Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Miflonide 400mcg Inhaler Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) » Glükokortikoidler » Budesonid

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MİFLONİDE 400 mcg inhaler kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde :

Budesonid 400 mikrogram

Yardımcı madde:

Laktoz monohidrat 24.54 mg
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

İnhalasyon tozu içeren sert kapsüller
Başlığı pembe renkli, üzerinde firma logosu (O) ve BUDE 400 basılı, gövdesi renksiz/şeffaf kapsüller.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

Astımın tüm basamaklarında antienflamatuar, bronkodilatör, semptom kontrolü ve oral steroid ihtiyacını azaltmak amaçlı kullanılır. KOAH'ta tek başına kullanılmasıönerilmez.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Dozaj, kişiye özgü olarak, idame tedavisi için gereken en düşük doza ayarlanmalıdır. Budesonid her gün düzenli olarak alınmalıdır. Bir hasta bir inhalasyon cihazındandiğerine geçirilirken, doz kişiye özgü olarak tekrar titre edilmelidir.

Bronşiyal astım tedavisi:Yetişkinler

Hafif astım hastalığı olan yetişkinlerin tedavisi günde 200 mikrogram olan minimum etkili dozda başlatılabilir. Normal idame dozu günde iki defa 200-400 mikrogramdır(günde 400-800 mikrograma eşdeğer). Şiddetli astım atakları sırasında, hasta oralkortikosteroid tedavisinden budesonid inhalasyon tedavisine geçirilirken veya oralkortikosteroid tedavi dozu azaltıldığında günlük doz (2-4'e bölünerek) 1600 mikrogramakadar yükseltilebilir.

Çocuklar (6 yaş ve üzeri)

Hafif astım hastası çocuklarda tedaviye günde bir defa 200 mikrogram ile başlanabilir. Normal idame dozu günde iki defa 200 mikrogramdır (günde 400 mikrograma eşdeğer).En yüksek günlük doz 800 mikrogramdır. MİFLONİDE erişkinlerin denetimi altındakullanılmalıdır. Aerolizer'ın kullanımı, çocuğun inhaleri doğru bir şekildekullanabilmesine bağlıdır.
6 yaşın altındaki hastalarda klinik deneyim olmadığından, MİFLONİDE bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) tedavisi:

Bu hastalık için önerilen doz, günde 2 defa 400 mikrogramdır.
KOAH'ta tek başına kullanılması önerilmez.
MİFLONİDE reçete edilmiş oral kortikosteroid kullanan KOAH'lı hastalarda, oral doz azaltılırsa “Pozoloji ve uygulama şekli: Bronşiyal astım tedavisi” başlıklı bölümdebelirtilen doz önerileri yapılmalıdır.

Uygulama şekli:

MİFLONİDE, sadece oral inhalasyon içindir ve sadece Aerolizer ile tatbik edilmelidir.
Kandida enfeksiyonu riskini azaltmak için her uygulamadan sonra ağzın su ile iyice çalkalanması ve tükürülmesi önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4 ve Bölüm 4.8). Ayrıcaağzın su ile çalkalanması boğaz irritasyonunu engellemeye ve sistemik etki riskininazaltılmasına yardımcı olabilir.
Tek bir kapsüldeki en düşük doz 200 mikrogramdır. 200 mikrogramdan daha düşük bir tek doz gerekiyorsa bu ürün kullanılamaz.
İlacın doğru olarak uygulandığını temin etmek için hekim veya başka bir sağlık profesyoneli:
• İlacın, akciğerdeki hedef bölgelere ulaşacağını garanti etmek üzere, kullanmatalimatlarına göre Aerolizer'ın doğru kullanımını hastaya göstermelidir.
• Hastaya, kapsüllerin sadece inhalasyon ile kullanım için olduğunu ve yutulmamasıgerektiğini söylemelidir (bkz. Bölüm 4.4)
Ayrıntılı kullanma kılavuzu, hasta kullanma talimatında yer almaktadır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda klinik çalışma bulunmamaktadır. Oral budesonid ile elde edilmiş olan farmakokinetik veriler ışığında, bu tür hastalarda sistemikmaruziyetinin klinik olarak anlamlı düzeylerde değişmesi olası değildir (bkz. Bölüm 5.Farmakolojik özellikler).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda klinik çalışma bulunmamaktadır. Ancak budesonid ağırlıklı olarak hepatik metabolizma ile atıldığından, şiddetli karaciğer yetmezliği olanhastalarda MİFLONİDE kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Oral budesonid ile eldeedilmiş olan farmakokinetik veriler ışığında, hafif ila orta şiddetli karaciğer yetmezliğiolan hastalarda ilacın sistemik maruziyetinin klinik olarak anlamlı düzeyde değişmesiolası değildir (bkz. Bölüm 5. Farmakolojik özellikler).

Pediyatrik popülasyon:

Hafif astım hastası çocuklarda tedaviye günde bir defa 200 mikrogram ile başlanabilir. 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda normal idame dozu günde ikidefa 200 mikrogramdır (günde 400 mikrograma eşdeğer). Çocuklarda önerilen en yüksekgünlük doz 800 mikrogramdır. MİFLONİDE, erişkinlerin gözetimi altındakullanılmalıdır. Aerolizer'in kullanımı, çocukların inhaleri doğru bir şekildekullanabilmesine bağlıdır.
6 yaşın altındaki çocuklarda klinik deneyim olmadığından, MİFLONİDE bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:4.3. Kontrendikasyonlar

• Etkin madde budesonide ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı bilinenaşırı hassasiyette (Bkz. Bölüm 6.1),
• Aktif akciğer tüberkülozlu hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleriİnhaler steroidin kombine edildiği KOAH'lı ileri yaş hastalarda pnömoni riski artabilmektedir.Tedavinin profilaktik niteliği

Hastalara, inhale budesonid tedavisinin profilaktik niteliği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Budesonid, akut bronkospazmıortadan kaldırma; status astmatikus veya diğer akut astım/KOAH ataklarındauygulanması gereken birincil tedavi değildir.

Eşlik eden durumlar

Sessiz seyreden akciğer tüberkülozu olan veya solunum yollarında fungal ve viral enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Bronşektazi ve pnömokonyoz gibi akciğer hastalıkları olan hastaları tedavi ederken fungal enfeksiyon olasılığı göz önüne alınmalıdır.

Astım atakları

Astımın akut atakları sırasında MİFLONİDE dozunda artışa veya kısa süreli oral kortikosteroidlerle ve/veya eğer bir enfeksiyon varsa antibiyotikle ilave bir tedaviyegereksinim duyulabilir.
Hastalar akut astım semptomlarını hafifletmek için kurtarıcı ilaç olarak her zaman yanlarında kısa etkili bir inhale bronkodilatör bulundurmalıdır.
Hastalara astımları kötüleştiği takdirde (kısa etkili inhale bronkodilatör tedavisinin uygulanma sıklığında artış ya da inatçı solunum semptomları) doktorları ile temasageçmeleri önerilmelidir. Hasta yeniden değerlendirilmeli ve antiinflamatuvar tedavideartış gereksinimi, inhale ya da oral kortikosteroid dozunun artırılması düşünülmelidir.

Paradoksal bronkospazm

Nadir durumlarda inhalasyon, doz uygulanmasını takiben bronkospazma yol açabilir. Paradoksal bronkospazm gelişmesi durumunda MİFLONİDE inhalasyonu derhalkesilmeli ve gerekirse başka bir tedavi ile değiştirilmelidir. Paradoksal bronkospazmhızlı etki gösteren bir inhale bronkodilatöre yanıt vermektedir.

Sistemik etkiler

İnhale kortikosteroidler, özellikle uzun süreli olarak yüksek dozlarda reçete edildiğinde, sistemik etkiler ortaya çıkarabilir. Bu etkiler, oral kortikosteroidlerle yapılan tedavidegörülenden çok daha az ortaya çıkar. Olası sistemik etkiler arasında adrenal supresyon,hiperadrenokortisizm/Cushing sendromu, çocuklarda ve ergenlerde büyüme geriliği,kemik mineral yoğunluğunda azalma, katarakt ve glokom, aşırı duyarlılık reaksiyonlarıve daha nadir olmak üzere psikomotor hiperaktivite, uyku bozuklukları anksiyete,depresyon ve saldırganlık gibi bir dizi psikolojik ya da davranışsal etkiler (özellikleçocuklarda) yer almaktadır. Bu nedenle, inhale kortikosteroid dozunun etkin şekildeastım kontrolünün sağlandığı en düşük doza ayarlanması önemlidir (Bkz. Bölüm 4.8).

Büyüme üzerindeki etki

Budesonid, çocuklarda ve adolesanlarda özellikle yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda büyümeyi süprese edebilir. Uzun süreli olarak inhale kortikosteroid tedavisigören çocukların boylarının düzenli olarak ölçülmesi önerilmektedir. Büyümedeyavaşlama olduğu takdirde, tedavi inhale kortikosteroid dozunun, mümkünse astımkontrolünün etkin şekilde sağlandığı en düşük doza indirilmesi amacıyla, gözdengeçirilmelidir. Ayrıca, hastanın bir pediyatrik solunum hastalıkları uzmanına sevkedilmesi düşünülmelidir. Yetişkinlerde ulaşılan boy üzerindeki etki de dahil olmaküzere, gelişim hızında inhale kortikosteroidlerle ilişkili bu azalmanın uzun vadeli etkileribilinmemektedir. Oral inhale kortikosteroid tedavisinin kesilmesini takiben büyümeyi“yakalama” potansiyeli yeterince incelenmemiştir.

Eş zamanlı kullanılan ilaçlar

MİFLONİDE ve güçlü bir CYP3A4 inhibitörünün örneğin; itrakonazol, atazanavir, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, amiodaron ve klaritromisin uzun süre eş zamanlıuygulaması sırasında dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Tedaviye steroidler ile başlayan hastalar

Terapötik etki genellikle 10 gün içerisinde elde edilmektedir. Aşırı bronşiyal mukus sekresyonu olan hastalarda, tedavinin başlangıcında, yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir süre,oral kortikosteroid tedavisi tedaviye eklenebilir.

Steroide bağımlı olan hastalar

Oral steroidlerden budesonide geçilirken, hasta görece olarak stabil bir dönemde olmalıdır. Yaklaşık 10 gün boyunca daha önceden kullanılan oral steroidle birlikteyüksek doz budesonid kombinasyonu verilir. Oral doz daha sonra kademeli olarakazaltılarak (örneğin her ay 2.5 mg prednizolon veya eşdeğeri oranında) mümkün olan endüşük düzeye indirilmelidir. İlave sistemik kortikosteroidler ya da MİFLONİDE ileyapılan tedavi aniden değil, yavaşça kesilmelidir.
Travma, cerrahi veya ağır enfeksiyonlar gibi özel kriz durumlarına karşı koyma amacıyla hastanın adrenokortikal rezervinin yeterli düzeyde olduğundan emin olmak için sistemikkortikosteroidlerden budesonide geçilen ilk aylar boyunca özellikle dikkatli olunmalıdır.Hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) eksen fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir.Bazı hastalar bu gibi durumlarda ekstra kortikosteroid desteğine ihtiyaç duymaktadır; bugibi hastaların potansiyel ciddi durumlarını bildiren bir uyarı kartını yanlarındataşımaları tavsiye edilmektedir. Sistemik kortikosteroidler yerine budesonide geçilmesidaha önce sistemik kortikosteroidler tarafından baskılanmış olan alerjik rinit veyaegzema gibi alerjilerin ortaya çıkmasına yol açabilir; hastalarda letarji, kas veya eklemağrısı ve bazen de mide bulantısı ve kusma görülebilir. Bu gibi alerjiler lokal uygulananantihistaminikler veya kortikosteroidlerle uygun bir şekilde tedavi edilmelidirler.

İlave önlemler

Oral kandidiyazisi önlemek için, hastalara her uygulamadan sonra ağzını su ile çalkalaması önerilmelidir. Böyle bir durum geliştiği takdirde, çoğu vakada enfeksiyon,MİFLONİDE tedavisi kesilmeksizin, topikal antifungal tedaviye yanıt verecektir (bkz.Bölüm 4.2 ve Bölüm 4.8).
Disfoni oluşabilir; fakat tedaviye ara verilmesi ya da dozun azaltılmasını ve/veya sesin dinlendirilmesi ile kolaylıkla geri dönüştürülebilirdir (bkz. Bölüm 4.8).

Hatalı uygulama yolu

MİFLONİDE kapsülleri, Aerolizer inhalasyon cihazına koymak yerine yanlışlıkla yutan hastalara dair bildirimler alınmıştır. Kapsüllerin yanlışlıkla yutulması durumlarınınbüyük çoğunluğu herhangi bir yan etki ile ilişkilendirilmemiştir. Sağlık çalışanları,hastaya MİFLONİDE'in doğru kullanımını anlatmalıdır (bkz. bölüm 4.2). EğerMİFLONİDE reçete edilen bir hastanın, solunumunda düzelme yaşanmıyorsa, sağlıkçalışanları, hastaya MİFLONİDE'i nasıl kullandığını sormalıdır.
Kapsüller laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacıkullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleriCYP34A inhibisyonu yapan ajanlar

Budesonidin ana metabolizma yolu sitokrom P450 (CYP) izoenzim 3A4 (CYP3A4) aracılığıyladır. CYP3A4 inhibitörleri olarak bilinen ilaçlar (örneğin; itrakonazol, ,atazanavir, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, amiodaron, klaritromisin) ile eş zamanlıuygulaması budesonid metabolizmasını inhibe ettiği ve dolayısıyla sistemik maruziyetiartırdığı bilinmektedir. Budesonid ve bilinen CYP3A4 inhibitörlerinin birliktekullanımında dikkatli olunmalıdır. Eğer bu ürünler birlikte uygulanıyorsa, adrenalkortikal fonksiyon izlenmeli ve budesonidin dozu yanıta göre ayarlanmalıdır (Bkz.Bölüm 4.4 ve Bölüm 5.2).

CYP3A4 indüksiyonu yapan ajanlar

Budesonidin güçlü CYP3A4 indükleyicilerle (örn., rifampisin) eş zamanlı olarak kullanılması budesonid metabolizmasını hızlandırabilir ve sistemik maruziyetinidüşürebilir (Bkz. Bölüm 5.2).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara özgü etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona özgü etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar için özel bir öneri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Zorunlu olmadıkça, gebelik sırasında kullanımından kaçınılmalıdır. Gebelik sırasında glukokortikosteroid tedavisi kaçınılmazsa, oral glukokortikosteroidlerin yerine, düşüksistemik yan etkileri nedeniyle, inhale glukokortikosteroidler tercih edilmelidir. Gebekadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

İnhale budesonid anne sütü içine salgılanır. Bebeklerde ulaşılan plazma konsantrasyonlarının, maternal plazmasında bulunan konsantrasyonların yaklaşık1/600'üne ulaşması beklenir (bkz. Bölüm 5. Farmakolojik özellikler). Bu düşükbudesonid miktarları, MİFLONİDE'in laktasyon döneminde kullanılabileceğinidüşündürmekle birlikte, uzun süreli tedavi sırasında emzirilen bebekler üzerindeki kliniketki bilinmemektedir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Budesonid kullanımının insan fertilitesi üzerindeki etkileri hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

MİFLONİDE, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.
Advers ilaç reaksiyonları, MedDRA'nın sistem organ sınıfına göre listelenmektedir. Her bir sistem organ sınıfı içerisinde advers ilaç reaksiyonları sıklığa göre sıralanmakta olupen sık görülen reaksiyonlar başta listelenmektedir. Ayrıca, her bir advers ilaç reaksiyonuiçin aşağıdaki sisteme göre (CIOMS III), reaksiyonlara karşılık gelen sıklık kategorisi debelirtilmektedir:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın:
Ağız-yutakta kandida enfeksiyonu.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek:
Aşırı duyarlılık reaksiyonları (dermatit, eritem), döküntü, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı, anafilaktik reaksiyonlar.

Endokrin hastalıkları

Seyrek:
Adrenal supresyon, Cushing sendromu, hiperadrenokortisizm, hipokortisizm, çocuklarda ve ergenlerde büyüme geriliği.

Psikiyatrik hastalıkları

Seyrek:
Depresyon, huzursuzluk.
Çok seyrek:
Sinirlilik.

Göz hastalıkları

Seyrek:
Katarakt, glokom.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın:
Öksürük.
Seyrek:
Paradoksal bronkospazm, disfoni, boğaz iritasyonu.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Seyrek:
Kemik mineral yoğunluğunda azalma.

Pazarlama sonrası deneyimden advers ilaç reaksiyonları (sıklıklar bilinmiyor)

Aşağıdaki advers ilaç reaksiyonları, MİFLONİDE ile edinilmiş olan pazarlama sonrası deneyimden çıkarılmıştır. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirli olmayan bir popülasyondangönüllülük bazında bildirilmiş olduğundan, bunların sıklıklarını güvenilir bir şekildetahmin etmek mümkün olmamaktadır ve bu nedenle “bilinmiyor” olaraksınıflandırılmaktadır.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Kontakt dermatit (Tip IV [gecikmiş] aşırı duyarlılık reaksiyonu).

Psikiyatrik hastalıklar

Psikomotor hiperaktivite, uyku bozuklukları, davranış değişiklikleri (ağırlıklı olarak çocuklarda).
Uzun süreli klinik çalışmalardaki KOAH hastalarında budesonid formülasyonları ile şu istenmeyen etkiler yayınlanmıştır: Deri morarmaları ve pnömoni.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Budesonidin akut toksisitesi düşük düzeydedir. Kısa bir süre içerisinde yüksek miktarlarda ilacın inhalasyonunu takiben oluşan en büyük zararlı etki hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) fonksiyonlarının baskılanmasıdır. Özel acil durum önlemlerinegerek yoktur. Astımı kontrol etmek için önerilen dozda MİFLONİDE tedavisine devamedilmelidir.
Stres durumlarında, bir önlem olarak kortikosteroidlerin uygulanması gerekli olabilir (örneğin, yüksek hidrokortizon dozları). Adrenokortikal atrofi görülen hastalar steroidebağımlı olarak kabul edilir ve durum stabilize olana kadar yeterli sistemik kortikosteroididame tedavisine ayarlama yapılmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Obtrüktif akciğer hastalıkları için diğer ilaçlar, inhalantlar;
Glukokortikoidler
ATC kodu: R03BA02
Budesonid, insanlarda belirgin topikal etki göstermekle birlikte önemli bir sistemik etkisi olmayan bir kortikosteroiddir. Diğer inhale glukokortikoidlerde olduğu gibi budesonidde farmakolojik etkilerini, hücre içi glukokortikoid reseptörleri ile etkileşerek gösterir.Birçok farklı sitokin, kemokin, enzim ve hücre adezyon molekülünün üretimi inhibeedilir. Kortikosteroid tedavisinden fayda gören hastalarda inhalasyon tozu olarakkullanıldığında, genellikle tedaviye başlandıktan sonra 10 gün içerisinde astımı kontrolaltına alabilmektedir. Budesonid düzenli kullanıldığında astımlı akciğerlerdeki kronikenflamasyonu azaltmaktadır. Budesonid, ayrıca akciğer fonksiyonlarını artırmakta veastım semptomlarının ve bronş aşırı cevaplılığının azalmasını sağlamakta, astımataklarını önlemektedir.

Genel özellikler

Emilim:


Akciğere ulaşan budesonid miktarı hızlı bir şekilde ve tamamen emilmektedir. Uygulamadan hemen sonra plazmada en yüksek konsantrasyona ulaşılmaktadır.Orofarenkste kalan doz için gerekli düzeltme yapıldıktan sonra mutlak biyoyararlanım%73 oranındadır. Karaciğerdeki belirgin presistemik metabolizma nedeniyle inhaleedilen bir dozun yutulan fraksiyonunun sadece % 10 ila 13'ü biyoyararlanıma sahiptir.Diğer budesonid kuru toz inhalerler ile gözlendiği gibi, önerilen doz aralığındaMİFLONİDE'den kaynaklanan sistemik budesonid maruziyetinin, doza orantılı olmasıbeklenebilir.

Dağılım:


Budesonidin plazma proteinine bağlanması 1 ila 100 nmol'lük bir konsantrasyon aralığında % 85-90'dır. Budesonid dokulara yaygın olarak dağılır, kararlı durumdadağılım hacmi 183 ila 301 L'dir. Ayrıca yaklaşık 0.46 süt-plazma konsantrasyon oranı ileanne sütüne geçer. Bebeğin maruz kalacağı tahmini günlük doz, günlük maternal dozunyaklaşık %0.3'üdür ve bebeklerde tahmini ortalama plazma konsantrasyonun, bebekteoral biyoyararlanımın tam olacağı varsayıldığında dahi, maternal plazmakonsantrasyonunun 1/600'dur.
Hayvan çalışmalarında dalak, lenf bezleri, timus, adrenal korteks, üreme organları ve bronşlarda yüksek konsantrasyonlar gösterilmiştir. Budesonid farede plasenta bariyerinigeçmektedir.

Biyotransformasyon:


Budesonid akciğerlerde metabolize olmaz. Emilimini takiben karaciğerde yıkıma uğrar ve 6 beta-hidroksibudesonid ve 16 alfa-hidroksiprednizolon dahil olmak üzere bir diziinaktif metabolit elde edilir.
Budesonidin ana metabolizma yolu CYP3A4 aracılığıyladır ve budesonid metabolizması bu enzimin bilinen inhibitörleri ya da indükleyicileri tarafından etkilenebilir (Bkz.Bölüm 4.5).

Eliminasyon:


Radyoişaretli budesonid soluyan insan gönüllülerde (ölçülü doz inhaler ile) uygulanan dozun yaklaşık % 32'si idrarda ve dozun % 15'i feçeste geri kazanılır. İnhalasyondansonra idrarda 16-alfa-hidroksiprednizolon tespit edilmiş, budesonid saptanmamıştır.
Budesonid intravenöz doz uygulamasını takiben yüksek plazma klerensi (84 L/s) gösterir. Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 2.8 ila 5 saattir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:


Doğrusallık / doğrusal olmayan duruma ilişkin mevcut veri bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:


İnhale budesonid farmakokinetiği, karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır. Ancak, siroz hastalarındaki oral uygulamanın ardından budesonidin sistemikyararlanımının sağlıklı kontrollere göre 2.5 kat daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Hafifkaraciğer yetmezliğinin, oral budesonidin sistemik maruziyet üzerinde az etkisi olduğubildirilmiştir.

Böbrek yetmezliği:


Budesonid farmakokinetiği, böbrek yetmezliği olan hastalarda çalışılmamış olmakla birlikte önemli bir etki beklenmemektedir. Bununla birlikte budesonid metabolitleri idraryoluyla atılmaktadır ve şiddetli böbrek yetmezliğinde metabolitlerin birikmesine bağlıolarak advers olayların görülmesindeki artmış risk olasılığı göz ardı edilememektedir.

Pediyatrik popülasyon:


Budesonidin farmakokinetiği pediatrik popülasyonda çalışılmamıştır. Ancak, diğer inhale budesonid ürünlerine dair veriler, 3 yaşın üzerindeki çocuklarda beden ağırlığınanormalize edilen klirensin, yetişkinlere kıyasla yaklaşık %50 daha yüksek olduğunugöstermektedir.

Geriyatrik popülasyon:


Budesonidin farmakokinetiği yaşlı hastalarda çalışılmamıştır. Ancak, 65 yaş ve üzeri hastalara dair sınırlı veriler, oral ve intravenöz uygulamasını takiben daha gençyetişkinler ile karşılaştırıldığında farmakokinetikte anlamlı bir farklılıkgöstermemektedir.

Irk, cinsiyet :


Irk ya da cinsiyete bağlı farmakokinetik farklılıklar tanımlanmamıştır.

Klinik çalışmalar:


MİFLONİDE ile yakın zamanda bir klinik çalışma gerçekleştirilmemiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri Tekrarlı Doz Toksisitesi

Tekrarlı doz toksisitesi çalışmalarından gelen klinik öncesi veriler, önerilen terapötik dozda insanlar için özel bir tehlike göstermemiştir.

Mutajenisite ve Karsinojenisite

Bir dizi in vitro ve in vivo mutajenisite testinde budesonidin mutajenik potansiyele sahip olmadığı gösterilmiştir.
Oral yolla uygulanan budesonidin, günde 25 mikrogram/kg/gün doz düzeylerinden itibaren erkek sıçanlarda karaciğer tümörleri insidansını arttırdığı gözlenmiştir. Buetkiler ayrıca başka steroidleri (prednizolon ve triamsinolon asetonid) içeren bir takipçalışmasında da gözlenmiştir ve kortikosteroidlerin uygulaması ile ilişkili bir sınıf etkisiolduğu kabul edilmiştir.

Üreme toksisitesi

Subkutan uygulanan budesonidin sıçan yavrularının yaşama yeteneği üzerindeki azaltıcı etkileri ve budesonidin sıçanlardaki anneye özgü toksisitesi, tavşanlardaki teratojenikpotansiyeli ve büyüme geriliği üzerindeki etkileri ve fetal ölüm, glukokortikoidlerinhayvanlardaki bilinen teratojenik potansiyeli ile uyumludur. Budesonidin insanlardaherhangi bir teratojenite ya da üreme toksisitesi gösterdiğine ilişkin bir kanıt yoktur(Bkz. Bölüm 4.6). Sıçanlarda subkutan yolla uygulanan budesonidin fertilite üzerindeadvers bir etkisi olmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat.

Jelatin kapsül içeriği:


Siyah demir oksit (E172)
Kırmızı demir oksit (E172)
Titanyum dioksit (E171)
Ponceau 4R E124
Saf su
Jelatin

Baskı mürekkebinin içeriği:


Siyah demir oksit (E172)
Şellak Butil alkolSaf suSusuz alkolİsopropil alkolPropilen glikolGüçlü amonyak çözeltisiPotasyum hidroksit

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/PVDC/Aluminyum blister içinde 60 inhaler kapsül ve yanında bir inhaler içerir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygunolarak imha edilmelidir.
İlacın uygun kullanımından emin olmak için, inhalerin kullanılması doktor veya eczacı tarafından hastaya gösterilmelidir. Kullanıma ilişkin detaylı bilgi kullanma talimatındamevcuttur. Jelatin kapsülün parçalanabileceğini ve küçük jelatin parçalarınıninhalasyondan sonra ağız veya boğaz bölgesine ulaşabileceğini hastaların bilmesiönemlidir. Hastaya jelatinin zararsız olduğu, ağızda yumuşayacağı ve yutulabildiğisöylenmelidir. Kapsülü bir defadan fazla delmemek suretiyle parçalanma olasılığı asgaridüzeye indirilebilir.
Kapsül, kullanmadan hemen önce ambalajından çıkarılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

Novartis Ürünleri 34912 Kurtköy - İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

110/71

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihiRuhsat yenileme tarihi10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

12

/

12

İlaç Bilgileri

Miflonide 400mcg Inhaler Kapsül

Etken Maddesi: Budesonid

Atc Kodu: R03BA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Miflonide 400 Mcg 60 Kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.