Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tramosel 100mg/2ml I.v./i.m./s.c. Enjeksiyonluk Ç... Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) » Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) » Diğer » Tramadol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TRAMOSEL 100 mg/2 mİ İ.V./İ.M./S.C. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

Sodyum asetat.3H20 8.3 mg
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız

3. FARMASÖTİK FORM

Ampul. Renksiz, berrak çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

Orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Doz ayarlaması, ağrının şiddetine ve hastanın verdiği bireysel yanıta göre yapılmalıdır. Genel olarak ağrıyı giderecek en düşük doz seçilmelidir.

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki gençlerde:

Bir defada uygulanan dozun 2 mg/kg'ı geçmemesi önerilir. Ağrının şiddetine bağlı olarak etki 4-8 saat arasında sürer.Tramadolün günlük dozu 400 mg'ı (4 ampul) aşmamalıdır.

şm


asını
mitan
asiliği
geçici

TRAMOSEL ile tedavide, ilaç bağımlılığı ve çekilme bulgularının olu engellemek için mümkün olan endikasyonlarda tedavi süresi kısa tutulmalı ve inteıuygulama yapılmalıdır. TRAMOSEL ile uzun süreli tedavide, bağımlılık yapma otümüyle göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle tedavinin süresine ve gerekirseolarak ilacın alınımının durdurulmasına doktor karar vermelidir.

ıUygulama şekli:

IV uygulama yavaş enjeksiyon ile veya inflizyon yolu ile yapılır. Ampuller IM v^ya SC uygulamaya da uygundur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda tramadolün eliminasyonu gecikir. Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalar TRAMOSEL almamalıdır.Hafif veya orta dereceli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda, hekim dozaralığının uzatılmasını düşünebilir.

Pediyatrik popülasyon:

1-12 yaş arasındaki çocuklarda tek dozda 1-2 mg / kg tramadol kullanılır.

Geriyatrik popülasyon:

75 yaşa kadar olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda eliminasyon süresi uzayabilir. Bu nedenle doz aralıkları uzatılabilir. Günlük300 mg tramadol dozunun aşılmaması önerilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

TRAMOSEL aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.
• Tramadole veya içindeki bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda,
• Alkol, hipnotikler, analjezikler, opioidler veya psikotropik madde içeren ilaçlarlaoluşan akut intoksikasyonlarda,
• MAO inhibitörü alan veya son 14 gün içinde MAO inhibitörü almış olanhastalarda,
• Tedavi ile kontrol edilemeyen epilepsi hastalarında,
• Uyuşturucu yoksunluk tedavisi amacıyla

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

• TRAMOSEL opioid bağımlısı olan hastalarda, kafa yaralanması olan hastalarda,şokta, bilinç düzeyini azaltan nedeni belirsiz olgularda, solunum merke

2

İ veyafonksiyonu bozukluğunda ve kafa içi basıncın arttığı durumlarda dikkatlikullanılmalıdır
• Opioidlere duyarlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
• Tedavi edilen hastada solunum depresyonu varsa veya aynı zamanda nierkezisinir sistemini baskılayan ilaçlar kullanılıyorsa veya önerilen doz belirgin şekildeaşılmışsa, bu durumlarda solunum depresyonu oluşabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

ız)

Bir tedavizerindeMAO

Önerilen dozlarda tramadol hidroklorür kullanan hastalarda konvüls bildirilmiştir. Doz önerilen günlük maksimum dozu (400 mg) aşari!artabilir. Ek olarak TRAMOSEL, nöbet eşiğini düşüren başka ilaçlarhastalarda nöbet riskini artırır. Epilepsi hastalarında veya nöbetlere yaolan hastalarda TRAMOSEL yalnızca mutlaka gerekliyse kullanılmalıdır.TRAMOSEL'in bağımlılık potansiyeli düşüktür. Uzun dönem kultytolerans, fiziksel ve psikolojik bağımlılık gelişebilir. İlaç kötüye kullveya bağımlılığa yatkın hastalarda TRAMOSEL tedavisi kısa sürelerde vtıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.
TRAMOSEL opioid bağımlı hastalarda yerine koyma tedavisi için değildir. Bir opioid agonisti olduğu halde TRAMOSEL morfinsemptomlarını baskılayamaz.

ku

yontar a riskllanan(kinliği

ııımda ımınae ciddi

an

yok s

uygun
unluk

TRAMOSEL, MAO inhibitörleri ile kombine edilmemelidir (bölüm 4.3'e bakın opioid olan petidin kullanımından önceki 14 gün içinde MAO inhibitörleri ileedilen hastalarda, santral sinir sistemi, solunum ve kardiyovasküler fonksiyon üyaşamı tehdit eden etkileşimler gözlenmiştir. TRAMOSEL tedavisi sırasındainhibitörleri ile aynı etkileşimler dışlanamaz.
TRAMOSEL'in alkol dahil santral sinir sistemini deprese edici diğer tıbbi ürünlerle bir arada kullanımı SSS etkilerini potansiyalize edebilir (bölüm 4.8'e bakınız).
Farmakokinetik çalışmaların sonuçları, tramadol hidroklorür ile birlikte veya öncesinde simetidin (karma fonksiyonlu oksidaz enzim inhibitörü) uygulanmasının klinik anlamıolan etkileşimlere yol açmasının zor olduğunu göstermiştir. Birlikte veya öncesindekarbamazepin (enzim indükleyici) verilişi, analjezik etkiyi azaltabilir ve etki süresinikısaltabilir.
Karma agonist/antagonistler (örneğin buprenorfin, nalbufın, pentazosin) ve tramadol kombinasyonu, tramadol gibi bir saf agonistin analjezik etkisini teorik olarakazaltabileceğinden önerilmemektedir.
Tramadol konvülsiyonlar oluşturabilir ve selektif serotonin geri-alım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler ve nöbet eşiğini düşürücü diğer tıbbi ürünlerinkonvülsiyonlara neden olma potansiyelini artırır.
Birkaç izole vakada, tramadol hidroklorür'ün, tedavide selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (SSRTlar) gibi diğer serotoninerjik tıbbi ürünlerle veya MAO inhibitörleriile kombine edilerek kullanılışı ile zamansal bağlantısı olan serotonin seııdromubildirimleri vardır. Serotonin sendromu belirtileri konfuzyon, ajitasyon, ateş, terleme,ataksi, hiperrefleksi, miyoklonus ve diyare olabilir. Serotoninerjik tıbbikesilmesi, genellikle hızlı bir düzelme sağlar. Tedavi, semptomların özelliğişiddetine bağlıdır.
ürünün

ne ve

Bazı hastalarda artmış INR ile majör kanama ve ekimozlar bildirildiğinden, tramadol ve kumarin türevleri (örneğin varfarin) birlikte uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
CYP3A4'ü inhibe ettiği bilinen ketokonazol ve eritromisin gibi diğer aktif maddeler, tramadolün metabolizmasını (N-demetilasyon) ve muhtemelen aktif O-demetillimetabolitinin metabolizmasını inhibe edebilirler. Bu tip etkileşimlerin klinik önemiaraştırılmamıştır (bölüm 4.8'e bakınız).
Sınırlı sayıda çalışmada, antiemetik

534.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

on)

gelişim ındantne verisk

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiy

yel

Deney hayvanlan üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakıtiıyetersizdir. Deney hayvanlannda yüksek dozlarda organ gelişimi, kemikleşneonatal mortalite üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. İnsanlara yönelik potansibilinmemektedir.
TRAMOSEL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

çok az

Tramadol plasentayı geçer. İnsanda gebelikte tramadolün güvenliliği ile ilgili bilgi bulunmaktadır. Bu yüzden TRAMOSEL gebe kadınlarda kullanılmamalıdır
Doğumdan önce veya doğum sırasında verilen tramadol uterus kasılmalarını etkilemez. Ancak doğum esnasında kullanılmamalıdır. Yenidoğanlarda, solunum hızında klinikönemi olmayan değişiklikler oluşturabilir. Gebelik sırasında kronik kullanımı neonatalyoksunluk belirtilerine yol açabilir.

Laktasyon dönemi

Emzirme sırasında, anneye verilen dozun %0.1'i süte geçer. Emziren kadınlara TRAMOSEL'in terapötik dozları uygulandığı taktirde; tramadol anne sütünde çocuküzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde atılmaktadır.
TRAMOSEL emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Genellikle, sadece bir kez tramadol verilişinden sonra emzirmeyi kesmek gerekmez.

Üreme yeteneği / Fertilite

Üreme yeteneği üzerine etkisi bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

şekilde

TRAMOSEL uyuşukluk, baş dönmesi ve bulanık görmeye neden olabilir ve bu sürücülerin veya makine kullanıcıların reaksiyonlarım bozabilir. TRAMOSELkullanırken araba ve makine kullanılmamalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

/100);

İlerden

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 İla < seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verhareketle tahmin edilemiyor).
Tramadol hidroklorür kullanımı ile en yaygın bildirilen advers reaksiyonlar bulantı ve baş dönmesidir, her ikisi de hastaların %10'undan fazlasında oluşur.

Psikiyatrik hastalıklar

mizaç
dellikle
meğin

Seyrek: Halüsinasyonlar, konfuzyon, uyku bozuklukları, anksiyete ve kabus görme Psişik advers reaksiyonlar TRAMOSEL alınışını takiben, kişiden kişiye değişen şjddetteve özellikte kişiliğe ve tedavi süresine bağlı olarak oluşabilir. Bunlardeğişiklikleri (genellikle elasyon, bazen disfori), aktivitede değişiklikler (gebaskılanma, bazen artma), kognitif ve sensoriyel kapasitede değişikliklerdir (ö:karar verme davranışı, algılama bozuklukları). Bağımlılık oluşabilir.

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın : Baş dönmesi (sersemlik hali)
Yaygın : Başağrısı, uyku hali (somnolans)
Seyrek: İştah değişiklikleri, parestezi, tremor, solunum depresyonu, epileptiform konvülsiyonlar, istem dışı kas kasılmaları, anormal koordinasyon, senkopBilinmiyor: Konuşma bozuklukları
Önerilen dozlar belirgin şekilde aşılırsa ve diğer santral depresan maddeler birlikte alınırsa (bölüm 4.5'e bakınız) solunum depresyonu oluşabilir.
Epileptiform konvülsiyonlar, başlıca yüksek tramadol dozlarından sonra veya nöbet eşiğini düşürebilen tıbbi ürünlerle birlikte kullanıldığında oluşmuştur (bölüm 4.4 ve4.5'e bakınız).

Göz hastalıkları

Seyrek: Bulanık görme Bilinmiyor : Midriyasis

Kardiyovasküler hastalıklar

Yaygın olmayan : Kardiyovasküler regülasyon (çarpıntı, taşikardi, postural hipotansiyon veya kardiyovasküler kollaps). Bu advers reaksiyonlar özellikle intravenöz verilişte vefiziksel stresli hastalarda oluşabilir.
Seyrek : Bradikardi, kan basıncında artış

Solunum hastalıkları

Seyrek: Dispne
Astımda kötüleşme bildirilmiştir, ancak nedensel bir ilişki saptanamamıştır.

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Bulantı
Yaygın: Kusma, kabızlık, ağız kuruluğu
Yaygın olmayan; Öğürme; gastrointestinal iritasyon (midede baskı hissi, şişkinlik), diyare

Hepato-bilier hastalıkları

Birkaç izole vakada, tramadol tedavisi ile zamansal bağlantılı olarak, karaciğer enzim değerlerinde artış bildirilmiştir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Terleme
Yaygın olmayan: Deri reaksiyonları (örneğin kaşıntı, döküntü, ürtiker)

Kas-iskelet sistemi bozuklukları

Seyrek: Motor güçsüzlük

Böbrek ve idrar hastalıkları

Seyrek: İşeme bozuklukları (idrar çıkarmada zorluk, disüri ve üriner retansiyon)

Genel bozukluklar

Yaygın: Fatig (yorgunluk)
ödem) iyonus uzluk,nadirenonlar,

Seyrek : Alerjik reaksiyonlar (örneğin dispne, bronkospazm, hırıltı, anjiyonörotik ve anafılaksi; opiyat yoksunluğu sırasında oluşanlara benzer yoksunluk reaksbelirtileri oluşabilir; bu belirtiler şunlardır: Ajitasyon, anksiyete, sinirlilik, uykuhiperkinezi, tremor ve gastrointestinal belirtiler. Tramadolün kesilmesi ile çokgörülen diğer semptomlar şunlardır: Panik ataklar, şiddetli anksiyete, halüsinasy
paresteziler, tinnitus ve alışılmadık santral sinir sistemi belirtileri (örneğin konfıizyon, delüzyonlar, personalizasyon, gerçeklikten kopuş, paranoya).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar


Prensipte, tramadol ile zehirlenme belirtilerinin, diğer santral etkili analjeziklerin (opioidler) etkilerine benzemesi beklenir. Bunlar özellikle miyozis, lnısma,kardiyovasküler kollaps, komaya dek değişen bilinç bozuklukları, konvülsiyorılar vesolunumun durmasına kadar varan solunum depresyonudur.

Tedavi


yon!), ([bilinciantidotr. Bu

ktu

Genel acil müdahale ilkeleri uygulanır Solunum yolu açık tutulur (aspiras semptomlara göre solunum ve dolaşımın sürdürülmesi sağlanır. Mide, kusturmaaçık hastalarda) veya gastrik yıkama ile boşaltılır. Solunum depresyonu içinnaloksondur. Hayvan deneylerinde naloksonun konvülsiyonlar üzerine etkisi yovakalarda intravenöz diazepam verilmelidir.
Tramadol serumdan hemodiyaliz veya hemofiltrasyon ile minimal derecede ejlimine edilir. Bu yüzden TRAMOSEL ile akut zehirlenmelerin hemodiyaliz veyahemofiltrasyon ile tek başına tedavisi, detoksifıkasyon için uygun değildir.
Aktif kömür ve gastrik lavaj uygulaması tramadolün yutulmasından sonraki 2 saat içinde yapılmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Analjezikler / Diğer opioidler ATC kodu : N02AX02
Tramadol santral olarak etki gösteren bir opioid analjeziktir, p, Ö ve it opioid resebtörler üzerinde selektif olmayan saf bir agonisttir; g reseptörlere afınitesi daha yüksektir.Analjezik etkisine katkıda bulunan diğer mekanizmalar, nöronal noradrenalirı geri-alınımmın inhibisyonu ve serotonin saliminin artırılmasıdır.
Tramadol antitusif bir etkiye de sahiptir. Morfinin aksine, tramadolün analjezik dozları geniş bir aralıkta solunumu deprese edici etki oluşturmaz. Gastrointestinal motilite de azetkilenir.
Kardiyovasküler sistem üzerindeki etkiler hafif olma eğilimindedir. Tramadolün potensinin, morfminkinin 1/10 (onda biri) ile 1/6 (altıda biri) arasında plduğubildirilmektedir.

5.2. Farmakokinetik Özellikler

Emilim:


doruk

dür.

İntramüsküler uygulamadan sonra tramadol hızla ve tamamen emilir: Ortalama serum konsantrasyonuna (Cmax) 45 dakika sonra erişilir ve biyoyararlanım %100

Dağılım:


Tramadol yüksek bir doku afınitesine sahiptir (Vd,B=203±40 L). Plazma proteinlerine yaklaşık %20 oranında bağlanır.
Tramadol kan-beyin engelini ve plasenta engelini aşar. Sütte çok küçük miktarlarda etkin madde ve O-desmetil türevi bulunur (uygulanan dozun sırasıyla %0.1 ve %0.02'si).

Bivotransformasyon:


İnsanlarda tramadol başlıca N- ve O-demetilasyon ve O-demetilli ürünlerin glukjuronik asitle konjugasyonu yoluyla metabolize edilir. Sadece O-desmetiltramadol farmakolojikyönden aktiftir. Diğer metabolitler arasında bireyler arası belirgin niceliksel farklılıklarvardır. Şimdiye dek, idrarda 11 metaboliti bulunmuştur. Hayvan deneyleri O-desmetiltramadolün ana bileşikten 2-4 kez daha güçlü olduğunu göstermiştir. Yanlanmaömrü 1

12,8

(6 sağlıklı gönüllü) 7.9 saattir (aralık 5.4-9.6 saat) ve yaklaşık olaraktramadolünki kadardır.
Tramadolün biyotransformasyonunda yer alan CYP3A4 ve CYP2D6 izoenzimlerinden biri veya her ikisinin inhibisyonu, tramadol veya aktif metabolitinin plazmakonsantrasyonunu etkileyebilir. Şu ana dek klinik önemi olan etkileşimlerbildirilmemiştir.

Eliminasyon:


saattir.

Eliminasyon yarılanma ömrü tı/

2

,B veriliş yolundan bağımsız olarak, yaklaşık 6 75 yaşın üstündeki hastalarda yaklaşık 1.4 katı uzayabilir.
olan

(O-

miştir. itaat ve

sat

Tramadol ve metaboliti eri hemen hemen tamamen böbrekler yoluyla atılırlar. Küıjnülatif üriner atılım, verilen dozun toplam radyoaktivitesinin %90'ıdır. Karaciğer ve böbrekfonksiyon yetmezliğinde yanlanma ömrü hafif uzayabilir. Karaciğer sirozuhastalarda, eliminasyon yarılanma ömrü 13.3±4.9 saat (tramadol) ve 18.5±9.4 sdesmetiltramadol), bir uç vakada sırasıyla 22.3 saat ve 36 saat olarak gösterilBöbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi < 5ml/dk) değerler 11 ±3.216.9±3 saat, bir uç vakada sırasıyla 19.5 saat ve 43.2 saattir.
Tramadol terapötik doz aralığında doğrusal bir farmakolcinetik profile sahiptir.
Serum konsantrasyonları ile analjezik etki arasındaki ilişki doza bağımlıdır, ancak bazı vakalarda belirgin şekilde değişir. Genellikle 100-300 mg/mL'lik bir serumkonsantrasyonu etkilidir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tramadolün sıçanlarda ve köpeklerde 6-26 hafta süreyle oral ve parenteral, köpeklerde 12 ay oral tekrarlanarak verilişinde, hematolojik, klinik kimyasal ve histolojikincelemeler, madde ile ilgili herhangi bir değişikliğe ilişkin bir kanıt göstermedi. Santralsinir sistemi belirtileri yalnızca terapötik aralığın belirgin olarak üstündeki yüksekdozlardan sonra oluştu: Yerinde duramama, salivasyon, konvülsiyonlar ve kilo almadaazalma. Sıçanlar ve köpekler sırasıyla 20 mg/kg ve 10 mg/kg oral dozlarını, köpekler 20mg/kg rektal dozlarını herhangi bir reaksiyon oluşmaksızın tolere ettiler
Sıçanlarda 50 mg/kg/gün dozunun üzerindeki tramadol dozları annede toksik etkilere neden oldu ve yenidoğan mortalitesini artırdı. Yavrularda ossifıkasyon bozuklukları,vajina ve göz açılmasında gecikme şeklinde gelişme geriliği oluştu. Erkek fetilitesietkilenmedi. Yüksek dozlardan sonra (50 mg/kg/gün üzeri) dişiler azalmış bir gebekalma oranı gösterdiler. Tavşanlarda 125 mg/kg dozun üzerinde annede toksik etkiler veyavrularında iskelet anormallikleri vardı.
bu tip olarak

Bazı

in-vitroIn-vivo

çalışmalar etkiler göstermedi. Şu ana dek elde edilen bilgilere göre, tramadol non-mutajeniksınıflandırılabilir.
da ve ilelarda,a doz

elde

Tramadol hidroklorürün tümör oluşturma potansiyeli üzerine çalışmalar sıçanlar' farelerde gerçekleştirilmiştir. Sıçanlardaki çalışmalar, tümör insidansında mailişkili herhangi bir artışa ilişkin bir kanıt göstermemiştir. Farelerdeki çalışmaerkeklerde karaciğer hücre adenom insidansında bir artış (15 mg/kg üzeri dozlardbağımlı anlamlı olmayan artış) ve dişilerde tüm doz gruplarında pulmoner tümörlerdebir artış (anlamlı, ancak doz-bağımlı değil) vardı.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum asetat Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

midazolam,

Diklofenak, indometasin, fenilbutazon, diazepam, flunitrazepam, gliseriltrinitrat enjeksiyonluk çözeltileri ile geçimsizdir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4.Saklamaya yönelik özel tedbirler

25° C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

2 ml'lik 5 ampul içeren ambalaj.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarakimha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Haver Ecza Deposu Ltd. Şti. Esenşehir Mah. Haseki Sok. No:2034776 Ümraniye / İSTANBULTel: 0(216)324 38 38Fax: 0(216)317 04 98E-mail: camci@haverecza.com

8. RUHSAT NUMARASI

253/42

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 20.09.2013 Ruhsat yenileme tarihi;

lO.KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Tramosel 100mg/2ml I.v./i.m./s.c. Enjeksiyonluk Ç...

Etken Maddesi: Tramadol Hcl

Atc Kodu: N02AX02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.