Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zinclomin 15mg/5ml Şurup Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Çinko » Çinko Sülfat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİEtkin madde:

66 mg / 5 mİ

2625 mg / 5 mİ 5 mg / 5 mİ50 mg / 5 mİ

Çinko sülfat heptahidrat

Yardımcı maddeler:

Şeker (Sükroz)
Metil parahidroksibenzoat Propilen glikol
Yardımcı maddeler için, 6. l'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Şurup, berrak, renksiz çözelti.

4. KLINIK ÖZELLIKLER4.1 Terapötik Endikasyonlar

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / Uygulama sıklığı

ve süresi:Doktor tarafından başka şekilde önerilmedikçe, tedavi için aşağıdaki günlük dozlarda uygulanır.
6-12 aylık bebeklerde
Günde 3,75 mg elementel çinko

V*

ölçek

1-10 yaş arası çocuklarda
Günde 7,5 mg elementel çinko

ölçek

11 yaşından büyük çocuklarda
Günde 15 mg elementel çinko
1 ölçek

Yetişkinlerde
Günde 15 mg elementel çinko
1 ölçek

Uygulama şekli:

Sadece ağızdan kullanım içindir.
Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek kaşığı vasıtası ile kullanılabilir.

Özel popülasyoniara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Çinkonun böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalardaki etkinlik ve güvenilirliği araştırılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Çinko pediyatrik hastalara pozoloji bölümünde belirtilmiş olduğu gibi uygulanmalıdır. Doktor tarafından başka şekilde önerilmedikçe doz ayarlamasıyapılamayacağından 0-6 ay arası bebeklerde kullanılmaz.

Geriyatrik popülasyon:

Çinkonun yaşlı hastalardaki etkinlik ve güvenilirliği
araştırılmamıştır.

4.3 Kontrendikasyonlar

ilkedir, glikoz-bu ilacı

Çinko tuzları veya şurubun içerdiği diğer maddelere karşı alerjisi olanlarda kontrendi İçeriğinde bulunan sükroz (şeker) nedeni ile, nadir kalıtımsal fruktoz intoleransıgalaktoz malabsorbsiyon veya sukraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastalarınkullanmamaları gerekir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Yemeklerle birlikte kullanılabilir, fakat kalsiyum, fosfor veya fıtatça zengin besinlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Şiddetli bulantı, kusma ya da akut hazımsızlık, kolay yaralanmaya da kanama, sürekli baş dönmesi veya beklenmeyen solunum güçlüğü gelişen Hastalardailacın kullanımı durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır.
ZİNCLOMİN Şurup her bir dozunda (5 mİ) 2.625 g sükroz (şeker) içerir. Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorbsiyon veya sükroz-izomaltaz yetmezliğiproblemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
ol e karşı siyonlara

ZİNCLOMİN Şurup,5 ml'lik dozunda 50 mg propilen glikol içerir. Propilen glik herhangi bir etki beklenmez.
Zinclomin Şurup metil parahidroksibenzoat (E 218) içerdiğinden alerjik reak (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alınması etki azalmasıha neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demirpreparatları çinkonun emilimini ,/ıAı

,bi±Özel popülasyoniara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyoniara ait hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik popülasyona ait hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6 Gebelik ve LaktasyonGenel tavsiye:Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyo n)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyelrisk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

: ZİNCLOMİN, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

:Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. ZİNCLOMİN emzirme döneminde kullanılabilir.

Üreme yeteneği / Fertilite4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Hedef popülasyon üzerinde gerçekleşen ve araç ya da makine kullanımı ile ilişkili performansı inceleyen herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Seyrek olarak baş denmesi veuyku haline neden olabileceğinden araç veya makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalar sırasında tedavi ile ilgili görülen ve aşağıda bildirilen istenmeyep etkilerin sıklıkları şu şekilde belirlenmiştir:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor)

Kan ve lenf sistemi bozuklukları:

Yaygın olmayan: Nötropeni, lökopeni

Sinir sistemi bozuklukları:

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, uykusuzluk, hipotermi

Vasküler bozukluklar:

Yaygın olmayan: Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar :

Yaygın olmayan: Pulmoner ödem

Gastrointestinal bozukluklar:

Yaygın olmayan; Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık

Hepato-biliyer bozukluklar:

Yaygın olmayan: Sarılık

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Çinkonun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir. Hipotansiyon, baş dönmesi, ve sersemlik hissi, sarılık, pulmoner ödem ve kusma.
Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Mineral süplemanları.,
ir. Marul ir. SütünA, alkolıenzimin[A, RNA¦anlarınıniyileşmesi,ım olmasıÇinkonun'] eşiklikteniyo, fbtalyan etki1COMİN

ATC kodu: A12CB01
ZIN1

Çinko günde vücut ağırlığının kg'ı başına 0.3 mg kadar gerekli olan bir iz elementti ve salatalar, bira mayası, karaciğer, deniz ürünleri ve süt, başlıca çinko kaynaklandılitresinde 2-3 mg kadar çinko bulunur. Çinko, karbonik anhidraz, karboksipeptidazdehidrojenaz, alkalin fosfataz, RNA polimeraz gibi 200'den fazla metallofonksiyonlarını gerçekleştirebilmeleri için gereklidir. Çinko vücutta esas olarak DNve protein stabilizasyonunda kullanılır. Nükleik asitler, proteinler ve hücre membryapımı; ayrıca hücre büyüme ve bölünmesi, seksüel olgunlaşma ve üreme, yaravücut bağışıklığı, karanlığa adaptasyon ve gece görme, tat ve koku duyularının tagibi fizyolojik fonksiyonların gerçekleşmesi için çinkoya ihtiyaç vardır,biyokimyasal fonksiyonları en çok çinko eksikliğinde belirgin hale gelmektedir. Een çok hızlı büyüyen dokular (yara granülasyonlarındaki bağ dokusu, sperm, embıjihücreler) etkilenir. Çinkonun yaş gruplarına göre günlük önerilen dozu (GÖD) veriski olmadan kullanılabilecek azami günlük dozu (GMD) ile 1 ölçek (5 mİ)

Şurubun bu dozları karşılama yüzdesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

_

1 Ölçek (5 mİ) ZINCLOMİN'in

Yaş grupları

GÖD

GMD**

GÖD'u karşılama

GMD'u

karşılam

a oranı


(mg/gün)

(mg/gün)

oranı (%)

(%>Bebekler:

0-6 ay

i


4

750


375


7-12 ay

3

5

500


300


Çocuklar:

1-3 yaş

3

7

500


214


4-8 yaş

5

12

300


125


Erkekler:

9-13 yaş

8

23

187


65


14-18 yaş

11

34

136


44


19-70 yaş

11

40

136


37


>70 yaş Kadınlar:

11

40

136


37


9-13 yaş

8

23

187


65


14-18 yaş

9

34

166


44


19-70 yaş

8

40

187


37


>70 yaş Gebelikte:

8

40

187


37


<18 yaş

12

34

125


44


19-50 yaş Emzirmede:

11

40

136


37


<18 yaş

13

34

115


44


19-50 yaş

12

40

125


37


Kronik toksisite: Yüksek tedavi dozlarının (660 mg/günTük dozlarda bile) uzun sürfe ağızdan alınması ile oluşabilecek toksisite belirtisinin tespit edilmediği bildirilmektedir. Plazma bakırseviyelerinde düşüş olup olmadığı takip edilmelidir.

5.2 Farmakokinetik ÖzelliklerGenel özellikler

İdi

i kristal şuruptur.

*Akut toksisite: Bir defalık toksik doz: Ağızdan alınan çinko bileşiklerinin akut düşüktür. Yetişkinler için 1-2 g çinko sülfatın (134-168 mİ: 1,5-2,5 şişe şurup)alınması toksik belirtilere, 3-5 g çinko sülfatın (403-373 mİ: 4-7 şişe şurup)alınması ölüme sebebiyet vermektedir.

tjoksisitesi ir defadar defadabi


ZİNCLOMİN'in etkin maddesi çinko sülfat heptahidrat suda çözünen, beyaz ren] tozdur.
ZİNCLOMİN renksiz, portakal kokulu, boya maddesi içermeyen, berrak bir Çözeltinin pH değeri 3-4'dür

Emilim:


Çinko oral yolla alındığında ince bağırsaklardan (%60'ı duodenumdan, %30'u ileumdan, %10'u da jejunumdan) spesifik bir mekanizma ile emilir. Mukoza hücrelerinde çinkobağlayıcı proteinler tarafından demir gibi tecrit edilir ve daha sonra mukoza hücresi zarındankandaki serum albuminine iletilir. Diyetle alınan çinko intraluminal ileti ile enterosili geçerekplazmaya verilir.

Dağılım:


Çinkonun normal plazma seviyesi 0.7 ila 1.5 g/ml arasındadır. Kana geçen çinkonun %84'ü albumine, %15'i alfa-2-makroglobuline ve %1'i de amino asitlere bağlı olarak taşınır.Oralyoldan yaklaşık 50 mg çinko (yaklaşık 220 mg çinko sülfata eşdeğer) alınmasını takibenplazma konsantrasyonu 2-3 saat içinde 2.5 g/ml'ye ulaşır. Plazma yarı ömrü yaklaşık 3 saattir.Kandaki çinkonun %80'i eritrositlerdeki karbonik anhidraz enzimi içinde, %3'ü lökositlerdeve az miktarda da trombositler içindedir. Diyetle alım, hormonlar (glukokoıtikoidler,glukagon, epinefrin), stres, enflamatuar hastalıklar tarafından etkilenmektedir.
Eksikliğinde dokulardaki kayıp miktarı aynı değildir; saç, deri, kalp ve iskelet kasında değişmezken plazma, karaciğer, kemik ve testiste çinko düzeyi azalır.

Bivotransformasvon:


Çinko biyotransformasyona uğramaz.

Eliminasvon:


Gastrointestinal sistemden atılım 2.5-5.5 mg/gün olarak hesaplanmıştır. Böbreklerden kayıp ise tübüler sekresyon ile sabit miktarda olup, 300-700 mcg/gün'dür. Ter ile de atılır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:


Çinkonun farmakokinetiği doğrusaldır. Plazma seviyeleri uygulanan dozlara bağlı oljarak artış gösterir.

5.3 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Geçerli değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Metil parahidroksibenzoat (E 218)
Propilen glikol Şeker (sükroz)
Portakal aroması Hidroklorik asit (0.1 N)
Deiyonize su

6.2 Geçimsizlikler

ZİNCLOMİN'in herhangi bir ilaç veya madde ile geçimsizliği olduğuna dair bir kanıt yoktur.

6.3 Raf Ömrü6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Plastik kapaklı, tip III camdan yapılmış 100 mlTik bal rengi şeffaf şişe ve 1, 2.5 ve 5 mİ seviyeleri belirlenmiş, kaşık ölçek ve kullanma talimatı içeren karton kutu.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14
Pendik/İstanbul
Tel.: 0216 583 01 98
Fax: 0216 307 60 48

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

254/7

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

11/10/2013

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

6

İlaç Bilgileri

Zinclomin 15mg/5ml Şurup

Etken Maddesi: Çinko Sülfat

Atc Kodu: A12CB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zinclomin 15mg/5ml Şurup-KUB
 • Zinclomin 15mg/5ml Şurup-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.