Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vomiset 25mcg/5ml In Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Palonosetron

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VOMİSET 250 mikrogram / 5 mİ I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Steril, apirojen

KALIT ATIF VE KANTITATIF BİLEŞİM Etkin madde:

1 mİ solüsyon 50 mikrogram pa!onosetron( hidroklorür olarak) içerir.
Her bir flakon 5 mriik çözelti flakon u. 250 mikrogram palonosetron (hfdroklorür olarak) içerir.

Yardımcı maddeler:

5 ml'lik çözeltide;
Mannitol PF.........................................207.50 mg
Disodyum edetat.....................................2.50 mg
Sodyum sitrat........................................18.50 mg
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti Berrak, renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasvonlar

VOMİSET,
• İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı veikusmanm önlenmesinde
• Orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve kusmanın önlemesinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji:

VOMİSET tek bir intravenöz bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce uygulanır.
VOMİSET'in ileri derecede emetojenik kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önleme etkinliği, kemoterapiden önce uygulanan bir kortıkosterojid ilavesi yoluyla arttırılabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

7 gün içinde VOMİSET'in tekrarlama dozu önerilmez.

Uygulama şekli:

İntravenöz kullanım içindir. VOMİSET 30 saniye içinde enjekte edilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Henjıodiyalize devam eden son safha böbrek hastalan için herhangi bir veri yoktur.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Pediyatrik popülasvon:

Daha fazla veri elde edilinceye dek, 18 yaş altındaki hastalarda kızlanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasvon:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Kontrendikasyonlar

4.3.


Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. (bkz.bölüm 6.1)

Özel kullanım uyanları ve önlemleri

4.4.


Palonosetron kalın barsak geçiş zamanım arttırabileceğinden, konstipasyorj olan ya da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulan) takip edilmelidir.
hikayesi a sonrası

ftikal etkili

Palonosetron 750 mikrogram ile bağlantılı olarak, hastane bakımı gerektiren iki konstipasyon vakası rapor edilmiştir.
Test edilen tüm dozlarda, palonosetron klinik açıdan önemli QTc aralığının neden olmamaktadır. Palonosetronun QT/QTc üzerine etkisini kanıtlayan için sağlıklı gönüllülerde bir çalışma yürütülmüştür. ( bkz. 5.1 Farm ak özellikler)
Uzamasına

kes i

in veriler odinamik
nun QT alan veya Bu tıbbi esasında

Ayrıca, diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, palonosetrfr aralığım arttıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımında veya QT aralığı uzaması QT aralığı uzaması oluşumu eğilimi görülen hastalarda dikkatli olunmalıdır; ürün her bir flakonunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yan “sodyum” içermez.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Palonosetron, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, e CYP2D6 tarafından metabolize edilir. İn vitro çalışmaları baz almdığındal kullanılan konsantrasyonlarda palonosetron sitokrom P450 izoenzimini indül da inhibe etmez.
olarak klinikte lemez ya

s as

Kemoterapötik ilaçlar

: Preklinik çalışmalarda, palonosetron test edilen 5 kemoterapötik ilacın antitümör aktivitesini inhibe etmemiştir (sisplatin, siklofosfamid, sitarabin, doksorubisin ve mitomisin C).

Metoklopramid

: Klinik bir çalışmada, palonosetronun intravenöz tek bir dozu ile, bir CYP2D6 ınhibitörü olan oral metoklopramidin kararlı durum konsantrasyonunda önemli bir farmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

CYP2D6 indükleviciler ve inhibitörler

: Farmakokinetik analizi yapılan popıİlasyonda, CYP2D6 indükleyicileri (deksametazon ve rifampisin) ve inhibitörler (ajniodaron, selekoksib, klorpromazin, simetidin, doksorubisin, fluoksetin, haloperidol, paroksetin. kinidin, ranitidin, ritonavir, sertralin ya da terbinafin) ile birlikte uyguladığında, palonosetron klerensi üzerinde hiçbir önemli etki görülmemiştir.

Kortikosteroidler

: Palonosetron, kortikosteroidler ile birlikte güven j i uygulanabilir.
olarak

Diğer İlaçlar

: Palonosetron analjezikler, antiemetık, antispazmodikler ve antfkolineıjik ilaçlar ile güvenli olarak uygulanabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

gerekli görülmediği sürece VOMİSET gebe kadınlarda

Doktor tarafından kullanılmamalıdır.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcu Hayvan çalışmaları, gebelik, embriyonal / fetal gelişim, doğum ya da doğu; gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler göstermemektedir. Plasental transfer ile ilgili olarak, hayvan çalışmalannd limitli veriler elde edilmiştir (bkz. Bölüm 5.3). Gerekli olmadıkça kullanılman:
değildir. Jtn sonrası olduğunu jın sadece alıdır.

Laktasyon dönemi

OMİSET

Palonosetron'un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple \ ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Pal o no setrorf un 60mg/kg/gün'e kadar olan dozlannda (yüzey alanı esasında yaklaşık 1894 önerilen insan damar içi dozu), erkek ve dişi sıçanlar üzerinde fertilitej yeteneği üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

ve üreme

Farmakodinamik özelliklere, bildirilen advers etkilerin ve/veya ilgili hedef popülasyon üzerinde gerçekleşen ve araç ya da makine kullanımı ile ilişkili performansı konu alan herhangi bir araştırma yapılmamıştır.
Palonosetron, baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, ha »talar araç ve makine kullanırken ya da işletirken dikkatli olmaları konusunda uyanlmalu Lir.

4.8. İstenmeyen etkiler

250 mikrogramlık bir dozda 633 hasta üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, en sık rastlanan advers etkiler, 60 hastada baş ağrısı (%9), 29 hastada konstipasyon (%5) olarak gözlenmiştir.
Bununla birlikte 8 hastada diyare (% 1), 8 hastada sersemleme, baş dönme: i (%1), 3 hastada yorgunluk (<%1), 1 hastada karın ağrısı (<%1) ve 1 hastada uykusuzluk (<%1) tespit edilmiştir.
Klinik çalışmalarda aşağıdaki advers etkiler palonosetron ile ilgili muhtemel

y

olarak gözlenmiştir.
a da olası

Sıklık kategorileri aşağıdaki şekildedir:
Çok yaygın (>1/10)
Yaygın (>1/100 ila <1/10)
Yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100)
Seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000)
Çok seyrek (<1/10.000)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek:

Aşın duyarlılık*

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Hiperkalemi, metabolik bozukluklar, hipokalsemi, hiperglisemi, iştah azalması
anoreksi,

Psikiyatrik hastalıkları

Yaygın olmayan: Anksiyete, öfori hali

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi Yaygın olmayan: Uyku hali, uykusuzluk, parestezi, aşın uyku hali, periferal sofnsoryal
nöropati

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Gözde iritasyon, göz tembelliği

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Hareket hastalığı (taşıt tutması), kulak çınlaması

Kardiyak hastalıkları

Yaygın olmayan: Taşikardi, bradİkardi, ekstrasistol, miyokard iskem|si, sinüs taşikardi si, sinüs aritmisi, supraventriküler ekstrasistol

Vasküler hastalıkları

Yaygın olmayan: Hipotansiyon, hipertansiyon, damar renginin değişmesij damarda ödem

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Hıçkırık

Gastrointestinal hastalıkları:

Yaygın: Konstipasyon, diyare
Yaygın olmayan: Dİspepsi, kann ağrısı, kamın üst bölümünde ağrı, ağız flatulans
kuruluğu,

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın olmayan: Hiperbilirubinemi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Aleıjik dermatit, pruritik döküntü

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Üriner retansiyon, glikozüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın olmayan: Asteni, pireksi, yorgunluk, sıcak basması, grip benzeri hasta Çok seyrek: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu (yanma, endurasyon, rahatsızlık ve
ık
ağrı)
uzaması

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Yükselmiş transaminaz seviyeleri, elektrokardiyogramda Q
* Pazarlama sonrası çalışmalardan elde edilmiştir.

Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir aşın doz vakası rapor edilmemiştir.

4.9.


Klinik çalışmalarda 6 mg'a kadar olan dozlar kullanılmıştır. En yüksek doz gr

ıbu

, diğer

doz gruplan ile karşılaştırıldığında advers reaksiyonların insidansı benzer bu unmuştur ve hiçbir doz cevabı etkisi gözlenmemiştir. VOMİSET ile muhtemel olmayar aşın doz vakasında destekleyici bir tedavi uygulanmalıdır. Diyaliz çalışmalan gerçekleştirilmemiştir, ancak, büyük dağılım hacmi sebebiyle, diyalizin VOMİSET doz aşımında etkili bir tedavi olması muhtemel değildir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler

5.

5.1.


Farmakoterapötik grubu: Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyiciler, Seroton|n (5HT3) Antogonistleri ATC kodu: A04AA05
Palonosetron, 5HT3 reseptörünün seçici yüksek afiniteli reseptör antagonistidiı.
Özellikle sisplatin gibi, ilaçlar kullanılarak kanser kemoterapisi yapıldığında, çoğunlukla bulantı ve kusma oluşmaktadır. 5HTj reseptörleri, area p kemoreseptör triger zonda (CTZ), santral ve periferık sinir sisteminin v uçlannda bulunmaktadır. Kemoterapötik ilaçlann, ince barsak enterokromafın hücrelerinden serotonin salgılanmasıyla bulantı ve kusma oluşturduklan ve şalgıİanem serotoninin vagal sinir afferentlerindeki 5HT3 reseptörlerini, kusma refleksini için uyardıklan düşünülmektedir.
)stremada agal sinir

¦>aşl atmak

Sisplatin <50mg/m2, karboplatin, siklofosfamid <1500 mg/m2 ve dokson|bisin >25

'y


mg/ m içeren, orta derecede emetojenik kemoterapi alan 1132 hasta ile gerçe iki randomize, çift kör çalışmada, 1. gün, intravenöz uygulanan 250 mikrogrcim ve 750 mikrogram palonosetron ile 32 mg ondansetron (yan ömrü 4 saat) ya da 100 mg dolasetron (yan- ömrü 7.3 saat) , deksametazon olmaksızın karşılaştınlmıştır.
Sisplatin <60mg/m2, siklofosfamid >1500 mg/m2 ve dakarbazin içeren İleri emetojenik kemoterapi alan 667 hasta ile gerçekleştirilen randomize, çift kör 1. gün intravenöz uygulanan 250 mikrogram ve 750 mikrogram palonosetrc ondansetron ile karşılaştınlmıştır.Deksametazon, hastalann %67'sine kemo Önce profilaktik olarak uygulanmıştır.
derecede 4alısmada, n, 32 mg terapiden

Ön çalışmalar, palonosetron'un etkinliğini gecikmiş başlayan bulantı vej kusmada değerlendirmek için tasarlanmamı ştır. Antiemetik aktivite 0-24 saat, 24-120 saat ve 0-120 saat süresince gözlenmiştir. Orta ve ileri derecede emetojenik k Dmoterapi üzerindeki çalışma sonuçlan ve aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Palonosetron, emezisin akut fazında etkinlik bakımından karşılaştın lan diğer farklı değildir.
ilaçlardan

jışmalarda güvenlik ikrogram emniyet

Palonosetronun çoklu sikluslarda karşılaştırmalı etkinliği kontrollü klinik ça gösterilmemesine rağmen, üç faz 3 çalışmasına dahil olan 875 hasta açık uçlıj: çalışmasına devam etmiştir ve 9 ilave kemoterapi siklusunda 750 palonosetron ile tedavi edilmiştir. Bütün sikluslar süresince tam sürdürülmüştür.

Tablo 1: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt

a

grup ve fazdaki hastaların yüzdesi


m

verenPalonosetron 250 mikrogram (n=189)

Ondansetron 32 miligram (n=185)

Delta
%
%
%


Tam Cevap ( Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok)

% 97

5 Clb

0-24 saat
81.0
68.6
12.4
(% 1
8, % 2.8)
24-120 saat
74.1
55.1
19.0
(% 7
5, % 0.3)
0-120 saat
69.3
50.3
19.0
(% 7
4,%30.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası

p-değeric

değil)

0-24 saat
76.2
65.4
10.8

NS
24-120 saat
66.7
50.3
16.4

0.001
0-120 saat
63.0
44.9
18.1

0.001

Bulantı yok (Likert skalası) p-değeric


0-24 saat
60.3
56.8
3.5

NS
24-120 saat
51.9
39.5
12.4

NS
0-120 saat
45.0
36.2
8.8

NS
a Tedavi etme amaçlı grup
L
Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştın lan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15'den büyüljtür. cKi-kare testi. Anlamlılık seviyesi a 0.05.

Tablo 2: Dolasetron karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren

a

grup ve fazdaki hastaların yüzdesi

Palonosetron 250 mikrogram (n=185)


Dolasetron

miligram

(n=191)


Delta%
%
%


Tam Cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5 Clb


0-24 saat
63.0
52.9
10.1
(%-
1.7, % 21.9)
24-120 saat
54.0
38.7
15.3
(% 3
.4,% 27.1)
0-120 saat
46.0
34.0
12.0
(%C
.3, % 23.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil


p-değeric


0-24 saat
57.1
47.6
9.5

NS
24-120 saat
48.1
36.1
12.0

0.018
0-120 saat
48.1
30.9
10.9

0.027

Bulantı yok (Likert skalası) p-değeri c


0- 24 saat
48.7
41.4
7.3

NS
24-120 saat
41.8
26.2
15.6

0.001
0-120 saat
33.9
22.5
11.4

0.014
a Tedavi etme amaçlı grup
b Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonc karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sının % -15'den büyül cKi-kare testi. Anlamlılık seviyesi a =0.05.

Tablo 3: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine ys grup ve fazdaki hastaların yüzdesi*

setron ve tür.

nıt veren


Palonosetron 250 mikro gram

(n=223)

Ondansetron 32 miligram (n=221)

Delta
%
%
%


Tam Cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5 Clb


0-24 saat
59.2
57.0
2.2

(% -8.8, % 13.1)
24-120 saat
45.3
38.9
6.4

(% -4.6, % 17.3)
0-120 saat
40.8
33.0
7.8

(% -2.9,

% 18.5)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil

p-değeric


0-24 saat
56.5
51.6
4.9

NS
24-120 saat
40.8
35.3
5.5

NS
0-120 saat
37.7
29.0
8.7

NS

Bulantı yok (Likert skalası)


p-değeri c


0-24 saat
53.8
49.3
4.5

NS
24-120 saat
35.4
32.1
3.3

NS
0-120 saat
33.6
32.1
1.5

NS
a Tedavi etme amaçlı grup
b Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palondsetron ve karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sının

%

-15'den büyül tür. c Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi a =0.05.
Palonosetronun kan basıncı, kalp atışı ve QTc'yi içeren EKG parametrelerine )lan etkisi ondansetron ve dolasetron etkileri ile karşılaştınlabilirdir. Klinik dışı çakışmalarda palonosetronun, ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyonla ilişkili iyon kanallarını bloke etme ve potansiyel aksiyon süresini uzatma özelliği gösterilmiştir.
çift-kör, ışma ile mg' lık ma, 2.25 na hiçbir imde ve

Palonosteronun QTc aralığı üzerine etkisi, yetişkin kadın ve erkeklerde randomize, paralel, plasebo ve pozitif (moksifloksasin) kontrollü ça değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, 221 sağlıklı bireyde, 0.25, 0.75 veya 2. tek dozlarda IV olarak uygulamanın EKG etkilerini değerlendirmektir. Çahjş mg'lık dozlara kadar diğer EKG aralıklarında olduğu gibi QT/QTc aralığı etkinin olmadığım kanıtlamıştır. Kalp atışında, atrioventriküler (AV) i 1(51 kardiyak repolarizasyonunda hiçbir Önemli değişiklik gözlenmemiştir.
25

5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler:

Palonosetron hidroklorür antiemetik ve bulantı önleyici bir ajandır. Palonosetron güçlü bir 5HT3 reseptör antagonistidir, diğer reseptörlere daha zayıf bağlanır.
Palonosetron hidroklorür beyazdan kirli beyaza renkli kristalize tozdur. Suda ve propilen glikolde çözünür, etanol ve 2-propanolde az çözünür. Palonosetron h idroklorür enjeksiyonluk çözelti, steril, berrak, renksiz, piroj ensiz, izo tonik, tam ponzanmış bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri 4,5- 5,5'dur.

Emilim:


İntravenöz uygulamayı takiben, plazma konsantrasyonlarındaki başlangıçtaki ani azalmayı takiben yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yan ömrü ile vücuttan yavaş bir şekilde atılır. Ortalama maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) ve konsantrasyon* zaman eğrisinin altında kalan alan (EAA - 00) genellikle doz ile orantılı olu|p, sağlıklı gönüllülerde ve kanser hastalannda 0.3-90 (.ıg/kg doz aralığındadır.

Dağılım:


Palonosetron önerilen dozlarda vücutta yaygın olarak dağılır ve dağılım hacir i yaklaşık 6.9- 7.9 L/kg.dır. Palonosetron'un yaklaşık %62'si plazma proteinlerine bağlanır.

Bivotransformasvon:


Palonosetron, yaklaşık %40'ı böbrek yoluyla, yaklaşık %50'si palonosetron reseptör antagonist aktivitesinin %1'den daha azına sahip olan iki primer dönüştüğü metabolize olduğu ikili bir yol ile elimine edilir. İn vitro m çalışmalan palonosetronun CYP2D6 ve daha az olmak üzere, CYP3A4 ve izoenzimleri ile palonosetron metabolize edildiği gösterilmiştir. Klinik farm< parametreler, CYP2D6 substratlannın yavaş ve hızlı metabolize edicileri anlamlı derecede farklılık göstermemektedir. Palonosetron klinik olarak konsantrasyonlarda sitokrom P450 izoenzimlerini inhibe etmez ya da indükleri
un 5HT3 metabolite bolizma CYP1A2 dkokinetik arasında çullanılan ez.

e ta

Eliminasvon:


10 mikrogram/kg [14C]-palonosteron'un tek bir intravenöz dozundan so yaklaşık %80'i 144 saat içinde idrar yoluyla değişmemiş aktif madde olarak Bu da verilen dozun %40'ına eşdeğerdir. Sağlıklı deneklere tek doz intravenöi uygulamasından sonra, palonosetronun toplam vücut klerensi 173 ± 73 ml/dfc klerens 53 ± 29 ml/dk'dır. Toplam vücut klerensinin düşük ve dağılım hacmin olması, plazmada yaklaşık 40 saat'lik eliminasyon yan-ömür ile sonuçlanır. %10'u 100 saatten daha fazla bir ortalama eliminasyon yan ömrüne sahiptir.
dozun atılmıştır, bir bolus ve renal in büyük iastalann

nlra

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaslılarda

: Yaş, palonosetron'un farmakokinetiğini etkilemez. Yaşlı hasta|arda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Cinsiyet

: Cinsiyet palonosetron'un farmakokinetiğini etkilemez. Cinsiyet bak alınarak doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik Hastalar

: 18 yaş altındaki hastalarda farmakokinetik veri mevcut değildir.

Böbrek yetmezliği

: Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği palbnosetron farmakokinetik parametrelerini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi böbrek yetme diği renal klerensi düşürür, ancak bu hastalarda total vücut klerensi sağlıklı deneklerle benzerdir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz hastalarında farmakokinetik veri mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği

: Hepatik yetmezlik, sağlıklı denekler ile karşılaştırıldığında palonosetron total vücut klerensini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi karaciğer ^etmeziiği olan kişilerde, palonosetronun yanlanma ömrü ve ortalama sistemik maruzfyeti artar ancak bu doz ayarlamasını gerektirmez.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

İn-vitro çalışmalarda, sadece çok yüksek konsantrasyonlardaki paloıjosetronun ventrikülün de- ve re-polarizasyon ve aksiyon potansiyel süresine katkısı olan iyon kanallarını bloke edebileceğini göstermiştir. i
Hayvan çalışmaları, gebeliğe, embriyonal/fötal gelişmeye, doğum ya da postnatal gelişmeye dair direkt ya da indirekt zararlı etkilerin olmadığını göstermiştiıj Plasenta geçişi konusunda, hayvan çalışmalarında sadece sınırlı veriler mevcuttur (bkz. Bölüm 4.6).
Palonosetron mutajenik değildir. Yüksek dozda palonosetron iki yıl süresince günlük olarak uygulanmıştır ve sıçanlarda karaciğer tümörleri oranında artış görülmüş, endokrin neoplazmlar ve deri tümörlerine sebep olmuş fakat farelerde böyle bir etki görülmemiştir.
Mekanizmanın temeli tam olarak anlaşılamamıştır, ancak uygulanan yüksek dozlar sebebiyle ve palonosetronun insanlarda tek bir uygulama için kullanılması, bu bulguların klinik kullanım ile ilgili olmadığını düşündürmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol PF Di sodyum edetat Sodyum sitrat Sitrik asit monohidrat Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

VOMİSET enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
Işıktan ve nemden koruyunuz. j
Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Ürün donmuş ise çözüp kullanılmamalıdır Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır, i Flakon açıldıktan sonra kullanılmayan kısmı saklanmamalıdır, (bkz. Bölüm6.6j)

6.5. Ambalajm niteliği ve içeriği

Gri bromobütil kauçuk tıpa ve flip off alüminyum kapağı olan Tip I cam flako Ambalajında 5 mİ çözelti içeren 1 adet flakon ve kullanma talimatı i sunulmaktadır.
birlikte

|i

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ye diğer özel önlemleri

Sadece tek bir kullanım içindir, kullanılmamış her bir çözelti atılmalıdır.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların i Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği']ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı : Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

j

Adresi : Doğan Araslı Cad. No: 219 34510
Esenyurt / İSTANBUL İ
Tel : 0212 620 28 50

j


Fax : 0212 596 20 65

j


8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

254/9

i


9.

İLK RUHSAT TARİHİRUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 11.10.2013
Ruhsat yenileme tarihi :

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Vomiset 25mcg/5ml In Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Palonosetron Hcl

Atc Kodu: A04AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.