Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sin-mont 10mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » KORTİKOİDLER » Lökotrien Reseptör Antagonistleri » Montelukast Sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

SİN-MONT 10 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Montelukast 10 mg (10.4 mg montelukast sodyum olarak)

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat 115.90 mg
Kroskarmelloz sodyum 8.00 mg
Disodyum edetat 0.50 mg
Yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet
Bej renkli, köşeleri yuvarlak kare şeklinde bikonveks, her iki yüzü çentiksiz film tablet.
kaplı

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

SİN-MONT 15 yaş ve üzeri hastalarda persistan astım tedavisi (gündüz ve gece semptomlarının önlenmesi, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisi ve egzersizin yol açtığı bronkokonstriksiyonun önlenmesi) için endikedir.
SİN-MONT 15 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel alerjik rinit pereniyal alerjik rin t (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için endikedir.
4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

15 yaş ve üzeri adolesanlar ve erişkinlerde doz günde bir defa bir adet 10 mg tablet
ir.

15 vas ve üzeri hastalarda persistan astım

SİN-MONT günde bir kez akşamları alınmalıdır.

Alerjik rinit


15 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve pereniyal alerjik rinit

Alerjik rinit için SİN-MONT günde bir kez alınmalıdır. Uygulama zamanı ha< ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilir.
tanın

15 vaş ve üzeri hastalarda astım ve alerjik rinit:


Hem astımı hem de alerjik riniti olan hastalar akşamları günde sadece bir adet 1İ0 mg film tableti almalıdır.

j

Uygulama şekli:

Astım parametreleri üzerinde SİN-MONT'un terapötik etkisi bir gün içinde başlar. SİN-MONT aç ya da tok kamına alınabilir. Hastalara, astım kontrol altına aline ıktan sonra da, astımın kötüleştiği dönemlerde de SİN-MONT almaya devam etmeleri te vsiye edilmelidir.

Özel popülasyon la ra ilişkin ek bilgiler Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur (Bkz. Eİölüm
5.2.).

Karaciğer yetmezliği:

Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez ItBkz. Bölüm 5.2.). Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Montelukastın 6-14 yaş arası astımlı pediyatrik hastalardaki güvenliliği ve etkililiği, yeterli, iyi kontrol edilmiş çalışmalarda ortaya koyulmuştur. Bu yaş grubu ıdaki güvenlilik ve etkililik profilleri erişkinlerdekiyle benzerdir.
Montelukastın 2-14 yaş arası pediyatrik hastalarda mevsimsel alerjik rinit tedavis
ve 6

aylık-14 yaş arası pediyatrik hastalarda yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisindeki etkililiği, 15 yaş ve üzeri alerjik rinitli hastalarda gösterilen etkililiğin ekstrapola<yonu ile ve bu popülasyonlarda hastalık seyrinin, patofizyolojisinin ve ilacın etkisinin bu popülasyonlarda oldukça benzer olduğu varsayımıyla desteklenmektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Montelukast klinik çalışmalarına dahil edilen toplam denek sayısının % 3.5'ini 65 >aş ve üzeri kişiler ve % 0.4'ünü 75 yaş ve üzeri kişiler oluşturmuştur. Bu kişiler ile daha genç kişiler arasında güvenlilik veya etkililik bakımından genel farklar gözlenmemiş ve bildirilen diğer deneyimler yaşlı ve genç hastalar arasında yanıtlar yönünden flrklar belirlememiştir. Ancak bazı yaşlı kişilerde duyarlılığın artması dışlanamaz.

Diğer astım tedavileriyle birlikte SIN-MONT ile tedavi:

İnhale kortikosieroidler:

İnhale kortikosteroidlerle ve/veya beta-2 agonistlerle yjleterli klinik kontrol sağlanamayan hastalarda gerektiğinde SİN-MONT tedavisi ek tedavi olarak kullanılabilir. Gerekli durumlarda inhale kortikosteroidin dozu yavaş yavaş azaltılabilir. Ancak hiçbir zaman steroidler aniden kesilerek SİN-MONT ile tlbdavi başlanmamalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Bu ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

Hastalara oral monteIukastı akut astım ataklarının tedavisi için hiçbir kullanmamaları ve kendi olağan kurtarıcı ilaçlarını bu amaçla kullanmak üzere kc erişebilecekleri bir yerde göz önünde tutmaları gerektiği söylenmelidir.
aman
layca

Akut bir atak yaşandığında kısa etkili inhale bir beta-agonist kullanılmalıdır. Hastalar
kısa etkili beta-agonistlerin normalden daha fazla inhalasyonuna ihtiyaç duyduklı mümkün olan en kısa sürede doktorlarına başvurmalıdır.
nnda
larak

Montelukast inhale veya oral kortikosteroidler kesilerek bunların yerine ani <başlanmamalıdır.
Eş zamanlı olarak montelukast verildiğinde oral kortikosteroidlerin kesilebileceğini gösteren hiçbir veri yoktur.

Nöropiskiyatrik olaylar


Montelukast kullanan yetişkin, adölesan ve pediatrik hastalarda nöropsikiyatrik o
aylar

bildirilmiştir. Pazarlama sonrası verilerde montelukast kullanımı sırasında ajitasyon,
saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, disoryantasyon anormallikleri, halüsinasyonlar, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgez intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor gibi bozuk bildirilmiştir. Montelukast ile ilgili olarak bildirilen pazarlama sonrası bazı rapo klinik özellikleri ile advers etkiler arasında tutarlı bir İlişkinin varlığı belirlenmiştir
rüya
erlik,
uklar
rların

Hastalar ve doktorlar nöropsikiyatrik olaylar yönünden dikkatli olmalıdırlar. Ha< bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Doktorlar bu tür durumların ortaya çıkması halinde SİN-MONT tedavisine devam etmek için ilacın riskleri ve yararlarını dikkatlice değerlendirmelidirler (Bkz. Bölüm 4.8.).
talar,

Eozinofilik durumlar


Nadir durumlarda, montelukast gibi antiastım ajanlarıyla tedavi edilen hastalar sisi emik eozinofili tablosuyla başvurabilirler; bu tabloya, genellikle sistemik kortikosieroid ilaçlar ile tedavi edilen ve Churg-Strauss sendromu adı verilen bir bozuklukla u>umlu vaskülitin klinik özellikleri zaman zaman eşlik edebilir. Bu olaylar her zıman olmamakla birlikte genellikle oral kortikosteroid tedavisinin azaltımı ya da kesilin* si ile ilişkilendirilmiştir. Lökotrien reseptör antagonistlerinin Churg-Strauss sendrorrunun ortaya çıkışıyla ilişkili olma olasılığı dışlanamamakta veya ispatlanamamaktadır. Hekimler hastalarındaki eozinofili, vaskülitik döküntü, kötüleşen akciğer semptomları, kardiyak komplikasyonlar ve/veya nöro pat iye karşı dikkatli olmalıdır. Bu semptomların geliştiği hastalar tekrar değerlendirilmeli ve aldıkları tedavi rejimleri gezden geçirilmelidir. Montelukast tedavisi, aspirine duyarlı hastaların aspirin ve diğer non-steroid antienflamatuvar ilaçları almaktan kaçınma gerekliliğini değiştirmez.

Yardımcı madde:


Laktoz:

Bu ürün laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu kullanmamaları gerekir.

Sodyum

: Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan az sodyum ihtiva eder; bu <|ozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Montelukast astım profılaksisinde ve astımın kronik tedavisinde rutin olarak kuil diğer tedavilerle birlikte uygulanmıştır. İlaç etkileşim çalışmalarında montelu önerilen klinik dozu aşağıdaki ilaçların farmakokinetik özellikleri üzerinde yönden önemli etkilere yol açmamıştır: Teofılin, prednizon, prednizolon, kontraseptifler (etinil estradiol/ noretindron 35/1), terfenadin, digoksin ve varfarin.
nılan
astın
;linik
oral
larak
2C8

Montelukastın plazma konsantrasyon eğrisi altında kalan alanı (EAA) eş zamanlı c fenobarbital uygulanan hastalarda yaklaşık %40 azalmıştır. Montelukast CYP 3A4
ve 2C9 ile metabolize edildiğinden, özellikle çocuklara fenitoin, fenobarbitj.l ve rifampisin gibi CYP 3A4, 2C8 ve 2C9 indükleyicileriyle birlikte montelukast uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

İn vitro

çalışmalar montelukastın CYP 2C8'in güçlü bir inhibitörü oldı|ğunu
ol ize eşim
göstermiştir. Ancak montelukast ve rosiglitazonu (esas olarak CYP 2C8 ile metal edilen tıbbi ürünleri temsil eden bir araştırma sübstratı) içeren bir klinik ilaç etki çalışmasının verileri montelukastın CYP 2C8'i

in vivo

koşullarda inhibe etmediğini

göstermiştir. Bu nedenle, montelukastın bu enzim tarafından metabolize edilen ürünlerin (örn., paklitaksel, rosiglitazon ve repaglinid) metabolizmasını kayda biçimde değiştirmesi beklenmez.
tıbbi
ieğer

İn vitro

çalışmalar montelukastın CYP 2C8, 2C9 ve 3A4'ün bir sübstratı olduğunu göstermiştir. Montelukast ve gemfıbrozili (hem CYP 2C8 hem de 2C9'un bir inhib törü) içeren bir klinik ilaç etkileşim çalışmasının verileri gemfİbrozilin montelukastın sistemik maruz kalımını 4.4 kat artırdığını göstermiştir. Güçlü bir CYP 3A4 inhit itörü olan itrakonazolün gemfibrozil ve montelukast ile birlikte uygulanması montelukastın sistemik maruz kalımını daha da fazla artırmamıştır. Yetişkinlerde onaylanmış 1) mg dozundan daha yüksek dozlarda (örn., yetişkin hastalarda 22 hafta süreyle günd< 200 mg ve yaklaşık bir hafta süreyle günde 900 mg'a kadar) klinik yönden önemli istenmeyen olayların gözlenmemiş olmasına dayanarak, gemfİbrozilin montelukastın sistemik maruz kalımı üzerindeki etkisinin klinik yönden anlamlı olduğu düşünülmemektedir. Dolayısıyla gemfibrozil ile birlikte uygulandığında montelakast dozunda ayarlama yapılması gerekmez. Ancak advers reaksiyonlarda bir
artış
potansiyeli nedeni ile dikkatli olunmalıdır.

İn vitro

verilere göre, CYP 2C8'in bilinen diğer inhibitörleri (örn, trimetoprim) ile klinik yönden önemli ilaç etkileşi nleri beklenmemektedir. Ayrıca, montelukastın sadece itrakonazol ile birlikte uygulanması montelukastın sistemik maruz kalımında anlamlı artışa yol açmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsi;

on)

işkin
ilgili
nrası ) ile
ilirse
Bkz.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda üreme yeteneği üzerine etkilerine i yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim ile olarak zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
Mevcut gebelik veritabanlarımn sınırlı verileri, tüm dünyada pazarlama s( kullanım sırasında nadiren bildirilen malformasyonlar (örneğin, uzuv defektleı montelukast arasında nedensel bir ilişkiyi ortaya koymamaktadır.
Montelukast gebelik döneminde sadece kesin bir gereklilik olduğuna karar vet kullanılabilir.

Laktasyon dönemi

Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalar, montelukastm sütle atıldığını göstermektedir Bölüm 5.3.). Montelukastm insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
SİN-MONT sadece kesin bir gereklilik olduğuna karar verilirse emzirme döneminde kullanılabilir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Dişi sıçanlarda yapılan fertilite çalışmalarında montelukastm 200 mg/kg oral |dozu (hesaplanan maruz kalım önerilen maksimum günlük oral dozda erişkinlerin EAA sının yaklaşık 70 katıydı) fertilite ve fekondite (doğurganlık) göstergelerinde azalmalara yol açmıştır. 100 mg/kg (hesaplanan maruz kalım önerilen maksimum günlük oral dozda erişkinlerin EAA'sının yaklaşık 20 katıydı) oral dozda dişilerde fertilite veya fekcmdite üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir. Montelukast 800 mg/kg'a (hesaplanan maruz Kalım önerilen maksimum günlük oral dozda erişkinlerin EAA'sının yaklaşık 160 kajıydı) kadar oral dozlarda erkek sıçanlarda fertilite üzerinde hiçbir etki göstermemiştir.
Montelukastm insanlar üzerindeki üreme yeteneğine ilişkin yeterli veri mevcut değjldir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Montelukastm hastaların araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklerjmez. Ancak, çok nadir vakalarda uyuşukluk ve baş dönmesi bildirilmiştir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda montelukast aşağıdaki şekillerde değerlendirilmiştir:
• 10 mg film kaplı tabletler 15 yaş ve üstündeki yaklaşık 4000 erişkin astımlı hasjtada
• 10 mg film kaplı tabletler 15 yaş ve üstündeki yaklaşık 400 mevsimsel alerjik ıfinitli erişkin astımlı hastada
• 5 mg çiğneme tabletleri 6-14 yaş arasındaki 1750 pediyatrik astımlı hastada
Montelukastla tedavi edilen

15 yaş ve üstü (iki 12 haftalık çalışma n=795)

astımlı hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, plaseboya göre daha yüksek oranda rapor edilen, ilaçla ilişkili, yaygın olarak (>1/100, <1/10) görülen, advers reaksiyonlar aşağıdaki gibidir:

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın: Baş ağrısı

Gastrointestinal hastalıklar:

Yaygın: Karın ağrısı
Montelukastla tedavi edilen

6-14 yaş arasında (bir 8 haftalık çalışma n=201, i ti 56 haftalık çalışma n=615)

astımlı hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, plaseboya göre daha yüksek oranda rapor edilen, ilaçla ilişkili, yaygın olarak (>1/100, <1/10) görülen, advers reaksiyonlar aşağıdaki gibidir:

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın: Baş ağrısı
Klinik çalışmalardaki belirli sayıda hastada yapılan uzun süreli astım tedavi erişkinlerde 2 yıla kadar ve 6-14 yaş arasında pediyatrik hastalarda 6 aya güvenlilik profili değişmemiştir.
sinde
:adar
fı ve

Pazarlama sonrası deneyim
Pazarlama sonrası kullanımda bildirilen istenmeyen reaksiyonlar sistem organ sın
spesifik istenmeyen olay terimine göre listelenmektedir. Sıklık kategorileri, ilgili klinik çalışmalara dayanarak hesaplanmıştır. Sıklık kategorisi: Her bir istenmeyen olay tsrimi için, klinik çalışmalar veritabanında bildirilen insidans olarak tanımlanır: Çok yjıygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), sjsyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000).

Enfeksiyonlar ve enfesfasyonlar:

Çok yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyonut

Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

Seyrek: Kanama eğiliminde artış

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Yaygın olmayan: Anaflaksiyi içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları Çok seyrek: Karaciğere eozinofılik infiltrasyon

Psikiyatrik hastalıklar:

Yaygın olmayan: Kabuslar dahil rüya anormallikleri, uykusuzluk, iritabilite, anks huzursuzluk, agresif davranışı içeren ajitasyon ya da düşmanlık hissetme, depre uyurgezerlik Seyrek: Titreme
yete,
yon,

Çok seyrek: Halüsinasyonlar, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar eğilimi), da\) değişiklikleri ¦
ran ış

Sinir sistemi hastalıktan:

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, rehavet, parestezi/hipoestezi, nöbet

Kardiyak hastalıklar:

Seyrek: Çarpıntı

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar:

Yaygın olmayan: Epistaksis
Çok seyrek: Churg-Strauss Sendromu (CSS) (Bkz. Bölüm 4.4.)

Gastrointestinal hastalıklar:

Yaygın: DiyareJ, bulantıj, kusmaj Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, dispepsi

Hepatobiliyer hastalıklar:

Yaygın: Serum transaminaz (ALT, AST) seviyelerinde yükselme
Çok seyrek: Hepatit (hepatoselüler ve karışık düzenli karaciğer yarasının da
dahil

olduğu kolestatik hepatit)

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın: Döküntü

%


Yaygın olmayan: Morluk, ürtiker, prurit Seyrek: Anjiyoödem
Çok seyrek: Eritema nodozum, eritema multiforme

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın olmayan: Artralji, kas krampları dahil miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın: PireksiJ
Yaygın olmayan: Bitkinlik/halsizlik, huzursuzluk, ödem
fMontelukast alan hastalarda çok yaygın olarak bildirilen bu istenmeyen olay, çalışmalarda plasebo alan hastalarda da çok yaygın olarak bildirilmiştir.
linik
linik

JMontelukast alan hastalarda yaygın olarak bildirilen bu istenmeyen olay, çalışmalarda plasebo alan hastalarda da yaygın olarak bildirilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Montelukast doz aşımının tedavisiyle ilgili spesifik bilgi yoktur. Kronik çalışmalarında montelukast erişkin hastalara 22 hafta süreyle günde 200 mg'ye dozlarda ve kısa süreli çalışmalarda yaklaşık 1 hafta süreyle günde 900 mg'a dozlarda uygulanmış ve klinik yönden önemli istenmeyen olaylarla karşılaşılmamı;
Pazarlama sonrası deneyimde ve montelukast ile yapılan klinik çalışmalarda aku aşımı bildirimleri yapılmıştır. Bunlar erişkinlerde ve çocuklarda 1000 mg kadar y dozları bildiren raporları içermektedir (42 aylık bir çocukta yaklaşık 61 m Gözlenen klinik ve laboratuvar bulguları erişkin ve pediyatrik hastalardaki güve profiliyle uyumludur. Doz aşımı raporlarının büyük kısmında hiçbir istenmeyen yoktur. En sık görülen istenmeyen olaylar montelukastın güvenlilık pro uyumludur ve abdominal ağrı, midriyazis, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusı psikomotor hiperaktivitedir.
doz ksek kg)-lilik olay liyle a ve

Montelukastın periton diyalizi veya hemodiyalizle uzaklaştırılabil iğine ilişkin bilgi yoktur.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLERI

5.1. Farmakodinamik özellikleri

Farmakoterapötik grubu: Lökotrien reseptör antagonistleri ATC kodu: R03D C03

Sisteinil lökotrienler (LTC4, LTD4, LTE4) mast hücreleri ve eozinoflller dahil üzere çeşitli hücrelerden salman güçlü enflamatuvar eikosanoidlerdir. Bu önemij astmatik mediatörler sistemik lökotrien (CysLT) reseptörlerine bağlanırlar. CysLI (CysLTı) reseptörü insan solunum yolunda (solunum yolundaki düz kas hücrel^ solunum yolundaki makrofajlar) ve diğer pro-enflamatuvar hücrelerde (eozinofılj belirli miyeloid kök hücreleri) bulunur. CysLT'ler astım ve alerjik patofizyolojisiyle ilişkilendirilmiştir. Astımda lökotrienlerin aracılık ettiği bronkokonstriksiyon, muköz sekresyon, damar geçirgenliği ve eozinofil birikimini içerir. Alerjik rinitte CysLT'ler alerjen ile karşılaşmadan sonra hem erken hem d 3 geç faz reaksiyonlarında burun mukozasından salıverilir ve alerjik rinit semptomlarıyla ilişkilidirler. CysLT'Ierin intranazal yolla uygulanmasının burun hava yolunda d renci ve burun tıkanıklığı semptomlarını artırdığı gösterilmiştir.

5.2. Fa rmakokinetik özellikler

Emilim:


Montelukast oral uygulamadan sonra gastrointestinal kanaldan hızla emilir. 10 mg film tablet erişkinlere aç karnına uygulandıktan sonra montelukast ortalama pik plazma konsantrasyonuna (Cmax) 3 saatte (Tmax) ulaşır. Ortalama oral biyoyararlanım %6f'dür. Oral biyoyararlanım ve

Cmayı

alman standart öğünden etkilenmez.
Güvenlilik ve etkinlik, 10 mg film tabletin gıdanın alınma zamanından bağımsız cjlarak uygulandığı klinik çalışmalarda gösterilmiştir.
5 mg çiğneme tabletiyle Cmaks'a yetişkinlerde açken uygulamadan 2 saat sonra ulaşılır. Ortalama biyoyararlanım %73'dür ve standart bir öğünle %63'e düşer.

Dağılım:


Montelukast plazma proteinlerine %99'dan daha yüksek oranda bağlanır. Montelul|astın kararlı durum dağılım hacmi 8-11 litre arasındadır. Radyoizotopla işaretlenmiş montelukast ile sıçanlarda yapılan çalışmalar kan-beyin bariyerini minimal alarak geçtiğini göstermektedir. Ayrıca, radyoizotopla işaretlenmiş materyalin dozdan sonra 24 saatteki konsantrasyonları diğer tüm dokularda minimaldir.

Biyo transformasyon:


Montelukast yaygın şekilde metabolize olur. Terapötik dozlarla yapılan çalışmalarda, montelukast metabolitlerinin plazma konsantrasyonları erişkinlerde ve pediyatrik hastalarda kararlı durumda ölçülemeyecek kadar düşüktür.
Sitrokom P450 2C8, montelukastın metabolizmasında majör enzimdir. Ayrıca insan karaciğer mikrozomlarının kullanıldığı

in vitroin vitro

sonuçlara göre, montelukastın terapötik plazma konsantrasyonları P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 veya 2D6 s ito kromlarını inhibe etmez. Metabolitlerin montelukastın terapötik etkisine katkısı minimal düzeydedir.

Eliminasvon:


Montelukastın plazma klerensi sağlıklı erişkinlerde ortalama 45 ml/dakiiadır. Radyoizotopla işaretlenmiş montelukastın oral bir dozundan sonra, radyoaktiv tenin %86'sı 5 günlük feçes örneklerinde ve <%0.2'si idrarda saptanmıştır. Montelukastın oral biyoyararlanım rakamlarıyla birlikte ele alındığında bu, montelukast ve metabolitl|rinin neredeyse sadece safra yoluyla atıldığını gösterir.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:


Montelukastın farmakokinetik verileri 50 mg'ye kadar oral dozlarda lineere yakınd mg montelukastın günde tek doz kullanımı sırasında ana ilaç plazmada çok az mit birikmiştir (yaklaşık %14).

İr.

10 tarda

Hastalardaki karakteristik özellikler Yaşlılar:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda çalışma yapılmamıştır. Montelukast ve metabo safra yoluyla atıldığından, böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına

W

duyulması beklenmez. Ciddi karaciğer yetmezliği (Child-Pugh skoru>9) olan hasta montelukastın farmakokinetiğine ilişkin hiçbir veri yoktur.
itleri
tiyaç
larda

Montelukastın yüksek dozları uygulandığında (önerilen yetişkin dozunun 20 ve 60 plazma teofilin konsantrasyonunda azalma gözlenmiştir. Bu etki önerilen günde bir kez 10 mg dozuyla görülmemiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvanlardaki toksisite çalışmalarında serum biyokimyasında ALT, glukoz, fosfjbr ve trigliserid düzeylerinde küçük, geçici değişiklikler görülmüştür. Hayvanlardaki toksisite bulguları; artmış tükürük salgılanması, gastrointestinal semptomlar, yumuşak dışcı ve iyon dengesizliğidir. Bu olaylar klinik dozajda görülen sistemik maruz kalımın >17 katına yol açan dozajlarda ortaya çıkmıştır. Maymunlarda istenmeyen etkiler günde 150
katı)
mg/kg'dan yüksek dozlarda (klinik dozda görülen sistemik maruz kalımın >232
katı)

görülmüştür. Hayvan çalışmalarında montelukast klinik sistemik maruz kalımın 24 katından daha fazla sistemik maruz kalımda fertilite veya üreme performansını etkilememiştir. Günde 200 mg/kg (klinik sistemik maruz kalımın >69 katı) dozunu alan
sıçanlarda yapılan dişi fertilite çalışmasında yavruların vücut ağırlığında küçük bir azalma kaydedilmiştir. Tavşanlarda yapılan çalışmalarda, klinik dozda görülen klinik s istem ik maruz kalımın >24 kat üzerindeki sistemik maruz kalımda eş zananlı incelenen kontrol hayvanlara göre yetersiz kemik gelişimi insidansının daha yüksek olduğu görülmüştür. Sıçanlarda hiçbir anormallik görülmemiştir. Monte lufastın hayvanlarda plasentadan geçtiği ve anne sütüne geçtiği gösterilmiştir.
Farelerde ve sıçanlarda 5000 mg/kg'a (test edilen maksimum doz) kadar monte sodyum dozlarının (farelerde 15.000 mg/m2 ve sıçanlarda 30.000 mg/m2) teki uygulanmasından sonra hiçbir ölüm gözlenmemiştir. Bu doz, önerilen günlük e: insan dozunun (50 kg ağırlığındaki hasta baz alınarak) 25.000 katma denktir.
kast
oral
işkin
katı)
ksik
ımor

Farelerde günde 500 mg/kg'a kadar (sistemik maruz kalımın yaklaşık >200 montelukast dozlarının UVA, UVB veya görünür ışık spektrumlarında fotol olmadığı saptanmıştır.
Montelukast kemirgen türlerinde

in vitroin vivo

testlerde mutajenite veya oluşumu göstermemiştir.

6. FARMASOTIK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat Mikrokristalin selüloz Kroskarmelloz sodyum Hidroksipropil selüloz Disodyum edetat Magnezyum stearat Hipromelloz 2910 Titanyum dioksit (E 171)
Sarı demir oksit (E 172) Kırmızı demir oksit (E 172)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyanlar |

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz. j

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği j

28, 84 ve 90 film tabletlik Alu-Alu folyo blister ambalajda piyasaya sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi Atıkların Koı Yönetmeliği1 ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri'ne olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar-İstanbul Tel : (0 212) 444 72 92 Faks : (0 212) 445 27 60

8. RUHSAT NUMARASI

253/25

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 12.09.2013
Ruhsat yenileme tarihi :

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

11

İlaç Bilgileri

Sin-mont 10mg Film Tablet

Etken Maddesi: Montelukast Sodyum

Atc Kodu: R03DC03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Sin-mont 10mg Film Tablet-KUB
 • Sin-mont 10mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Sin-mont 10 Mg 28 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.