Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bromeksin Şurup Kısa Ürün Bilgisi

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar » Mukolitikler (Balgam Söktürücü İlaçlar) » Bromeksin HCL

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BROMEKSİN ŞURUP

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde;

5 mİ (1 ölçek) Bromeksin Şurup; 4 mg bromeksin hidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Şurup
Kırmızımsı - pembe renkli, aromatik kokulu berrak çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

BROMEKSIN ŞURUP, GEÇMEYEN ÖKSÜRÜKLERDE BALGAM SÖKMEKTE ZORLANıLıYORSA, MUKOLITIK EKSPEKTORAN OLARAK KULLANıLıR.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli:

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler ve 12 yas üzeri çocuklar:


Günde 3 kez 1 - 2 ölçek (5-10 mİ)

Çocuklar


6-12 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 1/2-1 ölçek 2-6 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 1

12

ölçek

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

BöbrekyiCaraciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır. Karaciğerde metabolize olduğu için ağır karaciğer hastalarında doktor kontrolünde alınmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

BROMEKSİN Şurup'un 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik hastalarda doz ayarlamasına dair özel bir uyan bulunmamaktadır.

4.3 Kontrendikasyonlan

BROMEKSİN Şurup, bromeksin HCl veya içeriğinde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Gastrointestinal ülseri olan kişilerde doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

4.4 Özel kullanım uyanlan ve önlemleri

BROMEKSİN Şurup balgam sökülmesine yardımcı olur ve bronşiyal sekresyonu arttırır. Çok uzun süreli kullanımlar için uygun değildir. 14 günde belirtilerde düzelme olmaz veya şiddetlenirse doktora danışılmalıdır. Tekrar kullanımlar için doktora danışılmalıdır.
Aktif peptik ülseri veya peptik ülser öyküsü olan hastaların dikkatli kullanmaları gerekmektedir. Önerilen doz aşılmamalıdır.
Diğer uyanlar ve önlemler:
Bromeksin Şurup, her dozda 2.9 g sukroz içerir. Bu durum, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Antitüssif ve ifrazatı kurutan atropin ve benzeri ilaçlarla bir arada kullanılmamalıdır.
Özel popülasyonlara ihşkin ek bilgiler
Herhangi bir özel popülasyonda etkileşimine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bromeksin için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası geHşim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. kısım 5.3).
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Doktor tavsiyesi ile ve tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Bromeksin'in insan sütüyle az miktarda atılmaktadır. Bromeksin'in süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da BROMEKSİN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve BROMEKSİN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Baş dönmesine sebep olabileceğinden, araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkilerin sıklık gruplandırması şöyledir:
Çok yaygın ( >1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 ila< 1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Gastro-intestinal Hastalıklar:
Seyrek: Bulantı, ishal, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık
Alerjik Reaksiyonlar:
Çok seyrek: Deri döküntüleri, solunum güçlüğü, bronkospazm.
Yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme ve şişmeye bağlı yutma veya nefes alma güçlüğü Çok nadiren de olsa sindirim bozuklukları ve deri ve mukoza döküntüleri gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda tedaviyi kesip doktora danışılmalıdır.
Deri ve Derialtı Hastalıkları:
Seyrek: Terleme
Diğer:
Seyrek: Serum Transaminaz değerlerinde yükselme Çok seyrek: Baş ağrısı, baş dönmesi

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Aşırı doz aşımı durumunda Bölüm 4.8'de belirtilmiş olan Yan Etkiler görülebilir. Bu gibi durumlarda semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakolojik Kategorisi: Mukolitikler ATC kodu: R 05C B02
Bromeksin, bitkisel bir aktif madde olan vasisin (peganin) türevi bir alkaloiddİr. Bromeksin Hidroklorür bronş salgısının sıvı kısmını arttırarak, yapışkan balgamın viskozitesini düşürür ve mukosiliyer aktiviteyi arttırarak solunum yollarından atılmasını sağlar,

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Bromeksin Hidroklorür oral yolla alındığında çabuk ve iyi emilir, yaklaşık 15 dakikada çözünür. Bir saat içinde plazma konsantrasyonu en yüksek seviyesine ulaşır (T,nax)-Karaciğerde büyük oranda ilk geçiş etkisine uğrar (yaklaşık %75-80) ve biyoyararlanımı %20-25 arasındadır. Gıdalardan sonra alındığında biyoyararlanımı artar.

Dasılm:


Yaklaşık %85'i vücut dokularına dağılır. Plazma proteinlerine %95-99 oranında bağlanır. Dağılım hacmi 71/kg vücut ağırlığıdır. Plazmadan çok akciğerlerde birikir. Plazmada kararlı durum konsantrasyonuna 3 gün sonra erişilir. Kan-beyin engelini aşar ve az miktarda plasentaya geçebilir.

Bivotransformasvon:


Plazma seviyeleri üç aşamada düşer. Yarılanma ömrü 12 saatten fazladır. 16 saat sonra dokularda kalan küçük bir kısmının tekrar dağılması nedeniyle dozajın iyi ayarlanması gerekir, Bromeksin özellikle böbreklerde metabolitlerine dönüşmektedir.

Eliminasvon:


Alınan dozun %0-10'u değişmeden idrarla atılır. Bromeksin alımından sonra dozun %70'i 24 saat; %88'i 5 gün sonra idrarda tespit edilmiştir. Alınan dozun yaklaşık %4'ü dışkıyla atılır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer/ böbrek yetmezliği:


Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalardaki farmakokinetik verileri mevcut değildir.
Ağır böbrek yetmezliği durumlannda metabolitlerinin birikimi olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Karaciğerde metabolize olduğu için ağır karaciğer hastalarında bromeksinin metabolizasyonunda azalma söz konusu olabileceğinden doktor kontrolünde alınmalıdır.
Bromeksin hidroklorürün kinetiği doğrusaldır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri:

İnsanlar ve laboratuar hayvanları üzerindeki çalışmalarda kan değerlerinin değişmediği, bromeksin hidroklorürün iyi tolere edilebildiği kanıtlanmıştır. Yüksek miktarlardaki ilaç alımlarında bile herhangi bir toksik etki görülmemiştir. Sıçanlarda LD 50 değerinin 2,09 g/kg olduğu tespit edilmiştir.
Laboratuar hayvanlan üzerinde yapılan klinik deneylerde, gerek gebelik sürecinde, gerekse de w embriyo üzerinde hiçbir olumsuz etki görülmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6. 1 Yardımcı maddelerin listesi

Metil paraben Sitrik asit monohidrat Ahududu aroması Rafine şeker Sodyum siklamat Sodyum sakarin Ponso 4 R Ethanol % 96 Deiyonize su

^ 6.2 Geçimsizlikler

Diğer ilaçlarla geçimsizlik tespit edilmemiştir.

6.3 Raf ömrü

24 ay.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

6.5 Ambalajm niteliği ve içeriği:

100 mİ ve 200mriik bal renkli şişede kilitli plastik kapakh, kutuda bir adet, 5 mİ plastik ölçek ile.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereksinim yoktur.
Tüm kullamimayan ürün ve atık maddeler “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

ORO İlaçları Ltd. Şti.
Mimar Sinan Mahallesi.Yedpa Ticaret Merkezi. H-2 Cadde.No: 72-73
Ataşehir /İSTANBUL
Tel: 0216 661 37 38 Fax: 0216 661 37 40
E-mail;[email protected]

8. RUHSAT NUMARASI

205 / 92

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi; 18 Eylül 1989 Ruhsat yenileme tarihi: 07 Haziran 2005

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Bromeksin Şurup

Etken Maddesi: Bromeksin hidroklorür

Atc Kodu: R05CB02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.