Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Emtron 250ug/5ml Iv Enjeksiyonluk Çözelti İçeren ... Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Palonosetron

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI

EMTRON 250 pg / 5 mİ İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

2. KALIT ATIF VE KANTİTATIF BİLEŞİMEtkin madde:

1 mİ çözelti 50 mikrogram palonosetron (hidroklorür olarak) içerir.
Her bir EMTRON 5 mlTik çözelti flakonu, 250 mikrogram palonosetron (hidroklori|r olarak) içerir.

Yardımcı maddeler:

Mannitol.....................................207,5 mg
Trisodyum sitrat..........................3.7 mg
Sodyum hidroksit çözeltisi.........ym
Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 'e bakınız.

3. FARMASOTIK FORMU

Enjeksiyonluk çözelti Berrak, renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ
4.1 Terapötik endikasyonları

EMTRON:
• İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanınönlenmesinde
* Orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve kusmanınönlemesinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama sekliPozoloji:

EMTRON tek bir intravenöz bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce uygulanır.
EMTRON'nun ileri derecede emetojenik kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önleme etkinliği, kemoterapiden önce uygulanan bir kortikosteroid ilavesi yoluylaarttırılabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

7 gün içinde EMTRON'un tekrarlama dozu önerilmez.

Uygulama sekli:

İntravenöz kullanım içindir. EMTRON 30 saniye içinde enjekte edilmelidir.

Özel Popülasyonlara İlişkin Ek Bilgiler:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz a) arlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden son safha böbrek hastalan için herhangi bir veri yoktur.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Pediyatrik Popülasyon:

Daha fazla veri elde edilinceye dek, 18 yaş altındaki hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik Popülasyon:4.3 Kontrendikasyonlar

olanlarda

Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı kontrendikedir. (bkz.bölüm 6.1)

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Palonosetron kalın barsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon hikayesi olan ya da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir,Palonosetron 750 mikrogram ile bağlantılı olarak, hastane bakımı gerektiren fekal etkili ikikonstipasyon vakası rapor edilmiştir.
Diğer 5-HT3 reseptör antagonisilerine karsı aşın duyarlılığı olan hastalarda, palonosetron aşın duyarlılık reaksiyonu oluşturabilir.
|ndromu) riskihtiaritmikçe artan

EMTRON, kalp ritm bozukluğu olan veya riski taşıyan hastalara (uzun QT s kullanılmamalıdır. Bu uyan, hipokalemi, hipomagnezi hastalannı, elektrolit anormnedeni ile diüretik ilaçlar kullanan hastalan, doğuştan QT sendromu olan hastalan, a;veya QT uzamasına sebep olabilecek ilaçlar kullanan hastalan, tedavisi gereği gittijcdozlarda antrasiklin tedavisi gören hastalan da içermektedir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol(23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder, hu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Bu tıbbi ürün 207,5 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle uyan gerektirmemektedir.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Palonosetron, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, esas olarak 2YT2D6 tarafından metabolize edilir.

In vitro

çalışmalan baz alındığında, klinik olaıak ilgilikonsantrasyonlarda palonosetron sitokrom P450 izoenzimini indüklemez ya da inhibç etmez.

Kemoterapötik ajanlar:

Preklinik çalışmalarda, palonosetron test edilen 5 kemoterapötik ajanın anti tümör akti vitesini inhibe etmemiştir (sisplatin, siklofosfamid, şitarabin,doksorubisin ve mitomisin C).

Metoklopramid:

Klinik bir çalışmada, palonosetron'un intravenöz tek bir dozu ve, bir CYP2D6 inhibitörü olan, oral metoklopramidin kararlı durum konsantrasyonunda ölıemli birfarmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

CYP2D6 indükleyiciler ve inhibitörler:

Farmakokinetik analizi yapılan popülasyonda, CYP2D6 indükleyiçileri (deksametazon ve rifampisin) ve inhibitörler (amiodaron, se ekoksib,klorpromazin, simetidin, doksorubisin, fluoksetin, haloperidol, paroksetin, kinidin, *anitidin,ritonavir, sertralin ya da terbinafın) ile birlikte uygulandığında, palonosetron klerensihiçbir önemli etki görülmemiştir.
üzerinde

Kortikosteroidler:

Palonosetron, kortikosteroidler ile birlikte güvenli olarak uygulanabilir.

Diğer İlaçlar:4.6 Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir. Hayvan çalışmaları, gebelik, embriyonal / fetal gelişim, doğum ya da doğum sonra: ı gelişimile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Plasentaltransfer ile ilgili olarak, hayvan çalışmalarından sadece limitli veriler elde edilmiştir (bkz.Bölüm 5.3). Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

amalidir.

RON ile

Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece EMTRON gebe kadınlarda kullanılır) Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Palonosetron'un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple EMTj tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Palonosetronun öOmg/kg/gün'e kadar olan dozlarında (yüzey alanı esasında yaklaşık 1894 önerilen insan damar içi dozu), erkek ve dişi sıçanlar üzerinde fertilite ve üreme yeteneğiüzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Farmakodinamik özelliklere, bildirilen advers etkilerin ve/veya ilgili hedef popülasyon üzerinde gerçekleşen ve araç ya da makine kullanımı ile ilişkili performansı kpnu alanherhangi bir araştırma yapılmamıştır.
Palonosetron, bas dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastal^ araç ve makine kullanırken ya da işletirken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

250 mikrogramlık bir dozda 633 hasta üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, en sık rastlanan advers etkiler, 60 hastada baş ağrısı (%9), 29 hastada konstipasyon (%5) olarak göz- enmiştir.Bununla birlikte 8 hastada diyare (%1), 8 hastada sersemlik, baş dönmesi (%1), ' hastadayorgunluk (<%1), 1 hastada karın ağrısı (<%1) ve 1 hastada uykusuzluk (<°/tl) tespitedilmiştir.
Klinik çalışmalarda aşağıdaki advers etkiler EMTRON ile ilgili muhtemel ya da ol&sı olarak gözlenmiştir.
Çok yaygın(>l/10); (yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/10.000, çok seyrek <1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Kardiyovasküler bozukluklar:

Yaygın: Devamlılık göstermeyen taşikardi, bradikardi, hipotansiyon.
Yaygın olmayan: Hipertansiyon, ekstrasistol, miyokardiyal iskemi, sinüs taşikaıdi, sinüs aritmi, supraventriküler ekstrasistol, QT uzaması. (Birçok durumda EMTRON ile ili şkisi açıkdeğildir).

Dermatolojik bozukluklar:

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, kızanklık.

Duyma ve Görme bozuklukları:

Yaygın olmayan: Araç tutması, çınlama, gözde iritasyon, amliyopi.

Gastroentestinal hastalıklar:

Yaygın: İshal.
Yaygın olmayan: Dispepsi, karın ağrısı, üst karın ağrısı, ağız kuruluğu, hıçkırık flatulans.

Genel bozukluklar:

Yaygın: Halsizlik.
Yaygın olmayan: Yüksek ateş, sıcak basması, yorgunluk, grip.

Karaciğer bozuklukları:

Yaygın olmayan: Geçici, asemptomatik AST ve/veya ALT ve bilirubin yükselmesi. Bu etkiler ağırlıklı olarak yüksek emetojenik kemoterapi alan hastalarda görülmektedir.

Metabolizma bozuklukları:

Yaygın: Hiperkalemi.
anoreksi,

Yaygın olmayan: Elektrolit dalgalanması, glikozüri, metabolik bozukluklar, hiperglisemi, iştah azalması.

Kas iskelet sistemi bozuklukları:

Yaygın olmayan: Artralji.

Sinir sistemi bozuklukları:

Yaygın: Baş dönmesi.
Yaygın olmayan: Uyku hali, insomnia, parestezi, hipersomnia.

Psikiyatrik bozukluklar:

Yaygın: Anksiyete.
Yaygın olmayan: Öforik davranış.

Böbrek ve üriner bozukluklar:

Yaygın olmayan: Üriner retansiyon.

Damar bozuklukları:

Yaygın olmayan: Damar renginin değişmesi, ödem.

Aşırı duyarlılık reaksiyonu:

Seyrek

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu:

Seyrek: Yanma, endurasyon, rahatsızlık ve ağrı.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir aşın doz vakası rapor edilmemiştir.
Klinik çalışmalarda 6 mg'a kadar olan dozlar kullanılmıştır. En yüksek doz grubu, iiğer doz grubu ile karşılaştırıldığında advers reaksiyonları benzer bir insidansta göstermiştir ve hiçbirdoz cevabı etkisi gözlenmemiştir. Palonosetron ile muhtemel olmayan aşın doz vakası isedestekleyici bir tedavi ile kontrol edilmiştir. Diyaliz çalışmalan gerçekleştirilmemiştir, ancak,geniş hacimli bir dağılım sebebiyle, diyaliz palonosetron doz aşımında etkili bir tedayi olmasımuhtemel değildir.

5.


FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLER5.1 Farmakodinamik özellikler

(5HT3)

Farmakoterapötik grup: Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyiciler, Serotonin
Antogonistleri
ATC Kodu: A04AA05
Palonosetron, 5HT3 reseptörünün seçici yüksek afiniteli reseptör antagonistidir.
Özellikle sisplatin gibi, ilaçlar kullanılarak kanser kemoterapisi yapıldığında, çc ğunlukla bulantı ve kusma oluşmaktadır. 5HT3 reseptörleri, postrema alanı kemoreseptör trige • bölgede(CTZ), santral ve peri ferik sinir sisteminin vagus sinir terminallerinde bulunmaktadır.Kemoterapötik ajanlann, ince barsak enterokromafın hücrelerinden serotonin salgıla nmasıylabulantı ve kusma oluşturdukları ve salgılanan serotoninin vagus sinir afferentlerind iki 5HT3reseptörlerini, kusma refleksini başlatmak için uyardıkları düşünülmektedir.

22

Sisplatin < 50mg/m , karboplatin, siklofosfamid < 1500 mg/m ve doksorubisin >
içeren, orta derecede emetojenik kemoterapi alan 1132 hasta ile gerçekleşti
randomize, çift kör çalışmada, 1. gün, intravenöz uygulanan 250 mikrogram
mikrogram palonosetron ile 32 mg ondansetron (yan ömrü 4 saat) ya da 100 mg d
(yan- ömrü 7.3 saat), deksametazon olmaksızın karşı 1 aştın İmi ştır.

25

mg/m İrilen ikive 750blasetron

22

Sisplatin < 60mg/m , siklofosfamid >1500 mg/m ve dakarbazin içeren ileri

emetojenik kemoterapi alan 667 hasta ile gerçekleştirilen randomize, çift kör çalı gün intravenöz uygulanan 250 mikrogram ve 750 mikrogram palonosetron,ondansetron ile karşılaştın İmi ştır. Deksametazon, hastalann %67'sine kemoterapi|profllaktik olarak uygulanmıştır.

derecede şmada, 1.32 mgen önce

kusmada 120 saatduçlan ve

0-


On çalışmalar, palonosetron'un etkinliğini gecikmiş başlayan bulantı ve değerlendirmek için tasarlanmamı ştır. Antiemetik aktivite 0-24 saat, 24-120 saat vesüresince gözlenmiştir. Orta derecede emetojenik kemoterapi üzerindeki çalışma soileri derecede emetojenik kemoterapi için çalışma aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.Palonosetron, emezisin akut fazında etkinlik bakımından karşılaş tini an diğer ilaçlaman farklıdeğildir.
Palonosetronun çoklu sikluslarda karşılaştıncı etkisi kontrollü klinik çal şmalarda gösterilmemesine rağmen, üç faz 3 çalışmasına kayıt olan 875 hasta açık uçlu güvenlikçalışmasına devam etmiştir ve 9 ilave kemoterapi siklusuna kadar 750 mikrogrampalonosetron ile tedavi edilmiştir. Bütün sikluslar süresince tam emniyet sürdürülme tür.

Tablo 1: Ondansetron'a karşı Orta Gmetojenik Kemoterapide faz ve tedavi grubu cevap veren Hastaların Yüzdesia


Palonosetron 250 mikrogram(n-189)

Ondansetron 32 miligram(n=185)

Delta

% 97.5Cİ


% %

Tam Yanıt (kusma yok ve hiçbir kurtarma tedavisi yok)

%

0-24 saat

81.0

68.6

12.4

[%1.8, %22.8]

24-120 saat

74.1

55.1

19.0

[%7.5, %30.3]

0-120 saat

69.3

50.3

19.0

[%7.4, %30.7]

Tam Kontrol (Tamamlanmış Yanıt ve Hafif bulantıdan daha fazlası değil) p-değeric

0-24 saat

76.2

65.4

10.8

NS

24-120 saat

66.7

50.3

16.4

0.001

0-120 saat

63.0

44.9

18.1

0.001

Bulantı yok (Likert skala)p-değeri

0-24 saat

60.3

56.8

3.5

NS

24-120 saat

51.9

39.5

12.4

NS

0-120 saat

45.0

36.2

8.8

NS

a Tedavi etme amaçlı grup

bÇalışma eşdeğp" etkinlik göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşı 1 aştırtılan arasında -%15'd^n büyük ancak daha düşük bir eşdeğer etkinlik gösterir.cKi-kare testi. Anlamlılık seviyesi a =0.05.

Tablo 2:Dolasetron'a karşı Orta Emetojenik Kemoterapide faz ve tedavi grubu cevap

veren Hastaların Yüzdesia

Palonosetron

Dolasetron


250 mikrogram

100 miligram

Delta

(n-189)

(n= 191)


%

%

%

Tam Yanıt (kusma yok ve hiçbir kurtarma tedavisi yok)y ^ ^^,jb

0-24 saat

63.0

52.9

10.1

[%-1.7, %21.9]

24-120 saat

54.0

38.7

15.3

[%3.4, %27,1]

0-120 saat

46.0

34.0

12.0

[%0.3, %23.7]

Tam Kontrol (Tamamlanmış Yanıt

ve Hafif bulantıdan daha fazlası değil)

p-değeric

0-24 saat

57.1

47.6

9.5

NS

24-120 saat

48.1

36.1

12.0

0.018

0-120 saat

41.8

30.9

10.9

0.027

Bulantı yok(Likert skala)p-değeric


0-24 saat 48.7

41.4

7.3

NS


24-120 saat 41.8

26.2

15.6

0.001


0-120 saat 33.9

22.5

11.4

0.014


a Tedavi etme amaçlı grup

Çalışma eşdeğer etkinlik göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron

ve karşılaştırtılan arasııda -%1

5'den

büyük ancak daha düşük bir eşdeğer

etkinlik gösterir.
cKi-kare testi. Anlamlılık seviyesi a

=0.05.
Tablo 3: Ondansetron'a karşı Yüksek Emetojenik Kemoterapide faz ve tedavi grubu cevap v

;ren

Hastaların Yuzdesi

Palonosetron

Ondansetron
250 mikrogram

32 miligram

Delta(n=223)

(n=221)
%

%

%Tam Yanıt (kusma yok ve hiçbir kurtarma tedavisi yok)


% 97.5 Clb


0-24 saat 59.2

57.0

2.2

[%-8.8, % 13.1 ]


24-120 saat 45.3

38.9

6.4

[%-4.6, %17.3]


0-120 saat 40.8

33.0

7.8

[%-2.9, %18.5]


Tam Kontrol (Tamamlanmış Yanıt

veHafif bulantıdan daha fazlası değil)

p-değeric


0-24 saat 56.5

51.6

4.9

NS


24-120 saat 40.8

35.3

5.5

NS


0-120 saat 37.7

29.0

8.7

NS


Bulantı yok(Likert skala)p-değeric


0-24 saat 53.8

49.3

4.5

NS


24-120 saat 35.4

32.1

3.3

NS


0-120 saat 33.6

32.1

1.5

NSa Tedavi etme amaçlı grup

bÇahşma eşdeğer etkinlik göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştırtılan arasında %15'den büyük ancak daha düşük bir eşdeğer etkinlik gösterir.cKi-kare testi. Anlamlılık seviyesi d=0.05.5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler:
EMTRON (palonosetron hidroklorür) antiemetik ve bulantı önleyici bir ajandır. Pak nosetron güçlü bir 5HT3 reseptör antagonistidir, diğer reseptörlere daha zayıf bağlanır.
deg

propilen ti, steril,eri 4,5-

Palonosetron hidroklorür beyazdan kirli beyaza renkli kristalize tozdur. Suda ve glikolde çözünür, etanol ve 2-propanolde az çözünür. EMTRON enjeksiyonluk çözeberrak, renksiz, pirojensiz, izotonik, tamponlanmış bir çözeltidir. Çözeltinin pH5,5'dur.

Emilim:


İntravenöz uygulamayı takiben, plazma konsantrasyonlarındaki başlangıçtaki ani hzalmayı takiben yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yan ömür ile vücuttan yavaş bir şekille atılır.
Ortalama maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) ve konsantrasyon-zaman eğrisin kalan alan (EAA - oo) genellikle doz ile orantılı olup, sağlıklı gönüllülerdehastalarında 0.3-90 pg/kg doz aralığındadır.
in altında e kanser

Dağılım:


Palonosetron önerilen dozlarda vücutta yaygın olarak dağılır ve dağılım hacmi yak|aşık 6.9-
7.9 L/kg.dır. Palonosetron'un yaklaşık %62'si plazma proteinlerine bağlanır.

Biyotransformasvon:


reseptör dillenerekşlışmalannosetronCYP2D6farklılıkm P450

Palonosetron, yaklaşık %40'ı böbrek yoluyla, yaklaşık %50'si palonosetron'un 5HTJ antagonist aktivitesinin %1'den daha azına sahip olan iki primer metabolite şemetabolize olduğu ikili bir yol ile elimine edilir.

In vitro

metabolizma çCYP2D6'nm ve daha az olmak üzere, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimleri ile pal<J>metabolize edildiği gösterilmiştir. Ancak, klinik farmakokinetik parametreler,substuratlarının yavaş ve hızlı metabolize edicileri arasında anlamlı derecedegöstermemektedir. Palonosetron klinik olarak ilgili konsantrasyonlarda sitokrcizoenzimlerini inhibe ya da indüke etmez.

Eliminasvon:


10 mikrogram/kg [14C]-palonosteron'un tek bir intravenöz dozundan sonra, dozun yaklaşık %80'i 144 saat içinde idrar yoluyla değişmemiş aktif madde olarak atılmıştır. Bu ca verilendozun %40'ına eşdeğerdir. Sağlıklı deneklere tek doz intravenöz bir bolus uygulamasındansonra, palonosetronun toplam vücut klerensi 173 ± 73 ml/dk. ve renal klerens 53 ± 29ml/dk'dır. Düşük toplam vücut klerensi ve geniş hacimli dağılımı plazmada yaklaşık 40saat'lik eliminasyon yan-ömür ile sonuçlanır. Hastaların %10'u 100 saatten daha fazla birortalama eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.
Hastalardaki karakteristik özellikler
farmakokinetiğini etkilemez. Yaşlı hastalarda doz
arak doz

Yaslılarda:

Yaş, palonosetron'un ayarlamasına gerek yoktur.

Cinsiyet:

Cinsiyet palonosetron'un farmakokinetiğini etkilemez. Cinsiyet baz alın ayarlamasına gerek yoktur.
okinetik düşürür,iliği olanetik veri

Pedivatrik Hastalar:Böbrek yetmezliği:

Hafiften ortaya böbrek yetmezliği palonosetron farmaj:
parametrelerini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi böbrek yetmezliği renal klerensi ancak bu hastalarda total vücut klerensi sağlıklı deneklerle benzerdir. Böbrek yetmehastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz hastalannda farmakokinmevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Hepatik yetmezlik, sağlıklı denekler ile karşılaştır ıldığında
palonosetron total vücut klerensini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan kişilerde, palonosetronun yanlanma ömrü ve ortalama sistemik maruziyeti artar ancak bu dozayarlamasını gerektirmez.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

In-vitro çalışmalarda, sadece çok yüksek konsantrasyonlardaki palonosetronun ventrikülün de ve re-polarizasyon ve aksiyon potansiyel süresine katkısı olan iyon kanallarını blokeedebileceğini göstermiştir.
Hayvan çalışmaları, gebeliğe, embriyonal/fötal gelişmeye, doğum ya da postnatal gelişmeye dair direkt ya da indirekt zararlı etkilerin olmadığını göstermiştir. Plasenta geçişi k( muşunda,hayvan çalışmalarında sadece sınırlı veriler mevcuttur (bkz. Bölüm 4.6).
Palonosetron mutajenik değildir. Yüksek dozda palonosetron iki yıl süresince günlük olarak uygulanmıştır ve sıçanlarda karaciğer tümörleri oranında artış görülmüş, endokrinneoplazmlar ve deri tümörlerine sebep olmuş fakat farelerde böyle bir etki görülmem iştir.
Mekanizmanın temeli tam olarak anlaşılamamıştır, ancak uygulanan yüksek dozlar sebebiyle ve EMTRON'un insanlarda tek bir uygulama için kullanılması, bu bulguların klinik kullanımile ilgili olmadığını düşündürmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol Trisodyum sitratSitrik asit monohidratEnjeksiyonluk suSodyum hidroksit çözeltisiHidroklorik asit çözeltisi

6.2 Geçimsizlikler

EMTRON enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Raf ömrü 24 aydır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

Bu tıbbi ürün, 25°C'nin altındaki oda sıcaklı kİ an nda, ışıktan ve nemden korunarak saklanmalıdır.
Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Ürün donmuş ise çözüp kullanılmamalıdır.
Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.
Flakon açıldıktan sonra kullanılmayan kısmı saklanmamalıdır (bkz. Bölüm6.6).

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Gri renkte bromobütil kauçuk tıpa ve 20 mm san renkli flip-off kapağı olan Tip I can renksiz flakon
Ambalajında 5 mi çözelti içeren 1 adet flakon şeklinde mevcuttur.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Sadece tek bir kullanım içindir, kullanılmamış her bir çözelti atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

MONEMFARMA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Anıttepe Mah. Turgut Reis Cad.No:21 06570 Tandoğan-ANKARA/TÜRKİYETel: (0312) 230 29 29Faks: (0312) 230 68 00

8. RUHSAT NUMARASI

253/100

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi:
Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Emtron 250ug/5ml Iv Enjeksiyonluk Çözelti İçeren ...

Etken Maddesi: Palonosetron Hcl

Atc Kodu: A04AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.