Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lipolin 600mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları » Diğer » Çeşitli Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları » Tioktik Asit

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LİPOLİN 600 mg Film Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her bir film kaplı tablet 600 mg alfa lipoik asit içerir.

Yardımcı madde(ler):

Laktoz monohidrat 100 mg Kroskarmelloz sodyum 40 mg
Yardımcı maddeler için bkz. 6.1.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tabletler

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

t< :davisinde

Periferal (sensomotor) diabetik polinöropati semptomlarının endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi

Günlük doz; kahvaltıdan yaklaşık 30 dakika önce tek doz olarak alınan LİPOLİN 600 film kaplı tablettir (600 mg alfa-lipoik aside eşdeğer). Şiddetli periferal(sensomotor) diyabetik polinöropati semptomlarının olduğu vakalarda tedaviye,alfa lipoik asit infüzyonu ile başlanabilir. Diyabetik polinöropati kronik birrahatsızlık olduğu için, uzun dönemli tedavi gerekebilir.
Diyabetik polinöropati tedavisinin temeli diyabetin optimum kontrolüdür.

Uygulama şekli:

LİPOLİN 600 mg film kaplı tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda sıv. ile mide boşken alınmalıdır. Gıdalarla birlikte alınımı alfa-lipoik asit emilimini a ?altabilir.Bu nedenle, özellikle gastrik boşalma süresi uzamış hastalarda tabletlerkahvaltıdan yanm saat önce alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Ka ra ciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalar özel çalışma yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda ve adölesanlarda kullanımına ait yeterli klinik! deneyim olmadığından, LİPOLİN çocuklarda kullanılmamalıdır, (bkz. bölüm 4.p.)

Geriyatrik popülasyon

Yaşlı hastalarda (>65 yaş) özel çalışma yürütülmemiştir.

4.3. Kontrendikasyonlar

• Alfa-lipoik aside ve LİPOLİN'in içerdiği maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlılığı olanlarda
• Yeterli klinik deneyim olmadığından, çocuklarda ve adolesanlarpa.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

LİPOLİN uygulaması sonrasında klinik Önemi olmayan anormal idr|r kokusu gözlenebilir.
LİPOLİN laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz galaktoz malbasorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacıkullanmamaları gerekir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva (tder. Bu miktar, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için bir risk oluşturmaz
Bu tıbbi ürün her dozunda 400 mg/kg'dan daha az propilen glikol ihtiva eder. Bu dozda propilen glikole bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

LİPOLİN ile birlikte kullanıldığında SisplatinMn etkisi azalabilir. Alfa Iiboik asit bir metal şelatörüdür ve dolayısıyla metal içeren ürünler (öm. demir preparatlan,magnezyum preparatları ve kalsiyum içeriğinden dolayı süt ürünleri) ile beraberuygulanmamalıdır. Eğer LİPOLİN'in toplam günlük dozu kahvaltıdan 30 dakikaönce alınmışsa, demir ve/veya magnezyum preperatlan öğle veya akşamalınmalıdır.
İnsülin ve/veya oral antidiabetik ajanların kan şekerini düşürücü etkileri akabilir. Dolayısıyla, özellikle alfa-lipoik asit ile tedavinin başlangıcında kan glukozdüzeyinin düzenli bir şekilde izlemesi gerekir. Bazı vakalarda, hipoglisemisemptomlarından kaçınmak için insülin ve/veya oral antidiyabetiklerin dozlarınınazaltılması gerekli olabilir.
Düzenli olarak alkol tüketimi, nöropatik klinik tablonun gelişmesi ve ilerlemesi için önemli bir risk faktörüdür ve dolayısıyla LİPOLİN ile tedavinin başarısını daolumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, diyabetik nöropati şikayeti olanhastaların olabildiğince alkol almaktan kaçınmaları önerilir. Bu duruış aynızamanda tedaviye ara verilen dönemler için de geçerlidir.

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Üreme toksikolojisi çalışmaları fertilite, erken embriyonik gelişin: ve bunun ötesinde fetüs üzerine zararlı etkilerinin olduğunu göstermemiştir.

Gebelik dönemi

Alfa-lipoik asid için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik deri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetalgelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrfıdan ya dadolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. kısım 5.3).
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Alfa-lipoik asidin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Alfa iipoik asidin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştın İmamı ştır. Emzirmenindurdurulup durdurulmayacağına ya da LİPOLİN tedavisinin durdurulupdurdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin kararverilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve LİPOLİN tedavisişin emzirenanne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlarda yapılmış üreme toksikolojisi çalışmaları, üreme yeter|eği/fertilite üzerine herhangi bir etki göstermemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilir miyor(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Ürtiker, kaşıntı ve deride döküntü gibi aleıjik reaksiyonlaı

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş dönmesi
Çok Seyrek: Tat duyusunda değişiklik ve bozukluk.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Bulantı
Çok Seyrek: Gastro-intestinal bozukluklar (kusma, mide ağrısı, bağırmak ağrısı ve diyare)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok seyrek: Artmış glukoz kullanımı nedeniyle kan glukoz seviyesinde düşme ve buna bağlı hipoglisemi belirtileri (baş dönmesi, terleme, baş ağrısı ve bulanıkgörme).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı durumunda, bulantı, kusma ve baş ağrısı olabilir.
Alkol ile birlikte 10 ila 40 g arasındaki alfa-lipoik asit oral dozlarının kazara veya intihar amaçlı alımmdan sonra bazen ölümle sonuçlanabilen ciddi intok sikasyongörülmüştür.
Böyle bir intoksikasyonun klinik görünümü, başlangıçta psikomotor huzursuzluk veya bilinç bulanıklığı, daha sonra genellikle jeneralize nöbet ve laktik asidozgelişimidir.
Ayrıca, alfa lipoik asit yüksek dozları ile intoksikasyon sonucu, hipoglisemi, şok, rabdomiyoliz, hemoliz, yaygın intravasküler koagülasyon (DIC), (cemik iliğidepresyonu ve çoklu organ yetersizliği bildirilmiştir.
Tedavi:
ağırlığına şüphesi bile,lerin (örn.[>bet, laktiksi, modemünümüzde,yon veya

LİPOLİN ile (örn. yetişkinlerde 10 tabletten fazla ve çocuklarda vücı|t göre kilogram başına 50 mg'dan daha fazla) önemli bir intoksikasyonacil hastaneye yatış ve intoksikasyonu tedavi edecek standart girişirfıgastrik lavaj, aktif kömür, vs) başlatılmasını gerektirir. Jeneralize nasidoz ve yaşamı tehdit eden intoksikasyonun diğer sonuçlarının tedavfyoğun bakım prensiplerine dayalı olarak, semptomatik olmalıdır,alfa-lipoik asidin zorlu eliminasyonunda hemodiyaliz, emoperfü^fıitrasyon yöntemlerinin yararları henüz gösterilmemiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri ATC Kodu: A16AX01
oksidatif

Alfa-lipoik asit, vitamin benzeri, ancak alfa-keto asitlerin dekarboksilasyonunda koenzim fonksiyonuna sahip endojen bir maddedir.
Diabetes mellitusa bağlı hiperglisemi, kan damarlarının matriks proteinlerinde glukoz birikimine yol açar ve “İleri Glikozilasyon Son Ürünleri” denen oluşumaneden olur. Bu işlem, endonöral kan akımı azalmasına ve periferal sin rlere hasarveren serbest oksijen radikallerinin üretiminin artması ile bağlantılı endonöralhipoksi/iskemiye neden olmaktadır. Ayrıca, peri ferik sinirde antioksidfan ajanların(glutatyon gibi) tükenmesi de gösterilmiştir.
Sıçanlarda yapılan çalışmalarda, streptozotosin ile oluşturulun ş diyabet, sonrasında yukarıda tanımlanan biyokimyasal olaylara neden olmuştur. Alfa-lipoikasit, bu işlemlerle etkileşerek, İleri Glikozilasyon Son Ürünleri'nin oluşumundaazalmaya, endonöronal kan akımında iyileşmeye, antioksidan özelliktekiglutatyonun fizyolojik düzeylere yükselmesine neden olmuş ve diyab^tik sinirdeserbest oksijen radikalleri için antioksidan olarak etki göstermiştir.
Deneylerde görülen bu etkiler, periferik sinir fonksiyonlarının alfa-lipoi c asit ile düzeltilebileceği teorisini desteklemektedir. Bu durum, diyabetik poli röropatide,yanma hissi, ağrı, uyuşma ve karıncalanma gibi parestezi, his bozuklukları ilegözlenen duyusal bozukluklar için uygundur.
Alfa-lipoik asit ile diabetik polinöropatinin semptomatik tedavisi açısından bu güne kadar elde edilen klinik bulgulara ek olarak, yanma hissi, pareste

ı\,5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

tk geçiş anımı (IValmantamın oral

Emilim:

Oral uygulama sonrası alfa-lipoik asit insanlarda hızla emilir, etkisinden dolayı oral uygulanan alfa lipoik asidin mutlak biyoyararuygulama ile karşılaştırıldığında) yaklaşık olarak %20'dir. Oçözeltilerle karşılaştırıldığında, alfa lipoik asidin katı farmasötik formluygulamasının rölatif biyoyararlanımı %60'dan daha yüksektir.

Dağılım:

Dokulara hızlı dağılımından dolayı, alfa-lipoik asidin insanlarda plazma yanlanma zamanı yaklaşık 25 dakikadır. Yaklaşık 4 pg/ml olan donık plazmadeğerleri 600 mg alfa lipoik asitin oral uygulanmasından 0.5 slaat sonraölçülebilmektedir.

Biyotransformasvon;


Biyotransformasyonu esas olarak oksidatif yan-zincir değişimi (beta-ok|sidasyon) ve/veya ilgili tiollerin S-metilasyonu ile gerçekleşir.

Eliminasvon:


Hayvan deneylerinde (sıçan, köpek), radyoaktif işaretleme ile %80-90 o: anında metabolitleri şeklinde başlıca böbrekler yoluyla atıldığı gösterilmiştir. Aynışekilde insanlarda da, idrarda sadece küçük miktarda değişmemiş maddebulunmaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri:

a) Akut ve kronik toksisite
Toksisite profili, merkezi sinir sisteminde olduğu gibi otonom sinir sistemi ile ilişkili semptomlarla karakterizedir. Çoklu uygulamalardan sonra, toksik dozlarındiğer hedef organları esas olarak karaciğer ve böbrektir.
b) Mutajenik ve karsinojenik potansiyelMutajenik potansiyel ile ilgili çalışmalarda, genetik veya kromozomâl mutasyonile ilgili herhangi bir bulgu saptanmamıştır. Bir karsinojenite çalışmasında,sıçanlarda oral uygulamayı takiben, alfa-lipoik asidin karsinojenik potansiyelinedair bir bulgu gösterilmemiştir. N-Nitrozo-dimetil amin (NDEA) ile ilişkili olanalfa-lipoik asidin tümör geliştirici etkisi ile ilgili bir çalışmada, negatif sonuçalınmıştır.
c) Üreme toksisitesi
Sıçanlarda oral yoldan 68.1 mg/kg maksimum doza kadar uygulama yapıldığında, alfalipoik asidin fertilite ve erken embriyonik gelişim üzerine etkisiolmadığı görülmüştür. Tavşanda intravenöz enjeksiyon sonrasında, matemal-toksik doz sınırına kadar herhangi bir teratojenik Özellik göstermemişti •

6.FARMASOTIK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat Kroskarmeloz sodyumBitkisel toz selülozMagnezyum stearatSodyum lauril sülfatTitanyum dioksitKinolin sarısı-aluminyum lake

6.2. Geçimsizlikler

In-vitro olarak, alfa-lipoik asit metal iyon kompleksleri ile (örn. sisplatin ile) reaksiyona girer. Alfa-lipoik asit, şeker molekülleri ile (örn. levuloz çözeltisi) zorçözünen kompleks kombinasyonlar içerisine girer.

6.3. Raf ömrü

Raf Ömrü: 24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Lipolin 600 mg Film Tablet; 50 film tablet içeren kahverengi cam şişede.

6.6.Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önle

Özel bir gereksinim yoktur.

4ler


7. RUHSAT SAHİBİ

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 64-66 Üsküdar/İSTANBULTel. :0216 492 57 08Faks. : 0216 334 78 88

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

253/27

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 13.09.2013 Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB'ün YENİLENME TARİHİ

7/7

İlaç Bilgileri

Lipolin 600mg Film Tablet

Etken Maddesi: Alfa Lipoik Asit

Atc Kodu: A16AX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Lipolin 600mg Film Tablet-KUB
 • Lipolin 600mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.