Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Travazol Deri Kremi(15g) Kısa Ürün Bilgisi

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Antifungaller » Topikal Antifungaller » Imidazole derivatives » Diflukortolon valerat + izokonazol

iaSA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TRAVAZOL deri kremi 15 g
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:
1 g TRAVAZOL, 10 mg izokonazol nitrat ve 1 mg diflukortolon valerat içerir.
Yardımcı maddeler:
Lanette O (Setostearil alkol) 0.75 g
Yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakımz.
3. FARMASÖTİK FORM Krem
Beyaz renkli, kokusuz homojen krem
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapdtik endikasyonlar
TRAVAZOL, şiddetli iltihabi veya egzamatöz reaksiyonlar ile seyir eden derinin yüzeysel mantar enfeksiyonlarmm (ömeğin ellerde, ayak parmaklarmın aralannda, kasıklarda ve genital bölgede) başlangıç ve ara tedavisi için uygundur.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
TRAVAZOL, günde 2 defa uygulamr. İltihabi ya da egzamatöz belirtilerin kaybolmasım takiben ya da tedavi başlangıcmdan en geç 2 hafta sonra, TRAVAZOL kesilerek, tedaviye kortikosteroid içermeyen anti^gal İle devam edilir. Bu, özellikle kasık ve genital bölgeler için geçerlidir. Uygulama şekli;
Hastalıklı deri bölgesine haricen sürülerek uygulanır, özel popülasyonlara ilişkin ek bi^er:
B6brek/Karac^er yetmeliği: Topikal kortikosteroidlerin yüksek potent, uzun süre, geniş yüzey alanlarında, oklüzyon altmda kullammı veya eşlik ^en kiuaciger yetmezliği olan hastalarda kullamiması İle sistemik absorbsiyonu takiben geriye dönüşümlü hipotalamik pituiter adrenal (HPA) eksen baskılanması meydana gelir.
Pediyatrik popûlasyon: Sistemik absorbsiyonunun ve yan etkilerinin artma riski nedeniyle çocuklarda dikkatli kullamimalıdır.
43. Kontrendikasyonlar
Tedavi alanmda tüberictUoz veya frengi bulunduğunda; viral hastalıklarda (öm. varicella, herpes zoster), Tozasea, perioral dermatit ve tedavi edilecek bölgede aşı sonrası cilt reaksiyonlan olduğunda kontrendikedir.
Bileşiminde bulunan maddelerden heriıangi birine karşı var olduğu bilinen aşın duyarlılık.
4.4. özel kulUnım uymnljın ve önlemleri
Bakterilerle enfekte olmuş cilt hastalıklarında kullaıuluken dikkat edilmelidir; aynca spesifik ek bir tedavi gerekebilir.
Topikal koıtikosteroidlerin özellikle k^>alı pansuman koşullarımla, uzun süreli veya geniş bir alana yoğun olarak uygulanmaları yan etki riskini belirgin bir şekilde aıtınr.
Ytize, kasık bölgesine veya koltukaltlanna uygulanması ve çocuklarda kullammı sırasmda yan etkilerinin artma riski nedeniyle dikkatli olunmalıdu*. Aynca, çocuklarda sistemik absorbsiyondaki artış göz önlinde bulundurulmalıdır.
Yüze uygulamalarda, TRAVAZOL 'ün göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.
Sistemik kortikosteıoidlerde olduğu gjbi, lokal kortikosteroidlerin kullamiması ile de (öm, uzun süre yüksek doz veya geniş bir alana tatbik edihneleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.
Int^gital bölge enfeksiyonunda, TRAVAZOL uygulanan bir gazlı bezin el ya da ayak parmaklan arasına yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Tekrarlayan enfeksiyonlan engellemek için, kişisel giyecekler (el ve yüz bezleri, havlular, iç çamaşırlan v.b.- pamuklu ürünler tercih edilmelidir.) her gün değiştirilmeli ve kaynatılmalıdu-. Düzenli hijyenik önlemler, TRAVAZOL ile tedavinin başansı için esastır. Ayaktaki mantarlarda, ayaklar yıkandıktan sonra parmak aralan iyice kurulanmalı, çor^lar her gtin değiştirilmelidir. İzokonazol ile mikonazol, ekonazol ve tiokonazole çapraz rezistans görülmüştür.
TRAVAZOL setostearil alkol içermektedir. Bu madde lokal deri reaksiyonlanna (kontak dermatit gibi) sebebiyet verebilir.
4.5. Diğer tıbbi firünier ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri Bilinen bir etkileşimi yoktur,
4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye
Gebelik kategorisi; C'dir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
İzokonazol nitrat ve diflukortolon valeratm gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Glukokortikoidler, hayvanlar üzerinde y^ılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. bölüm 5.3.).

Gebelik dSnemi

Birçok epidemiyolojik çalışma gebeliklerinin ilk trimestrinde sistemik glukokortikoidler ile tedavi edlen kadınlann çocuklarmda yank damak görülme riskinde artış olabileceğini düşündürmektedir. Yank damak seyrek görülen bir oluşum bozukluğudur ve sistemik glukokortikoidler teratojenik iseler bu, gebeliği esnasmda tedavi edilen her 1000 kadm için bir veya iki vaka artışı anlamına gelir. Gebelik esnasmda topikal glukokortikoid kullammı hakkmdaki veriler yetersizdir. Bununla birlikte topikal glukokortikoidlerin sistemik etkileri çok düşük olduğu için daha düşük bir oran beklenmelidir.
Genel bir kural olarak kortikoid içeren topikal preparatlar gebeliğin ilk trimestrinde kullanılmamalıdiriar. TRAVAZOL ile tedavinin klinik endikasyonu gebe kadınlarda dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır. özellikle geniş alanların tedavisinden veya uzun süreli tedaviden kaçınılmalıdır.

Laktasyon dönemi

TRAVAZOL ile tedavinin klinik endikasyonu süt veren kadınlarda dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakınundan özenle tartılmalıdır. özellikle geniş alanlann tedavisinden kaçınılmalıdır.
Emziren kadmlann göğüslerine tatbik edilmemelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Bir seri özel üreme toksisitesi çalışmalannda, izokonazol nitrat, üreme siklusunun hiçbir fazmda herhangi bir yan etkiye yol açmamıştır,

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

TRAVAZOL'ün araç veya makine kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Kortikosteroid içeren topikal preparatlann geniş bir alana (vücut yüzeyinin % 10* u ve fazlası) uygulanması veya uzun süreli kullammı (4

haft

adan uzun) sonucunda aşağıdaki yan etkiler oluşabilir: deride atrofı, teleanjiektaziler, stria, akne benzeri değişiklikler ve kortikosteroidin resorbsiyonuna bağlı olarak sistemik etkiler.
Klinik çalışmalarda gözlemlenen yan etkilerin görülme sıklığı MedDRA sımflandırmasına göre aşağıda liste halinde sunulmaktadır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek:
Aleijik kontakt dermatit.

Deri ve deri altı bozuklukları

Seyrek;
Follİkülit, hipertrikoz, pcrioral dermatit, deride renk değişikliği, döküntü, kaşınti, yanma, eritem veya veziküllenme gibi lokal semptomlar, iritasyon, kuruluk, maserasyon, isilik
Bunlar, topikal kortikosteroid kullanımı sonucunda oluşan hafif ve genellikle geçici yan etkilerdir; tedavinin devammda şikayetlerin kaybolduğu görülmüştür. Topikal tedaviyi takiben hastalarm yaklaşık

%

1 'inde kaşmtı veya yanma gibi lokal etkiler görülebilir.
Diflukoıtolon valerat ile topikal tedavi gören hastalarm

%

0.5 ila % 4'ünde lokal iritasyon ve yanma görülmüştür.
TRAVAZOL, kadında gebelik veya süt verme döneminde uzun süre veya geniş alanlarda uygulandığında, yeni doğanlarda da bazı yan etkilerin oluşması mümk

ünd

ür (örneğin, hamileliğin son haftalarındaki uygulamalar sonucunda böbreküstü bezi fonksiyonlarmda azalma).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Akut toksisite çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre, deriye bir defalık aşın dozun uygulanmasuu (emilime elverişli şartlarda geniş bir yüzeye uygulama) veya yanlışlıkla ağızdan alınmasmı takiben bir risk beklenmemektedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1, Farmakodinsmik özellikler

Farmakoten^jötik grup: Topikal kullanım için Potent (Grup III) kortikosteroidle kombine antifimgal (imidazol türevi)
ATC kodu: D01AC20
tzokonazol nitrat derinin yüzeysel mantar hastalıklanmn tedavisi için kullamlır. Çok geniş spektrumlu bir antimikrobikıobiyal etkinliğe sahiptir. Dermatofitlere, maya ve maya benzeri mantarlara

{Pityriasis versicolorErythrasma'

ya neden olan organizmalara karşı da etkilidir.
Diflukortolon valerat derinin iltihabi ve aletjİk durumlarında iltihabı önler ve kaşmtı, yanma veya ağn gibi sübjektif şikayetleri hafifletir.

5.2. Fannakokinetik özellikler Genel özellikler

• İzokonazol nitrat:

Emllim

:
tzokonazol nitrat cilde hızla penetre olur ve uygulamadan 1 saat sonra canlı deride ve boynuzsu tabakada maksimal etkin madde konsantrasyonuna ulaşılır.
Perkütan absorbsiyon sonucu sistemik yüklenme çok azdır. Boynuzsu tabaka uzaklaştınidıktan sonra yapılan 4 saatlik uygulama süresince dahi uygulanan dozun %rinden daha azı sistemik dolaşıma geçmiştir.

Bivotrasformasvon:


Miktarsal açıdan en önemli metaboUtler olarak 2,4-dikloromandelik asit ve 2-(2,6-diklorobenziloksi)-2-(2,4-diklorofenil)-asetik asit gösterilmiştir.
İzokonazol, deride metabolizasyon sonucu inaktive edihnemektedir.

Eliminasvon:


tzokonazol nitratm vücuttaki akıbetini takip etme açısından, perkütan olarak absorbe edilen miktar yeterli değildir. Bunun içm 0,5 mg işaretli İzokonazol nitrat intravenöz olarak enjekte edilmiş ve izokonazolün tamamen metabolize ve hızla elimine edildiği görübnüştOr.
İşaretli maddenin l/3'ü idrar, 2/3'ü safra ile atılu-. Total dozun %75'i 24 saat içinde itrah edilir.
• Diflukortolon valerat:

Emilim:


tzokonazol, diflukortolon valeratm penetrasyonunu ve perkütan absorbsiyonunu etkilemez. Peıkütan olarak absorbe edilen kortikosteroid miktarı dfişOktür. 4 saat süren uygulamada topikal uygulanan TRAVAZOL'ün %1'inden azı pericütan olarak absorbe edihniştir.

Daihlım:


Diflukortolon valerat bir saat içinde boynuzsu tabakada takriben 150 )ig/mL (=300 |imol/L) seviyelerine ulaşarak cilde hızla penetre olur. Bu etkin madde seviyeleri en az 7 saat devam eder. Derin epidermal tabakada kortikosteroid seviyeleri 0,15 ^g/mL (=0,3 ^mol/L) kadardır.
BivgtmsformagYgn;
Diflukortolon valerat ciltte kısmen hidrolize olarak aym etkinliğe sahip difİukortolona dönüşür. Sistemik dolaşıma giren diflukortolon valerat dakikalar içinde diflukortolon ve ilgili yağ asidine hidrolize edilir. Plazmada diflukortolonun yam sıra ll>keto-diflukortolon ve iki ayn metaboliti daha belirlenmiştir.
Diflukortolon plazmadan 4-5 saatlik, metabolitleri ise takriben 9 saatlik yanlanma ömrü ile elimine edilir (i.v. enjeksiyon sonrası yanlanma süreleri) ve %75'i idrar, %25'i dışkı ile atılır. Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki(ler)
Diflukortolon valerat ve izokonazol nitrat kombinasyonunun tavşanlara topikal olarak uygulanmasından sonra deride kortikosteroid içermeyen preparata göre daha yüksek antimikotik düzeyleri elde edilmiştir. Bu durum kortikosteroidin vazokonstriktif etkisi sonucu perkûtan absorbsiyonun gecikmesi olarak değerlendirilmiştir.
Derideki antimikotik ve kortikosteroid konsantrasyonlan TRAVAZOL 'de bulunan 10/1 oranmdan daha yüksek oranda gözlenmiştir, bu da antimikotik etkinliliğinin kortikosteroid tarafından bozulmadığmı göstermektedir.
53. Klinik öncesi gfivenlilik verileri
Tekrarlanan dermal ve subkutan uygulamalan takiben yapılan sistemik tolerans çalışmalarmda diflukortolon valeratm etkisi, tipik glukokortikoidlerle aymdır. Aktif madde kombinasyonunun tekrarlanan dermal uygulamasmı takiben, sadece tipik ^ukokortikoid etkileri gözlenmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkılarak, geniş alanlara uygulama ve/veya oklüzyon tedavisi gibi aşm koşullarda bile TRAVAZOL'ün terapötik kullanımını takiben, tipik glı^okortikoid yan etkileri dışmda başka bir yan etki beklenmez. İzokonazol nitratla muhtemel bir etkileşim yoktur. Tekrarlanan doz sistemik tolerans çalışmalanndan elde edilen sonuçlara göre, diflukortolon valerat ve izokonazol nitrat kombinasyonu ile tedavi sırasında sistemik antimikotik bir etki görülmesi beklenmemektedir.
Diflukortolon valerat ve izokonazol nitrat kombinasyonu İle yapılan embriyotoksisite çalışmalan, glukokortikoidler için tipik olan sonuçlan vermiştir, yani uygun test sistemi embriyoletal ve/veya teratojenik etkileri göstermiştir. Bu bulgular ışığmda diflukortolon valerat ve izokonazol nitrat kombinasyonunun gebelik esnasmda reçetelenmesi özel dikkat gerektirmektedir. Epidemiyolojik çalışmalann sonuçlan “4.6. Gebelik ve laktasyon” başlıkh bölümde özetlenmiştir.
Üreme toksisitesini değerlendirmek için ytirütülen spesifik çalışmalarda, izokonazol nitrat, üreme siklusunun hiçbir fazmda heriıangi bir yan etkiye yol açmamıştır, özellikle, etkin madde teratojenik potansiyel göstermemiştir. Kontrollü klinik çalışma yapılmadığı halde, hamilelik sırasmda izokonazol nitrat içeren preperatlann kullanılmasına ilişkin deneyimler, embriyotoksik etki riski ohnadığmı göstermiştir.
Gen, kromozom ve genom mutasyonlannm araştınhnası ile ilgili

in vitroin vivo

deneylerde, diflukortolon valerat ve izokonazol nitratm mutagenik potansiyellerine dair bir veriye rastlanmamıştır.
Diflukortolon valerat ve izokonazol nitratla spesifik tümorijenisite çalışması yapılmamıştır. Farmakodinamik etki modeline, genotoksik potansiyele dair kamt olmamasına, yapısal özelliklerine ve kronik toksİsite testlerinin sonuçlarına (pmliferatif değişikliklere dair belirti yok)
bakıldığında, her iki etkin maddenin de tümorijenik potansiyeli olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. TRAVAZOL'tIn dermal uygulamasında sistemik etkili dozlara ulaşılmadığından, tümör oluşumunda etkisinin olması beklenmez.
Diflukortolon valeratm yalnız ve izokonazol nitratla kombine halde, tekrarlanan dermal uygulamalarıyla, ye^ılan lokal tolerans çalışmalanndan alınan sonuçlara göre, diflukortolon valerat ve izokonazol nitrat kombinasyonu ile tedavisi sırasmda, glukokortikoidler için bilinen yan etkiler dışmda, deride bir değişiklik olması beklenmez.
Tavşan göztinde yürütOlen mukozal tolerans araştırma sonuçlan gözOn kazara diflukortolon valerat ve izokonazol nitrat kombinasyonu ile kontaminasyonunda, hafif konjonktival iritasyon görülebileceğini göstermektedir.

6. FARMASÖTtK ÖZELLİKLER

6.L Yardımcı maddelerin listesi

Mineral oil No 6 (Likit parafin)
Tween 60 (Polisorbat 60)
Disodyum EDTA Vazelin
Lanette O (Setostearil alkol)
Arlacel 60 (Sorbitan stearat)
Distile su

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bul

unmamak

tadır.

63.Raf ömrü

60 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

2S''C'nin altmdaki oda sıcaklığında saklanır.

6.5. Ambalajm niteliği ve içeriği

Kutuda, HDPE buı^lu kapaklı 15 g'lık laklı altiminyum tüpte kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullamimamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi ürünlerin kontrolü yönetmeliği' ve 'Ambalaj Atıklannm Kontrolü Yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

BİLlM İlaç san. ve Ttc. A.Ş.

34398 Şişli/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

196/57

9. RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ tik ruhsat tarihi: 26.03.2001
Ruhsat yenileme tarihi: Bilimsel inceleme sonuçlan uygun bulunmuş olup ruhsatname geçerliliğini korumaktadır.
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Travazol Deri Kremi(15g)

Etken Maddesi: izokonazol nitrat;diflukortolon

Atc Kodu: D01AC20

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Travazol Deri Kremi(15g)-KT
 • Travazol Deri Kremi(15g)-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Travazol 15 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.