Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sevyar 800 Mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Çeşitli İlaçlar » Diğer Tüm Terapötik İlaçlar » Diğer Tüm İlaçlar » Hiperkalemi ve Hiperfosfatemi İlaçları » Sevelamer

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için, 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet
Beyaz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

SEVYAR, hemodiyaliz veya periton diyalizi alan yetişkin hastalarda hiperfofcfateminin kontrolünde endikedir. SEVYAR, kalsiyum destekleyici suplementleri, 1,25 IdihidroksiVitamin D3 veya analoglarından bir tanesini içeren multipl tedavi yaklaşımı kapsamanda renalkemik hastalığının gelişimini kontrol etmek için kullanılmalıdır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Başlangıç dozu:


Fosfat bağlayıcı almayan hastalar için serum fosfat seviyeleri baz alınarak önerilen SEVYAR başlangıç dozu günlük 2,4 g veya 4,8 g'dır. SEVYAR günde 3 kez yemeklerle birliktealınmalıdır.

Fosfat bağlayıcıları almayan hastalarda serum fosfat seviyeleri

SEVYAR başlangıç dozu


1,76-2,42 mmol/1 (5,5-7,5 mg/dl)
Günde 3 kez, l'er film kaplı tablet

>2,42 mmol/l (>7,5 mg/dl)
Günde 3 kez, 2'şer film kaplı tablet

Daha önce fosfat bağlayıcı alan hastalarda optimum günlük dozu sağlamak için, sertim fosfor seviyeleri ölçülerek gram bazında eşdeğer SEV YAR dozu verilmelidir.
Titrasyon ve idame tedavisi:
Serum fosfor düzeyleri yakından takip edilmelidir ve SEVYAR dozu, serum fosfor düzeyi 1,76 mmol/1 (5,5 mg/dl) veya daha düşük değere ulaşacak şekilde ayarlanmalıdır. Serum fosfatseviyesi, stabİl serum fosfat düzeylerine ulaşılana kadar her iki ile üç haftada bir ve dahh sonra dadüzenli olarak kontrol edilmelidir. Doz, gerekli olduğunda iki haftalık aralıklarda öğün başınatablet artırılabilir veya azaltılabilir. Titrasyon kılavuzu aşağıdaki tabloda verilmektedir:
Doz titrasyon kılavuzu:
Serum fosfor seviyesi
SEVYAR dozu

>5,5 mg/dL (1,76 mmol/1)
2 hafta arayla her öğünde 1 tablet a
ittirilir
3,5-5,5 mg/dL (1,13-1,76 mmol/1)
Mevcut dozla devam edilir

<3,5 mg/dL (1,13 mmol/1)
Her öğünde 1 tablet azaltılır

Doz aralığı her öğünde 1 ile 5 adet 800 mg film tablet arasında değişebilir.
Serum fosfor seviyesinin 5 mg/dL veya daha düşük bir seviyeye düşürülmesi için tasarlanan bir Faz 3 çalışmada günlük ortalama doz her öğünde 3 adet sevelamer 800 mg fılıh tablettir.Çalışılan günlük maksimum doz 13 gramdır. Bir yıllık klinik çalışmanın kronik fazındakullanılan ortalama gerçek günlük doz 7 gram sevelamerdir.

Uygulama şekli:

Hastalar SEVYAR'ı yemekler ile almalı ve reçetelenmiş olan diyet listesine bağlı kalıhalıdırlar. Tabletler bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Bu ilacın güvenliliği ve etkinliği prediyaliz hastalarında belirlenmemiştir. Bu hastalarda SEVYAR kullanılması önerilmez.

Pediyatrik popülasyon:

18 yaşın

SEVYAR'ın güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altındaki hastalarda belirlenmemiştir, altındaki çocuklarda SEVYAR kullanılması önerilmez.

4.3. Kontrendikasyonlar

Hipofosfatemi veya barsak obstruksiyonlarında
- Etkin madde Sevelamer hidroklorüre veya formülasyonda yer alan yardımcı maddelere karşıaşırı duyarlılık.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sevelamerin güvenliliği ve etkinliği aşağıdaki hastalarda çalışılmamıştır:
- yutma bozukluğu
- aktif inflamatuar barsak hastalığı
- ciddi veya tedavi edilmemiş gastroparezİsi, divertiküloz, gastrik içerik retansiyonu v£ anormalveya düzensiz barsak hareketleri dahil gastrointestinal motilite bozukluğu,
- majör gastrointestinal cerrahi işlem hikayesi
Dolayısıyla bu bozuklukları olan hastalarda SEVYAR kullanıldığı zaman dikkatli olunnjalıdır. Barsak tıkanması ve ileus/subileus
oluştuğu gözleneniğer ciddiidir.

Çok nadir vakalarda, sevelamer ile tedavi sırasında barsak tıkanması ve ileus/subileus gözlenmiştir. Konstipasyon bu duruma öncülük eden belirti olabilir. Konstipasyonhastalar SEVYAR ile tedavi edilirken dikkatle izlenmelidir. Ciddi konstipasyon veyagastrointestinal semptomlar gelişen hastalarda SEVYAR tedavisi tekrar değerlendirilme
Hiperparatiroidizm
SEVYAR hiperparatiroidizmin kontrolünde tek başına endike değildir. Sekonder hiperparatiroidizmli hastalarda SEVYAR, kalsiyum destekleyici suplementleri, 1,25 (JihidroksiVitamin D3 veya analoglarından bir tanesini içermesi nedeni ile multipl tedavi yaklaşımıdüşüncesi ile intakt paratiroid hormon (İPTH) seviyesini düşürmek için kullanılmalıdır.
Hipokalsemi/hiperkalsemi Renal yetersizliği olan hastalarda hipokalsemi veya hiperkalsemi gelişebilir. SEVYAR kalsiyumiçermez. Serum kalsiyum düzeyleri diyaliz hastalarının normal takiplerinde yapıldığı gibiizlenmelidir. Hipokalsemi durumunda elemental kalsiyum suplement olarak verilmelidir

Yağda çözünen vitaminler

Diyet alımına ve son dönem renal yetersizliğin gidişine bağlı olarak diyaliz hastaları düşükVitamin A, D, E ve K seviyeleri geliştirebilir. SEVYAR'ın yiyeceklerde bulunan yağda çözünen
vitaminleri bağladığı göz ardı edilemez. Bu nedenle, bu vitaminleri almayan hastalardd, Vitamin A, D ve E seviyelerini izlemek ve tromboplastin zamanını ölçerek doğrudan Vitarıin K'nındurumunu değerlendirmek düşünülmelidir ve eğer gerekiyorsa vitaminlerle desteklemeyapılmalıdır. Klinik çalışmada A, D, E ve K vitaminleri ölçülmediğİnden, periton diyalizi alanhastalarda bu vitaminlerin ve folik asitin ayrıca izlenmesi önerilmektedir.

Folat eksiklisi


Uzun dönem sevelamer tedavisi sırasında folat eksikliğinin mümkün olmadığını söylemek için şimdilik henüz veri yoktur.
Serum klorür
Serum klorürü, SEVYAR tedavisi sırasında klorürün barsak lümeninde fosfor için değiştirilmesi nedeni ile artabilir. Her ne kadar, klinik çalışmalarda klinik olarak önemli bir serum klorüryükselmesi gözlenmese de, serum klorür seviyesi diyaliz hastalarında rutin takiplerde yapıldığıgibi izlenmelidir. Bir gram SEVYAR yaklaşık olarak 180 mg (5,1 mEq) klorür içermektedir.
Metabolik asidoz
Kronik renal yetmezliği olan hastalar gelişen metabolik asidoza karşı yatkındır. Sevelamer ile tedavi edilen hastalardaki daha düşük bikarbonat seviyelerinin kalsiyum bazlı bağlayıcılarkullanan hastalar ile karşılaştırıldığı birçok klinik çalışmada, diğer fosfor bağlayıcılarındansevelamere geçişte asidozun daha da kötüleştiği bildirilmiştir. Dolayısıyla serum bikarbonatseviyelerinin yakından takip edilmesi önerilmektedir. (Bkz. Bölüm 4.5.).

Hipotiroidizm


Sevelamer hidroklorür ve levotiroksini birlikte kullanan hipotiroidizm hastalarında y^kın takip önerilir.

Antİ-aritmik ve anti nöbet ilaçları


Anti aritmik ve anti-nöbet ilaçları kullanan hastalara SEVYAR reçete 1 en irken dikkatli olunmalıdır. (Bkz. Bölüm 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)

Peritonit


Diyaliz alan hastalar, kullanılan diyaliz modalitesine spesifik olarak bazı enfeksiyon risklerine karşı açıktır. Peritonit, periton diyalizi (PD) alan hastalarda bilinen bir komplikasyondur vesevelamer ile yapılan çalışmalarda birçok peritonit vakası bildirilmiştir. Dolayısıyla, PD alanhastalar, peritonit ile ilişkili herhangi bir belirti veya semptomun acil teşhisi ve tddavisi ilebirlikte uygun aseptik tekniğin kullanıldığının garanti altına alınması için yakından takipedilmelidir.

Uzun süreli kronik tedavi


Sevelamer'in bir yıldan fazla kronik kullanımına ait veri henüz bulunmadığından, Sevelamer'in uzun süreli kronik tedavi esnasındaki potansiyel em il imi ve birikimi tamamıyla dışlanamaz (Bkz.Bölüm 5.2. Farmakokİnetik Özellikler).

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Etkileşim çalışmaları diyaliz hastalarında yürütülmemiştir.
Sağlıklı gönüllülerde sevelamer ile yapılan bir tek doz çalışmasında, eşzamanlı olarak kullanılan siprofloksasinin biyoyararl anımı % 50 oranında düşmüştür. Dolayısıyla SEV YAR sipr<|)floksasinile eşzamanlı kullanılmamalıdır.
Aritmi kontrolü için antİ aritmik ilaçlar alanlar ile nöbetlerin kontrolü için anti nöb|et ilaçları kullanan hastalar klinik çalışmalara dahil edilmemiştir. Bu ilaçlarla birlikte SElVYAR'ınkullanılması halinde dikkatli olunmalıdır.
Pazarlama sonrası deneyim sırasında sevelamer ve levotiroksinin birlikte kullanımda |çok nadir olarak TSH değerlerinde artış bildirilmiştir. Dolayısıyla her iki ilacı kullanan hastalarda TSHseviyelerinin yakından takip edilmesi önerilmektedir.
Transplantasyon hastalarında sevelamer ile birlikte kullanılan siklosporin, m i ko fen ol at ıjnofetil ve takrolimus seviyelerinde, herhangi bir klinik komplikasyon (graft reddi gibi) olmaksızın düşüşbildirilmiştir. Etkileşim olasılığı ekarte edilmediğinden mikofenolat mofetil, siklosporin vetakrolimus ile kombine kullanımda ve bırakılması sonrasında bu ilaçların serum seviyeleriyakından takip edilmelidir.
Sağlıklı gönüllülerde yapılan etkileşim çalışmalarında, sevelamerin digoksin, varfarin, enalapril veya metoprololin biyoyararlanımı üzerine etkisi görülmemiştir.
SEV YAR absorbe edilmediğinden diğer ilaçların biyoyararlanımlarını etkileyebilir. Heihangi bir ilacın uygulanmasıyla bu ilacın biyoyararlanımımn azalmasıyla klinik güvenliliği v|e etkilerideğişebileceğinden bu ilaç SEVYAR kullanmadan bir saat önce ya da kullandıktan 3 3aat sonraalınmalıdır veya doktor kan düzeylerini izlemeyi göz Önünde bulundurmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Gebelik dönemi

k dozda . Bölümazalttığınımektedir.i İçin de

k

zSevelamerin gebelerde kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır. Sevelamerin yükse farelere uygulandığı hayvan çalışmalarında bazı üreme toksisiteleri gösterilmiştir (B
5.3.). Sevelamerin ayrıca folik asit de dahil olmak üzere bazı vitaminlerin emilimini göstermiştir (Bkz. Bölüm 4.4. ve Bölüm 5.3.). İnsanlardaki potansiyel riski bilinme)Sevelamer hamilelerde sadece eğer çok açık ihtiyaç varsa ve anne ve fetüsün her İkijsdikkatli bir risk/yarar analizi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Sevelamerin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Sevelamerin emilmeyen yapısı anne sütüne sevelamer salınma İhtimalinin dlmadığını göstermektedir. Emzirme veya SEVYAR tedavisinden birine devam edip etmemeye kararverilirken çocuğun emzirmeden ve annenin SEVYAR'dan sağlayacağı yarar göz önündebulundurulmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Sevelamer ile üreme yeteneği ve fertilite üzerine insanlarda yapılan klinik çalışma bulunmamaktadır. Sevelamer hidroklorür ile yapılan bir çalışmada, erkek sıçanlara çiftleşmeden28; dişi sıçanlara 14 gün önce başlanıp dişilerde gebelik süresince devam edildiğinde fertiliteninetkilenmediği gösterilmiştir. Çalışmadaki günlük en yüksek doz 4,5 g/kg'dır (insan eşdçğer dozuklinik çaılşma maksimum dozu olan 14,4 grTık dozun 3 katıdır).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri için herhangi bir çalışma yapılmaılnıştır.

4.8 İstenmeyen etkiler

91periton ^lamer ilem organ

Tedavi süresi 54 haftaya varan 244 hemodiyaliz hastası ve tedavi süresi 12 hafta olan diyaliz hastasını kapsayan paralel tasarımlı çalışmalarda, muhtemelen ve tahminen sevilişkili olarak gözlenen en sık görülen (hastaların>%5'i) istenmeyen etkiler siste
sınıflandırmasına göre gastrointestınal bozukluklardır. Bu çalışmalarda (299 hasta) ve kontrolsüz klinik çalışmalarda (384 hasta) muhtemelen ve tahminen sevelamer ile ilişkili verilei' görülmesıklıklarına göre listelenmiştir. Bildirilme sıklıkları şu şekildedir: Çok yaygın (> 1/10), yaygın(> 1/100 , < 1/10), yaygın olmayan (> 1/1.000, < 1/100), nadir (> 1/10.000 , < 1/1.000), çok nadir(< 1/10.000), bilinmiyor (mevcut verilere göre tahmin edilemiyor) şeklinde sınıflandırılmıştır.

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı, kusma
Yaygın: D i yare, dispepsi, flatulans, üst karın ağrısı, konstipasyon

Pazarlama Sonrası Deneyim:4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı vakası bildirilmemiştir.
Sevelamer, normal sağlıklı gönüllülere herhangi bir istenmeyen etki görülmeksizİn ^ekiz gün süresince 14 gram/gün (17 adet SEVYAR 800 mg film kaplı tablete ekivalan) dozundaverilmiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1 Farmakodinamik özellikler

ATC kodu: V03A E02
Farmakoterapötik grup: Hiperkalemi ve hiperfosfatemi tedavisinde kullanılan ilaçlar
SEVYAR etkin madde olarak metal ve kalsiyum içermeyen, absorbe edilmeyen ve pir fosfor bağlayıcı poli (allilamin hidroklorür) polimeri olan sevelamer içermektedir. Sevelamer, polimeriskeletten bir karbon ile ayrılan multipl aminler içerir. Bu aminler barsakta kısmen protone olurve iyon ve hidrojen bağlanması yoluyla fosfor molekülleri ile reaksiyona girer. Bu şekilde, besinyolundaki fosfor bağlanması ile Sevelamer serumdaki fosfor konsantrasyonunu düşürür.
Klinik çalışmalarda sevelamerin hemodiyaliz veya periton diyalizi alan hastalarda serunj fosforun düşürülmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.
S eve] amer, sadece kalsiyum bazlı fosfor bağlayıcıları kullanan hastalarla karşılaştırıldığında, büyük bir ihtimalle ürünün kendisinin kalsiyum içermemesi nedeni İle hiperkalsemik episodlannsıklığını düşürür. Fosfor ve kalsiyum üzerindeki etkilerinin bir yıllık takip ile çalışma süresincekorunduğu kanıtlanmıştır.
Sevelamerin

in-vitroin-vivo

deneysel hayvan modellerinde safra asitlerini bağladığı gösterilmiştir. Kan kolesterolünün düşürülmesi için iyon değişim resinlerİ ile safra asitlerininbağlanması iyi oluşturulmuş bir metotdur. Klinik çalışmalarda ortalama toplam ve LDLkolesterol % 15-31 oranında düşmüştür. Bu etki 2 haftadan sonra gözlenmiştir ve utun sürelitedavide de korunmuştur. Trigliseridler, HDL kolesterol ve albumin değişmemiştir.
Hemodiyaliz hastalarında yapılan klinik çalışmalarda, Sevelamer tek başına serıjm intakt paratiroid hormonu (İPTH) üzerinde devamlı ve klinik olarak anlamlı bir etki oluşturmamıştır.Bununla birlikte periton diyaliz hastalarını içeren 12 haftalık çalışmada kalsiyum asetat alanhastalar ile karşılaştırıldığında benzer İPTH düşüşü görülmüştür. Sekonder hiperparatiroidizmiolan hastalarda SEVYAR, kalsiyum destekleyici suplementleri, 1,25 dihidroksi Vitamin D3 veyaanaloglarından bir tanesini içermesi nedeni ile multipl tedavi yaklaşımı düşüncesi ile intaktparatiroid hormon (İPTH) seviyesini düşürmek için kullanılmalıdır.
Bir yıllık bir klinik çalışma boyunca, kalsiyum karbonata kıyasla sevelamerin kemik döngüsü veya mineralizasyon üzerinde herhangi bir yan etkisi olmamıştır.

5.2, Farmakokinetik özellikler

Sevelamer sağlıklı gönüllülerde yapılan tek doz farmakokinetik çalışmaya göre gastrdintestinal kanaldan emilmemektedir. Farmakokinetik çalışmalar renal yetersizliği olan pastalardayapılmamıştır (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sevelamer ile yapılan klasik güvenlilik farmakolojisi, tekrarlayan doz toksisitesi ve genotoksisite çalışmalarında, insanlara yönelik özel bir tehlike yaratacağına dair klinik veri saptanmamıştır.
Oral sevelamer hidroklorür ile yapılan karsinojenik çalışmalar fareler (9g/kg/gün dozuha kadar) ve sıçanlar (0,3; 1 veya 3 g/kg/gün dozuna kadar) üzerinde yürütülmüştür. Yüksek dozgrubundaki erkek sıçanlarda mesane geçiş hücreli papilloma insidansında artış saptanmıştır(insan eşdeğer dozu klinik çalışma maksimum dozu olan 14,4 gr'lık dozun 2 katıdır). Farelerdetümör insidansında artış olmamıştır (insan eşdeğer dozu klinik çalışma maksimum pozunun 3katıdır).
Metabolik aktivasyon olan

in vitro

memeli sitogenetik testte, sevelamer hidroklorür yapısal kromozom anomalilerinde istatistiksel olarak anlamlı artışa neden olmuştur. Ames bakteriyelmutasyon test sonuçlarına sevelamer hidroklorürün mutajenİk olmadığı bildirilmiştir.
Sıçanlarda ve köpeklerde sevelamerin yağda eriyen D, E ve K (koagulasyon faktörü) yitaminleri ile folik asİtin emilimini azalttığı gösterilmiştir.
Orta ve yüksek doz sevelamer alan dişi sıçanların fatuslarımn farklı bölgelerinde iskelet osifıkasyonunda kayıplar gözlenmiştir (insan eşdeğer dozu klinik çalışma maksimum dozu olan14,4 gr'lık dozdan düşüktür). Bu etkiler D vitamini kaybına ikincil olarak oluşuyor olabilir.Organogenez döneminde sonda ile sevelamer hidroklorür verilen gebe farelerde, yüksek dozgrubunda (insan eşdeğer dozu klinik çalışma maksimum dozunun 2 katıdır) erken rejzorpsiyonartışı gelişmiştir.
Sevelamer hidroklorür ile yapılan bir çalışmada, erkek sıçanlara çiftleşmeden 28; dişi sıçanlara 14 gün önce başlanıp dişilerde gebelik süresince devam edildiğinde fertilitenin etkilenmediğigösterilmiştir. Çalışmadaki günlük en yüksek doz 4,5 g/kg/gün'dür (insan eşdeğer dozu klinikçalışma maksimum dozu olan 14,4 gr'lık dozun 3 katıdır).

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

StarchRX 1500 Kollidon K30Kolloidal silikon dioksitStearik asit
Opadry clear 06A29148 içeriği Hipromelloz (E 464)
- Di-asetilat monogliserid (E 472a)

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Özel bir gereklilik yoktur.
25°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

ve karton

90 ve 180 film kaplı tablet, Alüminyum Folyo / Alüminyum Folyo Blister içinde kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ Blok Kat:3
Esenler/İstanbul
Tel : 0850 201 23 23
Faks -.0212 482 24 78
e-mail : info@vitalisilac.com.tr

8. RUHSAT NUMARASI

253/26

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 13.09.2013
Ruhsat yenileme tarihi :

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

10

İlaç Bilgileri

Sevyar 800 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Sevelamer Hidroklorür

Atc Kodu: V03AE02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.