Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Frolix 100 mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Flurbiprofen

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FROLİX 100 mg Film Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATtF BİLEŞİM Etken Madde;

Her bir film tablet 100 mg flurbiprofen içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat 85.000
s

Kjoskarmeloz sodyum 6.000
Sodyum nişasta glikolat 6.000
“Yardmıcı maddeler için 6.1 'e bakımz.”
3. FARMASÖTtKFORM Film Tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapdtik endikasyonlar

Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralamnalan ve dismonere tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve kullanım şekli Pozdcji/Uygulama sıklığı ve sûresi:

Diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlanla (NSAİI) olduğu gibi, istenmeyen etkileri en aza indirebilmek için, her hastaya en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır. Bu nedenle, FROLİX Tabletle yapılan başlangıç tedavisi gözlenerek doz ve sıklığı her bir hastamn ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanmalıdır.
Tavsiye edilen günlük doz, bölünmüş dozlar halinde 150-200 mgMır.
Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg'a çıkarılabilir.
Romatoid artrit veya osteoartrit belirti ve semptomlarının giderilmesi için FROLtX'in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg'dır.
Adet sancılannda, semptomların başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 saatte bir 50 -100 mg'dır. Maksimum günlük doz 300 mg'dır.
Çoklu doz uygulamalarında tavsiye edilen en yüksek tek doz 100 mg'dır. özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popfilasyon:

Çocuklarda kullanımına dair veri mevcut değildir.

Geriyatrik popttlasyon;

65 yaş üzeri hastalarda dikkatli kullamimalıdır. Diğer NSAİ ilaçlarda olduğu gibi yaşlı hastalarda ülser, kanama, flatulans ve kann ağnsı gibi gastrointestinal komplikasyonları genç hastalara göre daha fazla görülmektedir.
43* KontrendikasyoDİar;
FROLlX Tablet, flurbiprofene hipersensitivitesi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir, FROLİX astım, ûrtiker veya aspirin veya başka bir NSAİI kullammı scrarasmda alcıjik tipte reaksiyonlar geçirmiş hastalarda kullanılmamalıdır. Bu gibi hastalarda NSAİİ'lere karşı şiddetli, nadiren fatal, anafilaktik benzeri reaksiyonlar bildirilmiştir (bkz. Özel kullamm uyarılan ve önlemleri-Anafilaktoid reaksiyonlar ve önceden var olan astım). FROLİX, aspirin triadı olan hastalara verilmemelidir. Bu semptom kompleksi tipik olarak, aspirin veya diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları aldıktan sonra nazal polipli veya polipsiz rinit veya şiddetli, potansiyel olarak fatal bronkospazm geçiren astımlı hastalarda meydana gelir.
s

Aktif peptik ülseri olan veya daha önce peptik ülser geçirmiş hastalarda ilurbi{HX)fenin kullammı kontrendikedir.
Şiddetli kalp yetmezliği, hepatik yetmezlik ve renal yetmezHği olan hastalarda kontrendikedir.
Koroner arter by-pass greft operasyonu geçirenlerde ameliyat öncesi ağn kesici olarak kullanılması kontrendikedir.
Hamileliğin son trimesterinde kontrendikedir.
4.4. Özel kullanım uyarılar ve önlemleri
FROLİX'in C0X-2 inhibitörleri dahil diğer N S Ali'lerle birlikte kullanımından kaçmılmalıdır.
Kardiyovasküler (KV) trombotik etkiler:
Bazı selektif C0X-2 inhibitörü ya da non-selektif nonsteroid antiinflamatuvarlarla, 3 yıla varan klinik araştırmalar, ölümcül olabilecek derecede ciddi kardiyovasküler trombotik olaylarda, miyokard enfarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabileceğini göstermiştir. Bilinen kardiyovasküler hastalığı olan hastalar daha büyük risk altında olabilir. FROLİX ile tedavi edilen hastalarda kardiyovasküler advers olay riskini en aza indirmek için, mümkün olan en kısa süreyle en diişük etkili doz kullanılmalıdır. Daha önce kardiyovasküler semptomlar yaşanmamış olsa bile, hekimler ve hastalar bu tür olaylann ortaya çıkmasına karşı tetikte olmalıdır. Hastalara, ciddi kardiyovasküler toksisite belirti ve/veya sempiomlan hakkında ve meydana geldikleri takdirde yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmelidir (bkz. bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar)
Eşzamanlı aspirin kullanımının NSAİİ kullanımıyla ilişkili artmış ciddi KV trombotik olay riskini azalttığmı gösteren tutarlı bir kanıt yoktur. Aspirin ve FROLİX'in eşzamanlı kullammı ciddi gastrointestinal olay riskini arttırmaktadır (bkz. bölüm 4,4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri, Gastrointestinal (Gİ) etkiler - Gİ ülserasyon, kanama ve perforasyon riski).
Yapılan iki büyük kontrollü klinik araştırma sonucuna göre, koroner arter bypass greft uygulamasım takiben 10-14 gün arasında ağn tedavisi için bir COX-2 selektif nonstcroid antünflamatuvar kullanımmın miyokard enfarktüsü ve inme riskinde artışa neden olduğu gözlemlenmiştir (bkz. bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar).
Hipertansiyon:
Diğer tüm NSAİI'lerde olduğu gibi, flurbiprofen de hipertansiyon oluşumuna veya daha önce mevcut hipertansiyonun kötüleşmesine ve bu iki durum da kardiyovasküler olaylar riskinin artmasma neden olabilir. Flurbiprofen de dahil, NSAİl'ler hipertansiyonlu hastalarda dikkatli kullanılmahdır. Flurbiprofen tedavisi başlangıcında ve tedavi seyri boyunca kan basıncı yakından izlenmelidir.

%


Gastrointestinal (Gİ) etkiler - Gİ ülserasyon, kanama veya perforasyon riski:
Nonsteroid antünflamatuvar ilaçlar uygulanan hastalarda» semptomlan olsun veya olmasın herhangi bir zamanda mide, ince barsak veya kaim barsakta inflamasyon, kanama, ülserasyon veya perforasyon gibi fatal olabilen ciddi Gİ toksisite meydana gelebilir. Dispepsi gibi hafif üst Gİ sorunlar yaygındır ve tedavi sırasmda herhangi bir zamanda yaşanabilir. Bu yüzden, önceden Gİ semptomlar yaşanmamış olsa bile hekim ve hastalar ülserasyon veya kanama durumuna karşı tetikte olmalıdır. Hastalara, ciddi Gİ toksisitesinin belirti ve/veya semptomlan ve meydana geldikleri takdirde yapmalan gerekenler hakkmda bilgi verilmelidir. Periyodik laboraiuvar gözlemlerinin yaran henüz kanıtlanmamış olmakla birlikte yeteri kadar değerlendirme de yapılmamıştır. Nonsteroid antünflamatuvar bir ilaçla tedavi sırasında ciddi bir Gİ advers olay geliştiren her beş hastadan yalnızca biri semptomatiktir. Nonsteroid antünflamatuvar ilaçlar nedeniyle üst Gt ülser, büyük kanama veya perforasyonlann, 3 ila 6 ay süreyle tedavi edilen hastaların yaklaşık

%

I 'inde, bir yıl tedavi gören hastalannsa yaklaşık %2 ila %4'ü arasında meydana geldiği görülmektedir. Bu eğilimlerin zaman içinde sürmesi, hastamn tedavinin herhangi bir safhasında ciddi bir Gİ olay geliştirme olasılığını artırmaktadır. Ne var ki, kısa süreh tedavi dahi risksiz değildir.
Nonsteroid antünflamatuvar ilaçlar, önceden ülser hastalığı veya Gİ kanaması hikayesine sahip hastalara reçetelenirken son derece dikkatli olunmalıdır.
Fatal Gl olaylar hakkındaki spontan raporiann çoğu yaşlı ve zayıf bünyeli hastalarda görülmektedir; bu nedenle bu popülasyonda tedavi yaparken özellikle dikkatli olmak gerekir. Advers bir Gt olayın potansiyel riskini en aza indirmek için^ mümkün olan en kısa süreyle en düşük etkili doz kullanılmalıdır. Yüksek risk grubundaki hastalarda, nonsteroid antünflamatuvar ilaçlar içermeyen alternatif tedaviler dikkate alınmalıdır.
Yapılan çalışmalar, nonsteroid antünflamatuvar ilaç kullanan, önceden peptik ülser ve/veya Gİ kanama hikayesine sahip hastaların, bu risk faktörlerine salup olmayan hastalara kıyasla Gİ kanama geliştirme riskinin 10 kat fazla olduğunu göstermiştir. Ülser hikayesine ek olarak, yapılan farmakoepidemiyolojik çalışmalarda, Gİ kanama riskini arttırabilecek aşağıdakiler gibi çok sayıda başka birlikte tedavi ve komorbiditeye yol açabilecek durum tanımlanmıştır: oral kortikosteroidlerle tedavi, antikoagülanlarla tedavi, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla tedavinin uzaması, sigara içmek, alkol bağımlılığı, ilerlemiş yaş ve genel sağlık durumunun kötü olması.
Anafilaktoid reaksiyonlar:
Diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, FROLİX tablete önceden bilinen bir maruziyeti olmayan hastalarda anafilaktoid reaksiyonlar meydana gelebilir. Aspirin triadı olan hastalara flurbiprofen verihnemelidir. Bu semptom kompleksi tipik olarak, na^al polipli ya da polipsiz rinit geçiren veya aspirin ya da diğer NSAİ ilaçlan aldıktan sonra şiddetli ve potansiyel olarak fatal olabilen bronkospazm sergileyen astımlı hastalarda ortaya çıkar, (bkz. Kontrendikasyonlan, Özel kullanım uyanlan ve önlemleri - Önceden var olan astım). Anaflaktoid bir reaksiyon meydana geldiği takdirde, hastaya derhal acil tedavi uygulanmalıdır.

%


Hepatik etkiler
FROLİX de dahil olmak üzere nonsteroid antiinflamatuvar ilaç alan hastalann %15 kadarında bir veya daha fazla karaciğer testinde sınır seviyede yükselmeler meydana gelebilir. Bu laboratuvar anomalileri ilerleyebilir, değişmeden kalabilir veya tedaviye devam edildiğinde kendiliğinden geçebilir. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla yapılan klinik çalışmalarda, hastaların yaklaşık %rinde ALT ve AST'de anlamlı yükselmeler (normalin üst limit inm yaklaşık üç veya daha fazla katında) bildirilmiştir. Aynca, bazılan ölümle sonuçlanmak üzere sanlık, fulminant hepatit, karaciğer nekrozu ve karaciğer yetmezliği de dahil şiddetli karaciğer reaksiyonları bildirilmiştir.
Karaciğer yetmezliğine işaret eden belirti ve/veya semptomlar gösteren veya karaciğer test değerleri anormal olan bir hasta, FROLİX tedavisi sırasmda daha şiddetli bir karaciğer reaksiyonım gelişmesine karşı değerlendirilmelidir. Karaciğer hastalığına işaret eden klinik belirti ve semptomların gelişmesi veya sistemik belirtilerin (örneğin, eozinofıli, döküntü, vb.) meydana gelmesi hahnde, FROLİX tedavisi kesilmelidir.
Renal etkiler:
NSAİ ilaçlann uzun süreli kullanımı renal papiller nekroz ve diğer roıal hasarlarla sonuçlanmıştır. Diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, FROLİX'in uzun süreli uygulanması renal papiller nekroz ve renal medullada diğer değişikliklere yol açmıştır. Renal prostaglandinlerin renal perfİizyonun korunmasında telafi edici bir rol oynadığı hastalarda ikinci bir renal toksisite şekli görülmüştür. Bu hastalarda bir nonsteroid antiinflamatuvar ilacın uygulanması, prostaglandin oluşumunda ve ikincil olarak renal kan akımında açık renal dekompansasyonu tetikleyebilecek doza bağtmiı bir düşmeye neden olabilir. Bu reaksiyon açısından en büyük risk altında bulunan hastalar böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği veya karaciğer yetmezliği olanlarm yanı sıra diüretik veya ADE inhıbitörleri kullananlar ve yaşlılardır. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç tedavisinin kesilmesinden sonra, genelde tedavi öncesindeki dununa geri dönülür.
Klinik çalışmalarda, böbrek yetmezliği olan hastalarda flurbiprofen eliminasyonun yan ömründe değişiklik olmamıştır. Flurbiprofen metabolitlerinin başlıca eliminasyon yolu böbreklerdir. Orta ila şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 4'-hidroksi-flurbiprofenin eliminasyonunda azalma meydana gelmiştir. Bu nedenle, böbrek fonksiyonlarında önemli derecede azalma olan hastalarda, flıırbiprofen metabolitlerinin birikmesini önlemek için doz azaltımı gerekebilir. Bu gibi hastalar yakmdan izlenmelidir.
İlerlemiş böbrek hastalığı:
İlerlemiş böbrek hastalığına sahip hastalarda FROLİX tedavisi önerilmez. Ancak, nonsteroid antiinflamatuvar bir ilaçla tedaviye başlamak zorunluysa, hastanm böbrek fonksiyonlannın yakından takip edilmesi tavsiye edilir (bkz.

Özel Uyanlar ve Özel Kullanım Tedbirleri-

Renal Etkiler).
Hematolojik etkiler:
FROLİX de dahil olmak üzere nonsteroid antiinflamatuvar ilaç alan hastalarda bazen anemi görülür. Bunun nedeni sıvı retansiyonu, Gİ kan kaybı veya eritropoez üzerindeki tam olarak tanımlanamayan bir etki olabilir. FROLİX de dahil olmak üzere nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla uzun süreli tedavi gören hastalar, herhangi bir anemi belirti veya semptomu göstermeseler bile hemoglobin ve hematokrit seviyelerim düzenli olarak kontrol ettirmelidirler.
s

Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların bazı hastalarda trombosit agregasyonunu inhibe eden kanama süresirü uzattıklan gösterilmiştir. Aspirinin tersine, bunlann trombosit fonksiyonu üzerindeki etkileri kalitatif açıdan daha az, daha kısa süreli ve geri dönüşümlüdür. FROLİX genel olarak trombosit sayısı, protrombin zamanı (PT) veya parsiyel tromboplastin zamanını (PTT) etkilemez. Önceden koagülasyon bozukluğu olan ya da antikoagülan kullanan ve trombosit fonksiyon değişikliklennden advers şekilde etkilenebilecek hastalar FROLİX kullanımında dikkatle izlenmelidir.
Konjestif kalp yetmezliği ve ödem:
Prostaglandin sentezini inhibe ettiği bilinen diğer ilaçlarla olduğu gibi, FTlOLİX dahil nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar alan bazı hastalarda sıvı retansiyonu ve ödem gözlenmiştir. Bu nedenle, FROLİX sıvı retansiyonu, hipertansiyon veya kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullamimalıdır.
Önceden var olan astım:
Astım hastalarının aspirine duyarlı astımı olabilir. Aspirine duyarlı astım hastalarında aspirin kullanımı, fatal olabilecek derecede şiddetli bronkospazma yol açabilir. Bu gibi aspirine duyarlı hastalarda aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar arasmda bronkospazm da dahil olmak üzere çapraz reaksiyonlar bildirildiği için, aspirine bu çeşit bir duyarlılığa sahip hastalar FROLİX kullanmamalı ve önceden var olan astımı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. (bkz. bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar)
Görme değişiklikleri:
FROLİX ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların kullanımı sırasında görmede bulanıklık ve/veya görmede azalma olan vakalar bildirilmiştir. Göz şikayetleri olan hastalar göz muayenesinden geçmelidir.
Deri etkileri
Flurbipıofen dahil nonsteroid antiinflamatuvariann kullanımına ilişkin çok seyrek olarak, bazıları ölümcül olmak üzere, eksfoliyatif dennatit, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz gibi ciddi deri reaksiyonlan rapor edilmiştir. Bu ciddi olaylar uyarı olmaksızın oluşabilir. Hastalar ciddi deri reaksiyonlannm işaret ve semptomları konusunda bilgilendirihııelidirler ve deri kızarıklığı ya da heıiıangi bir aşın duyarlılık belirtisi ilk meydana geldiğinde flurbiprofen kullammı durduruknalıdır.
Sistemik lupus eritematozus (SLE) ve diğer bağ dokusu hastalıklan:
SLE ve karışık bağ dokusu hastalığı olan hastalarda, aseptik menenjit riski artmıştır.
Laboratuvar testleri:
Ciddi Gİ sistem ülserasyonlan ve kanama, uyancı semptomlar olmadan ortaya çıkabildiğinden, hekimler Gt kanamamn belirti ya da semptomları açısmdan hastalan izlemelidirler. Uzun dönemli NSAİ ilaç tedavisi gören hastaların tam kan sayımı ve biyokimya profilleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Eğer karaciğer ya da renal rahatsızlıkla uyumlu klinik belirti ve semptomlar gelişirse ya da sistemik belirtilo* (ör. eozinofıli, döküntü, vb.) ortaya çıkarsa flurbiprofen kesilmelidir.

%


Bozulmuş kadın fertilitesi:
Flurbiprofen kadın fertilitesini bozabilir. Bu nedenle gebe kalmak isteyen kadınlara önerilmez.
Özel popûlasyonlara ilişkin ek bilgilen Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda kullanımına dair veri yoktur.
Geriyatrik popülasyon:
Diğer nonsteroid inflamatuvarlarla olduğu gibi, yaşlılann (65 yaş ve üstü) tedavisi sırasmda dikkatli olunmalıdır. Yaşlı hastalarda ülserasyon, kanama^ gaz, şişkinlik ve abdominal ağrı gibi gastrointestinal şikayet daha fazladır. Gastrointestinal olaylann potansiyel riskini en aza indirmek için, mümkün olan en kısa süreyle en düşük etkili doz kullanılmalıdır ( bkz. bölüm 4.4- Özel kullanım uyanları ve önlemleri- Gastrointestinal (Gİ) etkiler). Aynı şekilde, yaşlı hastalar renal dekompansasyon gelişme riski açısından daha yüksek risk altındadırlar. ( bkz. bölüm 4.4- Özel kullanım uyanları ve öıdemlcri-Renal etkiler)
Böbrek ve karaciğer yetmezÜğinde kullanım:
Veri mevcut değildir.
FROLİX'e, 80.7mg laktoz ihtiva eder. Ender bir kalıtım problemi olan galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Bu tıbbi ürün her tablette, l mmol (23 mg)Man daha az sodyum ihtiva eder; içerdiği sodyum miktan göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.

4.5. Diğer ilaçlarla etkileşim ve diğer etkileşim türleri:

ADE-inhibitörlcri ve ARB ler:
Mevcut raporlarda, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların ADE-inhibitorlerinin antihipertansif etkisini azaltabileceği belirtilmelctedir. Bu etldleşim, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları ADE-inliibitörleriyle birlüOe almakta olan hastalarda dikkate almmalıdır.
Antikoagülanlar:
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla birlikte varfarin alan hastalar, sadece her iki ilaçtan birini kullananlara oranla daha büyük bir ciddi klinik kanama riski altmdadır. Doktorlar, varfarin veya diğer antikoagülanlan kullanan hastalara FROLİX verirken dikkatli olunmalıdır.
Aspirin:
Aspirinin eşzamanlı uygulanması, serum fiurbiprofen konsantrasyonlarmı düşürür. Bu etÜleşimin klinik önemi bilinmemektedir; ancak, diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, FROLİX ve aspirinin birlikte uygulanması önerilmemektedir.

s


Beta-adreneıjik blokör ajanlar:
Fiurbiprofen propranololün hipotansif etkisini azaltmasma karşın atenololde böyle bir etki görülmemiştir. Bu etkileşimin altında yatan mekaniima bilinmemektedir. Hem flurbiprofen hem de bir beta-blokör alan hastalar, yeterli seviyede bir hipotansif etkinin elde edilmesi açısından takip edilmelidir
Diüretikler:
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar bazı hastalarda âırosemid ve tiyazidlerin natriüretik etkisini azaltabilmektedir. Bu etki, renal prostaglandin sentezinin inhibisyonuna dayandırılmıştır. FROLİX ile birlikte diuüretik ilaçlar alan hastalar, böbrek yetmezliği belirtileri açısından (bkz. Özel kullamm uyanları ve önlemleri -Renal etkiler) ve istenen diüretik etkinin elde edildi^nden emin olmak amacıyla yakından izlenmelidir.
Lityum:
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar plazma lityum düzeylerinde artışa, renal lityum kliıensinde ise azalmaya yol açmıştır. Minimum lityum konsantrasyonu %15 artmış ve renal klerens %20 oranmda azalmıştır. Bu etkiler, renal prostaglandin sentezinin nonsteroid antiinflamatuvaı ilaç tarafından inhibisyonuna dayandırılmıştır. Bu nedenle, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla lityum birlikte uygulandığmda, hastalar lityum toksisitesine karşı yakından izlenmelidir.
Metotreksat:
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların, tavşan böbrek kesitlerinde metotreksat birikimini kompetetif ınhibe ettikleri rapor edilmiştir. Bu durum, bu ilaçlann metotreksatın toksisitesini artırabileceğine işaret ediyor olabilir. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar metotreksatla birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.
Kortikosteroidler:
Gastrointestinal ülserasyon veya kanama riskinde artma görülür.
Antiplateiet ajanlar ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSKI'ler):
Gastrointestinal kanama riskinde artış
Simetidin, Ranitidin: Küçük fakat istatistiksel açıdan önemli bir artışm dışmda, flurbiprofenin farmakokinetiğini etkilememiştir.
Digokstn: Flurbiprofen ile digoksinin birlikte kullanılması her iki ilacın da kararlı durum serum konsantrasyonlarım değiştirmemiştir. Ancak NSAİİ'lar kalp yetmezliğini alevlendirebilir, GFR'nı azaltabilir ve glikozitlerin plazma düzeylerini arttırabilir.
Oral hipoglisemik ajanlar: Flurbiprofen ile hipoglisemik ajanlarm birlikte uygulanması sırasmda kan şekeri konsantrasyonlannda hafif bir dü^e yaşanmış olsa da, hipoglisemiye dair herhangi bir belirti veya semptoma rastlanmamıştır.
Kinolon grubu antibiyotikler: FlurbiiHofen ile birlikte alındığında konvülziyon riskini arttırabilirler.

s


Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar zidovudin, tiklopidin, takrolimus ve siklosporin ile birlikte uygulandığmda dikkatli olunmalıdır.
Takrolimus: NSAİ ilaçlarla takrolimus beraber kullanıldığında nefrotoksisite riskinde artış izlenebilir.
Özel popûlasyonlara ilişkin ek bilgile Pediyatrik popûlasyon:
Veri mevcut değildir.
Geriyatrik popûlasyon:
Veri mevcut değildir.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi 1. ve 2. trimester: C; 3. trimester D'dtr.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrold
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilİk verileri).
İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Gebelik dönemi
Fare ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında herhangi bir gelişimsel anomaliye rastlanmamıştır. Ancak, hayvan üreme çalışmaları insanlarda meydana gelecek etkilerin önceden görühnesi için her zaman yeterli olmayabilir. Gebe kadınlar üzerinde yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır. FROLİX'in sağlayacağı potansiyel yarar, fetüs üzerindeki potansiyel riski karşılayabiliyor ise kullanılabilir.
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlann fetal kaFdiyovaskûler sistem (ductus arteriosus'un kapanması) ûzoindeki bilinen etkilerinden dolayı, gebeliğin geç safhalannda (6.aydan itibaren) kullanımından kaçınılmalıdır.

Üreme yeteneğl/fertilite

Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla sıçanlar üzerinde yürütülen çalışmalarda, prostaglandin sentezini inhibe ettiği bilinen diğer ilaçlarda olduğu gibi, distosi, doğumda gecikme ve hayatta kalan yavru oramnda dü^me meydana gelmiştir. FROLİX'in gebe kadınlardaki gebelik sonu ve doğum üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Laktasyon dönemi

Anne sütü ve plazmasındaki flurbıprofen konsantrasyonlan, günde 200 mg flurbiprofen kullanmakta olan bir annenin sütünü alan bebeğin günde yaklaşık olarak 0.10 mg flurbiprofen alabileceğini göstermektedir. Prostaglandini inhibe eden ilaçlann bebekler üzerindeki olası advers etkileri nedeniyle, anneye olan yaran da hesaba katılarak emzirmeye son verme veya ilacı kesme arasmda bir karar verilmelidir.

s


4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:

NSAİİ kullananlarda ilaç alımından sonra halsizlik, uyuklama, huzursuzluk ve görme bozukluklan gibi yan tesirler görülebilir. Bu nedenle, bu tür etkiler oluştuğunda araç ve makine kullanılmamalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler:

İstenmeyen yan etkilerin sınıflandınlmasmda aşağıdaki sistem kullanılmıştır:
Çok yaygm (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1-000 ila <1/100), seyrek (>1/10.0(X) ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
FROLİX veya diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlan kullanan hastalarda görülen advers
FROLİX kullanan hastalarda bildirilen olaylar

Yaygm*
Yaygın olmayan**
Bilinmiyor**
Kan ve lenf
sistemi
hastalıkları

aplastik anemi (agranülositoz ve pansitopeni dahil) hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşme ekimoz/purpura eozinofıli hemolitik anemi demir eksikliği anemisi lökopeni trombositopeni
Lenfadenopati

Metabolizma ve beslenme sistemi hastalıkları

vücut ağırlığında değişiklikler
hiperûrisemi
Hipeıkalemi

Sinir sistemi hastalıkları

baş ağnsı
sinirlilik ve merkezi sinir sisteminin

(MSS)

uyarılmasmm diğer belirtileri (örneğin, anksiyete, uykusuzluk, reflekslerde artma, tremor) MSS inhibisyonundan kaynaklanan semptomlar (örneğin amnezi, asteni, depresyon, halsizlik, somnolans) baş dönmesi/ vertigo
ataksi
serebrovaskûler iskemi
konfuzyon
parestezi
seğirme
Konvûlsiyon
serebrovaskûler olaylar
duygusal değişkenlik
hip^oni
menenjit
miyasteni
subaraknoid kanama

Göz hastalıkları

görmede değişiklikler
konjunktivit
komeal opasite
glokom retinal kanama retrobulbar norit

Kulak ve iç kulak hastalıkları

tinnitus
geçici işitme kaybı

Kardiyak

hastalıklar


konjestif kalp
yetmezliği
hipertansiyon
anjina pektoris aritmi
miyokard enfarktüsü

Vaskttier

hastalıklar


vasküler hastalıklar vazodilatasyon

Solunum» göğüs bozukiuklan ve mediastinal hastalıklar

rinit
astım
epitaksis
parosmi
bronşit
dispne
hiperventilasyon
larenjit
pulmoner emboli puhnoner enfarktüs

Gastrointestinal

hastalıklar

abdominal ağrı
kabızlık
ishal
dispepsi/mide ekşimesi
karaciğer enzimlerinde
yükselme
mide gazı
Gİ kanama
bulantı
kusma
kanlı ishal özofagus hastalığı gastrik/peptık ülser gastrit
sarılık (kolestatik ve nonkolestatik) hematemez hepatit
stomatit/glossit
iştahta değişiklikler
kolesistit
kolit
ağızda kuruluk inflamatuvar barsak hastalıklannda alevlenme periodontal abse ince barsakta kan ve protein kaybma neden olan inflamasyon
İÜ

sDeri ve deri altı doku hastalıkları

döküntü
anjiyoödem
egzema
eksfoliyatif dermatit
fotosensitivite
kaşmtı
toksik epidermal
nekroliz
ürtiker
alopesi ciltte kuruluk herpes simpleks/zoster tırnak bozuklukları terleme

Ürogenital sistem lastalıklan

idrar yolu enfeksiyonu belirti ve bulgulan
hematüri interstisyel nefrit böbrek yetmezliği
menstrüel düzensizlikler prostat hastalığı vajinal ve uterin kanama vulvovajinit

Genel

bozukluklar

ödem
anafilaktik reaksiyon
ürperme
parozmi
ateş
tat almada değişiklikler

*

klinik çalışmalardan
*¦ klinik çalışmalar, pazarlama sonrası deneyim veya literatürden

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla akut doz aşımı sonrasında beliren semptomlar genellikle ietaıji, uyuşukluk, bulantı, kusma ve epigastrik ağrıyla sınırlı olup, destekleyici tedaviyle geri dönüşlüdür. Gastrointestinal kanama meydana gelebilir. Hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği, solunum depresyonu ve koma da meydana gelebilir, ancak nadirdir. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarm tedavide kullammı sonrasında anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiş olup, bunlar doz aşımı sonrasmda da meydana gelebilir.
Aşın dozda bir nonsteroid antiinflamatuvar ilaç alan bir hastaya semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik antidotu yoktur. Semptomları olan veya çok yüksek derecede bir doz alan (normal dozun 5 ila 10 katı) hastalarda, ilacın atımından sonraki 4 saat içinde emezis ve/veya aktif kömür (yetişkinlerde 60 ila 100 g arası, çocuklarda 1 ila 2 g/kg) ve/veya ozmotik katartik endike olabilir. Proteinlere yüksek bağlanma oranı nedeniyle, zorlu diürez, idrar alkalileştirmesi, hemodiyaliz veya hemoperfuzyon yararlı olmayabilir.

5.1. Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Non-selcktif COX İnhibitörleri
ATC kodu: M01AE09
FROLİX Tablet, antünflamatuvar, analjezik ve antipiretik etki göst^en nonsteroid bir antiinflamatuvar ilaç olan flurbiprofen içerir. FROLİX'in etki mekanizması, diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, tamamen anlaşılamamış olup, prostaglandin sentetaz inhibisyonuyla ilgili olduğu düşünülmektedir.

5.2. Farmakokin etik Özellikler Genel özellikler

%Emilim:
FROLİX Tablet 100 mg'da bulunan flurbiprofenin ortalama oral biyoyararlanımı oral çözeltiye nazaran %96'dır. Flurbiprofen FROLİX'den çabuk ve noııstereoselektif olarak absorbe edilir ve pik plazma konsantrasyonlanna yaklaşık 2 saatte ulaşılır. FROLİX'in gıda veya antasitlerle birlikte alınması flurbiprofenin absorpsiyon hızını değiştirebilse de absorpsiyon oramnı değiştirmez.
Dağılım:
Hem R- hem de S-flurbiprofenin sanal dağılım hacmi (Vz/F) yaklaşık 0.12 L/Kg'dır. Her iki flurbiprofen enantiomeri de %99'un üzerinde bir oranla albumin başta olmak üzere plazma proteinlerine bağlanır. Plazma proteinlerine bağlanma, tavsiye edilen dozlarla elde edilen tipik ortalama kararlı durum konsantrasyonlannda (<10 |xg/ml) nispeten sabittir.
Biyotransformasyon:
tnsan plazması ve idrarmda çok sayıda flurbiprofen metaboliti saptanmıştır. Bu metabolitler arasında 4'-hidroksi-flurbiprofen, 3'»4'-dihidroksi-flurbiprofen, 3'-hidroksi-4'-metoksi-fluıbiprofen, bunlann konjugatlan ve konjüge flurbiprofen yer almaktadır. Diğer arilpropiyonik asit türevlerinin (Örneğin, ibuprofen) aksine, R-flurbiprofenin S-flurbiprofene metabolize olması minimal düzeyde gerçekleşmektedir. Yapılan m

vitro

çalışmalar, sitokrom P450 2C9'un flurbiprofenin ana metaboliti olan 4'-hidroksifluıbiprofen'in metabolizmasında önemli bir rol oynadığını göstermiştir. 4'-hidroksiflurbiprofen metaboliti, havyan inflamasyon modellerinde çok az antiinflamatuvar aktivite göstermiştir. Flurbiprofen, metabolizmasını değiştiren enzimleri indüklememektedir. Bağlanmamış durumdaki flurbiprofenin toplam plazma klirensi stereoselektif olmayıp, terapötik aralıkta kullamidığında flurbiprofenin klirensi dozdan bağımsızdır.
Eliminasyon:
FROLİX kullantnu sonrasında flurbiprofenin %3'ten azı değişmeden idrarla atılır ve idrarda elimine olan dozun yaklaşık %70'ini ana ilaç ve metabolitleri oluşturur. Renal eliminasyon flurbiprofen metabolitlerinin önemli bir eliminasyon yolu olduğu için, orta ila şiddetli böbrek yetmezliği bulunan hastalarda, flurbiprofen metabolitlerinin birikimini önlemek amacıyla doz ayarlaması yapmak gerekebilir. R- ve S-flurbiprofenin ortalama terminal yan ömürleri (ti/^) sırasıyla 4.7 ve 5.7 saat olup, biıbirleriyle benzerdir. Çoklu FROLİX doz uygulaması sonrasında flurbiprofen birikimi çok az olmuştur.
Doğrusallık/ Doğrusal olmayan durum:
E>oz oransallığı değerlendirilmemiştir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer yetmezliği:
Flurbiprofen eliminasyonunun >%90 oranında karaciğerden metabolize olarak elimine edilir, bu yüzden karaciğer hastalığı olan hastalarda karaciğer fonksiyonları normal olan hastalara göre FROLİX Tablet dozlarmm azaltılması gerekebilir. Ancak, R- ve S-flurbiprofenin tek seferde 200 mg dozu uygulanması sonrasındaki farmakokinetiği, alkolik siroz hastalan (N = 8) ve genç sağlıklı gönüllülerde (N = 8) benzer olmuştur.
Flurbiprofenin plazma proteinlerine bağlanışı, karaciğer hastahğı olan ve serum albumin konsantrasyonlan 3.1 g/dL"nin altında olan hastalarda azalabilir.
Böbrek yetmezliği:
Renal klerens flurbiprofen metabolitlerinin önemli bir atılım yolu olmasma rağmen, değişmemiş flurbiprofen için zayıf bir atılım yoludur (toplam klerensin <%3'ü) bağlaımıamış R- ve S-flurbiprofenin klirensleri normal sağlıklı gönüllüler (N=6, 50 mg tek doz) ile böbrek yetmezliği olan hastalar (N=8, insulin klirensleri 11 ila 43 mL/dak arasında değişen, 50 mg çoklu doz) arasında önemli bir farklılık göstermemiştir.
Flurbiprofenin plazma proteinlerine bağlamşı, böbrek yetmezliği olan ve serum albumin konsantrasyonları 3.9 g/dL'nin altında olan hastalarda azalabilir. Flurbiprofen metabolitlerinin eliminasyonu böbrek yetmezliği olan hastalarda azalabilir.
Flurbiprofen, sürekli ambülamvar peritoneal diyalize giren hastalarda kandan aynlarak diyalizata önemli seviyede geçmez.
Pediyatrik popülasyon:
Flurbiprofen'in pediyatrik hastalardaki farmakokinetiği araştınlmamıştır.
Geriyatrik popülasyon:
Tek ya da çoklu doz şeklinde FROLİX 100 mg tablet uygulanan geriyatrik artrit, genç artrit hastalan ve sağlıklı bireylerde ilacın farmakokinetiği benzer bulunmuştur.

5.3. Klinik öncesi gûvenlilik verilen

Karsinojenisite, reprodüktif ve teratoloji çalışmalan yapılmıştır. Bu çalışmalarda flurbiprofenin karsinojenik, teratojenik veya advers reprodüktif etkileri bulunmamıştır.

6.1 Yardımcı maddelerio listesi

Ödrajit E 100 Nişasta 1500 Laktoz monohidrat Kroskarmeloz sodyum Talk
Sodyum nişasta glikolat Magnezyum stearat Etil alkoni! alkol Odrajit E100

%


H.P.M.C. 2910 İndigon mavisi Etil alkol Titanyum dioksit Magnezyum stearat Polietilen glikol 6000

6^. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6 Raf ömrfi

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 ^C'nin altmdaki oda sıcaklığında saklayımz.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalaj mda saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

PVDC/ Al
Her bölünebilir film tablette lOOmg flurbiprofen içeren 15 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi Atıklarm Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklar mm Kontrolü Yönetmelikleri^ne uygun olarak imha edilmelidir.

1.

RUHSAT SAHİBİ
ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş,
Eskibûyûkdere Cad. Dilaver Sok. No:4 34418 Oto Sanayi - 4. Levent/istanbul Tel: (0-212) 316 78 00 Fax: (0-212) 316 78 78
8. RUHSAT NUMARASI Ruhsat No: 217/79
9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi: 31,12.2008
Ruhsat yenileme tarihi:

%


10. KÜB^Ûn YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Frolix 100 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Flurbiprofen

Atc Kodu: M01AE09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.