Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lotisa 250mcg/5ml Iv Enjeksiyonluk Çözelti İçeren... Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Palonosetron

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LOTİSA 250 mikrogram / 5 mİ İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

1 mİ çözelti 50 mikrogram palonosetron (hidroklorür olarak) içerir.
Her bir LOTİSA 5 mlTik çözelti flakonu, 250 mikrogram palonosetron (hidroklorür olarak) içerir.

Yardımcı madde(ler):

Mannitol.......................................... 207.5 mg
Disodyum edetat................................2.5 mg
Sodyum sitrat....................................18.5 mg

Sodyum hidroksit / hidroklorik asit..........k.m. pH 4.5 - 5.5
Diğer yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti.
Berrak, renksiz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötikendikasyonlar

LOTİSA:
* İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanınönlenmesinde
• Orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve kusmanınönlenmesinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji:

LOTİSA tek bir intravenöz bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce uygulanır.
LOTİSA'nın ileri derecede emetojenik kemoterapinin neden olduğu bulantı ve: kusmayı önleme etkinliği, kemoterapiden önce uygulanan bir kortikosteroid ilavesi: yoluylaarttırılabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:Uygulama şekli:

İntravenöz kullanım içindir. LOTİSA 30 saniye içinde enjekte edilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden son safha böbrek hastaları için herhangi bir veri yoktur.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Pediy atrik popülasy on:

Daha fazla veri elde edilinceye dek, 18 yaş altındaki hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olanlarda kontrendikedir (bkz. Bölüm 6.1).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Palonosetron kalın bağırsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon hikayeci olan ya da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir.
Palonosetron 750 mikrogram kullanımına bağlı, hastane bakımı gerektiren fekal etkili iki konstipasyon vakası rapor edilmiştir.
Test edilen tüm dozlarda, palonosetron klinik açıdan önemli QTc aralığının uzamasına neden olmamaktadır. Palonosetronun QT/QTc üzerine etkisini kanıtlayan kesin veriler içip sağlıklıgönüllülerde bir çalışma yürütülmüştür (bkz. Bölüm 5.1).
Ayrıca, diğer

53

reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, palonosetronun QT aralığını artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımında veya QT aralığı uzaması olan veya QT aralığıuzaması oluşumu eğilimi görülen hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Bu tıbbi ürün her bir flakonunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün 207.5 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle uyan gerektirmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Palonosetron, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, esas olarak CYP2D6 tarafından metabolize edilir.

İn vitro

çalışmaları baz alındığında, klinikte kollanılankonsantrasyonlarda palonosetron sitokrom P450 izoenzimini indüklemez ya da inhibe etmez.

Kemoterapötik ajanlar:

Preklinik çalışmalarda, palonosetron test edilen 5 kemoterapötik ajanın antitümör aktivitesini inhibe etmemiştir (sisplatin, siklofosfamid, şitarabin,doksorubisin ve mitomisin C).

Metoklopramid:

Klinik bir çalışmada, palonosetron'un intravenöz tek bir dozu: ile, bir CYP2D6 inhibitörü olan, oral metoklopramidin kararlı durum konsantrasyonunda öpendi birfarmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

CYP2D6 indükleyiciler ve inhibitörler:

Farmakokinetik analizi yapılan popülasyonda, CYP2D6 indükleyicileri (deksametazon ve rifampisin) ve inhibitörler (amiodaron, selekoksib,klorpromazin, simetidin, doksorubisin, fluoksetin, haloperidol, paroksetin, kinidin, fanitidin,ritonavir, sertralin ya da terbinafın) ile birlikte uygulandığında, palonosetron klerensi Üzerindehiçbir önemli etki görülmemiştir.

Kortikosteroidler:

Palonosetron, kortikosteroidler ile birlikte güvenli olarak uygulanabilir.

Diğer İlaçlar:4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye:

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyop)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece LOTİSA gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir. Hayvan çalışmaları, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ileilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Plasentaltransfer ile ilgili olarak, hayvan çalışmalarından sadece sınırlı veriler elde edilmiştir (bkz.Bölüm 5.3). Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Palonosetronun insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple LOTİSA ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Palonosetronun öOmg/kg/gün'e kadar olan dozlannda (yüzey alanı esasında önerilen insan damar içi dozunun yaklaşık 1894 katı), erkek ve dişi sıçanlar üzerinde fertilite ve üremeyeteneği üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri

Farmakodinamik özelliklere, bildirilen advers etkilerin ve/veya ilgili hedef popülasyon üzerinde gerçekleşen ve araç ya da makine kullanımı ile ilişkili performansı konu alanherhangi bir araştırma yapılmamıştır.
Palonosetron, baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastalar araç ve makine kullanırken ya da işletirken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

250 mikrogramlık bir dozda 633 hasta üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, en sık rastlananadvers etkiler, 60 hastada baş ağrısı (% 9), 29 hastada konstipasyon (% 5) olarak gözlenmiştir. Bununla birlikte 8 hastada diyare (% 1), 8 hastada sersemlik, baş dönmesi (% 1), 3 hastada
yorgunluk (< % 1), edilmiştir.

1 hastada karın ağrısı (< % 1) ve 1 hastada uykusuzluk (<

%1) tespit

Klinik çalışmalarda aşağıdaki advers etkiler palonosetron ile ilgili muhtemel ya da olası olarak gözlenmiştir.
Sıklık kategorileri aşağıdaki şekildedir: Çok yaygın (>1/10)
Yaygın (>1/100 ila <1/10)
Yaygın olmayan (> 1/1000 ila < 1/100) Seyrek (> 1/10000 ila < 1/1000)
Çok seyrek (<1/10000)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek;Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan:Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan:Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın:

Baş ağrısı, baş dönmesi.

Yaygın olmayan:Göz hastalıkları

Yaygın olmayan:Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan:Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan:Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan:Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın:

Konstipasyon, diyare.

Yaygın olmayan:Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan:Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan:Kas ve iskelet hastalıkları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan:Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan:Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan:

Asteni, pireksi, sıcak basması, grip benzeri hastalık.

Seyrek:Araştırmalar

Yaygın olmayan:4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir aşırı doz vakası rapor edilmemiştir.
Klinik çalışmalarda 6 mg'a kadar olan dozlar kullanılmıştır. En yüksek doz grubu, diğer doz grubu ile karşılaştırıldığında advers reaksiyonların insidansı benzer bulunmuştur ve hiçbir dozcevabı etkisi gözlenmemiştir. Palonosetron ile muhtemel olmayan aşın doz vakasındadestekleyici bir tedavi uygulanmalıdır. Diyaliz çalışmaları gerçekleştirilmemiştik, ancak,büyük dağılım hacmi sebebiyle, diyalizin LOTİSA doz aşımında etkili bir tedavi olmasımuhtemel değildir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:

Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyiciler, Serotonin (5HT3)
Antagonistleri

ATC kodu:

A04AA05
Palonosetron, 5HT3 reseptörünün seçici yüksek afıniteli reseptör antagonistidir.
Özellikle sisplatin gibi, ilaçlar kullanılarak kanser kemoterapisi yapıldığında, çoğunlukla bulantı ve kusma oluşmaktadır. 5HT3 reseptörleri, area postremada kemoreseptör triger zonda(CTZ), santral ve periferik sinir sisteminin vagal sinir uçlarında bulunmaktadır.Kemoterapötik ajanlann, ince barsak enterokromafın hücrelerinden serotonin salgılanmasıylabulantı ve kusma oluşturdukları ve salgılanan serotoninin vagal sinir afferentlerindeki 5HT3reseptörlerini, kusma refleksini başlatmak için uyardıkları düşünülmektedir.
Sisplatin < 50mg/m2, karboplatin, siklofosfamid < 1500 mg/m2 ve doksorubisin > 25 mg/m2 içeren, orta derecede emetojenik kemoterapi alan 1132 hasta ile gerçekleştirilen ikirandomize, çift kör çalışmada, 1. gün, intravenöz uygulanan 250 mikrogrami ve 750mikrogram palonosetron ile 32 mg ondansetron (yarı ömrü 4 saat) ya da 100 mg dplasetron(yan ömrü 7.3 saat), deksametazon olmaksızın karşılaştırılmıştır.
Sisplatin < 60mg/m2, siklofosfamid > 1500 mg/m2 ve dakarbazin içeren ileri derecede emetojenik kemoterapi alan 667 hasta ile gerçekleştirilen randomize, çift kör çalınmada, 1.gün intravenöz uygulanan 250 mikrogram ve 750 mikrogram palonosetron,;; 32 mgondansetron ile karşılaştırdımştır. Deksametazon, hastaların

%

67'sine kemoterapiden önceprofilaktik olarak uygulanmıştır.
Ön çalışmalar, palonosetron'un etkinliğini gecikmiş başlayan bulantı ve pusmada değerlendirmek için tasarlanmamıştır. Antiemetik aktivite 0-24 saat, 24-120 saat ve Od 20 saatsüresince gözlenmiştir. Orta derecede emetojenik kemoterapi üzerindeki çalışma sonuçları veileri derecede emetojenik kemoterapi için çalışma aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. I
Palonosetron, emezisin akut fazında etkinlik bakımından karşılaştırılan diğer ilaçlardan farklı değildir.
Palonosetronun çoklu sikluslarda karşılaştırmalı etkinliği kontrollü klinik çalınmalarda gösterilmemesine rağmen, üç faz 3 çalışmasına dahil olan 875 hasta açık uçlu güvenlikçalışmasına devam etmiştir ve 9 ilave kemoterapi siklusuna kadar 750 mikrogrampalonosetron ile tedavi edilmiştir. Bütün sikluslar süresince tam emniyet sürdürülmüştür.

Palonosetron

Ondansetron


-1

-

250 mikrogram

32 miligram(n=189)

(n=185)

Delta


%

%

%


Tam cevap (bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok)


% 97.5 Clb

0-24 saat 81.0
68.6
12.4
[% 1.8, % 22,8]
24-120 saat 74.1
55.1
19.0
[% 7.5,:;% 30.3]
0-120 saat 69.3
50.3
19.0
f% 7.4,1% 30.7]

Tam Kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil)

p-değeric

0-24 saat 76.2
65.4
10.8
NS
24-120 saat 66.7
50.3
16.4
0.001 ;
0-120 saat 63.0
44.9
18.1
0.001 :;

Bulantı yok (Likert skalası)p-değejric

0-24 saat 60.3
56.8
3.5
NS
24-120 saat 51.9
39.5
12.4
NS
0-120 saat 45.0
36.2
8.8
NS
“Tedavi etme amaçlı grup
bÇalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % - 15'den büyüktür.cKi-kare testi. Anlamlılık seviyesi ct=0.05.

Tablo 2: Dolasetron'a karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt vereni grup ve fazdaki hastaların yüzde$ia


Palonosetron

Dolasetron
250 mikrogram (n=185)

100 miligram (n=191)

Delta%

%

%


Tam cevap (bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok)


% 97.5 C!b

0-24 saat
63.0
52.9
10.1
[% -1.7i

%

21.9]
24-120 saat
54.0
38.7
15.3
[%3.4,:% 27.1]
0-120 saat
46.0
34.0
12.0
r% 0.3,:% 23.7]

Tam Kontrol (Tamamlanmış cevap ve

hafif bulantıdan daha fazlası değil)

p-değeric

0-24 saat
57.1
47.6
9.5
NS
24-120 saat
48.1
36.1
12.0
0.018 j
0-120 saat
48.1
30.9
10.9
0.027 :

Bulantı yok (Likert skala)p-değeıfic

0-24 saat
48.7
41.4
7.3
NS

i!

24-120 saat
41.8
26.2
15.6
o.ooı

i

0-120 saat

a-T' _

33.9
22.5
11.4
0.014 ;
bÇalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % - 15'den büyüktür.cKi-kare testi. Anlamlılık seviyesi a=0.05.

Palonosetron

Ondansetron250 mikrogram

32 miligram


!'

(n=223)

(n=221)

Delta


%
%
%

Tam cevap (bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok)


% 97.5 Clb

0-24 saat 59.2
57.0
2.2
[% -8.8i % 13.1]
24-120 saat 45.3
38.9
6.4
[% -4.6İ % 17.3]
0-120 saat 40.8
33.0
7.8
r% -2,9İ% 18.51

Tam Kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil)

p-değeric

0-24 saat 56.5
51.6
4.9
NS
24-120 saat 40.8
35.3
5.5
NS
0-120 saat 37.7
29.0
8.7
NS

Bulantı yok (Likert skala)p-değeric

0-24 saat 53.8
49.3
4.5

NS :

24-120 saat 35.4
32.1
3.3
NS
0-120 saat 33.6
32.1
1.5
NS
“Tedavi etme amaçlı grup
bÇalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştırılan ilajjç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % - 15'den büyüktür.cKi-kare testi. Anlamlılık seviyesi a=0.05.
Palonosetronun kan basıncı, kalp atışı ve QTc'yi de içeren EKG parametrelerine olan etkisi ondansetron ve dolasetron etkileri ile karşılaştırılabilirdir. Klinik-dışı çalınmalardapalonosetronun, ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyonla ilişkili iyon kanallarını blokeetme ve potansiyel aksiyon süresini uzatma özelliği gösterilmiştir.
Palonosteronun QTc aralığı üzerine etkisi, yetişkin kadın ve erkeklerde, çift-kör, raâdomize, paralel, plasebo ve pozitif (moksifloksasin) kontrollü çalışma ile değerlendirilmiştir.Çalışmanın amacı, 221 sağlıklı bireyde, 0.25, 0.75 veya 2.25 mg'Iık tek dozlarda IV olarakuygulamanın EKG etkilerini değerlendirmektir. Çalışma, 2.25 mgTık dozlara kadar diğerEKG aralıklarında olduğu gibi QT/QTc aralığına hiçbir etkinin olmadığını kanıtlamıştır. Kalpatışında, atrioventriküler (AV) iletimde ve kardiyak repolarizasyonunda hiçbiri önemlideğişiklik gözlenmemiştir.

5.2, Farmakokinetik özelliklerGenel Özellikler:

LOTİSA (palonosetron hidroklorür) antiemetik ve bulantı önleyici bir ajandır. Palojıosetron güçlü bir

53

reseptör antagonistidİr, diğer reseptörlere daha zayıf bağlanır.
Palonosetron hidroklorür beyazdan kirli beyaza renkli kristalize tozdur. Suda ve propilen glikolde çözünür, etanol ve 2-propanolde az çözünür. LOTİSA enjeksiyonluk çözelti, steril,berrak, renksiz, pirojensiz, izotonik, tamponlanmış bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri 4.5-5.5'dur.

Emilim:


İntravenöz uygulamayı takiben, plazma konsantrasyonlarındaki başlangıçtaki ani azalmayı takiben yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yarı ömrü ile vücuttan yavaş bir şekilde atılır.Ortalama maksimum plazma konsantrasyonu

(Cmaks)

ve konsantrasyon-zaman ieğrisininaltında kalan alan (EAA - oo) genellikle doz ile orantılı olup, sağlıklı gönüllülerde ve kanserhastalarında 0.3-90 mikrogram/kg doz aralığındadır.

Dağılım:


Palonosetron Önerilen dozlarda vücutta yaygın olarak dağılır ve dağılım hacmi yaklaşık 6.9-7.9 L/kg'dır. Palonosetron'un yaklaşık % 62'si plazma proteinlerine bağlanır.

Bi votransformasvon:


Palonosetron, yaklaşık % 40'ı böbrek yoluyla, yaklaşık % 50'si palonosetron'un

53İn vitro\

farklılıkgöstermemektedir. Palonosetron klinik olarak kullanılan konsantrasyonlarda sitokrom P450izoenzimlerini inhibe etmez ya da indüklemez.

Eliminasyon:


10 mikrogram/kg [I4C]-palonosetron'un tek bir intravenöz dozundan sonra, dozun yaklaşık % 80'i 144 saat içinde idrar yoluyla değişmemiş aktif madde olarak atılmıştır. Bu da verilendozun % 40'ına eşdeğerdir. Sağlıklı deneklere tek doz intravenöz bir bolus uygulamasındansonra, palonosetronun toplam vücut klerensi 173 ± 73 ml/dk. ve renal klerens 53 ± 29ml/dk'dır. Toplam vücut klerensinin düşük ve dağılım hacminin büyük olması, plazmadayaklaşık 40 saatlik eliminasyon yarı-ömür ile sonuçlanır. Hastaların % 10'u 100 saatten dahafazla bir ortalama eliminasyon yan ömrüne sahiptir.

Hastalardaki karakteristik özellikler


Yaslılarda:

Yaş, palonosetronun farmakokinetiğini etkilemez. Yaşlı hastalafda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Cinsiyet:

Cinsiyet palonosetronun farmakokinetiğini etkilemez. Cinsiyet baz alınarak doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pedivatrik hastalar:

18 yaş altındaki hastalarda farmakokinetik veri mevcut değildir. j

Böbrek yetmezliği:

Hafiften ortaya böbrek yetmezliği palonosetron farmakokinetik parametrelerini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi böbrek yetmezliği renal klerensi düşürür,ancak bu hastalarda total vücut klerensi sağlıklı deneklerle benzerdir. Böbrek yetmezliği olanhastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz hastalarında farmakokinetik verimevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Hepatik yetmezlik, sağlıklı denekler ile karşılaştırıldığında palonosetron total vücut klerensini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan kişilerde,
ortalama sistemik maruziyeti artar ancak

bu doz

palonosetronun yarılanma ömrü ve ayarlamasını gerektirmez.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

İn vitro

çalışmalar, sadece çok yüksek konsantrasyonlardaki palonosetronun ventrikülün -de ve re-polarizasyon ve aksiyon potansiyel süresine katkısı olan iyon kanallarım blokeedebileceğini göstermiştir.
Hayvan çalışmaları, gebeliğe, embriyonal/fötal gelişmeye, doğum ya da postnatal gelişmeye dair direkt ya da indirekt zararlı etkilerin olmadığını göstermiştir. Plasenta geçişi konusunda,hayvan çalışmalarında sadece sınırlı veriler mevcuttur (bkz. Bölüm 4.6).
Palonosetron mutajenik değildir. Yüksek dozda palonosetron iki yıl süresince günlük olarak uygulanmıştır ve sıçanlarda karaciğer tümörleri oranında artış görülmüş, endokrinneoplazmlar ve deri tümörlerine sebep olmuş fakat farelerde böyle bir etki görülpıemiştir.Mekanizmanın temeli tam olarak anlaşılamamıştır, ancak uygulanan yüksek dozlar sebebiyleve LOTİSA'nın insanlarda tek bir uygulama için kullanılması, bu bulguların klinik kullanımile ilgili olmadığım düşündürmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol Disodyum edetatSodyum sitratSitrik asit monohidratSodyum hidroksit / Hidroklorik asitEnjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

LOTİSA enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Bu tıbbi ürün, SS^'nin altındaki oda sıcaklıklarında, ışıktan ve nemden korunarak saklanmalıdır.
Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Ürün donmuş ise çözüp kullanılmamalıdır.
Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.
Flakon açıldıktan sonra kullanılmayan kısım saklanmamalıdır (bkz. Bölüm 6.6).

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Klorobutil lastik tıpa ve flip off alüminyum kapağı olan Tip I renksiz cam flakon ambalajında 5 mİ çözelti içeren 1 adet flakon şeklinde mevcuttur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler i

Sadece tek bir kullanım içindir, kullanılmamış çözeltiler atılmalıdır.
Kullanılmamış ürünler veya atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Pak İş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.
No: 5/1 34349 Gayrettepe - İstanbul Tel: 0212 337 38 00Faks: 0212 337 38 01

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

254/36 |

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 19.11.2013 Son yenileme tarihi: -

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

11/11

İlaç Bilgileri

Lotisa 250mcg/5ml Iv Enjeksiyonluk Çözelti İçeren...

Etken Maddesi: Palonosetron Hcl

Atc Kodu: A04AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.