Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

5-fluorouracil Biosyn 250 Mg/5 Ml Ampul Kısa Ürün Bilgisi

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Antimetabolitler » Pirimidin Analogları » Fluorourasil

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI5-FLUOROURACIL BIOSYN 250 mg/5 mİ Ampul

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her ampul (5 mİ için) 250 mg 5-Fluorourasil içerir.

Yardımcı maddeler:

Bir 250 mg ampul 67 mg sodyum hidroksit içerir.

Yardımcı maddeler için 6.Te bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti

Şeffaf ve renksiz veya hemen hemen renksiz, partikülsüz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endi kasy onlar

Meme kanseri ve kolorektal karsinoma tedavisinde tek başına veya kombinasyon şeklinde kullanılabilir.

Ek olarak mide kanseri, baş ve boyun kanserleri ve pankreatik karsinomalı hastalarda etkililiği bildirilmiştir.

4.2. Pozolojive uygulama şekliPozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Uygun doz ve tedavi rejimi seçimi hastanın genel durumuna, tedavi edilen karsinoma tipine ve 5-FLUOROURACIL BIOSYN'in tek başına veya bir başka tedavi ile kombine verilmesinebağlıdır. Başlangıç tedavisi hastanede uygulanmalıdır ve toplam günlük doz 1 gramıaşmamalıdır. Trombosit ve lökosit sayılarının her gün izlenmesi önerilmektedir ve trombositsayısı 100.000/mm3 veya lökosit sayısı 3.000/mm3 ün altına düşerse tedavi kesilmelidir.Obezite, ödem veya karında asit gibi anormal sıvı birikmesi şekillerinden herhangi biriolmadıkça hastanın gerçek vücut ağırlığına göre doz hesaplanır. Bu durumda hesaplamada,ideal vücut ağırlığı baz alınır.

Aşağıdaki dozajların sadece bir rehber olması amaçlanmıştır.

• Kolorektal karsinom:

Başlangıç tedavisi infiizyon veya enjeksiyon şeklinde olabilir, daha az toksisite nedeniyle infüzyon şeklinde uygulama genelde tercih edilmektedir,intravenöz infiizyon:

Vücut ağırlığına göre 15 mg/kg'lık (600 mg/m2) günlük doz, her bir infüzyon için 1 g'dan fazla olmayacak şekilde, 300 - 500 mİ %5'lik glukoz çözeltisinde veya %0.9'luk serumfizyolojik içinde sulandırılır ve 4 saatte verilir.

Bu doz, toksisite ortaya çıkıncaya kadar veya toplam doz 12-15 g'a ulaşıncaya kadar birbirini takip eden günlerde verilir. Günde en fazla 1 g ile bazı hastalar 30 g'a kadar ilaç almışlardır.Hematolojik veya gastrointestinal toksisite iyileşinceye kadar tedaviye ara verilmelidir.Alternatif olarak 5-FLUOROURACIL BIOSYN 24 saat boyunca sürekli infüzyon şeklindeverilebilir.

Intravenöz enjeksiyon:

İntravenöz enjeksiyonla vücut ağırlığına göre günde 12 mg/kg (480 mg/m2) 3 gün süreyle verilebilir. Herhangi bir toksisite belirtisi olmazsa, hasta 5.7. ve 9. günlerde ağırlığa göre 6mg/kg (240 mg/ m2 ) alabilir.

İdame tedavisi, haftada bir kez intravenöz enjeksiyonla verilen 5-10 mg/kg (200-400 mg/m ) dozundan oluşmaktadır.

Örneklemelerin hepsinde, idame tedavisi başlatılmadan önce toksik yan etkiler ortadan kalkmış olmalıdır.

• Meme kanseri

Meme kanseri tedavisinde 5-FLUOROURACIL BIOSYN metotreksat ve siklofosfamid ile veya doksorubisin ve siklofosfamid ile kombine olarak kullanılabilir.

Bu şemada, 28 günlük bir tedavi kürünün 1. ve 8. günlerinde intravenöz olarak 10-15 mg/kg (400-600 mg/m2) uygulanır.

5-FLUOROURACIL BIOSYN 24 saat sürekli infüzyonla da verilebilir, genel doz 8.25 mg/kg'dır (350 mg/m2).

• Diğer uygulama yöntemleriİntra-arteriyel infüzyon

24 saat sürekli intra-arteriyel infüzyonla günlük 5-7.5 mg/kg (200-300 mg/m2) verilebilir. Özel durumlarda, primer tümörün veya metastazların tedavisi için bölgesel infüzyonuygulanabilir.Uygulama şekli:

5-FLUOROURACIL BIOSYN intravenöz enjeksiyonla, intravenöz veya intraarteriyel infüzyonla verilebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde doz azaltılması önerilir.Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda 5-FLUOROURACIL BIOSYN kullanımı için herhangi bir dozaj önerisi yoktur.Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda 5-FLUOROURACIL BIOSYN dozajı erişkinlerde kullanılana benzerdir.43. Kontrendikasyonlar

• 5-FLUOROURACIL BIOSYN daha önceden fluorourasile veya ilacın bileşenlerindenherhangi birine karşı ciddi aşırı duyarlılık göstermiş hastalarda kullanılmamalıdır.

• 5-FLUOROURACIL BIOSYN ciddi şekilde güçsüz düşmüş hastalarda veyaradyoterapiden veya diğer antineoplastik ajanlarla tedaviden sonra kemik iliği depresyonugeçirenlerde kontrendikedir.

• 5-FLUOROURACIL BIOSYN gebelik ve emzirme döneminde kesinliklekullanılmamalıdır.

• 5-FLUOROURACIL BIOSYN malign olmayan hastalıkların tedavisindekullanılmamalıdır.

* 5-FLUOROURACIL BIOSYN dihidropirimidin dehidrogenaz (DPD) eksikliği durumundakullanılmamalıdır. 5-Fluorourasili (5-FU) degrade eden kuvvetli DPD enzimi inhibitörleriolan brivudin, sorivudin ve analoglan ile eş zamanlı kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.4 ve4.5).4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

5-FLUOROURACIL BIOSYN'in, antimetabolitlerin kullanımını iyi bilen uzman doktor tarafından - veya onun sıkı gözetimi altında - uygulanması önerilmektedir. Başlangıç tedavisitüm hastalara hastanede uygulanmalıdır.

5-FLUOROURACIL BIOSYN tedavisini genellikle lokopeni takip eder, en düşük lökosit sayısı genellikle ilk tedavi kürünün 7. ila 14. günleri arasında gözlenmektedir, fakat bazen20. güne kadar uzayabilir.

Lökosit sayılan genelde 30. günde normale geri döner. Her gün trombosit ve lökosit sayılanmn izlenmesi önerilmektedir. Trombosit sayısı 100.000/mm3,ün ve lökosit sayısı3000/mm3,ün altına düşerse, tedavi kesilmelidir. Toplam lökosit sayısı 2000/mm3,ten dahaaz ve özellikle granülositopeni var ise, hastanın hastanede izole, koruyucu bir yerde tutulmasıve sistemik enfeksiyon gelişmesini önlemek için uygun bir şekilde tedavi edilmesiönerilmektedir.

Stomatit veya ağız içi ülser, diyare, gastrointestinal ülserasyon, gastrointestinal kanama ve herhangi bir yerdeki kanamanın ilk belirtileri görüldüğünde tedavi kesilmelidir.

5-FLUOROURACIL BIOSYN'in güvenlik aralığı dardır ve terapötik yanıt genellikle belli derecede toksisite olmadan ortaya çıkmaz. Bu nedenle hasta seçimine ve dozaj ayarlamasınadikkat edilmelidir.

Kaşeksi, tedaviden Önceki 30 gün içinde önemli bir ameliyat, azalmış kemik iliği fonksiyonu durumlardan herhangi biri bulunan hastalarda doz azaltılması önerilebilir.

5-FLUOROURACIL BIOSYN azalmış böbrek veya karaciğer fonksiyonuna sahip ya da sarılıklı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. 5-Fluorourasil uygulamasını takiben İzolevakalarda angina, anormal EKG değerleri ve nadiren miyokard infarktüsü bildirilmiştir.Tedavi kürü esnasında (veya Öncesinde) göğüs ağnsı olan veya kalp rahatsızlığı hikayesiolan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Ciddi kardiyak toksisite durumunda tedavidurdurulmalıdır.

Yüksek risk altındaki hastalara yüksek doz pelvik ışın tedavisi ve alkilleyici ajanlarla tedavi sonrası ve adrenalektomi veya hipofizektomi sonrası hastalara uygulanırken özel dikkatgösterilmelidir.

5-Fluorourasil alımı veya kullanımı ile brivudin, sorivudin ve analoglannın alımı veya kullanımı arasında en az 4 haftalık bir zaman geçmelidir. Dihidropirimidin dehidrogenaz(DPD) enzim aktivitesi/yetersizliği azalması olan hastalarda toksisite artışı bildirilmiştir.DPD enzimi fluorourasil degradasyonunda önemli bir rol oynar. Brivudin ve sorivudin gibinükleozid analoglan 5-Fluorourasİl veya diğer fluoropirimidinlerin plazmakonsantrasyonunda şiddetli bir artış ile beraber toksik reaksiyonlara sebep olabilir.

Uygun olduğu durumlarda, 5-Fluoropirimidinlerle tedaviye başlamadan önce DPD enzim aktivitesi tespiti yapılmalıdır. 5-Fluorourasil tedavisi alan hastalara kazara brivudinuygulanması durumunda, 5-Fluorourasil toksisitesini azaltıcı etkili önlemler alınmalıdır.Derhal hastaneye başvurulması önerilir. Dehidratasyon ve sistemik enfeksiyonu önlemekamacıyla tüm önlemlere başlanmalıdır.

5-Fluorourasil ile birlikte fenitoin alan hastalar, fenitoin plazma seviyelerinde yükselme olasılığına karşı düzenli testlere tabi tutulmalıdır.

Tedavi durdurulduğunda erkek ve kadın hastalar 3 ay kadar uygun kontraseptif yöntemler kullanmalıdırlar.

Bu tıbbi ürün her ampulde 38.53 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Çeşitli ilaçların 5-Fluorourasilin antitümör etkinliğini veya toksisitesini biyokimyasal olarak değiştirdiği bildirilmiştir. Bunların içinde en yaygın olanlar; aktif maddenin yararlanımınıetkileyebilen metronidazol, lökovorin, allopurinol ve simetidindir.

5-Fluorourasil kürü başlangıcını takiben stabil varfarin tedavisi altında olan az sayıda hastada protrombin zamanı ve INR değerlerinde belirgin yükselmeler bildirilmiştir.

DPD enzimi 5-Fluorourasil degradasyonunda önemli bir rol oynar. Brivudin ve sorivudin gibi nükleozid analogları 5-Fluorourasil veya diğer fluoropirimidinlerin plazmakonsantrasyonunda şiddetli bir artış ile beraber toksik reaksiyonlara sebep olabilir. Bunedenle 5-Fluorourasil alımı veya kullanımı ile brivudin, sorivudin ve analoglannın alımıveya kullanımı arasında en az 4 haftalık bir zaman geçmelidir. Uygun olduğu durumlarda, 5-Fluoropirimidinlerle tedaviye başlamadan önce DPD enzim aktivitesi tespiti yapılmalıdır.

Fenitoin ve 5-Fluorourasil birlikte uygulandığında, fenitoin intoksikasyonu semptomları ile sonuçlanan fenitoinin plazma seviyelerinde yükselme bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4).

Agranülositoz riskinde artış nedeniyle 5-Fluorourasil in klozapin ile kombinasyonundan kaçınılmalıdır.

Kalsiyum folinat ile folinik asit kombinasyon tedavisi literatürde bildirilmiştir. Kalsiyum folinat ile kombinasyonda, 5-Fluorourasilin yan etkileri daha belirgin hale gelebilir ve ağırdiyareye neden olabilir.

Diğer sitotoksik ilaçlarla (sİklofosfamid, vinkristin, sisplatin, doksorubisin, metotreksat), interferon-a veya folinik asit ile kombinasyonda, 5-Fiuorourasilin hem etkililiği hem detoksisitesi artabilir.

Diğer miyeiosupresif ajanlarla kombinasyonda dozaj ayarlaması gerekmektedir. Ayrıca aynı anda veya daha önce yapılan radyoterapi varsa dozaj azaltılması gerekebilir. Antrasiklinlerinkardiyotoksisitesi artabilir.

5-Fluorourasil ile tedaviden önce veya tedavi sırasında, aminofenazon, fenilbutazon ve sülfonamidler uygulanmamalıdır.

Klordiazepoksit, disülfiram, griseofulvin ve izoniazid, 5-Fluorourasilin etkinliğini artırabilir.

Aşılar: 5-Fluorourasil ile genel savunma mekanizması azalır, bu nedenle de immünolojik cevap azalır. Canlı aşılar virüsün artan replikasyonuna neden olabilir.

5-Fluorourasilin mitomisin ile kombine kullamldığı uzun süreli tedaviden sonra, hemolitik üremik sendromun ortaya çıktığı vakalar bulunmaktadır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması tespit edilmemiştir.Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması tespit edilmemiştir.Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması tespit edilmemiştir.4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: DÇocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

5-FLUOROURACIL BIOSYN ile tedavi edilen erkek ve kadınlar tedavi sırasında ve tedavi durdurulduktan sonraki 3. aya kadar uygun doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.Gebelik dönemi

5-Fluorourasilin gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.

5-FLUOROURACİL BIOSYN gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Birlikte başka bir tedavinin (sitotoksik ilaçlar, radyasyon terapisi) olmadığı, tek başına 5-Fluorourasil ile tedavi edilen hamilelerdeki etkileri hakkmdaki bilgiler yetersizdir. Hamileliğin ilk üç ayında 5-Fluorourasil uygulamasından sonra sağlıklı doğan çocuklarbildirilse bile, hamilelik sırasında diğer potansiyel olarak hasar veren tedavi şekilleriylekombine olarak 5-Fluorourasil uygulamasından sonra anomalili doğan çocuklar bildirilmiştir.Yapılan araştırmalarda 5-Fluorourasilin teratojenik ve fetus üzerine toksik olduğugösterilmiştir. Aynca, fertiliteye zarar verici etkiler de oluşturmuştur.

Gebelik sırasında, özellikle gebeliğin ilk üç ayında 5-Fluorourasil kullanımı sakıncalıdır. Her bir vakada, tedavinin beklenen yararlan, fetus üzerine olası riskten üstün olmalıdır.

Laktasyon dönemi

5-Fluorourasilin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren anneler 5- FLUOROURACIL BIOSYN ile tedavi sırasında anne sütü ile beslemeyi durdurmalıdır.FLUOROURACIL BIOSYN laktasyon döneminde kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

Üreme yeteneği/Fertilite

Sıçanlarda 5-Fluorourasil spermatogoniumda kromozomal hatalar ve geçici kısırlık oluşturmuştur.4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

5-FLUOROURACIL BIOSYN araç ve makine kullanımı üzerinde etki gösterebilecek bulantı ve kusma gibi yan etkileri indükleyebilir.4.8. istenmeyen etkiler

En yaygın bildirilen istenmeyen etkiler diyare ve bulantıdır. Lökopenİ de oldukça yaygındır ve önceki bölümlerde belirtilen önlemler takip edilmelidir.

Advers reaksiyonlar, sistem organ sınıfı ve görülme sıklığına göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor)Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Enfeksiyonlar Yaygın olmayan: SepsisKan ve lenf sistemi bozuklukları

Çok yaygın: Lökopeni, miyelosupresyon, nötropeni, granülositopeni, anemi,

pansitopeni

Seyrek: AgranülositozBağışıklık sistemi bozuklukları

Çok yaygın: İmmunosupresyon

Çok seyrek: Anaflaktik reaksiyon, anaflaktik şokEndokrin bozukluklar

Seyrek: T4 (total tiroksin) ve T3 (total triiyodotironin) artışıMetabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın olmayan: HiperürisemiPsikiyatrik bozukluklar

Seyrek: KonfuzyonSinir sistemi bozuklukları

Seyrek: Ataksi, ekstrapiramidal motor bozukluklar, serebellar bozukluklar, kortikal bozukluklar, nistagmus, baş ağrısı, vertigo, parkinson benzeri semptomlar, piramid işaretler,öfori, löko-ensefalopati, konuşma bozuklukları, afazi, konvülsiyonlar, koma, optik nevrit,periferik nöropatiGöz hastalıkları

Yaygın: Konjonktivit

Yaygın olmayan: Aşırı lakrimasyon, dakriyostenoz, görme değişiklikleri, fotofobi, diplopi, görme azalması, blefarit, ektropiyonKardiyak bozukluklar

Yaygın: Göğüs ağrısı, taşikardi, EKG değişiklikleri, angina pektoris

Seyrek: Aritmi, miyokard infarktüsü, miyokardit, kalp yetmezliği, dilatativ kardiyomiyopati, kardiyak şok, kalp durması, ani kardiyak ölümVasküler bozukluklar

Seyrek: Vaskülit, Raynaud fenomeni, serebral iskemi, intestinal iskemi, periferik iskemi, tromboemboliSolunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Burun kanaması, dispne, bronkospazmGastrointestinal bozukluklar

Çok yaygın: Diyare, bulantı, kusma, mukozit, stomatit

Yaygın olmayan: Gastrointestinal ülserasyon, gastrointestinal hemorajiHepatobilier bozukluklar

Yaygın olmayan: Karaciğer hücre haşan Seyrek: Karaciğer nekrozuDeri ve deri altı doku bozuklukları

Çok yaygın: Alopesi, el~ayak sendromu

Yaygın olmayan: Dermatit, hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon, tırnak renk değişikliği, tırnak hiperpigmentasyonu, tırnak distrofisi, tırnak yatağı ağrısı, tırnak yatağı enflamasyonu,onkoliz, eksantem, deri kuruluğu, ürtiker, ışığa duyarlılık, recall fenomeniGenel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Ateş, bitkinlik

Yaygın olmayan: Tromboflebit, venöz kord, dehidrasyon4.9. Doz aşımı ve tedavisi

5-Fluorourasil doz aşımı, bulantı, kusma, diyare, gastrointestinal ülserasyon ve kanama, kemik iliği depresyonu (trombositopeni, lökopeni ve agranülositoz dahil) şeklinde ortayaçıkabilir. Spesifik bir antidot tedavisi yoktur. 5-Fluorourasil doz aşımına maruz kalmışhastalar en az dört hafta hematolojik olarak izlenmelidir. Anormallikler görülürse uyguntedaviye başlanmalıdır.5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1 Farmakodinanıik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antimetabolit

ATC kodu: L0İBC02

5-Fluorourasil bir antİmetabolittir ve pirimidin antagonisti olarak, timidilat sentetaz enzimi aracılığıyla deoksiüridilik asidin timidilik aside dönüşümünü bloke etmek suretiyle DNAsentezi ile etkileşerek hücre bölünmesini inhibe eder. 5-FU'nun kendisi antineoplastikaktiviteden yoksundur. Bu aktivite 5-FU'nun vücutta fosforillenmiş 5-Fluorouridin ve 5-Fluorodeoksiuridin formlarına enzimatik dönüşümünden sonra ortaya çıkar.5.2 Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

5-Fluorourasil beyaz veya neredeyse beyaz kristal tozdur. Suda az, % 96'lık etanolde çok az çözünür.

Emilim:


Oral uygulamadan sonra gastrointestinal kanaldan 5-Fluorourasilin emilimi bireyler arasında ve aynı bireyde büyük değişkenlikler gösterir. Ayrıca karaciğerde ilk-geçişeliminasyonuna uğrar. Biyoyararlanımı %0 ila %80 arasındadır.

Sadece i.v. ve i.a. olarak uygulanır.

Dağılım:


Intravenöz 5-Fluorourasil uygulamasından sonra tüm vücuda dağılır ve özellikle kemik iliği, intestinal mukoza ve neoplazm gibi hızlı çoğalan dokularda bulunur; 5-Fluorourasilkan beyin bariyerini ve plasentayı geçer.

Bu madde vücut ağırlığına göre 0.12 L/kg'lık bir dağılım hacmi gösterir, plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık %10'dur.

Bivotransformasvon:


5-Fluorourasil karaciğerde metabolize olur ve metabolizması urasilinkine benzer. 5-Fluorourasil enzimlerle, daha uzun yanlanma ömrüne sahip olan aktif metaboliti dihidro-5- Fluorourasile dönüştürülür. Diğer non-toksik parçalanma ürünleri karbondioksit ve üredir.

Eliminasvon:


Ortalama plazma yanlanma ömrü yaklaşık 10 ila 20 dakikadır ve doza bağımlıdır. İntravenÖz uygulamadan 3 saat sonra plazmada değişmemiş ilaç saptanamaz.

5-Fluorourasil başlıca (%60-80) akciğerlerden karbondioksit şeklinde dışan atılır. İkincil olarak, 5-Fluorourasil böbreklerden değişmemiş ana ilaç olarak atılır (% 7-20), böyleceilacın yaklaşık %90'ı bir saat içinde atılmış olur. Renal klirens yaklaşık 170-180ml/dakikadır. Böbrek fonksiyonu azalmışsa, yavaş bir şekilde atılır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:


Veri bulunmamaktadır.5.3 Klinik Öncesi güvenlilik verileri

Hayvan çalışmalanndan elde edilen raporlar maddenin farmakolojik etkisiyle bağlantılı görülmektedir. Sıçanlarda 5-Fluorourasil spermatogoniumda kromozomal hatalar ve geçicikısırlık oluşturmuştur. Bazı türlerde (örneğin sıçan, fare, tavşan ve maymun gibi), mg/kgbazında insanlardaki dozlarla karşılaştırılabilir dozajlarda (laboratuvar hayvanlarında,hastalardakinden olası bir şekilde daha düşük sİstemik olarak ilaca maruz kalma için birdüzeltme olmaksızın) teratojenik ve fetotoksik etkiler bildirilmiştir. 5-Fluorourasilin bazı testsistemlerinde mutajenik olduğunu kanıtlamıştır. Karsinojenik etkiler üzerine kullanılabilir birverinin olmamasına rağmen, 5-Fluorourasilin etki mekanizması ve bilinen mutajenisitesinedeniyle karsinojenik potansiyel beklenmektedir.6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum hidroksit Enj ekşiyorduk su6.2 Geçimsizlikler

5-Fluorourasil; kalsiyum folinat, karboplatin, sisplatin, sitarabin, diazepam, doksorubisin, droperidol, fılgrastim, gallium nitrat, metotreksat, metoklopramid, morfin, ondansetron,parenteral beslenme, vinorelbin, diğer antrasiklinler ile geçimsizdir.

5-FLUOROURACIL BIOSYN sadece % 0.9 fizyolojik sodyum klorür çözeltisi veya % 5 glukoz çözeltisi içinde çözülür.

5-FLUOROURACIL BIOSYN bir infüzyon içinde diğer maddeler ile karıştırılmamalıdır.6.3 Raf ömrü

24 ay6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

+15°C ve +25°C arasında ışıktan korunarak saklanmalıdır. Kullanımdan hemen önce çözelti ampulden çekilmelidir.

5-FLUOROURACIL BİOSYN'i dondurmayınız ya da soğutmayınız.

Eğer ürün düşük ısıya maruz kalırsa çökeltiler görülebilir. Bu çökeltiler 60° C'de hafif ısıtma ve çalkalamayla çözülebilir. Bu durumda kullanmadan önce vücut sıcaklığına gelecek şekildesoğutulmalıdır.6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

5 mİ, bal rengi ampul6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

5-FLUOROURACIL BIOSYN kanser kemoterapötik ajanları kullanımında tecrübeli uzman bir doktor tarafından veya onun sıkı gözetimi altında uygulanmalıdır.

5-FLUOROURACIL BIOSYN, preparatın güvenli kullanımı konusunda eğitimli profesyoneller tarafından hazırlanmalıdır. Hazırlama işlemi yalnızca aseptik bir kabinde veyasitotoksikler için ayrılmış bir odada yapılmalıdır.

Preparatın dökülmesi olasılığına karşı personel, eldiven, yüz maskesi, göz koruyucusu ve atılabilir önlük giymeli ve dökülen materyali bu alanda muhafaza edebilen absorban birmadde ile süpürmelidir. Daha sonra alan temizlenmeli ve kontamine madde sitotoksik atıktorbası veya kutusuna aktarılmalı ve insinerasyon için mühürlenmelİdir.

Gebeler 5-FLUOROURACIL BIOSYN'e dokunmamalıdır.

Kontaminasyon

5-FLUOROURACIL BIOSYN iritan bir maddedir, deri ve mukoz membranla temasından kaçınılmalıdır. Deri ve göz ile teması halinde, temas eden alan bol suyla yıkanmalıdır.Derinin acısını iyileştirmek için yumuşak bir krem kullanılabilir. Gözler etkilenirse veyapreperat solunur veya yutulursa medikal tavsiye alınmalıdır.

Hazırlama talimatları

• Kemoterapötik ilaçlar yalnızca preperatın güvenli kullanımı konusunda eğitimli uzmanlartarafından uygulanmalıdır.

• Hazırlama işlemi yalnızca aseptik bir kabinde veya sitotoksikler için ayrılmış bir odadayapılmalıdır.

• işlemi gerçekleştiren personel koruyucu elbise, eldiven ve yüz maskesi kullanmalıdır.

• Hamile olan hastane personeli kemoterapötik ilaçlara dokunmamalıdır.

Çözücüler

5-FLUOROURACIL BIOSYN parenteral kullanımdan hemen önce %5'Iik glukoz çözeltisinde veya %0.9'luk serum fizyolojik içinde sulandırılır. Kalan çözelti kullanımdansonra atılmalıdır, çoklu doz yapılmamalıdır.

Atılım

Sitostatiklerin atıklan konusundaki talimatlar geçerlidir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklannm Kontrolü Yönetmeliklerine” uygun olarak imha edilmelidir.7. RUHSAT SAHİBİ

ORNA İlaç Tekstil Kimyevi Maddeler Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Yayabeyi Sokak No: 9 Kavacık- İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

10.08.1995-97/46

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 10.08.1995 Ruhsat yenileme tarihi: 10.08.2010

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

5-fluorouracil Biosyn 250 Mg/5 Ml Ampul

Etken Maddesi: 5-fluorouracil

Atc Kodu: L01BC02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.