Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Veniba 37,5 Mg Xr Uzaltılmış Salımlı Sert Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Antidepresanlar » Diğer Antidepresanlar » Venlafaksin HCL

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VENİBA 37,5 mg XR uzatılmış salimli sert kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Venlafaksin hidroklorür 42.43 mg (37.5 mg venlafaksine eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Sodyum lauril sülfat 9.48 mg Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Uzatılmış salimli kapsül 0 numaralı, beyaz, opak, sert jelatin kapsül.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

VENİBA XR,
• Majör depresyonun tedavisinde,
• Majör depresyon nüksünün ve yeni episodlann engellenmesinde,
• Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) tedavisinde,
• Sosyal fobi tedavisinde,
• Agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın görülen panik bozukluk tedavisindeendikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Majör depresyonda tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mg VENİBA XR'dır. 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 375 mg'lık dozdan yarargörebilirler. Yaygın anksiyete bozukluğunda tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mgVENİBA XR'dır. 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde en fazla225 mg'lık dozdan yarar görebilirler. Sosyal fobide tavsiye edilen doz günlük 75 mg VENİBAXR'dır. Daha yüksek dozların ilave yarar sağladığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bununlabirlikte, 75 mg'lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalarda dozun günde en fazla225 mg'a çıkarılması düşünülebilir. Panik bozukluğunda tavsiye edilen doz 7 gün, günde 1 kez37.5 mg VENİBA'dır. Daha sonra doz günde 75 mg'a yükseltilmelidir. Günde 75 mg'lık dozacevap vermeyen hastalar, günde en fazla 225 mg'lık dozdan yarar görebilirler.
Doz artışları yaklaşık 2 haftalık veya daha fazla aralıklarla yapılmalıdır, ancak 4 günden kısa aralıklarla yapılmamalıdır.

Uygulama şekli:

VENİBA XR'ın yemek ile birlikte alınması tavsiye edilir. Her kapsül bütün olarak sıvıyla yutulmalıdır. Kapsül bölünmemeli, ezilmemeli, çiğnenmemeli veya suya karıştırılmamalıdır.VENİBA XR günde bir kez ve aşağı yukarı aynı saatlerde (sabah ya da akşam) alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastaların düşük dozda venlafaksin almaları gerekir.
Glomerüler fıltrasyon hızı 10-70 mL/dakika olan hastalarda venlafaksinin toplam günlük dozu % 25-50 oranında azaltılmalıdır. Hemodiyaliz hastalarında venlafaksinin toplam günlük dozu % 50oranında azaltılmalıdır. Klerens hastadan hastaya değişebileceğinden kişiye göre doz ayarlamasıgerekebilir.
Hafif ile orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda venlafaksinin toplam günlük dozu % 50 oranında azaltılmalıdır. Bazı hastalar için % 50'den fazla doz azaltılması uygun olabilir.Klerens hastadan hastaya değişebileceğinden kişiye göre doz ayarlaması gerekebilir.

Pediyatrik popülasyon:

18 yaşın altındaki çocuklarda venlafaksinin kullanımına bağlı yeterli deneyim yoktur, (bkz. “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”, “Pediyatrik Kullanım”).

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda, yalnızca yaşlarından dolayı mutad dozda ayarlama yapılması tavsiye edilmez.

Devam tedavisi

Depresyonun nüksünün ve yeni episodlann engellenmesi için gerekli doz, başlangıç tedavisinde olduğu gibi günde bir kez 75 mg VENİBA XR'dır.
Doktor, her hastada uzun-dönem venflaksin tedavisinin yararını periyodik olarak değerlendirmelidir. Akut majör depresyon vakalarının, birkaç ay veya daha uzun süre ilefarmakolojik tedavi gerektirdiği genellikle kabul edilmektedir. Venflaksinin uzun süreli (12 ayakadar) depresyon tedavisinde etkinliği gösterilmiştir. Anksiyete, Sosyal Fobi ve PanikBozukluğu tedavisinde 6 aya kadar etkinliği gösterilmiştir.

Venlafaksinin kesilmesi

İlacın aniden kesilmesinden kaçınılmalıdır. Kesilme reaksiyonları riskini azaltmak için, venflaksin tedavisi kesilirken doz en az 1 - 2 haftalık periyodlarla kademeli olarak azaltılmalıdır.Dozun azaltılması veya tedavinin kesilmesi sonrası kesilme reaksiyonları meydana gelirse, dahaönce reçetelenmiş doza dönülmesi düşünülebilir. Ardından doz azaltılmasının daha yavaş şekildeyapılması tavsiye edilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

VENİBA XR, venflaksine veya formülasyondaki maddelerin herhangi birine karşı aşın hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Mono amin oksidaz inhibitörleri (MAOI) ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. “Özel kullanım uyanlan ve önlemleri”).
MAOI tedavisinin kesilmesinden sonra en az 14 gün geçmeden venlafaksin tedavisine başlanmamalıdır. Herhangi bir MAOI kullanımına başlamadan en az 7 gün Önce venlafaksinkullanımına son verilmelidir (bkz. “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ve “Diğer tıbbi ürünlerile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri”).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Majör Depresyon ve diğer psikiyatrik bozuklukları olan çocuk ve gençlerde yapılan kısa-dönemli klinik çalışmalarda antidepresanlar intihar düşünce ve davranışlarının (intihara yatkınlık) riskiniarttırmıştır. Çocuk veya gençte VENİBA veya herhangi diğer bir antidepresan kullanılmasıdüşünüldüğünde, tanımlanan risk ile klinik ihtiyaç dengelenmelidir, intihar ile ilgili uyarıyabakınız.
Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşma kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarım artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavininbaşlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artınlma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanıngösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya daintihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi ediciler tarafından yakinenizlenmesi gereklidir.

VENİBA XR pediyatrik hastalarda (18 yaş altı) kullanım için onaylı değildir.

_

MAO inhibitörleri kullanımının kesilmesinin hemen ardından venlafaksin kullanımına başlanması ve venlafaksin kullanımının kesilmesini takiben hemen MAO inhibitörlerikullanımına başlanması ile bazıları ciddi olan advers reaksiyonlar bildirilmiştir. MAOinhibitörleri ve venlafaksine benzer farmakolojik özellikleri olan diğer antidepresanlarlabirlikte veya ardarda kullanım ile tremor, bulantı, kusma, miyoklonus, aşırı terleme, yüzdekızarıklık, baş dönmesi, nöroleptik malign sendroma benzeyen hipertemi, nöbet ve ölümbildirilmiştir. Bu yüzden, VENİBA XR, MAOI ile birlikte veya MAOI tedavisininkesilmesini takiben 14 gün içinde kullanılmamalıdır. VENİBA XR kullanımına sonverildikten sonra bir MAOI'ne başlamadan önce en az 7 gün geçmelidir.

MAO inhibitörleri kullanımının kesilmesi ile venlafaksin tedavisine başlanması arasındaki zaman aralığıyla ilgili yukarıda bahsedilen öneriler irreversibl MAO inhibitörleri düşünülerekyapılmıştır. Reversible MAO inhibitörü olan moklobemid kullanımının kesilmesi ve VENİBAXR tedavisine başlanması arasında geçmesi gereken zaman 14 günden az olabilir. Ancak MAOinhibitörleri ile ilgili yukarıda bahsedilen advers reaksiyonların riskinden dolayı moklobemiddenVENİBA XR tedavisine geçerken, yeterli bir zaman aralığı verilmesi sağlanmalıdır.Moklobemidin farmakolojik özellikleri ve hastanın kişisel değerlendirilmesi göz önündetutularak, uygun bir arındırma dönemi uygulanmalıdır.
MAOI ile selektif serotonin geri alım inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlann birlikte kullanılması ile de benzer etkileşim ve advers reaksiyonlar bildirilmiştir.
Venflaksin ile tedavi edilen tüm hastalar klinik durumun kötüleşmesi ve intihara yatkınlık bakımından uygun şekilde izlenmeli, gözlem altında tutulmalıdır. Hastalar, aileleri ve hastalarınbakımını üstlenen kişiler, özellikle tedavinin başlangıcında veya toplam doz veya dozajsıklığında herhangi bir değişiklik olması durumunda anksiyete, ajitasyon, panik atak,uykusuzluk, irritabilite, hostilite, saldırganlık, impulsivite, akatizİ (psikomotor huzursuzluk),hipomani, mani, beklenmedik davranış değişiklikleri, depresyonun kötüleşmesi ve intihardüşüncesi ortaya çıkmasına karşı hazırlıklı olmaları konusunda cesaretlendirilmelidir. Özelikledepresif hastalarda, intihara teşebbüs etme riski göz önünde bulundurulmalıdır ve doz aşımıriskini azaltmak için iyi hasta yönetimi prensibi çerçevesinde hastaya olabilecek en az miktardailaç verilmelidir (bkz. “Pediyatrik kullanım” ve “İstenmeyen etkiler”).
İntihar, depresyon ve belirli bazı psikiyatrik bozuklukların bilinen bir riskidir ve bu bozukluklar kendi başlarına intihar eğiliminin habere i sidirler. Antidepresan ilaçların (SSRI ve diğerleri) kısadönem plasebo kontrollü çalışmalarının toplu analizleri, bu ilaçların majör depresyon ve diğerpsikiyatrik bozukluklara sahip çocuklar, adolesanlar ve genç yetişkinlerde (18-24 yaşlar) intihareğilimi riskini artırdığını göstermiştir. Kısa dönem çalışmaları 24 yaşın üstündeki yetişkinlerdeplasebo ile karşılaştırıldığında antidepresanlar ile intihar eğilimi riskinde bir artış göstermemiştir;65 yaş ve üstündeki yetişkinlerde plasebo ile karşılaştırıldığında antidepresanlar ile intihareğilimi riskinde azalma olmuştur.
Epidemiyolojik çalışmalarda, venlafaksinin de dahil olduğu serotonin geri alım inhibitörlerini kullanan hastalarda kemik kırığı riskinde artış gözlenmiştir. Bu riske yol açan mekanizma tamolarak anlaşılamamıştır.
Diğer serotonerjik ajanlarla olduğu gibi, venlafaksinin özellikle serotoneıjik ilaçlarla (SSRHar, SNRI'lar ve triptanlar dahil), serotonin metabolizmasını etkileyen ilaçlarla (MAOFler ör. metilenmavisi dahil) veya antipsikotikler ya da diğer dopamin antagonistleri ile birlikte uygulanmasıdurumunda potansiyel olarak yaşamı tehdit edici serotonin sendromu veya Nöroleptik MalignSendrom (NMS) benzeri reaksiyonlar meydana gelebilir. Serotonin sendromu semptomlarıarasında mental durum değişiklikleri (ör. ajitasyon, halüsinasyonlar ve koma), otonomdengesizlikler (ör. taşikardi, kan basıncında dalgalanmalar ve hipertermi), nöromüskülerdeğişiklikler (ör. hiperrefleksi, koordinasyon bozukluğu), ve/veya gastrointestinal semptomlar(ör. bulantı, kusma ve diyare) sayılabilir. Serotonin sendromu, en şiddetli şekilde, potansiyelolarak vital bulgularda hızlı dalgalanma ve mental durum değişiklikleri ile birlikte hipertermi,kaslarda rijidite, otonom dengesizlikle karakterize olan NMS'ye benzer şekilde ortaya çıkabilir(bkz. “Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri”).
Venlafaksinin serotoneıjik ve/veya dopamineıjik nörotransmiter sistemlerini etkileyebilen diğer ajanlarla birlikte kullanılmasının klinik olarak gerekli olması halinde hastanın, özellikle tedavininbaşlatılması ve doz artırımları sırasında dikkatle izlenmesi önerilir.
Venlafaksinin serotonin Öncülleri (triptofan ürünleri gibi) ile birlikte kullanılması önerilmemektedir.
Venlafaksin tedavisi ile konvülziyonlar görülebilir. Tüm antidepresanlar gibi VENİBA XR, daha önce konvülziyonlar görülmüş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Hastalar kızarıklık, ürtiker veya benzer bir alerjik reaksiyon görüldüğünde doktorlarına bildirmeleri konusunda uyarılmalıdırlar.
Dehidrate veya sıvı kaybı olan hastalarda venlafaksin kullanımı ile hiponatremi ve/veya uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromu (SIADH) görülebilir. Yaşlı hastalar,diüretik kullanan hastalar ve başka bir nedenle sıvı kaybı olan hastalar bu durum için daha büyükrisk altında olabilirler.
Özellikle madde kötüye kullanımı ve bağımlılık öyküsü olan hastalarda suistimal riski vardır. Bu nedenle VENİBA kullanımı sırasında tolerans gelişimi, doz artırımı veya ilaç alışkanlığı gibivenlafaksinin yanlış ve kötüye kullanım belirtileri gözlenmelidir.
Orta şiddette veya ciddi renal yetmezlik veya karaciğer sirozu olan hastalarda, venlafaksin ve aktif metahditlerinin klerensi azaldığından bu maddelerin eliminasyon yan ömrü uzar. Budurumda düşük doz gerekli olabilir.
Venlafaksin, geçmişinde miyokard infarktüsü veya stabil olmayan kalp hastalığı, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, QT aralığında uzama dahil EKG bozukluktan ve elektrolitdengesizliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.
Venlafaksin ile tedavi edilen bazı hastalarda kan basıncında doza bağlı artışlar gözlenmiştir. Pazarlama sonrası kullanımda acil tedavi gerektiren kan basıncı artışlan gözlemlenmiştir.Venlafaksin alan hastalar için kan basıncı ölçümü tavsiye edilir. Kan basıncı artışı ile durumutehlikeye girebilecek hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Özellikle yüksek dozlar ile kalp atım hızında artmalar oluşabilir. Buna bağlı olarak olumsuz etkilenebilecek hastalığı olanlarda ilaç dikkatli kullanılmalıdır.
Venlafaksin ile bağlantılı olarak midriyazis oluşabilir. Göz içi tansiyonu artmış olan veya akut dar açılı glokom (açı kapanması glokomu) riski taşıyan hastaların yakından izlenmesi tavsiyeedilir.
Venlafaksin dahil antidepresan kullanan ruhsal bozukluğu olan hastaların küçük bir kısmında mani/hipomani oluşabilir. Diğer antidepresanlarda olduğu gibi venlafaksin, geçmişinde bipolarbozukluk hikayesi bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Venlafaksin dahil antidepresan kullanan hastaların ufak bir kısmında, doz azaltımı veya kesilmesi sırasında, agresyon görülebilir. Diğer antidepresanlarda olduğu gibi venlafaksin,agresyon hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Serotonin geri alimim inhibe eden ilaçlar trombosit agregasyonu ile ilgili bozukluklara sebebiyet verebilir. Venlafaksin alan hastalarda gastrointestinal kanama dahil, deri ve mukoza kanamasıriski artabilir. Diğer serotonin geri alım inhibitörleri gibi venlafaksin de, antikoagulan vetrombosit inhibitörü alanlar da dahil olmak üzere, kanamaya eğilimi olan hastalarda dikkatlikullanılmalıdır.
Venlafaksin tedavisinin fentermin dahil, zayıflatıcı ajanlarla kombine kullanımında güvenirliliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Venlafaksin hidroklorür ve zayıflatıcı ajanların beraber kullanımıönerilmemektedir. Venlafaksin hidroklorür tek başına veya diğer ürünlerle kombine kullanımdazayıflatmada endike değildir. Belirgin kilo kaybı, özellikle normal vücut ağırlığının altında olandepresif hastalarda, VENİBA XR tedavisinin istenmeyen sonucu olabilir.
Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, en az 3 ay venlafaksin ile tedavi edilen hastaların % 5.3'ünde serum kolesterol düzeylerinde artış izlenirken, plasebo alanlarda artış % 0.0' dır. Uzunsüreli tedavi sırasında serum kolesterol düzeylerinin takibi düşünülmelidir.
Antidepresan tedavisinin sonlandınİması ile kesilme belirtilerinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu nedenle VENİBA XR dozunun kademe kademe azaltılması ve hastaların izlenmesi tavsiyeedilir.

Pediyatrik kullanım

18 yaşın altındaki hastalarda etkinlik ve güvenirlilik belirlenmemiştir.
Pediyatrik klinik denemelerde, istenmeyen etki olarak intihar fikri gözlenmiştir. Aynı zamanda düşmanlık, özellikle majör depresyonda kendine zarar verme raporlarında artış da vardır.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Venlafaksinin monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. “Özel kullanım uyanları ve önlemleri” ve “Kontrendikasyonlar”).
Venlafaksin ve metaboliti, plazma proteinlerine düşük oranda bağlandıklanndan (% 27, % 30) buna bağlı ilaç etkileşimi beklenmemektedir.
Venlafaksinin merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile birlikte kullanımının neden olabileceği riskler sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, venlafaksinmerkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında dikkatliolunması tavsiye edilmektedir.
Diğer serotonerjik ajanlarla olduğu gibi, venlafaksin ile birlikte özellikle serotoneıjik nörotransmitter sistemi etkileyebilen diğer ajanların (triptanlar, SSRFlar, diğer SNRI'lar, lityum,sibutramin, tramadol veya St. John's Wort

[Hypericum perforatum\

dahil), serotoninmetabolizmasını zayıflatan ilaçların (MAOEler, linezolid ve metilen mavisi gibi) veya serotoninöncüllerinin (triptofan ürünleri gibi) uygulanması durumunda potansiyel olarak yaşamı tehditedici serotonin sendromu meydana gelebilir (bkz. “Kontrendikasyonlar” ve “Özel kullanımuyanları ve önlemleri”).
Venlafaksin ile bir SSRI, SNRI veya 5-hidroksitriptamin reseptör agonisti (triptan)'nin birlikte uygulanması klinik olarak destekleniyor ise, özellikle tedavinin başlangıcında veya dozunyükseltilmesi durumunda hastanın dikkatle gözlenmesi önerilmektedir. Venlafaksinin serotoninöncülleri (triptofan ürünleri gibi) ile birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir (bkz. “Özelkullanım uyanları ve önlemleri”).
Yapılan çalışmalarda venlafaksin ile lityumun birlikte kullanılmasının farmakokinetik etkileşime neden olmadığı gösterilmiştir (santral sinir sistemi üzerinde etkisi olan ilaçlarla ilgili üsttekiparagrafa bakınız).
Sağlıklı gönüllülere venlafaksinin etanol ile birlikte verilmesi (günde bir kez 0.5 g/kg) ile venlafaksin, metaboliti ve etanolün farmakokinetik profilleri değişmemiştir.
Venlafaksinin haloperidol ile birlikte kullanımının, serum ilaç düzeylerinde yükselme ve laboratuvar değerlerinde değişiklikler gibi etkileşimlere neden olduğu bildirilmiştir.
Haloperidol ile yapılan bir farmakokinetik çalışmada haloperidol için toplam oral klerenste % 42 düşüş, AUC'de % 70 artış, Cmax'da % 88 artış gözlenmiştir ama yarı ömründe değişiklikolmamıştır.
Venlafaksinin etanolün mental ve motor davranışlara verdiği zararı arttırmadığı gözlenmiştir. Ancak, hastalar, bütün santral sinir sistemi üzerinde etkisi olan ilaçlarda olduğu gibi, venlafaksinkullanırken alkol almamaları konusunda uyarılmalıdırlar.
Kararlı plazma konsantrasyonunda, simetidinin venlafaksinin ilk geçiş metabolizmasını inhibe ettiği gösterilmiştir; ancak, simetidinin O-desmetilvenlafaksinin farmakokinetiği üzerinde etkisibulunmamıştır. Venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksinin genel farmakolojik aktivitesindehastaların çoğunda sadece hafif derecede artış olması beklenir. Yaşlılarda ve karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalarda bu etkileşim daha sıktır.
Venlafaksin imipramin ve 2-OH-imipraminin farmakokinetiğini etkilemez. Ancak, venlafaksin ile beraber alındığında desipraminin AUC, Cmax ve Cmm'ları aşağı yukarı % 35 artar. 2-OH-desipraminin AUC 2.5 - 4.5 kat artar. İmipramin, venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksininfarmakokinetiğini etkilemez.
CYP2D6'ın zayıf ve güçlü metabolizörlerinde ketokonazol ile yapılan bir farmakokinetik çalışması, deneklerde ketokonazol alimim takiben hem venlafaksin hem O-desmetilvenlafaksininyüksek plazma konsantrasyonlarıyla sonuçlanmıştır.
Farmakokinetik etkileşim çalışmasındaki sağlıklı gönüllülere venlafaksin (5 gün boyunca her 8 saatte bir 50 mg) ve metoprololün (5 gün boyunca her 24 saatte bir 100 mg) birlikte uygulanmasıile, metoprololün plazma konsantrasyonlarında yaklaşık % 30-40'hk bir artış olmuş, aktifmetaboliti a-hidroksimetoprololün plazma konsantrasyonları ise değişmemiştir.
Sağlıklı gönüllüler ile gerçekleştirilen bu çalışmada venlafaksinin, metoprololün kan basıncı düşürücü etkisini azalttığı görülmüştür. Bu bulgunun hipertansif hastalardaki klinik önemibilinmemektedir. Metoprolol, venlafaksinin veya aktif metaboliti olan O-desmetilvenlafaksininfarmakokinetik profilini değiştirmemiştir. Venlafaksin ve metoprololün birlikte uygulanmasındadikkatli olunmalıdır.

In vitro

çalışmalar, venlafaksinin alprazolam, dekstrometorfan, kafein, imipramin ve risperidon gibi santral sinir sistemi üzerinde etkisi olan değişik ilaçların metabolizasyonunu etkilemediğinigöstermektedir.
Diazepam, venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksinin (O-DV) farmakokinetiğini etkilemez. Venlafaksinin diazepam ve aktif metaboliti desmetildiazepamın farmakokinetiği vefarmakodinamiği üzerinde etkisi yoktur.
İndinavir, venlafaksin ve o-desmetilvenlafaksinin farmakokinetiğini etkilemez. Bu etkileşimin klinik önemi bilinmemektedir.
Çalışmalar venlafaksinin, CYP2D6'mn görece zayıf bir inhibitörü olduğunu göstermektedir. Venlafaksin

in~vitroin vivo

çalışmalar ile doğrulanmıştır: alprazolam (CYP3A4), kafein(CYP1A2), karbamazepin (CYP3A4), diazepam, (CYP3A4 ve CYP2C19) ve tolbutamid(CYP2C9).

Diğer İlaçların Venlafaksini Etkileme Potansiyeli


Venlafaksin için metabolik yolaklar CYP2D6 ve CYP3A4 içermektedir. Venlafaksin primer olarak sitokrom P450 enzimi CYP2D6 tarafından aktif metaboliti O-DV'ye metabolize olur.CYP3A4, venlafaksinin metabolizmasındaki CYP2D6'ya göre minör bir yolaktır.
CYP2D6 Inhibitörleri:
CYP2D6 inhibitörleri ve venlafaksinin birlikte kullanımı, venlafaksin plazma konsantrasyonunda artış ve O-DV konsantrasyonunda azalma ile sonuçlanarak venlafaksinin O-DV'yemetabolizmasını azaltabilir. Hem venlafaksin hem de O-DV farmakolojik olarak aktifolduklarından, venlafaksin CYP2D6 ile birlikte uygulandığında doz ayarlamasıgerekmemektedir.
CYP3A4 inhibitörleri:
CYP3A4 inhibitörleri ve venlafaksinin birlikte kullanımı venlafaksin ve O-DV seviyelerini artırabilir (ketokonazol ile ilgili bölüme bakınız). Bu nedenle, hastanın tedavisinde CYP3A4inhibitörü ve venlafaksinin birlikte yer alması durumunda dikkatli olunmalıdır.
CYP2D6 ve 3A4 inhibitörleri:
Venlafaksinin, venlafaksin için primer metabolize edici enzimler olan CYP2D6 ve CYP3A4'ü potansiyel olarak inhibe eden ilaç tedavileri ile birlikte kullanımı çalışılmamıştır. Bununlabirlikte, bu birlikte kullanımın venlafaksinin plazma konsantrasyonlarını artıracağıdüşünülmektedir. Bu nedenle, venlafaksin ile birlikte bu iki enzim sisteminin her ikisinin deİnhibisyonuna neden olan diğer ajan(lar) kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Elektrokonvülzif Terapi


Venlafaksin tedavisi ile kombine edilmiş elektrokonvülzif terapinin yararım kanıtlayacak klinik veri bulunmamaktadır.

İlaç - Laboratuvar test etkileşimleri:


Venlafaksin kullanan hastaların idrarlarında fensiklidin (PCP) ve amfetamin için yapılan immünolojik tarama testlerinde hatalı pozitif sonuçlar bildirilmiştir. Bu sonuçlar, taramatestlerinin spesifıtesinin olmamasına bağlıdır. Hatalı pozitif test sonuçlan, venlafaksin tedavisisonlandınldıktan sonraki birkaç gün süreyle de gözlenebilir. Gaz kromatografısi/ kütlespektrometrisi gibi doğrulayıcı testler venlafaksin! PCP ve amfetaminden ayırt eder.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Pediyatrik popülasyon:

18 yaşın altındaki çocuklarda venlafaksinin kullanımına bağlı yeterli deneyim yoktur (bkz. “Özel kullanım uyanlan ve önlemleri”, “Pediyatrik Kullanım”).

4.6. Gebelik ve laktasyon:Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi C'dir.
Venlafaksinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir*
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Venlafaksinin güvenilirliği gebelerde kanıtlanmamıştır. Venlafaksin sadece potansiyel yararı risklerinden fazla ise gebe kadınlara verilmelidir*

Gebelik dönemi

Eğer venlafaksin doğuma kadar veya doğumdan kısa bir süre öncesine kadar kullanılırsa, yeni doğan bebekte kesilme belirtileri görülebilir. Üçüncü trimesterin sonlarına doğru venlafaksinemaruz kalan bazı bebeklerde tüp ile besleme, solunum desteği gerektiren veya hastanede dahauzun süre kalmayı gerektiren komplikasyonlar ortaya çıkmıştır. Bu tür komplikasyonlardoğumun hemen sonrasında ortaya çıkabilir.

Laktasyon dönemi

Venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksin anne sütüne geçtiğinden ya emzirmekten vazgeçilmeli ya da venlafaksin tedavisi kesilmelidir. Pazarlama sonrası deneyimlerde, anne sütüyle besleneninfantlarda, ağlama, irritabilite ve uyku düzeni bozuklukları raporlanmıştır. Semptomlar,emzirmenin kesilmesinin ardından venlafaksin tedavisinin durdurulması ile de devam etmiştir.

Üreme yeteneği/fertilite

Sıçanlardaki reprodüksiyon ve fertilite çalışmaları, mg/m2 hesaplaması baz alınarak tavsiye edilen günlük maksimum insan dozunun 8 katma kadar veya 2 katına kadar oral dozlarda erkekve dişi fertilitesi üzerine etkilerin olmadığını göstermiştir.
Venlafaksinin en büyük metabolitine (O-DV) maruz kalan erkek ve dişi sıçanlarda yapılan bir çalışmada fertilitede azalma gözlenmiştir. Bu O-DV maruziyeti 225 mg/gün dozunda insanvenlafaksin dozunun yaklaşık olarak 2-3 katı kadardır. Bu bulgunun insanlarla ilgisibilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Venlafaksin, sağlıklı gönüllülerde psikomotor, bilişsel veya kompleks davranış performansım etkilememiştir. Ancak, herhangi bir psikoaktif ilaç düşünme, karar verme ve motor becerilerezarar verebilir. Bundan dolayı, hastalar, araba dahil tehlikeli makineleri kullanma yetilerikonusunda uyarılmalıdırlar.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalar ve satış sonrası gözetim çalışmalarından elde edilen verilere göre istenmeyen etkiler aşağıda organ sistem sınıflamasına ve sıklıklarına göre sunulmuştur.
Sıklıklar şöyle tanımlanabilir: Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

Yaygın olmayan:
Ekimoz, mukoza kanaması*, gastrointestinal kanama*
Seyrek:
Uzamış kanama zamanı*, trombositopeni*
Çok seyrek:
Kan diskrazisi* (agranülositoz*, aplastik anemi*, nötropeni*, pansitopeni dahil*)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Yaygın:
Serum kolesterol seviyesinin yükselmesi (özellikle uzun süre kullanım ve muhtemelen yüksek dozlar ile), kilo kaybıYaygın olmayan:
Anormal karaciğer fonksiyon testleri*, hiponatremi*, kilo alma Seyrek:
Hepatit*, uygunsuz antidiüretik hormon salgılaması sendromu (SIADH) *
Çok seyrek:
Prolaktin seviyelerinin yükselmesi*

Sinir sistemi hastalıkları:

Çok yaygın:
Baş ağnsı*
Yaygın:
Anormal rüya görme, libido azalması, sersemlik hissi, baş dönmesi, ağız kuruluğu, kas tonusunun artması, uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, sedasyon, tremor, kafa karışıklığı*, kendineyabancılaşma*
Yaygın olmayan:
Uyuşukluk, halüsinasyonlar, miyoklonus, ajitasyon*, bozulmuş koordinasyon ve denge*
Seyrek:
Akatizi/psikomotor huzursuzluk*, konvülziyon, manik reaksiyon, nöroleptik malign sendrom (NMS)*, serotonerjik sendrom*
Çok seyrek:
Deliryum*, ekstrapiramidal bozukluklar (distoni ve diskinezi dahil)*, tardif diskinezi*

Kardiyak hastalıklar:

Yaygın:
Hipertansiyon, vazodilatasyon (çoğunlukla sıcak basması), palpitasyon*
Yaygın olmayan:
Hipotansiyon*, postural hipotansiyon, senkop, taşikardi Çok seyrek:
QT uzaması*, ventriküler fibrilasyon*, ventriküler taşikardi (torsades de pointes dahil)*

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın:
Esneme
Yaygın olmayan:
Dispne*
Çok seyrek:
Pulmoner eozinofili*

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın:
İştah azalması, konstipasyon, mide bulantısı, kusma Yaygın olmayan:
Diş gıcırdaması*, diyare*
Çok seyrek:
Pankreatit*

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın:
Terleme (gece terlemeleri dahil*)
Yaygın olmayan:
Kızarıklık, alopesi*
Çok seyrek:
Eritemamultiforme*, Stevens-Johnson sendromu*, kaşıntı*, ürtiker*
Bilinmiyor:
Toksik epidermal nekroliz*

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Çok seyrek:
Rabdomiyoliz*

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın:
İdrar yapma bozukluğu (çoğunlukla kesik kesik yapma şeklinde), idrara çıkma sıklığında artış* Yaygın olmayan:
İdrar retansiyonu Seyrek:
İdrar inkontinansı*

Ürogenital sistem ve meme hastalıkları

Yaygın:
Anormal ejakülasyon/orgazm (erkeklerde), anorgazmi, erektil disfonksiyon artmış kanama ve artmış düzensiz kanamayla ilgili menstrual bozukluklar* (örn. menoraji, metroraji)*
Yaygın olmayan:
Anormal orgazm (kadınlarda)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Çok yaygın:
Kuvvetsiziik/yorgunluk, ürperti*
Yaygın olmayan:
Anjiyoödem*, fotosensitivite reaksiyonları Çok seyrek:
Anafılaksi*

Duyu organları

Yaygın:
Gözde uyum bozukluğu, midriazis, görme bozuklukları Yaygın olmayan:
Değişmiş tat duyusu, kulak çınlaması*
Çok seyrek:
Dar açılı glokom*

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürel komplikasyonlar:

Bilinmiyor:
Kemik kırığı
*Pazarlama sonrasında ortaya çıkan yan etkiler.
Tedavi edilmiş hipertansiyon veya başlangıçta yükselmiş kan basıncı olan hastalarda venlafaksin tedavisi ile daha fazla artış eğilimi görülmemektedir. Rutin kan basıncı kontrolleri önerilebilir.
Tedavinin kesilmesi için gereken zaman; doz, tedavi süresi ve hastaya bağlı olabilir, (bkz. “Pozoloji ve uygulama şekli”). Tedavinin aniden kesilmesi, dozun birden azaltılması veyakademeli olarak azaltılması ile ilgili semptomlar; hipomani, anksiyete, ajitasyon, sinirlilik,konfiizyon, uykusuzluk veya diğer uyku bozuklukları, yorgunluk, uyuşukluk, parestezi, başdönmesi, konvülziyon, vertigo, baş ağrısı, grip benzeri semptomlar, kulak çınlaması, bozulmuşkoordinasyon ve denge, tremor, terleme, ağız kuruluğu, anoreksi, diyare, mide bulantısı vekusmadır. Kesilme reaksiyonlarının çoğu hafiftir ve tedaviye ihtiyaç duyulmadan kendiliğindenortadan kalkar.

Pediyatrik popülasyon

Genellikle, çocuklar ve adolesanlardaki (6-17 yaş) (plasebo kontrollü klinik çalışmalarda) venlafaksinin istenmeyen etki profili yetişkinlerde görülene benzerdir. Yetişkinlerle olduğu gibi,azalmış tat duyusu, kilo kaybı, kan basıncında artış ve serum kolesterol seviyesinde artışgözlenmiştir (bkz. “Özel kullanım uyanları ve önlemleri”).
Pediyatrik klinik denemelerde, istenmeyen etki olarak intihar fikri gözlenmiştir. Aynı zamanda düşmanlık ve özellikle de majör depresif bozukluklarda kendine zarar verme raporlarında artışda vardır.
Özellikle, şu istenmeyen etkiler pediyatrik hastalarda gözlenmiştir: abdominal ağrı, ajitasyon, dispepsi, ekimoz, epistaksi ve miyalji.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Pazarlama sonrası çalışmalarda özellikle diğer ilaçlar ve/veya alkol ile beraber yüksek dozda venlafaksin alımı bildirilmiştir. Doz aşımında en çok bildirilen olaylar taşikardi, uyuşukluk ilekoma arasında herhangi bir derecede olmak üzere bilinç düzeyinde değişiklikler, midriyazis,konvülziyon ve kusmadır. Bildirilen diğer olaylar arasında EKG değişiklikleri (QT aralığınınuzaması, dal bloğu, QRS uzaması), ventriküler taşikardi, bradikardi, hipotansiyon, vertigo veölüm yer almaktadır.
Geriye dönük yayımlanmış çalışmalar, venlafaksinin SSRTlara oranla daha fazla, trisiklik antidepresanlara oranla ise daha az sayıda aşın doza bağlı ölüme yol açtığına işaret etmektedir.Epidemiyolojik çalışmalar, venlafaksinle tedavi edilen hastaların SSRI'larla tedavi edilenlereoranla intihar risklerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Aşın doza bağlı ölümlerin nekadannın venlafaksin toksisitesine, ne kadannın venlafaksin alan hastalann diğer özelliklerinebağlı olduğu açık değildir. Aşın doz riskini azaltmak için, venlafaksin, iyi hekimlikuygulamasına uygun biçimde, mümkün olan en düşük miktarlarda reçete edilmelidir.

Doz aşımı tedavisi

Yeterli hava yolu, oksijenizasyon ve ventilasyon sağlanır. Kardiyak ritim ve hayati bulgulann izlenmesi tavsiye edilir. Genel destekleyici ve semptomatik ölçümler de tavsiye edilir.
Aspirasyon riski varsa kusturma önerilmez.
Gastrik lavaj, semptomatik hastalarda veya yüksek dozda VENİBA XR aliminin hemen arkasından yapılmak üzere önerilebilir.
Aktif kömür kullanımı ilaç absorpsiyonunu kısıtlayabilir.
Venlafaksinin bilinen spesifik antidotu yoktur.
Diürez, diyaliz, hemoperfüzyon ve transfüzyonun yararlı olmadığı düşünülmektedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup (ATC kodu): N06AX16
Venlafaksin, selektif bir noradreneıjik-serotoneıjik geri alım (reuptake) inhibitörüdür. Kimyasal olarak trisiklik, tetrasiklik veya diğer antidepresanlardan farklı, yeni bir antidepresandır.Preklinik çalışmalar, venlafaksinin ve başlıca metaboliti olan O-desmetilvenlafaksinin (O-DV)kuvvetli serotonin (5-HT) ve norepinefrin geri alım inhibitörü ve zayıf dopamin geri alıminhibitörü olduğunu göstermiştir. Venlafaksin ve O-DV, sadece kronik olarak bu etkiyi gösterentrisiklik ajanların aksine, hem akut (tek doz), hem de kronik uygulamadan sonra B-adrenerjikduyarlılığı azaltır. Bu özellik, venlafaksinin antidepresan etkisinin daha hızlı başlamasına nedenolabilir. Venlafaksinin muskarinik, histamineıjik ve adrenerjik reseptörler üzerinde gerçekanlamda hiçbir

in-vitro5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilİm:


Venlafaksin iyi absorbe edilir ve yoğun bir ilk geçiş metabolizmasına uğrar. VENİBA XR uygulamasından sonra venlafaksin ve O-DV'in doruk plazma konsantrasyonlarına sırasıyla 6.0 ±1.5 ve 8.8 ± 2.2 saatte ulaşılır. VENİBA XR kapsülden venlafaksinin absorbsiyon hızıeliminasyon oranından yavaştır. VENİBA XR'ın absorbsiyon yarı ömrü yaklaşık 15 saattir.Normal tablet ile karşılaştırıldığı zaman VENİBA XR kapsülün absorbsiyon hızı daha yavaştırama absorbsiyonun oranı (eğri altındaki alan, AUC) aynıdır. Besinlerle birlikte alınmasınınvenlafaksinin absorbsiyonu üzerine veya O-DV oluşumu üzerine etkisi yoktur.

Dağılım:


Venlafaksin ve O-DV'in % 35'den azı plazma proteinlerine bağlanır (sırasıyla, yaklaşık % 27 ve % 30). Bu yüzden protein bağlanmasına bağlı ilaç etkileşimi beklenmez.

Bivotransformasvon:


Venlafaksin yoğun bir şekilde karaciğerde metabolize olur; en önemli aktif metaboliti O-DV'dir.

Eliminasvon:


Venlafaksinin uzatılmış salım formülasyonu, ilacı sindirim sistemine yavaşça bırakan sferoidlerden oluşur. Bu sferoidlerin çözünmeyen kısmı elimine edilir ve feçeste görülebilir.
Atılım başlıca böbrekler yolu ile gerçekleşir ve verilen dozun % 87'si 48 saat içerisinde idrarda venlafaksin veya metabolitleri halinde bulunur.

Doğrusallık/dogrusal olmayan durum:


Venlafaksin ve O-DV her 8 saatte uygulandığında 75-450 mg/kg doz aralığında doğrusal kinetik gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaş ve cinsiyet
Yaş ve cinsiyet venlafaksin farmakokinetiğini önemli derecede etkilemez. Sağlıklı kişilerde kronik uygulama sırasında birikim gözlemlenmemiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenisite
Venlafaksin, farelere mg/m2 hesabı temel alınarak tavsiye edilen maksimum insan dozunun 1.7 katı olan günlük 120 mg/kg doza kadar 18 ay süre ile oral sonda yoluyla verilmiştir. Venlafaksinaynca sıçanlara da 24 ay süresince günlük 120 mg/kg'a kadar dozlarda uygulanmıştır. 120mg/kg dozunu alan sıçanların nekropsisinde plazma venlafaksin konsantrasyonları tavsiye edilenmaksimum insan dozunu alan hastalardaki plazma konsantrasyonlarının 1 katı (erkek sıçanlar) ve6 katı (dişi sıçanlar) kadardır. Sıçanlarda O-desmetilvenlafaksinin plazma düzeyleri tavsiyeedilen maksimum dozu alan hastalardakinden düşüktür.
Fare ve sıçanlarda venlafaksin tedavisi ile tümörler artmamıştır.
Mutajenİsite
Venlafaksin ve O-desmetil venlafaksin Salmonella bakterisi Ames reverze mutasyon ölçümü veya Çin hamsteri ovaryum/HGPRT memeli hücreleri ileri gen mutasyon ölçümünde mutajenikdeğildir. Venlafaksin sadece sıçan kemik iliğinde

in vivoin vitroin vivo

kromozomal aberasyon ölçümünde mutajenikve klastojenik değildir.
Fertilitenin Bozulması
Sıçanlardaki reprodüksiyon ve fertilite çalışmaları, mg/m2 hesaplaması baz alınarak tavsiye edilen günlük maksimum insan dozunun 8 katma kadar veya 2 katma kadar oral dozlarda erkekve dişi fertilitesi üzerine etkilerin olmadığını göstermiştir.
Venlafaksinin en büyük metabolitine (O-DV) maruz kalan erkek ve dişi sıçanlarda yapılan bir çalışmada fertilite de azalma gözlenmiştir. Bu O-DV maruziyeti 225 mg/gün dozunda insanvenlafaksin dozunun yaklaşık olarak 2-3 katı kadardır. Bu bulgunun insanlarla ilgisibilinmemektedir.
Teratojenisite
Venlafaksinin 375 mg/gün insan dozunun (mg/kg baz alınarak) 11 katı (sıçan) ve 12 katı (tavşan) dozlarda veya 375 mg/gün İnsan dozunun (mg/kg baz alınarak) 2.5 katı (sıçan) ve 4 katı (tavşan)dozlarda venlafaksin verilen sıçan ve tavşan döllerinde, venlafaksin mal formasyonlara sebepolmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Hipromelloz Eudragit RS 100Sodyum lauril sülfatMagnezyum stearatEudragit E 12.5Titanyum dioksitJelatin

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik Özel tedbirler

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde muhafaza ediniz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda, 28 kapsül içeren PVC/PE/PVDC/A1 folyo blisterler ambalajlarda kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli-İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

124/85

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 29.05.2008 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Veniba 37,5 Mg Xr Uzaltılmış Salımlı Sert Kapsül

Etken Maddesi: Venlafaksin

Atc Kodu: N06AX16

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.