Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Contramal Retard 100mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) » Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) » Diğer » Tramadol

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat 2.548 mg/tablet
Propilen glikol 0.411 mg/tablet
Yardımcı maddeler için 6.Te bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet. Beyaz yuvarlak, film kaplı tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

Orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Doz ayarlaması, ağrının şiddetine ve hastanın verdiği bireysel yanıta göre yapılmalıdır. Genel olarak ağrıyı giderecek en düşük doz seçilmelidir. Doz ağrının şiddetine, hastanınhassasiyetine göre ayarlanmalıdır. Özel klinik durumlar dışında tramadolün günlük dozu 400mg'ı (4 tablet) aşmamalıdır.

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki gençlerdeUygulama süresi:

CONTRAMAL ile tedavide, ilaç bağımlılığı ve çekilme bulgularının oluşmasını engellemek için mümkün olan endikasyonlarda tedavi süresi kısa tutulmalı ve intermitan uygulamayapılmalıdır. CONTRAMAL ile uzun süreli tedavide, bağımlılık yapma olasılığı tümüyle gözardı edilmemelidir. Bu nedenle tedavinin süresine ve gerekirse geçici olarak ilacın alınımınındurdurulmasına doktor karar vermelidir.

Uygulama şekli:

CONTRAMAL RETARD tabletler daima bütün olarak, bölmeden ve çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile, tercihen sabah ve akşam aç kamına veya yemeklerden sonra alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :

Böbrek/Diyaliz Hastaları /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda tramadolün eliminasyonu gecikir. Bu hastalarda hekim hastanın ihtiyaçlarına göredoz aralığının uzatılmasını düşünebilir.
Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğinde CONTRAMAL RETARD kullanımı önerilmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

CONTRAMAL RETARD tablet 12 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

Geriyatrik popülasyon:4.3. Kontrendikasyonlar

CONTRAMAL RETARD aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.
- Etkin maddeye veya içindeki bileşenlerden herhangi birine aşın duyarlılığı olanlarda,
- Alkol, hipnotikler, analjezikler, opioidler veya psikotropik madde içeren ilaçlarlaoluşan akut intoksikasyonlarda,
- MAO inhibitörü alan veya son 14 gün içinde MAO inhibitörü almış olan hastalarda,
- Tedavi ile kontrol edilemeyen epilepsi hastalannda,
- Uyuşturucu yoksunluk tedavisi amacıyla

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

- CONTRAMAL RETARD opioid bağımlısı olan hastalarda, kafa yaralanması olanhastalarda, şokta, bilinç düzeyini azaltan nedeni belirsiz olgularda, solunum merkeziveya fonksiyonu bozukluğunda ve kafa içi basıncın arttığı durumlarda dikkatlikullanılmalıdır.
- Opioidlere duyarlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
- Tedavi edilen hastada solunum depresyonu varsa veya aynı zamanda merkezi sinirsistemini baskılayan ilaçlar kullanılıyorsa veya önerilen doz belirgin şekilde aşılmışsa,bu durumlarda solunum depresyonu oluşabilir
- Önerilen dozlarda CONTRAMAL RETARD kullanan hastalarda konvül siy onlarbildirilmiştir. Doz Önerilen günlük maksimum dozu (400 mg) aşarsa risk artabilir. Ekolarak CONTRAMAL RETARD, nöbet eşiğini düşüren başka ilaçlar kullananhastalarda nöbet riskini artırır. Epilepsi hastalarında veya nöbetlere yatkınlığı olanhastalarda CONTRAMAL RETARD yalnızca mutlaka gerekliyse kullanılmalıdır.
- CONTRAMAL RETARDTn bağımlılık potansiyeli düşüktür. Uzun dönemkullanımda tolerans, fiziksel ve psikolojik bağımlılık gelişebilir. İlaç kötüyekullanımına veya bağımlılığa yatkın hastalarda CONTRAMAL RETARD tedavisikısa sürelerde ve ciddi tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.
- CONTRAMAL RETARD opioid bağımlı hastalarda yerine koyma tedavisi için uygun değildir. Bir opioid agonisti olduğu halde CONTRAMAL RETARD morfin yoksunluksemptomlarım baskılayamaz.
Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacıkullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

CONTRAMAL RETARD, MAO inhibitörleri ile kombine edilmemelidir (bölüm 4.3'e bakınız). Bir opioid olan petidin kullanımından Önceki 14 gün içinde MAO inhibitörleri iletedavi edilen hastalarda, santral sinir sistemi, solunum ve kardiyovasküler fonksiyon üzerindeyaşamı tehdit eden etkileşimler gözlenmiştir. CONTRAMAL RETARD tedavisi sırasındaMAO inhibitörleri ile aynı etkileşimler dışlanamaz.
CONTRAMAL RETARD'ın alkol dahil santral sinir sistemini deprese edici diğer tıbbi ürünlerle bir arada kullanımı SSS etkilerini potansiyalize edebilir (bölüm 4.8'e bakınız).
Farmakokinetik çalışmaların sonuçlan, CONTRAMAL RETARD ile birlikte veya öncesinde simetidin (karma fonksiyonlu oksidoz enzim inhibitörü) uygulanmasının klinik anlamı olanetkileşimlere yol açmasının zor olduğunu göstermiştir. Birlikte veya öncesinde karbamazepin(enzim indükleyici) verilişi, analjezik etkiyi azaltabilir ve etki süresini kısaltabilir.
Tramadol konvülsiyonlar oluşturabilir ve selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (SSRİ), serotonin norepinefrin geri-alım inhibitörleri (SNRİ), trisiklik antidepresanlar, antipsikotiklerve nöbet eşiğini düşürücü diğer tıbbi ürünler (örn. bupropion, mirtazapin,tetrahidrokanabinol)'in konvül siy onlara neden olma potansiyelini artırır.
CONTRAMALTn, tedavide selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (SSRİ) serotonin norepinefrin geri-alım inhibitörleri (SNRİ) gibi serotoneıjik ilaçlarla, MAO inhibitörleri (bkzbölüm 4.3), trisiklik antidepresanlar ve mirtazapin ile kombine edilerek kullanımındaserotoneıjik toksisiteye neden olabilir. Aşağıdaki 1 erden birinin varlığında serotonin sendromuolasılığı akla gelmelidir:
- spontan klonus,
- ajitasyon veya diyaforez ile birlikte indüklenebilir veya oküler klonus
- tremor ve hiperrefleksi,
- hipertoni ve 38 °C'nin üstünde vücut sıcaklığına eşlik eden indüklenebilir veya okülerklonus.
Serotoneıjik ilaçların kesilmesi genellikle hızlı bir düzelme sağlar. Tedavi semptomların tipi ve şiddetine bağlıdır.
Bazı hastalarda artmış INR ile majör kanama ve ekimozlar bildirildiğinden, tramadol ve kumarin türevleri (örneğin varfarin) birlikte uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
CYP3A4'ü inhibe ettiği bilinen ketokonazol ve eritromisin gibi diğer aktif maddeler, tramadolün metabolizmasını (N-demetilasyon) ve muhtemelen aktif O-demetilli metabolitininmetabolizmasını inhibe edebilirler. Bu tip etkileşimlerin klinik önemi araştırılmamıştır (bölüm4.8'e bakınız).
Sınırlı sayıda çalışmada, antiemetik

5-HT34.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Tramadol ün kadınlardaki güveni iliği kanıtlanmadığından CONTRAMAL RETARD korunma yöntemi uygulamayan kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır. CONTRAMAL RETARDkullanan kadınlar uygun bir doğum kontrolü yöntemi uygulamalıdır.

Gebelik dönemi

Tramadol plasentayı geçer. İnsanda gebelikte tramadolün güvenliliği ile ilgili çok az bilgi bulunmaktadır. Bu yüzden CONTRAMAL RETARD gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.
Deney hayvanlan üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/vcya cmbriyonal/fetal gelişim ve/veva doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir.Deney hayvanlarında yüksek dozlarda organ gelişimi, kemikleşme ve neonatal moılaliteüzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Doğumdan önce veya doğum sırasında verilen Tramadol uterus kasılmalannı etkilemez. Yenidoğanlarda, solunum hızında klinik önemi olmayan değişiklikler oluşturabilir. Gebeliksırasında kronik kullanımı neonatal yoksunluk belirtilerine yol açabilir.

Laktasyon dönemi

Emzirme sırasında, anneye verilen dozun %0.1'i süte geçer.
Emzirme döneminde kullanımı önerilmemektedir.
Genellikle, sadece bir kez tramadol verilişinden sonra emzirmeyi kesmek gerekmez.

Üreme yeteneği / Fertilite

Pazarlama sonrası gözlemlerdeki veriler tramadolün üreme yeteneği üzerine etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Hayvan çalışmaları tramadolün fertilite üzerine etkisinigöstermemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

CONTRAMAL RETARD uyku haline ve baş dönmesine neden olabilir ve bu şekilde sürücülerin veya makine kullanıcıların reaksiyonlarım bozabilir. CONTRAMAL RETARDkullanırken araba ve makine kullanılmamalıdır. Bu durum diğer psikotropik maddelerleözelikle alkolle beraber kullanım durumunda ortaya çıkar.

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).
CONTRAMAL RETARD kullanımı ile en yaygın bildirilen advers reaksiyonlar bulantı ve baş dönmesidir, her ikisi de hastaların % 10'undan fazlasında oluşur.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek : alerjik reaksiyonlar (örneğin dispne, bronkospazm, hırıltı, anjiyonörotik ödem) ve anafilaksi.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Seyrek: iştah değişiklikleri

Psikiyatrik hastalıkları

Seyrek: halüsinasyonlar, konfıizyonel durum, uyku bozuklukları, deliryum, anksiyete ve kabus görme. Psişik advers reaksiyonlar CONTRAMAL alınışını takiben, kişiden kişiyedeğişen şiddette ve özellikte, kişiliğe ve tedavi süresine bağlı olarak oluşabilir. Bunlar mizaçdeğişiklikleri (genellikle öfori, bazen disfori), aktivitede değişiklikler (genellikle baskılanma,bazen artma), kognitif ve sensoriyel kapasitede değişikliklerdir (örneğin karar vermedavranışı, algılama bozuklukları). İlaç bağımlılığı oluşabilir. Opiyat yoksunluğu sırasındaoluşanlara benzer yoksunluk reaksiyonu belirtileri oluşabilir. Bu belirtiler: ajitasyon,anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk, hiperkinezi, tremor ve gastrointestinal belirtiler. Tramadolünkesilmesi ile çok seyrek rastlanan diğer semptomlar : panik ataklan, şiddetli anksiyete,halüsinasyonlar, paresteziler, tinnitus ve alışılmadık santral sinir sistemi belirtileri (örneğinkonfüzyon, delüzyonlar, depersonalizasyon, gerçeklikten kopuş, paranoya).

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın : baş dönmesi (sersemlik hali).
Yaygın : başağnsı, uyku hali (somnolans).
Seyrek: konuşma bozukluklan, parestezi, tremor, epileptiform konvülsiyonlar, istem dışı kas kasılmalan, anormal koordinasyon, senkop.
Konvülsiyonlar, başlıca yüksek tramadol dozlanndan sonra veya nöbet eşiğini düşürebilen tıbbi ürünlerle birlikte kullanıldığında oluşmuştur (bölüm 4.4 ve 4.5'e bakınız).

Göz hastalıkları

Seyrek: miyozis, midriyazis, bulanık görme

Kardiyovasküler hastalıklar

Yaygın olmayan : kardiyovasküler regülasyon (çarpıntı, taşikardi). Bu advers reaksiyonlar özellikle intravenöz verilişte ve fiziksel stresli hastalarda oluşabilir.
Seyrek: bradikardi

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan : kardiyovasküler regülasyon (postural hipotansiyon veya kardiyovasküler kollaps). Bu advers reaksiyonlar özellikle intravenöz verilişte ve fiziksel stresli hastalardaoluşabilir.

Solunum hastalıkları

Seyrek: solunum baskılanması, dispne
Önerilen dozlar belirgin şekilde aşılırsa ve diğer santral depresan maddeler birlikte alınırsa (bölüm 4.5'e bakınız) solunum depresyonu oluşabilir.
Astımda kötüleşme bildirilmiştir, ancak nedensel bir ilişki saptanamamıştır.

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: bulantı
Yaygın: kusma, kabızlık, ağız kuruluğu
Yaygın olmayan: öğürme; gastrointestinal rahatsızlık (midede baskı hissi, şişkinlik), diyare

Hepato-biliver hastalıkları

Birkaç izole vakada, tramadol tedavisi ile zamansal bağlantılı olarak, karaciğer enzim değerlerinde artış bildirilmiştir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Hiperhidrozis
Yaygın olmayan: deri reaksiyonları (örneğin kaşıntı, döküntü, ürtiker)

Kas-iskelet sistemi bozuklukları

Seyrek: motor güçsüzlük

Böbrek ve idrar hastalıkları

Seyrek: işeme bozuklukları (disüri ve üriner retansiyon)

Genel bozukluklar

Yaygın: fatig (yorgunluk)

Araştırmalar:

Seyrek : kan basıncında artış

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar


Prensipte, tramadol ile zehirlenme belirtilerinin, diğer santral etkili analjeziklerin (opioidler) etkilerine benzemesi beklenir. Bunlar özellikle miyozis, kusma, kardiyovasküler kollaps,komaya dek değişen bilinç bozuklukları, konvülsiyonlar ve solunumun durmasına kadar varansolunum depresyonudur.

Tedavi


Genel acil müdahale ilkeleri uygulanır. Solunum yolu açık tutulur (aspirasyon!), semptomlara göre solunum ve dolaşımın sürdürülmesi sağlanır. Mide, kusturma (bilinci açık hastalarda)veya gastrik yıkama ile boşaltılır. Solunum depresyonu için antidot naloksondur. Hayvandeneylerinde naloksonun konvülsiyonlar üzerine etkisi yoktur. Bu vakalarda intravenözdiazepam verilmelidir.
Aktif kömür ve gastrik lavaj uygulaması ile yapılan gastrik dekontaminasyon, tramadolün yutulmasından sonraki 2 saat içinde yapılmalıdır. Yüksek dozlar veya yavaş-salımlıformülasyon zehirlenmelerinde söz konusu ise daha geç de uygulanabilir
Tramadol serumdan hemodiyaliz veya hemofıltrasyon ile minimal derecede elimine edilir. Bu yüzden CONTRAMAL ile akut zehirlenmelerin hemodiyaliz veya hemofıltrasyon ile tekbaşına tedavisi, detoksifikasyon için uygun değildir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Analjezikler / Diğer opioidler
ATC kodu: N02AX02
Tramadol santral olarak etki gösteren bir opioid analjeziktir, p, 5 ve

K

opioid reseptörler üzerinde selektif olmayan saf bir agonisttir; p reseptörlere afınitesi daha yüksektir. Analjeziketkisine katkıda bulunan diğer mekanizmalar, nöronal noradrenalin geri-almımmıninhibisyonu ve serotonin saliminin artın İmasıdır.
Tramadol antitusif bir etkiye de sahiptir. Morfinin aksine, tramadolun analjezik dozlan geniş bir aralıkta solunumu deprese edici etki oluşturmaz. Gastrointestinal motilite de az etkilenir.Kardiyovasküler sistem üzerindeki etkiler hafif olma eğilimindedir. Tramadolün potensinin,morfininkinin 1/10 (onda biri) ile 1/6 (altıda biri) arasında olduğu bildirilmektedir.

5.2. Farmako kinetik Özellikler

Emilim:


Intramusküler uygulamadan sonra tramadol hızlıca ve tamamen emilir; 45 dakika sonra ortalama pik serum konsantrasyonuna (Cnuıks) erişilir ve biyoyararlanım yaklaşık %100'dür.Oral verilişten sonra tramadolün %90'ından fazlası emilir. Emilim yanlanma ömrü 0.38 ±0.18 saattir.
Oral ve i.v uygulama sonrası serum tramadol konsantrasyon eğrileri altındaki alanlar karşılaştınldığında tramadol kapsüller için biyoyararlanım 68±%13 olarak gösterilmiştir.Diğer opioid analjeziklere kıyasla tramadol kapsüllerinin mutlak bioyararlanımı oldukçayüksektir.
Kapsüllerin verilişinden sonra doruk plazma konsantrasyonuna

2100CmakS~141±404.9200Cmaks=260±624.8

saat sonra erişilir.
EAA olarak ölçülen biyoyararlanım derecesi bakımından tablet ve oral damlanın farmakokinetikleri ile kapsülün farmakokinetiği arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Oralkapsül ve tabletin

C

tm^sdeğerleri arasında %10'luk bir farklılık vardır. Oral damla için Cmaks'aerişme süresi 1 saat, tablet için 1.5 saat ve kapsül için 2.2 saattir, oral sıvı formların hızlıemilimi olduğu gösterilmektedir.

Dağılım:


Tramadol yüksek bir doku afini te sine sahiptir

(Vd,p“203±40 L).

Plazma proteinlerine yaklaşık %20 oranında bağlanır.
Tramadol kan-beyin engelini ve plasenta engelini aşar. Sütte çok küçük miktarlarda etkin madde ve O-desmetil türevi bulunur (uygulanan dozun sırasıyla %0.1 ve %0.02'si).

Bi votransformasvon:


İnsanlarda tramadol başlıca N- ve O-demetilasyon ve O-demetilli ürünlerin glukuronik asitle konjugasyonu yoluyla metabolize edilir. Sadece O-desmetiltramadol farmakolojik yöndenaktiftir. Diğer metabolitler arasında bireyler arası belirgin niceliksel farklılıklar vardır.Şimdiye dek, idrarda 11 metaboliti bulunmuştur. Hayvan deneyleri O-desmetiltramadolün anabileşikten 2-4 kez daha güçlü olduğunu göstermiştir. Yanlanma ömrü tı/2,p (6 sağlıklı gönüllü)7.9 saattir (aralık 5.4-9.6 saat) ve yaklaşık olarak tramadolünki kadardır.
Tramadolün biyotransformasyonunda yer alan CYP3A4 ve CYP2D6 izoenzimlerinden biri veya her ikisinin inhibisyonu, tramadol veya aktif metabolitinin plazma konsantrasyonunuetkileyebilir. Şu ana dek klinik önemi olan etkileşimler bildirilmemiştir.

Eliminasvon:


Eliminasyon yarılanma ömrü tı/2,p veriliş yolundan bağımsız olarak, yaklaşık 6 saattir. 75 yaşın üstündeki hastalarda yaklaşık 1.4 katı uzayabilir.
Tramadol ve metabolitleri hemen hemen tamamen böbrekler yoluyla atılırlar. Kümülatif üriner atılım, verilen dozun toplam radyoaktivitesinin %90Tdır. Karaciğer ve böbrekfonksiyon yetmezliğinde yanlanma ömrü hafif uzayabilir. Karaciğer sirozu olan hastalarda,eliminasyon yanlanma ömrü 13.3+4.9 saat (tramadol) ve 18.5+9.4 saat (O-desmetiltramadol),bir uç vakada sırasıyla 22.3 saat ve 36 saat olarak gösterilmiştir. Böbrek yetmezliği olanhastalarda (kreatinin klerensi < 5ml/dk) değerler 11 ±3.2 saat ve 16.9±3 saat, bir uç vakadasırasıyla 19.5 saat ve 43.2 saattir.
Tramadol terapötik doz aralığında doğrusal bir farmakokinetik profile sahiptir.
Serum konsantrasyonları ile analjezik etki arasındaki ilişki doza bağımlıdır, ancak bazı vakalarda belirgin şekilde değişir. Genellikle 100-300 mg/mLTik bir serum konsantrasyonuetkilidir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tramadolün sıçanlarda ve köpeklerde 6-26 hafta süreyle oral ve parenteral, köpeklerde 12 ay oral tekrarlanarak verilişinde, hematolojik, klinik kimyasal ve histolojik incelemeler, maddeile ilgili herhangi bir değişikliğe ilişkin bir kanıt göstermedi. Santral sinir sistemi belirtileriyalnızca terapötik aralığın belirgin olarak üstündeki yüksek dozlardan sonra oluştu: yerindeduramama, salivasyon, konvül siy onlar ve kilo almada azalma. Sıçanlar ve köpekler sırasıyla20 mg/kg ve 10 mg/kg oral dozlarım, köpekler 20 mg/kg rektal dozlarını herhangi birreaksiyon oluşmaksızın tolere ettiler.
Sıçanlarda 50 mg/kg/gün dozunun üzerindeki tramadol dozları annede toksik etkilere neden oldu ve yenidoğan mortalitesini artırdı. Yavrularda ossifikasyon bozuklukları, vajina ve gözaçılmasında gecikme şeklinde gelişme geriliği oluştu. Erkek ve dişi fertilitesi etkilenmedi.Tavşanlarda 125 mg/kg dozun üzerinde annede toksik etkiler ve yavrularında iskeletanormallikleri vardı.
Bazı

in-vitroIn-vivo

çalışmalar bu tip etkiler göstermedi. Şu ana dek elde edilen bilgilere göre, tramadol non-mutajenik olaraksınıflandırılabilir.
Tramadol hidroklorürün tümör oluşturma potansiyeli üzerine çalışmalar sıçanlarda ve farelerde gerçekleştirilmiştir. Sıçanlardaki çalışmalar, tümör insidansında madde ile ilişkiliherhangi bir artışa ilişkin bir kanıt göstermemiştir. Farelerdeki çalışmalarda, erkeklerdekaraciğer hücre adenom insidansında bir artış (15 mg/kg üzeri dozlarda doz bağımlı anlamlıolmayan artış) ve dişilerde tüm doz gruplarında pulmoner tümörlerde bir artış (anlamlı, ancakdoz-bağımlı değil) vardı.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Metilhidroksipropil Selüloz Kolloidal Anhidr SilikaMagnezyum StearatMikrokristalen SelülozMetilhidroksipropil SelülozLaktoz monohidratMakrogol 6000Propilen GlikolTalk
Titan Dioksit E 171 Purifiye Su

w 6.2. Geçimsizlikler 6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

60 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C,nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

10 ve 30 tablet içeren PVC / PVDC / Alüminyum folyo blister ambalaj.

9 6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç San. Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak /Sanyer/İstanbulTel: 0212 366 84 00Fax: 0212 276 20 20

8. RUHSAT NUMARASI

113/18

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 05.11.2002 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Contramal Retard 100mg Tablet

Etken Maddesi: Tramadol Hidroklorür

Atc Kodu: N02AX02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.