat içinde uzaklaştıracağından her bir diyalizperiyodundan sonra 2 g/250 mg TAZERACİN takviye dozu uygulanmalıdır. Böbrekbozukluğu ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması için TAZERACİNserum düzeylerinin ölçülmesi de yardımcı olacaktır.
Böbrek yetmezliği olan 2 ila 12 yaş arası çocuklara aşağıda belirtilen doz ayarlaması önerilir.

BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN 2 İLA 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN DOZ AYARLAMASI

Kreatinin klerensi (ml/dak.)

Önerilen

TAZERACİN dozajı

>40
Ayarlama gerekmez
20-39
90 mg/kg 8 saatte bir (13.5 g/gün'ü aşmayacak şekilde)
<20
90 mg/kg 12 saatte bir (9 g/gün'ü aşmayacak şekilde)
Kilosu 50 kg'dan az olan hemodiyaliz hastası çocuklar için önerilen doz 8 saatte bir 45 mg/kg'dır.
Bu tablo ortalama değerleri vermektedir. Her hasta toksisite belirtileri için yakından takip edilmeli ve ilacın doz ve sıklığı buna göre ayarlanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Pediyatrik popülasyon:

2 yaşın altındaki çocuklarda TAZERACİN, yeterli veriler elde edilene dek önerilmemelidir.

Geriyatrik popülasyon:

TAZERACİN, böbrek yetmezliği vakaları dışında, yetişkinlerle aynı doz seviyelerinde uygulanabilir.
Diğer:

TAZERACİN'in aminoglikozidlerle birlikte kullanımı

Beta laktam antibiyotikleri ile aminoglikozidlerin

in vitro4.3. Kontrendikasyonlar

TAZERACİN kullanımı, beta-laktamlar (penisilinler ve sefalosporinler dahil) ya da p-laktamaz inhibitörlerinin herhangi birine karşı alerjik reaksiyonları olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Penisilinlerle tedavi gören hastalarda, ciddi ve zaman zaman öldürücü anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonların multipl alerjenlere hassasiyeti olan hastalardaortaya çıkma olasılığı daha fazladır.
Geçmişinde penisilin alerjisi hikayesi olan bazı hastalarda, sefalosporin tedavisi ile ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının görüldüğü bildirilmiştir. TAZERACİN ile tedaviyebaşlamadan önce, penisilinler, sefalosporinler ve diğer alerjenlere karşı daha önceki aşınduyarlılık reaksiyonları dikkatle araştırmalıdır. TAZERACİN dahil penisilinler ile tedavideciddi ve bazen fatal hipersensitivite (anaflaktik/anaflaktoid [şok dahil]) reaksiyonlan raporedilmiştir. TAZERACİN tedavisi süresince alerjik bir reaksiyon meydana gelirse,antibiyotik kesilmelidir. Ciddi anaflaktik reaksiyonlar adrenalin ile acil tedavigerektirebilir. Ayrıca oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon dahil havayollarınamüdahale gerektiği şekilde uygulanmalıdır.
Antibiyotik tarafından indüklenen psödomembranöz kolit, hayati tehlike yaratabilen şiddetli, inatçı diyareyle açığa çıkabilir. Psödomembranöz kolit semptomları, antibakteriyeltedavi esnasında ya da sonrasında başlayabilir.
TAZERACİN, penisilin grubu antibiyotiklerin düşük toksisite özelliklerine sahiptir, fakat yine de uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematolojik de dahil organ-sistemfonksiyonlarının düzenli değerlendirilmesi önerilir. Özellikle uzun süreli tedavi sırasındalökopeni ve nötropeni oluşabilir. Bu nedenle periyodik hematolojik incelemeleryapılmalıdır.
p-laktam antibiyotikleri kullanan bazı hastalarda kanama vakaları görülmüştür. Bu reaksiyonlar bazı durumlarda pıhtılaşma zamanı, platelet agregasyonu ve protrombinzamanı gibi koagülasyon testlerinin bozulmasına bağlı olmakta ve böbrek yetmezliğibulunan hastalarda daha çok görülmektedir. Kanama vakaları antibiyotik tedavisinin birsonucu olarak ortaya çıkarsa, antibiyotiğe devam edilmemeli ve uygun tedavibaşlatılmalıdır.
Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, süperenfeksiyona sebep olabilen dirençli organizmaların özellikle uzun süreli tedavide ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda, uygunönlemler alınmalıdır.
Diğer penisilinlerle yapılan tedavilerde olduğu gibi, özellikle böbrek fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda yüksek dozların uygulanması halinde, konvülsiyonlar şeklindenörolojik ataklar görülebilir.
Bu ürün, piperasilinin beher gramında 2,35 mEq (54 mg) sodyum içerdiği için, hastanın toplam sodyum alimini artırabilir. Düşük potasyum rezervleri olan hastalarda düzenlielektrolit tespitleri yapılmalı ve potansiyel olarak düşük potasyum rezervleri olan hastalarile sitotoksik tedavi gören ya da diüretik kullanan hastalarda hipokalemi olasılığıgözönünde bulundurulmalıdır.
Karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler gözlenebilir.
Gonore tedavisinde kısa süreli ve yüksek dozlarda kullanılan antibiyotikler, İnkübe sifilis semptomlarını maskeleyebilir veya geciktirebilir. Dolayısıyla, tedavi öncesinde, gonorehastalarında aynı zamanda sifilis de araştı olmalıdır. Şüpheli herhangi bir primer lezyongörülen hastalardan, karanlık alan incelemesi için parçalar alınmalı ve en az 4 ay süreyleserolojik testler yapılmalıdır.
TAZERACİN aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında, bazı

Pseudomonas aeruginosa

bakteri kültürlerine karşı sinerji gösterir. Kombine tedavi, özellikle bağışıklık sistembozukluğu olan hastalarda başarılı olmuştur. Her iki ilaç, eksiksiz tedavi edici dozlardakullanılmalıdır. Kültür ve duyarlılık test sonuçlarının alınmasından sonra antimikrobiyaltedavi yeniden düzenlenmelidir.
Nötropenik hastalarda, TAZERACİN bir aminoglikozid ilavesiyle bakteriyel enfeksiyonlarda endikedir. Nötropenik hastaların tedavisinde TAZERACİN veaminoglikozidin tam terapötik dozları kullanılmalıdır.
Bu tıbbi ürün her beher beher gramı için 2.35 mmol (54 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri

Diğer penisilinlerde olduğu gibi probenesid ve TAZERACİN'in beraber kullanılması piperasilin ve tazobaktam için daha uzun bir yarılanma ömrü ve daha düşük renal klerensmeydana getirir, bununla beraber, her iki ilacın plazma doruk konsantrasyonlan etkigörmez.
TAZERACİN ve vankomisin arasında herhangi bir etkileşim bulunmamıştır.
Piperasilinin, vecuronium ile eşzamanlı kullanıldığında vecuroniumun nöromüsküler blokajının uzamasında rol oynadığı düşünülmektedir. Benzer etki mekanizmalarına bağlıolarak, nondepolarizan herhangi bir kas gevşeticisinin oluşturduğu nöromüsküler blokajın,piperasilin varlığında uzaması beklenebilir.
Heparin, oral antikoagülanlar ve kanın koagülasyon sistemini ve/veya trombosit fonksiyonunu etkileyebilen diğer ilaçlarla eşzamanlı tedavi süresince koagülasyonparametreleri daha sık test edilmeli ve düzenli olarak izlenmelidir.
Piperasilin, metotreksatın itrahını azaltabilir; bu nedenle, ilaç toksisitesini önlemek için hastaların serum metotreksat düzeyleri izlenmelidir.
Uyumluluğu bilinmediğinden TAZERACİN diğer ilaçlarla şırınga veya infüzyon şişesi içinde karıştırılmamalıdır. TAZERACİN başka bir antibiyotik ile beraber alındığındailaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdırlar.
Kimyasal instabiliteden dolayı TAZERACİN, tek başına sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullanılmamalıdır.
TAZERACİN kan ürünlerine veya albümin hidrolizatlarına ilave edilmez.

İlaç laboratuvar test etkileşimleri:

Diğer penisilinlerle olduğu gibi, TAZERACİN kullanımı, bakır-redüksiyon metodu kullanılan idrarda glukoz incelemesinde, hatalı-pozitifreaksiyon meydana getirebilir. Enzimatik glukoz oksidaza dayalı glukoz testlerininkullanılması önerilir.
Piperasilin/tazobaktam ile tedavi edilen hastalarda Bio-Rad laboratuarlarının Platelia Aspergillus EIA (enzim-immunoassay) testinin kullanılmasıyla, hastalarda Aspergillusinfeksiyonu bulunmaksızın, pozitif test sonuçları rapor edilmiştir. Non-Aspergilluspolisakkaridler ve polifuranozlar ile Bio-Rad laboratuarlarının Platelia Aspergillus EIAtestleri arasında çapraz reaksiyonlar rapor edilmiştir. Bundan dolayı piperasilin/tazobaktamalan hastalarda pozitif test sonuçları dikkatlice yorumlanmak ve diğer teşhis yöntemleri iledoğrulanmahdır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ embriyonel/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunugöstermemektedir (Bkz. Bölüm 5.3. Klinik öncesi güvenlilİk verileri).
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi:

TAZERACİN'in gebelikte kullanımı ile ilgili yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Piperasilin ve tazobaktam plasentaya geçer. Gebe kadınlarda yalnızca terapötik yaran hastave fetüse olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi:

Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda, yalnızca terapötik yaran hasta ve bebeğe olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Sıçanlarda üreme çalışmaları piperasilin, tazobaktam veya piperasilin/tazobaktamdan dolayı üretkenliğin bozulduğuna dair bir kanıt ortaya çıkarmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araba ve diğer makine çeşitlerini kullanma yeteneği üzerine etkisi bulunmamaktadır.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir: Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100); seyrek (> 1/10.000 ila<1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor: (eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Candida türlerinin neden olduğu süperenfeksiyon

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan: Lökopeni, nötropeni, trombositopeni
Seyrek: Anemi, kanama belirtileri (purpura, epistaksi, kanama süresinin uzaması dahil),
eozinofıli, hemolitik anemi
Çok seyrek: Agranülositoz, Coombs direkt testi pozitif, pansitopeni, kısmı tromboplastin zamanının uzaması, protrombin zamanının uzaması, trombositoz

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık reaksiyonu Seyrek : Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyon (şok dahil)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Çok seyrek: Kanda albümin azalması, kan glukozunun düşmesi, kandaki toplam proteinin azalması, hipokalemi

Sinir sistemi bozukluktan

Yaygın olmayan: Baş ağrısı, uykusuzluk

Vasküler bozukluklar

Yaygın olmayan: Düşük tansiyon, flebit, tromboflebit Seyrek: Sıcak basması

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın: İshal, bulantı, kusma
Yaygın olmayan: Kabızlık, hazımsızlık, sarılık, stomatit Seyrek: Karın ağrısı, psödomembranöz kolit

Hepato-bilier bozukluklar

Yaygın olmayan: Alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış Seyrek: Bilirübinde artış, kandaki alkalin fosfatazda artış, gamma - glutamiltransferaz'daartış, hepatit

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın: Döküntü
Yaygın olmayan: Prürit, ürtiker
Seyrek: Büllü dermatit, eritem mültiform
Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik bozuklukları

Yaygın olmayan: Artralji Bilinmiyor: Miyalji

Böbrek ve idrar yolu bozuklukları

Yaygın olmayan: Kanda kreatinin artışı Seyrek: İnterstisyel nefrit, böbrek bozukluğuÇok seyrek: Kan üre azotunda artış

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Yaygın olmayan: Ateş, enjeksiyon yerinde reaksiyon Seyrek: Sertlik
Piperasilin/tazobaktam tedavisi, kistik fıbrozlu hastalarda ateş ve döküntü insidansının artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Bilinen özel bir antidot yoktur. Ürün pazara verildikten sonra, TAZERACİN ile ilgili doz aşımı olayları bildirilmiştir. Bulantı, kusma ve ishal gibi yaşanan bu olayların çoğunluğu,alışılmış önerilen dozlarla da bildirilmiştir. Önerilenden daha yüksek dozlar intravenözyolla verilirse, hastalar nöromusküler eksitabilite ya da konvülsiyon (özellikle de böbrekyetmezliğinin varlığında) yaşayabilirler.
Hastanın klinik sunumuna uygun olarak semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Acil bir durumda piperasilinde olduğu gibi tüm gerekli medikal önlemler endikedir. Serumdaki aşın piperasilin ya da tazobaktam konsantrasyonları hemodiyalizle azaltılabilir.
Motor eksitabilite veya konvülsiyon durumunda, antikonvülsif ajanlar (örn., diazepam veya barbitüratlar) endike olabilir.
Şiddetli, anaflaktik reaksiyonlar durumunda, genel önlemler başlatılmalıdır.
Şiddetli, sürekli diyare durumunda, antibiyotik etkili psödomembranöz kolit olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, bu gibi vakalarda TAZERACİN derhal kesilmelive uygun bir terapi başlatılmalıdır (örn., oral teiokoplanin veya oral vankomisin).Peristalsizmi inhibe eden ilaçlar kontrendikedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinami k özellikler

Farmakoterapötİk grubu: Beta-laktamaz inhibitörleri içeren penisilin kombinasyonları ATC kodu: J01CR05

Etki mekanizması:


Birçok gram-pozitif ve gram-negatif aerobik ve anaerobik bakterilere karşı aktif, geniş spektrumlu, yan-sentetik penisilin olan piperasilin, septum ve hücre duvarı sentezini inhibeederek bakterisid aktivite gösterir. Bir triazolilmetil penisilanik asit sülfon olantazobaktam, birçok p-laktamazın, özellikle penisilinlere ve üçüncü kuşak da dahilsefalosporinlere karşı genellikle dirence neden olan plazmid enzimlerin kuvvetliinhibitörüdür. TAZERACİN formülasyonunda tazobaktamın varlığı, normal olarakpiperasiline ve diğer p-laktam antibiyotiklerine dirençli ve P-laktamaz üreten birçokbakterileri de içine alacak şekilde piperasilinin antibiyotik spektrumunu genişletipgüçlendirir.
Dolayısıyla, TAZERACİN geniş spektrumlu bir antibiyotik ve bir p-laktamaz inhibitörünün özelliklerini bir araya getirir.
TAZERACİN, piperasiline duyarlı mikroorganizmaların yanı sıra p-laktamaz üreten piperasiline dirençli mikroorganizmalara karşı da son derece etkilidir.
Gram-negatif bakteriler:

E.coli, Klebsiella(K.ojcytoca, K.pneumoniaeProteusP.vuigarisP.mirabilisSalmoneliaShigellaNeisseria gonorrhea, N. meningitidis, Moraxeila{M.catarrhalisHaemophilusH.influenzaeH.parainfluenzaeYersiniaEnterobacterE.cloacaeE.aerogenesCitrobacterC.freundüC.diversusProvidenciaMorganella morganii, Serratia(S.marcescens, S.liquifaciensPseudomonasaeruginosaPseudomonas{P.cepaciaXanthamonas maltophiliaAcinetobacterProvidencia rettgeriIn vitroPseudomonas aeruginosa

'ya karşı sineıjistikaktivite gözlenmektedir.
Gram-pozitif bakteriler:

StreptococciS.pneumoniaeS.pyogenes, S.agalactiae, S.viridans,EnterococciE.faecalisE.faecium), Staphylococcus aureusS.aureusS,epidermidisinS.epidermis

hariç) p-laktamaz üreten ve P-laktamaz üretmeyen suşları.
Anaerobik bakteriler:

Bacteroides(B.meianinogenicusBacteroides fragilisB.fragilisB.vuigatus, B.distasonis, B.ovatus, B.thetaiotaomİcronB.uniformis,B.asaccharolyticusPeptostreptococcusFusobacterium

suşları,

Eubacterium grubu, ClostridiaC.dijfİcileC.perfringensVeillonellaActinomyces5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:


En yaygın uygulama yolu, i.v. bolus enjeksiyondur. Bununla beraber, intramüsküler uygulandığında da etken maddeler iyi absorbe edilir, intramüsküler enjeksiyonu takibenpiperasilin ve tazobaktamın ortalama mutlak biyoyararlammları sırasıyla %71 ve %84'tür.

Dağılım:


Protein bağlanması; piperasilin ve tazobaktam bağlanması yaklaşık %30'dur ve terapötik konsantrasyon limitleri üzerinde belirgin olarak sabittir. Tazobaktam ve piperasilininbağlanması diğer bir bileşiğin varlığından etkilenmez.
Serebrospinal sıvıya geçiş; sağlıklı gönüllülerde, 30 dakikalık 5g/0.625 g TAZERACİN infüzyonunun başlangıcından 2 saat sonra, serebrospinal sıvıdaki konsantrasyon lan,plazma değerlerinin %2 ila 3'ü idi.

B i vo transformasyon:


Doruk plazma konsantrasyonlarına, i.m. enjeksiyondan sonra 40 ile 50 dakikada, i.v. infüzyonu takiben ise derhal ulaşılır. Sağlıklı yetişkinlerde, tek veya çoklu dozları takiben,TAZERACİN kombinasyonunun plazma eliminasyon yanlanma ömrü 0.7 ile 1.2 saatarasında değişir. Bu yarılanma ömürleri tek başına doz veya infüzyon süresindenetkilenmezler. Nötro-penik hastalarda, bir 4.5 g TAZERACİN enjeksiyonundan sonrapiperasilinin plazma doruk konsantrasyonu 277 mg/L, tazobaktamınki ise 34 mg/L'yeulaşır. Plazma konsantrasyon-zaman eğrileri altında kalan alanlar (AUC) 278 mg/L.h ve 41mg/L.h idi.
TAZERACİN ortalama doku konsantrasyonu plazmada %50 ila 100 oranındadır.
TAZERACİN konsantrasyonları barsak mukozası, safra kesesi, safra, akciğer ve kemik gibi doku ve vücut sıvılarına geniş ölçüde dağılır.
Piperasilin mikrobiyolojik olarak aktif desetil metabolitine metabolize olur. Tazobaktamın tek majör metaboliti inaktiftir.

Eliminasyon:


Piperasilin, öncelikle böbreklerden, idrarda dozun %68'i hiç değişmemiş ilaç halinde atılır. Safrada %2'ye varan oranlarda piperasilin dozu saptanmıştır. Piperasilin atılımı,tazobaktamla birlikte alınmasından etkilenmez.
Tazobaktam, öncelikle böbreklerden, idrarda dozun %80'i değişmemiş ilaç ve kalan doz da metabolit olarak atılır. Her bir bileşiğin büyüklüğü, böbrek yoluyla atılımın glomerularfıltrasyon ve net aktif tübüler sekresyon ile gerçekleştiğini düşündürür. Tazobaktamınidrarla atılımı, tahminen renal tübüler sekresyon kompetisyonuna bağlı olarak piperasilinvarlığında azalmaktadır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:


TAZERACİN doğrusal farmakokinetik özellik gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler:

Böbrek fonksiyon bozukluğunda:

TAZERACİN yarılanma ömrü, azalan kreatinin klirensi İle artmaktadır. Piperasilin ve tazobaktam için normal böbrek fonksiyonuna sahiphastalarla karşılaştırıldığında, 20 ml/dk'nın altında kreatinin klirensinde bu artış sırasıylaiki ve dört katıdır.
Piperasilin/ tazobaktam dozlarının %30 ila %50'si ile birlikte tazobaktam metaboliti şeklinde vücuttan uzaklaştırılan tazobaktamın %5 oranındaki dozu, hemodiyalizleuzaklaştırılır. Piperasilin dozunun %6'sı ve tazobaktam dozunun %21'i peritoneal dializ iledializata geçerken, tazobaktam dozu %18'e kadar olan bir oranda tazobaktam metaboliteşeklinde vücuttan uzaklaştırılır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğunda:5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileriKarsinojenisite:

Karsİnojenisite çalışmaları piperasilin, tazobaktam veya kombinasyonları için yürütülmemiştir,

Mutajenisite:

Piperasilin/tazobaktam mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Piperasilin/ tazobaktam A sentezi tarifesiz DNA (UDS) testinde negatiftir. Piperasilin/tazobaktammemeli nokta mutasyonu (Çin hamster yumurtalık hücresi HPRT) testinde negatiftir.Piperasilin/tazobaktam bir memeli hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir.

in vivo

, piperasilin / tazobaktam sıçanlarda I.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.
Piperasilin mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Piperasiline maruz kalan bakterilerde (Rec miktarı) DNA haşan yoktur. Piperasilin UDS testinde negatiftir. Birmemeli nokta mutasyonu (fare lenfoma hücreleri) testinde, piperasilin pozitiftir. Piperasilinbir hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir.

in vivo

, piperasilin farelerdeI.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.
Tazobaktam mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Tazobaktam UDS testinde negatiftir.
Tazobaktam memeli nokta mutasyonu (Çin hamster yumurtalık hücresi HPRT) testinde negatiftir.
Diğer bir memeli nokta mutasyonu (fare lenfoma hücreleri) testinde, tazobaktam pozitiftir. Tazobaktam bir hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir. Bir

in vitroin vivoÜretkenliğin bozulması:

Sıçanlarda üreme çalışmaları piperasilin, tazobaktam veya piperasilin / tazobaktamdan dolayı üretkenliğin bozulduğuna dair bir kanıt ortaya çıkarmamıştır.

Üreme toksisitesi:

Embriyo-fetal gelişim çalışmalarında, tazobaktam veya piperasilin/tazobaktam kombinasyonunun intravenöz uygulanmasından sonra teratojenisiteye dair bir kanıt ortayaçıkmamıştır. Ancak matemal olarak toksik dozlarda sıçanlarda fetal vücut ağırlığında hafifazalmalar olmuştur.
Matemal toksisitesinin oluştuğu dozlarda piperasilin/tazobaktam kombinasyonunun intraperitoneal uygulanması yavru büyüklüğünde hafif azalma ve minör iskeletanomalilerinde artış (kemik osifıkasyonunda gecikmeler) ile ilişkilendirilmiştir.Peri/postnatal gelişim, matemal toksisite ile eş zamanlı olarak bozulmuştur (yavruağırlıklarında azalma, ölü doğumda artış, yavru ölümünde artış).

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Yardımcı madde içermemektedir.

6.2. Geçimsizlikler

Uyumluluğu bilinmediğinden piperasilin/tazobaktam diğer ilaçlarla şınnga veya infüzyon şişesi içinde karıştınlmamalıdır. TAZERACİN'in başka bir antibiyotik ile beraberalındığında ilaçlar ayn ayn uygulanmalıdırlar. TAZERACİN aminoglikozidlerle

in vitro

kanşımı aminoglikozidin önemli inaktivasyonuyla sonuçlanabilir.
Kimyasal instabiliteden dolayı TAZERACİN, tek başına sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullanılmamalıdır.
TAZERACİN kan ürünlerine veya albumin hidrolizatlarına ilave edilmez.

6.3. Raf ömrü

Raf ömrü 24 aydır.
Kullanıma hazır çözeltiler, buzdolabında (2 - 8°C) 48 saat, oda sıcaklığında 24 saat dayanıklı kalırlar. Seyreltilmiş çözeltiler buzdolabında (2-8°C), i.v. torba veya şırıngalariçinde saklandıklarında 48 saat dayanıklı kalır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

Liyofılize toz'.

Steril liyofılize TAZERACİN tozunu içeren flakonlar 25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdırlar.

Çözeltiler%5

dekstroz, enjeksiyonluk su veya %0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür ile seyreltildiğinde buzdolabında 2-8 °C'de 48 saat, oda sıcaklığında (25 °C'de) 24 saatdayanıklıdır.
Kullanılmayan çözelti atılmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Tip III renksiz 50 mİ cam flakon, bromobutil kauçuk tıpa ve flip-off alüminyum kapak

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imhaedilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

İ.E.Ulagay İlaç Sanayii TÜRK A.Ş.
Davutpaşa cad. No. 12 (34010)
Topkapı-İSTANBUL Tel.: (212) 467 1111Faks: (212)467 12 12

8. RUHSAT NUMARASI

252/75

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

ilk ruhsat tarihi: 07.08.2013 Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Tazeracin 4,5g Iv Enjeksiyon Ve İnfüzyon İçin Liy...

Etken Maddesi: Piperasilin Sodyum+tazobaktam Sodyum

Atc Kodu: J01CR05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.