Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ilomedin 20 mcg/1 ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul Kısa Ürün Bilgisi

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Antitrombotikler » Antitrombotik İlaçlar » Platelet Agregasyon İnhibitörleri » Iloprost

KISA ÜRÜN BILGISI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ILOMEDIN® 20 mcg/ml 1 mİ i.v. infüzyon için çözelti içeren ampul

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:Yardımcı madde(ler):

1 mi çözelti 1.620 mg etanol %96, 9.0 mg sodyum klorür içerir.
Yardımcı maddeler için 6. Te bakmız.

3. FARMASÖTİK FORM

İntravenöz (i.v.) infüzyon için çözelti içeren ampul Berrak, partikülsüz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.TerapÖtik endikasyonlar

• Revaskülarizasyonun endike olmadığı kritik ekstremite iskemisi bulunan ilerlemiş tromboanjitis obliterans (Buerger Hastalığı) olgulanmn tedavisi,
• Ciddi periferik arteryel oklüzif hastalık (PAOD) olan hastalann tedavisi, özellikle amputasyon riski
taşıyan ve cerrahi girişim veya anjioplastinin mümkün olmadığı olgular,
• Diğer tedavilere cevap vermeyen ve ciddi kısıtlamaya neden olan Raynaud fenomeni olan
hastalann tedavisi.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

ILOMEDIN sadece hastanelerde dikkatli izlem altında ya da yeterli olanaklan bulunan ayaktan tedavi kliniklerinde kullamlmalıdır.
Kadınlarda, tedavi başlamadan önce gebelik olmadığı kesinleştirilmelidir.
ILOMEDIN, seyreltildikten sonra periferik ven ya da santral venöz katater aracılığıyla 6 saatte i.v. infüzyon olarak uygulanır. Doz kişisel tolerabiliteye uygun olarak 0.5 - 2.0 ng iloprost/kg vücut ağırlığı/dakika sınırları arasında ayarlamr.
İnfuzyonun başlangıcında ve her doz artımından sonra kan basıncı ve kalp hızı ölçülmelidir.
İlk 2-3 gün içerisinde, bireysel olarak tolere edilebilen doz saptanır. Bu amaçla, tedaviye 30 dakika süreyle 0.5 ng/kg/dakika infüzyon hızı ile başlanmalıdır. Bundan sonra doz takriben 30 dakikalık aralar ile 0.5 ng/kg/dakikalık basamak artışlanyla 2.0 ng/kg/dakikaya kadar yükseltilmelidir. Uygun infüzyon hızı, vücut ağırlığı baz alınarak 0.5-2.0 ng/kg/dakika aralığında belirlenmelidir (infüzyon pompası kullammı veya otomatik enjektör kullanımı için aşağıdaki tablolara bakımz).
Baş ağnsı, bulantı veya kan basıncında istenmeyen bir düşüş gibi yan etkilerin ortaya çıkmasına bağlı olarak, infüzyon hızı tolere edilebilir doz tespit edilene kadar azaltılmalıdır. Şayet yan etkiler şiddetli ise infüzyon kesilmelidir. Tedaviye daha sonra -genellikle 4 hafta süreyle- ilk 2 ile 3 günde bulunan tolere edilen doz ile devam edilmelidir.
infüzyon tekniğine bağlı olarak bir ampul iki şekilde seyreltilmektedir. Bunlardan birisi diğerinden 10 kat daha az yoğunluktadır (0.2 ^g/ml 'a karşı 2 ^g/ml) ve yalnızca bir infiizyon pompasıyla (örn. Infusomat) uygulanabilir. Aksine, yüksek konsantrasyonlu solüsyon ise otomatik enjektör (örn. Perfusor) ile uygulanmaktadır, Kullamm ve hazırlama talimatları için 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli başlığı altında yer alan “Uygulama şekli” bölümüne bakınız.
infüzyon pompası kullanımında değişik dozlar için infuzyon hızlan (ml/saat):
Genel olarak, kullanıma hazır infuzyon çözeltisinin bir infuzyon pompası (öm. Infusomat) yardımıyla i.v. olarak infüzyonu yapılır. İnfuzyon pompası kullanırken seyreltme talimatlan için 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli başlığı altında yer alan “Uygulama şekli” bölümüne bakınız.
0.2 |ag/ml konsantrasyonda ILOMEDIN kullanılacaksa 0.5 ile 2.0 ng/kg/dakika sırasında doz verebilmek için yukanda tarif edilen plana göre gerekli infuzyon hızına karar verilmelidir.
Hastamn vücut ağırlığına ve verilecek doza uyacak infuzyon hızım hesaplamak için aşağıdaki tablo kullamlabilir. Lütfen hastanın mevcut ağırlığına uyan rakam aralığım seçiniz, sonra ng/kg/dakika cinsinden hedef doza göre infuzyon hızım ayarlayımz.
Vücut Ağırlığı (kg)
Doz (ng /kg/dakika)
0.5 1.0 1.5 2.0
infüzyon hızı (ml/saat)
40
6.0
12
18.0
24
50
7.5
15
22.5
30
60
9.0
18
27.0
36
70
10.5
21
31.5
42
80
12.0
24
36,0
48
90
13.5
27
40.5
54
100
15.0
30
45.0
60
110
16,5
33
49.5
66
Otomatik enjektör kullanımında değişik dozlar için infuzyon hızlan (ml/saat) :
50

mriik

otomatik enjektör de (öm. Perfiisor) kullanılabilir. Otomatik enjektör kullamrken seyreltme talimatlan içm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli başlığı altında yer alan “Uygulama şekli” bölümüne bakımz.
2 |ig/mriik ILOMEDIN konsantrasyonu durumunda gerekli olan infuzyon hızı yukandaki plana uygun olarak 0.5-2.0 ng/kg/dakika arasında doz meydana getirecek şekilde belirlenmelidir.
Hastamn vücut ağırlığına ve verilecek doza uyacak infuzyon hızım hesaplamak için aşağıdaki tablo kullamlabilir. Lütfen hastamn mevcut ağırlığına uyan rakam aralığım seçiniz, sonra ng/kg/dakika cinsinden hedef doza göre infuzyon hızını ayarlayınız.
Vücut ağırlığı (kg)
Doz (ng /kg/dakika)
0.5 1.0 1.5 2.0
İnfüzyon hızı (ml/saat)
40
0.60
1.2
1.80
2.4
50
0.75
1.5
2.25
3.0
60
0.90
1.8
2.70
3.6
70
1.05
2.1
3.15
4.2
80
1.20
2.4
3.60
4.8
90
1.35
2.7
4.05
5.4
100
1.50
3.0
4.50
6.0
110
L65
3.3
4.95
6.6
Tedavi 4 haftaya kadar sürebilir. Raynaud fenomeninde daha kısa tedavi süreleri (3-5 gün) çoğunlukla haftalarca devam eden iyileşme elde etmek için yeterlidir.
^ Birkaç gün boyunca sürekli infüzyon, trombosit etkilerine taşiflaksi gelişimi olasılığı -bugüne kadar bu fenomen ile alakalı klinik komplikasyonlar bildirilmediği halde- ve tedavinin sonunda oluşabilecek rebound trombosit hiperagregasyon riski nedeniyle önerilmemektedir.

Uygulama şekli:

ILOMEDIN seyreltildikten sonra i.v. infüzyon şeklinde periferik ven veya bir merkezi venöz kateter ile günde 6 saat süreyle uygulanır.
ILOMEDIN yalnızca seyreltildikten sonra kullanılmalıdır.
Etkileşim olasılığı nedeniyle kullamma hazır infüzyon solüsyonuna başka bir ilaç eklenmemelidir.
Sterilizasyonunu garanti edebilmek için kullanıma hazır infüzyon solüsyonu her gün yeni olarak hazırlanmalıdır.
Seyreltme talimatlan ^ Ampul ve seyreltici içeriklerinin tamamı titizlikle kanştınlmalıdır.
ILOMEDFN 'in infiizyon pompası ile kullamm için seyreltilmesi:
Bu amaçla ILOMEDIN'in 1 mİ (yani 20 |ng) içeren bir adet ampulü steril serum fizyolojik ile veya %5 glukoz solüsyonu ile sonuçta 100 mİ infüzyon hacmine tamamlanacak şekilde seyreltilir.
ILOMEDIN'in otomatik enjektör ile kullamm için seyreltilmesi:
Bu amaçla ILOMEDIN'in 1 mİ (yani 20 }ig) içeren bir adet ampulü steril serum fizyolojik ile veya %5 glukoz solüsyonu ile sonuçta 10 ml infüzyon hacmine tamamlanacak şekilde seyreltilir.

Özel popûlasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Karaciğer sirozu olan hastalarda ve diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği bulunan hastalarda iloprost eliminasyonunun azaldığı akılda tutulmalıdır. Bu heıstalarda doz azaltılması gerekmektedir (ör: önerilen dozun yansı).

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklar ve adolesanlarda sadece sporadik kullamm söz konusudur. 18 yaşın altmdakilerin ILOMEDIN tedavisine nasıl cevap verdiği ile ilgili sınırlı bilgi bulunduğu için, 18 yaşın altındaki hastalara uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Gebelik;
Laktasyon;
ILOMEDIN'in trombositler üzerine olan etkisinin kanama riskini arttırabileceği hallerde (ör: aktif peptik ülser, travma, intrakraniyel kanama) kullanılmamalıdır;
Ciddi koroner kalp hastalıklan veya stabil olmayan anjina;
Son altı ay içinde geçirilmiş miyokard infarktüsü;
Akut ya da kronik konjestif kalp yetmezliği (NYHA II - IV);
Şiddetli aritmiler;
Pulmoner konjesyon şüphesi;
İloprosta veya ilacın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine aşın duyarlılık.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Acil amputasyon gereken hastalarda (ör: enfekte gangrenlerde) cerrahi girişim geciktirilmemelidir. Hastalara sigara içmeyi bırakmalan kesinlikle önerilmelidir.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu ve diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği olan hastalarda iloprost atılımı azalmaktadır (bkz. “4.2. Pozoloji ve uygulama şekli” ve “5.2. Farmakokinetik özellikler”).
Düşük kan basıncı olan hastalarda daha ileri hipotansiyon gelişmesinden kaçınmak için dikkatli olunmalı ve belirgin kalp hastalığı olan hastalar yakından izlenmelidir.
İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkan hastalarda ortostatik hipotansiyon gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.
Son 3 ayda serebrovasküler olay geçiren hastalar için (örn. geçici iskemik atak, inme) dikkatli bir yarar-risk değerlendirmesi yapılmalıdır (bkz. “4.3 Kontrendikasyonlar”- kanama riski, örn. intrakraniyal kanama)
Halen, çocuk ve ergenlerde kullammı hakkında yalnızca sporadik bildirimler bulunmaktadır.
Seyreltilmemiş ILOMEDIN'in paravasküler infuzyonu enjeksiyon yerinde lokal değişikliklere neden olabilir.
Oral almmasmdan ve mukoz membranlarla temas etmesinden kaçınılmalıdır. Deri ile temas etmesi halinde iloprost uzun süren fakat ağnsız eritemi provoke edebilir. Bu nedenle iloprostun deriyle temas etmesinden kaçınmak için uygun önlemler alınmalıdır. Bu tip bir temas halinde etkilenen alan derhal bol miktarda su veya serum fizyolojik ile yıkanmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İloprost, beta reseptör blokerlerin, kalsiyum kanal blokerlerinin, vazodilatörlerin ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin antihipertansif aktivitesini arttırabilir. Belirgin hipotansiyon durumunda iloprost dozu azaltılabilir.
İloprost trombosit fonksiyonlanm inhibe ettiği için antikoagülanlarla (heparin, kumgırin tipi antikoagülanlar gibi) veya diğer trombosit agregasyon inhibitörleriyle (asetilsalisilik asit, non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar, fosfodiesteraz inhibitörleri ve nitro vazodilatörler örn. molsidomin) ile birlikte kullanımı kanama riskini artırabilir. Bu durumlarda, iloprost uygulaması durdurulmalıdır.
Sekiz günden uzun süreli günlük 300 mg'a kadar asetilsalisilik asit ile yapılan oral premedikasyonun iloprost farmakokinetiğine etkisi olmamıştır. Bir deney hayvam çalışmasında iloprostun t-PA'nın kararlı durum plazma konsantrasyonunda azalmaya neden olabileceği bulunmuştur. İnsan çalışmalarmın sonuçları, hastalarda iloprost infüzyonunun çoklu oral dozda verilen digoksin farmakokinetiğini etkilemediğini ve iloprost eşliğinde uygulanan t-PA'mn farmakokinetiğine etkisi olmadığım göstermektedir.
Hayvan deneylerinde iloprostun vazodilatör etkisi, hayvanlara glukokortikoidlerle premedikasyon yapıldığında zayıflamış; ancak trombosit agregasyonu üzerine inhibitör etkisi değişmemiştir. Bu bulgunun insanlardaki kullanımındaki Önemi bilinmemektedir.
Her ne kadar klinik çalışma yapılmamış olsa da iloprostun sitokrom P450 enzim sistemi aktivitesi üzerine inhibitör etki potansiyelini araştıran in vitro çalışmalann sonuçlanna göre, bu enzimler yoluyla iloprost tarafından ilaç metabolizmasının inhibe olması beklenmemektedir.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

^ Gebelik kategorisi X'tir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Gebelik döneminde uygulandığı takdirde iloprostun ciddi doğum kusurlanna yol açtığından şüphelenihnektedir. ILOMEDIN, gebelik döneminde kontrendikedir (bkz. 4.3 Kontrendikasyonlar).

Gebelik dönemi

ILOMEDIN gebe kadınlara uygulanmamalıdır. ILOMEDIN' in gebe kadınlarda kullanımı hakkında yeterli veri yoktur. Preklinik çalışmalar sıçanlarda fetotoksisİte kanıtı göstermiş, fakat tavşanlarda ve maymunlarda göstermemiştir, (bkz. 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).
Gebelik sırasında tedavide iloprostun kullammımn muhtemel riskleri bilinmediğinden, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi sırasında etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Laktasyon dönemi

^

ILOMEDIN emziren kadınlara uygulanmamalıdır. İloprostun anne sütüne geçip geçmediği
™ bilinmemektedir. Sıçanların sütüne çok az miktarda geçtiği için iloprost emziren kadınlara
uygulanmamalıdır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

İloprostun farmakolojik etkisi, baş ağnsı (% 68,8), kızanklığa neden olan vazodilatasyon (% 58) veya gastrointestinal semptomlar (%29,7) gibi sık görülen yan etkilerle yansımaktadır. Tedavinin başlangıcında, her bir hastanın en iyi tolere ettiği dozu tespit etmek amacı ile doz titrasyonu yapılırken, bunlann ortaya çıkması olasıdır. Bununla birlikte, genellikle bütün bu yan etkiler doz azaltıldığında hızla kaybolmaktadır.
Başka bir grup yan etki de infuzyon yerindeki lokal reaksiyonlara bağlıdır. Örn. infuzyon yerinde kızarıklık ve ağn meydana gelebilir veya kutanöz vazodilatasyon infüzyon yapılan venin üzerinde çizgi halinde eriteme neden olabilir.
Aşağıda belirtilen advers olaylann sıklığı: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) klinik çalışmalarda elde edilen verilere dayanmaktadır.
Aşağıda MedDRA sistem organ sınıflannda (MedDRA SOC'Ier) advers reaksiyonlar bulunmaktadır:
Aşağıdaki yer alan advers olaylar ekseriyetle plasebo grubu (507 hasta) ile iloprost grubunun (553 hasta) karşılaştınldığı kontrollü bir çalışmadan derlenmiştir ve güncel olarak görülme sıklıklan kontrollü veya kontrolsuz klinik çalışmalar ya da insani amaçlı ilaca erken erişim programı sırasında iloprost kullanan 3325 hastamn kümülatif veritabanma dayandırılmıştır. Liste çoğunlukla evre III ya da IV ileri derecede periferik arter oklüsif hastalığı veya tromboanjiitis obliteransı olan yaşlı ve multimorbid hastalann advers olaylannı içermektedir.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: İştahsızlık

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Apati
Yaygın olmayan: Anksiyete, depresyon, halusinasyon

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağnsı
Yaygın: Baş dönmesi, vertigo, sersemlik, parestezi, kanncalanma hissi, zonklama hissi, hiperestezi, yanma hissi, huzursuzluk, ajitasyon, sedasyon, uyuşukluk Yaygm olmayan: tremor, migren, senkop, bilinç kaybı

Göz hastalıkları

Yaygm olmayan: Anormal görme, bulamk görüntü, gözde iritasyon, göz ağnsı

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Seyrek: Vestibüler bozukluk

Kardiak hastalıklar

Yaygm: Bradikardi
Yaygm olmayan: Aritmi, ekstrasistoller, miyokard infarktüsü

Vaskûler bozukluklar

Çok yaygm: Belirgin kızarıklık Yaygın: Hipotansiyon
Seyrek: Serebrovasküler olay, serebrovasküler iskemi, derin ven trombozu, pulmoner emboli

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Seyrek: Astım Çok seyrek: Öksürük

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygm: Bulantı, kusma
Yaygm: Diyare, abdominal rahatsızlık, abdominal ağn
Yaygın olmayan: Dispepsi, tenezm, kabızlık, geğirme, yutma güçlüğü, hemorajik diyare, rektal kanama, ağız kuruluğu, tat bozukluğu Seyrek: Proktitis

Hepatobilier hastalıklar

Yaygm olmayan: Sanlık

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygm: Terleme Yaygm olmayan: Kaşıntı

Kas - iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygm: Çene ağnsı, trismus, miyalji, artralji Yaygm olmayan: Tetani, kas krampı, hipertoni

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygm olmayan: Böbrek ağnsı, ürogenital tenezm, idrar bozukluğu, dizüri, idrar yolu hastalığı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygm: Ağn, ateş, artmış vücut sıcaklığı, genel olarak sıcaklık, kınklık, bitkinlik, yorgunluk, susama, enjeksiyon yeri reaksiyonu (eritem, ağn, flebit)
Ek olarak, advers ilaç reaksiyonlan olarak aleıjik reaksiyon, konfuzyon, taşikardi ve kan basıncı yükselmeleri bildirilmiştir. İlerlemiş aterosklerozu olan yaşlı hastalarda izole dispne olguları bildirilmiş ve münferit pulmoner ödem veya kalp yetmezliği gözlenmiştir. İloprost özellikle koroner kalp hastalığı olan hastalarda anjinayı harekete geçirebilir. İloprostun düşük dozlannda da hipotansiyon oluşumu bildirilmiştir,
Trombosit agregasyonu inhibitörleri, heparin veya kumarin tipinde antikoagülanlarla beraber verildiğinde hastalarda kanama riski artmaktadır.
Pazarlama sonrası veriler

Sinir sistemi ve psikiyatrik bozukluklar

Çok seyrek: Konvülsiyon

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar
Baş ağnsı, belirgin kızanklık, bulantı, kusma ve diyarenin yanı sıra hipotansif reaksiyon da beklenebilir. Kan basıncı artışı, bradikardi veya taşikardi ve ekstremite ya da sırt ağnsı olasılığı vardır.
Tedavi
Spesifik antidotu yoktur. İnfuzyonun kesilmesi, monitorizasyon ve semptomatik önlemler önerilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Trombosit agregasyon inhibitörleri (heparin hariç)
ATC kodu: BOl AC
İloprost bir prostasiklin ( PGI2 ) analogudur.
Aşağıdaki farmakolojik etkiler gözlenmiştir:
• trombosit agregasyonunun, adhezyonunun ve salıverilme reaksiyonunun inhibisyonu
• arteriol ve venüllerin dilatasyonu
• kapiller dansitede artış ve mikrosirkülasyonda serotonin ya da histamin gibi mediatörlerin neden olduğu vasküler permeabilite artışı
• Endojen fibrinolitik potansiyelin stimülasyonu
• Endotel hasanndan sonra lökosit adezyonunun inhibisyonu ve hasarlı dokuya lökosit birikimi gibi antiinflamatuvar etkiler ve tümör nekrotize edici faktör salımımn azalması

5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Emilim:


İntravenöz uygulandığı için geçerli değildir.

Dağılım

:
İntravenöz infuzyon başladıktan 10-20 dakika gibi kısa bir süre sonra kararlı durum plazma düzeylerine ulaşılır. Kararlı durum plazma seviyeleri infuzyon hızı ile doğru orantılıdır. 3 ng/kg/dk infuzyon hızı ile yaklaşık 135±24 pg/ml plazma konsantrasyonu elde edilir. İnfuzyonun sona erdirilmesinden sonra yüksek metabolizma hızı nedeni ile iloprost plazma konsantrasyonu hızla düşer. Plazma yan ömrü 0.5 saattir, bunun sonucu olarak infuzyonun sona ermesinden hemen 2 saat sonra madde düzeyi denge konsantrasyonunun % lO'ımun altına düşer.
İloprostun büyük kısmı plazma albuminine %60 oranında bağlanır. İloprostun, metabolik yolu ve düşük mutlak dozu nedeniyle, başka ilaçlann biyotransformasyonu üzerine etkili olması olası değildir.

Bivotransformasvon:


İloprost, esas olarak, karboksil yan zincirinin, p-oksidasyonu ile metabolize olur. İloprost metabolitlerine dönüşerek elimine olur. Ana metabolit tetranor-iloprosttur, idrarda serbest olarak ve 4 diasteroizomerine konjuge halde bulunur. Tetranor-iloprost hayvan çalışmalannda gösterildiği gibi farmakolojik olarak inaktifdir.

in vitro

çalışmalar, iloprostım i.v. uygulaması ya da inhalasyonundan sonra akciğerlerde metabolizmasımn benzer olduğunu göstermiştir.

Eliminasvon:


Normal renal ve hepatik fonksiyonu olan kişilerde, i.v. infüzyondan sonra iloprostun atılımı yarı ömürleri yaklaşık 3 ve 5 saat ve 15 ve 30 dakika olan 2 fazda gerçekleşir. Total iloprost klerensi 20 ml/kg/dk'dır. Bu durum, iloprost metabolizmasına ekstrahepatik katkıyı gösterir.
^H-İloprost kullanan sağlıklı kişilerde kütle denge çalışması gerçekleştirilmiştir. İntravenöz uygulamayı takiben, toplam radyoaktivite geri kazammı %81 olup, idrarda ve feçes de ise sırasıyla %68 ve % 12'dir. Metabolitler plazmadan ve idrardan 2 fazlı olarak elimine olmaktadır ve plazmada yanlanma ömrü 2-5 saat, idrarda ise 2-18 saat olarak hesaplanmıştır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:
İloprostun i.v. infuzyonu ile yapılan bir çalışmada, aralıklı diyalize giren son dönem böbrek yetmezliği olan hast£ilarda (ortalama 5 ± 2 ml/dk/kg) diyalize girmeyen böbrek yetmezliği olan hastalara göre (ortalama 18 ± 2 ml/dk/kg) anlamlı olarak daha düşük klerensin olduğu gözlenmiştir.
Karaciğer yetmezliği:
lloprost başlıca karaciğer tarafından metabolize edildiğinden, hepatik fonksiyonda değişiklik ilacın plazma seviyelerini etkilemektedir. Bir i.v. çalışmada, sonuçlar karaciğer sirozu olan 8 hastadan sağlanmıştır. Ortalama klerens 10 ml/dk/kg olarak tahmin edilmiştir.
Yaş ve cinsiyet:
İloprostun farmakokinetiği, yaş ve cinsiyete bağlı değildir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Preklinik veriler, insanlarda süregelen çalışmalardan hareketle, güvenlilik farmakolojisi, tekrarlayan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel için spesifik bir tehlikeye işaret etmemektedir. Preklinik etkiler, insanlarda kullanılan en yüksek dozun yeterince üstündeki dozlara maruz kalmdığmda gözlenmiştir. Bu da klinik kullanım ile az ilişkilidir.
Sistemik toksisite
Akut toksisite çalışmalarında , iloprost terapötik i.v. dozunun 2 katı büyüklüğündeki tekli i.v. ve oral dozlann ciddi intoksikasyon veya ölümle (intravenöz) sonuçlanabileceği gösterilmiştir. İloprostun yüksek farmakolojik gücü ve terapötik amaçlar için mutlak dozu akut toksisite çalışmalarında değerlendirilirken, insanda akut yan etki riski oluşturmadığına işaret eden sonuçlar alınmıştır. Bir prostasiklinden beklenebileceği gibi iloprost hemodinamik etkiler (vazodilatasyon, ciltte kırmızılıklar, hipotansiyon, trombosit fonksiyonlanmn inhibisyonu, solunum rahatsızlığı) ve apati, yürüyüş bozukluğu ve postüral değişiklikler gibi genel intoksikasyon belirtileri ortaya çıkanr.
İntravenöz infuzyonla tekrarlayan devamlı sistemik toksisite çalışmalannda, 14 ng/kg/dak'da kan basıncında hafif bir düşüş meydana gelmiştir, sadece çok yüksek dozlarda ciddi istenmeyen etkiler (hipotansiyon, solunum fonksiyonımda rahatsızlık) oluşmuştur.
26 haftadan fazla tekrarlanan i.v./sc infüzyon ile kemirgenlerde/kemirgen olmayanlarda, insanda terapötik dozu 14 ila 47 kez aşan dozlarda (plazma kan düzeyleri baz alınarak) organ toksisitesine yol açmamıştır. Sadece beklenen farmakolojik etkiler olan hipotansiyon, ciltte kırmızılıklar, dispne, bağırsak motalitesinde artma gözlenmiştir.
Genotoksik potansiyel, tümorijenisite

In vitroin vivo

çalışmalarda mutajenik potansiyel için kamt oluşturacak genotoksik etki oluşmamıştır.
Tümorijenisite çalışmalarında iloprostun sıçan ve farede tümorijenik potansiyeli gözlenmemiştir. Üreme toksikolojisi
Sıçanlarda yapılan embriyo ve fetotoksisite çalışmalannda iloprostun devamlı olarak i.v. uygulaması dozdan bağımsız olarak bazı köpek yavrulannda ön pençelerde tek parmak anomalilerine yol açmıştır. Bu değişiklikler gerçek teratojenik etkiler sayılmasa da, büyük olasılıkla iloprostun fetoplasental ünitede neden olduğu hemodinamik değişiklikler sonucunda büyümenin gerilemesiyle İlişkilidir. Postnatal gelişim esnasında büyümedeki yavaşlamanın büyük oranda reversibl olduğu düşünülmektedir. Tavşan ve maymunlarda gerçekleştirilen karşılaştırmalı embriyotoksisite çalışmalannda insan dozunu defalarca aşan düzeyde fazla dozlarda bile bu tip bir parmak anomalisi veya kaba-yapısal anomali gözlenmemiştir.
Sıçanlarda çok düşük düzeyde iloprostun süte geçişi gözlemlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Trometamol Etanol, %96 (h/h)
Sodyum klorür Hidroklorik asit, İN Enjeksiyon için su

6.2. Geçimsizlikler

“4.2 Pozoloji ve uygulama şekli” bölümünde tammlananlaım haricindeki tıbbi ürünlerle ilgili veri yoktur.

6.3. Raf ömrü

48 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C'nin altmda oda sıcaklığmda saklayımz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Tek dozluk cam ampul: Cam, cam tip I Ph. Eur., - renksiz, hacim 1 mİ'ye bölünmüş Boynu işaretli noktadan kırılarak açılan bir ampuldür.
ILOMEDIN, her biri 1 mİ çözelti içeren 5 ampul ve 1 ampul olarak kullamma sunulmuştur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullamimamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklanmn Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Bay er Schering Pharma AG/Almanya lisansı ile Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Ç^mıak Mah. Balkan Cad. No.53 34770 Ümraniye - İstanbul Tel: (0216)528 36 00
Faks: (0216)528 36 12

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

111/100

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 18.04.2002 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Ilomedin 20 mcg/1 ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul

Etken Maddesi: İloprost trometamol

Atc Kodu: B01AC11

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.