Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cefurol 500 Mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefuroksim

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CEFUROL 500 mg Film Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Sefuroksim (aksetil olarak) 500 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet
Müstahzar, beyazdan krem beyaza kadar renkte, oblong, bikonveks şeklinde film kaplı tabletler halindedir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapotik endikasyonlar

CEFUROL duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Endikasyonları aşağıdakileri içerir:

Üst solunum yolu enfeksiyonları:

Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi.

Alt solunum yolu enfeksiyonları:

Pnomoni, akut bronşit ve kronik bronşitin akut alevlenmeleri ve pnomoni gibi.

Genito-üriner sistem enfeksiyonları:

Piyeloneffit, sistit ve üretrit gibi.

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:

Furonkül, piyoderma, impetigo gibi.

Gonore:

Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisit.
Erken Lyme hastalığı tedavisinde ve geç Lyme hastalığının önlenmesinde yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve suresi:

Olağan tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası). Yetişkinlerde;
Çoğu enfeksiyonda
250 mg, günde iki kez
Üriner sistem enfeksiyonlarında
125 mg, günde iki kez
Hafif ve orta dereceli alt solunum yolları enfeksiyonlarında, örn; bronşit
250 mg, günde iki kez
Daha ciddi alt solunum yollan enfeksiyonlannda veya pnömoniden kuşkulanıldığında
500 mg, günde iki kez
Piyelonefritte
250 mg, günde iki kez
Komplike olmayan gonörede
1 gr, tek doz
Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda Lyme hastalığında
20 gün boyunca günde iki kez 500 mg
Ardışık tedavi
Sefuroksim aynı zamanda sefuroksim sodyum tuzu (CEFUROL Enjektabl) şeklinde parenteral uygulama için mevcuttur. Bu, parenteral tedaviden oral tedaviye geçişin klinikolarak endike olduğu durumlarda sefiıroksim ile parenteral tedaviye oral (CEFUROL)tedavi ile devam olanağı sağlar.
Parenteral ve oral tedavi süreleri enfeksiyonun şiddeti ve hastanın klinik durumuna göre belirlenir.

Pnömoni:

48 - 72 saat boyunca günde 3 veya 2 kez i.v. veya i.m, yolla uygulanan 1.5 g sefiıroksim sodyum uygulamasını takiben 7-10 gün boyunca günde 2 kez oral yollauygulanan 500 mg sefuroksim aksetil tedavisi.

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri:

48 - 72 saat boyunca günde 3 veya 2 kez i.v. veya i.m. yolla uygulanan 750 mg sefuroksim sodyum uygulamasını takiben 5-10 gün boyuncagünde 2 kez oral yolla uygulanan 500 mg sefiıroksim aksetil tedavisi.
Çocuklarda:
Çoğu enfeksiyonda
Günlük maksimum 250 mg olmak üzere günde 2 kez 125 mg (2 x 125 mg)
Orta kulak iltihabı olan 2 yaş ve daha büyük çocuklarda veya daha şiddetlienfeksiyonlarda
Günlük doz maksimum 500 mg olmak üzere günde 2 kez 250 mg (2 x 250 veya 4 x 125)
CEFUROL tabletler kırılarak verilmemelidir. Bu bakımdan tabletleri yutamayan, küçük çocuklar gibi hastaların tedavisi için uygun değildir. Çocuklarda CEFUROL süspansiyonkullanılabilir.

Uygulama şekli:

CEFUROL tabletler ağızdan alınır.
Optimal absorpsiyon için CEFUROL tabletler yiyecekle birlikte alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Sefuroksim aksetilin güvenilirlik ve etkinliği böbrek yetmezliği olan hastalarda belirlenmemiştir.
Sefuroksim başlıca böbreklerle atılır. Benzer bütün antibiyotiklerde olduğu gibi, önemli derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda yavaş atılımın kompanse edilmesi içinsefuroksim dozunun azaltılması önerilir. Sefuroksim diyaliz ile etkin şekildeuzaklaştınlmaktadır.
Yetişkinler
Kreatinin klerensi >30 ml/dakika
Doz ayarlaması gerekli değildir (günde iki kez standart doz 125 mg - 500 mg)
Kreatinin klerensi 10-29 ml/dakika
Her 48 saatte bir verilen standart tek doz
Kreatinin klerensi < 10 ml/dakika
Her 48 saatte bir verilen standart tek doz
Hemodiyalize giren hastalar
Her diyaliz sonunda ilave bir standart tek doz verilmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Veri yoktur.

Pediatrik popülasyon:

CEFUROL'ün 3 aydan küçük çocuklarda kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.

Geriyatrik popülasyon:4.3. Kon tren dikasyonlar

Sefalosporin antibiyotiklerine aşın duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleriPenisilin veya diğer beta-laktam antibiyotiklere karşı allerjik reaksiyon geçirmiş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi sefuroksim aksetil kullanımı aşın

Candidaenterekoklar ve Clostridium difficiie

) aşın çoğalmasına neden olarak tedavinin kesilmesinigerektirebilir.
Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımında psödomembranöz kolit görülebilir, bu nedenle antibiyotik kullanımı sırasında veya daha sonra ciddi diyare gelişen hastalarda, butanının göz önünde bulundurulması önemlidir.
Lyme hastalığının CEFUROL ile tedavisini takiben Jarisch-Herxheimer reaksiyonu görülmüştür. Bu Lyme hastalığına neden olan patojen spiroket

Borreiia burgdoferi

'yeCEFUROL'ün bakterisit etkisinin sonucudur. Hastalara bu reaksiyonun sık görülen vegenellikle Lyme hastalığının antibiyotiklerle tedavisinin kendi kendini kısıtlayıcı bir sonucuolduğu anlatılmalıdır.
Ardışık tedavide parenteral tedaviden oral tedaviye geçiş zamanı enfeksiyonun şiddeti, hastanın klinik durumu ve hastalık etkeni patojenlerin duyarlılığına bağlı olarak belirlenir.
Yetmişiki saat içinde klinik iyileşme olmazsa parenteral tedaviye devam edilmelidir. Ardışık tedaviye başlamadan önce sefuroksim sodyum (CEFUROL Enjektabl) kullanımbilgilerine bakınız.
CEFUROL metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat içerir, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağanüstü bronkospazma sebebiyet verebilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Mide asiditesini azaltan ilaçlar CEFUROL'ün açlık durumundaki biyoyararlanımını azaltabilir ve CEFUROL'ün yemek sonrası absorpsiyonundaki artışı ortadan kaldırabilir.
Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi sefuroksim aksetil bağırsak florasını etkileyerek ostrojen reabsorbsiyonunun azalmasına ve kombine oral kontraseptifierin etkinliğininazalmasına yol açabilir.
Ferrisiyanid testinde yanlış negatif sonuçlar oluşabileceğinden sefuroksim alan hastalarda kan/plazma glukoz düzeylerini belirlemek için glukoz oksidaz veya heksokinazmetodlannın kullanılması önerilmektedir. Sefuroksim aksetil kreatinin için yapılan alkalinpikrat deneyini etkilemez,

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Kombine oral kontraseptifierin etkinliğinin azalmasına yol açabilir.

Gebelik dönemi

Sefuroksim aksetilin deneysel olarak kanıtlanmış hiç bir teratojenik veya embriyopatik etkisi bulunmamakta ise de, bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerindedikkatli kullanılmalıdır.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar gebelik/embriyonal /fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunugöstermemektedir.

Laktasyon dönemi

Sefuroksim anne sütü ile de atıldığından emziren annelere verildiğinde dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Veri yoktur.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

CEFUROL baş dönmesine yol açabileceğinden hastalar araç veya makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sefuroksim aksetilin yan etkileri genellikle hafif ve geçici Özelliktedir.
Yan etkiler için belirlenen sıklık kategorileri tahminidir, plasebo kontrollü çalışmalarda da olduğu gibi bir çok reaksiyonda insidansı hesaplamak için elverişli veri (örneğin plasebokontrollü çalışmalardan sağlanan veriler) bulunmamaktadır. Ayrıca sefuroksim aksetilebağlı yan etkilerin insidanslan, endikasyona göre değişebilmektedir.
Çok yaygından seyreğe, istenmeyen etkilerin sıklıklarının belirlenmesinde geniş klinik çalışmalardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Bunun dışında kalan istenmeyen etkilerinsıklıkları (<1/10.000), esas olarak pazarlama sonrası deneyimlerden yola çıkarakbelirlenmiştir ve rapor edilme oranına işaret etmektedir. Plasebo kontrollü çalışma verilerimevcut değildir. İnsidanslar klinik çalışma verilerinden hesaplanmıştır ve bunlar ilaç ileilişkili verilere dayanmaktadır.
Sıklıklar, çok yaygın (>1/10 ), yaygın (>1/100 ve <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ve <1/100), seyrek (>1/10.000 ve <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000) ve bilinmiyor (eldekiverilerden tahmin edilemiyor) şeklinde tanımlanmıştır.

Enfeksiyon ve Enfestasyonlar

Yaygın: Candida çoğalması

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Yaygın: Eozinofili
Yaygın olmayan: Pozitif Coomb's testi, trombositopeni, lokopeni
Çok seyrek: Hemolitik anemi
Sefalosporin grubu antibiyotikler alyuvar membranınm yüzeyine absorbe olmaya ve ilaca yönelmiş antikorlarla etkileşmeye eğilimlidir; böylece pozitif Coomb's testi (kanın çaprazetkileşmesini etkileyebilir) ve çok nadiren hemolitik anemi oluşturabilirler.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Aşağıdakiler dahil olmak üzere aşın duyarlılık reaksiyonları
Yaygın olmayan: Deri döküntüleri
Seyrek: Ürtiker, kaşıntı
Çok seyrek: İlaç ateşi, serum hastalığı, anafılaksi

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi

Gastrointestinal bozukluklar


Diyare, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar Kusma
Yaygın:
Yaygın olmayan: Seyrek:

Psödomembranöz kolit

Karaciğer ve safra kesesi bozuklukları


Yaygın:

Çok seyrek:

Hepatik enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT) geçici yükselmeler
Sarılık (ağırlıklı olarak kolestatik), hepatit

Deri ve derialtı doku bozuklukları

Çok seyrek:

Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (ekzantematik nekroliz)
Bkz. Bağışıklık sistemi bozukluklan

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Sefalosporinler aşırı dozda serebral irritasyon sonucu konvülsiyonlara neden olabilirler. Sefuroksimin serum düzeyleri hemodiyalizle ya da periton diyalizi ile düşürülebilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: İkinci kuşak sefalosporinler ATC kodu: J01D C02
Etki mekanizması
Sefuroksim aksetil, bakterisit bir antibiyotik olan sefuroksimin oral ön ilacıdır. Sefuroksim, bakteriyel beta-laktamazlara karşı iyi bir stabilite gösterir ve sonuç olarak ampisilin veyaamoksisiline dirençli suşların pek çoğuna etkilidir. Sefuroksim önemli hedef proteinlerebağlanarak bakterilerde hücre duvarı sentezini önleyerek bakterisit etki gösterir.Farmakodinamik etkiler
Bakteriyoloji
Aerob Gram-negatif Mikroroganizmalar:
•

Haemophilus influenzae

(ampisilinedirençlitürlerdahil)
•

Haemophilus parainjluenzae


• Moraxella caiarrhalis


• Neisseria gonorrhoeae

(penisilinaz üreten ve üretmeyen türler dahil)
•

Escherichia coli


• Klebsiella

türleri
•

Proteus mirabilis


• Providencia

türleri
•

Providencia rettgeri


Aerob Gram-pozitif Mikroorganizmalar:
•

Staphyiococcus aureus

(Penisilinaz üreten türler dahil, metisiline dirençli suşlarhariç)
•

Staphyiococcus epidermidis

(Penisilinaz üreten türler dahil, metisiline dirençlisuşlar hariç)
•

Streptococcus pyogenes

(ve diğer beta hemolitik streptokoklar)
•

Streptococcus pneumoniae


• B grubu streptokoklar (Streptococcus agalactiae)


Anaerob Mikroorganizmalar:
•

Gram pozitif koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus

türleri dahil)
•

Gram negatif koklar


• Gram-pozitif basillerClostridium

türleri dahil)
•

Gram-negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium

türleri dahil)
•

Propionibacterium

türleri.
Diğer organizmalar:
•

Borrelia burgdorferi


Aşağıdaki organizmalar seftıroksime duyarlı değildir:
•

Clostridium diffıcile


• Pseudomonas

türleri
•

Campylobacter

türleri
•

Acinetobacter calcoaceticus


• Listeria monocytogenes


• Staphyiococcus aureus ve Staphyiococcus epidermidis'in

metisiline dirençlisuşları
•

Legionella

türleri
Aşağıdaki türlerin bazı suşları sefuroksime duyarlı değildir:
•

Enterococcus faecalis


• Morganella morganii


•

Proteus vulgaris


• Enterobacter

türleri
•

Citrobacter

türleri
•

Serratia

türleri
•

Bacteroides fragilis5.2. Farmakokinetik ÖzelliklerGenel özellikler

Emil im:


Sefuroksim aksetil oral yoldan alınmayı takiben gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve intestinal mukozada ve kanda süratle hidrolize uğrayarak serbest sefuroksimi kandolaşımına bırakır. Sefuroksim aksetil süspansiyonun absorpsiyonu yiyecekle artar.
Yemeklerden hemen sonra alındığında absorbsiyonu optimumdur.
Sefuroksim aksetil tabletleri yemeklerden sonra alındığında, yaklaşık 2.4 saat sonra ulaşılan doruk plazma düzeyleri 125 mg'lık doz için 2.9 mg/1, 250 mgTık doz için 4.4 mg/1, 500mgTık doz için 7.7 mg/1 ve 1 g'lık doz için 13.6 mg/1 olarak saptanmıştır. Sefuroksimsüspansiyonun absorpsiyon hızı tabletlere nazaran daha az olup, doruk serum seviyeleridaha düşüktür ve sistemik biyoyararlanımı azalmıştır (% 4-17 daha az).

Dağılım:


Proteine bağlanma oranı kullanılan metodolojiye göre % 33 - 50 arasında değişir.

Bivotransformasvon:


Sefuroksim metabolize olmaz.

Eliminasvon:


Serum yanlanma Ömrü 1-1,5 saattir.
Sefuroksim glomerular filtrasyon ve tübüler sekresyon ile elimine edilir. Probenesid ile birlikte verilmesi ortalama serum konsantrasyonlan - zaman eğrisinin altında kalan alanı %50 oranında artınr.
Serum sefuroksim seviyesi diyaliz ile düşürülebilir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Veri yoktur.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvan toksisite çalışmalan sefuroksim aksetilin anlamlı bir bulgu olmaksızın düşük toksisitesi olduğunu göstermiştir.

6. FARMASOTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz Tip 101 Kroskarmeloz sodyumSodyum LaurilsülfatHidrojene Bitkisel YağKolloidal silikon dioksit
Opadry White 02H28600 (Hidroksipropil metil selüloz 2910, Titanyum dioksit, Propilen glikol, Metil Parahidroksibenzoat, Propil Parahidroksibenzoat, Sodyum benzoatiçermektedir)

6.2. Geçimsizlikler

Veri yoktur.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyanlar

CEFUROL'ü 30°C,nin altındaki oda sıcaklığında, saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

CEFUROL 500 mg Film Tablet, 10, 14 ve 20 tabletlik alu/alu blisterlerde bulunmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş
Adresi: Davutpaşa cad. No. 12 (34473) Topkapı / İSTANBUL
Tel.no: 212-467 11 11
Fax.no: 212-467 12 12

8. RUHSAT NUMARASI

163/45

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 12.10.1993 Ruhsat yenileme tarihi: 17.12.2003

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Cefurol 500 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sefuroksim Aksetil

Atc Kodu: J01DC02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cefurol 500 Mg Film Tablet-KUB
 • Cefurol 500 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.